Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertpanelets indstilling til regeringen"

Transkript

1 Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region Midtjylland

2 Disposition Del 1: Ekspertpanelets tilbagemelding Del 2: Bemærkninger til Ekspertpanelets indstilling vedrørende Region Midtjylland 2

3 Del 1: Ekspertpanelets tilbagemelding 3

4 Tidsplan for udmøntning af 25 mia. kr. som led i kvalitetsreformen I første omgang 15. mia kr Ekspertpanelet afgiver indstilling til regeringen Regeringen udmelder, efter drøftelse med Danske Regioner en tilsagnsramme til de enkelte regioner 2009 Projekterne detaljeres i regionerne, vurderes af Ekspertpanelet og godkendes af regeringen Indledende politiske drøftelser i uge 48 Tilbagemelding fra regionerne til Danske Regioner inden jul fortsættes.. 4

5 Tidsplan for udmøntning af 25 mia. kr. som led i kvalitetsreformen..fortsat Senere 10 mia. kr. Ekspertpanelet vil i 2010 indstille til regeringen, hvordan de resterende midler fra kvalitetsreformen anvendes 5

6 Ekspertpanelets generelle overvejelser om fremtidens sygehusstruktur Faglig bæredygtighed og fortsat specialisering Styrkelse af den præhospitale indsats Centralisering og decentralisering følges ad Nære tilbud skal udvikles og understøtte fremtiden sygehusstruktur Teknologisk udvikling og ændrede arbejdsgange Det akademiske sygehusvæsen Højt specialiseret behandling 2 steder: København og Århus 6

7 Ekspertpanelets vurderingskriterier for sygehusplanerne Samling af funktioner og specialer på færre enheder Efterlevelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet Den præhospitale indsats Sammenhæng til andre regioner 7

8 Ekspertpanelets vurderingskriterier for de enkelte projekter Projektets rolle i en ny sygehusstruktur, såvel regionalt, som for landet som helhed Mulige alternativer Behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov og økonomi Produktivitets- og driftsforbedringer 8

9 Om behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov, økonomi og produktivitet i følge Ekspertpanelet Behovsfremskrivning frem til 2020 Ambulante behandlinger + 50% Sengeantal 20% Kapacitetsudnyttelse Længere åbningstid pr. dag og år Usikkerhed om fremtidigt behov betyder tilbageholdenhed i dimensioneringen og behov for fleksibilitet mhp. senere tilpasning => Generel arealreduktion på 20% i forhold til regionernes projekter fortsættes.. 9

10 Om behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov, økonomi og produktivitet i følge Ekspertpanelet..fortsat Arealstandarder Enestuer ikke 40 m 2 men m 2 Brutto-/nettofaktor Somatik 2,0 Psykiatri 1,8 fortsættes 10

11 Om behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov, økonomi og produktivitet i følge Ekspertpanelet..fortsat Kvadratmeterpriser Universitetshospital på bar mark kr. (incl. 25% til IT, apparatur. inventar mv.) Øvrige somatiske nybyggerier kr. (incl. 20% til IT, apparatur. inventar mv.) Psykiatri kr. (alt incl.) Ombygning generelt - 20% i fht. regionernes projekter fortsættes

12 Om behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov, økonomi og produktivitet i følge Ekspertpanelet..fortsat Fast tilsagnsramme Angiver maksimalt beløb for projektet Statslig finansiering 60% og egenfinansiering 40% Produktivitets- og driftsforbedringer Krav om rationalisering af driften fra ibrugtagning - ud over almindelige, løbende produktivitetsforbedringer Skal konkretiseres inden endeligt tilsagn 12

13 Antal matrikler i de enkelte regioner Antal selvstændige bygningskomplekser (matrikler) fordelt på regioner, somatik Region Ændring Antal Pct. Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden I alt Antal matrikler fordelt på regioner, psykiatri Region Ændring Antal Pct. Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden I alt

14 Ekspertpanelets generelle overvejelser vedr. Region Midtjylland Støtter samling af matriklerne i Århus og i Vestjylland. Ekspertpanelet anbefaler, at regionen overvejer yderligere reduktion i antal matrikler Regionen lever generelt op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende akutområdet Ekspertpanelet anbefaler, at akutte patienter modtages i en fælles akutmodtagelse jf. Sundhedsstyrelsens Akutrapport Behov for koordination med Region Nordjylland og især Region Syddanmark 14

15 Ekspertpanelets generelle overvejelser vedr. Region Midtjylland Region Midtjyllands behovsfremskrivning Pct Demografi (befolkningsvækst): Antal 0-19 år ,3 Antal år ,2 Antal 65 år ,6 I alt ,9 Sygehusareal (m2) ,1 Areal psyk - Ambulante besøg per år ,8 Ambulant, psyk Indlæggelser ,8 Indlæggelser, psyk ,4 Sengedage ,3 Sengedage psykiatri ,9 Antal senge (somatik) ,7 Antal senge (psykiatri) ,7 Selvforsyningsgrad 92 pct. 94 pct. Regionen forventer et behov for at øge sengeantallet med 0,7% i forhold til Ekspertpanelets forudsætning om et fald på 20% Regionen forventer en stigning i antal ambulante besøg på 71% i forhold til Ekspertpanelets forudsætning om stigning på 50% Indikerer en samlet overvurdering af det fremtidige behandlingsbehov 15

16 Ekspertpanelets generelle overvejelser vedr. Region Midtjylland Anlægsinvesteringerne skal give mere effektive løsninger På anlægssiden reduceres generelt med 20% På driftssiden fastlægges rationaliseringsmål ved endeligt tilsagn Der skal foreligge klare, detaljerede og realistiske planer for, hvordan den præhospitale indsats udvikles i takt med samlingen af sygehusenes opgaver 16

17 Region Midtjyllands investeringsønsker Projekt Økonomi, mia. kr. Indmelding Omregnet til Art fra Region Midtjylland nyt indeks (indeks 120,5) Det Nye Universitetshospital i Århus Nybyggeri 9,678 9,825 Psykiatri, Det Nye Universitetshospital i Århus Nybyggeri 1,200 1,218 Nyt hospital i Vestjylland (inkl. psykiatri) om-og nybyggeri 5,779 5,867 Regionshospitalet Horsens om-og nybyggeri 1,376 1,397 Regionshospitalet Viborg om-og nybyggeri 1,664 1,680 Regionshospitalet Randers om-og nybyggeri 1,567 1,590 Øvrig psykiatri (ekskl. DNU og nyt hospital i vestjylland) om-og nybyggeri 0,150 0,150 Anlægsbehov 21,414 21,739 Fase O-projekter vedr. Det Nye Universitetshospital i Århus, som ikke er indeholdt i anlægssummen for projektet: Udvidelse af strålekapaciteten i forlængelse af kræfthandlingsplanen Nybyggeri 0,275 0,279 Udvidelse af billeddiagnostiske funktioner Nybyggeri 0,086 0,087 Udflytning af cytostatika-produktionen fra Århus Sygehus Nybyggeri 0,038 0,039 Anlægsbehov Region Midtjylland i alt 21,813 22,

18 Ekspertpanelets vurdering af de enkelte projekter Det Nye Universitetshospital i Århus Brutto-/nettofaktor fra 2,1 til 2,0 Enestuer fra 40 m 2 til m 2 Vækst i ambulante besøg fra 71% til 50% Sengebehov fra +0,7% til 20% Kapacitetsudnyttelse og dimensionering: -20% i areal i forhold til ønsket Samlet arealreduktion således 33% Kvadratmeterpris fra kr. til kr. fortsættes

19 Ekspertpanelets vurdering af de enkelte projekter fortsat Det Nye Universitetshospital i Århus Ombygningsudgift for eksisterende Skejby reduceres med 20% Anlægsudgifter vedrørende Århus Sygehus indtil udflytning afholdes af regionen Samlet makismal investeringsramme 6,35 mia. kr. 19

20 Ekspertpanelets vurdering af de enkelte projekter Det nye hospital i Vest En samling af hospitalerne i Vest er en væsentlig forudsætning for at sikre den faglige bæredygtighed i den vestlige del af regionen På det foreliggende grundlag ikke rationale for at realisere det påtænkte nybyggeri ved Gødstrup Hospitalet i Herning har en grundlæggende fornuftig logistik med relativt moderne bygninger, som formentlig er velegnet til udbygning Der er for relativt nyligt investeret i nyt strålebehandlingscenter i Herning Desuden er RH Herning beliggende, så det vil få et større befolkningsunderlag, end andre hospitaler i området vil kunne opnå 20

21 Ekspertpanelets vurdering af de enkelte projekter Fælles akutmodtagelser i Viborg, Randers og Horsens Randers og Horsens er tæt på Sundhedsstyrelsens minimums-anbefalinger vedrørende befolkningsunderlag Horsens forudsætter modtagelse af akutte patienter fra Syddanmark og forudsætter således at Vejle lukker for akutindtag af kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter For Horsens og Randers er der ikke rationale for så betydelige investeringer som forudsat, jævnfør befolkningsunderlag og forventet stadig øget specialisering fortsættes 21

22 Ekspertpanelets vurdering af de enkelte projekter fortsat Fælles akutmodtagelser i Viborg, Randers og Horsens Udgifterne til efterlevelse af akutanbefalingerne i Randers og Horsens vurderes mere begrænsede end af regionen anslået Projekterne vedrørende Horsens og Randers bør derfor samlet revurderes Ud fra en samlet vurdering bør en udbygning af en fælles akutmodtagelse i Viborg prioriteres 22

23 Ekspertpanelets vurdering af de enkelte projekter Regionshospitalet Viborg Brutto-/nettofaktor fra 2,1 til 2,0 Enestuer fra 40 m 2 til m 2 Vækst i ambulante besøg fra 71% til 50% Sengebehov fra +0,7% til 20% Kapacitetsudnyttelse og dimensionering: -20% i areal i forhold til ønsket Samlet arealreduktion således 33% Kvadratmeterpris fra kr. til kr. Ombygningsudgift reduceres med 20% Maksimal investeringsramme 1,15 mia. kr. 23

24 Ekspertpanelets vurdering af de enkelte projekter Psykiatrien Generelt fornuftigt at samle psykiatrien på færre enheder og i tættere samarbejde med somatikken Flytningen af Risskov til DNU bør revurderes senere, således at der først sker en flytning af somatikken Øvrige projekter inden for psykiatrien bør afholdes af regionens almindelige anlægsramme 24

25 Investeringsramme for Region Midtjylland sammenlignet med andre regioner Region Midtjylland i alt 7,5 mia. kr. Det Nye Universitetshospital 6,35 mia. kr. Regionshospitalet Viborg 1,15 mia. kr. Region Syddanmark i alt 7,2 mia. kr. Nyt Universitetshospital i Odense 6,3 mia. kr. Kolding Sygehus 0,9 mia. kr. Region Nordjylland i alt 3,2 mia. kr. Samling af Aalborg Sygehus i Syd 3,2 mia. kr. fortsættes

26 Investeringsramme for Region Midtjylland sammenlignet med andre regioner..fortsat Region Sjælland i alt 1,35 mia. kr. Fælles akutmodtagelse Slagelse 0,3 mia. kr. Samling af psykiatrien i Slagelse 1,05 mia. kr. Region Hovedstaden i alt 6,1 mia. kr. Udbygning af Rigshospitalet 1,85 mia. kr. Udbygning af Herlev Hospital 2,25 mia. kr. Udbygning af Hvidovre Hospital 1,45 mia. kr. Udbygning af Sct. Hans Hospital 0,55 mia. kr. 26

27 Del 2: Bemærkninger til Ekspertpanelets indstilling vedrørende Region Midtjylland 27

28 Overordnet om Ekspertpanelets indstilling Anerkendelse af Region Midtjyllands akutog hospitalsplan og af planarbejdet generelt Positiv vurdering af samtlige anlægsprojekter i regionen Region Midtjylland får hurtigt mange penge 28

29 Ekspertpanelets forudsætninger og regionens kommentarer (1/6) 1. Stigning i ambulante behandlinger: 50% Erfaringstal viser en årlig stigning på 5% svarende til 71% i fremskrivningsperioden Sundhedsstyrelsen anbefaler ifbm. specialeplanlægningen, at den historiske udvikling lægges til grund for fremskrivningerne Ambulatoriekapaciteten må ikke være en flaskehals for mulig omlægning fra stationær til ambulant behandling 29

30 Ekspertpanelets forudsætninger og regionens kommentarer (2/6) 2. Udvikling i sengeantal: -20% Reduktion i senge (-15%) Demografi (+11%) Forøgelse af hotelsenge (+4%) 0,7% Somatikken Der er valgt et lidt konservativt skøn i Region Midtjylland, idet der er usikkerhed om mulighederne for fortsat effektivisering af patientforløbene Region Midtjylland er den region med størst befolkningstilvækst fra (4,9%) det har Ekspertpanelet ikke taget hensyn til Man kan vælge at tage Ekspertpanelets forudsætning til efterretning, idet der er mulighed for efterfølgende udbygning 30

31 Ekspertpanelets forudsætninger og regionens kommentarer (3/6) 3. Kapacitetsudnyttelse: Generel arealreduktion på 20% Region Midtjylland har anvendt Danske Regioners fremskrivningsmodel med 8 timers åbningstid pr. dag i 220 dage om året Arbejdsvilkår for personale Økonomiske forhold Udvidet åbningstid kan senere anvendes ved kapacitetsbehov En række funktioner kan ikke reduceres, da den samlede aktivitet ikke ændres f.eks. køkken, kontorer, laboratorier og serviceafdelinger i øvrigt Ekspertpanelet: Højtspecialiseret behandling i Århus og København. Forudsætter et godt forsknings- uddannelses- og læringsmiljø. Dette fremmes ikke af en arealreduktionen Er personale eller anlægsmidler den mest knappe ressource? Etablering af 10% ekstra kvadratmeter til DNU svarer til 500 mio. kr. 40 dages produktion 31

32 Ekspertpanelets forudsætninger og regionens kommentarer (4/6) 4. Arealstandard for enestue: kvm. Eksperters vurdering er 40 kvm. Én-sengsstue 18 kvm., badeværelse 9 kvm., øvrige rum 13 kvm. (reception, opholdsarealer, køkken, personalerum, møderum, depoter, skyllerum m.m.) Hensyn at tage vedrørende Fleksibilitet, f.eks. i forhold til patienttyper Imødekommelse af et godt arbejdsmiljø med mulighed for to hjælpere Pårørendes mulighed for overnatning og tilstedeværelse Dyrt og besværligt at ændre driftslokalernes størrelse efterfølgende Byg til fremtiden ikke til fortiden! Hvis man vil reducere kvadratmeterbehovet, kan det ske ved indarbejdelse af to-sengsstuer med fælles bad Vigtigt at byggeriet er tænkt fleksibelt med henblik på udvidelsesmuligheder 32

33 Ekspertpanelets forudsætninger og regionens kommentarer (5/6) 5. Brutto/netto faktor: 2,0 i somatikken Eksperters vurdering er 2,1 Der er ikke realiseret nyere hospitalsbyggerier i Skandinavien med en brutto/netto faktor på 2,0 Mindre fleksibilitet i byggeriet 6. Kvadratmeterpriser sænkes De anvendte kvm-priser er eksperternes erfaringstal fra realiserede hospitalsbyggerier Urealistisk lavt niveau 33

34 Ekspertpanelets forudsætninger og regionens kommentarer (6/6) 7. Fast tilsagnsramme I strid med principperne om totaløkonomi Ingen mulighed for driftsmæssigt betingede investeringer, som på sigt betaler sig selv F.eks. evidensbaserede løsninger, energioptimale løsninger, arbejdskraftbesparende løsninger, valg af materialer med lavt vedligeholdelsesbehov Muligheder for tilpasning mellem nyt og eksisterende byggeri begrænses Vanskeligt at etablere faciliteter, som ikke er en del af kerneydelsen, f.eks. mindre butikker og caféer Generel ufleksibilitet i planlægningen, f.eks. i forhold til forskningslokaler, som i dag befinder sig uden for hospitalet 34

35 Konkret i forhold til Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Mindre areal til fremtidens patientbehandling og forskning Oplæg fra Ekspertpanelet: kvm. Eksisterende Århus-hospitaler: kvm. Beregnet arealbehov: kvm. Omkostninger forbundet med integration mellem Det Nye Universitetshospital og ÅUH, Skejby 35

36 Hvad nu? Region Midtjylland kontakter Danske Regioner med henblik på en fælles henvendelse til regeringen Bemærkninger til Ekspertpanelets indstilling med henblik på eventuelt at påvirke regeringens tilsagn til Region Midtjylland Brev til Danske Regioner forelægges Forretningsudvalget til godkendelse Overvejelse omkring indhold i brevet Ekspertpanelets beregningsforudsætninger afviger fra eksperternes vurderinger og giver urealistiske økonomiske rammer for de to prioriterede projekter i regionen Ved uændret befolkningstilvækst kan man vælge at reducere sengeantallet med 20% - men Midtjylland har en befolkningstilvækst på 4,9%, så der er mulighed for 15% s reduktion. Planlægningen skal i så fald være så robust, at man kan udbygge efterfølgende Udmelding af en maksimal investeringsramme levner ikke plads til en totaløkonomisk betragtning Meget problematisk, at der ikke er prioriteret midler til Horsens, Randers og psykiatrien Svært at forstå, at Ekspertpanelet kan komme til en anden konklusion end Regionsrådet vedrørende nyt hospital i Vest Økonomien og ikke visionerne for fremtidens hospitalsvæsen har været det styrende element for Ekspertpanelet 36

37 Investeringsplanen for Region Midtjylland pr Finansieringsmuligheder i 2009 I investeringsplanen er der for 2009 forudsat en finansiering fra Kvalitetsfonden på 212 mio.kr. Forudsat at vi får disse midler, er muligheden for finansiering af fase 0- projekterne i investeringsplanen for 2009 til stede 37

38 Fase 0-projekter i investeringsoversigten Hospital DNU Viborg Horsens Randers Vest Århus Sygehus Beskrivelse af Fase 0-projekt Estimeret anlægsbehov Prioriteret (mio. kr.) (2008-indeks ,3) (127) 2011 (127) Udflytning af Respirationscenter Vest fra 54,0 Århus Sygehus til Skejby Efterfølgende år (127) Ombygning og udvidelse af intensiv afd., 110,0 Skejby 110,1 376,5 58,6 Udvidelse af billeddiagnostiske funktioner 86,0 Udvidelse af strålekapaciteten 275,0 Etablering af ny sterilcentral, Skejby 118,0 122,5 Hospitalsapotek, Skejby 38,0 39,5 Udvidelse af den intensive og ambulante 20,0 aktivitet via flytninger og interne rokeringer 44,0 Etablering af et akut modtageafsnit for 24,0 medicinske og organkirurgiske patienter Udgifter til rådgivning 1,0 1,0 Udvidelse af medicinske ambulatorium og 30,1 30,1 genhusning af administrationen. Rådgiverhonorar til udarbejdelse af 1,5 1,5 udbudsmateriale og projektering af den fælles akutmodtagelse Etablering af fælles medicinsk akutmodtagelse 3,5 8,2 Etablering af pavillon med henblik på at skabe 4,7 plads til FAME og kræftområdet Udgifter til rådgivning 1,0 1,0 Etablering af en løsning af de fysiske rammer i forbindelse med flytning af den akutte kirurgi. 35,5 35,5 Udgifter til rådgivning 0,9 0,9 Ombygning af den centrale operationsgang 32,5 32,5 Udgifter til rådgivning 1,0 1,0 Silkeborg Etablering af flowstue med tilhørende birumsfaciliteter 19,0 19,0 Rådgivning i alt 5,4 Pulje til fase 0-projekter 81,8 279,4 I alt 855,7 87,2 279,4 376,5 142,1 38

39 Investeringsplanen for Region Midtjylland pr Finansieringsmuligheder på længere sigt Blokke Projekttype Budget 2010 (127) 1) Vedtagne projekter Budget > (pr. år) (i alt) (i alt) (i alt) I alt ) Projekter til prioritering i 2008/2009 Vigtige projekter (somatik) Vigtige projekter (psykiatri) Fase 0-projekter Vedligeholdelse (somatik) Vedligeholdelse (psykiatri) Medicoteknisk udstyr I alt (afrundet) ) Projekter der først har konsekvens fra 2010 FAME Viborg, Randers og Horsens Opgradering af Viborg, Randers og Horsens Silkeborg CoE m.m DNU brutto DNU salg Hospital i Vest brutto Hospital i Vest salg DNU (Psykiatri) Salg af Risskov Psykiatriplan I alt (afrundet) Anlægsbehov i alt (afrundet) ) Budget i alt og difference Budget inkl. medicoteknisk udstyr Kvalitetsfonden I alt (afrundet) Difference (afrundet)

40 Investeringsplanen for Region Midtjylland pr Investeringsplanen pr mangler finansiering på 6,1 mia. kr. på 20 års sigt Efterfølgende ændringer: Opdateret indmelding til Ekspertpanelet: +3,6 mia. kr. Forudsat samme samlede finansiering fra Kvalitetsfonden som tidligere mangles finansiering på 9,7 mia. kr. på 20 års sigt Finansieringsmankoen kan nedbringes ved Reduktion i sengeantal Yderligere statslige midler på sigt 40

41 Planlægningen fortsættes Der er behov for etablering af fælles akutmodtagelser Der er behov for moderne og fremtidssikrede hospitaler -> derfor foreslås, at den igangværende planlægning fortsættes måske med et lidt længere perspektiv 41

42 Konkret Regionshospitalet Horsens og Randers: Planlægningen fortsættes Regionshospitalet Viborg: Planlægningen fortsættes Det Nye Universitetshospital i Århus: Arbejdet med helhedsplanen fortsættes Hospitalsenheden Vest: Politisk drøftelse med regeringen? Yderligere analyse? Psykiatrien: Planlægningen fortsættes Generelt foreslås, at planlægningen fortsætter i henhold til de oprindelige anlægsprojekter Der tages senere stilling til den økonomiske ramme Eventuel reduktion i sengekapaciteten, men ikke i arealstandarder og brutto netto-faktor 42

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2008 2 Kolofon Udarbejdet af: Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2010 2 Kolofon Regionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering II

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater

Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Statens tilsyn med de 16 kvalitetsfondsprojekter: Rammer & resultater Kontorchef Nanna Skovgaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk center Regeringens sundhedsstrategi 2015-2018

Læs mere

De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed

De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed FSTA og FSD Årskonference 2013 Comwell, Kolding 2. oktober De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed Kjeld Møller Pedersen Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Bilag 5 - Revideret udkast til brev til Danske Regioner med Region Hovedstadens kommentarer

Bilag 5 - Revideret udkast til brev til Danske Regioner med Region Hovedstadens kommentarer REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 1 Emne: Ekspertpanelets rapport om regionernes investerings- og sygehusplaner Bilag 5 - Revideret udkast til brev til Danske Regioner

Læs mere

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord.

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord. Region Midtjylland Direktionen Att.: Søren Bisgaard-Frantzen Petersen København, 29. maj 2011 RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Finansministeren Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland 26. januar 2009 Regeringen

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. Oversigt over foreløbige tilsagn til investeringer i en moderne sygehusstruktur 2. Fremtidens sygehusstruktur 3. Eksempler på projekter, der gives foreløbige tilsagn 4.

Læs mere

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009

Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009 Status for samling af kræftkirurgi i regionerne 2009 Det har i medier været fremme at kræftkirurgien flere steder på bl.a. ovariekræft-området ikke er tilstrækkelig samlet. Danske Regioner har derfor bedt

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Chefkonsulent Gregers Dröge Bruun Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Sygehusvæsnets økonomiske forhold og mulighed for eventuelt at formindske udgiften Årsager: Befolkningens

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

DET NYE HOSPITAL I VEST

DET NYE HOSPITAL I VEST DET NYE HOSPITAL I VEST prospekt Bygherre Region Midtjylland Koncept udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller I samarbejde med Hospitalsenheden Vest, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S INDHOLD 01_ indledning.........................

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen juni 2007 Fotos: Anne-Li Engström Foto s. 13: Region Nordjylland Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere