SKYBRUDSSIKRING. - af bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKYBRUDSSIKRING. - af bygninger"

Transkript

1 SKYBRUDSSIKRING - af bygninger September 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRO - Formål...s. 3 LØSNINGSKATALOG - Skybrudssikring trin for trin...s Forudsætninger for løsningerne...s Etablering af opkant/rampe...s Hævning af gulvniveau...s Etablering af et aftageligt skot...s Tætning af døre, vinduer og brystninger... s Nye døre, vinduer og brystninger...s Blænde af dør, vindue, lyskasse eller rist...s Etablering af overdækning/vindfang...s Tekniske installationer i gadeplan...s Parkeringskældre...s Elevatorskakte...s Oversvømmelse fra kloak...s Side 2

3 INTRO FORMÅL - SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Formålet med denne folder er at give grundejere omkring Vodroffsvej indsigt i måder, hvorpå de kan sikre deres ejendomme mod skybrud. Sikringen fokuserer på sårbare bygningsdele, som kan agere vandvej ind i en bygning eller på anden måde er sårbar over for indtrængning af vand. Det er eksempelvis kælderskakter, lyskasser og tekniske installationer med mere. Folderen beskriver metoder til sikring af de potentielle vandveje med prisoverslag på de enkelte løsninger. Løsningerne har et mindre økonomisk og anlægsteknisk omfang, og er noget private boligejere realistisk kan sætte i værk. Anlægstekniske indsatser som terrænreguleringer kan også benyttes til skybrudssikring af ejendomme, idet terrænet kan anvendes til at lede vand væk fra bygninger eller selve ejendommen. Men disse er ikke gennemgået i folderen. Frederiksberg Kommune arbejder også sammen med Frederiksberg Forsyning om at etablere overjordiske anlæg, der kan tilbageholde og forsinke regnvandet i byens rum, og såkaldte skybrudsveje, som kan tranportere store mængder vand fra byen og ud i havnen, hurtigt og sikkert, både over og under jorden. Disse indsatser realiseres over en længere årrække. Det vil også efter disse tiltag være den enkelte bygningsejers ansvar at sikre egen bygning/ejendom. Side 3

4 BAGGRUND Området langs Vodroffsvej på Frederiksberg blev under de voldsomme regnhændelser d. 14. august, 2010, og d. 2. juli, 2011, ramt betydeligt af oversvømmelser. I de hårdest ramte områder stod der mere end 0,8 m vand på terrænet. Vodroffsvej-området modtager spildevand og regnvand fra et større område af Frederiksberg. Historisk er afvandingen af området sket via Ladegårdsåen, men denne er i sin nuværende form rørlagt. Området er fælleskloakeret. Det betyder, at regnvand fra gadeplan og afløbsvand fra husstande løber i samme kloak. Når det regner kraftigere som følge af klimaforandringer, er den eksisterende kloakkapacitet ikke længere tilstrækkelig. Kloakvandet flyder i sådanne situationer derfor op på terræn fra de overfyldte kloakker i det lavtliggende område omkring Vodroffsvej. Vandet kan ikke komme væk fra området på grund af højderyggen langs Svineryggen ved søerne og Gl. Kongevej. Derfor står vandet omkring ejendomme og anlæg på Vordroffsvej. Side 4

5 Projektområde Kote (m) Kort over området med højdekurver, hvoraf det fremgår, at vandet samles på og omkring Vodroffsvej Side 5

6 SKYBRUDSSIKRING TRIN FOR TRIN Inden der udføres indsatser til skybrudssikring af de enkelte vandveje ind i bygninger på en ejendom anbefales det at skaffe sig et overblik over problemstillingen. I det følgende er der givet forslag til hvilke overvejelser, som bør gå forud for udførelsen af indsatser til sikring af en ejendom. Forhold som forslås klarlagt er: Identificer vandets veje ind (Husk at skelne mellem eget vand og andres vand det der falder på egen matrikel og det, der kommer udefra) Find ud af, hvad det koster at stoppe det Find dit sikringsniveau hvilken hændelse vil du sikre dig imod? Hvilke tilladelser og godkendelser skal du have? Ring eventuelt og snak med kommunen Vælg din løsning og indhent tilbud fra flere håndværkere Identificer vandets veje ind Alle vandveje ind i bygningen og sårbare anlæg på ejendommen skal identificeres. Det gælder både vandveje fra overfladen (regn), kloak og utætte bygningskonstruktioner, som eksempelvis utætheder i tagdækningen eller overbelastede indvendige tagnedløb, der først viser sig ved ekstremregn. Side 6

7 Find ud af, hvad det koster at stoppe det Det er væsentligt tidligt i forløbet at finde ud af omkostninger forbundet med løsningerne, idet økonomien for de fleste er afgørende for den løsning man kan vælge til at skybrudssikre ejendommen. Find dit sikringsniveau Valg af sikringsniveau er en afvejning mellem omkostningerne ved at blive oversvømmet, omkostninger forbundet med at stoppe vandet og risikoen for at blive oversvømmet. Hvilke tilladelser og godkendelser skal du have? Ombygninger og skybrudssikring kræver ofte en byggetilladelse. Udover byggeloven kan en ejendom være underlagt bestemmelser i en lokalplan, fredning, jordforurening eller tinglyste servitutter. Disse forhold skal iagttages ved byggeansøgning, og kan begrænse mulighederne for sikring af en ejendom. Oplysninger om lokalplaner og jordforurening, samt matrikulære forhold er at finde på Frederiksberg Kommunes hjemmeside frederiksberg.dk. Ved fredede bygninger henvises til Kulturstyrelsens hjemmeside kulturstyrelsen.dk, og tinglyste vilkår til tinglysning.dk. Skybrudssikring af en bygning tæt ved skel mod offentlig fortov/vej, kræver inddragelse af Vej og Park som ejer af berørte matrikler. Ved ændring af adgang til en bygning er der særlige krav til tilgængelighed. Side 7

8 Vælg din løsning Løsninger til skybrudssikring skal overholde en række krav og normer, som kan findes beskrevet på frederiksberg.dk eller ved henvendelse til kommunen. Side 8

9 Typiske vandveje ind i bygninger: Side 9

10 LØSNINGSKATALOG FORUDSÆTNINGER FOR LØSNINGERNE Løsningskataloget tager udgangspunkt i en oversvømmelse med vandstand på 15 cm over terræn ved bygningsfacaden. Der er lavet økonomiske overslag på et udvalg af løsninger, som vurderes at være sandsynlige i forhold til økonomi, arkitektur med mere. ALLE NÆVNTE PRISER ER VEJLEDENDE ANLÆGSPRISER INKLUSIV MOMS. Priserne er baseret på konkrete erfaringer, men der må forventes et behov for konkret vurdering af hvert enkelt projekt. Priserne indeholder: Udgifter til håndværker, samt 20 % til byggeplads og 15 % til uforudsete udgifter. Alle priser er baseret på, at arbejdsforholdene ikke giver væsentlige ulemper for arbejdets udførelse eksempelvis trange pladsforhold kan øge prisen væsentligt. De forskellige løsninger kan kombineres for at opnå større sikkerhed mod indtrængning af vand. De opgivne priser er udregnet isoleret for hver løsning og medtager ikke eventulle rabatter ved større omfang. Side 10

11 Der præsenteres sikring af potentielle vandveje i forbindelse med følgende bygningsdele/funktioner: Diverse indgangspartier i gadeniveau, lyskasser, kældervinduer, vinduer, lette bygningsfacader (træværk og eternit), mulige vandveje gennem murværk (ventilation, svanehals og rørgennemføring), trappeskakter, tekniske installationer og parkering. ALLE RAMPER SKAL UDFORMES MED EN HÆLDNING PÅ MAKSIMALT 50, JF. KRAV OM TILGÆNGELIGHED. Side 11

12 ETABLERING AF OPKANT/RAMPE For at sikre indgangsparti, lyskasse eller trappenedgang til kælderen i gadeplan mod indtrængning af vand, kan der etableres en simpel vandtæt opkant (støbt eller muret kant eller trin). En sådan løsning er dog ikke nødvendigvis oplagt, idet det ændrer eller kan besværliggøre adgangsforholdene. Etablering af opkant eller rampe i fortovsarealet/offentlig vej kræver tilladelse fra myndighederne. Opkant eller rampe i døråbning. PRISOVERSLAG CA. KR I forbindelse med etablering af opkant eller rampe skal der ændres på dørhullet og evt. tilstødende vinduer samt på murværk og stik for at bevare en normal dørhøjde. PRISOVERSLAG CA. KR Opkant omkring lyskasse, trappeskakt eller lignende. Påstøbning af eksisterende vanger i alt 3 m, optagning og nedlægning af granitsten, samlinger fuges samt retableringer af belægninger ved lyskasse. Side 12

13 PRISOVERSLAG CA. KR To modstående ramper i døråbning. Denne løsning reducerer bratte niveauforskelle, men giver udfordringer til indretningen indenfor døren og pladsforhold generelt. Rampen skal udføres i hele døråbningens bredde, i et vandtæt, uorganisk materiale. I forbindelse med etablering af rampen, skal der ændres på dørhullet og evt. tilstødende vinduer, samt på murværk og stik for at bevare en normal dørhøjde. Før Efter Maksimal hældning på 50, jf. krav om tilgængelighed. Sikring af indgangsparti i gadeniveau. Her eksempel med to modståede ramper. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side 13

14 HÆVNING AF GULVNIVEAU Et indgangsparti i gadeniveau kan sikres mod indtrængning af vand ved en kombination af opkant/rampe og at hæve det tilstødende gulv, eller etablere rampe inde i lokalet, hvis forholdene udenfor ikke tillader terrænændringer. Etableringen udligner niveauforskelle, men kan give problemer med adgang. At hæve døråbning og tilstødende gulv med cm er dyrt og kan skabe problemer med loftshøjder, tilstødende trapper/døre og installationer med mere. Rampe og hævning af gulvniveau. PRISOVERSLAG CA. KR Etablering af 2 m lang og 1 m bred rampe inde i lokalet, samt hævning af eksisterende gulv, eksempelvis som træ på strøer. Der etableres vandtæt ramme af uorganisk materiale omkring rampen mod det nye gulv. Maksimal hældning på 50, jf. krav om tilgængelighed. Sikring af indgangsparti i gadeniveau med rampe og hævet gulv. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side 14

15 ETABLERING AF AFTAGELIGT SKOT For at tætne karme i indgangs- eller vinduespartier kan der monteres et vandtæt aftageligt skot i døråbningen eller uden på den eksisterende dør eller vindue. Løsningen er afhængig af bruger/ejer, idet løsningen skal monteres i forbindelse med varsling af eventuelt skybrud. Der kan være både arkitektoniske og praktiske forhold, der hindrer brugen af denne løsning. Ved etaageejendomme og flerfamiliers huse må flugtveje ikke blokeres som ved etablering af skottet. Aftageligt skot. PRISOVERSLAG CA. KR Etablering af karmforstærkning i stål og montage af aftageligt tætsluttende skot (1 m x 1 m), samt eventuelle tilpasninger af eksisterende overflader. Før Efter Maksimal hældning på 50, jf. krav om tilgængelighed. Sikring af indgangspartier og vinduer med aftageligt skot. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side15

16 TÆTNING AF DØRE, VINDUER OG BRYSTNINGER Et forholdsvist billigt tiltag mod indtrængning af vand er at tætne eksisterende døre, vinduer og brystninger, samt sørge for at døre åbner ud mod gaden. Tætning af døre og vinduer kan udføres som del af almindeligt vedligehold. Resultatet af tætningen afhænger naturligvis af kvaliteten af de eksisterende døre og vinduer, samt hvor robust konstruktionen er lavet. Ved tætning forstås, at man eftergår og tætner alle fuger og samlinger og sikrer sig, at konstruktionens enkeltdele er robuste, herunder vinduesglasset. Vinduer og døre kan blive utætte i samtlige overgange, det vil sige fra glas til ramme, fra ramme til karm og fra karm til væg. Eventuelle lavtsiddende ventilationsriste eller spjæld i døre og vinduer blændes af og erstattes med nye riste eller spjæld, som placeres højt. PRISOVERSLAG CA. KR Tætning af døre, vinduer og brystninger Udkradsning af fuger og etablering af nye (i alt ca. 6 m), reparationer eller tilpasninger af tilstødende murede overflader (1 m 2 ), samt mindre justeringer og reparationer af døre og vinduer (glas- og tætningslister, udbedring af mindre rådskader, justering af hængsler med mere). Side 16

17 NYE DØRE, VINDUER OG BRYSTNINGER For at sikre mod indtrængning af vand er det oplagt at indsætte nye døre og vinduer, samt ombygge lette brystninger. De nye døre og vinduer skal have høj tæthed og være robuste. De bør kunne tåle et vandpres fra en vandsøjle på ca. 15 cm, uden at der trænger store mængder vand ind. De må ikke have lavtsiddende ventilationsspalter eller spjæld. Og døre monteres, så de åbner ud mod gaden. Almindelige producenter udfører generelt ikke vandtætte døre og vinduer. De fleste nye produkter vurderes at have en vis vandtæthed, da de skal kunne modstå forskellige grader af påvirkning fra vind og vand (DS/EN 1027). Ved udskiftning af døre og vinduer skal der være fokus på tætheden af de nye fuger. Ombygning af lette brystninger (udført i træ eller eternit) skal udføres vandtæt og robust. Alternativt skal konstruktionen opføres i solide materialer, eksempelvis stål, beton eller murværk. Udskiftning af dør PRISOVERSLAG CA. KR Udskiftning af et stk. dør med aluminiumsramme og et glasparti uden sprosser. Inklusiv nedtagning og bortskaffelse af eksisterende dør og fugning omkring ny dør. En væsentlig sidegevinst kan være færre trækgener, samt mindre varmetab og kondensdannelse. Side 17

18 Udskiftning af vindue PRISOVERSLAG CA. KR Udskiftning til fast vindue med aluminiumsramme og glasparti uden sprosser. Inklusiv nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vindue og fugning omkring nyt vindue. PRISOVERSLAG CA. KR Forhøjning af brydtning/sokkel under vindue Brystning/sokkel forhøjes med 15 cm som støbt eller muret løsning. Overfladen på brystning/sokkel tilpasses tilstødende overflade. Der monteres nyt vindue. Før Efter Sikring af kældervindue og rørgennemføring. OBS på bevaring af tilstrækkelig røgudluftning ved denne løsning. Side 18

19 Udskiftning af vindue PRISOVERSLAG CA. KR Udskiftning til fast vindue med aluminiumsramme og glasparti uden sprosser. Inklusiv nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vindue og fugning omkring nyt vindue. PRISOVERSLAG CA. KR Forhøjning af brydtning/sokkel under vindue Brystning/sokkel forhøjes med 15 cm som støbt eller muret løsning. Overfladen på brystning/sokkel tilpasses tilstødende overflade. Der monteres nyt vindue. Før Efter Sikring af kældervindue og rørgennemføring. OBS på bevaring af tilstrækkelig røgudluftning ved denne løsning. Side19

20 BLÆNDE AF DØR, VINDUE, LYSKASSE ELLER RIST For at sikre mod vandets indtrængning, kan man også vælge helt at blænde den potentielle vandvej. Det stiller imidlertid krav til fortsat naturlig adgang, og betyder derfor ofte større ombygninger. At blænde døre, vinduer og lyskasser kan være kompliceret og afhænger af bygningens indretning, lysforhold og flugtveje, samt adgangsforhold generelt. Der kan også være arkitektoniske begrænsninger, der hindrer, at man kan få lov til tilmure et dør- eller vindueshul i facaden eller sløjfer en lyskasse. Løsningen skal tage højde for ændrede ventilationsforhold, samt varme- og fugttekniske forhold. PRISOVERSLAG CA. KR Blænde af dør eller vindue (210 cm x 100 cm) i skakt eller gadeniveau Blænden etableres af massiv 24 cm tyk teglstensvæg i dørhul på forhøjet sokkel støbt i beton. Overflade på sokkel og mur tilpasses eksisterende overflade. Side 20

21 Udskiftning af vindue PRISOVERSLAG CA. KR Udskiftning til fast vindue med aluminiumsramme og glasparti uden sprosser. Inklusiv nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vindue og fugning omkring nyt vindue. PRISOVERSLAG CA. KR Forhøjning af brydtning/sokkel under vindue Brystning/sokkel forhøjes med 15 cm som støbt eller muret løsning. Overfladen på brystning/sokkel tilpasses tilstødende overflade. Der monteres nyt vindue. Før Efter Sikring af kældervindue og rørgennemføring. OBS på bevaring af tilstrækkelig røgudluftning ved denne løsning. Side 21

22 ETABLERING AF OVERDÆKNING/VINDFANG Trappeskakte, andre lavtliggende adgange, samt lyskasser kan, hvis forholdene tillader det, sikres ved at etablere overdækning eller et tæt vindfang omkring skakten. Overdækningen skal være tæt ved terræn og eventuelt kombineres med en opkant, som er nævnt tidligere i folderen. Overdækning kan udføres i eksempelvis glas, stål eller træ. Glaspartier skal i nogle tilfælde udføres i slagfast/brudsikkert materiale eller i sikkerhedsglas. Ændring kræver byggetilladelse da der ændres på brandsikkerheden. Overdækning af trappeskakt PRISOVERSLAG CA. KR Overdækning udført som halvtag i stål og glas, fastgjort på eksisterende vanger og mur. Før Efter Sikring af kælderskakt. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side 22

23 Overdækning af lyskasse PRISOVERSLAG CA. KR Der etableres en tæt overdækning af glassten i plan med eksisterende overkant. Før Efter Sikring af lyskasse. OBS på bevaring af tilstrækkelig røgudluftning ved denne løsning. Tætning af overdækning af skakt PRISOVERSLAG CA. KR Eksisterende overdækning tætnes eller udskiftes. Side 23

24 TEKNISKE INSTALLATIONER I GADEPLAN Styre- og elskabe er yderst sårbare over for indtrængning af vand. Indtrængning kan forårsage kortslutninger og brud på elforsyningen. Forhøjning af sokkel til elskabe PRISOVERSLAG CA. KR Elskabe forhøjes med en støbt sokkel på minimum 15 cm over terræn. Dette kan foranledige omlægning af elinstallationer. Transformerstationer i eksisterende huse eller lignende er bedre sikret end elskabene, men indtrængning af vand kan også her have store konsekvenser. PRISOVERSLAG CA. KR Vandtætte døre og opkant på transformatorstationer Der etableres vandtætte døre, som forhøjes med en støbt opkant på minimum 15 cm over terræn. Dette kan foranledige omlægning af elinstallationer. Side 24

25 PARKERINGSKÆLDRE Parkeringskældre er oplagte potentielle veje for indtrængning af vand, fordi de naturligt ligger med adgang fra gadeniveau. Sikring af parkeringskældre betyder ofte, at forholdene ved nedkørslen skal ændres eller ombygges. PRISOVERSLAG CA. KR Sikring af parkeringskælder med rampe og eventuel port Rampen forhøjes 15 cm over terræn ved at forlænge strækningen over terræn eventuelt suppleret med opkant eller mur langs rampeforlængelsen. Der etableres en port, der forhindrer indtrængning af vand. Side 25

26 ELEVATORSKAKTE Elevatorskakte med adgang i gadeniveau er yderst sårbare over for indtrængning af vand. Teknikken i bunden af skakten er udsat og vil kunne blive beskadiget ved vandindtrængningen. Ligeledes vil kældre i direkte forbindelse med skakten potentielt kunne oversvømmes. Sikring af elevatorskakt med rampe PRISOVERSLAG CA. KR Terrænforholdene ved indgangen ændres eller ombygges, så vand ikke kan ledes direkte ind i skakten. Der etableres eksempelvis en cm høj rampe i asfaltbelægning, og elevatordøren flyttes med samme afstand. Før Før Efter Maksimal hældning på 50, jf. krav om tilgængelighed. Sikring af elevatorskakt med rampe. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side 26

27 PRISOVERSLAG CA. KR Sikring af elevatorskakt med alarm og pumpe Der etableres en elektronisk vandstandsalarm, som ved indtrængning af vand giver signal og igangsætter en kraftig lænsepumpe. Samtidig køres elevatorstolen automatisk i sikker afstand. Vandstandsalarmen og pumpen beskyttes og/eller opsættes i forsvarlig højde, så de ikke oversvømmes i skakten. Side 27

28 OVERSVØMMELSE FRA KLOAK I forbindelse med klimarelaterede oversvømmelser er den hyppigste oplevelse i området omkring Vodroffsvej oversvømmelse fra kloak. Det eksisterende rørsystem overbelastes og vandet må søge op af rørene i kældre, toiletter med mere. Disse indgange kan klimasikres gennem lukning af afløb, højvandslukker eller pumpebrønde. Vær opmærksom på, at: ALLE INDGREB PÅ KLOAKSYSTEMET SKAL UDFØRES AF EN AUTORISERET KLOAKMESTER, OG DER SKAL REGNES MED LØBENDE VEDLIGEHOLD AF INSTALLATIONERNE. Side 28

29 PRISOVERSLAG CA. KR Lukning af afløb Lukning af afløbet skal ske både ved hovedledning og ved afløbet. Det sker ved at etablere afpropning i begge ender. Lukning kun ved afløbet er ulovligt og øger risikoen for rotter. Afpropning af afløb i begge ender. Side 29

30 Højvandslukke på gulvafløb PRISOVERSLAG CA. KR Der findes flere typer højvandslukker: simpel højvandslukke, godkendt højvandslukke og tilbageløbsstop. Simple højvandslukker med bolde er billige, men ikke driftsikre. Disse må desuden kun anvendes på bygninger, hvor denne løsning er installeret i forvejen. Derimod er godkendte højvandslukker og tilbageløbsstop effektive. De lukker for tilbageløb fra kloakken, men der kan ikke afledes vand fra systemet under kraftig regn. Disse kan bruges ved enfamilies huse. Højvandsaflukke på gulvafløb. Side 30

31 Pumpe på samlet afløb PRISOVERSLAG CA. KR En pumpebrønd kan aflede vand under alle omstændigheder, det vil sige også selvom vand finder vej til kælderen under ekstrem regn. Denne løsning kræver både byggetilladelse og dispensation. Pumpe på samlet afløb. Side 31

32

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport,

Læs mere

UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER

UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER KØBENHAVN SOM METROPOL FOR GRØN VÆKST UDVIKLINGSPRINCIP: LOKALT SAMARBEJDE OM FÆLLES KLIMA- LØSNINGER Mostphotos.com PROJEKTFORSLAG 7 Klimatilpasning på Amager BESKRIVELSE OG FORMÅL Citater fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011

Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 Nedsivning og udnyttelse af regnvand efter 2. juli 2011 En spørgeskemaundersøgelse blandt husejere og beboere på Amager Karl Vogt-Nielsen, CASA August 2012 Undersøgelsen er gennemført for Amager Vest Lokaludvalg

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark

Læs mere

Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det?

Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det? Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det? Her kan du få et overblik - hvad du kan gøre - i hvilken rækkefølge - med størst sikkerhed og fremtidssikkert. Det er vigtigt,

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser Minielevatorer Vejledning om rammebetingelser Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde. Adresse Hvidovre Enghavevej 59. By Hvidovre

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde. Adresse Hvidovre Enghavevej 59. By Hvidovre for ejendommen Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde dresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. 2650 Dato 08-06-2015 By Hvidovre Udløbsdato 08-12-2015 H-15-0-0133 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-29558 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorte Larsen dresse Elledevej 17 Postnr. 4400 Dato 16-04-2015 By Kalundborg Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0145 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-21064 Matrikel/Ejerlav: 1E Ellede By, Raklev

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere