Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring"

Transkript

1 Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring en frivillig forsikring 6 Generelt 8 Klagemuligheder 8 Til læseren Denne pjece handler først og fremmest om forsikringsforhold i grundejer-, andelsbolig- og ejerforeninger samt spejderkorps og idrætsforeninger, men kan også bruges af andre. Sker der en skade, hvor der burde være tegnet en forsikring, kan det medføre et erstatningskrav mod foreningen eller de personer, der juridisk er ansvarlige for foreningen, dvs. formanden og den øvrige bestyrelse. I pjecen bliver der kort gjort rede for, hvornår der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring, og hvornår man bør have en erhvervsansvarsforsikring. Er man efter gennemlæsning af pjecen i tvivl, bør man spørge Forsikringsoplysningen eller Arbejdsskadestyrelsen, før en planlagt foreningsaktivitet sættes i værk. Forsikringsoplysningen December 2006 Forsikringsoplysningen er altid til rådighed, når det drejer sig om forsikringsspørgsmål. 1

3 Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring Skal der f.eks. tegnes en arbejdsskadeforsikring, når en grundejerforening indkalder til arbejdsweekend, hvor der skal fældes træer, bygges redskabsskur eller laves legeplads? Hvem er omfattet? I Lov om arbejdsskadesikring står der, at enhver, der her i landet udfører arbejde for andre, er forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder, uanset om man får løn for arbejdet eller udfører arbejdet ulønnet. Det er ligeledes uden betydning, om man er ansat til varigt arbejde, eller der blot er tale om et tilfældigt og kortvarigt ansættelsesforhold. Man er ikke forsikret på vej til og fra arbejde. Hvem skal tegne arbejdsskadeforsikring? En forening, der beskæftiger andre, har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. Pligten til at tegne forsikring gælder dog ikke for stat og kommuner. Hvis der ikke er tegnet forsikring, må staten eller kommunen selv betale erstatning til den ansatte, der kommer til skade på arbejdet. Arbejdsskadeforsikringen er delt op i en ulykkesdel og en erhvervssygdomsdel. Ulykkesdelen tegnes i et forsikringsselskab, mens erhvervssygdomsdelen tegnes i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsikring, som er en offentligt reguleret selvejende institution. I denne pjece behandles kun ulykkesdelen. Hvornår skal en forening tegne arbejdsskadeforsikring? Der skal altid tegnes arbejdsskadeforsikring: Når der ansættes lønnede medarbejdere. Det kan f.eks. være kontorpersonale, vicevært, folk til pasning af grønne områder eller idrætsanlæg, lønnede trænere, kontrollører og instruktører m.v. Når foreningen har antaget fremmed ulønnet hjælp til at udføre arbejde. F.eks. hvis man får en pensionist til at passe det grønne område, en mor til at vaske idrætsklubbens trøjer eller et 2

4 medlem til at vaske gulvet efter generalforsamlingen i pensionistklubben. Når en forening beder medlemmerne udføre arbejde, der falder uden for, hvad et medlemskab normalt medfører af pligtarbejde. F.eks. et større kompliceret regnskabsarbejde, hvor man ellers normalt ville have ansat lønnet arbejdskraft. Der skal ikke tegnes arbejdsskadeforsikring: Når medlemmerne af en forening, herunder bestyrelsesmedlemmer, kun udfører, hvad der er sædvanligt i henhold til foreningens vedtægter. I idrætsforeninger sker det ofte, at forældre til børn i foreningen hjælper til på forskellig måde. Dette medfører ikke automatisk forsikringspligt for foreningen. Foreningen har f.eks. ikke forsikringspligt for forældre, der kører egne og andre børn til arrangementer. (Børnene, der bliver transporteret, får erstatning fra bilens ansvarsforsikring, hvis der sker en ulykke). Er føreren af bilen kommet til skade, kan denne kun få erstatning, hvis der er en ansvarlig modpart, f.eks. en anden trafikant. Har skadelidte selv en ulykkesforsikring, kan skadelidte også få erstatning herfra. Gælder de kollektive forsikringer for spejderkorps og idrætsforeninger, hvis der holdes fest med offentlig adgang? 3

5 Eksempler Nogle eksempler på, hvor der skal tegnes arbejdsskadeforsikring, og hvor der ikke skal. 1 Der skal tegnes arbejdsskadeforsikring, når en grundejer-, andelsboligeller ejerforening indkalder til arbejdsweekend, hvor der skal fældes træer, bygges redskabsskur eller laves legeplads. Her er der tale om arbejde, der falder uden for, hvad der er normalt for et foreningsmedlem. 2 Har en andelsboligforening arbejdsweekend, hvor vinduer skal males udvendigt, eller murværk skal repareres, skal der tegnes forsikring. 3 Skal en idræts- eller spejderforening bygge klubhus ved frivillig hjælp, skal der altid tegnes arbejdsskadeforsikring. 4 Fremgår det af en forenings vedtægter, at medlemmerne på skift skal udføre visse almindelige småpligter f.eks. græsslåning af fællesarealer skal der ikke tegnes arbejdsskadeforsikring for dette arbejde. Sker der i den forbindelse en ulykke, der f.eks. medfører tandskader, invaliditet eller død, kan skadelidte kun få erstatning fra egen ulykkesforsikring (se side 9). Arbejdsskadestyrelsen Har foreningen spørgsmål om arbejdsskadeforsikring, kan der rettes henvendelse til: Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade 1, 2100 København Ø Tlf

6 Hvor får man erstatning? Kommer nogen til skade under arbejde, skal krav om erstatning sendes til foreningens forsikringsselskab. Hvis der ikke er tegnet arbejdsskadeforsikring, skal kravet om erstatning sendes til Arbejdsskadestyrelsen, som herefter tager stilling til kravet. Har en forening, der burde have tegnet arbejdsskadeforsikring, ikke tegnet denne, risikerer foreningen eller den/de personer, der juridisk tegner foreningen, en bøde samt at skulle refundere Arbejdsskadestyrelsen den erstatning, som styrelsen har betalt til den skadelidte. Hvad betaler arbejdsskadeforsikringen? Arbejdsskadeforsikringen betaler følgende ydelser: udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler (f.eks. briller) overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald erstatning for tab af forsørger. Erstatningsydelserne er fastsat i Lov om arbejdsskadesikring. Kollektive forsikringer for spejdere og idræt For spejderkorps og idrætsforeninger er der normalt ikke forsikringsmæssige problemer. Det skyldes, at deres hovedorganisationer som regel både har tegnet kollektiv arbejdsskadeforsikring og kollektiv erhvervsansvarsforsikring. Er man i tvivl om dækningen fra disse forsikringer, bør man altid kontakte sin hovedorganisation. erstatning for tab af erhvervsevne godtgørelse for varigt mén 5

7 Erhvervsansvarsforsikring en frivillig forsikring Det må kraftigt tilrådes foreninger at tegne den frivillige erhvervsansvarsforsikring. Denne forsikring betaler for de skader, som foreningen i forbindelse med dens aktiviteter kan blive erstatningsansvarlig for. Har foreningen ingen erhvervsansvarsforsikring, og den bliver erstatningsansvarlig for en skade, kan den tilskadekomne kræve erstatning af foreningen. Hvis foreningen ikke har penge, kan der kræves erstatning af de personer, der juridisk tegner foreningen. Det er vig- tigt at fastslå, at det ikke vil være muligt at bruge private ansvarsforsikringer til at betale et sådant erstatningskrav. Hvornår er der erstatningsansvar? Kan det bevises, at en skade skyldes fejl eller forsømmelse hos foreningen eller dens hjælpere, der handler på foreningens vegne f.eks. en træner eller en havemand er foreningen normalt erstatningsansvarlig. Eksempler 1 Kommer en gymnast til skade, fordi træneren har givet mangelfuld instruktion, er der erstatningsansvar for foreningen. 2 Falder en person på grundejerforeningens isglatte fællesvej på et tidspunkt, hvor der burde være gruset, er der erstatningsansvar for foreningen. De enkelte husejeres grundejeransvarsforsikringer dækker ikke fællesarealer. 3 Kommer et barn derimod til skade på foreningens legeplads, som er passet og vedligeholdt, er der ikke erstatningsansvar for foreningen. Når der f.eks. er tale om andelsbolig- og ejerforeninger, er foreningens erhvervsansvarsforsikring normalt inkluderet i ejendommens hus- og grundejerforsikring. Er bygningen kun brandforsikret, bør foreningen tegne en selvstændig erhvervsansvarsforsikring. 6

8 Det er altid den skadelidte, der skal bevise, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser hos foreningen. Hvad kan der kræves i erstatning? For tingskader, f.eks. skader på tøj, betaler ansvarsforsikringen det økonomiske tab. For personskader er det bestemt ved lov, hvad der kan kræves i erstatning af den erstatningsansvarliges forsikringsselskab. Nærmere omtale af, hvad der kan kræves erstatning for og med hvilke beløb, kan ses i pjecerne Når skaden er sket... og Personskadeerstatninger. Hvad erstatter ansvarsforsikringen ikke? Erhvervsansvarsforsikringen dækker ikke for skader på foreningens egne ting, ligesom den heller ikke dækker for skader på lånte eller lejede ting eller lokaler. Det må derfor tilrådes foreninger, at de ved lån/leje af festtelte, musikanlæg m.v. forsikrer disse særskilt, hvis dette ikke er inkluderet i lejebeløbet. Anmeldelse af ansvarsskader Hvis nogen kræver erstatning af foreningen efter en skade, bør foreningen ikke diskutere, om den er erstatningsansvarlig. Anmeld i stedet skaden til forsikringsselskabet, og beskriv omhyggeligt den hændelse, der har medført erstatningskravet. Hvis det af forklaringen fremgår, at foreningen er erstatningsansvarlig, betaler selskabet erstatning til skadelidte. Mener selskabet ikke, at foreningen kan bebrejdes skaden, afviser selskabet over for skadelidte og begrunder, hvorfor foreningen ikke er erstatningsansvarlig. Ønsker den skadelidte efter selskabets afvisning at få sagen prøvet ved en domstol, betaler selskabet foreningens retsomkostninger og betaler erstatning, hvis foreningen bliver dømt. 7

9 Generelt Erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring Hvis en forening på grund af en fejl eller forsømmelse kan gøres ansvarlig for en personskade på en medhjælper, skal der, udover erstatning fra arbejdsskadeforsikringen, også betales godtgørelse for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Denne godtgørelse betales af foreningens erhvervsansvarsforsikring. Har foreningen ikke tegnet denne forsikring, må den selv betale. samtidig få erstatning fra en privat tegnet fritidsulykkesforsikring. Heltidsulykkesforsikring Denne forsikring er en heltidsforsikring, som dækker døgnets 24 timer. Det betyder, at får man varige mén efter en ulykke, der er omfattet af Lov om arbejdsskadesikring, vil man få erstatning både fra foreningens erhvervsansvarsforsikring og fra sin egen heltidsulykkesforsikring. Arbejdsskadeforsikring og private ulykkesforsikringer Fritidsulykkesforsikring Kommer man til skade, og der er tale om en arbejdsskade, kan man ikke Klagemuligheder Forsikringsoplysningen Erhvervskunder, herunder foreninger, kommuner, selvejende institutioner, familieplejeforeninger og skadelidte, kan henvende sig til: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Tlf (kl fredag dog 10-16) Ankenævnet for Forsikring En privat forsikringstager, der er utilfreds med en afgørelse fra sit forsikringsselskab, kan mod et gebyr på 150 kr. klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf (kl ). 8

10 Foreninger skal forsikre sig før skaden sker handler først og fremmest om forsikringsforhold i grundejer-, andelsbolig- og ejerforeninger samt spejderkorps og idrætsforeninger. Men pjecen kan også bruges af andre foreninger. Sker der en skade, hvor foreningen burde have tegnet en forsikring, kan det medføre erstatningsansvar mod foreningen eller de personer, der juridisk er ansvarlige for foreningen. Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Tlf ISBN: Varenr /December 2006 Forlaget Forsikring

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere