Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S"

Transkript

1 Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

2 Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets regnskabsproces og den lovpligtige revision af årsrapporten og koncernregnskabet. Revisionsudvalget er nedsat af bestyrelsen i henhold til Bestyrelsens forretningsorden 4B. Formålet med revisionsudvalgets arbejde er at foretage en selvstændig vurdering af, om selskabets regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde henset til selskabets og koncernens størrelse og kompleksitet. Revisionsudvalget er etableret fælles for Topdanmark Forsikring-koncernen, jf. 2, stk. 4, i Bekendtgørelse nr. 1389, 2008, om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 2. Sammensætning og kompetencer Revisionsudvalget skal bestå af 2-3 medlemmer. Revisionsudvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt Selskabets til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer. Udpegning af revisionsudvalgets medlemmer sker på det førstkommende bestyrelsesmøde efter afholdelse af Selskabets ordinære generalforsamling. Revisionsudvalgets medlemmer vælges for 1 år ad gangen men kan til hver en tid afsættes af bestyrelsen. Formanden for revisionsudvalget vælges af bestyrelsen.

3 Mindst ét medlem skal være uafhængigt og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. 5 i Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Revisionsudvalgets medlemmer vælges i øvrigt med udgangspunkt i de kompetencer, som efter bestyrelsens vurdering er nødvendige for, at udvalget kan fungere effektivt efter hensigten. Såfremt et medlem udtræder af Selskabets bestyrelse, ophører den pågældende samtidig hermed som medlem af revisionsudvalget. 3. Indkaldelse til udvalgsmøder Revisionsudvalget indkaldes af formanden eller sekretæren for revisionsudvalget efter aftale med formanden ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt udvalgsmedlem. Ethvert medlem af revisionsudvalget og Selskabets interne revisionschef kan kræve revisionsudvalgsmøde afholdt. Ordinært møde afholdes mindst hvert kvartal og indkaldes med fornødent varsel i overensstemmelse med en mødeplan, som revisionsudvalget på forhånd har vedtaget. Ekstraordinært møde indkaldes så vidt muligt med 8 dages varsel. Revisionsudvalgets møder placeres så vidt muligt umiddelbart forud for bestyrelsens møder, således at udvalget kan rapportere til bestyrelsen med kortest muligt interval og altid forud for behandling eller godkendelse i bestyrelsen af forhold, der ligger inden for udvalgets opgavebeskrivelse, herunder godkendelse af selskabets årsrapport, halvårsrapport, kvartalsmeddelelser eller anden væsentlig finansiel rapportering. Forslag, der indbringes af et udvalgsmedlem, skal behandles i revisionsudvalget. Forslag, som udvalgsmedlemmer ønsker forelagt revisionsudvalget, tilstilles formanden.

4 Sekretæren for revisionsudvalget udfærdiger i samråd med formanden en dagsorden, der udsendes snarest muligt inden mødets afholdelse. Eventuelt skriftligt materiale medfølger så vidt muligt ved udsendelsen af dagsordenen og skal tydeligt angive, til hvilket dagsordenspunkt bilaget knytter sig. Udvalget vurderer fra gang til gang, hvorvidt der er behov for, at ledelsen, den interne revisionschef, den eksterne revisor eller andre relevante personer i Selskabet deltager i revisionsudvalgsmødet. 4. Møder Formanden leder møderne. Revisionsudvalget er beslutningsdygtigt, når flertallet af medlemmerne er til stede. Revisionsudvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence men skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget træffer derfor alene beslutninger i det omfang, at der skal gives en indstilling til bestyrelsen for Selskabet. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Revisionsudvalget skal behandle hver virksomhed, som er omfattet af det fælles revisionsudvalg, særskilt. Forhandlingsprotokollen føres af sekretæren for revisionsudvalget og underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. I protokollen angives, hvilke sager der har været behandlet, referat af de stedfundne forhandlinger og udvalgets indstillinger til Selskabets bestyrelse samt tid og sted for kommende udvalgsmøder. Et udvalgsmedlem, der ikke er enig i udvalgets indstilling til Selskabets bestyrelse eller andre forhold i øvrigt, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Udskrift af protokollen udsendes snarest efter mødets afholdelse til udvalgets medlemmer, som meddeler eventuelle bemærkninger til protokollen til Sekretæren for Revisionsudvalget, med

5 henblik på at det endelige referat kan udsendes til bestyrelsen inden det førstkommende bestyrelsesmøde efter revisionsudvalgsmødet. Revisionsudvalget er underlagt samme fortrolighedsbestemmelser som gælder for bestyrelsen i øvrigt, jf. Bestyrelsens forretningsorden Opgaver Revisionsudvalget har følgende opgaver: 1) Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen. 2) Overvåge om selskabets interne kontrolsystem, interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt. 3) Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. 4) Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed. 5) Afgive en anbefaling til bestyrelsen til brug for bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. 6) Overvåge, at der tages hensyn til forhold, der er væsentlige for den enkelte virksomhed, uanset om det er væsentligt for koncernen. 7) Overvåge andre forhold i relation til regnskabsførelsen, revisionspraksis og selskabets dertil knyttede procedurer, som revisionsudvalget efter eget skøn finder nødvendigt. 8) Andre opgaver, som løbende uddelegeres af bestyrelsen. Revisionsudvalget udarbejder en arbejdsplan gældende for regnskabsåret, som skal godkendes af Selskabets bestyrelse. 6. Rapportering til bestyrelsen

6 Revisionsudvalget skal på hvert bestyrelsesmøde i Selskabet informere bestyrelsen om drøftelserne i revisionsudvalget og forelægge udvalgets indstillinger for bestyrelsen. Revisionsudvalget er endvidere forpligtet til at forelægge forhold, der er af betydning for det enkelte selskab i koncernen, for det pågældende selskabs bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne og den interne revisionschef modtager referat af udvalgsmøderne bilagt kopi af relevant materiale, som er forelagt for eller udarbejdet af revisionsudvalget. Referatet skal foreligge inden det førstkommende bestyrelsesmøde efter revisionsudvalgsmødet. 7. Øvrige forhold Revisionsudvalget har beføjelse til at indhente juridisk, regnskabsmæssig og anden rådgivning og bistand fra eksterne eksperter, som er nødvendig for, at det kan udføre sit hverv og sine ansvarsområder. Revisionsudvalget skal have stillet de midler og faciliteter til rådighed, som Revisionsudvalget med rimelighed skønner nødvendige for at kunne udføre sine arbejdsopgaver, herunder sekretærbistand. 8. Honorar Medlemmerne af revisionsudvalget modtager et honorar for deres deltagelse i udvalgsarbejdet. Rammerne for honoraret godkendes på Selskabets ordinære generalforsamling. 9. Årlig gennemgang

7 Revisionsudvalget skal med jævne mellemrum og mindst en gang årligt revurdere nærværende forretningsorden med henblik på at sikre, at den til stadighed lever op til lovgivningens krav, god praksis m.v., og skal rapportere herom til Selskabets bestyrelse. Evalueringen skal indeholde forslag til eventuelle korrektioner i udvalgets forretningsorden. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 21. april Michael Pram Rasmussen Anders Knutsen Jørgen Ajslev Ole Døssing Christensen Charlotte Hougaard Jens Maaløe Per Mathiesen Annette Sadolin Knud Vest

8 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere