HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2008"

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Budget 6. Orientering om byggeri 7. Indkomne forslag 8. Fastsættelse af diæter 9. Valg ifølge vedtægternes Eventuelt 11. Afslutning Formand Amy Lauridsen, have 150 bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst til nye medlemmer, der er kommet i det forløbne år. Herefter mindes Annelise Palmann, have 132, Lone Madsen, have 155 og Maja Johansen, have 130, der er afgået ved døden siden den sidste generalforsamling. Formanden fra Kredsen, Ivar Larsen, blev ligeledes mindet. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens vegne foreslog formanden Hans Frederiksen som dirigent. Der var ikke andre forslag og Hans Frederiksen blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og læste herefter dagsordenen op. Oplyste at der i indkaldelsen var glemt valg til vurderingsudvalg. Det blev godkendt, at der tilføjes et punkt 9h på dagsordenen. Dirigenten meddelte herefter, at der var 81 haver repræsenterede, hvilket gav 162 stemmer. 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Referatet godkendt. 3. Formandens beretning. Se vedlagte bilag 1. Dirigenten satte herefter formandens beretning til afstemning. Bent Evensen, have 29, ønskede foreningen tillykke med den nye toiletbygning og spurgte til de 3 gange pligtarbejde. Kurt, have 71, synes der ikke havde været en god stemning på det første pligtarbejde, da der samtidig var storskrald og grønt affald. Der manglede fællesskab, trillebøre, samt øl/vand. Derefter blev formandens beretning godkendt. Enstemmigt godtaget.

2 4. Regnskab. Kassereren Charlotte Knoblauch, have 111, oplyste at regnskabet for 2007 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, spurgte om der var kommentarer til dette. Bente Evensen, have 29, ønskede regnskabet gennemgået. Efterfølgende fremkom flere spørgsmål. Bente Evensen, have 29, spurgte hvad kontingent til pumpelaug samt drænspuling var. Formanden kunne oplyse at pumpelavet som bestod Mejlgården, Sydgrænsen og Søndervang havde eksisteret gennem flere år. I forbindelse med motorvejsbygning har vi overtaget pumpestationen. Vi har fællesudgifter til denne, samt drænspuling. Bente Evensen, have 29, havde spørgsmål angående prisen på spejle, da det i regnskabet var en anden pris, end det hun havde læst i et referat fra et bestyrelsesmøde. Bente har som suppleant fået tilsendt referaterne af bestyrelsesmøderne indtil generalforsamlingen. Bent, have 29, supplerede med at Kim havde lovet at sætte spejlene op på sidste generalforsamling. Til dette kunne formanden oplyse, at dette nødvendigvis var ændret på grund af Kims store arbejdsbyrde blandt andet med det nye byggeri, så det var blevet besluttede at bruge eksterne håndværker. Bente, have 29, ønskede at regnskabet pindes mere ud. Bente, have 29, mente at kr. var mange penge at bruge på administration, og udtrykte at bestyrelsen mødte sig ihjel. Erik Wie, have 129, oplyste at bestyrelsen har haft et godt samarbejde, samt at hver 25 øre var vendt, der var ikke brugt for mange penge. I salen var der megen irritation over Bente og Bent, have 29 s, flueknepperi som Per, have 124, sagde. Han ønskede at stoppe diskussionen, da haveforeningen jo kører godt. Per, have 51, ønskede en saglig debat med respekt for andres meninger. Bente og Bent Evensen, have 29, havde mange flere punkter til debat. Gunnar, have 72, var uforstående over for Bentes spørgsmål og oplyste, at regnskabet med bilag er til gennemlæsning på kontoret. Derefter blev regnskabet godkendt med 2 stemmer imod. 5. Budget. Der var ingen kommentarer til budgettet. Budgettet blev herefter godkendt. 6. Orientering om byggeri. Der blev uddelt et foreløbigt regnskab på generalforsamlingen. (Se vedlagt bilag 2.) Der bliver ingen merudgift for medlemmerne, overskridelsen bliver dækket af foreningens formue. Kim, have 111, fra bestyrelsen oplyste, at byggeriet på nuværende tidspunkt har kostet ca kr. Der mangler at blive købt tagrender og handicapramper samt betalt VVS. Formanden takkede alle der har deltaget i byggeriet, samt alle dem der har doneret materialer/ting til bygningen. Gunnar, have 72, roste Kim for hans indsats og de hyggelige timer, de havde haft sammen under arbejdet. Birgitte Helmo, have 28, spurgte til boldburet. Kim oplyste, at det gik helt fra hinanden, da det skulle flyttes. Vi vil muligvis prøve at finde et andet sted til boldburet. Der var ikke flere kommentarer og Kim takkede alle der har hjulpet.

3 7. Indkomne forslag. Forslag 1 fra bestyrelsen. Sendt ud med indkaldelsen. Bilag 3. Ændring af vedtægternes 4.1 stk.1 Indmeldelsesgebyr ændres fra 2.000,00 kr. til 2.500,00 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 fra bestyrelsen. Dirigenten nævnte, at der var 2 forslag i forbindelse med ændring af vedtægternes 6.2 Bestyrelsen anbefalede det forslag om hvor formand, næstformand og kasserer ikke må være nært beslægtet eller samboende. Bente og Bent, have 29, som havde indsendt forslag, om at der kun må vælges 1 repræsentant fra hvert havelod. De henviste til kolonihaveforbundets standardvedtægter, hvor der står, at der kun må være 1 fra samme havelod i bestyrelsen. Nævnte at formanden jo aldrig går på kompromis med kolonihaveforbundets regler og vedtægter, men åbenbart godt i dette tilfælde, hvor det kommer hende selv til gode. Til dette kunne formanden oplyse, at situationen lige her og nu var til at anbefale bestyrelsens forslag. Bestyrelsen kan ikke undvære Kim, have 111, samtidig med at der ikke var andre emner til kassererposten. Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning. For Mange Imod 1 Forslaget fra bestyrelsen blev vedtaget. Forslag 3 fra bestyrelsen. Tilføjelse til vedtægternes reglement 3, stk. 3. Det er tilladt at have havepools i haven. Dog må størrelsen ikke overstige liter samtidig med, at det skal være tilsluttet pumpe og rensningsanlæg. Bassinet må max udskiftes 1 gang i løbet af en sæson. Der udspandt sig en mindre diskussion om emnet, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning. For Imod Mange Få Tilføjelsen blev vedtaget. Forslag 4 fra Bente og Bent Evensen, have 29. Se bilag 4.

4 Forslag 1. Bente og Bent Evensen, have 29, havde ingen kommentar, mente at forslaget talte for sig selv. Formanden udtrykte, at det måske var lidt voldsomt at ændre i reglementet på grund af der står én campingvogn i haveforeningen. Oplyste endvidere at vognene kun står i have 150 i sommerhalvåret, hvilket er praktisk når der pakkes for sommerture. Understregede at vognen ikke bliver brugt som gæstehus. Nævnte også at bestyrelsen flere gange har givet dispensation til overnatning i campingvogn i forbindelse med byggeri. Bent, have 29, udtrykte at hvis 1 kan have campingvogn stående, kan alle. Per, have 51, ønskede et udvalg som kunne kikke på foreningens vedtægter, og appellerede til at have 29 trak forslaget. Dette ønskede have 29 ikke! Formanden, have 150, så gerne et udvalg, så reglementet blev revideret jævnligt. Efter en hed diskussion, blev forslaget sat til afstemning Der stemmes om Camping vogn (ekstra hus) under tag. Skal det tilføjes i reglementet 6. Stor forvirring om hvad der stemmes om. Flere medlemmer forlod huset inden afstemningen. Et medlem gik på talerstolen og sagde at Bente og Bent havde ødelagt en ellers god generalforsamling. Gik ud af huset med ordene Tak for underholdningen. Dirigenten understregede, at der stemmes om en tilføjelse i reglementet. For 18 Imod 28 Tilføjelsen blev nedstemt. Forslag 4. Valg til bestyrelsen vedtægternes 6.2 Forslaget fra Bente og Bente, have 29, er behandlet, bestyrelsens forslag er blevet godkendt. Forslag 5. Fra Bente og Bent, have 29, var der modtaget forslag om at regnskabet indeholdt noter. Forslaget blev sat til afstemning. For 8 Imod 34 Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 5. Fra Bente og Bent, have 29, var der modtaget forslag om brugen af biblioteket. Bent, have 29, trak forslaget.

5 Forslag 6. Fra Bente og Bent, have 29, var der modtaget forslag om indfrielse af el/byggelån. Formanden oplyste, at bestyrelsen vil undersøge, om der er mulighed for at betale mere af på lånet, uden omkostninger. Forslagsstilleren trak forslaget. Forslag 7. Fra Bente og Bent, have 29, var der modtaget forslag om indkøb af diktafon til kontoret, således at alt kunne blive skrevet ned, som det faktisk blev sagt. Gunnar, have 72, vi lever ikke i et diktatur samfund, synes det er useriøst med en diktafon i kontortiden. Forslaget blev sat til afstemning. For 1 Imod mange Forslaget blev ikke vedtaget. Opfordring til forretningsordenen til Generalforsamlingen 27. april 2008 Pkt. 4 Fra Bente og Bent, have 29, var der modtaget forslag om at benytte vandrende mikrofon i salen i stedet for talerstol. Forslagsstilleren trak forslaget. 8. Fastsættelse af diæter. Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var ændringer til dette punkt. 9. Valg ifølge vedtægternes 6. Formanden bad om ordet inden valgene og takkede Erik Wie, have 129, der ikke ønskede genvalg, for hans indsats i bestyrelsen igennem 3 år. Fremhævede Eriks gode evne som debattør, samt øje for problemløsning. Herefter gik man over til valgene. a) Amy Lauridsen, have 150, stillede op som formand. Der var ingen andre kandidater. Amy Lauridsen, have 150,blev valgt, for 2 år. Formanden, Amy Lauridsen takkede for valget og den tillid der vises ved dette. Kim Knoblauch, have 111, Dan Heino Jensen, have 60 og Thomas Sund, have 133, ønskede at stille op til bestyrelsen. Steen Tonning, have 8, stillede op som 1. suppleant til bestyrelsen. Ingen andre ønskede at opstille.

6 Samtlige blev valgt som følger: b) Thomas Sund, have 133, valgt for 2 år. c) Kim Koblauch, have 111, genvalgt for 2 år. d) Dan Heino Jensen, have 60, genvalgt for 2 år. e) Steen Tonning, have 8, valgt til 1. suppleant for 2 år. Dirigenten oplyste at Gunnar Larsen, have 72, ønskede genvalg som revisor. f) Gunnar, have 72, genvalgt til revisor for 2 år. Dirigenten oplyste at Bente Evensen, have 29, ønskede genvalg som revisorsuppleant. g) Bente Evensen, have 29, genvalgt som revisorsuppleant for 1 år. Formanden anbefalede Gunnar Larsen, have 72, Tommy Andersen, have 144, Dan Heino Jensen, have 60, Amy Lauridsen, have 150 til vurderingsudvalget. Begrundede forslaget med den gode fordeling af håndværkere og administration. Gunnar, have 72, mente ikke der var problemer, da alle i udvalget er meget kompetente. Der var ingen andre der stillede op så a) Gunnar, have 72, Tommy Andersen, have 144, Dan Heino Jensen, have 60, Amy Lauridsen, have 150, blev valgt. Kim Koblauch, have 111, blev valgt som suppleant. 10. Eventuelt. Kim, have 111, fra bestyrelsen præsenterede Søndervangs hjemmeside på lærred. Kim, fra bestyrelsen oplyste om de problemer, der har været med at få container til storskrald og grønt affald. Når der kan skaffes container bliver det slået op på opslagstavlerne med dato og tidspunkter. Kurt, have 149, opfordre medlemmerne til at melde sig til høstfestudvalget. Alle haver skal have et HPFI relæ inden 1. juli Skal udføres af autoriseret el-installatør. HFI relæ er OK. Jytte, have 46, stavgang starter op d. 6. maj, og ellers hver tirsdag ved lågen kl. 10:00. Aktivitetsklubben starter op 6. maj, hvor man kan købe frikadeller med årstidens kål for 25 kr. Steen, have 8, takkede for valget som 1. suppleant. 11. Afslutning. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede herefter dirigenten for at have ført os gennem en lang generalforsamling. Amy Lauridsen Anne Mortensen Hans Frederiksen Formand Sekretær Dirigent

7 Bilag 1. Beretning ved Søndervangs generalforsamling den Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 12 bestyrelsesmøder. På første møde konstituerede vi os og fordelte de mange arbejdsopgaver, der er i forbindelse med haveforeningens virke. I perioden siden sidste generalforsamling har der været 13 overdragelser af haver: 4 haver er solgt til byttelisten og 9 er solgt til ventelisten. En af haverne er opsagt på grund af misligholdelse. Jeg kan nævne, at yderligere 3 haver vil blive solgt pr. 1/5. Der har lige været gentegning til den eksisterende venteliste, og jeg kan oplyse, at der nu står 40 på ventelisten, som har indbetalt gebyr. Der står en enkelt på byttelisten. Nævnes skal også, at ventelisten bliver åbnet for indtegning tirsdag den 6. maj i år. Kl vil der ved kontoret bliver uddelt numre til fremmødte frem til kl , hvor indtegning slutter. Bestyrelsen har som tidligere haft et udmærket samarbejde med klubberne omkring praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med driften af foreningshuset. Jeg kan nævne, at der blandt andet er indkøbt presenning til pergolaen samt at der er lagt sten i forlængelse af den nye bygning. Disse indkøb og projekter er med til, at vores foreningshus og festplads fremstår som et fint mødested. Som det kan ses af klubbernes regnskaber, kommer der til stadighed en del penge ind i forbindelse med de aktiviteter, der foregår i foreningshuset, hvilket løbende giver mulighed for yderligere forbedringer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige klubberne tak for det store arbejde og de mange timer, der bruges i forbindelse med foreningshuset. Der har i vinterens løb været nogle indbrud, hvor der også har været tale om en del hærværk. I den forbindelse, vil jeg endnu en gang nævne vigtigheden af, at alle er med til at sørge for, at vore låger er aflåsede i vinterhalvåret. Hvis man ikke orker at stige ud af bilen ved ud og indkørsel, må man parkere på Kongelundsvej eller Oliefabriksvej. Bestyrelsen er jævnligt i kontakt med Codan i forbindelse med vores kollektive forsikring. Ved sidste års generalforsamling og efterfølgende brev opfordrede jeg de medlemmer, som ikke havde kaskoforsikring i forbindelse med deres forsikring til at tegne dette. Dette har resulteret i, at næsten alle haver nu har en kaskodækning, hvilket er rigtig godt med de mange storme og regnskyl klimaændringerne giver. Som man kan læse i vores forårsbrev, har bestyrelsen besluttet at indkøbe fire grundvands- pumper med tilhørende slanger, således at vi kan være lidt på forkant med vejsituationen, hvis vi skulle få lignende regnmængder som sidste sæson. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet, Kreds 1 præmiefest for de haveejere, der var udtaget til præmie af konsulenten. Udtaget til præmier var Orla Thomsen, have 2 med 34 point, Christel Weiss og Bent Nilsson, have 3 med 34 point, Ditte og Bello Petersen, have 64 med 34 point, og Lillian Wulff og Louis Sass Nielsen, have 88 med 34 point. Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: Anna Larsen og Tom Remie Jensen, have 50 med 33 point, Per Hester, have 51 med 33 point, Anne og Morten Mortensen, have 94 med 33 point, og Ingelise Christensen, have 126 med 32 point. Vi ønsker alle tillykke.

8 Som alle ved, er havesæsonen jo begyndt 1. april, og jeg håber, I alle har haft mulighed for at nyde vore dejlige haver i løbet af april måned. Det er næsten den skønneste måned med alle de forårstegn, som pibler op af jorden samtidig med alle de blomstrende træer, hvilket er en god start på havesæsonen. Med sæsonstart følger også nogle pligter som at renholde sin have for ukrudt samt renholde og rive vejstykket uden for egen have. Det må være i alles interesse, at Søndervangs haver til stadighed fremstår velholdte og hyggelige. Som tidligere år har der været rigtig mange, gode og forskellige arrangementer, hvor mange har valgt at deltage i. Jeg vil særligt nævne Søndervangs 65 års fødselsdag, som blev fejret ved en dejlig sammenkomst her i huset den 19. april. Det har generelt været en fornøjelse at opleve, at mange medlemmer engagerer sig og deltager aktivt i afvikling af foreningens arrangementer. En stor tak til alle. Jeg vil lige nævne, at dagrenovationen, som er overtaget af Københavns Kommune, er blevet dyrere og samtidig ringere, men nærmere om dette under et senere punkt. Pligtarbejde er også en side af Søndervang. Her er der mulighed for socialt samvær samtidig med, at nødvendige arbejdsopgaver udføres af medlemmerne, hvilket igen er med til at holde foreningens fællesudgifter nede. Hvert medlem bliver ca. 2 gange i sæsonen indkaldt til 3 timers arbejde samtidig med, at flere medlemmer har faste opgaver, der løses løbende. Der er gennem de senere år blevet flere og flere arbejdsopgaver, hvilket betyder, at det er svært at nå alle de nødvendige arbejdsopgaver. Bestyrelsen har i vinterens løb sat fokus på de mange arbejdsopgaver, som findes i forbindelse med driften af foreningen, og diskuteret muligheden for at indkalde til pligtarbejde 3 gange i løbet af en sæson i stedet for som nu 2 gange. Jeg håber at I vil være positivt indstillet over for en sådan ændring, idet der er så mange opgaver, der skal klares. Det er også mit håb, at mange fortsat vil være med til at tage del i de mange arbejdsopgaver, vi har i foreningen. Det er vigtigt, at alle deltager aktivt det giver god energi og ikke mindst god stemning! Som tidligere vintre har vi haft en jagthold gående for at holde bestanden af skader m.m. nede. De har nedlagt 7 ringduer, 1 råge, 3 krager og 4 skader. På sidste generalforsamling blev det besluttet, at opsætte vejspejle i foreningen, hvilket nu er gjort til stor gavn for sikkerheden. Der er samtidig sat andre skilte op, og vi håber så, at man overholder disse anvisninger, hvilket også er af hensyn til sikkerheden. Det skal nævnes, at spejlene er indstillet til, at man overholder ensretningen. Jeg kan nævne, at Søndervangs hjemmeside nu er klar til at gå i luften. Det er Fillip fra have 1, som i vinterens løb har arbejdet på dette projekt. Det gode resultat vil blive præsenteret senere på generalforsamlingen. Siden efteråret er der brugt meget tid i forbindelse med opførelsen af vores nye bygning. En bygning som jeg håber alle vil få megen glæde af i mange år fremover. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til alle der har deltaget aktivt i dette store projekt. Byggeriet er sat på som et særskilt punkt senere på generalforsamlingen. Jeg vil også nævne Kongelundshaverne, som vi har et rigtigt godt netværk og samarbejde med. Vi har blandt andet fælles snerydning og pumpelaug. Vi har rettet henvendelse til Movia i forbindelse med

9 ændring af busdriften på Kongelundsvej, og dette har medvirket til, at vi fortsat har linie 33 mellem Finnerupvej og Slusevej. På vores næste møde i Kongelundshaverne har vi indbudt 2 konsulenter fra Københavns Kommunes dagrenovation for at få en dialog omkring håndteringen af affaldsaftale. En vigtig ting at nævne er Højesteretsdommen fra efteråret, hvor det blev slået fast, at kolonihaver ikke kan sælges til markedsprisen, men skal vurderes og sælges i henhold til Kolonihaveforbundets vurderingsregler. En stor sejr til kolonihavetanken, hvor det samtidig blev slået fast, at kolonihaven er en social foreteelse og skal behandles derefter. Der gælder en række begrænsninger i brugsretten, som ikke forekommer i det almindelige åbne sommerland og marked for sommerhuse. På Kolonihaveforbundets sidste kongres blev det bestemt, at der skulle ske en modernisering af eksisterende vurderingsregler. Disse vurderingsregler er trådt i kraft pr. 1. januar i år og betyder blandt andet, at nedskrivning af vore huse nu kan ske over 60 år med 2 % om året. Der er også givet mulighed for tillæg til de huse, som er ekstra vedligeholdt. Lidt om fremtiden og visioner. I onsdags var Erik og jeg til repræsentantskabsmøde i Kreds 1. Her hørte vi lidt om de forhandlinger, som man har med Københavns Kommune i forbindelse med vores nuværende lejekontrakt. Der foreligger ingen afgørelse, men forhandlingerne handler fortsat om justering af det prisloft, der for indeværende år hedder kr ,97 samtidig med, at man gerne vil have bebyggelsesprocenten op. Der tales også om en udvidelse af havesæsonen med 1 måned. I forbindelse med disse ændringer vil der være en mindre stigning i jordlejen frem til 2017, hvor kontrakten udløber. Det blev nævnt, at forhandlingerne foregår i en god og positiv ånd. Når resultatet foreligger, skal det godkendes i Borgerrepræsentationen. Kolonihaveforbundet har 100 års jubilæum den 11. maj. I den anledning afholdes reception i haveforeningen Sønderbro mellem kl alle medlemmer er velkommen. Foreningen får tildelt et flag i anledning af jubilæet, som så kan hejses på dagen. Der bliver også afholdt Kongres i forbindelse med jubilæet den maj, hvor jeg deltager som delegeret. Bestyrelsen har i efteråret rettet henvendelse til nogle af børnefamilierne for at få etableret en børne / ungdomsklub i vores nye bygning. Der er også talt om, at der en gang imellem kunne være mulighed for en kaffeklub. Disse ting arbejdes der videre med. På tirsdag den 1. maj vil vi hejse Søndervangs flag kl samtidig med, at der er det sædvanlige traktement med te, kaffe og en lille èn til halsen. Der vil være sodavand til børnene. Inden jeg slutter, vil jeg benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for mange gode arbejdstimer. Jeg mener, at vi i fællesskab har fået meget fra hånden og medvirket til, at Søndervang fungerer godt såvel administrativt som praktisk. Også tak for gode, hyggelige og sjove timer, som vi har haft i forbindelse med foreningsarbejdet. Vi er allerede i gang med en ny sæson. Lad os sammen glæde os over de herlige måneder, der venter os i vore haver efter en lang kold vinter. Jeg håber, at vi også fremover kan løse de mange arbejdsopgaver i fællesskab.

10 Lad vore forskelligheder være vores styrke! Amy Lauridsen Formand

11 H/F Søndervang foreløbigt byggeregnskab til d Bilag Dato Beløb bemærkninger Bilag ,25 Opstarts beløb Ganløse huset Bilag ,63 Flyttekasser Bilag ,69 Flyttekasser Bilag ,00 Nippelmuffe Bilag ,00 Rør til udslagstank Bilag ,00 Plade til tank Bilag ,00 Frokost til nedrivningsholdet Bilag ,00 Frokost til nedrivningsholdet Bilag ,00 Morgenmad til nedrivningsholdet Bilag ,00 Frokost til nedrivningsholdet Bilag ,37 Leje af toiletvogn Bilag ,00 Leje af lille gravemaskine Bilag ,89 Bortkørsel af nedrivningsaffald Bilag ,25 2. rate Ganløse huset Bilag ,00 Leje af container Bilag ,48 Leje af stor gravemaskine ,56 Bilag ,63 Leje retur af toiletvogn ,97 Bilag ,00 3. rate Ganløse huset Bilag ,94 Amager el-service kabelbrud Bilag ,94 TDC kabelbrud Bilag ,25 4. rate Ganløse huset Bilag ,00 Leje af container Bilag ,00 Rejsegilde Bilag ,00 Drikkevarer Bilag ,50 P. R. Asfalt Kloak Bilag ,00 Leje af container Bilag ,00 Ekstra arbejde Ganløse huset Bilag ,00 Murer Toiletgulv Bilag ,00 Maling Bilag ,50 Maling Bilag ,90 Regnvands faskine Bilag ,00 Murer Toiletgulv Bilag ,00 Leje af container Bilag ,25 Maling Bilag ,00 Betonmix & lamper Bilag ,40 Betonmix Bilag ,00 Aftørringsholder & papir Bilag ,00 Leje af container Bilag ,50 Flügger Bilag ,60 Gulve klik Bilag ,44 Papir holdere Bilag ,75 Lamper og pærer Bilag ,81 El materialer Bilag ,00 Gulve klik Bilag ,00 Ventilator toilet Bilag ,00 Færdigrate Ganløse huset Resultat d ,75 Bilag 2

12 HF SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Bilag 3. Forslag til Generalforsamlingen den 27. april Nuværende 4.1 stk. 1 Der betales indmeldelsesgebyr stort kr ,00, og samtlige medlemmer hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser. 4.2 stk. 1 ændres til: Der betales indmeldelsesgebyr stort kr ,00. Samtlige medlemmer hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser. Nuværende 6.2 Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen direkte og bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær m.m. Der vælges også et vurderingsudvalg på 4 medlemmer. 6.2 ændres til: Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Efterfølgende konstituerer bestyrelses sig med næstformand, sekretær m.m. Formand, næstformand og kasserer må ikke være nært beslægtet / samboende. Der vælges også et vurderingsudvalg. Tilføjelse til vedtægternes reglement 3, stk. 3: Det er tilladt at have havepools i haven. Dog må størrelsen ikke overstige liter samtidig med, at det skal være tilsluttet pumpe og rensningsanlæg. Bassinet må max påfyldes 2 gange i løbet af en sæson. Bestyrelsen

13

14

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Efterår 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer August 2007 Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Dagsorden: Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer Juni 2008 Sommer, sol og smældende flag det er, når kolonihaven er bedst. Havesæsonen er i

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Efterår 2006 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang. Det har været

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2013 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2013 Igen i år har vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen udtaget 4 haver til Kolonihaveforbundets

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2011

Søndervang nyt Efterår 2011 Søndervang nyt Efterår 2011 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Se vedrørende informationsmøde inde i bladet. Kære medlemmer august 2011 På forsiden af dette efterårsbrev,

Læs mere

H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004

H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004 H/F Faste Batteri s Ordinære generalforsamling, Lørdag d. 2. April. 2005, for haveåret 2004 Generalforsamlingen afholdtes i LADEN, der i dagens anledning, var pyntet med blomster, og dækket op til kaffe

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

FORÅRSBREV. Sæsonen 2006

FORÅRSBREV. Sæsonen 2006 FORÅRSBREV Sæsonen 2006 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs Forårsbrev. Jeg håber, at alle vil give sig tid til at læse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2010

Søndervang nyt Efterår 2010 Søndervang nyt Efterår 2010 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2010 Vi har nu taget hul på sidste del af havesæson 2010, men det kan jo ikke forhindre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt.

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt. Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs forårsbrev, som jeg håber alle giver sig tid til at læse, da der er mange nyttige oplysninger

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver.

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver. Referat fra generalforsamling i Solvangen 23. marts 2013 Sted: Åby Bibliotek Antal deltagere: x (tjek deltagerlisten) 1. Valg af dirigent Den valgte dirigent blev: Jeppe Rørsgaard. 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011

Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referat af Haveforeningen Åbrinken årlige generalforsamling d. 3 marts 2011 Referent: Sekretær: Teena Winckler have 99. Bestyrelsen ved mødet start bestod af: Formand Christine Mosekjær, have 42, Næstformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Forår 2009 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Februar 2009 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Forår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer februar 2008 1. april starter havesæsonen, hvilket der snart kun er en måned til. Derfor er det også tid til at udsende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Sommeren 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer, Så er vi allerede i gang med den tredje måned af sæson 2014 og vi har haft et dejligt forår,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer juni 2007 Så blev det juni og dermed sommer, jeg håber I alle allerede har haft mange gode timer i kolonihaven.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere