Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12"

Transkript

1 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig - arbejdsgiverrefusion - dispensation - SDPI om: NemRefusion Lov: Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni , 40 og 59, stk. 6 Resumé: Principafgørelsen fastslår Når en arbejdsgiver har anmeldt en lønmodtagers sygefravær for sent, eller en selvstændig erhvervsdrivende har anmeldt sit sygefravær for sent, indgår det i vurderingen af spørgsmålet om dispensation fra anmeldelsesreglerne, om anmelderen i det konkrete tilfælde har fået forkert eller misvisende vejledning fra NemRefusion i forbindelse med anvendelse af den obligatoriske SDPI-løsning. Har anmelderen fået forkert eller misvisende vejledning, der har været bestemmende for, at sygefraværet er anmeldt for sent, kan dispensation efter en konkret vurdering komme på tale. Spørgsmålet om dispensation fra reglerne om anmeldelse af sygefraværet er en undtagelse til hovedreglen om, at sygefravær skal anmeldes inden for en given frist. Beskæftigelsesudvalget har vurderet, at det kan være et særligt undskyldende forhold, der giver anledning til dispensation, hvis sygefraværet bliver anmeldt for sent på grund af forkert eller misvisende vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendtskab til forholdene. I de konkrete sager vurderede Beskæftigelsesudvalget, at vejledningen fra NemRefusion (Kombit A/S), der driver SDPI-løsningen, hverken var forkert eller misvisende, og der var derfor ikke grundlag for dispensation. Afgørelse: 1. Baggrund for at behandle sagerne Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagerne for at afklare, hvem der har ansvaret for, at en digital anmeldelse kommer frem til kommunen, når en selvstændig erhvervsdrivende anmelder sin egen sygdom eller en arbejdsgiver anmelder en lønmodtagers sygdom. Herunder om der er givet fornøden vejledning, eller det giver anledning til dispensation fra anmeldelsesfristen, at anmelderen ikke får gennemført den digitale proces. 2. Reglerne Selvstændige Lov om sygedagpenge 43, stk. 1, fastslår, at en selvstændig erhvervsdrivende, der har sikret sig ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag, skal anmelde sygefravær senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden. Af 43, stk. 4 fremgår, at den selvstændige alene kan få sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt, hvis anmeldelsen er foretaget for sent efter 43, stk. 1. Siden 1. september 2011 er det obligatorisk for den selvstændige erhvervsdrivende at anvende SDPI-løsningen ved anmeldelse af sygefravær. Det fremgår af 43, stk. 5, at kommunen kan udbetale sygedagpenge for tiden før anmodningsdagen, når den selvstændige på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelse ikke er sket rettidigt. Tilsvarende gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmelde rettidigt.

2 Arbejdsgivere Lov om sygedagpenge 40 fastslår, at en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom, skal anmelde lønmodtagerens sygefravær til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger (aktuelt 5 uger) efter 1. fraværsdag, hvis fraværet stækker sig ud over 21 kalenderdage. Af 59, stk. 3 fremgår, at arbejdsgiveren alene kan få refusion fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt, hvis reglen i 40 ikke er overholdt. Siden 1. september 2011 er det obligatorisk for arbejdsgiveren at anvende SDPI-løsningen ved anmeldelse af lønmodtagerens sygefravær og ved anmodning om refusion. Det fremgår af 59, stk. 6, at kommunen kan udbetale refusion til en arbejdsgiver, når overskridelse af fristen skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene. 3. Andre Principafgørelser Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig: Selvstændige fastslår, at der ikke kan dispenseres fra for sen anmeldelse, når der ikke er særligt undskyldende forhold, selv om anmeldelsesfristen kun er overskredet med en enkelt dag fastslår blandt andet, at manglende kendskab til muligheden for at få sygedagpenge, kan ikke føre til en dispensation fra anmeldelsesfristen, idet ukendskab til reglerne ikke i sig selv er et særligt undskyldende forhold. Der skal være særlige omstændigheder i øvrigt, der taler for at give dispensation fra anmeldelsesfristen. Arbejdsgivere D-9-07: To tidligere tilfælde af udbetalt refusion trods arbejdsgiverens for sene anmeldelse kunne ikke sidestilles med forkert vejledning fra en offentlig myndighed : Krav på refusion skal anmeldes til kommunen, og der kan ikke anmeldes krav på refusion for fremtidigt fravær : Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at arbejdsgiverens anmeldelsespligt ikke ville være opfyldt ved fremsendelse af blanketten dp 333 om sygefraværssamtale mellem arbejdsgiver og lønmodtager : En arbejdsgiver, der er berettiget til refusion for sygedagpenge, skal anmelde sit krav til lønmodtagerens opholdskommune via NemRefusion. Kasserede Principafgørelser Følgende Principafgørelser er kasseret og gælder ikke længere: D-16-96: Historisk, gælder ikke længere. D-4-04: Historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse. 4. De konkrete afgørelser Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvem der har ansvaret for, at en digital anmeldelse kommer frem til kommunen, når en selvstændig erhvervsdrivende anmelder sin egen sygdom. Herunder om der er givet fornøden vejledning, eller det giver anledning til dispensation fra anmeldelsesfristen, at borgeren ikke får gennemført den digitale proces. Resultatet er

3 du får ikke dispensation fra anmeldelsesfristen Det betyder, at du ikke har ret til sygedagpenge fra den 30. juli 2012 til den 5. august Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen [navn udeladt]. Der var enighed på mødet. Begrundelse for afgørelsen Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at det ikke var forkert eller misvisende vejledning fra SDPIløsningen, der var årsag til, at du anmeldte dit sygefravær for sent. Vi har lagt vægt på, at du udfyldte den digitale anmeldelse forkert ved at svare Nej til spørgsmålet om, hvorvidt du var frivilligt sikret. Dermed blev du den 6. august 2012 forhindret i at gennemføre anmeldelsen og fik besked om, at anmeldelsen først kunne signeres den 13. august Vi har lagt vægt på, at du burde have indset, at du ved at vente til den 13. august 2012 ikke kunne overholde lovens krav om anmeldelse. Vi har endvidere lagt vægt på, at det af vejledningen til SDPI-løsningen fremgår, at signering er den handling, der sørger for, at kommunen får besked om, at der er foretaget anmeldelse af sygefraværet at du skulle svar på uddybende spørgsmål om din forsikring, fordi der findes flere typer forsikring. Du er som selvstændig erhvervsdrivende frivillig sikret sygedagpenge fra første fraværsdag. Du skal i den anledning anmelde sygefravær senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden. Første fraværsdag var den 30. juli Sidste frist for rettidig anmeldelse af sygefraværet var den 6. august Kommunen modtog din anmeldelse den 13. august Kommunen kan give dispensation, når sygefraværet er anmeldt for sent, fordi den selvstændige på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at anmelde rettidigt. Kommunen kan også give dispensation, når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelse ikke er sket rettidigt. Tilsvarende gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige fra at anmelde rettidigt. Det kan være et særligt undskyldende forhold, hvis en selvstændig erhvervsdrivende anmelder sit eget sygefravær for sent på grund af forkert eller misvisende vejledning fra KOMBIT A/S, NemRefusion, ved anvendelse af SDPI-løsningen. Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at KOMBIT A/S, herunder NemRefusion har udviklet og driver SDPIløsningen og derfor vejleder om anvendelse af SDPI-løsningen. Bemærkninger til klagen Du har oplyst, at du den 6. august 2012 ikke fik mulighed for at signere anmeldelsen før den 13. august Det fik du en meddelelse fra SDPI-løsningen om. Du forventede, at programmet gav de rigtige svar, fordi du tidligere havde konstateret, at du kun kunne signere, hvis du havde besvaret alle spørgsmål, og at du blev sendt retur i systemet, hvis der var spørgsmål, du ikke havde svaret på. Vi bemærker, at vejledningen var tilstrækkelig klar. Vi vurderer derfor, at det ikke kan give anledning til dispensation. Oplysninger i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 10. oktober 2012 Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 25. oktober 2012

4 Beskæftigelsesankenævnets genvurdering Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalget vurderer, at det ikke var en misvisende vejledning, der var årsag til at du som arbejdsgiver anmeldte lønmodtageren [navn udeladt] s sygefravær for sent ved anvendelse af SDPIløsningen. I forbindelse med indberetning af lønmodtagerens sygefravær i SDPI-løsningen fik du som arbejdsgiver meddelelsen Anmeldelse af fravær. Det blev heri meddelt, at det ikke ville være muligt at signere indberetningen før den 13. april Årsagen til denne meddelelse var, at du samtidig med anmeldelse af sygefraværet anmodede om refusion for en periode frem i tiden. Som arbejdsgiver har du pligt til at have kendskab til reglerne, herunder at der er frister, der skal overholdes ved anmeldelse af sygdom og anmodning om refusion, og at du ikke kan få refusion for en periode frem i tiden. Som arbejdsgiver burde du vide, at du ikke kunne vente til den 13. april 2012 med at anmelde lønmodtagerens sygefravær fra den 16. januar Vi har lagt vægt på, at der er udgivet en brugervejledning, der beskriver, hvordan du som arbejdsgiver skal anmelde fravær og søge om refusion. Der fremgår af NemRefusions brugervejledning til Virksomhedsdialog, version 2.0, som er udgivet den 9. marts 2011 af KOMBIT A/S, at en meddelelse om Anmeldelse af fravær modtages, når der er mulighed for at færdiggøre og signere den pågældende anmeldelse, der ligger klar som kladde. I øvrigt fremgår det af brugervejledningen, at anmeldelse af fravær ikke er sket, før anmeldelsen er signeret. Det fremgår samtidig, at ansøgning om refusion ikke kan ske, før der ligger en signeret anmeldelse af fravær. Det fremgår også af brugervejledningen, at ansøgning om refusion for en periode frem i tiden gemmes som en kladde at en kladde ikke kommer videre at signering er den handling, der sørger for at kommunen får besked om, at der er foretaget anmeldelse af sygefraværet. En arbejdsgivers for sene anmeldelse af lønmodtagerens sygefravær kan give anledning til dispensation, hvis for sen anmeldelse skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene. Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at KOMBIT A/S, herunder NemRefusion har udviklet og driver SDPIløsningen og derfor har særligt kendskab til SDPI-løsningen. Bemærkninger til klagen Det er oplyst, at du allerede den 14. januar 2012 anmodede om refusion frem til den 13. april 2012, fordi lønmodtageren forventede at være arbejdsdygtig på det tidspunkt. Vi bemærker, at det ikke er muligt at anmode om refusion for en periode frem i tiden. Vi henviser til Ankestyrelsens Principafgørelse Det forhold, at din hustru, som ikke havde konkret kendskab til SDPI-løsningen, foretog indberetningen, giver heller ikke anledning til dispensation. I den forbindelse bærer du som arbejdsgiver risikoen for, at en person, som du har overladt ansvaret til, foretager anmeldelsen på en sådan måde, at den ikke kommer frem til kommunen. Oplysninger i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 20. november 2012

5 Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 18. december 2012 Beskæftigelsesankenævnet genvurdering

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere