Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig"

Transkript

1 Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig

2 2

3 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp til dig med informationer på en række specifikke områder, som du kan støde på i din situation. Vi kan naturligvis ikke tage højde for alle tænkelige situationer, og lige præcis din situation kan være så speciel, at du måske ikke syntes, at pjecen er fyldestgørende. Derfor skal vi understrege, at du naturligvis altid vil være velkommen til at kontakte os telefonisk eller personligt, ligesom vi skal henvise til vores og Arbejdsdirektoratets hjemmesider for yderligere informationer: A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog: Gammel Strand 46, 1202 København K. Telefon Mandag-fredag Arbejdsdirektoratet: Stormgade 10 Postboks København K. 3

4 Indledning Begrebet freelance benyttes ofte inden for vores fagområder for at præcisere, at der ikke er tale om et fast ansættelsesforhold, idet man ofte arbejder for en eller flere arbejdsgivere med opgaver af mere eller mindre bunden karakter. Der er således ofte tale om erhvervsarbejde, som vanskeligt kan henføres til enten traditionelt lønarbejde eller egentlig selvstændig virksomhed. Afgørelsen af, om det at arbejde freelance skal anses for selvstændig virksomhed, skal derfor altid foretages ud fra en konkret vurdering. Arbejdsløshedslovens regler og skattereglerne sætter rammerne for freelanceres rettigheder, pligter og status. Det er derfor bl.a. din status skattemæssigt, der skal give et fingerpeg om, hvorvidt du er lønmodtager og som følge heraf behandles efter skattereglerne for lønmodtagere, eller om du er selvstændig og skal behandles efter skattereglerne for selvstændig erhvervsdrivende. Du kan ikke selv vælge din status, men du kan forsøge at tilrettelægge dit freelancearbejde på en sådan måde, at du opfylder betingelserne for at være lønmodtager og dermed bevarer retten til evt. dagpenge på et senere tidspunkt. Derfor har vi udarbejdet denne pjece, som du på skatteområdet alene bør betragte som vejledende. Er du i tvivl om dine skattemæssige rettigheder og pligter, bør du kontakte en skatterådgiver eller eventuel Forbundet. 4

5 Selvstændig eller lønmodtager / A-kassens regler Selvstændig virksomhed udøves ved beskæftigelse for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Du er derfor altid selvstændig, hvis du opfylder blot ét af disse punkter: har ansat arbejdskraft har overført beløb til medarbejdende ægtefælle har foretaget nedskrivninger af varelager eller skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter de gældende regler for selvstændige er omfattet af kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Du vil som udgangspunkt være selvstændig, hvis du opfylder ét af disse punkter (opfylder du 2 punkter, er du altid selvstændig): hvis du eller virksomheden er momsregistreret, eller ydelserne er faktureret med tillæg af moms hvis du skattemæssigt angiver over- og/eller underskud af selvstændig virksomhed hvis du på selvangivelsen for et givet indkomstår har tilkendegivet, at indkomsten ønskes beskattet efter virksomhedsskattelovene hvis du deltager aktivt i et interessentskab (I/S). Opfylder du blot ét af de ovennævnte punkter, skal der helt særlige omstændigheder til, for at du kan fortsætte som lønmodtagermedlem. Det karakteristiske for udøvelse af selvstændig virksomhed er, at virksomheden drives for egen regning og risiko, med det formål at opnå økonomisk udbytte. Hvis du arbejder i din ægtefælles/din nærmeste families virksomhed eller arbejder i et selskab, hvor du selv eller sammen med andre har en afgørende eller eventuelt indirekte indflydelse, er du også selvstændig i arbejdsløshedslovens forstand. 5

6 Selvstændig eller lønmodtager / skatten En lønmodtager er en person, der for løn arbejder for en arbejdsgiver efter dennes instruktion/kontrol og for arbejdsgiverens regning og risiko. En lønmodtager får sit vederlag udbetalt som a-indkomst. En selvstændig erhvervsdrivende arbejder for egen regning og risiko med det formål at opnå økonomisk udbytte. En selvstændig betaler B-skat. Du kan finde yderligere oplysninger på forbundenes hjemmesider og Efter skattereglerne deles det gammelkendte begreb skattepligtig indkomst op i følgende dele, som er fælles for lønmodtageren og for selvstændig erhvervsdrivende: 1. Personlig indkomst, f.eks.: gage i lønmodtagerforhold nettoindtægt, ved selvstændig virksomhed (dvs. efter fradrag af udgifter i virksomheden) 2. Kapitalindkomst, f.eks.: renter lejeværdi 3. Fradrag, f.eks.: A-kasse, fagligt kontingent diverse lønmodtagerudgifter. Den personlige indkomst beskattes med op til ca. 63 % (alm. skat + AMBI), mens fradraget har en skatteværdi på ca. 33 %. Budskabet er derfor: Skal den skattepligtige indkomst og dermed skattebetalingen nedbringes, sker dette med størst effekt ved at reducere den personlige indkomst. Som lønmodtager kan du under fradragene medregne dokumenterede udgifter, udover en bundgrænse på kr ,- (2006) til f.eks. telefon, papir, PC er og fotoudstyr m.v. og dermed få skattevæsenet til at betale ca. 33 % af udgifterne. Selvstændige kan derimod reducere den personlige indkomst med de dokumenterede udgifter og dermed nå en skattebesparelse på op til ca. 63 % eller ca. 30 procentpoint mere end lønmodtageren. 6

7 Sammenfatning Det kan måske betale sig ud fra skattemæssig betragtning at blive selvstændig, men det kræver som en tommelfingerregel en personlig indkomst på mindst kroner og fradrag på mindst kroner før skattebesparelsen bliver mærkbar. Man får dog sjældent mere end 10 % i fradrag af indkomsten. Virksomhedsskatteordningen for selvstændige er ikke berørt i denne redegørelse, da den indeholder en del yderligere tekniske skattearrangementer. Yderligere oplysninger herom må indhentes hos egen skatterådgiver. Selskaber Hvis du er beskæftiget i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, anses du for at drive selvstændig virksomhed. At have afgørende indflydelse foreligger, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie (dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende), er indehaver af: mindst 50 % af selskabskapitalen mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi en bestemmende andel af selskabets kapital en bestemmende andel af stemmerne i selskabet, eller mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende og/eller ægtefællen tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion. Derudover kan du anses for at have afgørende indflydelse på selskabet, hvis selskabskapitalen i det væsentlige er ligeligt fordelt mellem højst 10 kapitalindehavere, og der foreligger et personligt driftsmæssigt samvirke mellem disse. For at blive omfattet af disse selskabsregler, skal du enten eje noget af selskabet eller arbejde i selskabet. Er du med i en eller anden form for selskab, er det derfor altid en god idé at kontakte os for at få klarlagt din status. 7

8 Selvstændig bibeskæftigelse Som bibeskæftigelse anses en selvstændig virksomhed, der ikke er hovedbeskæftigelse (over 30 timer pr. uge), eller som kan give ret til optagelse i en A-kasse for selvstændige. D.v.s. at du ved ledighedens indtræden eller ved påbegyndelse af virksomheden skal kunne sandsynliggøre over for os, at du faktisk er og kan være fuldt normalt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager, og at arbejdet med virksomheden derfor kan udføres uden for fagets normale arbejdstid. Virksomheden må på intet tidspunkt være baseret på, at din arbejdsindsats skal ligge inden for normal arbejdstid. Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du kun modtage dagpenge i 78 uger, herefter skal du enten ophøre med din selvstændige bibeskæftigelse eller gøre det til din hovedbeskæftigelse. Hvis du vælger at ophøre med din selvstændige bibeskæftigelse, generhverver du din ret til dagpenge. Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at give os meddelelse om eventuel udvidelse af den selvstændige virksomhed eller andre forhold, som du ikke tidligere har oplyst os om. Og såfremt du er ledig, har du pligt til at give os besked, hvis du har startet eller påtænker at starte selvstændig virksomhed, hvad enten det er som bi- eller hovedbeskæftigelse. Enkeltstående tilfælde Hvis du få tilbudt en større opgave og det er en betingelse for udførelsen, at du lader dig momsregistrere, vil udførelsen af denne opgave principielt være udøvelse af selvstændig virksomhed. Forholdet vil dog ikke være omfattet af reglerne om begrænset dagpengeret, såfremt der er tale om et enkeltstående tilfælde, der ikke er indledning til varig drift af selvstændig virksomhed. Momsregistreringen skal ophøre umiddelbart efter opgaven er fuldført. Hvis du undlader at framelde dig momsregistret, er der tale om indledning til varig drift, og du vil blive omfattet af reglerne om begrænset dagpengeret. Ordet enkeltstående skal tages helt bogstaveligt du kan ikke have flere enkeltstående opgaver. 8

9 Sygedagpenge Som lønmodtager er du berettiget til sygedagpenge fra dit lokale jobcenter. Husk altid at kontakte jobcentret den 1. dag du er syg. Hvis du er selvstændig, kan du først få sygedagpenge efter 2 uger - medmindre du i forvejen har forsikret dig. Det kan give problemer, når jobcentret skal vurdere, om du er lønmodtager eller selvstændig. Blandt andet vil de indhente oplysninger fra skattevæsenet. Forskelle for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Lønmodtager: Arbejdsløshedsdagpenge Du kan normalt få dagpenge i perioder med få eller ingen opgaver Sygedagpenge Du kan normalt få sygedagpenge fra 1. sygedag Skat Skatteværdien af dine driftsudgifter begrænses til ca. 33 % og af bundfradraget på kr ,- (2006) Ingen mulighed for virksomhedsordning Arbejdsmarkedsbidrag: Beregnes af din A- og B- indkomst uden fradrag af driftsudgifter Moms Lønmodtagerarbejde er ikke momspligtigt Orlov til børnepasning Du har ret hertil, hvis du enten er i fast ansættelsesforhold som lønmodtager, eller hvis du er tilmeldt jobcentret som arbejdsløs. Freelancere kan ikke få orlov. 9

10 Selvstændig: Arbejdsløshedsdagpenge Du kan kun få dagpenge, når du holder helt op med at arbejde som selvstændig freelancer og sælger alt dit udstyr. Dvs. at hvis du driver selvstændig virksomhed som hovederhverv, kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge, ligesom du heller ikke kan få dagpenge i kortere perioder, hvor du er helt uden opgaver Derfor får du et godt råd: Du skal have klaret dig i mindst 1 år uden dagpenge, før du skal overveje at omlægge dit freelancearbejde til selvstændig virksomhed, herunder lade dig forskudsregistrere som sådan hos skattevæsenet Sygedagpenge Du kan først få sygedagpenge efter 2 uger, med mindre du tegner en frivillig forsikring, der er ekstra forhøjet, hvis du ønsker dækning for de første 2 uger Skat Skatteværdien af dine driftsudgifter kan være op til ca. 63 procent og intet bundfradrag Generelt bedre mulighed for fradrag Du kan vælge virksomhedsordningen, der udbygger skattefordelene noget Arbejdsmarkedsbidrag Beregnes efter fradrag af dine driftsudgifter Moms Journalister er som hovedregel momsfrie, mens fotografer og andre som hovedregel er momspligtige Orlov til børnepasning Du har kun ret hertil, hvis du udover de almindelige betingelser kan sandsynliggøre, at det er muligt at ophøre med at arbejde i hele orlovsperioden eller dokumentere, at der ansættes en afløser i hele perioden. Freelancere kan ikke få orlov. 10

11 2. januar

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere