Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best."

Transkript

1 Vedtægter Revisionsblanket Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best Ejerlavets navn er Ravnsgård-Lillenæs Ejerlav. i alt kroner. Vejfonden skal forestå vedligehold af ejerlavets vedligeholdelsespligtige veje samt stier og fortove med fast belægning. Vejfonden skal samtidig dække vedligeholdelse af kloaksystemet Best. 2. Ejerlavets hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia civilret, der ejerlavets værneting. 3. Ejerlavets formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Ligeledes forestår ejerlavet drift samt vedligeholdelse af de i Fredericia Kommunes lokalplan nr. 42 udlagte fællesarealer og -anlæg samt eventuel etablering, drift og vedligeholdelse af de i lokalplanens 7.3 nævnte fællesbygninger og anlæg. 4. Ejerlavet er berettiget at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af dets formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. De af ejerlavet til gennemførelse af nævnte formål trufne bestemmelser fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Ejerlavet er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg. Ejerlavet bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne. Foreningen er upolitisk. 5. Ejerlavets medlemmer er til en hver tid værende ejere af grunde, der er eller vil blive udstykket fra matr. Nr. 13 a, 13 k, 13 i, 80 a, 13 c samt del af matr. Nr. 14 b, 14 c, 76 a Erritsø by, Erritsø, samt parceller udstykket derfra. Grundejerforeningens område er identisk med det område, der omfattes af Fredericia kommunes lokalplan 42. Såfremt der inden for ejerlavets område etableres andelsboligforeninger skal de enkelte andelsbolighavere være medlemmer uanset om den af dem beboede ejendom ikke er selvstændig udstykket og matrikuleret. 6. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophø rer at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af ejerlavet og kan intet krav rette mod dennes formue.

2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejeres rettigheder og forpligtelser over for ejerlavet, idet dog den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor ejerlavet indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Både den tidligere og den nye ejer er forpligtiget til, at anmelde ejerskiftet til ejerlavet ved dennes kasserer. I forbindelse hermed skal ejerlavet oplyses om den nye ejers navn, stilling, bopæl og parcellens adresse. 7. Ejerlavets medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund, han ejer, henholdsvis andelsbolig, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægges forud den 15. februar for det pågældende kalenderår. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetaling af kontingent kan ske til ejerlavets girokonto eller andet af ejerlavets bestyrelse angivet sted. Ved kontingentrestance pålignes restanten at betale et rykkergebyr på kr. 50,- pr. påbegyndt måned, efter at rettidig betalingsfrist er udløbet. Er et medlem mere end i måned i restance til ejerlavet, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, eller at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Er restancen ikke indbetalt inden 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. 8. Generalforsamlingen er ejerlavets højeste myndighed. 9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned i Fredericia. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag der af medlemmerne der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar. Forslag vedrørende ændring af fællesarealerne skal udsendes skriftligt samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Sager der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning. På ordinær generalforsamling skat følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 4. Rettidigt indkomne forslag.

3 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af formand til bestyrelsen, såfremt denne er på valg. jfr. 13). 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. jfr. 13), 8. Valg af revisor. 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 10. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme f rist som den ordinære, kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Ligeledes kan 1/4 af ejerlavets medlemmer (der ikke er i restance til ejerlavet) indgive skriftlig begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter modtagelsen. Hvis ikke 3/4 af de medlemmer der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt er til stede på generalforsamlingen (enten personligt eller ved fuldmagt jfr. 11) kan dagsordenen nægtes behandlet. 11. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeaf givningen. Hvert medlem har een stemme for hver grund, han ejer eller disponerer over som andelsbolighaver. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. 4, 10 og 12. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. Udskrift af protokollen tilsendes samtlige medlemmer uden unødigt ophold. 12. Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af ejerlavets vedtægter, ordensregl ement, bevillinger af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Der overføres hvert år en sum penge til en vejfond, første gang i 1991 gældende for regnskabsåret Vejfonden skal forestå vedligehold af ejerlavets vedligeholdelsespligtige veje samt stier og fortove med fast belægning. Vejfonden skal samtidig dække vedligeholdelse af kloaksystemet. Vejfonden kan altid ophæves og pengene bruges til andre formål, hvilket dog kræver en flertalsbeslutning på en generalforsamling.

4 Der overføres hvert år 500 kroner til vejfonden pr. medlem, i alt kroner. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmers side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Beslutning om overladelse af brugsret til andre end medlemmer af lavet og deres husstande kræver enstemmighed. 13. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. For at tilsikre en ligelig repræsentation i bestyrelsen, skal fordelingen af bestyrelsesmedlemmerne altid være minimum 2 beboere fra henholdsvis Ravnsgårdsvej og Lillenæs. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden hidtil næste generalforsamling. Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. På første ordinære generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer. Det afgøres ved lodtrækning hvilke der afgår, og ved de følgende generalforsamlinger er henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesposter på valg. Genvalg kan ske, men et medlem kan højst sidde i bestyrelsen i 6 på hinanden følgende perioder. Bestyrelseshvervet er ulønnet. Et bestyrelsesmedlem der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 14. Bestyrelsen har den daglige ledelse af ejerlavets virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dets formål og interesser. Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal forelægges bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Protokollen skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne, der har deltaget i det pågældende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer giver møde. Bestyrelses beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden stemme udslagsgivende. 15. Ejerlavet tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i foreningen. 16. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisor gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmel se og forvisser sig om, at de regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter han indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn og kan foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt.

5 17. Ejerlavets regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil Regnskabet skål tilstilles revisor inden den første februar og skal være revideret så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. I regnskabet føres særskilte konti for de forskellige udgifter. 18. Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, eller et af ham anvist pengeinstitut. Ejerlavets midler indsættes på en konto i bank, sparekasse eller girokonto i ejerlavets navn. Der skal som minimum underskrives af tre bestyrelsesmedlemmer før end man kan hæve på vejfondens konto. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige ler. 500,00. Kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen. Udgifter hertil afholdes af foreningen. 19. Ejerlavets opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af lavets medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringen gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Ejerlavet kan dog ikke opløses uden samtykke fra Fredericia kommune 20. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 21. Ingen vedtægtsbestemmel se må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. 22. Samtlige udgifter til porto og papir i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen. Ovenstående love er vedtaget på en derti l indkaldt stiftende generalforsamling den 13. marts Vedtægterne skal i følge lokalplan nr. 42 godkendes af Fredericia byråd. (Denne udgave af vedtægter for RAVNSGÅRD - LILLENÆS EJERLAV er rettet i følge generalforsamlingen 1995 og erstatter tidligere udgave af 1993)

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere