Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til detailhandelsuddannelse med specialer. 2. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: Specialet salgsassistent. Specialet salgsassistent er ikke længere trindelt med trinet butiksmedhjælper. Uddannelsen udbydes med talentspor på to måder. Enten ved at virksomhed og elev vælger de 3 sidste uger af de 6/8 ugers obligatoriske fag på ekspert niveau, eller ved at vælge fag af i alt mindst 3 ugers varighed blandt specialistsporene, der er valgfrie specialefag på ekspertniveau. De sidste 3 uger af i alt 6/8 ugers obligatoriske specialefag udbydes både på avanceret niveau og ekspertniveau, og elever kan således vælge fag på højere niveau både i den obligatoriske del og i de valgfrie specialefag. De obligatoriske specialefag i salgsassistentspecialet er ændret således at målene er uændrede, men fordelingen af målene på de to fag salgsassistent del 1 og salgsassistent del 2 er ændret. Detailhandelsuddannelse med specialer udbydes med valgfri EUX. Detailhandelsuddannelse med specialer er fritaget for afkortning af uddannelsen for voksne, der således følger samme indhold og varighed som uddannelsen for de unge. 3. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsen omfatter 3 specialer: Salgsassistent, Dekoratør og Blomsterdekoratør. Salgsassistentuddannelsen kan endvidere gennemføres med profil, der betyder en særlig vægtning af brancheforhold eller driftsform: Brancheprofil, Stormagasinprofil, Nærbutiksprofil, Kapitalkædedriftprofil. Brancheprofilen kan gennemføres inden for 22 brancher. Profilerne justeres løbende af det faglige udvalg. 4. Uddannelsens struktur Skolen fastlægger antallet af skoleperioder og specialefagenes fordeling på skoleperioderne. Det faglige udvalg anbefaler, at indhold i bundne specialefag, som i målbeskrivelsen har karakter af introduktion, placeres så tidligt som muligt i forløbet. De bundne specialefag bør derfor påbegyndes 1

2 så tidligt som muligt i forløbet. Det vil være hensigtsmæssigt, at mindst to uger er gennemført inden for de første seks måneder af hovedforløbets første år. Skolen skal i tilrettelæggelsen give mulighed for, at valgfri specialefag og påbygning kan indgå i en vekselvirkning med de øvrige forløb, hvor emnet og indholdet i det valgfrie fag tilsiger dette. Det kan f.eks. være valgfrie fag af mere værktøjspræget karakter f.eks. vare- og produktkendskab, truckkørekort, mv. som har til formål at støtte og udbygge elevens kompetence, før eleven fortsætter med det obligatoriske forløb, eller fordi der er behov for faget i forhold til elevens læring i praktikken. Nedenstående 10 valgfrie specialefag, på ekspertniveau, bør gennemføres i moduler/skoleperioder af 1 uges varighed, hvad enten det sker inden for uddannelsesaftalens valgfrie specialefag eller som erhvervsrettet påbygning. Hensigten med modulerne er at give eleven mulighed for at fordybe sig i særlige områder, som er relevante i den praktiske uddannelse og/eller for videre uddannelse efter aftale med virksomheden. Eleven får på den måde udvidet sine kompetencer og beskæftigelsesmuligheder. Modulerne kan gennemføres i tilknytning til de obligatoriske skoleperioder, som e-learning eller forlagt undervisningen i virksomheden. Målene for fagene opnås mest optimalt i en vekselvirkning mellem opgaver, der løses i praktikken og undervisning på skoleopholdene: Butiksøkonomi, 2 uger Butiksoptimering, 2 uger International detailhandel, 3 uger Innovation og iværksætteri, 3 uger Koncept og marketing, 3 uger Multikanalmarkedsføring, 3 uger Personligt lederskab, 3 uger Produkt og sortiment, 3 uger Salgsoptimering, 3 uger Oplevelsesøkonomi, 3 uger Salgsassistent Praktiktid 2 år Struktur for hovedforløbet Profil Dekoratør Praktiktid 2 år Blomsterdekoratør Praktiktid 2 år Bundne specialefag 6 uger 8 uger Valgfri specialefag 0-4 uger 0-4 uger 0-4 uger 0 2

3 Prøve/Fagprøve 1 uge 1 uge 1 uge 1 uge I alt (ekskl. påbygning) Erhvervsrettet påbygning Lovbestemt mulighed for at virksomhed og elev kan aftale påbygning i op til 4 uger. Der kan vælges moduler, som er sammenhængende forløb af valgfri specialefag og opgaver i praktikvirksomheden Studierettet påbygning Lovbestemt mulighed for at virksomhed og elev kan aftale studierettet påbygning af op til 1½-års varighed. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Skoledelen i hovedforløbet Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med: - Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed - Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer - Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle - Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Eleverne skal udvikle både deres faglige og personlige kvalifikationer i løbet af hovedforløbet. I målene for specialerne og specialefagene indgår mål, som forudsætter en fortsat udvikling af elevens personlige kvalifikationer. Det er derfor vigtigt, at skolen ved undervisningens tilrettelæggelse fremmer denne udvikling for den enkelte elev. Undervisningen skal sikre, at eleven får suppleret den viden inden for specialet, som er opnået i praktikuddannelsen i bundne specialefag. I det valgfrie specialefag Supplerende vare- eller produktkendskab erhverver eleven sig viden om vare- eller produktgrupper, specielle funktioner eller arbejdsopgaver, særlige regler, værktøjer eller hjælpemidler. Skolen fastsætter i skolens undervisningsplan efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg hvilke vare- eller produktgrupper, der indgår i undervisningen. Vare- eller produktgruppen skal fremgå af skolebeviset eller et bilag hertil. 3

4 Praktikken Det faglige udvalg har til brug for praktikplanlægning udarbejdet vejledende praktikplaner for specialerne. Planerne kan hentes på udvalgets hjemmeside og praktikmålene fremgår desuden af Elevplan. Med henblik på at nå målene for uddannelsen skal virksomheden tilrettelægge uddannelsen sådan, at eleven får mulighed for i slutningen af praktiktiden at arbejde selvstændigt under anvendelse af de færdigheder, der er erhvervet gennem praktikuddannelsens forskellige funktioner. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Udvalgets fastlæggelse af praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; - Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. - Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. - Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne, Beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret, Avanceret. Sammenhæng mellem praktikmål og fleksible oplæringsfunktioner i specialet Salgsassistent/Salgsassistent med profil Udvalgets praktikmål giver mulighed for, at elev og virksomhed kan sammensætte relevante oplæringsfunktioner gennem et pointsystem i specialet Salgsassistent/Salgsassistent med profil. Der er fastlagt et antal obligatoriske praktikmål inden for de 4 områder (Koncept, Salg, Butik og produkt og Drift), og derudover vælger elev og virksomhed blandt et antal praktikmål for at nå målet for praktikken. Kravet til det samlede omfang og dybden af praktikmålene vurderes i gennem et pointsystem: point samlet for de obligatoriske og valgfrie praktikmål. Hvert af de 4 områder (Koncept, Salg, Butik og produkt og Drift) er opdelt i; praktikmål, der er fastlagt på et bestemt niveau, dvs. bundne praktikmål på et obligatorisk niveau praktikmål, hvor man kan vælge niveauet for de enkelte mål, dvs. bundne praktikmål, hvor niveauet er valgfrit for det enkelte mål 4

5 praktikmål, hvoraf man skal vælge et vist antal og på et aftalt niveau, dvs. valgfrie praktikmål med valgfrit niveau Gennemførelse af praktikoplæringen Af praktikplanen skal det fremgå, hvordan elevens uddannelsesforløb gennemføres, hvem der har det overordnede ansvar for uddannelsen, og hvem der har ansvaret for den praktiske oplæring i uddannelsesforløbet. Planen skal foreligge inden prøvetidens udløb. Det faglige udvalg har til brug for praktikplanlægning udarbejdet vejledende praktikplaner for specialerne. Planerne kan hentes på Udvalgets hjemmeside ( Den uddannelsesansvarlige i virksomheden har ansvaret for, at den/de oplæringsansvarlige i virksomheden og eleven i samråd løbende ajourfører praktikplanen. Her skal beskrives, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i praktikperioden. Oplæringen kan understøttes af virksomhedens interne uddannelse, anden teoretisk uddannelse eller udlandsophold. Disse beskrives også i praktikplanen. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialistspor. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-3a fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-3a kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. 5

6 Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag nr af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Tilrettelæggelsen af skoleundervisning og praktikuddannelsen for at nå kompe-tencemålene i Salgsassistentuddannelsen bygger på, at det godkendte praktiksted har en vis størrelse i arbejdsområderne: koncept salg butik og produkt - drift. I vurderingen heraf indgår alene praktikvirksomhedens færdigvarersortiment, mens produktion og færdiggørelse af varer kun indgår i specialet blomsterdekoratør. Dybden og bredden i kompetencemålene for uddannelsen opnås gennem, at eleven i praktikken kan afprøve og opnå rutine i at udføre arbejdsfunktioner i sammenhæng med skoleundervisningen. Et praktiksted skal derfor sikre, at eleven i tilstrækkeligt omfang kan arbejde med relevante arbejdsområder. Det faglige udvalg har derfor fastlagt vejledende rammer for; 1. bredde og variation i varesortimentet 2. antal kundeekspeditioner og 3. årsomsætning Rammerne tager højde for de konkrete forhold inden for forskellige brancheområder og butikstyper, og udvalgets vejledende rammer kan hentes på og oplyses desuden ved ansøgning om godkendelse som praktiksted Bedømmelse og beviser mv. Den afsluttende fagprøve Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for det enkelte speciale samt eleven evne til at formulere en ide og fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Ansvarsfordeling Det er den skole, hvor eleven gennemfører specialets bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde fagprøveforløbet. Projektet forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven arbejder med sin opgaveformulering i samarbejde med en underviser, og skolen efterfølgende godkender opgaveformuleringen. Den fagprøveansvarlige skole skal derfor planlægge en dialog og tidsplan, der sikrer at eleven i samarbejde med virksomheden aftaler en opgaveformulering 6

7 at opgaveformuleringen godkendes af skolen at eleven kan modtage vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser i perioden frem til afleveringen af dokumentationen. Skolen skal sikre, at fagprøveforløbet også gennemføres med den krævede vejledning og forberedelse på næstsidste skoleophold, hvor der indgår skoleophold med valgfrie specialefag på andre skoler. Elevens praktikvirksomhed skal inddrages i problemformuleringen for at sikre at det er muligt at behandle den stillede problemformulering i virksomheden at eleven i praktikperioden op til den sidste skoleperiode har mulighed for informationssøgning i praktikvirksomheden eller på anden måde mulighed for at inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden at følsomme oplysninger, forretningshemmeligheder mv. ikke er til hindre for at udføre opgaven i overensstemmelse med problemformuleringen Skolen skal i samspillet med elev og virksomhed løbende sikre, at eleven forfølger målet fra fagprøveformuleringen. Da en elev ikke skal indstilles til fagprøve, og fagprøveproduktet ikke skal antages, for at eleven kan komme til mundtlig eksamination, er det væsentligt, at skolen så tidligt som muligt vejleder elev og virksomhed, hvor skolen vurderer, at eleven er i risiko for at dumpe til fagprøven. Det faglige udvalg anbefaler derfor, at skolerne afholder midtvejssamtaler eller lignende tæt dialog, hvor det sikres, at eleven er på rette vej. Dialogen skal også ske med virksomheden, som skal kende sit ansvar for, at eleven sikres såvel information og støtte som tid til at gennemføre projektet i virksomheden. Det faglige udvalg vægter, at tilrettelæggelse af fagprøven sker i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Derfor skal skolen efter afholdelse af prøver orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte prøver med henblik på at drøfte, hvorvidt forløbet har givet anledning til at justere tilrettelæggelsen og gennemførelsen, herunder justere den lokale undervisningsplan og den heri indeholdte bedømmelsesplan. Projektet Fagprøven er baseret på et projekt i praktikvirksomheden. Eleven skal her beskæftige sig med en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og samtidigt kunne fordybe sig i et problemfelt af relevans for elevens speciale. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. En fagprøve kan ikke alene beskæftige sig med et teoretisk emne eller alene være en beskrivelse, men skal relateres til praktikvirksomheden og en arbejdsopgave og skal vise, at eleven kan vurdere, analysere, reflektere, bedømme eller på anden måde forholde sig selvstændigt til en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. 7

8 Elevens arbejde med dokumentation og forberedelse Når opgaven er udført i praktikken, skal elever under den sidste skoleperiode udarbejde dokumentation som forudsat i problemformuleringen i et relevant medie. Eleven skal aflevere dokumentationen inden for en frist fastsat af skolen og i en form fastlagt og aftalt med skolen. Under den sidste skoleperiode skal en skoles lokaler og øvrige undervisningsudstyr så vidt muligt være til rådighed for eleven inden for normal undervisningstid. Eleven har under skoleperioden krav på den vejledning, som følger af de normale regler for undervisningens gennemførelse. Eleven forbereder desuden under den sidste skoleperiode fremlæggelse af projektet til den mundtlige prøve. Bedømmelse og bedømmelseskriterier Bedømmelsen ved den mundtlige prøve er en helhedsvurdering af elevens mundtlige fremlæggelse af sin dokumentation af projektet og elevens præstation under den mundtlige eksamination, hvor eksaminationsgrundlaget består af elevens dokumentation af projektet/fagprøverapporten. Bedømmelseskriterier. Til bedømmelse af om fagprøven afspejler slutmålene for uddannelsen inden for den pågældende speciale/profil anbefaler udvalget følgende bedømmelseskriterier: 1. Elevens evne til at fremstille og systematisere sin opgave. 2. Elevens evne til mundtligt at underbygge og perspektivere sin opgave. 3. Elevens evne til gennem projektet at demonstrere faglig viden om arbejdsopgaver og indhold inden for detailhandelsområdet. 4. Elevens evne til at tænke kreativt i forbindelse med emnevalg. 5. Sammenhængen mellem elevens problemformulering og det udarbejdede projekt 6. Er der draget de konklusioner, som de gennemførte undersøgelser og aktiviteter giver belæg for? 7. Helhedsindtrykket af de udarbejdede skriftlige eller mediebaserede dokumentationsmaterialer. 8. Elevens evne til at evaluere egen indsats i forhold til de af eleven fastsatte mål. 8

9 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Salgsassistent Salgsassistent Med profil Dekoratør Blomsterdekoratør Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 6 uger 8 uger 10 uger 14 uger Specialet Salgsassistent Salgsassistent del 1 Justeret 1. august 2015 Salgsassistent del 2 Justeret 1. august , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Specialet Salgsassistent med profil 1) Salgsassistent del 1 brancheprofil Justeret 1. august Avanceret 3 uger x 1, 2 Avanceret 3 uger x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Avanceret 5 uger x 9

10 2015 2) Stormagasinprofil Justeret 1. juli ) Nærbutiksprofil Justeret 1. juli ) Kapitalkædedriftsprofil Justeret 1. juli 2012 Salgsassistent del 2. Justeret 1. august , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Avanceret 5 uger x Avanceret 5 uger x Avanceret 5 uger x 1, 2 Avanceret 3 uger x Specialet Dekoratør/Visual merchandiser Salg og visuel 1, 10, 11, 14 Avanceret 7 uger x varepræsentation Visuel kommunikation 1, 12, 13, 15 Avanceret 3 uger x Specialet Blomsterdekoratør Blomsterdekoratør 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Avanceret 14 uger x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0-4 uger 0-4 uger 0-4 uger 0-4 uger Specialet Salgsassistent, Salgsassistent med profil, Dekoratør/visual merchandiser, Blomsterdekoratør Belysning og malerteknikker Blomsterdekoration og binderi 1, 6, 11, 12, 13, Avanceret 1 uge x x x x 15 1, 15 Avanceret 1 uge x x x x 10

11 Branding og 1, 2, 5, 6, 7 Avanceret 1 uge x x x x brandingforståelse - forståelse for mærkevarearkitekturen Butiksdrift 1 1, 2, 5, 6, 7, 9, Avanceret 4 uger x x x x 14 Butiksopbygning 1, 5, 9 Avanceret 1 uge x x x x Det digitale hjem 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x x x Digital dialog 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x x x med kunderne Digitale markedsvilkår 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x E-butikkens koncept 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x E-design og brugervenlighed 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x Elektroniske 1, 11, 12, 13, 15 Avanceret 2 uger x x x x værktøjer i dekoration og markedsføring Etablering af E- 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 2 uger x x x x butik på nettet I Foto 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x x x Fremstilling af 1, 2, 3, 6 Avanceret 0,4 uge x x x x tekst og grafik til digital kommunikation Gadgets 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x x x Gaffelstablercertifikat 1, 4, 15 Avanceret 1 uge x x 11

12 Gaffeltruckcertifikat 1, 4, 15 Avanceret 1,5 uge x x x x IT i butikken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Avanceret 1 uge x x x x IT & tablets 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x x x Iværksætteri 1, 2, 5 Avanceret 1 uge x x x x Kampagneoptimering 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x Karriereafklaring 1, 2, 3 Avanceret 1 uge x x x x Kommerciel brug 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x af sociale medier Konceptstyring i 1, 2, 7, 14 Avanceret 3 uger x x x x internationalt perspektiv I Kreativitet og 1, 2, 5 Avanceret 1 uge x x x x innovation Kunde- og kerneværdier 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x i e- butikken Kunde- og købsadfærd 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x i e- butikken Købmandsskab 1, 2, 3, 5, 7 Avanceret 1 uge x x x x Menneskeforståelse 1, 2, 3 Avanceret 1 uge x x x x Mærkevareudvikling 1, 2, 7 Avanceret 1 uge x x x x og part- nerskab i e- butikken Netværk 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x x x Personlig plan- 1, 2 Avanceret 1 uge x x x x 12

13 lægning Udvikling og 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 0,4 uge x x x x vedligeholdelse af virksomhedens web Projektskrivning 1, 2, 6 Avanceret 1 uge x x x x Præsentationsteknik 1, 2, 3, 10, 12 Avanceret 1 uge x x x x og person- lig fremtræden Salg personligt 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x salg Salg i B2B 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x Salg via flere 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x kanaler Samhørighed 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x imellem fysiske butikker og onlinebutikker Serviceoplevelser 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x x x Skab vækst for dig selv og for andre I 1, 6, 14 Avanceret 2 uger x x x x Skilte og andre medier Space management Supplerende vare- eller produktkundskab (a) Supplerende vare- eller produkt- 1, 7, 11, 12, 13, Avanceret 1 uge x x x x 15 1, 2, 7, 10 Avanceret 1 uge x x x x 1, 4, 5, 11 Avanceret 1 uge x x x x 1, 4, 5, 11 Avanceret 2 uge x x x x 13

14 kundskab (b) Supplerende varekundskab 1, 4, 5, 11 Avanceret 1 uge x x x x - Musikforståelse Teamwork og 1, 6, 14 Avanceret 1 uge x x x x arbejdsplanlægning Tilbehør og print 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x x x Trends & directions 1, 2, 3, 5 Avanceret 2 uger x x x x Trends & directions 1, 2, 3, 5 Avanceret 1 uge x x x x Vareeksponering 1, 5, 7, 10, 12 Avanceret 1 uge x x x x og events Grafik og tekster til virksomhedens webside 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 0,4 uge x x x x Visuel Merchandising 1, 5, 7, 11, 12, 15 Avanceret 1 uge x x x x Økonomi 1, 2, 6, 7, 8, 9 Avanceret 1 uge x x x x Salgsassistent del 1, 2 Ekspert 3 uger x 2. Justeret 1. august 2015 Specialistspor Butiksøkonomi 1, 7, 8, 9 Expert 2 x 1 uge x x x x Butiksoptimering 1, 3, 4, 5 Expert 2 x 1 uge x x x x International 1, 2, 3, 7 Expert 3 x 1 uge x x x x detailhandel Innovation og 1, 2, 5 Expert 3 x 1 uge x x x x 14

15 iværksætteri Koncept og marketing 1, 2, 3, 7 Expert 3 x 1 uge x x x x Multikanalmarkedsføring 1, 2, 3, 5, 7 Expert 3 x 1 uge x x x x Personligt lederskab 1, 3, 5, 6, 7, 8 Expert 3 x 1 uge x x x x Produkt og sortiment 1, 2, 4, 5, 7 Expert 3 x 1 uge x x x x Salgsoptimering 1, 2, 3, 4, 5, 7 Expert 3 x 1 uge x x x x Oplevelsesøkonomi 1, 2, 3, 6, 7, Expert 3 x 1 uge x x x x Antal skoleuger i alt 6-10 uger uger uger uger Afsluttende fagprøve 1,0 1,0 1,0 1,0 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. 15

16 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Salgsassistent Salgsassistent Med profil Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 6 uger 8 uger Specialet Salgsassistent Salgsassistent del 1 Justeret 1. august 2015 Salgsassistent del 2 Justeret 1. august , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Specialet Salgsassistent med profil 1) Salgsassistent del 1 brancheprofil Justeret 1. august ) Stormagasinprofil Justeret 1. juli 2012 Avanceret 3 uger x 1, 2 Avanceret 3 uger x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Avanceret 5 uger x Avanceret 5 uger x 3) Nærbutikspro- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Avanceret 5 uger x 16

17 fil Justeret 1. juli ) Kapitalkædedriftsprofil Justeret 1. juli 2012 Salgsassistent del 2. Justeret 1. august , 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Avanceret 5 uger x 1, 2 Avanceret 3 uger x Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0-4 uger 0-4 uger Specialet Salgsassistent, Salgsassistent med profil Branding og 1, 2, 5, 6, 7 Avanceret 1 uge x x brandingforståelse - forståelse for mærkevarearkitekturen Butiksdrift 1 1, 2, 5, 6, 7, 9, Avanceret 4 uger x x 14 Butiksopbygning 1, 5, 9 Avanceret 1 uge x x Det digitale hjem 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x Digital dialog 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x med kunderne Digitale markedsvilkår 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x E-butikkens koncept 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x E-design og brugervenlighed 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x Etablering af E- 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 2 uger x x 17

18 butik på nettet I Foto 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x Fremstilling af 1, 2, 3, 6 Avanceret 0,4 uge x x tekst og grafik til digital kommunikation Gadgets 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x Gaffelstablercertifikat 1, 4, 15 Avanceret 1 uge x x Gaffeltruckcertifikat 1, 4, 15 Avanceret 1,5 uge x x IT i butikken 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Avanceret 1 uge x x IT & tablets 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x Iværksætteri 1, 2, 5 Avanceret 1 uge x x Kampagneoptimering 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x Karriereafklaring 1, 2, 3 Avanceret 1 uge x x Kommerciel brug 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x af sociale medier Konceptstyring i 1, 2, 7, 14 Avanceret 3 uger x x internationalt perspektiv I Kreativitet og 1, 2, 5 Avanceret 1 uge x x innovation Kunde- og kerneværdier 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x i e- butikken Kunde- og købsadfærd i e- butikken 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x 18

19 Købmandsskab 1, 2, 3, 5, 7 Avanceret 1 uge x x Menneskeforståelse 1, 2, 3 Avanceret 1 uge x x Mærkevareudvikling 1, 2, 7 Avanceret 1 uge x x og part- nerskab i e- butikken Netværk 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x Personlig planlægning 1, 2 Avanceret 1 uge x x Udvikling og 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 0,4 uge x x vedligeholdelse af virksomhedens web Projektskrivning 1, 2, 6 Avanceret 1 uge x x Præsentationsteknik 1, 2, 3, 10, 12 Avanceret 1 uge x x og person- lig fremtræden Salg personligt 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x salg Salg i B2B 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x Salg via flere 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x kanaler Samhørighed 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x imellem fysiske butikker og onlinebutikker Serviceoplevelser 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 1 uge x x Skab vækst for dig selv og for 1, 6, 14 Avanceret 2 uger x x 19

20 andre I Space management 1, 2, 7, 10 Avanceret 1 uge x x Supplerende vare- 1, 4, 5, 11 Avanceret 1 uge x x eller produkt- kundskab (a) Supplerende vare- 1, 4, 5, 11 Avanceret 2 uge x x eller produkt- kundskab (b) Supplerende varekundskab 1, 4, 5, 11 Avanceret 1 uge x x - Musikforståelse Teamwork og 1, 6, 14 Avanceret 1 uge x x arbejdsplanlægning Tilbehør og print 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 uge x x Trends & directions 1, 2, 3, 5 Avanceret 2 uger x x Trends & directions 1, 2, 3, 5 Avanceret 1 uge x x Vareeksponering 1, 5, 7, 10, 12 Avanceret 1 uge x x og events Grafik og tekster til virksomhedens webside 1, 2, 3, 4, 7 Avanceret 0,4 uge x x Visuel Merchandising 1, 5, 7, 11, 12, 15 Avanceret 1 uge x x Økonomi 1, 2, 6, 7, 8, 9 Avanceret 1 uge x x Salgsassistent del 2. Justeret 1. august 1, 2 Ekspert 3 uger x 20

21 2015 Specialistspor Butiksøkonomi 1, 7, 8, 9 Expert 2 x 1 uge x x Butiksoptimering 1, 3, 4, 5 Expert 2 x 1 uge x x International 1, 2, 3, 7 Expert 3 x 1 uge x x detailhandel Innovation og 1, 2, 5 Expert 3 x 1 uge x x iværksætteri Koncept og marketing 1, 2, 3, 7 Expert 3 x 1 uge x x Multikanalmarkedsføring 1, 2, 3, 5, 7 Expert 3 x 1 uge x x Personligt lederskab 1, 3, 5, 6, 7, 8 Expert 3 x 1 uge x x Produkt og sortiment 1, 2, 4, 5, 7 Expert 3 x 1 uge x x Salgsoptimering 1, 2, 3, 4, 5, 7 Expert 3 x 1 uge x x Oplevelsesøkonomi 1, 2, 3, 6, 7, Expert 3 x 1 uge x x Antal skoleuger i alt 6-10 uger 8-12 uger Afsluttende fagprøve 1,0 1,0 21

22 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Bundet Valgfri Indsæt navn på trin eller speciale] Praktikmål Specialet Salgsassistent og Salgsassistent med profil A. Introduktion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x [sæt kryds] B1. Koncept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x B2. Koncept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x C1. Salg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x C2. Salg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x D1. Butik og produkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x D2. Butik og produkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x E1. Drift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x E2. Drift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x Specialet Dekoratør/visual merchandiser A. Introduktion 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 x B. Koncept 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 x C. Salg 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 x D. Branche og produkt 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 x E. Drift 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 x Specialet Blomsterdekoratør 22

23 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Bundet Valgfri Indsæt navn på trin eller speciale] A. Introduktion 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 x B. Koncept 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 x C Salg 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 x D. Binderi 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 x E. Drift 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 x 23

24 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. EUV1 EUV2 EUV3 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil 24

25 Elevtype Uddybning svare til praktikperioden for de unge. EUX MEST EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. PREUD TAL GYM Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 25

26 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. I uddannelsesadministration er der indarbejdet let tilgængelige funktioner, som vil understøtte de faglige udvalgs arbejde i, at tilknytte fag til de enkelte elevtyper. Elevtyperne er grupperet efter ovennævnte skema 2. Såfremt det faglige udvalg ikke tilknytter fag på disse elevtyper i grupperingen vil fagrækken ikke være synlig i systemet for skolerne. Fagene skal tilknyttes på elevtype i eud.adm.dk. Det vil foregå sådan, at man laver en bruttoliste af fag for uddannelsen og efterfølgende sætter man flueben i et skema ud for hvilke elevtyper/grupperingen, der skal have det pågældende fag. Der er ikke i eud-adm.dk sat regel for, hvor mange af disse elevtyper man skal lave for at få godkendt en uddannelsesordning, men der skal dog mindst være to. Herudover skal de faglige udvalg være opmærksomme på, at såfremt der ikke er udarbejdet et standardiseret afkortet voksenforløb er det frit for den enkelte skole at bestemme, hvor de 10% reducering skal ligge jf. 16, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 26

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. november 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 245 af

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer

Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer Uddannelsesordning for uddannelsen til autolakerer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 208 af 8. marts 2016 om uddannelsen

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere