AFTALT GRØN BYFORNYELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALT GRØN BYFORNYELSE"

Transkript

1 AFTALT GRØN YFORNYLS M AFTALT GRØN YFORNYLS FÅR U......større komfort...en billigere varmeregning...en bedre og sundere bolig...en fremtidssikret ejendom...og du bidrager den fælles indsats mod udledning af O 2!

2 Hvad er AFTALT GRØN YFORNYLS? TILSKU TIL ARJRN AFTALT GRØN YFORNYLS er en aftale- og skudsmodel for energirenoveringer i private udlejningsejendomme. Reglerne er fastsat i byfornyelseslovens kap. 6 a og forvaltes af Ministeriet for y, olig og Landdistrikter nergiselskaberne kan yde skud gennemførelse af de investeringer, som er nødvendige for at kunne udføre energiforbedringerne. er kan kun opnås skud arbejder, der ikke er påbegyndt, før aftalen mellem bygningsejeren og energiselskabet er indgået. HVM KAN RUG ORNINGN? åde udlejer og lejerne kan tage initiativ aftalt grøn byfornyelse. Udlejere og lejere kan indgå en skriftlig aftale om energimæssige forbedringer i lejlighederne eller ejendommen. TILSLUTNING TIL AFTALN Udlejer kan sammen med et flertal af lejerne indgå en skriftlig aftale om grøn byfornyelse. I nogle fælde kan beboerrepræsentanterne indgå aftalen om aftalt grøn byfornyelse på samtlige lejeres vegne. Aftalen er bindende for de lejere, der ikke har underskrevet og gælder også for lejemål, der er ubeboerågivning OM AFTALT GRØN de og uudlejede på aftaletidspunktet. YFORNYLS På Grøn yfornyelseslinje kan du få telefonisk vejledning om de nye regler og om processen, der fører frem en aftale. HVILK ARJR FALR IN UNR Her kan du også få teknisk rådgivaftaln? ning i form af vejledning om energiopalle former for energibesparende arbejtimerende tag i ejendommen. der og følgearbejder: Rådgivningen er gratis. Forbedring af varmeanlæg og el- og Ministeriet for y, olig og Landdivandinstallationer. strikter har desuden udarbejdet en vej Forbedring af klimaskærmen ledning om reglerne. tablering af vedvarende energiformer HVORAN FINANSIRS N? nergiforbedringerne finansieres af en huslejestigning, som betales af lejeren. Til gengæld får lejeren en på fx varmen, som afhængig af aftalen kompenserer mere eller mindre for huslejestigningen. Stigende energier vil kunne øge lejerens fremover. STØTT TIL HUSLJSTIGNINGN Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte nedsættelse af lejeforhøjelsen. Kommunen kan desuden beslutte at byde genhusning i ombygningsperioden. HVILK FORL FÅR U? Lejeren får bedre varmekomfort i boligen og en i energiforbruget. n varm bolig uden træk og kolde vægge er også sundere. Udlejeren får fremtidssikret sin ejendom, hvilket gør boligerne mere attraktive. egge parter bidrager at sænke O2 forbruget. Ring Grøn yfornyelseslin je

3 Sådan kan det foregå For detaljer om processen: klik ind på grønbyfornyelse.dk VJN TIL N AFTAL ygningen er dyr at opvarme, og komforten kunne være bedre Udlejer og lejere går i dialog Varsling af lejeforhøjelse Ansøgning om evt. boligstøtte På Grøn yfornyelseslinje kan du få telefonisk vejledning om reglerne og den praktiske proces et er en god idé at få en bygningssagkyndig at gennemgå ejendommen og pege på mulighederne for energiforbedringer Støtte fra kommunen Tilskud fra energiselskabet t certificeret energimærkningsfirma skal afgive erklæring om arbejdernes energimæssige konsekvenser Arbejdet gennemføres Tilbud fra håndværkere Aftalen mellem udlejer og lejerne indgås på den autoriserede aftaleblanket fra Ministeriet for y, olig og Landdistrikter Søg indfasningsstøtte, byfornyelsesstøtte og eventuelt genhusning fra kommunen Tjek kommunens byfornyelsesramme. Måske er der penge at hente Huslejenævnet skal forhåndsgodkende lejeforhøjelsen, medmindre alle lejere slutter sig aftalen Undersøg mulighederne for at få skud fra energiselskaberne Indgå aftale med et energiselskab, før arbejdet iværksættes

4 ksempler KSMPL 3 jendom bygget 1904 KSMPL 2 LAVT FORRUG KSMPL 1 jendom bygget 1941 København jendom bygget 1890 A København F G HØJT FORRUG 4 etager, 70 lejligheder. Fjernvarmeforbrug 565,58 MWh Fjernvarmeforbrug 155,6 MWh etager, 18 lejligheder. Varmeforbrug 299,3 MWh Isolering af fladt tag øget fra 100 mm 350 mm. bespa70 er vinduer udskiftet lavenergi-vinduer med 3 lag glas, relse 31,7 MWh varm kant og gasfyldning. Hoveddør udskiftet. gårdfacaden isoleret udvendigt 100 mm plus armeret 23,4 MWh = med facadepuds. 20,9 MWh, = Termoruder fra 70 erne erstattes med nye e aggårdsfacade isoleret udvendigt med 150 mm armeret facadeder med varm kant puds. 18,5 MWh, = Gadedøre skiftes nye isolerede. bespa MWh = 70 er-vinduer mod er baggård udskiftet nye lavenergi-vinduer med 3 lag glas, varm kant og gasfyldning. øre mod baggård rystningspartier under vinduer mod gaden isoleret indvendigt tageadskillelse over port isoleret fra 100 m 0 mm. udskiftet. 31,3isolering. MWh = ,4 MWh = 300. Arbejdet med 100 mm 4,5 MWh = Installation af mekanisk venationsanlæg megenvinding i alle Alle vinduer, døre og ruder mod gaden udskiftet nye enerlejligheder. tageadskillelse isoleret. 23,9 MWh = giruder med varmkant. eregnet årlig er 54,3 MWh, 24,1 MWh = Arbe s svarende Overslags for varmefordelingsrør arbejdet er Radiatorer udskiftet, isoleret og cirkulati- Solcelleanlæg på taget. rystningspartier under vinduer mod gade isoleret indvendigt 6,6 MWh = Arbejd onspumpe udskiftet. 4,8 MWh = Arbej med 100 mm. 24,2 MWh = irkulationspumpe brugsvand udskiftet t dets rket pumpe rugsvandsrør isoleret og cirkulationspumpen udskiftet. 0,8 MWh = Arbejde rugsvandsrør og varmeveksler 28, er 11,4isoleret. MWh = MWh = Overslags for arbejdet ermed Udsugningsanlæg udskiftet mekanisk venationsanlæg Samlet årlig 73 MWh = Solvarmeanlæg med varmt brugsvand. 106,9 varmegenvinding. 11,7 MWh = O2-udledning reduceret med 13,40 ton. Talle a MWh = Samlet årlig = 98, Samlet336,0 årlig MWh MWh = O2-reduktion 46,03 Tallenereduceret er fra O2ton. -udledning med 13,45 ton. Tallene er fra 2013.

5 KSMPL 2 KSMPL 3 KSMPL 3 jendom bygget 1904 jendom bygget 1904 LAVT FORRUG jendom bygget 1890 København A F G HØJT FORRUG Fjernvarmeforbrug 155,6 MWh Fjernvarmeforbrug 155,6 MWh etager, 18 lejligheder. Varmeforbrug 299,3 MWh er vinduer udskiftet lavenergi-vinduer med 3 lag glas, 70 er vinduer udskiftet lavenergi-vinduer varm kant og gasfyldning. Hoveddør udskiftet varm kant og gasfyldning. Hoveddør udskiftet. 23,4 MWh = ,4 MWh = aggårdsfacade isoleret udvendigt med 150 m Termoruder fra 70 erne erstattes med nye energiruder med varm kant. aggårdsfacade isoleret udvendigt med 150 mm armeret facadeuder med varm kant. Gadedøre skiftes nye isolerede. 41 MWh = puds. 18,5 MWh, = puds. 18,5 MWh, = MWh = er rystningspartier under vinduer mod gaden tageadskillelse over port isoleret fra 100 mm 300 mm. rystningspartier under vinduer mod gaden isoleret indvendigt 00 mm. 0,4 MWh = 300. er med 100 mm isolering. 4,5 MWh = med 100 mm isolering. 4,5 MW er Installation af mekanisk venationsanlæg med varmegenvinding i alle armegenvinding i alle tageadskillelse isoleret. 23 lejligheder. tageadskillelse isoleret. 23,9 MWh = ,1 = MWh ris Solcelleanlæg på taget. Radiatorer udskiftet, varmefordelingsrør isoleret og cirkulati- Radiatorer udskiftet, varmefordelingsrør iso onspumpe udskiftet. 4,8 MWh 6,6onspumpe MWh = , udskiftet. MWh = Arbejis dets irkulationspumpe brugsvand udskiftet A-mærket pumpe. dets ærket pumpe. rugsvandsrør isoleret og cirkulationspumpe = rugsvandsrør isoleret og cirkulationspumpen udskiftet. s ,8 MWh er 11,4 MWh = er 11,4 MWh = Samlet årlig 73 MWh = Udsugningsanlæg udskiftet med mekanisk venationsanlæg Udsugningsanlæg udskiftet med mekanisk v med 13,40 ton. Tallene er fra ,7 MWh = med varmegenvinding. 11,7 M med varmegenvinding. ra O2-udledning reduceret Samlet årlig 98,2 MWh = O2-udledning reduceret med 13,45 ton. Tallene er fra Samlet årlig 98,2 MWh = O2-udledning reduceret med 13,45 ton. Tallen

6 KSMPL 3 jendom bygget 1904 LAVT FORRUG A F G HØJT FORRUG Fjernvarmeforbrug 155,6 MWh t. lle 70 er vinduer udskiftet lavenergi-vinduer med 3 lag glas, varm kant og gasfyldning. Hoveddør udskiftet. 23,4 MWh = aggårdsfacade isoleret udvendigt med 150 mm armeret facadepuds. 18,5 MWh, = rystningspartier under vinduer mod gaden isoleret indvendigt med 100 mm isolering. 4,5 MWh = tageadskillelse isoleret. 23,9 MWh = Radiatorer udskiftet, varmefordelingsrør isoleret og cirkulationspumpe udskiftet. 4,8 MWh = rugsvandsrør isoleret og cirkulationspumpen udskiftet. er 11,4 MWh = Udsugningsanlæg udskiftet med mekanisk venationsanlæg med varmegenvinding. 11,7 MWh = Samlet årlig 98,2 MWh = O 2 -udledning reduceret med 13,45 ton. Tallene er fra 2013.

7 AFTALT GRØN YFORNYLS Vi bidrager den fælles indsats mod udledning af O 2! HUSLJNÆVNT Når huslejenævnet skal forhåndsgodkende lejeforhøjelsen, beregner huslejenævnet lejeforhøjelsen både efter reglerne om aftalt grøn byfornyelse og efter de almindelige regler om forbedringsforhøjelser. et giver det bedst mulige grundlag for din beslutning. NRGIMÆRKNINGSFIRMA Før der indgås en aftale, skal lejerne have udleveret en skriftlig erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma, så alle kan se, hvor store r den planlagte renovering giver. NRGISLSKARN nergiselskaberne har mulighed for at give skud gennemførelse af energiforbedringerne. esuden kan energiselskaberne yde rådgivning om energirenovering. KOMMUNN Kommunen kan inden for dens byfornyelsesramme beslutte at yde indfasningsstøtte nedsættelse af lejeforhøjelse ved energirenovering. Kommunen kan også beslutte at byde genhusning i ombygningsperioden. Kommunen vil også kunne opfordre udlejer og lejere at indgå en aftale om grøn byfornyelse. HVIS U VIL VI MR grønbyfornyelse.dk GRØN YFORNYLSSLINJ Ny Kongensgade København K Tlf: Udgivet: Juli 2014 TGNINGR OG LAYOUT: KIM ROSTRÖM

BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014

BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 3 / 2014 Aftalt grøn byfornyelse Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen, Aftalt Grøn Byfornyelse En aftale giver

Læs mere

Byggeteknisk viden. Inde i bygningen. Uden på bygningen. Sunde boliger. Vedligehold din bygning Spar på varmen. Kælderen

Byggeteknisk viden. Inde i bygningen. Uden på bygningen. Sunde boliger. Vedligehold din bygning Spar på varmen. Kælderen Byggeteknisk viden Inde i bygningen Uden på bygningen Sunde boliger Vedligehold din bygning Spar på varmen Kælderen Indhold Introduktion 3 Sunde boliger 5 Spar på varmen 9 Uden på bygningen 17 Inde i bygningen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 Rughavevej 11 2500 Valby Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 15 Adresse: Rughavevej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme, 546 kwh el. 1.4 MWh Fjernvarme, 484 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme, 546 kwh el. 1.4 MWh Fjernvarme, 484 kwh el SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Hovedgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-022596 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12.440 kwh fjernvarme 508 kwh el 540 kwh fjernvarme 3.000 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12.440 kwh fjernvarme 508 kwh el 540 kwh fjernvarme 3.000 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Prins Christians Gade 17 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-016534-001 Energikonsulent: Frants Thaning Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 13,00 m³ koldt brugsvand 6,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 13,00 m³ koldt brugsvand 6,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 9 Adresse: Klaus Berntsens Vej 218 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-470246-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Frørupvej 14 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-256998-001 Energikonsulent: Jan Nygaard Nissen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Poppelvej 15 8882 Fårvang Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. april 2015 Til den 14. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6083 Poppelvænget August Wimmers Vej 12 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. oktober 2012 Til den 17. oktober

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Islands Brygge 34A 2300 København S BBR-nr.: 101-241220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Anemonevej 22 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2015 Til den 26. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG Energimærkningsrapport Sandholmsvej 13-15 Sandholmsvej 13 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. maj 2012 Til den 8. maj 2019. Energimærkningsnummer 310000121 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nylund 20 7620 Lemvig Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sdr. Alle 6 8830 Tjele Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. april 2014 Til den 3. april 2021. Energimærkningsnummer 311046754

Læs mere

Energimærke. Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-031277-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Bygn. 3: Udskiftning til lavenergiruder. 16 MWh Fjernvarme 10200 kr. 187200 kr. 18.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Bygn. 3: Udskiftning til lavenergiruder. 16 MWh Fjernvarme 10200 kr. 187200 kr. 18. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-208494 Energikonsulent: Eva Maria Larsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere