Vi skal gøre en forskel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal gøre en forskel"

Transkript

1 Vi skal gøre en forskel STRATEGI Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør

2 2 STRATEGI FORORD Danner er en organisation med en lang historie i flere æraer. Huset blev bygget af Grevinde Danner og stod færdigt i 1875 med det mål at huse fattige fruentimmere af arbejderklassen. I de første 100 år kunne de fattige kvinder, i overensstemmelse med grevindens ønske, tilbringe deres alderdom i huset. Danner skiftede ejere og formål, dog stadig med fokus på kvinders rettigheder og ligestilling. Kvindecenterfonden Dannerhuset blev en politisk aktiv græsrodsbevægelse, som officielt købte huset i 1980, opbyggede et af landets første krisecentre, og fik med stor dygtighed sat ligestilling og vold i nære relationer på dagsordenen. Huset blev drevet af frivillige med en flad struktur og uden ansatte. Danner bygger stadig på frivillighed, men i et samspil med ansatte. I dag er vi en professionel drevet organisation med ca. 38 ansatte og 220 frivillige. Dette gør Danner til en særlig organisation, hvor en fælles strategi og godt samspil er nødvendigt. De senere år har båret præg af stor udvikling med mange forskelligartede projekter og aktiviteter. Når det går stærkt, er det vigtigt, at vi sætter de optimale rammer for en fælles retning. Vi skal gennem konsolidering sikre en bæredygtig organisation, hvor procedurer, arbejdsgange, opgaver og beslutningsveje er velkendte. Vi vil sikre, at alles kompetencer kommer i spil, og at udvikling, kreativitet og samarbejde er i højsædet. Derfor er der i denne strategi lagt vægt på, at vi i Danner fortsat skal udvikle og skabe innovation, og at vi samtidig får skabt de optimale betingelser for organisering, samarbejde, økonomi, procedurer og kompetenceudnyttelse. Det er vigtigt, så vi alle stadig brænder, men uden at brænde ud. Vores overordnede mål er fortsat at skabe ligeværd mellem kønnene og at stoppe vold mod kvinder og børn. Vi skal i Danner kæmpe for, at alle får lige muligheder for at udfolde deres potentiale uanset køn. Vi skal med udgangspunkt i nutidige problematikker gøre ligestilling mellem mennesker vedkommende. Danner skal være i konstant udvikling, så vi sikrer, at vi har de optimale rammer for at bekæmpe vold mod kvinder og børn. Vi vil kæmpe for en verden fri for vold både ved at drive et krisecenter i verdensklasse, ved en strategisk fortalervirksomhed og mange andre aktiviteter. Ligestilling mellem kønnene og vold mod kvinder er ikke kun et nationalt problem. Det er et internationalt anliggende. Vi skal gennem vores viden, aktiviteter, projekter og fortalervirksomhed være med til at præge den samfundsmæssige og politiske dagsorden nationalt, og hvor det giver strategisk mening også internationalt. Vi vil være med til at gøre en forskel og være en attraktiv organisation for både frivillige, ansatte og samarbejdspartnere. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Susanne Philipson direktør

3 STRATEGI danners vision Danner arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.

4

5 STRATEGI INDLEDNING Danners strategi for Vi skal gøre en forskel sætter rammerne og anviser retningen for arbejdet i hele organisationen. Bestyrelsen har i tilblivelsen af strategien lagt vægt på en bred inddragelse af Dannerrådet, frivillige, ledelsen og ansatte. Det er Danners bestyrelse, som er ansvarlig for strategien. Strategien er lavet i tæt samarbejde med direktøren og tager udgangspunkt i bestyrelsens og den tidligere direktørs forarbejde samt strategiprocessen i efteråret. Danners tidligere strategi, frivillighandleplanen og frivilligudviklingssamtalerne (FUS) indgår som baggrundsmateriale. Når der i strategien står Danner, vi eller vores, så er det en fælles betegnelse for alle i Danner både frivillige og ansatte. Strategien Vi skal gøre en forskel er skrevet på baggrund af de strategiske hovedområder: ligestilling, krisecentret, frivillige og det nationale samt internationale fokus, som blev anbefalet ved strategiseminarierne i efteråret Strategien lægger også vægt på konsolidering; en sikring af Danner som en bæredygtig organisation samt vores fortalerrolle. Hvert hovedområde udspringer ligeledes fra Danners mission, og derfor indgår den som en aktiv del af strategien ved hvert hovedområde. Strategien indeholder fokusområder for , som vil blive omdrejningspunktet for vores fælles arbejde. Fokusområderne er med til at omsætte strategien til handleplaner, projekter og aktiviteter, som vi i løbet af de kommende år skal arbejde med. Hvilke fokusområder, vi skal have fremadrettet, kan bl.a. debatteres til vores årlige strategiseminar, hvor også nye tiltag, aktiviteter samt resultater og mål drøftes. Alle strategiens hovedområder og fokusområder er lige væsentlige. Det er strategien i sin helhed, der sætter retningen for Danners arbejde frem til 2016.

6 6 STRATEGI toneangivende aktør på ligestillingsområdet Mission Danner positionerer sig bredt på ligestillingsområdet og er en toneangivende aktør i arbejdet for ligestilling. Danner har altid blandet sig i ligestillingsdebatten. Temaerne har været mange, og de har skiftet over tid. Sådan har det været, lige siden Danner blev stiftet. De seneste år har vi primært debatteret kvinders ligestilling inden for emner, der udsprang direkte fra problematikker vedrørende voldsudsatte kvinder. Nu er det tid til, at vi derudover retter fokus mod andre temaer, som er relevante for nutidens kvinder. Danners fokus på ligestilling bredes ud: I Danner skal vi som toneangivende aktør brede ligestillingsemnerne ud og involvere os på et større felt inden for arbejdet med ligestilling. Danner har en viden og erfaring, som gør os til en legitim og professionel aktør på området, og dette skal vi udnytte og udvikle. Danner er et dynamisk hus for kvinder, hvor alle aspekter af kvinders liv kan debatteres og gøres til genstand for en aktiv indsats i arbejdet med at præge samfundsdebatten. Der skal derfor være mere ligevægt mellem vores arbejde for ligestilling og vores arbejde for voldsudsatte kvinder. Det betyder, at vi i Danner vil have øget fokus på arbejdet med ligestilling ved at brede emnerne ud og bl.a. skabe større fortalervirksomhed. Lige muligheder: I Danner kæmper vi for, at alle får lige muligheder for at skabe det liv, de ønsker. Det handler ikke blot om, at mænd og kvinder anerkendes og respekteres som ligeværdige, det handler om at skabe rammerne for, at vi hver især kan udfolde vores fulde potentiale uanset køn. Vi skal tage afsæt i vores personlige erfaringer, og vi skal tage afsæt i den faglige og personlige viden, som eksisterer hos os og hos andre som beskæftiger sig med ligestilling. Vi skal skabe politik med afsæt i de erfaringer, vi gør os i familien, parforholdet, på arbejdsmarkedet, under uddannelse og i vores hverdag i øvrigt. Vi skal gøre det personlige fælles, så vi sammen kan præge samfundsdebatten og være med til at sætte den politiske dagsorden. Empowerment en grundværdi: Empowerment er en grundværdi i Danner og er beskrevet i vores vedtægter: Danner skal huse aktiviteter og grupper, der arbejder på at styrke kvinders tillid til egne kræfter, bevidsthed om egen situation og indbyrdes solidaritet. Empowerment er en proces og et mål i sig selv, både på det individuelle plan og det kollektive plan. Målet er, at vi alle uanset køn, skal have lige muligheder for at udfolde vores potentiale. Empowerment i Danner er vores helt særlige redskab til at sætte fokus på de forandringer, som er nødvendige på vejen mod ligestilling. Når vi gør det personlige fælles og deler vores erfaringer med hinanden, opstår empowerment. Alle i Danner oplever allerede i dag den empowerment, som eksisterer mellem ligesindede, og det skal understøttes og styrkes. FOKUSOMRÅDER > Danner skal skabe platforme for debatter og rejse problemstillinger inden for ligestilling. > Danner skal tænke den brede ligestilling ind i flere aktiviteter. > Danner skal udvikle og implementere en strategi for en større fortalervirksomhed på ligestillingsområdet. > Danner skal præge samfundsdebatten med fokus på hvilke vilkår, der skal til for at skabe ligeværd og lige muligheder for alle uanset køn.

7 STRATEGI Stærk indsats overfor voldsudsatte kvinder og børn Mission Danner driver et krisecenter i verdensklasse og udvikler en endnu stærkere og markant indsats i forebyggelsesog efterværnsarbejdet hos voldsudsatte kvinder og børn. Voldsudsatte kvinder har altid haft en plads i Danner. Vi har helt tilbage fra den første tid drevet et krisecenter for voldsudsatte kvinder. I dag har Danner et professionelt drevet krisecenter med høj faglighed, hvor både frivillige og ansatte dagligt lægger en professionel indsats. Vi skal udvikle Danners indsats over for voldsudsatte kvinder både i forebyggelsen, under ophold på krisecentret og i efterværnsperioden. Danners Krisecenter skal være blandt verdens bedste til at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn. Den viden, der genereres i praksiserfaringen, skal bringes i spil i den interne læring og udøvelse samt i forhold til det omgivende samfund. Det skal ske gennem projekter, formidling, information og i samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere nationalt, og hvor det giver strategisk mening også internationalt. Danner og forebyggelse: Forebyggelse i Danner forstås bredt og gælder både de tilbud, vi har i den åbne ambulante rådgivning, i efterværnsaktiviteterne og i fortalervirksomheden. Vi ved, at forebyggelse er vigtigt både før en kvinde potentielt udsættes for vold og i perioden efter et ophold på krisecentret. Vi vil derfor arbejde for, at denne indsats udvikles, gøres stærkere og ikke mindst vil vi strategisk arbejde for, at denne indsats anerkendes og værdsættes i samfundet. Dokumentation af effekt: Danner skal fortløbende sikre professionelle ydelser med høj faglighed og følge udviklingen for at skabe optimale vilkår for alle vores målgrupper. Det er helt essentielt, at Danner i den proces skaber valid og faglig sikring af den læring, viden og udvikling, som vi på daglig basis opnår. De steder, hvor det giver mening og skaber værdi, skal vi derfor udvikle nye redskaber, som skal være med til at sikre dokumentation af vores indsatser. Ydermere skal vi i dette arbejde også inddrage samarbejdspartnere og hente inspiration og læring fra andre organisationer. Metodeudvikling og formidling: Der er behov for metodeudvikling på flere områder i arbejdet med at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn. Helt grundlæggende skal der være fokus på krisecentrets metodiske udviklingspotentiale og fleksibilitet i forhold til målgrupper, samfundsforandringer osv. På forebyggelsesområdet er det vigtigt at forstå feltet bredere end den ambulante rådgivning, som vi kender den i dag. Når forebyggelse tænkes bredt, skal det også afspejles i en strategisk fortalervirksomhed, hvor der tænkes i målgrupper og målrettede aktiviteter. I vores aktiviteter skal vi arbejde med løsninger, som via inklusion og medborgerskab kan sikre indsatsernes forankring, bæredygtighed og videre udvikling. Der skal sættes fokus på indsatser og initiativer i lokalsamfundet og udvikles nye opsøgende platforme, som understøtter og supplerer de igangværende aktiviteter. FOKUSOMRÅDER > Danner skal arbejde med den brede forebyggelse, hvori både den ambulante rådgivning, efterværn og fortalervirksomheden indtænkes. > Danner skal de steder, hvor det giver mening og skaber værdi, opbygge ny og videreudvikle eksisterende dokumentation af vores indsatser. > Danner skal udbygge og sikre krisecentrets fleksibilitet og metodiske udviklingspotentiale. > Danner skal sætte fokus på indsatser og initiativer i lokalsamfundet og udvikle nye opsøgende platforme.

8 8 STRATEGI Bæredygtig organisation Mission Danner arbejder strategisk, så ressourcer og opgaver hænger sammen, og alles kompetencer kommer i spil. Danner har udviklet sig fra at være en græsrodsbevægelse til en professionel drevet organisation baseret på frivillige, og har særligt de senere år opnået stor vækst i forhold til bl.a. økonomi, aktiviteter, opgaver og projekter. Der er behov for at få tilpasset de organisatoriske rammer og sammenhænge i organisationen. Det overordnede mål er at sikre et stabilt og solidt fundament, der kan bære en fremtidig udvikling, hvor opgaver og ressourcer hænger sammen, og hvor arbejdsgange og procedurer er velkendte og anvendes i vores dagligdag. Dette arbejde skal især ske ved konsolidering. Danner skal være en bæredygtig organisation, hvor der sker en optimal udnyttelse af de økonomiske og menneskelige ressourcer. Det er særligt vigtigt for Danners arbejde nu og fremover. En bæredygtig økonomi: Der skal kontinuerligt være fokus på at sikre, at Danner har de økonomiske midler, som er nødvendige for at skabe en bæredygtig organisation. Driften skal være effektiv, så der skabes rum for udvikling og fremdrift. En sund og rentabel økonomi er ligeledes vigtigt for Danners konsolidering, og er en væsentlig faktor i forhold til donorer og til samarbejdet med offentlige myndigheder. En bæredygtig organisering: I en organisation som er i udvikling, skal vi alle brænde, uden at brænde ud. Derfor er det også vigtigt, at vi fokuserer på at skabe en bæredygtig organisering. Det sker i respekt for, at der stadig skabes rum og grobund for kreative tanker og mulighed for nye tiltag, der i tråd med Danners målsætning kan drive os fremad. Der skal skabes en struktur i Danner, som på bedst mulig måde understøtter et målrettet arbejde. Der skal skabes procedurer og standarder for arbejdet og implementeres en fælles rammesætning for de projekter, som Danner enten leder eller indgår i på anden vis. Danner er en organisation, som både skaber faste rammer for arbejdet, men hvor vi samtidig opfatter udvikling og kreativitet som motivationsgrundlag og vejen frem. Derfor er det vigtigt, at alle i Danner kender beslutningsvejene og er værdibærere, så grundlaget for udviklingen sker med afsæt i optimale betingelser og gennemsyrer hele organisationen. Kompetenceudvikling: Danner er en organisation med mangeartede kompetencer, som gør os til den organisation, vi er. Disse kompetencer skal udvikles på tværs af hele organisationen og gøre os endnu dygtigere og endnu mere kompetente. Det skal være attraktivt at være en del af Danner både som frivillig og som ansat. Danner skal samtidig være en attraktiv samarbejdspartner og aktør, som der lyttes til. FOKUSOMRÅDER > Danner skal kun inddrages i og påtage sig projekter, som er fuldt finansierede. > Danner skal have fokus på strategisk kompetenceudvikling for frivillige såvel som ansatte. > Danner skal udvikle standarder og faste procedurer de steder, hvor det gør opgaveløsningen nemmere og skaber værdi. > Danner skal have en fælles værdipolitik for frivillige og ansatte og en løn- og pensionspolitik for de ansatte. > Danner skal præcisere og tydeliggøre det gældende beslutningshierarki, så medbestemmelse og ansvar klarlægges.

9 STRATEGI Et attraktivt sted for frivillige Mission Danner skaber rammer, så det giver mening og er attraktivt at engagere sig som frivillig. Danner er en organisation baseret på frivillige kræfter. Derfor er det helt essentielt, at Danner fortsat arbejder på at være et attraktivt sted for frivillige at lægge deres ressourcer, kompetencer og samfundsengagement. Frivillige i Danner møder kvinder, børn og samarbejdspartnere i øjenhøjde og bidrager med deres personlige engagement til at styrke kvinders rettigheder og handlekraft. Kompetencerne skal i spil: Danners frivillige er stærke og mangfoldige og har mangeartede kompetencer, som skal i spil. Vi skal tænke hinandens personlige og faglige kompetencer ind i Danners arbejde og udvikling på alle niveauer. At få frivilliges kompetencer mere i spil vil understøtte Danners arbejde, udvikling og resultater og samtidig skabe et større engagement. Engagement og innovation skal ske på alle niveauer og forpligter både frivillige og ansatte. Det er derfor vigtigt, at vi skaber gode forudsætninger for innovation og engagement, som sikrer vores strategiske målsætninger. Større samspil: For at give de bedste forudsætninger for engagement og udvikling i Danner er det altafgørende, at der skabes et tæt samspil mellem frivillige og ansatte. Der skal etableres større sammenhængskraft både socialt og fagligt mellem frivilliggrupper og afdelinger. Det er dette samspil, som skal være med til at bane vejen for Danners fremdrift og udvikling. Medbestemmelse og medansvar: I Danner har frivillighed ingen alder, etnicitet eller bestemt overbevisning. Frivillige bidrager med vidt forskellige faglige og personlige kompetencer og tilfører overskud, mangfoldighed og ligeværd. Det medvirker til, at organisationen holder sig uformel, tidssvarende og i bevægelse. Derfor vil vi sikre både fysiske og organisatoriske rammer, der gør det attraktivt at engagere sig som frivillig i Danner. Frivilliges engagement og motivation skabes bl.a. gennem ansvar for og indflydelse på Danners arbejde. Derfor skal der være klare overordnede rammer for det frivillige arbejde med højt til loftet, plads til kreative ideer, aktivisme, vilje til udvikling og en lyst til at udvikle alternative løsninger. Danner skal være en organisation, der motiverer til et længerevarende frivilligt engagement. FOKUSOMRÅDER > Danner skal styrke samarbejdet og kommunikation på tværs af hele organisationen. > Danner skal have et særligt fokus på inddragelse af vores frivillige i alle faser af projektaktiviteter. > Danner skal forsætte arbejdet med at beskrive og udvikle rammerne for de frivillige. > Danner skal både ruste de frivillige til at varetage opgaverne, så der skabes kontinuitet i indsatserne, og samtidig skal der være rum for nye input. > Danner skal kortlægge og sætte de frivilliges sociale og faglige kompetencer mere i spil.

10 10 STRATEGI Nationale og internationale aktiviteter Mission Danner erfaringsudveksler, videnudvikler og kapacitetsopbygger ved at lede og indgå i aktiviteter nationalt, og hvor det giver strategisk mening i internationale aktiviteter. I Danner vil vi være toneangivende på ligestillingsområdet, vi vil have et krisecenter i verdensklasse, og vi vil gøre det attraktivt at engagere sig. Derfor skal vi have fokus på at erfaringsudveksle, videnudvikle og kapacitetsopbygge på alle planer. Danner er en organisation, hvis hovedprioritet er de nationale opgaver. Det er primært her, vi metodeudvikler, skaber samfundsdebatter og er med til at præge den politiske dagsorden. Danner videnudvikler og videndeler: I kraft af Danners arbejde nationalt og internationalt samt vores brede samarbejde med forskere, netværk og andre organisationer, er det muligt kontinuerligt at indsamle og dele viden. En viden, som måske ellers ikke ville blive formidlet. På den måde bliver vi i stand til at udvikle nye metoder, opbygge ny kapacitet og formidle både internt og eksternt. Nye metoder skaber nye arbejdsformer, og også her indtænkes der et større samspil mellem de frivillige og ansatte. Udviklingen vil styrke Danners position som fortalervirksomhed og gøre os til en organisation, hvor det er attraktivt at engagere sig. Således underbygges Danners udvikling og fremdrift. Prioriteringen af aktiviteter: I Danner involverer vi os kun i projekter, som giver strategisk mening. Det betyder, at der hele tiden skal være en rød tråd i arbejdet med ligestilling og voldsudsatte kvinder nationalt som internationalt. Vi skal være de steder, hvor vores indsats giver størst muligt udbytte. Det gælder både inden for vores kerneområde og øvrige indsatser. I fremtidige projekter vil de strategiske overvejelser også være begrundet i en afvejning af den økonomiske rentabilitet, og hvorvidt Danner opnår de ønskede resultater i forhold til de administrative omkostninger. Det er derfor nødvendigt, at der fx især i de internationale projekter tilstræbes et langsigtet perspektiv. Internationale aktiviteter hvor det giver strategisk mening: Danners arbejde breder sig internationalt, fordi manglende ligestilling mellem køn og vold mod kvinder og børn er et globalt problem. Danner har i kraft af sin unikke kombination af praksis, videnindsamling og metodeudvikling særlig gode muligheder for at bidrage til udviklingen internationalt. Fokus på udvikling i Danner fordrer, at vi tænker erfaringer både fra de nationale og internationale aktiviteter ind i de fremtidige indsatser. Det er de nationale indsatser, som skaber fundament for de internationale aktiviteter, og de internationale aktiviteter gør, at vi kan bidrage med nye erfaringer i nationale arbejde. FOKUSOMRÅDER > Danner skal indgå i nationale og internationale fora og netværk og være med til at påvirke den internationale såvel som den danske agenda inden for ligestilling og vold mod kvinder og børn. > Danner skal have fokus på bæredygtige indsatser med henblik på at sikre langsigtede resultater. > Danner skal fortsat udvikle videncentret, så vi metodeudvikler og erstatter myter med fakta. > Danner skal lede og indgå i nationale og internationale projektaktiviteter med henblik på erfaringsudvikling, videndeling og kapacitetsopbygning. > Danner skal hente viden om internationale forhold med hjem til Danmark.

11

12 danner.dk

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere