SKYBRUDSSIKRING. - af bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKYBRUDSSIKRING. - af bygninger"

Transkript

1 SKYBRUDSSIKRING - af bygninger September 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRO - Formål...s. 3 LØSNINGSKATALOG - Skybrudssikring trin for trin...s Forudsætninger for løsningerne...s Etablering af opkant/rampe...s Hævning af gulvniveau...s Etablering af et aftageligt skot...s Tætning af døre, vinduer og brystninger... s Nye døre, vinduer og brystninger...s Blænde af dør, vindue, lyskasse eller rist...s Etablering af overdækning/vindfang...s Tekniske installationer i gadeplan...s Parkeringskældre...s Elevatorskakte...s Oversvømmelse fra kloak...s Side 2

3 INTRO FORMÅL - SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Formålet med denne folder er at give grundejere omkring Vodroffsvej indsigt i måder, hvorpå de kan sikre deres ejendomme mod skybrud. Sikringen fokuserer på sårbare bygningsdele, som kan agere vandvej ind i en bygning eller på anden måde er sårbar over for indtrængning af vand. Det er eksempelvis kælderskakter, lyskasser og tekniske installationer med mere. Folderen beskriver metoder til sikring af de potentielle vandveje med prisoverslag på de enkelte løsninger. Løsningerne har et mindre økonomisk og anlægsteknisk omfang, og er noget private boligejere realistisk kan sætte i værk. Anlægstekniske indsatser som terrænreguleringer kan også benyttes til skybrudssikring af ejendomme, idet terrænet kan anvendes til at lede vand væk fra bygninger eller selve ejendommen. Men disse er ikke gennemgået i folderen. Frederiksberg Kommune arbejder også sammen med Frederiksberg Forsyning om at etablere overjordiske anlæg, der kan tilbageholde og forsinke regnvandet i byens rum, og såkaldte skybrudsveje, som kan tranportere store mængder vand fra byen og ud i havnen, hurtigt og sikkert, både over og under jorden. Disse indsatser realiseres over en længere årrække. Det vil også efter disse tiltag være den enkelte bygningsejers ansvar at sikre egen bygning/ejendom. Side 3

4 BAGGRUND Området langs Vodroffsvej på Frederiksberg blev under de voldsomme regnhændelser d. 14. august, 2010, og d. 2. juli, 2011, ramt betydeligt af oversvømmelser. I de hårdest ramte områder stod der mere end 0,8 m vand på terrænet. Vodroffsvej-området modtager spildevand og regnvand fra et større område af Frederiksberg. Historisk er afvandingen af området sket via Ladegårdsåen, men denne er i sin nuværende form rørlagt. Området er fælleskloakeret. Det betyder, at regnvand fra gadeplan og afløbsvand fra husstande løber i samme kloak. Når det regner kraftigere som følge af klimaforandringer, er den eksisterende kloakkapacitet ikke længere tilstrækkelig. Kloakvandet flyder i sådanne situationer derfor op på terræn fra de overfyldte kloakker i det lavtliggende område omkring Vodroffsvej. Vandet kan ikke komme væk fra området på grund af højderyggen langs Svineryggen ved søerne og Gl. Kongevej. Derfor står vandet omkring ejendomme og anlæg på Vordroffsvej. Side 4

5 Projektområde Kote (m) Kort over området med højdekurver, hvoraf det fremgår, at vandet samles på og omkring Vodroffsvej Side 5

6 SKYBRUDSSIKRING TRIN FOR TRIN Inden der udføres indsatser til skybrudssikring af de enkelte vandveje ind i bygninger på en ejendom anbefales det at skaffe sig et overblik over problemstillingen. I det følgende er der givet forslag til hvilke overvejelser, som bør gå forud for udførelsen af indsatser til sikring af en ejendom. Forhold som forslås klarlagt er: Identificer vandets veje ind (Husk at skelne mellem eget vand og andres vand det der falder på egen matrikel og det, der kommer udefra) Find ud af, hvad det koster at stoppe det Find dit sikringsniveau hvilken hændelse vil du sikre dig imod? Hvilke tilladelser og godkendelser skal du have? Ring eventuelt og snak med kommunen Vælg din løsning og indhent tilbud fra flere håndværkere Identificer vandets veje ind Alle vandveje ind i bygningen og sårbare anlæg på ejendommen skal identificeres. Det gælder både vandveje fra overfladen (regn), kloak og utætte bygningskonstruktioner, som eksempelvis utætheder i tagdækningen eller overbelastede indvendige tagnedløb, der først viser sig ved ekstremregn. Side 6

7 Find ud af, hvad det koster at stoppe det Det er væsentligt tidligt i forløbet at finde ud af omkostninger forbundet med løsningerne, idet økonomien for de fleste er afgørende for den løsning man kan vælge til at skybrudssikre ejendommen. Find dit sikringsniveau Valg af sikringsniveau er en afvejning mellem omkostningerne ved at blive oversvømmet, omkostninger forbundet med at stoppe vandet og risikoen for at blive oversvømmet. Hvilke tilladelser og godkendelser skal du have? Ombygninger og skybrudssikring kræver ofte en byggetilladelse. Udover byggeloven kan en ejendom være underlagt bestemmelser i en lokalplan, fredning, jordforurening eller tinglyste servitutter. Disse forhold skal iagttages ved byggeansøgning, og kan begrænse mulighederne for sikring af en ejendom. Oplysninger om lokalplaner og jordforurening, samt matrikulære forhold er at finde på Frederiksberg Kommunes hjemmeside frederiksberg.dk. Ved fredede bygninger henvises til Kulturstyrelsens hjemmeside kulturstyrelsen.dk, og tinglyste vilkår til tinglysning.dk. Skybrudssikring af en bygning tæt ved skel mod offentlig fortov/vej, kræver inddragelse af Vej og Park som ejer af berørte matrikler. Ved ændring af adgang til en bygning er der særlige krav til tilgængelighed. Side 7

8 Vælg din løsning Løsninger til skybrudssikring skal overholde en række krav og normer, som kan findes beskrevet på frederiksberg.dk eller ved henvendelse til kommunen. Side 8

9 Typiske vandveje ind i bygninger: Side 9

10 LØSNINGSKATALOG FORUDSÆTNINGER FOR LØSNINGERNE Løsningskataloget tager udgangspunkt i en oversvømmelse med vandstand på 15 cm over terræn ved bygningsfacaden. Der er lavet økonomiske overslag på et udvalg af løsninger, som vurderes at være sandsynlige i forhold til økonomi, arkitektur med mere. ALLE NÆVNTE PRISER ER VEJLEDENDE ANLÆGSPRISER INKLUSIV MOMS. Priserne er baseret på konkrete erfaringer, men der må forventes et behov for konkret vurdering af hvert enkelt projekt. Priserne indeholder: Udgifter til håndværker, samt 20 % til byggeplads og 15 % til uforudsete udgifter. Alle priser er baseret på, at arbejdsforholdene ikke giver væsentlige ulemper for arbejdets udførelse eksempelvis trange pladsforhold kan øge prisen væsentligt. De forskellige løsninger kan kombineres for at opnå større sikkerhed mod indtrængning af vand. De opgivne priser er udregnet isoleret for hver løsning og medtager ikke eventulle rabatter ved større omfang. Side 10

11 Der præsenteres sikring af potentielle vandveje i forbindelse med følgende bygningsdele/funktioner: Diverse indgangspartier i gadeniveau, lyskasser, kældervinduer, vinduer, lette bygningsfacader (træværk og eternit), mulige vandveje gennem murværk (ventilation, svanehals og rørgennemføring), trappeskakter, tekniske installationer og parkering. ALLE RAMPER SKAL UDFORMES MED EN HÆLDNING PÅ MAKSIMALT 50, JF. KRAV OM TILGÆNGELIGHED. Side 11

12 ETABLERING AF OPKANT/RAMPE For at sikre indgangsparti, lyskasse eller trappenedgang til kælderen i gadeplan mod indtrængning af vand, kan der etableres en simpel vandtæt opkant (støbt eller muret kant eller trin). En sådan løsning er dog ikke nødvendigvis oplagt, idet det ændrer eller kan besværliggøre adgangsforholdene. Etablering af opkant eller rampe i fortovsarealet/offentlig vej kræver tilladelse fra myndighederne. Opkant eller rampe i døråbning. PRISOVERSLAG CA. KR I forbindelse med etablering af opkant eller rampe skal der ændres på dørhullet og evt. tilstødende vinduer samt på murværk og stik for at bevare en normal dørhøjde. PRISOVERSLAG CA. KR Opkant omkring lyskasse, trappeskakt eller lignende. Påstøbning af eksisterende vanger i alt 3 m, optagning og nedlægning af granitsten, samlinger fuges samt retableringer af belægninger ved lyskasse. Side 12

13 PRISOVERSLAG CA. KR To modstående ramper i døråbning. Denne løsning reducerer bratte niveauforskelle, men giver udfordringer til indretningen indenfor døren og pladsforhold generelt. Rampen skal udføres i hele døråbningens bredde, i et vandtæt, uorganisk materiale. I forbindelse med etablering af rampen, skal der ændres på dørhullet og evt. tilstødende vinduer, samt på murværk og stik for at bevare en normal dørhøjde. Før Efter Maksimal hældning på 50, jf. krav om tilgængelighed. Sikring af indgangsparti i gadeniveau. Her eksempel med to modståede ramper. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side 13

14 HÆVNING AF GULVNIVEAU Et indgangsparti i gadeniveau kan sikres mod indtrængning af vand ved en kombination af opkant/rampe og at hæve det tilstødende gulv, eller etablere rampe inde i lokalet, hvis forholdene udenfor ikke tillader terrænændringer. Etableringen udligner niveauforskelle, men kan give problemer med adgang. At hæve døråbning og tilstødende gulv med cm er dyrt og kan skabe problemer med loftshøjder, tilstødende trapper/døre og installationer med mere. Rampe og hævning af gulvniveau. PRISOVERSLAG CA. KR Etablering af 2 m lang og 1 m bred rampe inde i lokalet, samt hævning af eksisterende gulv, eksempelvis som træ på strøer. Der etableres vandtæt ramme af uorganisk materiale omkring rampen mod det nye gulv. Maksimal hældning på 50, jf. krav om tilgængelighed. Sikring af indgangsparti i gadeniveau med rampe og hævet gulv. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side 14

15 ETABLERING AF AFTAGELIGT SKOT For at tætne karme i indgangs- eller vinduespartier kan der monteres et vandtæt aftageligt skot i døråbningen eller uden på den eksisterende dør eller vindue. Løsningen er afhængig af bruger/ejer, idet løsningen skal monteres i forbindelse med varsling af eventuelt skybrud. Der kan være både arkitektoniske og praktiske forhold, der hindrer brugen af denne løsning. Ved etaageejendomme og flerfamiliers huse må flugtveje ikke blokeres som ved etablering af skottet. Aftageligt skot. PRISOVERSLAG CA. KR Etablering af karmforstærkning i stål og montage af aftageligt tætsluttende skot (1 m x 1 m), samt eventuelle tilpasninger af eksisterende overflader. Før Efter Maksimal hældning på 50, jf. krav om tilgængelighed. Sikring af indgangspartier og vinduer med aftageligt skot. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side15

16 TÆTNING AF DØRE, VINDUER OG BRYSTNINGER Et forholdsvist billigt tiltag mod indtrængning af vand er at tætne eksisterende døre, vinduer og brystninger, samt sørge for at døre åbner ud mod gaden. Tætning af døre og vinduer kan udføres som del af almindeligt vedligehold. Resultatet af tætningen afhænger naturligvis af kvaliteten af de eksisterende døre og vinduer, samt hvor robust konstruktionen er lavet. Ved tætning forstås, at man eftergår og tætner alle fuger og samlinger og sikrer sig, at konstruktionens enkeltdele er robuste, herunder vinduesglasset. Vinduer og døre kan blive utætte i samtlige overgange, det vil sige fra glas til ramme, fra ramme til karm og fra karm til væg. Eventuelle lavtsiddende ventilationsriste eller spjæld i døre og vinduer blændes af og erstattes med nye riste eller spjæld, som placeres højt. PRISOVERSLAG CA. KR Tætning af døre, vinduer og brystninger Udkradsning af fuger og etablering af nye (i alt ca. 6 m), reparationer eller tilpasninger af tilstødende murede overflader (1 m 2 ), samt mindre justeringer og reparationer af døre og vinduer (glas- og tætningslister, udbedring af mindre rådskader, justering af hængsler med mere). Side 16

17 NYE DØRE, VINDUER OG BRYSTNINGER For at sikre mod indtrængning af vand er det oplagt at indsætte nye døre og vinduer, samt ombygge lette brystninger. De nye døre og vinduer skal have høj tæthed og være robuste. De bør kunne tåle et vandpres fra en vandsøjle på ca. 15 cm, uden at der trænger store mængder vand ind. De må ikke have lavtsiddende ventilationsspalter eller spjæld. Og døre monteres, så de åbner ud mod gaden. Almindelige producenter udfører generelt ikke vandtætte døre og vinduer. De fleste nye produkter vurderes at have en vis vandtæthed, da de skal kunne modstå forskellige grader af påvirkning fra vind og vand (DS/EN 1027). Ved udskiftning af døre og vinduer skal der være fokus på tætheden af de nye fuger. Ombygning af lette brystninger (udført i træ eller eternit) skal udføres vandtæt og robust. Alternativt skal konstruktionen opføres i solide materialer, eksempelvis stål, beton eller murværk. Udskiftning af dør PRISOVERSLAG CA. KR Udskiftning af et stk. dør med aluminiumsramme og et glasparti uden sprosser. Inklusiv nedtagning og bortskaffelse af eksisterende dør og fugning omkring ny dør. En væsentlig sidegevinst kan være færre trækgener, samt mindre varmetab og kondensdannelse. Side 17

18 Udskiftning af vindue PRISOVERSLAG CA. KR Udskiftning til fast vindue med aluminiumsramme og glasparti uden sprosser. Inklusiv nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vindue og fugning omkring nyt vindue. PRISOVERSLAG CA. KR Forhøjning af brydtning/sokkel under vindue Brystning/sokkel forhøjes med 15 cm som støbt eller muret løsning. Overfladen på brystning/sokkel tilpasses tilstødende overflade. Der monteres nyt vindue. Før Efter Sikring af kældervindue og rørgennemføring. OBS på bevaring af tilstrækkelig røgudluftning ved denne løsning. Side 18

19 Udskiftning af vindue PRISOVERSLAG CA. KR Udskiftning til fast vindue med aluminiumsramme og glasparti uden sprosser. Inklusiv nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vindue og fugning omkring nyt vindue. PRISOVERSLAG CA. KR Forhøjning af brydtning/sokkel under vindue Brystning/sokkel forhøjes med 15 cm som støbt eller muret løsning. Overfladen på brystning/sokkel tilpasses tilstødende overflade. Der monteres nyt vindue. Før Efter Sikring af kældervindue og rørgennemføring. OBS på bevaring af tilstrækkelig røgudluftning ved denne løsning. Side19

20 BLÆNDE AF DØR, VINDUE, LYSKASSE ELLER RIST For at sikre mod vandets indtrængning, kan man også vælge helt at blænde den potentielle vandvej. Det stiller imidlertid krav til fortsat naturlig adgang, og betyder derfor ofte større ombygninger. At blænde døre, vinduer og lyskasser kan være kompliceret og afhænger af bygningens indretning, lysforhold og flugtveje, samt adgangsforhold generelt. Der kan også være arkitektoniske begrænsninger, der hindrer, at man kan få lov til tilmure et dør- eller vindueshul i facaden eller sløjfer en lyskasse. Løsningen skal tage højde for ændrede ventilationsforhold, samt varme- og fugttekniske forhold. PRISOVERSLAG CA. KR Blænde af dør eller vindue (210 cm x 100 cm) i skakt eller gadeniveau Blænden etableres af massiv 24 cm tyk teglstensvæg i dørhul på forhøjet sokkel støbt i beton. Overflade på sokkel og mur tilpasses eksisterende overflade. Side 20

21 Udskiftning af vindue PRISOVERSLAG CA. KR Udskiftning til fast vindue med aluminiumsramme og glasparti uden sprosser. Inklusiv nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vindue og fugning omkring nyt vindue. PRISOVERSLAG CA. KR Forhøjning af brydtning/sokkel under vindue Brystning/sokkel forhøjes med 15 cm som støbt eller muret løsning. Overfladen på brystning/sokkel tilpasses tilstødende overflade. Der monteres nyt vindue. Før Efter Sikring af kældervindue og rørgennemføring. OBS på bevaring af tilstrækkelig røgudluftning ved denne løsning. Side 21

22 ETABLERING AF OVERDÆKNING/VINDFANG Trappeskakte, andre lavtliggende adgange, samt lyskasser kan, hvis forholdene tillader det, sikres ved at etablere overdækning eller et tæt vindfang omkring skakten. Overdækningen skal være tæt ved terræn og eventuelt kombineres med en opkant, som er nævnt tidligere i folderen. Overdækning kan udføres i eksempelvis glas, stål eller træ. Glaspartier skal i nogle tilfælde udføres i slagfast/brudsikkert materiale eller i sikkerhedsglas. Ændring kræver byggetilladelse da der ændres på brandsikkerheden. Overdækning af trappeskakt PRISOVERSLAG CA. KR Overdækning udført som halvtag i stål og glas, fastgjort på eksisterende vanger og mur. Før Efter Sikring af kælderskakt. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side 22

23 Overdækning af lyskasse PRISOVERSLAG CA. KR Der etableres en tæt overdækning af glassten i plan med eksisterende overkant. Før Efter Sikring af lyskasse. OBS på bevaring af tilstrækkelig røgudluftning ved denne løsning. Tætning af overdækning af skakt PRISOVERSLAG CA. KR Eksisterende overdækning tætnes eller udskiftes. Side 23

24 TEKNISKE INSTALLATIONER I GADEPLAN Styre- og elskabe er yderst sårbare over for indtrængning af vand. Indtrængning kan forårsage kortslutninger og brud på elforsyningen. Forhøjning af sokkel til elskabe PRISOVERSLAG CA. KR Elskabe forhøjes med en støbt sokkel på minimum 15 cm over terræn. Dette kan foranledige omlægning af elinstallationer. Transformerstationer i eksisterende huse eller lignende er bedre sikret end elskabene, men indtrængning af vand kan også her have store konsekvenser. PRISOVERSLAG CA. KR Vandtætte døre og opkant på transformatorstationer Der etableres vandtætte døre, som forhøjes med en støbt opkant på minimum 15 cm over terræn. Dette kan foranledige omlægning af elinstallationer. Side 24

25 PARKERINGSKÆLDRE Parkeringskældre er oplagte potentielle veje for indtrængning af vand, fordi de naturligt ligger med adgang fra gadeniveau. Sikring af parkeringskældre betyder ofte, at forholdene ved nedkørslen skal ændres eller ombygges. PRISOVERSLAG CA. KR Sikring af parkeringskælder med rampe og eventuel port Rampen forhøjes 15 cm over terræn ved at forlænge strækningen over terræn eventuelt suppleret med opkant eller mur langs rampeforlængelsen. Der etableres en port, der forhindrer indtrængning af vand. Side 25

26 ELEVATORSKAKTE Elevatorskakte med adgang i gadeniveau er yderst sårbare over for indtrængning af vand. Teknikken i bunden af skakten er udsat og vil kunne blive beskadiget ved vandindtrængningen. Ligeledes vil kældre i direkte forbindelse med skakten potentielt kunne oversvømmes. Sikring af elevatorskakt med rampe PRISOVERSLAG CA. KR Terrænforholdene ved indgangen ændres eller ombygges, så vand ikke kan ledes direkte ind i skakten. Der etableres eksempelvis en cm høj rampe i asfaltbelægning, og elevatordøren flyttes med samme afstand. Før Før Efter Maksimal hældning på 50, jf. krav om tilgængelighed. Sikring af elevatorskakt med rampe. OBS på tilgængelighed ved denne løsning. Side 26

27 PRISOVERSLAG CA. KR Sikring af elevatorskakt med alarm og pumpe Der etableres en elektronisk vandstandsalarm, som ved indtrængning af vand giver signal og igangsætter en kraftig lænsepumpe. Samtidig køres elevatorstolen automatisk i sikker afstand. Vandstandsalarmen og pumpen beskyttes og/eller opsættes i forsvarlig højde, så de ikke oversvømmes i skakten. Side 27

28 OVERSVØMMELSE FRA KLOAK I forbindelse med klimarelaterede oversvømmelser er den hyppigste oplevelse i området omkring Vodroffsvej oversvømmelse fra kloak. Det eksisterende rørsystem overbelastes og vandet må søge op af rørene i kældre, toiletter med mere. Disse indgange kan klimasikres gennem lukning af afløb, højvandslukker eller pumpebrønde. Vær opmærksom på, at: ALLE INDGREB PÅ KLOAKSYSTEMET SKAL UDFØRES AF EN AUTORISERET KLOAKMESTER, OG DER SKAL REGNES MED LØBENDE VEDLIGEHOLD AF INSTALLATIONERNE. Side 28

29 PRISOVERSLAG CA. KR Lukning af afløb Lukning af afløbet skal ske både ved hovedledning og ved afløbet. Det sker ved at etablere afpropning i begge ender. Lukning kun ved afløbet er ulovligt og øger risikoen for rotter. Afpropning af afløb i begge ender. Side 29

30 Højvandslukke på gulvafløb PRISOVERSLAG CA. KR Der findes flere typer højvandslukker: simpel højvandslukke, godkendt højvandslukke og tilbageløbsstop. Simple højvandslukker med bolde er billige, men ikke driftsikre. Disse må desuden kun anvendes på bygninger, hvor denne løsning er installeret i forvejen. Derimod er godkendte højvandslukker og tilbageløbsstop effektive. De lukker for tilbageløb fra kloakken, men der kan ikke afledes vand fra systemet under kraftig regn. Disse kan bruges ved enfamilies huse. Højvandsaflukke på gulvafløb. Side 30

31 Pumpe på samlet afløb PRISOVERSLAG CA. KR En pumpebrønd kan aflede vand under alle omstændigheder, det vil sige også selvom vand finder vej til kælderen under ekstrem regn. Denne løsning kræver både byggetilladelse og dispensation. Pumpe på samlet afløb. Side 31

32

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Klimasikring af ejendomme - Metodekatalog

Klimasikring af ejendomme - Metodekatalog Klimasikring af ejendomme - Metodekatalog Indholdsfortegnelse INTRODUKTION Formål Risiko, sikring og beredskab Sikringsniveau Vandveje, skybrudssikring og beredskab Typiske risikopunkter og forslag til

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

I stueplan Døre i ydervægge - omfatter døre i flugtveje

I stueplan Døre i ydervægge - omfatter døre i flugtveje OBS Hvad er symptomerne? Hvordan sikrer man sig. Med hvilke produkter Visse af produkterne her kræver specialudddannede montører Tekst Her er døre udført i træ-, aluminium, plasr og stål almindeligt forekommende,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

I stueplan Andre døre i ydervægge, samt porte til private garager.

I stueplan Andre døre i ydervægge, samt porte til private garager. OBS Visse af produkterne her kræver specialudddannede montører Hvad er symptomerne? Hvordan sikrer man sig. Tekst Denne dørtype omfatter terrassedøre, skydedørspartier, franske altaner og garageporte i

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen JBS_Tilbud Inkl Moms Bemærkning Dobbeltdør, ca. 2 m i bredden. Glaspartier på hver side. Træ/alu konstruktion,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Skybrudsikring af bygninger

Skybrudsikring af bygninger Skybrudsikring af bygninger Agenda: 1. Introduktion hvorfor individuel sikring af bygninger? 2. Indledende overvejelser: 1. Hvad skal jeg selv sørge for? 2. Sikringsniveau 3. Prioritering ud fra værdier

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning

Termografisk inspektion af bygning Termografisk inspektion af bygning Bygnings data: Inde temperatur målt i bygning ved opstart: Ca. 22 C Ude temperatur: Målt til ca. 10 C Temperatur differences inde - ude Δt 12 C Type af bygning: Nyt indgangsparti

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere