Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel Januar I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark"

Transkript

1 Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

2 Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Kraner og andet entreprenørmateriel 1 Forsikringens omfang 3 2 Undtagelser 3 3 Forsikringssum 3 4 Underforsikring 3 5 Erstatningsopgørelse 4 Tillægsdækning 10 Løfteforsikring 6 Fællesvilkår for kraner og andet entreprenørmateriel og løfteforsikring 11 Præmiens betaling 7 12 Indeksregulering 7 13 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 7 14 Besigtigelse 7 15 Flytning og risikoændring 7 16 Ejerskifte 8 17 Hvis skaden også er dækket i andet selskab 8 18 Krigs-, jordskælvs. og atomskader mv Ankenævn 8 20 Voldgift 8 21 Lovgivning 9 22 Registerlovgivning doc slm

3 Kraner og andet entreprenørmateriel 1 Forsikringens omfang Med de undtagelser og begrænsninger, der er anført i disse vilkår samt på policen, dækker forsikringen uforudsete og pludseligt opståede, konstaterbare, fysiske skader på de forsikrede maskiner. Mobile maskiner og montageudstyr med vekslende forsikringssted er dækket overalt i Danmark, herunder også montering og demontering samt transport, forudsat denne risiko ikke er dækket af anden forsikring. Dækning i Grønland og på Færøerne er betinget af særlig aftale. 2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 1. Slid, rust og tæring af enhver art samt buler, skrammer, ridser, krakeleringer og gradvis forringelse afmalede og polerede overflader. 2. Driv-, køle- eller smøremidler eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kileremme, kæder, værktøjer, larvefødder, kabler, wirer samt sliddele, som fra tid til anden normalt fordrer udskiftning. 3. Tab eller beskadigelse af gummiringe og dæk i forbindelse med almindeligt brug samt ved punkteringer, snit, flænger eller sprængninger. 4. Skade som skyldes oversvømmelse. 5. Driftstab, tidstab, avancetab, konventionalbod eller andet indirekte tab som følge af forsikringsbegivenheden. 6. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra den forsikredes eller hans ansvarlige medarbejderes side. 7. Skade, der skyldes fejl eller mangler, der var til stede ved forsikringens tegning, og som var eller burde være forsikringstageren bekendt. 8. Tab eller beskadigelse af forsikrede genstande anbragt på skibe eller søfartøjer, medmindre særlig aftale foreligger. 9. Skade opstået ved afprøvning. Almindelig afprøvning af byggekraner er dog omfattet af forsikringen, forudsat den foretages i henhold til de af myndighederne givne forskrifter. 10. Skade, der skyldes, at der ved reparation ikke er anvendt forskriftsmæssige reservedele. 11. Under udlejning og udlån, medmindre særlig aftale herfor er truffet. 12. Skade, for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov. 13. Uanset bestemmelsen i pkt kan der ydes erstatning i det omfang nærværende police i øvrigt er dækkende, dersom nævnte ansvar på grund af konkurs ikke kan gøres gældende. 3 Forsikringssum Forsikringssummen fastsættes efter de forsikrede genstandes nyanskaffelsesværdi inkl. told, fragt, montage og andre afgifter. Ved nyanskaffelsesværdi forstås det beløb, en ny genstand af samme eller tilsvarende anvendelig slags ville koste monteret på forsikringsstedet umiddelbart før skaden. Moms (merværdiafgift) i henhold til lov nr. 68 af med senere ændringer, skal betales af sikrede i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med toldvæsenet. 4 Underforsikring A Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyanskaffelsesværdi af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, foreligger underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. B Indeholder policen mere end en position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring doc slm 3

4 Kraner og andet entreprenørmateriel 5 Erstatningsopgørelse A Partiel skade 1. I tilfælde af partiel skade betales for en reparation, der sætter maskinen i samme brugsstand, hvori den befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. Eventuel værdiforringelse erstattes ikke. 2. Foreløbig reparation dækkes, dersom den kan betragtes som en del af den endelige reparation. 3. Merudgifter for over-, nat- eller helligdagsarbejde eller til forsendelse på anden måde end almindeligt fragtgods erstattes kun, såfremt aftale herom er truffet og fremgår af policen. 4. Udgifter til eventuelle særlige foranstaltninger såsom murgennembrydning, reparation af veje eller lignende samt merudgifter, som skyldes strejke, lockout og force majeure, dækkes ikke. 5. Såfremt reservedele ikke kan fremskaffes eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. 6. Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med selskabets samtykke. B Totalskade Er skaden så stor, at reparation efter Topdanmarks skøn ikke kan betale sig, eller kommer maskinen (udstyret) ved tyveri ikke til veje inden 4 uger efter tyveriets anmeldelse til politiet eller Topdanmark, ansættes erstatningen til det beløb, en tilsvarende maskine (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. 6 Selvrisiko A Forsikringstageren bærer som selvrisiko det i policen ud for hver genstand anførte beløb af enhver skade. B Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. C Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge underforsikringsreglen på forsikringsselskabet faldende andel af erstatningsbeløbet. 7 Sikkerhedsforskrifter A Det er en forudsætning for Topdanmarks erstatningspligt: 1. at de forsikrede genstande passes og vedligeholdes omhyggeligt, 2. at de ved lov eller af offentlig myndighed givne forskrifter, hvis overholdelse vil kunne forebygge eller begrænse skade på de forsikrede genstande overholdes, 3. at de af fabrikant, leverandør og Topdanmark givne anvisninger om de for forsikrede genstandes betjening, benyttelse og vedligeholdelse (herunder opretholdelse af Teknisk vedligeholdelseskontrakt) ikke overtrædes eller tilsidesættes med forsikringstagerens eller hans ansvarlige medarbejderes vilje eller vidende. 8 Skadeanmeldelse Skader skal omgående anmeldes til Topdanmark. Dispositioner om istandsættelse må ikke træffes uden forudgående aftale, medmindre særlige driftstekniske hensyn kræver øjeblikkelige foranstaltninger, og kontakt med Topdanmark ikke kan opnås, inden iværksættelsen er påkrævet doc slm 4

5 Kraner og andet entreprenørmateriel 9 Forsikringssum efter skade Efter en skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede. Dog er forsikringstageren - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til forsikringsårets udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat doc slm 5

6 Tillægsdækning Løfteforsikring Efterfølgende forsikringsdækning er kun gældende, hvis policen indeholder påtegning herom. 10 Løfteforsikring A Forsikringens omfang Forsikringen dækker skade på byrden fra det tidspunkt, hvor byrden er stroppet/hugget an, til den er placeret på det ønskede sted og er hugget af. B Forsikringssum Forsikringen er tegnet på førsterisikobasis, hvorved forstås, at der i skadetilfælde vil blive ydet erstatning fuldt ud indtil det forsikrede beløb, uden hensyn til, om den forsikrede tings totalværdi i skadens øjeblik overstiger forsikringssummen. Forsikringssummen danner øverste grænse for Topdanmarks erstatningspligt inden for 12 måneder. C Selvrisiko Ved enhver skade er der en selvrisiko, hvis størrelse fremgår af policen. Såfremt den samme forsikringsbegivenhed rammer både kran og byrde, vil der ske fradrag af selvrisiko såvel i erstatning under "Forsikring af kraner og andet entreprenørmateriel" som i erstatning under løfteforsikringen. D Begrænsninger i forsikringsdækningen Forsikringen dækker ikke skadehændelser, som er omfattet af en entrepriseforsikring. Forsikringen undtager gods af følgende kategori: 1. Edb- udstyr af enhver art. 2. Videnskabeligt udstyr af enhver art. 3. Glasvarer, keramik og andre let beskadelige ting doc slm 6

7 Fælles vilkår for forsikring af kraner og andet entreprenørmateriel og løfteforsikring 11 Præmiens betaling A Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. B Sammen med præmien opkræves tillige eventuel stempelafgift til staten samt alle udgifter ved opkrævning af præmien. C Betales præmien ikke til tiden, skal der betales gebyr og renter. Topdanmark rykker skriftligt. D Betales præmien ikke inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning med virkning fra den oprindelige forfaldsdag. 12 Indeksregulering A Præmien/forsikringssummerne i policen, selvrisikobeløbet og de beløb, der er nævnt i vilkårene, reguleres hver 1. januar, med mindre andet er aftalt. B Forsikringssummerne for tillægsdækningen Løfteforsikring indeksreguleres dog ikke. C Regulering sker i takt med ændringer i det løntal, som Danmarks Statistik offentliggør hvert efterår. Løntallet er den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste (inkl. dyrtidstillæg, men bortset fra alle andre tillæg) i januar kvartal for alle arbejdere i håndværk og industri i hele landet. D Ophører udgivelsen af det i pkt. C nævnte indeks, er Topdanmark berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af andet indeks, som er beregnet af Danmarks Statistik. 13 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges A Forsikringen gælder for 1 år ad gangen, medmindre andet er aftalt, og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 6 ugers varsel til policens årsdag. B Hvis Topdanmarks tarifpræmie (ud over indeksregulering) eller forsikringsvilkår ændres, kan tilsvarende ændringer foretages på denne forsikring med 6 ugers varsel til policens årsdag. C Fra den dag, Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning, kan forsikringstageren eller Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 14 Besigtigelse Topdanmark har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 15 Flytning og risikoændring A Flyttes virksomheden eller ting, der omfattes af forsikringen, til en anden adresse end opgivet i policen, skal ny adresse meddeles Topdanmark. B Ændres risikoforholdene således, at forsikringsstedet, virksomhedens art eller andre forhold ikke længere er som beskrevet i policen, skal Topdanmark underrettes. C Herefter tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme gælder ved overgang til andre energiformer, der benyttes til lys, kraft og varme, samt hvis en virksomhed henligger forladt, eller driften af den helt eller delvis er ophørt. D Hvis Topdanmark ikke får meddelelse, risikerer sikrede med øjeblikkelig virkning at miste retten til erstatning helt eller delvist doc slm 7

8 Fælles vilkår for forsikring af kraner og andet entreprenørmateriel og løfteforsikring 16 Ejerskifte A Ejerskifte skal straks meddeles Topdanmark. B Forsikringen ophører ved ejerskifte. 1. Den ny ejer er dækket af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet, hvis pågældende ikke er dækket af anden forsikring. 2. Hvis en forsikringstager dør, og ægtefællen sidder i uskiftet bo, fortsætter forsikringen, medmindre den ønskes ændret eller ophævet. Topdanmark skal dog have meddelelse. 17 Hvis skaden også er dækket i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. 18 Krigs-, jordskælvs. og atomskader mv. Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge af 1. krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. 2. jordskælv eller andre naturkatastrofer. 3. atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 19 Ankenævn Ankenævnet for Forsikring behandler kun skader af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og Voldgift A Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren og Topdanmark om skadens opgørelse, kan såvel forsikringstageren som Topdanmark forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd. Forsikringstageren vælger den ene, mens Topdanmark vælger den anden. 1. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 2. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. B Vurderingsmændene foretager afgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. B Udgifterne til vurderingsmændene og opmanden fastsættes og fordeles af voldgiftsretten. D Spørgsmålet om sikredes erstatningspligt over for tredjemand kan ikke afgøres ved voldgift doc slm 8

9 Fælles vilkår for forsikring af kraner og andet entreprenørmateriel og løfteforsikring 21 Lovgivning Foruden police og forsikringsvilkår gælder lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. 22 Registerlovgivning I henhold til bestemmelserne i registerlovgivningen skal det oplyses, at Topdanmarks kunder registreres centralt i Topdanmark med navne-, adresse-, telefonnummer- og personnummeroplysninger doc slm 9

10 Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Topdanmark Forsikring A/S Reg. nr. VIR Topdanmark Forsikring A/S CVR- nr Borupvang 4 Ballerup Telefon

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring

Vilkår for. Motorkøretøjsforsikring Vilkår for Motorkøretøjsforsikring December 1992 Indhold m.v. Indhold Bornholms Brand etablerer udelukkende forsikringsdækning i det omfang, det forsikrede befinder sig på Bornholm. Ikke blot ved etablering

Læs mere

Vilkår for. Parcelhusforsikring

Vilkår for. Parcelhusforsikring Vilkår for December 1992 PARCELHUSFORSIKRING Siderne fra 1 til 11 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for parcelhusforsikringen. Ansvars- og retshjælpsforsikringen fremgår dog af siderne

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser

Office Forsikring. Forsikringsbetingelser Office Forsikring Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER FOR OFFICE FORSIKRING 1 1 Skadetilfælde 1 2 Voldgift - Uenighed om erstatningens størrelse 1 3 Anden forsikring

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere