Vi skal gøre en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal gøre en forskel"

Transkript

1 Vi skal gøre en forskel STRATEGI Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør

2 2 STRATEGI FORORD Danner er en organisation med en lang historie i flere æraer. Huset blev bygget af Grevinde Danner og stod færdigt i 1875 med det mål at huse fattige fruentimmere af arbejderklassen. I de første 100 år kunne de fattige kvinder, i overensstemmelse med grevindens ønske, tilbringe deres alderdom i huset. Danner skiftede ejere og formål, dog stadig med fokus på kvinders rettigheder og ligestilling. Kvindecenterfonden Dannerhuset blev en politisk aktiv græsrodsbevægelse, som officielt købte huset i 1980, opbyggede et af landets første krisecentre, og fik med stor dygtighed sat ligestilling og vold i nære relationer på dagsordenen. Huset blev drevet af frivillige med en flad struktur og uden ansatte. Danner bygger stadig på frivillighed, men i et samspil med ansatte. I dag er vi en professionel drevet organisation med ca. 38 ansatte og 220 frivillige. Dette gør Danner til en særlig organisation, hvor en fælles strategi og godt samspil er nødvendigt. De senere år har båret præg af stor udvikling med mange forskelligartede projekter og aktiviteter. Når det går stærkt, er det vigtigt, at vi sætter de optimale rammer for en fælles retning. Vi skal gennem konsolidering sikre en bæredygtig organisation, hvor procedurer, arbejdsgange, opgaver og beslutningsveje er velkendte. Vi vil sikre, at alles kompetencer kommer i spil, og at udvikling, kreativitet og samarbejde er i højsædet. Derfor er der i denne strategi lagt vægt på, at vi i Danner fortsat skal udvikle og skabe innovation, og at vi samtidig får skabt de optimale betingelser for organisering, samarbejde, økonomi, procedurer og kompetenceudnyttelse. Det er vigtigt, så vi alle stadig brænder, men uden at brænde ud. Vores overordnede mål er fortsat at skabe ligeværd mellem kønnene og at stoppe vold mod kvinder og børn. Vi skal i Danner kæmpe for, at alle får lige muligheder for at udfolde deres potentiale uanset køn. Vi skal med udgangspunkt i nutidige problematikker gøre ligestilling mellem mennesker vedkommende. Danner skal være i konstant udvikling, så vi sikrer, at vi har de optimale rammer for at bekæmpe vold mod kvinder og børn. Vi vil kæmpe for en verden fri for vold både ved at drive et krisecenter i verdensklasse, ved en strategisk fortalervirksomhed og mange andre aktiviteter. Ligestilling mellem kønnene og vold mod kvinder er ikke kun et nationalt problem. Det er et internationalt anliggende. Vi skal gennem vores viden, aktiviteter, projekter og fortalervirksomhed være med til at præge den samfundsmæssige og politiske dagsorden nationalt, og hvor det giver strategisk mening også internationalt. Vi vil være med til at gøre en forskel og være en attraktiv organisation for både frivillige, ansatte og samarbejdspartnere. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Susanne Philipson direktør

3 STRATEGI danners vision Danner arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.

4

5 STRATEGI INDLEDNING Danners strategi for Vi skal gøre en forskel sætter rammerne og anviser retningen for arbejdet i hele organisationen. Bestyrelsen har i tilblivelsen af strategien lagt vægt på en bred inddragelse af Dannerrådet, frivillige, ledelsen og ansatte. Det er Danners bestyrelse, som er ansvarlig for strategien. Strategien er lavet i tæt samarbejde med direktøren og tager udgangspunkt i bestyrelsens og den tidligere direktørs forarbejde samt strategiprocessen i efteråret. Danners tidligere strategi, frivillighandleplanen og frivilligudviklingssamtalerne (FUS) indgår som baggrundsmateriale. Når der i strategien står Danner, vi eller vores, så er det en fælles betegnelse for alle i Danner både frivillige og ansatte. Strategien Vi skal gøre en forskel er skrevet på baggrund af de strategiske hovedområder: ligestilling, krisecentret, frivillige og det nationale samt internationale fokus, som blev anbefalet ved strategiseminarierne i efteråret Strategien lægger også vægt på konsolidering; en sikring af Danner som en bæredygtig organisation samt vores fortalerrolle. Hvert hovedområde udspringer ligeledes fra Danners mission, og derfor indgår den som en aktiv del af strategien ved hvert hovedområde. Strategien indeholder fokusområder for , som vil blive omdrejningspunktet for vores fælles arbejde. Fokusområderne er med til at omsætte strategien til handleplaner, projekter og aktiviteter, som vi i løbet af de kommende år skal arbejde med. Hvilke fokusområder, vi skal have fremadrettet, kan bl.a. debatteres til vores årlige strategiseminar, hvor også nye tiltag, aktiviteter samt resultater og mål drøftes. Alle strategiens hovedområder og fokusområder er lige væsentlige. Det er strategien i sin helhed, der sætter retningen for Danners arbejde frem til 2016.

6 6 STRATEGI toneangivende aktør på ligestillingsområdet Mission Danner positionerer sig bredt på ligestillingsområdet og er en toneangivende aktør i arbejdet for ligestilling. Danner har altid blandet sig i ligestillingsdebatten. Temaerne har været mange, og de har skiftet over tid. Sådan har det været, lige siden Danner blev stiftet. De seneste år har vi primært debatteret kvinders ligestilling inden for emner, der udsprang direkte fra problematikker vedrørende voldsudsatte kvinder. Nu er det tid til, at vi derudover retter fokus mod andre temaer, som er relevante for nutidens kvinder. Danners fokus på ligestilling bredes ud: I Danner skal vi som toneangivende aktør brede ligestillingsemnerne ud og involvere os på et større felt inden for arbejdet med ligestilling. Danner har en viden og erfaring, som gør os til en legitim og professionel aktør på området, og dette skal vi udnytte og udvikle. Danner er et dynamisk hus for kvinder, hvor alle aspekter af kvinders liv kan debatteres og gøres til genstand for en aktiv indsats i arbejdet med at præge samfundsdebatten. Der skal derfor være mere ligevægt mellem vores arbejde for ligestilling og vores arbejde for voldsudsatte kvinder. Det betyder, at vi i Danner vil have øget fokus på arbejdet med ligestilling ved at brede emnerne ud og bl.a. skabe større fortalervirksomhed. Lige muligheder: I Danner kæmper vi for, at alle får lige muligheder for at skabe det liv, de ønsker. Det handler ikke blot om, at mænd og kvinder anerkendes og respekteres som ligeværdige, det handler om at skabe rammerne for, at vi hver især kan udfolde vores fulde potentiale uanset køn. Vi skal tage afsæt i vores personlige erfaringer, og vi skal tage afsæt i den faglige og personlige viden, som eksisterer hos os og hos andre som beskæftiger sig med ligestilling. Vi skal skabe politik med afsæt i de erfaringer, vi gør os i familien, parforholdet, på arbejdsmarkedet, under uddannelse og i vores hverdag i øvrigt. Vi skal gøre det personlige fælles, så vi sammen kan præge samfundsdebatten og være med til at sætte den politiske dagsorden. Empowerment en grundværdi: Empowerment er en grundværdi i Danner og er beskrevet i vores vedtægter: Danner skal huse aktiviteter og grupper, der arbejder på at styrke kvinders tillid til egne kræfter, bevidsthed om egen situation og indbyrdes solidaritet. Empowerment er en proces og et mål i sig selv, både på det individuelle plan og det kollektive plan. Målet er, at vi alle uanset køn, skal have lige muligheder for at udfolde vores potentiale. Empowerment i Danner er vores helt særlige redskab til at sætte fokus på de forandringer, som er nødvendige på vejen mod ligestilling. Når vi gør det personlige fælles og deler vores erfaringer med hinanden, opstår empowerment. Alle i Danner oplever allerede i dag den empowerment, som eksisterer mellem ligesindede, og det skal understøttes og styrkes. FOKUSOMRÅDER > Danner skal skabe platforme for debatter og rejse problemstillinger inden for ligestilling. > Danner skal tænke den brede ligestilling ind i flere aktiviteter. > Danner skal udvikle og implementere en strategi for en større fortalervirksomhed på ligestillingsområdet. > Danner skal præge samfundsdebatten med fokus på hvilke vilkår, der skal til for at skabe ligeværd og lige muligheder for alle uanset køn.

7 STRATEGI Stærk indsats overfor voldsudsatte kvinder og børn Mission Danner driver et krisecenter i verdensklasse og udvikler en endnu stærkere og markant indsats i forebyggelsesog efterværnsarbejdet hos voldsudsatte kvinder og børn. Voldsudsatte kvinder har altid haft en plads i Danner. Vi har helt tilbage fra den første tid drevet et krisecenter for voldsudsatte kvinder. I dag har Danner et professionelt drevet krisecenter med høj faglighed, hvor både frivillige og ansatte dagligt lægger en professionel indsats. Vi skal udvikle Danners indsats over for voldsudsatte kvinder både i forebyggelsen, under ophold på krisecentret og i efterværnsperioden. Danners Krisecenter skal være blandt verdens bedste til at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn. Den viden, der genereres i praksiserfaringen, skal bringes i spil i den interne læring og udøvelse samt i forhold til det omgivende samfund. Det skal ske gennem projekter, formidling, information og i samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere nationalt, og hvor det giver strategisk mening også internationalt. Danner og forebyggelse: Forebyggelse i Danner forstås bredt og gælder både de tilbud, vi har i den åbne ambulante rådgivning, i efterværnsaktiviteterne og i fortalervirksomheden. Vi ved, at forebyggelse er vigtigt både før en kvinde potentielt udsættes for vold og i perioden efter et ophold på krisecentret. Vi vil derfor arbejde for, at denne indsats udvikles, gøres stærkere og ikke mindst vil vi strategisk arbejde for, at denne indsats anerkendes og værdsættes i samfundet. Dokumentation af effekt: Danner skal fortløbende sikre professionelle ydelser med høj faglighed og følge udviklingen for at skabe optimale vilkår for alle vores målgrupper. Det er helt essentielt, at Danner i den proces skaber valid og faglig sikring af den læring, viden og udvikling, som vi på daglig basis opnår. De steder, hvor det giver mening og skaber værdi, skal vi derfor udvikle nye redskaber, som skal være med til at sikre dokumentation af vores indsatser. Ydermere skal vi i dette arbejde også inddrage samarbejdspartnere og hente inspiration og læring fra andre organisationer. Metodeudvikling og formidling: Der er behov for metodeudvikling på flere områder i arbejdet med at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn. Helt grundlæggende skal der være fokus på krisecentrets metodiske udviklingspotentiale og fleksibilitet i forhold til målgrupper, samfundsforandringer osv. På forebyggelsesområdet er det vigtigt at forstå feltet bredere end den ambulante rådgivning, som vi kender den i dag. Når forebyggelse tænkes bredt, skal det også afspejles i en strategisk fortalervirksomhed, hvor der tænkes i målgrupper og målrettede aktiviteter. I vores aktiviteter skal vi arbejde med løsninger, som via inklusion og medborgerskab kan sikre indsatsernes forankring, bæredygtighed og videre udvikling. Der skal sættes fokus på indsatser og initiativer i lokalsamfundet og udvikles nye opsøgende platforme, som understøtter og supplerer de igangværende aktiviteter. FOKUSOMRÅDER > Danner skal arbejde med den brede forebyggelse, hvori både den ambulante rådgivning, efterværn og fortalervirksomheden indtænkes. > Danner skal de steder, hvor det giver mening og skaber værdi, opbygge ny og videreudvikle eksisterende dokumentation af vores indsatser. > Danner skal udbygge og sikre krisecentrets fleksibilitet og metodiske udviklingspotentiale. > Danner skal sætte fokus på indsatser og initiativer i lokalsamfundet og udvikle nye opsøgende platforme.

8 8 STRATEGI Bæredygtig organisation Mission Danner arbejder strategisk, så ressourcer og opgaver hænger sammen, og alles kompetencer kommer i spil. Danner har udviklet sig fra at være en græsrodsbevægelse til en professionel drevet organisation baseret på frivillige, og har særligt de senere år opnået stor vækst i forhold til bl.a. økonomi, aktiviteter, opgaver og projekter. Der er behov for at få tilpasset de organisatoriske rammer og sammenhænge i organisationen. Det overordnede mål er at sikre et stabilt og solidt fundament, der kan bære en fremtidig udvikling, hvor opgaver og ressourcer hænger sammen, og hvor arbejdsgange og procedurer er velkendte og anvendes i vores dagligdag. Dette arbejde skal især ske ved konsolidering. Danner skal være en bæredygtig organisation, hvor der sker en optimal udnyttelse af de økonomiske og menneskelige ressourcer. Det er særligt vigtigt for Danners arbejde nu og fremover. En bæredygtig økonomi: Der skal kontinuerligt være fokus på at sikre, at Danner har de økonomiske midler, som er nødvendige for at skabe en bæredygtig organisation. Driften skal være effektiv, så der skabes rum for udvikling og fremdrift. En sund og rentabel økonomi er ligeledes vigtigt for Danners konsolidering, og er en væsentlig faktor i forhold til donorer og til samarbejdet med offentlige myndigheder. En bæredygtig organisering: I en organisation som er i udvikling, skal vi alle brænde, uden at brænde ud. Derfor er det også vigtigt, at vi fokuserer på at skabe en bæredygtig organisering. Det sker i respekt for, at der stadig skabes rum og grobund for kreative tanker og mulighed for nye tiltag, der i tråd med Danners målsætning kan drive os fremad. Der skal skabes en struktur i Danner, som på bedst mulig måde understøtter et målrettet arbejde. Der skal skabes procedurer og standarder for arbejdet og implementeres en fælles rammesætning for de projekter, som Danner enten leder eller indgår i på anden vis. Danner er en organisation, som både skaber faste rammer for arbejdet, men hvor vi samtidig opfatter udvikling og kreativitet som motivationsgrundlag og vejen frem. Derfor er det vigtigt, at alle i Danner kender beslutningsvejene og er værdibærere, så grundlaget for udviklingen sker med afsæt i optimale betingelser og gennemsyrer hele organisationen. Kompetenceudvikling: Danner er en organisation med mangeartede kompetencer, som gør os til den organisation, vi er. Disse kompetencer skal udvikles på tværs af hele organisationen og gøre os endnu dygtigere og endnu mere kompetente. Det skal være attraktivt at være en del af Danner både som frivillig og som ansat. Danner skal samtidig være en attraktiv samarbejdspartner og aktør, som der lyttes til. FOKUSOMRÅDER > Danner skal kun inddrages i og påtage sig projekter, som er fuldt finansierede. > Danner skal have fokus på strategisk kompetenceudvikling for frivillige såvel som ansatte. > Danner skal udvikle standarder og faste procedurer de steder, hvor det gør opgaveløsningen nemmere og skaber værdi. > Danner skal have en fælles værdipolitik for frivillige og ansatte og en løn- og pensionspolitik for de ansatte. > Danner skal præcisere og tydeliggøre det gældende beslutningshierarki, så medbestemmelse og ansvar klarlægges.

9 STRATEGI Et attraktivt sted for frivillige Mission Danner skaber rammer, så det giver mening og er attraktivt at engagere sig som frivillig. Danner er en organisation baseret på frivillige kræfter. Derfor er det helt essentielt, at Danner fortsat arbejder på at være et attraktivt sted for frivillige at lægge deres ressourcer, kompetencer og samfundsengagement. Frivillige i Danner møder kvinder, børn og samarbejdspartnere i øjenhøjde og bidrager med deres personlige engagement til at styrke kvinders rettigheder og handlekraft. Kompetencerne skal i spil: Danners frivillige er stærke og mangfoldige og har mangeartede kompetencer, som skal i spil. Vi skal tænke hinandens personlige og faglige kompetencer ind i Danners arbejde og udvikling på alle niveauer. At få frivilliges kompetencer mere i spil vil understøtte Danners arbejde, udvikling og resultater og samtidig skabe et større engagement. Engagement og innovation skal ske på alle niveauer og forpligter både frivillige og ansatte. Det er derfor vigtigt, at vi skaber gode forudsætninger for innovation og engagement, som sikrer vores strategiske målsætninger. Større samspil: For at give de bedste forudsætninger for engagement og udvikling i Danner er det altafgørende, at der skabes et tæt samspil mellem frivillige og ansatte. Der skal etableres større sammenhængskraft både socialt og fagligt mellem frivilliggrupper og afdelinger. Det er dette samspil, som skal være med til at bane vejen for Danners fremdrift og udvikling. Medbestemmelse og medansvar: I Danner har frivillighed ingen alder, etnicitet eller bestemt overbevisning. Frivillige bidrager med vidt forskellige faglige og personlige kompetencer og tilfører overskud, mangfoldighed og ligeværd. Det medvirker til, at organisationen holder sig uformel, tidssvarende og i bevægelse. Derfor vil vi sikre både fysiske og organisatoriske rammer, der gør det attraktivt at engagere sig som frivillig i Danner. Frivilliges engagement og motivation skabes bl.a. gennem ansvar for og indflydelse på Danners arbejde. Derfor skal der være klare overordnede rammer for det frivillige arbejde med højt til loftet, plads til kreative ideer, aktivisme, vilje til udvikling og en lyst til at udvikle alternative løsninger. Danner skal være en organisation, der motiverer til et længerevarende frivilligt engagement. FOKUSOMRÅDER > Danner skal styrke samarbejdet og kommunikation på tværs af hele organisationen. > Danner skal have et særligt fokus på inddragelse af vores frivillige i alle faser af projektaktiviteter. > Danner skal forsætte arbejdet med at beskrive og udvikle rammerne for de frivillige. > Danner skal både ruste de frivillige til at varetage opgaverne, så der skabes kontinuitet i indsatserne, og samtidig skal der være rum for nye input. > Danner skal kortlægge og sætte de frivilliges sociale og faglige kompetencer mere i spil.

10 10 STRATEGI Nationale og internationale aktiviteter Mission Danner erfaringsudveksler, videnudvikler og kapacitetsopbygger ved at lede og indgå i aktiviteter nationalt, og hvor det giver strategisk mening i internationale aktiviteter. I Danner vil vi være toneangivende på ligestillingsområdet, vi vil have et krisecenter i verdensklasse, og vi vil gøre det attraktivt at engagere sig. Derfor skal vi have fokus på at erfaringsudveksle, videnudvikle og kapacitetsopbygge på alle planer. Danner er en organisation, hvis hovedprioritet er de nationale opgaver. Det er primært her, vi metodeudvikler, skaber samfundsdebatter og er med til at præge den politiske dagsorden. Danner videnudvikler og videndeler: I kraft af Danners arbejde nationalt og internationalt samt vores brede samarbejde med forskere, netværk og andre organisationer, er det muligt kontinuerligt at indsamle og dele viden. En viden, som måske ellers ikke ville blive formidlet. På den måde bliver vi i stand til at udvikle nye metoder, opbygge ny kapacitet og formidle både internt og eksternt. Nye metoder skaber nye arbejdsformer, og også her indtænkes der et større samspil mellem de frivillige og ansatte. Udviklingen vil styrke Danners position som fortalervirksomhed og gøre os til en organisation, hvor det er attraktivt at engagere sig. Således underbygges Danners udvikling og fremdrift. Prioriteringen af aktiviteter: I Danner involverer vi os kun i projekter, som giver strategisk mening. Det betyder, at der hele tiden skal være en rød tråd i arbejdet med ligestilling og voldsudsatte kvinder nationalt som internationalt. Vi skal være de steder, hvor vores indsats giver størst muligt udbytte. Det gælder både inden for vores kerneområde og øvrige indsatser. I fremtidige projekter vil de strategiske overvejelser også være begrundet i en afvejning af den økonomiske rentabilitet, og hvorvidt Danner opnår de ønskede resultater i forhold til de administrative omkostninger. Det er derfor nødvendigt, at der fx især i de internationale projekter tilstræbes et langsigtet perspektiv. Internationale aktiviteter hvor det giver strategisk mening: Danners arbejde breder sig internationalt, fordi manglende ligestilling mellem køn og vold mod kvinder og børn er et globalt problem. Danner har i kraft af sin unikke kombination af praksis, videnindsamling og metodeudvikling særlig gode muligheder for at bidrage til udviklingen internationalt. Fokus på udvikling i Danner fordrer, at vi tænker erfaringer både fra de nationale og internationale aktiviteter ind i de fremtidige indsatser. Det er de nationale indsatser, som skaber fundament for de internationale aktiviteter, og de internationale aktiviteter gør, at vi kan bidrage med nye erfaringer i nationale arbejde. FOKUSOMRÅDER > Danner skal indgå i nationale og internationale fora og netværk og være med til at påvirke den internationale såvel som den danske agenda inden for ligestilling og vold mod kvinder og børn. > Danner skal have fokus på bæredygtige indsatser med henblik på at sikre langsigtede resultater. > Danner skal fortsat udvikle videncentret, så vi metodeudvikler og erstatter myter med fakta. > Danner skal lede og indgå i nationale og internationale projektaktiviteter med henblik på erfaringsudvikling, videndeling og kapacitetsopbygning. > Danner skal hente viden om internationale forhold med hjem til Danmark.

11

12 danner.dk

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere