Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2013"

Transkript

1 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2013 CVR-nr regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 9 Ledelseshverv 16 Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 21 Anvendt regnskabspraksis 36 Mødekalender Repræsentantskab Side 2 af 43

3 Frøs Herreds Sparekasse Frøsvej Rødding CVR-nr Hjemstedskommune: Vejen Kommune Telefon: Telefax: Internet: På valg næste gang Bestyrelse Valgt til bestyrelse i Fødselsdato Fabrikschef Jørgen Kring Jensen, Gram, formand Ja* Forretningsfører Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand Ja* Afhængighed Lærer Leif Bolvig, Tornum, Rødding Ja* Statsaut. revisor Eddy Christensen, Esbjerg Nej Centerindehaver Gerda Feddern, Gram Ja* Ingeniør Erling Hansen, Vejen Nej Fhv. administrationschef Joan Kjær, Ribe Nej Advokat Litten Posselt Olsen Nej Souschef Stefan Borg Boesen Ja** Fonds- og likviditetschef Michael Lindkvist Clausen Ja** * Bestyrelsesmedlemmet anses ikke som uafhængigt. Dette begrundes med, at bestyrelsesmedlemmets anciennitet i bestyrelsen overstiger 12 år. ** Bestyrelsesmedlemmet anses ikke som uafhængigt i egenskab af medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen. Direktion Adm. direktør Kurt Jensen Revisionsudvalg Statsaut. revisor Eddy Christensen, Esbjerg Fabrikschef Jørgen Kring Jensen, Gram, formand Forretningsfører Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand Advokat Litten Posselt Olsen Eddy Christensen er bestyrelsens uafhængige bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen vurderer, at grundlaget for hans særlige kvalifikationer er opfyldte. Aflønningsudvalg Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. marts Dirigent Side 3 af 43

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt koncernrapporten og årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Frøs Herreds Sparekasse. Koncernrapporten og årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og sparekassen kan påvirkes af. Koncernrapporten og årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Rødding, den 18. februar 2014 Direktion Kurt Jensen Adm. direktør Bestyrelse Jørgen Kring Jensen Søren Tang Sørensen Leif Bolvig formand næstformand Eddy Christensen Gerda Feddern Erling Hansen Joan Kjær Litten Posselt Olsen Stefan B. Boesen medarbejdervalgt Michael L. Clausen medarbejdervalgt Side 4 af 43

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Frøs Herreds Sparekasse Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Frøs Herreds Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Frøs Herreds Sparekasses udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og Frøs Herreds Sparekasses aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og Frøs Herreds Sparekasses aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og af årsregnskabet Side 5 af 43

6 Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Esbjerg, den 18. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Kühl statsautoriseret revisor Side 6 af 43

7 Hoved- og nøgletal Frøs Herreds Sparekasse i mio. kr Resultatopgørelse Renteindtægter mv. 307,3 316,4 292,0 277,2 270,3 Renteudgifter mv. * 51,5 61,6 62,8 59,7 68,6 Netto rente- og gebyrindtægter 255,8 254,8 229,2 217,5 201,7 Kursreguleringer 12,3 6,4-16,5-20,8 19,7 Andre driftsindtægter 1,2 1,9 7,8 1,4 1,5 Resultat af finansielle poster 269,3 263,1 220,5 198,1 222,9 Udgifter til personale og administration 163,7 151,5 159,4 148,1 133,8 Afskrivning på aktiver 4,5 4,6 4,9 3,6 4,2 Andre driftsudgifter 11,5 7,5 0,0 21,5 10,2 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 89,2 76,8 27,6 30,6 42,8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -0,1-0,2-0,1-7,6 0,0 Skat +0,7 8,2 7,2 +1,2 8,2 Årets resultat 1,0 14,3 21,3-12,1 23,7 Balance Indlån + puljer Udlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal* Solvensprocent 14,6% 16,2% 19,8% 18,9% 19,7% Kernekapitalprocent 15,0% 16,4% 16,9% 16,2% 16,7% Egenkapitalforrentning før skat 0,0% 3,9% 5,1% -2,5% 6,5% Egenkapitalforrentning efter skat 0,2% 2,5% 3,8% -2,3% 4,9% Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,00 kr. 1,09 kr. 1,15 kr. 0,94 kr. 1,17 Renterisiko -0,3% -0,4% -0,3% 1,1% 1,2% Valutaposition 7,2% 4,4% 15,5% 10,5% 19,1% Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% Udlån i forhold til indlån 59,2% 61,9% 66,5% 62,8% 68,1% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 326,8% 307,2% 308,8% 371,1% 334,5% Summen af store engagementer 0,0% 0,0% 0,0% 13,4% 0,0% Andel af tilgodehavender med nedsat rente 3,9% 2,6% 1,5% 1,5% 1,3% Akkumuleret nedskrivningsprocent 7,2% 5,4% 3,5% 3,9% 2,9% Årets nedskrivningsprocent 2,7% 2,3% 0,9% 1,0% 1,5% Årets udlånsvækst -0,9% 2,3% 12,6% 6,2% 7,3% Udlån i forhold til egenkapital 4,7 4,6 4,7 4,3 4,5 Antal medarbejdere/ gennemsnit 132,7 126,8 131,4 124,5 119,4 * Hoved- og nøgletal for 2009 til 2011 er tilrettet, idet renteudgift til garanter fra 2012 ikke er med som en renteudgift, men via årets resultat overført til egenkapitalen Side 7 af 43

8 Hoved- og nøgletal Koncern i mio. kr Resultatopgørelse Renteindtægter mv. 306,3 315,2 290,9 276,1 269,8 Renteudgifter mv. 51,5 61,6 62,8 59,8 68,6 Netto rente- og gebyrindtægter 254,8 253,6 228,1 216,3 201,2 Kursreguleringer 12,3 6,4-16,5-20,8 19,7 Andre driftsindtægter 1,1 1,9 7,8 1,4 1,5 Resultat af finansielle poster 268,2 261,9 219,4 196,9 222,4 Udgifter til personale og administration 162,2 150,1 158,0 147,3 133,1 Afskrivning på aktiver 4,9 5,0 5,3 10,9 4,4 Andre driftsudgifter 11,5 7,5 0,0 21,5 10,2 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 89,2 76,8 27,6 30,6 42,8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat +0,6 8,2 7,2 +1,3 8,2 Årets resultat 1,0 14,3 21,3-12,1 23,7 Balance Indlån + puljer Udlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent 14,7% 16,2% 19,8% 18,9% 19,7% Kernekapitalprocent 15,0% 16,4% 16,9% 16,2% 16,8% Egenkapitalforrentning før skat 0,1% 3,9% 5,1% -2,6% 6,5% Egenkapitalforrentning efter skat 0,2% 2,5% 3,8% -2,3% 4,9% Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,00 kr. 1,09 kr. 1,15 kr. 0,94 kr. 1,23 Renterisiko -0,3% -0,4% -0,3% 1,1% 1,2% Valutaposition 7,2% 4,4% 15,5% 10,5% 19,1% Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% Udlån i forhold til indlån 58,9% 61,5% 66,2% 62,4% 67,7% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 326,8% 307,2% 308,8% 371,1% 334,5% Summen af store engagementer 0,0% 0,0% 0,0% 13,4% 0,0% Andel af tilgodehavender med nedsat rente 4,0% 2,6% 1,6% 1,6% 1,3% Akkumuleret nedskrivningsprocent 7,3% 5,4% 3,6% 3,9% 2,9% Årets nedskrivningsprocent 2,7% 2,3% 0,9% 1,1% 1,5% Årets udlånsvækst -0,9% 2,3% 12,8% 6,2% 6,9% Udlån i forhold til egenkapital 4,7 4,6 4,6 4,3 4,4 Antal medarbejdere/ gennemsnit 132,7 126,8 131,4 124,5 119,4 * Hoved- og nøgletal for 2009 til 2011 er tilrettet, idet renteudgift til garanter fra 2012 ikke er med som en renteudgift, men via årets resultat overført til egenkapitalen Side 8 af 43

9 Ledelsesberetning Beretning om sparekassens virksomhed for 2013 Frøs Herreds Sparekasse præsenterer et lille overskud i årsregnskabet for 2013 og går mod strømmen ved at ekspandere i en periode, hvor de store banker lukker filialer. Det sætter syd- og sønderjyderne pris på - de strømmer til. Sparekassens hovedaktivitet Sparekassens hovedaktivitet er at udbyde finansielle produkter til såvel private som erhvervskunder. Kunderne er primært bosiddende i sparekassens lokalområde. Frøs har som mål at kunne tilbyde sparekassens kunder et bredt udvalg af produkter kombineret med professionel rådgivning. Koncernregnskab Fra og med 2010 har Frøs udarbejdet koncernregnskab. Koncernregnskabet omfatter Frøs Herreds Sparekasse og de virksomheder, hvori sparekassen direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ud over Frøs Herreds Sparekasse omfatter koncernen Ejendomsselskabet Frøs A/S, der beskæftiger sig med drift og ejerskab af nogle af sparekassens domicilejendomme. Ejendomsselskabet Frøs A/S ejes 100 pct. af Frøs Herreds Sparekasse. Syd- og sønderjyderne bakker op Vi er områdets lokale selvstændige pengeinstitut. Det betyder, at vi kan træffe beslutninger lidt hurtigere end de fleste af vores konkurrenter, og det sætter kunderne pris på. Så meget, at vi i 2013 har fået nye kunder eller 17 på hver åbningsdag. Det er vi meget glade for, og det styrker vores muligheder for at klare os godt i konkurrencen fremover. De nye kunder kommer hovedsageligt fra vores lokalområde. Ny filial i Fredericia Den 23. november 2013 slog Frøs dørene op til sin 11. filial. Det skete med et meget velbesøgt åbent hus arrangement i de nye lokaler i Erritsø ved Fredericia. Filialen blev indviet af Fredericias nye borgmester, og der troppede omkring forventningsfulde fredericianere op til arrangementet, der bød på mad og underholdning. Årets resultat Årets resultat efter skat blev på 1,0 mio. kroner mod 14,3 mio. kroner i Krisen er ved at aftage, men det tager tid, før det slår igennem i kundernes økonomi. Især en del af erhvervskunderne har efter kriseårene en stram økonomi. Derfor har vi også i 2013 måtte konstatere store nedskrivninger. Det er dog lykkedes at skabe et lille positivt resultat trods de svære forhold. I sidste årsrapport havde vi budgetteret med et forventet resultat efter skat på 38,4 mio. kroner. Vi nåede 1,0 mio. kroner. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at sparekassen i 2013 har oplevet en negativ udvikling på en række engagementer, hvilket har betydet, at sparekassen har måttet nedskrive 89,2 mio. kroner. Det er 20,3 mio. kroner mere end budgetteret. Herudover opnåede vi lavere renteindtægt af vores overskudslikviditet, større udgifter til administration på grund af åbningen af Fredericia afdelingen og ekstra udgifter til sektoren på 3,5 mio. kroner mere end vi havde budgetteret. Kursgevinst på fonds Frøs fører en forsigtig fondspolitik, hvor der hovedsageligt investeres i danske børsnoterede obligationer og en mindre beholdning af aktier. Frøs fik en samlet kursgevinst på 12,3 mio. kroner, mod en kursgevinst i 2012 på 6,4 mio. kroner. Nedskrivninger på udlån Tab og nedskrivninger på udlån og garantier beløb sig til 89,2 mio. kroner i 2013 mod 76,8 mio. kroner året før. Vi har et mål om, at tabsprocenten skal ligge under 1. Årets tab og nedskrivninger svarer til en tabsprocent på 2,7 og er dermed væsentlig over vores forventninger. Hvis vi ser tabene over en femårig periode, har den gennemsnitlige tabsprocent været på 1,7, hvilket også er over vores målsætning, men forståeligt, ikke mindst set i relation til de udfordringer vores kunder, og dermed også vi har haft i denne periode Side 9 af 43

10 Likviditet Sparekassens likviditet er opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed og udgør mio. kroner ved udgangen af Det betyder, at Frøs har en overdækning på 326,8 pct. i forhold til kravene. Likviditetsoverdækningen er steget med 6 procentpoint i forhold til 2012, hvor den var 307,2 pct. Sparekassens funding består primært af indlån og egenkapital. Da vi har et solidt indlånsoverskud, vurderer ledelsen, at vi har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften de kommende år, også selvom der budgetteres med en kontrolleret vækst på både udlån og indlån. 6 pct. vækst i indlån Penge er vores råvare, og derfor er indlån så at sige vores hjerteblod. Det er derfor glædeligt, at vores indlånsvækst er fortsat i 2013 med 6 pct. Vores indlån eksklusiv puljer er vokset med 247 mio. kroner og slutter på i alt mio. kroner ved udgangen af Lille negativ vækst i udlån Udlånet hos Frøs er på mio. kroner, og det er et lille fald på 0,9 pct. i forhold til sidste år. I kriseperioden fra udgangen af 2008 og frem til i dag er vores udlån steget med 30 pct. fra mio. kroner til mio. kroner. Vi har grund til at være tilfredse med udlånet, når vi ser på de vanskelige vilkår, som præger landsdelen, men vi vil rigtig gerne have flere penge ud at arbejde i gode projekter, så vi kan understøtte væksten og stimulere skabelsen af nye arbejdspladser i vores landsdel. Frøs Vækstpakke Sparekassen lavede i 2013 en vækstpakke på 500 mio. kroner for at sætte gang i hjulene i Syd- og Sønderjylland. Og pengene har sat gang i en masse gode projekter og initiativer. I 2013 blev der bevilget lån på lempelige vilkår for 200 mio. kroner fra vækstpakken, som nu er udløbet. I 2014 har vi lavet en ny vækstpakke på 500 mio. kroner, tilpasset de behov vores kunder har. Største engagement udgør 8,5 pct. af egenkapitalen Vi har i Frøs den politik, at et engagement med en enkelt kunde ikke må overstige 10 pct. af vores egenkapital. Ifølge loven må vi gå helt op til 25 pct., men vi ønsker at være forsigtige på dette område. Og vi lever fortsat op til politikken, da det største kundeengagement udgør 8,5 pct. af vores egenkapital. Det vil med andre ord sige, at vi ikke er sårbare, hvis en af sparekassens store kunder skulle komme i vanskeligheder. Heller ikke sårbar på enkeltbrancher - kun 3 pct. udlånt til ejendomsbranchen Vi ønsker også at have en spredning på brancher, så vi kun i begrænset omfang er sårbare overfor konjunkturændringer i samfundet. Vi har derfor sat os det mål, at der ikke må placeres mere end 15 pct. af de samlede udlån og garantier i en enkelt branche. For landbrug og ejendomsbranchen dog kun 10 pct. Vores største branche er handel, der tegner sig for 11 pct., mens vi kun har 6 pct. i landbruget og 3 pct. i ejendomsbranchen. Usædvanlige forhold Sparekassen har ikke haft usædvanlige forhold, der har indvirket på regnskabet. Særlige risici Vi vurderer, at vi ikke har særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici ud over de i årsrapporten nævnte. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelse af finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af årsregnskabet Side 10 af 43

11 Tilsynsdiamanten Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med en række grænseværdier. Ved udgangen af 2013 ligger sparekassen inden for samtlige grænseværdier i tilsynsdiamanten, hvilket fremgår af nedenstående tabel og grafiske fremstilling. Pejlemærke i Tilsynsdiamanten Summen af store engagementer Udlånsvækst på årsbasis Stabil funding Ejendomseksponering Likviditetsoverdækning Grænseværdi i Tilsynsdiamanten Max 125% Max 20% Max 1 Max 25% Min. 50% Sparekassens værdier pr % -0,9% 0,54 3,2% 326,8% Tilsynsdiamant - Frøs Herreds Sparekasse pr Store engagementer <125% Likviditetsoverdækning >50% 0,15 0-0,04 Udlånsvækst <20% 0,13 Funding: < 1,0 0,54 Tilsynsdiamantens grænseværdier Ejendomseksponering <25% Frøs Herreds Sparekasses værdier Risikostyring Sparekassen er eksponeret mod forskellige typer af risici, der kan opstå på grund af uforudsigelige udviklinger på de finansielle markeder. Sparekassens bestyrelse har fastlagt de overordnede rammer for styring af de risici, som sparekassen kan blive udsat for. De væsentligste risici i sparekassen vedrører kreditrisiko. Sparekassens risikostyringsværktøjer og politikker er derfor tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder til stadighed ligger indenfor de af bestyrelsen vedtagne rammer og politikker. Retningslinjerne giver fortsat vide muligheder for en god og forsvarlig drift, samtidig med at de er med til at sikre sparekassens gode soliditet. Kredit- og administrationsafdelingen er ansvarlig for løbende styring af kredit-, markeds- og likviditetsrisici samt at forretningsgangene og kontrolrutinerne på områderne løbende udvikles og optimeres. Sparekassen følger løbende alle engagementer over 7,5 mio. kroner på individuel basis. Øvrige udlån og grupper overvåges gruppevis. Hvis der registreres tegn på, at der kan opstå problemer med et engagement, overgår dette dog til vurdering på individuel basis. Sparekassen klassificerer kunderne i 5 grupper i overensstemmelse med den risiko, der vurderes at være forbundet med lån til hver enkelt kunde. Klassificeringen sker for privatkunder på baggrund af rådighedsbeløb, sikkerhed og reel formue, mens erhvervskunder klassificeres efter indtjening, egenkapital og sikkerhed Side 11 af 43

12 Kapitaldækningsregler Sparekassen anvender Standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt Basisindikatormetoden for operationelle risici. Sparekassen vil løbende vurdere behovet og arbejde med, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Solid med solvens på 14,6 pct. Efter årets nettoresultat på 1,0 mio. kroner er indregnet i egenkapitalen, udgør denne nu 569 mio. kroner. Vi har således et meget sundt kapitalgrundlag og en solvens på 14,6 pct., hvor lovens krav er 8 pct. Frøs hører således til blandt landets absolut mest solide pengeinstitutter. Solvensen er faldet i forhold til sidste år, hvor den var 16,2 pct. De kommende CRD IV regler Sparekassen er i gang med at analysere virkningen af de kommende CRD IV regler, der gradvist træder i kraft fra 2014 og herefter bliver indfaset over de kommende år frem til De nye regler vil betyde stigende krav til sparekassens kerne- og basiskapital, ligesom der vil være yderligere krav til sparekassens likviditet. Sparekassen har regnet på de nye CRD IV regler. Disse beregninger viser ikke en ændring af solvensen. Det er derfor ledelsens vurdering, at implementeringen af CRD IV ikke vil give sparekassen problemer, idet vi i dag allerede har en god kerne- og basiskapital, ligesom vi har en god likviditetsoverdækning. Sparekassen forventer at de nye CRD IV regler betyder at solvensen i 2014 vil være omkring 16 pct., og optages der supplerende kapital omkring 19 pct. Forventningen frem til 2019 er, at vi kan holde solvensen stort set uændret enten omkring 16 pct. eller omkring 19 pct.. Individuelle solvensbehov Sparekassen skal, udover at opgøre sin solvens, også opgøre sit individuelle solvensbehov. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 8,6 pct. mod 8,2 pct. ultimo En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i Risikorapport Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler sparekassens aktiviteter. Opgørelsen af solvensbehovet er baseret på kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser og Finanstilsynets vejledning herom. Sparekassen har på baggrund af det beregnede kapitalkrav opgjort en umiddelbar overdækning på 213 mio. kroner, som udgør forskellen mellem det nuværende kapitalkrav (solvensbehov) og den faktiske kapital (solvens). Sparekassen har i 2013 opgjort solvensbehovet efter en 8+ metoden. Risikorapport 2013 kan ses på sparekassens hjemmeside: regnskab-er/risikorapport_2013.pdf. Væsentlige uforudsete ændringer i kapitaldækningsbekendtgørelsen eller i Finanstilsynets fortolkning eller praksis for vurdering af det nødvendige solvensbehov kan medføre, at sparekassens overdækning mindskes, og det kan ikke afvises, at en sådan ændring kan være væsentlig. Ligeledes kan fortsatte nedadgående konjunkturer og væsentlige uforudsete begivenheder hos kunder påvirke sparekassens solvensbehov væsentligt. Frøs - et pengeinstitut med stort indlånsoverskud Sparekassen har et stort indlånsoverskud på 1,8 mia. kroner. Det betyder, at for hver 100 kroner, der er sat ind i Frøs, er der lånt 60 kroner ud. Flere medarbejdere Vi har i årets løb udvidet antallet af medarbejdere til gennemsnitlig 132,7 medarbejdere, mod 126,8 medarbejdere i Det er primært en konsekvens af etableringen af den nye filial i Fredericia og den fortsatte store kundetilvækst. Vores medarbejdere sætter en ære i, at kunderne oplever, at vi mener det, når vi siger, at kunden er i centrum. I Frøs møder kunderne lokalt nogle dygtige, nærværende og selvstændige medarbejdere, og ikke kasseløse afdelinger eller en stemme i røret fra et fjernt call-center. Vi har oplevet, at kunderne ser det som særdeles vigtigt, at der er stor beslutningsdygtighed lokalt i afdelingerne, når der f.eks. skal bevilges lån eller rådgives om formueplacering. Fremadrettet vil rådgiverne skulle håndtere et stigende antal kunder. Dette kan lade sig gøre ved, at vi fremover vil have ekstra fokus på effektivisering af arbejdsprocesser, men stadig med sparekassens vision for øje - at være det mest attraktive pengeinstitut for kunder og medarbejdere Side 12 af 43

13 Blandt de sundeste I årets analyse af pengeinstitutternes sundhedstilstand (fra Niro Invest) kom Frøs ind på en 19. plads over Danmarks mest sunde og solide pengeinstitutter, når man sammenligner 79 institutter. Selvom vi er rykket tilbage på listen, ligger vi fortsat blandt den bedste fjerdedel, og det må absolut betragtes som tilfredsstillende. Gennem 30 år har Frøs været den sparekasse herhjemme med størst organisk vækst. Den stærke position er med til at tiltrække nye kunder. Engagerede medarbejdere Vores medarbejdere er dygtige og engagerede. De er sparekassens største aktiv i et marked, hvor konkurrencen skærpes. Vi lægger vægt på, at medarbejderne tager aktiv del i lokalsamfundets liv på mange forskellige måder. På den måde kommer de til at kende lokalsamfundet rigtig godt, og den viden kan de bruge i deres arbejde, hvor de skal træffe hurtige og rigtige beslutninger. Det er sparekassens overordnede politik at skabe grundlaget for en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. Sparekassens medarbejdere skal uanset køn opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger. Andelen af kvindelige ledere skal øges fra et aktuelt niveau på 15 pct. til 25 pct. inden år Hviler ikke på laurbærrene De fleste pengeinstitutter har stort set de samme produkter på hylderne. Forskellen er kvaliteten af de medarbejdere, der arbejder i det enkelte pengeinstitut. Og her mener vi, at vi står rigtig godt, men vi hviler heller ikke på laurbærrene. Vores holdning er, at stilstand er lig med tilbagegang. Derfor bruger vi mange kræfter på at udvikle medarbejderne gennem såvel intern som ekstern uddannelse. Sparekassens videnressourcer Vi har de videnressourcer, der er nødvendige for rådgivningsmæssigt og administrativt at drive en konkurrencedygtig sparekasse. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Frøs gennemfører ingen særlige, selvstændige forsknings- og udviklingsaktiviteter, idet disse er henlagt til sparekassens leverandører - specielt til SDC, der er sparekassens datacentral. Filialer i udlandet Sparekassen har ikke filialer i udlandet. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) Sparekassen har gennem mange år haft fokus på samfundsansvar. Sparekassen har naturligvis en positiv holdning til at respektere menneskerettigheder og til at reducere klimapåvirkningen, men sparekassen har valgt ikke at udarbejde specielle politikker for de valgte områder. Sparekassens politik og indsatser med hensyn til samfundsansvar er offentliggjort på sparekassens hjemmeside: Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Corporate Governance/God selskabsledelse Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse dækker regnskabsperioden 1. januar december Sparekassens bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende - og mindst en gang om året - om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet lov om finansiel virksomhed, værdipapirhandelsloven, OMX Nordic Exchange Copenhagens regler og anbefalinger for udstedere, sparekassens vedtægter samt god praksis for finansielle virksomheder. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af sparekassen Side 13 af 43

14 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse udsender løbende anbefalinger for god selskabsledelse, og Komitéen har senest opdateret anbefalingerne i maj Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på Komitéen for god selskabsledelses hjemmeside: Anbefalingerne omhandler: * Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter * Bestyrelsens opgaver og ansvar * Bestyrelsens sammensætning og organisering * Ledelsens vederlag * Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse for sparekassen er samlet i en redegørelse for god virksomhedsledelse, som er offentliggjort på vores hjemmeside: For at sikre en overskuelig struktur, har vi, til præsentation af oplysningerne om god selskabsledelse, anvendt strukturen fra anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse fra Ledelsen Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet for en periode på 4 år ad gangen, hvilket er begrundet i ønsket om kontinuitet. Sparekassens garanter har valgt repræsentantskabet på 32 medlemmer gældende frem til 31. december Revisionsudvalg Sparekassens revisionsudvalg har følgende opgaver: - Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen. - Overvågning af effektiviteten af sparekassens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer. - Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. - Overvågning af og kontrol med revisors uafhængighed. Aflønningsudvalg Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse. Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Frøs Herreds Sparekasse. Derfor findes der i sparekassen ingen individuelle incitamentsprogrammer. Direktionens fratrædelsesordning afviger ikke fra normerne i branchen. Der udbetales ikke variable løndele til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag. Der udbetales heller ikke variable løndele til ansatte i kontrolfunktioner. Lønpolitikken fremgår af sparekassens hjemmeside: Måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen Den kønsmæssige fordeling blandt sparekassens repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør for tiden 4 mænd og 2 kvinder. Bestyrelsen har udpeget yderligere 2 medlemmer, henholdsvis 1 mand og 1 kvinde. Derudover har medarbejderne valgt 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, som i øjeblikket er 2 mænd. Det er bestyrelsens mål, at andelen af det underrepræsenterede køn ikke falder til under 30 pct. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for sparekassens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsens forslag til garantrente Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der udbetales garantrente for 2013 i henhold til sparekassens forrentningspolitik Side 14 af 43

15 Forventninger til 2014 Den økonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor. I det nye år forventer Frøs dog en fortsat kontrolleret vækst. Med nu 11 velkørende afdelinger, skulle grundlaget herfor også være til stede. Vi vil fastholde fokus på det lokale engagement og kunden i centrum, som Frøs har været kendt for i rigtig mange år. Resultatet forventes at ligge i størrelsesordenen 40 til 50 mio. kroner før skat. Vi forudsætter et svagt stigende renteniveau samt fortsat svage konjunkturer med store nedskrivninger på udlån til følge. Budget Frøs Herreds Sparekasse i mio. kr. Resultatopgørelse Renteindtægter mv. 340,0 Renteudgifter mv. 44,3 Netto rente- og gebyrindtægter 295,7 Kursreguleringer 0,0 Andre driftsindtægter 1,9 Resultat af finansielle poster 297,6 Udgifter til personale og administration 163,9 Afskrivning på aktiver 5,9 Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10,5 70,7 0,0 Skat 8,3 Årets resultat 38,3 Balancetal Indlån + puljer Udlån Egenkapital 600 Aktiver i alt Vi skal gøre opmærksom på, at kommende ændringer til reglerne om nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier især medfører usikkerhed om måling af udlån og hensættelser. De kommende ændringer kan påvirke vurderingen af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr samt resultatet af sparekassens aktiviteter for 2014, og påvirkningen kan være væsentlig. Herudover udvikler Finanstilsynets praksis vedrørende solvensbehov sig løbende. Måling af udlån og opgørelse af solvensbehov er baseret på de nugældende regler og tager således ikke højde for kommende ændringer i regler og praksis. Såfremt der sker væsentlige ændringer i regler eller praksis, vil det ændre de forudsætninger, der er lagt til grund for aflæggelse af årsrapporten, herunder forventninger til det kommende år. Frøs ekspanderer i Rødding I 2014 vil Rødding filialen flytte ind i nye lokaler på Torvet 11 i Rødding. Det giver så mulighed for, at sparekassens stabsafdelinger igen bliver samlet på Frøsvej 1 i Rødding. Vi vil skabe muligheder I Frøs har vi et stort ønske om at skabe muligheder for vores kunder i lokalsamfundet og for os selv. Fremtiden skaber vi selv. Frøs vil være med til at påvirke lokalområdet gennem et stort engagement samt bidrage til væksten lokalt ved at give fordelagtige lån til erhvervslivet, iværksættere og private. På den måde kan Frøs være med til at skabe nye lokale arbejdspladser. Vores mange sponsorater bidrager til lokalområdet og skaber sunde interesser. Desuden giver de os synlighed og dynamik i de byer, hvor vi er repræsenteret. Vi ville aldrig have opnået en så stor kundetilgang og vækst, hvis vi ikke havde gjort en forskel her Side 15 af 43

16 Frøs fri som fuglen Frøs er selvejende og skal ikke tjene penge til nogen aktionærer. Vi holder fast i en kontrolleret vækst, så kunderne trygt kan have tillid til os som et solidt pengeinstitut. Tak til kunder og medarbejdere Til sidst en stor og varm tak til alle vores kunder og garanter for den tillid de igen har vist os i år 2013 og til medarbejderne for en stor og engageret indsats. Ledelseshverv Andre ledelseshverv Antal garantbeviser i t.kr. Bestyrelse i Frøs Herreds Sparekasse Fabrikschef Jørgen Kring Jensen, Gram, formand Ja 21 Forretningsfører Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand Ja 43 Lærer Leif Bolvig, Tornum, Rødding Nej 100 Statsaut. revisor Eddy Christensen, Esbjerg Ja 50 Centerindehaver Gerda Feddern, Gram Ja 20 Ingeniør Erling Hansen, Vejen Ja 11 Fhv. administrationschef Joan Kjær, Ribe Nej 75 Advokat Litten Posselt Olsen Ja 0 Souschef Stefan Borg Boesen Ja 35 Fonds- og likviditetschef Michael Lindkvist Clausen Nej 10 Ændring i antal garantbeviser i t.kr. Direktion i Frøs Herreds Sparekasse Adm. direktør Kurt Jensen Nej Bestyrelse i Ejendomsselskabet Frøs A/S Administrationschef Birgit Rodenberg, formand Nej 40 Fabrikschef Jørgen Kring Jensen Ja se ovenfor Erhvervsdirektør Jan W. Christensen Nej 150 Direktion i Ejendomsselskabet Frøs A/S IT-chef John Flemming Hansen Ja 35 Nedenfor fremgår de ledelseshverv, som sparekassens bestyrelsesmedlemmer og direktion beklæder i andre danske selskaber, bortset fra ledelseshverv i sparekassens eget 100 pct. ejede datterselskab. Bestyrelsesformand Jørgen Kring Jensen Bestyrelsesmedlem i Bentzon Carpet ApS Næstformand Søren Tang Sørensen Forretningsfører i AOF SYD Direktør i Bulhuset ApS Formand for Ribe og Omegns Brugsforening Formand for DSM, brancheforening for Kvickly Brugsforeninger Side 16 af 43

17 Bestyrelsesmedlem Eddy Christensen Bestyrelsesmedlem i City Nord Retail Park A/S Bestyrelsesmedlem i Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S Bestyrelsesmedlem i Restaurant Gammelhavn A/S Bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet City Nord, Esbjerg A/S Bestyrelsesmedlem i Parkeston A/S Bestyrelsesmedlem i Pedersen Group A/S Bestyrelsesmedlem i Kommanditselskabet af 30/ Direktør i Udlejningsselskabet af 18/ ApS Direktør i Hjerting Strandvej Holding ApS Bestyrelsesmedlem Gerda Feddern Direktør i Gram Motions- og Squashcenter A/S Direktør i Gram Sundhedscenter ApS Bestyrelsesmedlem Erling Hansen Direktør i Gregersen & Olsson Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S Bestyrelsesmedlem Litten Posselt Olsen Partner i Penta Advokater A/S Bestyrelsesmedlem Stefan Borg Boesen Bestyrelsesmedlem i Kolding IF Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Koldinghallerne A/S Bestyrelsesmedlem i KIF Erhvervsinvest ApS Direktør i KIF Erhvervsinvest ApS Direktør i Kolding IF Holding A/S Direktør i Koldinghallerne A/S Direktør i Ejendomsselskabet Frøs A/S John Flemming Hansen Bestyrelsesmedlem i Gram Fritidscenter, selvejende institution Side 17 af 43

18 Resultat- og totalindkomstopgørelse for regnskabsåret 2013 Frøs Herreds Sparekasse Koncern Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Forslag til renter af garantkapital Overført til næste år I alt anvendt Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Side 18 af 43

19 Balance pr. ultimo regnskabsåret 2013 Frøs Herreds Sparekasse Koncern Aktiver Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 10, Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger: Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelse Overført overskud eller underskud Foreslået renter af garantkapital Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 26 Øvrige noter Side 19 af 43

20 Egenkapitalopgørelse for 2013 Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital primo Garantkapital primo Ny indbetalt garantkapital Udgået ved tilbagebetaling af garantkapital Garantkapital ultimo Opskrivningshenlæggelse primo Opskrivningshenlæggelse ultimo Foreslået rente af garantkapital primo Forslag til renter af garantkapital Udbetalt garantrente Ej udbetalt garantrente I alt netto Overført overskud primo Overført resultat Skat af udbetalt garantrente Overført fra garantrente Overført overskud ultimo Egenkapital i alt ultimo Side 20 af 43

21 Noter Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Note 1: Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter: Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Note 2: Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Note 3: Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Note 4: Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Nettorente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer er ikke opdelt på aktiviteter og markeder, da de ikke afviger indbyrdes Side 21 af 43

22 Note 5: Udgifter til personale og administration Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Personaleudgifter Løn Pension Andre udgifter til social sikring I alt personaleudgifter Direktionen Fast vederlag Omkostninger til fri bil I alt vederlag til direktionen Antal direktionsmedlemmer Bestyrelsen Fast vederlag I alt vederlag til bestyrelsen Antal bestyrelsesmedlemmer Særskilt vederlag for medlemmer af bestyrelsen og direktionen Direktion Adm. direktør Kurt Jensen It-chef John Fl. Hansen I alt vederlag til direktionen Bestyrelse Bestyrelsesformand Jørgen Kring Jensen Næstformand Søren Tang Sørensen Bestyrelsesmedlem Leif Bolvig Bestyrelsesmedlem Eddy Christensen Bestyrelsesmedlem Gerda Feddern Bestyrelsesmedlem Erling Hansen Bestyrelsesmedlem Joan Kjær Bestyrelsesmedlem Sven Ravn Bestyrelsesmedlem Litten Posselt Olsen Bestyrelsesmedlem Ole V. B. Andersen Bestyrelsesmedlem Mai-Britt Fig Bestyrelsesmedlem Michael L. Clausen Bestyrelsesformand Birgit Rodenberg Bestyrelsesmedlem Bente Graae 0 3 Bestyrelsesmedlem Jan W. Christensen 10 5 I alt vederlag til bestyrelsen Antal Det gennemsnitlige ansatte antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 132,7 126,8 132,7 126, Side 22 af 43

23 Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Note 5: Udgifter til personale og administration, fortsat Særskilt vederlag for øvrige ansatte med indflydelse på risikoprofilen Fast vederlag Pension I alt vederlag til ansatte med indflydelse på risikoprofilen Antal ansatte med indflydelse på risikoprofilen I 2012 var der udpeget 1 ansat, der kunne øve væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil. Sparekassen benyttede sig i 2012 af undtagelsesbestemmelsen jf. 121, stk. 3, hvor der ikke oplyses om 1 ansattes individuelle løn. Lønpolitikken fremgår af sparekassens hjemmeside: Revisionshonorar Lovpligtig revision af årsregnskabet Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser Samlet honorar til den repræsentantskabsvalgte revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision Note 6: Andre driftsudgifter Indskydergarantifonden Hensat til evt. forpligtelser I alt andre driftsudgifter Note 7: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Individuelle nedskrivninger på udlån Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Individuelle nedskrivninger Individuelle hensættelser på garantier Hensættelser Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår Individuelle hensættelser Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Gruppevise nedskrivninger Endelig tabt Endelig tabt, ikke tidligere individuelt nedskrevet / hensat Indgået på tidligere afskrevne fordringer I alt endelig tabt I alt nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Nedskrivninger og hensættelser ultimo året Individuelle nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger I alt Side 23 af 43

24 Note 8: Skat Frøs Herreds Sparekasse Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat Ændring i udskudt skat som følge af ændret skatteprocent Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Effektiv skatteprocent Gældende skattesats 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% Reguleringer vedrørende tidligere år -345,1% 0,4% -291,5% 0,4% Skat datterselskab -18,4% 0,0% 0,0% 0,0% Permanente afvigelser 94,5% 11,2% 76,0% 11,2% I alt effektiv skatteprocent -244,0% 36,6% -190,5% 36,6% Note 9: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter restløbetid Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder I alt Frøs Herreds Sparekasse har deponeret indskud og indskudsbeviser hos Nationalbanken i forbindelse med sumclearing og fondsafvikling til en værdi af Den samlede deponering fremgår af note Note 10: Udlån Samlet udlån fordelt efter restløbetid Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Samlet udlån til amortiseret kostpris Individuelt vurderet udlån Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Nedskrivning Værdiansættelse efter nedskrivning Gruppevis vurderet udlån Udlån, der ikke er nedskrevet på individuelt Gruppevis nedskrivning Værdiansættelse efter nedskrivning Side 24 af 43

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012 CVR-nr. 67 05 18 15 141. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2011

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2011 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2011 CVR-nr. 67 05 18 15 140. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008

Halvårsrapport. pr. 30-06-2008 Frøs Herreds Sparekasse Halvårsrapport pr. 30-06-2008 137. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 1. halvår

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Ledelsesberetning og halvårsrapport

Ledelsesberetning og halvårsrapport Oplysninger om Fanø Sparekasse Ledelsesberetning og halvårsrapport for perioden 1/1 30/6 2016 Fanø Sparekasse Tinghustorvet 51 6720 Fanø tlf. 75 16 25 66 fax 75 16 22 41 CVR-nr. 32 28 50 15 hjemstedkommune:

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2012 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2013

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal Overskud på 12,9 mio. kr. før skat Endnu et solidt og tilfredsstillende resultat, der afspejler bankens stabile indtjeningslinje. Banken fastholder sin udmelding for om at

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2013 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere