Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de, som ikke var blandt os længere. Han vil ikke nævne nogle frem for andre, men bl.a. tidligere Hærprovst og støttemedlem Ole Brehm Jensen, var gået bort for kort tid siden. PAR spurgte om alle havde fået deres stemmekort mv. derefter gik han til dagsordens punkt Valg af dirigent. PAR foreslog Ib Jensen som dirigent Ib Jensen blev valgt. Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt (sendt d. 16 FEB 2015 med B-post) og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik derefter den udsendte dagsorden, han vil gerne have tilføjet et punkt til dagsorden: 1a Valg af 2 stemmetællere forslaget blev godkendt. Dirigenten spurgte derefter om der var andre som havde forslag til dagsorden dette var ikke tilfældet. 1a. Valg af 2 stemmetællere. Forsamlingen valgte Thorkild E. Kay og Jan Koziol. 2. Aflæggelse af beretning. PAR aflagde årsberetning: (Se bilag 1). Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen? Per Hj. Jacobsen: ved sidste år generalforsamling kom jeg med forslaget om oprettelse af en museumsinspektør, hvad er status i denne sag? Derudover syntes jeg vi hører for lidt om det egentlige muesumsarbejde. Hvordan med hvervefolderen og turistfolderen er de blevet genoptrykt og til sidst, hvordan går det med indscanningen af dias? PAR: Vi har ikke behovet for en museumsinspektør, i stedet har vi fået tilknyttet en museumssagkyndig (Lise Hansen) da hun har lige fået barn, er hun endnu ikke kommet i gang, men vi vil begynde at gøre brug af hende i Vi scanner det ind der kommer. Foldere mv. har afventet vores beslutning om gratis entre. Jan Bech Andersen: Er der kommet nogle nye effekter og hvad sker der med dem? PAR: Vi har samlet alle vore modtagne effekter ned i port rummet. De vil blive registreret mv. vi arbejder pt. På noget registrering. Postadresse: Telefon Bank og internet FN Museet Regnr.: 8065 Kontonr.: Lejrvej 81 CVR: Padborg IBAN: DK SWIFT: SYBKDK22

2 Per Hj. Jacobsen: Pr. folderen/ hvervefolderen er vigtigt til at sprede budskabet om museet. Har man stadig personer der sidder og scanner dias ind? Derudover vil jeg godt, at man havde omtalt nogle af de nye effekter i årsskriftet. En fra forsamlingen oplyste at de var forsat 2 personer som scannede. PAR: Vi der er valgt til bestyrelsen gør alle et frivilligt arbejde her i museet. Et arbejde vi gør på bedste vis, med den tid vi har til rådighed. Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 3. Aflæggelse af årsregnskab. Kassereren (Jan Am) gennemgik årsregnskabet via power point (se bilag 2 side 1-5). Vedlagt dette referat som bilag 3 revisionspåtegning fra Total-Revision og som bilag 4 Revisionsprotokollat fra Leif Dannerfjord. Jan Am, oplyste at han havde samtlige bilag mv. med og man var velkommen til at komme og kigge. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til regnskabet? Særlig opsætning hvad er det? Jan Am: Det er vores store udstillinger Cypern 50-året, Ocean Shield mv. Disse er særlig isoleret i forhold til regnskabet, da vi har fået støtte til disse projekter. Per Hj. Jacobsen: Det er gode tal. De meget lave energiudgifter skyldes de vejret eller er der lavet nogle tiltag? Jan Am: De skyldes alene vejret. Vi har søgt diverse fonde om udskiftning af radiatorerne, men har fået nej til støtten. Jan Bech Andersen: hvis protektoren finder på at besøge museet i 2015 er der så afsat penge til dette? Jan Am: nej det er der ikke og det vil rundt regnet nok koste ca kr. De kr. der blev givet til fri entre, er de påtegnet til fri entre? Jan Am: Ja de kr. er ansøgt til fri entre og dermed låst til formålet. Dirigenten spurgte om regnskabet kunne godkendes? Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Kassereren (Jan Am) gennemgik herefter årsregnskabet for varesalget (se bilag 2 side 6-9). Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til kiosk regnskabet? Lokaler andet en udgift på ca kr. hvad dækker det over? Jan Am: Det er bl.a. udgiften til en ny reol til vores varer i varesalget, hver enkelt genstand har nu sit eget rum. Reolen har kostet ca kr. Dermed sluttede orienteringen om kiosken. 4. Forelæggelse af budget. Kassereren oplyste at han ikke vil fremlægge et direkte budget, men mere en vision for de komne års planer. Skulle han fremligge et budget vil det blive lavet på baggrund af de faktuelle tal fra 2014? Kassererens forslag blev afvist. Forsamlingen ønskede at der blev fremlagt et budget for Side 2

3 Jan Am fordelte derefter hans udarbejde budget (se bilag 5). Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet? Dirigenten spurgte om budgettet kunne godkendes? Generalforsamlingen godkendte dermed budget Forelæggelse af arbejdsplan. Formanden henviste til sin beretning her havde han nævnt museets visioner og arbejdsplan Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål? Per Hj. Jacobsen: Jeg kunne godt tænke mig der blev lavet en bedre tekstning i museet og at der blev lavet en ny turistfolder. PAR: Der er sket en stor udskiftning i teksterne og hele indgangspartiet er blevet opdateret. Lige nu har vi lavet en let flyér i stedet for en turistfolder. Der er planer om en turistfolder, men den er ikke sat i trykken endnu. Punktet arbejdsplan blev herefter godkendt. 6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen forslår at kontingent fastholdes (enkeltperson 200, husstand 350, firma/forening 700, superstøtte kr.). Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til kontingentet? Ingen kommentarer og generalforsamlingens godkendte kontingentet. 7. Indkomne forslag, herunder bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten spurgte om der var kommet nogle forslag? PAR: Nej ingen indkomne forslag. 8. Valg af formand. Punktet udgår da formanden kun er på valg i lige år. 9. Valg af bestyrelsemedlemmer. På valg er: Knud Spangsø, Ole Stokholm Pedersen og Gert T. Knudsen (Gert T. Knudsen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Frede Jønson). Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag. Dermed var Knud Spangsø, Ole Stokholm Pedersen og Frede Jønson valgt for en periode på 2 år. 10. Valg af suppleanter På valg er: Frede Jønson, Jørn Hvenegaard Christiansen og Leni Hansen (hvis Frede Jønson bliver valgt til bestyrelsen, foreslår bestyrelsen Steen Fynbo Hansen som suppleant). Frede Jønson var nu blevet en del af bestyrelsen. I stedet for Frede foreslog bestyrelsen Steen Fynbo Hansen. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag. Dermed var Jørn Hvenegaard Christiansen, Leni Hansen og Steen Fynbo Hansen valgt for en periode på 1 år. Suppleanterne er nævnt i prioritetsorden med 1. suppleanten først. Side 3

4 11. Valg af ekstern revisor. På valg er Total-revision, Vordingborg Dirigenten spurgte om Total-revision var villige til genvalg det var de. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Total-revision valgt for en et årig periode. 12. Valg af revisor. På valg er Leif Dannerfjord. Dirigenten spurgte om Leif Dannerfjord var villige til genvalg det var han. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Leif valgt for en et årig periode. 13. Valg af revisor suppleant. På valg er Lise Hansen Dirigenten spurgte om Lise var villige til genvalg Det var hun. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Lise valgt for en et årig periode. 14. Valg af fanebærer samt fanevagt. Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. Næste gang fanen skal luftes bliver d. 16. april i forbindelse med H.M. Dronningens 75 års fødselsdag. 15. Eventuelt. Bjarne Berner: Kustodefesten, hvad er museets holdning og hvor ser jeg opslaget mv.? Var det en ide at museet får mobilpay? El-besparelser er vigtigt var det en ide at lave et udvalg til at søge fonde? Og sidste ting er der et museumsudvalgsmøde i lejren, for det er lidt irriterende, at vi ikke alle kan blive enige om flaghejsningen i lejren. Jan Am: Mobilpay har jeg undersøgt, men Nets vil ikke give os tilladelsen, da der ikke er 100% mobildækning i lejren. PAR: Bestyrelsen i museet har ikke tradition for at deltage i kustodefesten, det er optil den enkelte kustode om han/hun vil deltage. Jeg mener opslaget har hængt på opslagstavlen, på kontoret i museet. Vi ansøger hele tiden fonde og fremad rettet bliver det næstformanden i museet, der får jobbet som fond søger. Ang. Samarbejdet i lejren, så ved vi der er et problem med enkeltpersoner og vi gør alt hvad vi kan for at få det bedste ud af det. Knud Spangsø: Det er Ole i Beredskabsstyrelsen der er kontaktperson ang. kustodefesten. Datoen for 2015 er d. 19. september og der kommer brev til alle der har været kustode. Per Hj. Jacobsen: Jeg blev ved min afgang fra bestyrelsen udnævnt til at være museets ambassadør og det har været en blandet fornøjelse. Derfor vil jeg hermed frasige mig titlen som museets ambassadør. PAR: tak for din tid som ambassadør. Ja, vi har været uenige om nogle ting undervejs, men et tak, det skal du have. Jens Lønborg: Jeg er den nye formand for præsidiet. Til dagligt er jeg chef for det Værnsfælles Operationscenter der er i Karup. Jeg har arbejdet med Internationale operationer Side 4

5 siden Selvom der sker meget ude i verden nu, er det jo også vigtig at huske historien. PAR: Museet er blevet indbudt til at hjælpe med at få lavet et udstillingscenter ved monumentet på kastellet. Vi ser fremtil, at DBB får digitaliseret de blå bøger og vil i den forbindelse gerne hjælpe med arbejdet. Til Gert som udtræder af bestyrelsen en stor tak for dit arbejde ikke mindst med politistanden, som jo har været dit kerneområde. Årets kustode 2014 vi har i bestyrelsen valgt at alle kustoderne i 2014 har gjort en fremragende indsats, så alle kustoder for sæsonen 2014 vil modtage et skrivesæt, som tak for indsatsen. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden. PAR takkede for fremmødte. Alle var nu velkomne i Museet til et glas vin eller en kop kaffe. Viborg, d. 13. april 2015, Jens F. Søndergaard. Senere på dagen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Per Amnitzbøl Rasmussen Næstformand Stig Ødorf Kasserer Jan Amnitzbøl-Krusell Sekretær Jens Søndergaard Kustoder Knud Spangsø Bestyrelsesmedlem Frede Jønson Bestyrelsesmedlem Ole Stokholm Pedersen 1. Suppleant Jørn Hvenegaard Christiansen 2. Suppleant Leni Hansen 3. Suppleant Stten Fynbo Hansen Museumskyndig: Lise Hansen Side 5

6 Frøslevlejren den 21. marts 2015 Årsberetning 2015 Rekordernes år Alt er gået op i en højere enhed i sæsonen Alt er næsten lykkedes til punkt og prikke. Vi startede med en engangsekstra-bevilling på kr., så vi kunne lave gratis adgang til museet, hvilket betød en tredobling af besøgstallet til gæster. Så startede vi en webshop som går stille og solidt, sammen med en markant øget turne med ude-salget i anledning af Hærens 400 års jubilæum, hvilket har betydet en flerdobling af museets omsætning. Også 50-året for udsendelse af de første FN soldater til Cypern, og de deraf afledte arrangementer og jubilæumsudstilling, har haft uvurderligt betydning for årets resultat. Når det lykkedes så godt, er det fordi vores kustoder og frivillige har udvist stor vilje til at give en hjælpende hånd med. Uden dem kunne det ikke virke. Hvorfor gik det så godt: Når det er gået over al forventning skyldes det, at vi har fået et FN Museum som de besøgende i stor udstrækning roser og taler meget anerkendende om Vi har et godt produkt, vi har et flot og unikt museum. Det har stor betydning for os i fremtidens arbejde med at øge antallet af støttemedlemmer og i vurderingen af vores ansøg-ninger, om støtte til museet. Museumsåret marts 2014 marts 2015 kronologisk: Besøgstallene: Besøgstallet på de gæster skyldes helt overvejende at de kunne komme gratis ind. Derfor har vi også enstemmigt i bestyrel-sen besluttet at vi fortsættere i 2015, selvom vi ikke endnu har finansieringen hertil, med det formål at opnå gæster. Besøgstallet i museets satellitudstilling i barak H3, skønnes at være det samme som på selve museet. Støttemedlemmer: Vi havde ved udgangen af personlige støtte, 42 familie-støtter, 30 foreningsstøtter og 9 Super-støtter. Det er en tilgang i kroner fra til kr. En svag men sikker stigning. Kustoder: Vi har et solidt antal kustoder og nye og lidt yngre er kommet til. De står i kø for at få deres uge. Det tegner godt, men vi ved også at fødekæden skal fornyes, selvom de trofaste gør det godt. Alle ugerne i 2015 er booket nu. Tak for det. Økonomi: Vores økonomi er opdelt i to grupper. Dels FN Museets drift, der omfatter selve foreningen, bygningerne og alle udstillingerne og så dels FN Museets Souvenir & Varesalg (kiosken). Kassereren vil redegøre detaljeret herfor, men jeg vil da godt afsløre at vi har en

7 balance på ca kr. og et overskud på ca kr. på driften. Det er lidt bedre end tidligere! I varesalget er der sket mirakler. Dels har vi startet en webshop med mere end 365 ekspeditioner det første år og en omsætning på ca kr. Kundekredsen tælle geografisk DK, GB, S, N, SF, AUT og CAN. Dog mest her fra landet. Så er vores ude-salgs arrangementer steget til ca kr. i omsætning. Vi har her deltaget i over 22 arrangementer rundt om i landet. Vores kiosk har genereret et mere salg til en total på ca kr. Og så har indstiftelsen og salget af Cypern 50-års mindemedaljen givet en god omsætning. I alt er vi gået fra ca kr. i 2013, til nu næsten kr., heraf et overskud på ca kr. i Overtagelse af varesalget fra De Blå Baretter: Som tidligere annonceret har museet overtaget DBB Varesalg og hermed indgået en aftale med DBB om en økonomisk afvikling over 5 år på varesalget. Vi har allerede nu været i stand til at afslutte handlen og skylder således ikke DBB noget, samtidig med at alle vare på hylderne og lagret er betalt. Vores varelager som er betalt er opgjort pr. nytår til dels ca kr. souvenir, tekstiler med mere og dels ca kr. i beholdning af medaljer altså ca kr. Møder med mere: Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder og vi har deltaget i møder med DSI Frøslevlejren, DSI PR-udvalg og Danske Hærmuseers Forening samt Forsvarets Museumskommission. Øgede åbningstider: I et forsøg på at skabe øgede besøgstal har vi besluttet at øge sæsonen med fire uger. Vi åbner en uge tidligere på sæsonen og lukker en uge senere. Samtidig har vi haft åbent i uge 7 og 8, hvilket i år har givet mere end 500 gæster i vinterferien. Hjemmesiden: Vores hit på hjemmesiden er steget til i 2014, hvilket er en stigning til det tredoble. Her er vores nye webshop naturligvis en af årsagerne, men den øgede opmærksomhed omkring museet og de mange nye gæster, indvirker også. Det er faktisk 20 om dagen. VIP besøg: Det planlagte besøg af H.K.H. Prinsgemalen i juli måned måtte desværre aflyses grundet protektors vigende helbred. Vi håber på god bedring og en ny dato i år. Der har været aftalt at chefen for Marinestaben KA Frank Trojahn skulle besøge museet, men det er blevet udsat indtil videre. Til gengæld har vi for 14 dage siden haft besøg af Forsvarsminister Nicolai Wammen, Han havde til afgift nej i tilgift taget Skatte-minister Benny Engelbrecht med. Det blev et meget vellykket besøg hvor vores hovedbudskaber gik rent ind: - en hjælp til den frie entre er velkommen - vores ønsker om, at det offentlige vil bruge FN Museet det mener vi at vi sagtens kan

8 stå på mål for. Forsvarsministeren skrev i gæstebogen: Tak for det store og vigtige arbejde med at fortælle og formidle historien om Danmarks og vores udsendtes store indsats rundt om i verdens brændpunkter. I gør det fremragende! Sign. Nicolai Wammen, Forsvarsminister. Der er aftalt et besøg af Rigspolitichefen sidst i maj måned. Sammen med Årsskriftet er der gået nye invitationer ud. Vi tror på at des flere VIP-besøg des mere anerkendelse til FN Museet. Spændende besøg og kontakter: I august kom der en mail fra Sydkorea. De skulle til at åbne et FN Museum og ville gerne se hvordan vi gjorde, så vi havde besøg en hel dag og udvekslede erfaringer og ideer. En tysk phd-studerende, som laver et filmprojekt om Balkan, kunne vi hjælpe med privatklip fra Bosnien, til hendes projekt. En russisk samler af militære mærker har også fået et frisk pust fra museet og KSO. Det betyder at vi også er interessante uden for Danmark. Nye tiltag: I sæsonen 2014 startede vi med at udvide udstillingen om Ocean Shield i H3, derudover har vi lavet en helt ny jubilæumsudstilling om 50-året på Cypern. En udstilling som fik premiere i Kastellet på Peacekeepers Day og den er i dag flyttet til museet som særudstilling. Til sæsonen 2015 har vi koncentreret os om at påbegynde opdate-ringen af politiudstillingen og opdaterer missionstavlerne i indgan-gen og så en opdatering af præstetavlerne. Vi arbejder videre med Politiudstillingen og så har vi kontakt med KFUM Soldatermissionen om en særudstilling. Præsidiet: Allerførst hjertelig velkommen til dig Jens. Vi er glade for at du har påtaget dig formandskabet for museets præsidium. At du så sidder lige i hjertet af den Værnsfælles Forsvarskommandos operationer, gør det ikke mindre kedeligt at have dig med. Og bestyrelsen har udnævnt Lorenz Asmussen til Ambassadør for FN Museet. Tak for dit mangeårige arbejde for museet og velkom-men til ambassadørflokken. Først på ugen meddelte så Bent Agger, at han grundet private forhold ikke havde mulighed for at være hjemmefra, hvorfor han trækker sig fra præsidiet. Bestyrelsen har derfor valgt også at udnævne ham til ambassadør for FN Museet om han vil! Her blev Knud Spangsø og Gert Thisted Knudsen dekoreret.

9 Fremtidens udfordringer: Først og fremmest gælder det om at skaffe grundlag for året gratis adgang til museet et grundlag som gerne skulle varer ved i årene fremover. DSI har startet et udviklingsprojekt sammen med en stor donor, om fremtidens Frøslevlejr. Der har været afholdt et par få møder ellers er alt hemmeligt overfor os men en professionel arbejds-gruppe har dog identificeret to problemstillinger: Dels er der ingen fælles markedsføringsmæssige tiltag og dels tillægges et enkelt museum den fulde årsag her til. Vi følger slagets gang. Så er museet blevet spurgt, af Monumentet for Danmarks Inter-nationale Indsats på Kastellet, om vi ville medvirke til at indrette et informationscenter på Kastellet om Monumentet. Vi har selvfølgelig sagt ja. Alene det nye elektroniske materiale, der skal udarbejdes, kan komme os til gode. Vi er stolte over at være spurgt! Tak: Et sådant forenings år kan ikke fungerer uden gode venners hjælp. Derfor tak til vores samarbejdspartnere De Blå Baretter, Veteran-centret, Kammeratstøtteordningen og Hjemmeværnsmuseet. Tak til alle vores bidragydere, kustoder, præsidiet, bestyrelsen og ikke mindst alle ægtefællerne til vores utrættelige kustoder. Ser vi tilbage: Så har vi tredoblet besøgstallene. Vi har næsten tredoblet omsæt-ningen. Vi har fordoblet overskuddet. Vi har øget antallet af støtte-medlemmer. Vi har øget åbningsperioden. Vi har øget kendskabet til FN Museet. Vi er gået så meget frem, at det næsten bliver umuligt at fastholde de gode resultater. Derfor vil jeg nu bede jer alle om at medvirke til, at fastholde de gode resultater sammen kan vi godt! Med disse ord vil jeg gerne overlade min beretning til generalforsamlingen. Per Amnitzbøl Rasmussen formand

10 FN Museet i Frøslevlejren Regnskaber 2014 Total Revision, Vordingborg Intern revision / bilagskontrollant

11 Regnskab 2014 Resultat FN Museet Kr ,51 Vare- & Souvenirsalg Kr ,79

12 Regnskab 2014 Visioner Egenkapitalen skal kunne dække 1 års nettodrift FN Museet Vare- & Souvenirsalg Kr ,45 75 Kr ,20 146

13 FN Museet indtægter , , , ,00 Entre donation Støttemedlemmer Donationer Andet

14 FN Museet udgifter , , ,00 Lokaler Udstilling Administration

15 Vare- & Souvenirsalget 2014 Indtægter , , ,00 Kiosksalg Ude/Satelitsalg E-handel Andet ,00

16 Overtagelse af DBB Varesalg Dato Handling Antal Overtog FN Museet ,98 Pris Revideret overtagelse ,05 Returneret varer ,93 Aftalt rabat for enkelte varer 4.275, Afregnet solgte varer , Frikøbte varer ,05

17 Vare- & Souvenirsalget 2014 Udgifter , ,00 Varer Lokaler/Kiosk Administration ,00

18 Varelager pr. 31.december 2014 Hvad er der på hylderne og Hvad har det kostet Medaljer Andre varer 489 stk stk. Kr ,- Kr ,-

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Revisionsprotokollat FN Museet i Freslevlejren Danmarks Internationale Veteranmuseum Jeg bar den 5. februar 2015 foretaget kritisk revision af bade driftsregnskabet for FN Museet i Fraslevlejren samt det separate regnskab for Vare- og Souvenirsalget kaldet kiosken og skal i den anledning erklserer At jeg bar faet forelagt alle bilag til gennemsyn At jeg bar kunnet kontrollere at regnskabet var afstemt med banken At bankbeholdningen er til sted At stikprevekontrol af bilag ikke bar givet anledning til bemaerkninger At opbevaring og behandling af bilag er systematisk og tilfredsstillende At jeg bar faet tilfredsstillende svar pa alle stillede spergsmal At jeg bar faet tilfredsstillende orientering om den nye webshops forretningsgange. Odense den 5. februar 2015 eif Rye/Dannerfjord / Generafforsamlingsvalgt intern revisor7 Bilagskontrollant

30 FN Museet - driftsregnskab 2014 Budget 2015 Entre indtægter 0,00 - Donation for entreindtægt , ,00 Støttemedlemmer , ,00 Bidrag og donoationer , ,00 Andet 9.200, ,00 INDTÆGTER , ,00 Husleje , ,00 Skat & Forsikringer , ,00 El , ,00 Vand & Vandafledning , ,00 Vedligeholdelse , ,00 EJENDOM , ,00 Udstillinger , ,00 Særlige opsætninger , ,00 Annonce & Reklame , ,00 Årsskrift , ,00 Gaver & Blomster -330, ,00 Særlige Besøg 0,00 - UDSTILLINGER , ,00 Møder & Transport , ,00 Generalforsamling , ,00 Kustoder , ,00 EDB og elektronik , ,00 Financielle omkostninger , ,00 Porto , ,00 Kontorartikler , ,00 Kontingent & Licens , ,00 Andet & Diverse 0,00 - DRIFT og ADMINISTRATION , ,00 UNDERSKUD , ,00 PRIMO bank ,94 Afstemt med bank Tilgodehavender 0,00 Vi har ingen udestående ,94 Årets underskud ,49 Skyldige omkostninger 0,00 Vi har betalt alt. ULTIMO ,45 Afstemt med bank

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Ekstra ordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling. FEB 2013 Ekstra ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i FN Museet. Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 11.00 i Frøslevlejren i Barak W7. Dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 19. marts 2016 kl

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 19. marts 2016 kl Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 19. marts 2016 kl. 13.00. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 28 marts 2009 kl. 11.00.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 28 marts 2009 kl. 11.00. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 28 marts 2009 kl. 11.00. Formanden Per Hj. Jakobsen bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog P.B. Krogh

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 25. marts 2017 kl

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 25. marts 2017 kl Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 25. marts 2017 kl. 13.00. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til Ruth fra KFUM

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 20. september 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 20. september 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 20. september 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Per A. Rasmussen (PAR), Knud Spangsø (KS),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 19. januar 2013, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 19. januar 2013, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 19. januar 2013, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe.

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 16. januar 2012, kl. 12.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR), Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK) Jørgen Fried Pedersen

Læs mere

Formandsberetning April 2011 marts 2012

Formandsberetning April 2011 marts 2012 FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 31. marts 2012 Formandsberetning April 2011 marts 2012 Velkommen: Allerførst velkommen til generalforsamlingen 2012 og velkommen til en sæson

Læs mere

Viborg d. 8. april 2014

Viborg d. 8. april 2014 Viborg d. 8. april 2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29. marts 2014 kl. 11.00. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2014 Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 29. marts 2014 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011. Formandsberetning April 2010 april 2011

FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011. Formandsberetning April 2010 april 2011 FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011 Formandsberetning April 2010 april 2011 Velkommen: Allerførst velkommen til generalforsamlingen 2011 og velkommen til en sæson

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 Referat fra ordinært fælles afdelingsmøde med afdelingerne 01, 02, 03, 04 og 05, mandag den 22. september 2014 kl. 18.00, hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (2 MAJ 2012). Godkendt uden bemærkninger.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (2 MAJ 2012). Godkendt uden bemærkninger. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 1. september 2012, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 15. juni 2013, kl. 10.30. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 15. juni 2013, kl. 10.30. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 15. juni 2013, kl. 10.30. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Per A. Rasmussen (PAR), Knud Spangsø (KS), Ole

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

GENERALFORSAMLING Søndag d. 23. marts 2014 kl. 14:00-16:00 Lærdalsgade 7, 2300 København S

GENERALFORSAMLING Søndag d. 23. marts 2014 kl. 14:00-16:00 Lærdalsgade 7, 2300 København S Dansk Vietnamesisk Forening Lærdalsgade 7 2300 København S Jjjjj Tlf. 38 86 07 01 Giro 229-1800 CVR: 2770 8099 Hjemmeside: www.davifo.dk E-mail: info@davifo.dk Referat af ordinær GENERALFORSAMLING Søndag

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere