TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01"

Transkript

1 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01

2 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen 4. Forsikringssum og selvrisiko 5. Dækninger 6. Motoransvarsforsikring 7. Kaskoforsikring 8. Ansvarsforsikring for behandling og bearbejdning 9. Ansvarsforsikring for væske og bundprop 10. Sikringskrav for køretøjer under åben himmel 11. Erstatningsregler 12. Regres 13.

3 Forhandler- og værkstedsforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår. 1. Hvem er sikrede Forsikringstageren samt personer i forsikringstagerens tjeneste. Personer, til hvem køretøjet vederlagsfrit er overladt til afprøvning med salg for øje. 2. Hvor dækkes Forsikringen dækker skade sket i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne. 3. Forsikringen omfatter Motordrevne køretøjer, påhængsvogne samt sidevogne tilhørende virksomheden eller dennes kunder. For kundekøretøjer er det en betingelse, at køretøjet er overladt til virksomheden som led i virksomhedens erhvervsudøvelse, herunder: Reparation Afhentning fra og udbringning til kunder Afhentning fra eller udbringning til andre forhandlere/reparatører. Prøve- og demonstrationskørsel foretaget af forsikringstageren eller virksomhedens ansatte. Køretøjer, der er solgt af virksomheden, men endnu ikke er overgivet til køber, er omfattet i indtil 3 uger fra indregistreringsdagen. For ikke registreringspligtige køretøjer dækker forsikringen i 3 uger fra salgsdagen. Virksomhedens egne uindregistrerede køretøjer, når de alene er beregnet til salg dog ikke knallerter. Køretøjer, købt af virksomheden, men fortsat registreret i sælgerens navn er omfattet i indtil 3 uger fra dagen for køretøjets faktiske overgivelse til virksomheden. Køretøjer registreret i virksomhedens navn er kun omfattet i forbindelse med bortkomst jf. dækningsskema. 4. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade: forvoldt af eller på kundekøretøjer, for hvilke der er oprettet selvstændig ansvars- og kaskoforsikring, forvoldt i forbindelse med kørsel, som ikke har relation til virksomhedens erhvervsudøvelse, f.eks. fornøjelseskørsel, forretningskørsel, transport af varer eller personer, udlejningskørsel eller udlån, der opfylder andet kørselsbehov hos forsikringstageren, forvoldt af eller på egne køretøjer, der er eller kunne være omfattet af selvstændig ansvars- og kaskoforsikring, for hvilken andre virksomheder (underentreprenører) bærer risikoen eller kan ifalde ansvar, forvoldt af eller på køretøjer, der er eller burde være forsynet med prøvenummerplader, jf. justitsministeriets bestemmelser, sket under anvendelse af køretøjet i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører, forvoldt på eller af køretøjer, der er beregnet til salg som reservedele eller til skrotning, på kundekøretøjer, som er overladt til virksomheden i kommission, forvoldt med forsæt (med vilje), ved grov uagtsomhed eller som skyldes beruselse eller påvirkning af rusmidler, hvis skaden er forvoldt af forsikringstageren eller personer i forsikringstagerens tjeneste, som følge af tilsagn fra forsikringstageren eller en sikret om en erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Har forsikringstageren eller en sikret ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang, Købstædernes Forsikrings regresret herved begrænses, forvoldt ved sikredes benyttelse af registreringspligtige motordrevne køretøjer. Ansvar ved benyttelse af ikke indregistreringspligtige køretøjer dækkes. I så fald gælder den forsikringssum, som i øvrigt er gældende for nærværende ansvarsforsikring og således ikke for eksempel Færdselslovens erstatningssummer, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab. 5. Forsikringssum og selvrisiko Forsikringssummer og selvrisiko fremgår af policen, medmindre andet er nævnt herunder. Forsikringssummen er inklusiv værdien af fastmonteret tilbehør og værktøj tilhørende bilen. Forsikringssummen for mortoransvarsskader svarer til den sum, som er fastsat på skadetidspunktet i færdselsloven. 6. Dækninger 6.1 Det fremgår af policen hvilke dækninger der er valgt. 6.2 I dækningsskemaet fremgår hvad hver dækning dækker.

4 Dækningsskema for Forhandler- og værkstedsforsikring Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker: 7. Motoransvarsforsikring De sikredes ansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj Personskade på forsikringstager er dækket, når denne ikke er fører af køretøjet. Forsikringen dækker ikke: Ansvar for skade på virksomheden/de sikredes egne ting, skade på førerens person, ting eller ejendom, skade på tilkoblede køretøjer, skade, der er omfattet af Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (Se desuden ovenstående fællesbetingelser)

5 Dækningsskema for Forhandler- og værkstedsforsikring Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker: 8. Kaskoforsikring Enhver pludseligt opstået skade på køretøjer og fast tilbehør Kundekøretøjer er dækket for tyveri og røveri af køretøj under forudsætning af, at køretøjet var aflåst eller hensat på aflåst plads Bortkomst, hvorved forstås, at køretøjet er forsvundet, uden at der foreligger tyveri eller røveri. Det er dog betinget af, at køretøjet er udlånt til afprøvning eller demonstration, der ikke strækker sig over 24 timer, og at låners identitet samt gyldigt kørekortnummer er noteret før udlevering og kan oplyses ved anmeldelsen. Desuden er det en forudsætning, at udlånet ikke sker i strid med justitsministeriets bekendtgørelse om biler, der udlejes uden fører. Fastmonteret biltilbehør samt værktøj tilhørende bilen. Afmonteret tilbehør og værktøj er dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj Dækning under åben himmel. Forsikringstagerens egne køretøjer placeret uden for bygning og med salg for øje, dækkes under forudsætning af, at der er påtegning herom på policen, samt at sikringskravene for køretøjer uden for bygning i pkt. 11 er overholdt. Forsikringen dækker ikke: Skade, der opstår i eller er begrænset til køretøjets mekaniske dele, medmindre skaden er sket ved brand (ildsvåde), eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel Skade ved brand, eksplosion og lynnedslag, når køretøjet befinder sig indenfor lokaler, som forsikringstageren disponerer over (denne risiko kan forsikres på virksomhedens løsøreforsikring) Skade, der skyldes fabrikations- eller materialefejl Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under eller i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes nedstyrtning af det ulæssede køretøj (køretøj uden last) fra lift Skade, som skyldes manglende påfyldning af køretøjets nødvendige væsker (denne risiko kan forsikres med Ansvarsforsikring for væske og bundpropskader) Skade på vare- og lastvogne, der skyldes kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsanordninger Skade som følge af vejrligets påvirkninger for eksempel tæring, rust, frostsprængning, eller som består i slitage, stenslag i lak og ridser i ruder Skade sket i forbindelse med offentlige myndigheders beslaglæggelse af køretøjet Skade, hvis føreren af køretøjet ikke havde lovbefalet kørekort. (Se desuden ovenstående fællesbetingelser).

6 Dækningsskema for Forhandler- og værkstedsforsikring Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker: 9. Ansvarsforsikring for behandling og bearbejdning Ansvar for skade på kunders køretøjer opstået under eller som følge af bearbejdning eller behandling, når køretøjer er overladt til virksomheden som led i virksomhedens erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke: Skade på den del af køretøjet, som behandles og bearbejdes Skade, der omfattes af en for køretøjet angivet garanti Skade på reservedele sket under eller i forbindelse med isætning eller udskiftning Skade, der skyldes tuning med dele, der ikke er godkendt af køretøjets importør Skade, der er en følge af manglende eller fejlagtig udmåling, indstilling eller justering Udgifter i forbindelse med reklamation over udførte reparationer, som ikke har ført til det tilsigtede resultat, med mindre den udførte reparation har været årsag til skade på køretøjet Skade på køretøjet i forbindelse med klargøring ved levering til køber Skade, der har sin årsag i manglende faglig viden, samt skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed Skade ved brand, eksplosion og lynnedslag, når køretøjet befinder sig indenfor lokaler, som forsikringstageren disponerer over (denne risiko kan forsikres på virksomhedens løsøreforsikring) Skade, der er eller ville være dækket af Ansvarsforsikring for væske og bundprop. 10. Ansvarsforsikring for væske og bundprop Forsikringen dækker: Ansvar for skade på kunders køretøjer, når køretøjer er overladt til virksomheden som led i virksomhedens erhvervsudøvelse, og når skaden opstår som følge af: Fejlagtig påfyldning af anden væske end forlangt Forglemmelse af at påfylde væske Mangelfuld montering af oliefilter, slange- og rørforbindelse, aftapningspropper eller dæksler i gearkasse, differentiale, motor eller køler. Forsikringen dækker ikke: Skade på køretøjet i forbindelse med klargøring ved levering til køber Skade ved brand, eksplosion og lynnedslag, når køretøjet befinder sig indenfor lokaler, som forsikringstageren disponerer over (denne risiko kan forsikres på virksomhedens løsøreforsikring) Skade forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed Skade, der omfattes af en for køretøjet angivet garanti Skade der er eller ville være dækket af Ansvarsforsikring for behandling og bearbejdning.

7 11. Sikringskrav for køretøjer under åben himmel 11.1 Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er valgt. I tilfælde af skade vil retten til erstatning helt bortfalde såfremt sikrede eller den, det påhviler at påse sikringskravenes gennemførelse, har forsømt at overholde nedenstående regler og dette har betydning for skadens indtræden eller omfang Køretøjer skal være aflukkede og aflåste, og startspærre skal være aktiveret, hvis køretøjet er udstyret hermed. Er køretøjet forsynet med GPSanlæg, skal dette være aktiveret, nøgler og/eller andre oplåsnings- og tændingsmedier til køretøjer må ikke være placeret i disse, når de henstår. Nøgler med videre skal være placeret i et af Forsikring & Pension godkendt sikringsskab, placeret i bygning på forsikringsstedet eller opbevaret på lignende betryggende måde, på en anden adresse end forsikringsstedet Køretøjer skal, uden for virksomhedens normale åbningstid, være på aflåst plads omgivet af stålflethegn eller være sikret mod tyveri med mindst tilsvarende sikringsforanstaltninger for eksempel grøfter, stejle skrænter, tæt og uigennemtrængelig bevoksning, stengærder, jordvolde, eller være omgivet af kampesten, solide træer eller nedstøbte plantekummer med forsvarlig afstand. Forsvarlig afstand regnes for 1,45 meter. Det afgørende er, at sådanne foranstaltninger ikke kan fjernes uden stærk maskinkraft, hvorved tyveri af køretøjer vanskeliggøres. 12. Erstatningsregler 12.1 Forsikringstageren/virksomheden må ikke uden skriftligt samtykke fra Købstædernes Forsikring træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Købstædernes Forsikring kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb Afgøres skaden ved kontant udbetaling, eller kommer køretøjet ved tyveri, røveri eller bortkomst ikke til veje senest 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring har modtaget skadeanmeldelse, fastsættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. For køretøjer tilhørende virksomheden udgør erstatningen køretøjets indkøbspris med tillæg af eventuelt afholdte udgifter til istandsættelse. Det skaderamte køretøj tilfalder Købstædernes Forsikring Nyværdierstatning anvendes, hvis skaden sker indenfor det første år efter køretøjets registrering som nyt, og hvis reparationsomkostningerne overstiger 50% af køretøjets nyværdi (inklusive leveringsomkostninger og fastmonteret tilbehør på skadetidspunktet). Nyværdierstatning kan kun komme på tale for personvogne registreret til privat personkørsel, herunder rejse- og skolevogne Nyværdierstatning betyder, at forsikringen yder erstatning til indkøb af et fabriksnyt køretøj samme fabrikat, type, motorstørrelse, årgang med videre som det beskadigede, stjålne eller bortkomne Tillige erstattes nødvendige omkostninger i forbindelse med transport af et skaderamt eller tilvejebragt køretøj, herunder de skader på køretøjet, der måtte ske i forbindelse med transporten. 13. Regres 13.1 Købstædernes Forsikring kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden efter Færdselslovens 104, og som har forvoldt skaden med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Købstædernes Forsikring kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens 108, stykke Ved reparation skal køretøjet sættes i samme stand som før skaden. Reparationer kan med mindre Købstædernes Forsikring ønsker noget andet foretages på virksomhedens værksted. I så fald skal det ske til nettopriser Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som virksomheden normalt betaler for sådan reparation Reparation af køretøjer finder ikke sted, hvis den af ministeriet for Skatter og Afgifter eller af andre myndigheder fastsatte udgiftsgrænse overskrides.

8 Forsikringsvilkår TE-FV-01

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING

BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING BETINGELSER FORHANDLER- OG VÆRKSTEDSFORSIKRING 1. Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1. Geografisk område 2. Besigtigelse 3. Præmiebetaling 4. Indeksregulering af præmien 5. Præmiens beregning

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

If NL Forsikringsbetingelser A-010

If NL Forsikringsbetingelser A-010 If NL Forsikringsbetingelser A-010 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Version II, november 2013 Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: 70121212 Telefax: 36 87 47

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser AUTOFORSIKRING AUTOFORSIKRING A Forsikringens omfang 1 1 Sikrede omfang 1 2 Hvor dækker forsikringen 1 3 Forsikringen dækker ikke 1 4 Motorløb, væddeløbskørsel 1 B Ansvarsforsikring 1 5 Hvad dækkes af forsikringen 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere