1 Indledning. 2 Vedligeholdsplan MEMO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning. 2 Vedligeholdsplan MEMO"

Transkript

1 MEMO TITEL Forsøgsgården - Vedligeholdsplan DATO 20. juni 2014 TIL Jan Ove Petersen KOPI FRA PROJEKTNR Erik Beck Jensen A ADRESSE COWI A/S Stormgade Esbjerg TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/9 1 Indledning Andelsboligforeningen Forsøgsgården har anmodet COWI om at udarbejde en vedligeholdsplan for fremtidig udvendigt vedligehold af foreningens 21 boliger. I forbindelse med planlægningen ønskes tillige belyst, om det vil være økonomisk fordelagtigt at: efterisolere de lette facader udskifte eksisterende vinduer med nye energioptimerede vinduer foretage andre energiforbedringer På baggrund heraf har COWI foretaget en besigtigelse af den samlede bebyggelse. Besigtigelsen er foretaget i dagene april 2014 og er gennemført fra terræn. Derudover har vi i samarbejde med tømrerfirmaet Bent Hyldahl foretaget en nærmere inspektion af utæt kvist i nr. 95. Inspektionen blev gennemført 28. april Ved samme lejlighed blev inddækningen omkring tagvinduet i nr. 95 også inspiceret. Ud over de nævnte undersøgelser bygger vedligeholdsplanen tillige på vore erfaringer gjort i forbindelse med reparation af skotrender ved kvist i indgangsfacade i nr. 85, hvor der er udført reparation af rådangrebet spær og foretaget en tætning mellem undertag og skotrende. Vedligeholdsgruppen har bidraget med regnskaber for driftsperioden fra Vedligeholdsplan Siden byggeriets ibrugtagning er der blevet indbetalt årlige beløb til en vedligeholdskonto. Kontoen har afholdt udgifterne til den til dato gennemført vedligehold. Ifølge vedligeholdsgruppen har der - set over årene - været balance på kontoen med god overensstemmelse mellem indtægter og udgifter.

2 SIDE 2/9 Indbetalingen til vedligeholdskontoen er øget med ca. 5 % pr. år. Vedligeholdsgruppen lægger op til at fortsætte stigningstakten og fortsat lade kontoen afholde de almindeligt forekommende vedligeholdsaktiviteter. Det almindelige vedligehold, som er udført til dato, omfatter ikke ekstraordinære vedligeholdsaktiviteter som eksempelvis udskiftning af tag, døre og vinduer og lignende økonomisk tunge aktiviteter. Et utæt tag bør naturligvis repareres straks, men skal man nøjes med at skifte de utætte tagsten eller skal man skifte hele taget. Som udgangspunkt bør de utætte tagsten skiftes, men har vi en situation, hvor hele taget er tyndslidt, skal man måske alligevel overveje at skifte hele taget. Vi har dog et dilemma, for hvornår er taget så nedslidt, at det hele bør skiftes? Dilemmaet er nævnt for at illustrere, at vi ikke har at gøre med en eksakt videnskab. Man kan diskutere længe, hvornår ting er tjenlige til vedligehold eller udskiftning. På den baggrund har vi derfor opstillet og prissat en aktivitetsplan, der viser de relevante ekstraordinære vedligeholdsaktiviteter for Forsøgsgården. De forskellige aktiviteter er prissat og tildelt en foreløbig prioritet. En samlet foreløbig økonomisk oversigt over ekstraordinære vedligeholdsaktiviteter er indsat sidst i rapporten, der er en "bruttoliste", som kan være grundlaget for prioritering af de konkrete indsatser. 3 Energimæssige forbedringer I forbindelse med planlægning af det kommende vedligehold bør der også ses på mulighederne for at gennemføre arbejder med henblik på at opnå en forbedret energimæssig tilstand. Nugældende bygningsreglement stiller faktisk krav om at dårligt isolerede konstruktioner efterisoleres i forbindelse med udskiftning eller renovering. De forskellige muligheder er beskrevet efterfølgende. 3.1 Vinduer Et ældre vindue er typisk en af husets store energislugere. Forsøgsgårdens oprindelige vinduer er ingen undtagelse. De oprindelige vinduer har som sådan levet op til dagens krav, da husene blev opført. I dag fremstilles vinduer dog med en væsentlig bedre isoleringsevne. Mange vinduesproducenter foruden forskellige interesseorganisationer indenfor glas og vinduesproduktion stiller beregningsprogrammer til rådighed for beregning af mulig energibesparelse ved udskiftning af gamle termovinduer med nye energioptimerede energivinduer - som de så flot kaldes i dag. Beregning af et vindues energibalance er en kompliceret affære og der kræves mange parametre for at give et retvisende resultat. Ud over selve vindueselementets

3 SIDE 3/9 varmetekniske data er det således afgørende, om vinduet sidder i en nord- eller sydvendt facade. Om det sidder i fuld sol eller i delvis skygge. Om skyggen dannes af en løvfældende beplantning eller et bygningsudhæng. Hvilken temperatur holdes inden døre og hvad er energiprisen. Alt sammen parametre som har indflydelse på, hvor god en forretning det vil være at foretage udskiftning til et nyt energivindue. For at gøre beregningsprogrammerne brugervenlige, så Hr. og Fru Danmark også kan bruge dem, er programmerne blevet væsentligt forenklede. De baserer sig derfor på nogle generelle forudsætninger, så brugeren hurtig kommer frem til en opnåelig energibesparelse og dermed også en forventet økonomisk besparelse på varmeregningen. Resultatet er derefter. Uden at påstå, at resultatet som regel er tendentiøst, er det i bedste fald misvisende. Som anført tidligere er de oprindelige vinduer ikke optimale set i dagens perspektiv, men det er vores vurdering, at en vinduesudskiftning ikke kan forsvares ud fra en energiøkonomisk betragtning alene. Den besparelse som vil kunne opnås modsvarer ikke udgifterne forbundet med en udskiftning. De oprindelige vinduers U-værdi anslås til 2,5 W/m²/K. Nye vinduer fås i dag med en U-værdi på ca. 0,9 W/m²/K. Et typisk hus har 20 m² vinduer. Varmesæsonen strækker sig over 227 dage og regningsmæssigt kan vi ansætte den udvendige gennemsnitstemperatur til 4 0 C. Med en gennemsnitlig indvendig temperatur på 20 0 C og en fjernvarmepris på ca. 40 øre pr. kwh kan vi opstille en forenklet beregning, der viser den årlig besparelse for en gennemsnitsbolig: (2,5-0,9) x 20 x 227 x 24 x (20-4) / 1000 x 0,40 = kr./år Udskiftning af vinduer koster typisk i størrelsesordenen kr pr. m². Simpel tilbagebetalingstid uden finansieringsomkostninger bliver dermed 20 x 4000 / 1115 = 71 år. Ifølge det oplyste klager mange beboere over kuldenedfald fra vinduerne i vinterperioden. Det er et kendt problem at store sammenhængende glaspartier giver anledning til kuldenedfald. Jo dårlige vinduerne er isoleret, jo kraftigere bliver kuldenedfaldet. En vinduesudskiftning med nye energivinduer vil således kunne øge komfortniveauet. Hvor meget komfortniveauet vil øges er vanskelig at anskueliggøre, da det er meget individuelt, hvordan folk føler sig generet af kulde. Nye vinduesglas bliver coatet på forskellig vis. Én coating tillader sollys (= varme) at slippe ind en anden coating hindrer varmen i at slippe ud. Vinduerne, eller rettere glasset, skal derfor designes forskelligt afhængig af, om vinduet sidder i en nord-, øst/vest eller sydvendt facade. For at spare mest mulig på varmen skal de sydvendte vinduer tillade mest mulig sollys at skinne igennem, samtidig med at mindst mulig varme slipper ud. Det vil

4 SIDE 4/9 være den optimale situation i fyringssæsonen. Om sommeren vil man derimod gerne afskærme for solen. Det bliver derfor en balancegang, om man vil tillade mest mulig varme ind året rundt eller acceptere et reduceret solindfald i fyringssæsonen for til gengæld at undgå alt for høje temperaturer hen over sommeren. De oprindelige vinduer er Velfac model 200. Typen, der er med integreret vinduesramme og karm, er valgt ud fra et arkitektonisk ønske om at opnå størst muligt glasareal og mindst mulig ramme. Denne vinduestype ses ofte at give anledning til dug og deraf følgende skimmelvækst langs rudens kanter. De forskellige vinduesproducenter arbejder hele tiden på at forbedre vinduerne. Det gælder ikke mindst på isoleringsevnen. Ved fremtidig vinduesudskiftning vil vi derfor anbefale, at markedet afsøges for alternative fabrikater, og at man derefter vælger den leverandør og det vinduesglas, som kan tilbyde den bedste løsning. 3.2 Tag Tagkonstruktionen er isoleret med 200 mm mineraluld og konstruktionen er allerede fuldt udfyldt. Den samlede konstruktion giver en U-værdi på ca. 0,21 W/m²/K. Umiddelbart vil det ikke være muligt at tilføje yderligere isolering uden større indgreb. En øget isoleringstykkelse vil derfor betyde at tagfladen skal løftes eller at der isoleres med et ekstra lag isolering indefra. Ifølge nugældende Bygningsreglement skal der i forbindelse med udskiftning af en tagdækning efterisoleres, hvis isoleringstykkelsen er 200 mm eller derunder. I den konkrete sag skal der efterisoleres med 70 mm isolering, for at bringe U-værdien ned på de krævede 0,15 W/m²/K. Omregnes U-værdierne til årlig besparelse vil det for et hus på 100 m² reducere varmeudgifterne med: (0,21-0,15) x 100 / tan(35 0 ) x 227 x 24 x (20-4) / 1000 x 0,40 = 298 kr./år Krav om efterisolering bortfalder, hvis merinvesteringen ikke er rentabel set over en 40-årig periode. Overstiger merudgiften ved efterisolering en tærskelværdi på 298 x 40 / 1,33 = kr vil der ikke være krav om efterisolering. I den konkrete sag vil merudgifterne overstige tærskelværdien og dermed vil kravet bortfalde. 3.3 Lette facader Tilbage i 2007 har COWI rådgivet i forbindelse med en renovering af de blå karnapper. Rapporten fra dengang påpeger problemer med kolde områder med dårlig eller mangelfuld isolering samt problemer med revnede og afskallede facadeplader.

5 SIDE 5/9 Hvorvidt isoleringsproblemet er løst vides ikke, men problemerne med revnede og afskallede plader forekommer stadig. I rapporten fra dengang anbefales, at facadepladerne udskiftes med en stærkere plade. En plade som er indfarvet fra fabrik og som lettere tåler vejrligets påvirkninger og ikke er helt så ømfindtlig over for mekaniske påvirkning. Det være sig påvirkninger i form af hærværk eller blot ved henstilling af cykler op ad facaden. Problemerne med revnede og afskallede facadeplader er uændret, og anbefalingen er for så vidt den samme i dag. Jævnfør det nugældende bygningsreglement skal der imidlertid gennemføres efterisolering, hvis facaden renoveres eller udskiftes. Som udgangspunkt vil isoleringskravet opstå, hvis al facadebeklædning udskiftes. Fortsættes som hidtil med en partiel reparation vil man undgå isoleringskravet. Som det gælder for tag frafaldes kravet, hvis en efterisolering i den konkrete situation er forbundet med så store udgifter, at merinvesteringen ikke er rentabel. De lette facader er i øjeblikket isoleret med 150 mm mineraluld, hvilket giver en U-værdi på 0,27 W/m²/K. Der skal tilføjes yderligere 70 mm isolering for at leve op til isoleringskravet 0,19 W/m²/K. Hver især har boligerne i gennemsnit ca. 30 m² let facade. Omregnes efterisoleringen til en årlig opnåelig besparelse fås: (0,27-0,19) x 30 x 227 x 24 x (20-4) / 1000 x 0,40 = 83 kr./år Uden at regne yderligere ses umiddelbart, at besparelsen ikke vil kunne forsvare den merudgift, som vil være forbundet med en efterisolering. Bygningsreglementets krav om efterisolering vil dermed bortfalde. 4 Tilstandsvurderinger Vurderet ud fra et rent teknisk synspunkt kommenteres i det efterfølgende den aktuelle tilstand. 4.1 Tegltage Ud over selve teglstenene indgår også et undertag i tagdækningen. Teglstenene er ikke 100 % tætte over for slagregn, og indtrængende vand og sne skal derfor opfanges af et undertag, som på Forsøgsgården består af en armeret plastfolie. Vi har vurderet på kvaliteten af tagstenene, og vi har haft taget åbnet enkelte steder for at vurdere tilstanden på undertaget. Derudover er undertaget over køkken i fælleshuset besigtiget indefra.

6 SIDE 6/9 Tagstenene vurderes som værende i god stand. Set udefra har vi ikke kunnet observere skader eller fremskreden ælde på undertagene. Besigtigelsen i fælleshuset afslørede imidlertid enkelte huller som mest af alt har karakter af slid og en enkelt bane, hvor plastfoliens trådarmering hang løs. Alt i alt vurderes tagsten og undertag at have en restlevetid på minimum 15 år uden væsentlig vedligeholdsbehov. På tagrygningen indgår en særlig tætning som i stort omfang gaber i forhold til tagdækningen. Enkelte steder er den ved at falde ned. En utæt tagrygning kan give anledning til indtrængning af fygesne og slagregn. Derudover giver utætheder mulighed for fugles redebyggeri. Tagrygningen bør derfor eftergås. 4.2 Skifertage Skifertagene er begroede og slidte. Overlæggene begynder at gabe. På udhusene, hvor undertagene er synlige, ses at armeringstrådene slipper plastfolien. Skifertagdækningen og undertagene bør påregnes udskiftet indenfor en kort årrække. 4.3 Kviste Der er et potentielt problem i forbindelse med kvistene, idet tætningen mellem skotrende og undertag som tidligere drøftet er basseret på at den anvendte tagkit holder tæt. Det har som bekendt givet anledning til vandindtrængning og råd i et spær i nr. 85. Det anbefales derfor at gennemgå samtlige kviste for at tætne mellem skotrende og undertag. Zinktaget på kvistene volder også problemer, idet der relativt ofte opstår utætheder som følge af temperaturbevægelser. Utæthederne giver anledning til vandindtrængning, som igen giver øget risiko for råd i konstruktionerne. Det anbefales derfor at udskifte samtlige zinkbeklædninger på kvisttagene. Loddede samlinger bør undgås. Zinkpladerne bør i stedet samles med traditionelt falsede samlinger uden de nuværende lodninger. 4.4 Tagvinduer De eksisterende tagvinduer er af producenten benævnt som klassiske ovenlys. De er valgt ud fra ønsket om at opnå størst mulig glasareal indenfor den givne plads. Vinduet er produceret af Velfac, men der er altså ikke tale om det typiske vippevindue, som de fleste forbinder med et Velfac-vindue. Isoleringsmæssigt har det klassiske vindue en udfordring set i forhold til vippevinduet. Isoleringsværdierne svarer blot til 50 % af de værdier, som vippevinduet opnår. Da vinduerne samtidig er anvendt i baderum og i soverum giver det anledning til stort omfang af kondensdannelser med dryp og skimmelvækst til følge.

7 SIDE 7/9 Det er ikke lykkedes at fremskaffe data på det oprindelige vindue, og det er derfor usikkert, hvor meget en udskiftning vil kunne forbedre fugtproblemerne. Ses alene på fugtproblematikken vil det være bedst at skifte til et traditionelt vippevindue, men det vil i givet fald påvirke både arkitektur og lysindfald. Inden den endelige beslutning vedrørende vinduer træffes bør der indgå overvejelser så som: Behov: Arkitektur: Lysindfald: Isolering: Følgearbejder: Tid: Pris: Cost-benefit: Hvor stort er behovet for udskiftning Ændres vinduet påvirkes arkitekturen Ændres vinduet påvirkes lysindfaldet Øget isoleringsværdi forbedrer komfortniveauet Ændres vinduet vil behovet for følgearbejder i tag og indvendigt i boligen blive desto større. Hvornår skal det foregå. Kan det afvente en tagudskiftning hvor der alligevel skal rådes med taget? Prisen på den enkelte løsningsmodel bør indgå i overvejelserne. Den effekt som opnås ved en udskiftning, er den penge værd? 4.5 Tagrender Tagrender fremstår uden væsentlige skader. Renderne har imidlertid en alder der nærmer sig deres forventede levetid. En udskiftning indenfor en kortere årrække bør derfor påregnes. Udskiftningen bør foretages i sammenhæng med en eventuel udskiftning af tagdækningen eller på et tidspunkt hvor vedligeholdsomkostningerne bliver uforholdsmæssigt store. 4.6 Murværk Al murværk fremstår sundt og godt. Med fortsat vedligehold vurderes der ikke at opstå behov for ekstraordinært vedligehold indenfor overskuelig tid. 4.7 Facadebeklædning Facadebeklædningen fremstår med afskallet maling og med mange revner i pladebeklædningen. Mange tidligere afskallinger er malet over. På afstand kan malingen sløre afskallingerne, men tæt på ses de fortsat. Set fra teknikers synspunkt fremstår fadebeklædningen i det store hele som værende nedslidt. Der forekommer dog en del variation, og mens gården er mest medtaget hører toften til i den bedre ende.

8 SIDE 8/9 For så vidt angår vedligehold kan man vælge at fortsætte som hidtil og acceptere det lidt slidte udseende eller slå til med den store hammer og udskifte al facadebeklædning fra en kant. Vælges udskiftning vil det være teknikerens anbefaling at overveje brug af en stærkere facadeplade, som ikke kræver gentagen malerbehandling. Det kunne eksempelvis være en Steni Colour facadeplade som er baseret på en kerne af glasfiber. Der vil være fordele og ulemper forbundet med begge løsninger. Sammenholdes den nuværende løsning (Eternit facadeplade) med en ny stærkere indfarvet facadeplade (Steni Colour) ses følgende fordele og ulemper. Fortsættes ad nuværende spor med Eternit facadeplade: + Billigste løsning at etablere - Kræver gentagen malerbehandling - Stort vedligeholdsbehov. (= dyrt) + Hele facaden males når plader udskiftes. En udskiftning ses derfor ikke Udskiftes hele facaden med ny Steni Colour facadeplade: - Dyreste løsning at etablere + Kræver ikke gentagen malerbehandling + Ringe vedligeholdsbehov (= billigt) - Ved udskiftning af en beskadiget plade vil der være risiko for at det ses, hvis facaden er falmet - Udskiftningen til anden plade, kan muligvis betyde et andet arkitektonisk udtryk, end det oprindelige tænkte. En Steni Colour facadeplade er væsentlig stærkere end den nuværende Eternit facadeplade. Mekaniske påvirkninger som eksempelvis en fodbold, der rammer facaden, vil ikke være noget problem for Steni-pladen, mens den nuværende facadeplade formentlig ikke vil overleve. Risikoen for skader og dermed risikoen for at skulle udskifte revnede plader vil dermed være væsentlig mindre. I forbindelse med en beslutning vedrørende de lette facader bør principielt indgå de samme overvejelser som anført vedrørende udskiftning af tagvinduer. Det være sig alternative løsninger, arkitektur, holdbarhed, vedligeholdsbehov og pris.

9 SIDE 9/9 P.S. Eternit fabrikkerne har taget navneforandring og hedder ikke længere "Eternit". I dag er navnet "Cembrit" 4.8 Vinduer Som anført tidligere kan en udskiftning ikke anbefales ud fra en ren energimæssig betragtning. Teknisk betragtet fremstår vinduerne i god stand og vinduernes generelle tilstand vil heller ikke kunne begrunde en udskiftning. Kuldenedfald og eventuelle trækgener på grund af utætte tætningslister vil kunne reduceres ved at udskifte vinduerne. Hvorvidt det vil være tilstrækkeligt til at begrunde en udskiftning er et temperamentsspørgsmål. Med til debatten om en udskiftning eller ej bør også indgå et spørgsmål om hvorvidt kun udvalgte vinduer skal udskiftes. 4.9 Indgangsdøre Enkelte indgangsdøre har problemer med råd i den nederste glasliste. Hidtil er glaslisten skiftet efterhånden som problemerne har vist sig. For at undgå fortsatte problemer anbefales at skifte de tilbageværende træglaslister på indgangsdørene med nye aluminiumsglaslister.

10 Forsøgsgården - Vedligeholdsbudget Ekstraordinære vedligeholdsaktiviteter Prisniveau 2014 Håndværker- Omkostninger Udgifter i alt Prioritet Pos Emne Mængde Enhed Enhedspris udgifter 40% Inkl. omk. B01 Boliger. Udskiftning af alm. vinduer 85 m år B02 Boliger. Udskiftning af store glaspartier 290 m år B03 Boliger. Udskiftning af udv. døre (fordør og køkkendøre) 85 m år B10 Boliger. Udskiftning af facadebeklædning 635 m år B11 Boliger. Udskiftning af underbeklædning i udhæng 550 m år B12 Boliger. Tagvinduer (Velux GVO - Som nuværende) 48 Stk år B20 Boliger. Opretning af skotrender ved kviste 41 Stk år B21 Boliger. Ny zink på kviste (tag) 210 m år B22 Boliger. Reparation af tagrygning 220 m år B30 Boliger. Udskiftning af tegltage (Inkl. tegl på FH) m år B31 Boliger. Udskiftning af tagrender 375 m år F01 Fælleshus. Udskiftning af alm. vinduer 20 Sum år F02 Fælleshus. Udskiftning af store glaspartier 18 m år F03 Fælleshus. Udskiftning af udv. døre 7 m år F22 Fælleshus. Reparation af tagrygning 25 m år F30 Fælleshus. Udskiftning af skifertag 115 m år F31 Fælleshus. Udskiftning af tagrender 66 m år S01 Skure. Udskiftning af skifertag 245 m år S02 Skure. Udskiftning af tagrender 72 m år Momssats 25% Rådgivning *) 12% Prioriteret fordeling År Udgift Omkostninger i alt 40% 0-2 år år år *) år Udgiften til rådgivning er anført som en forventet gennemsnitsværdi. 20+ år For de mindre poste vil rådgvning typisk udgøre en forholdsmæssig I alt stor udgift og vil formentlig skulle øges, mens den for de større poste formentlig vil kunne reduceres.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

S O L A R V E N T April 2009

S O L A R V E N T April 2009 1 Andelsforeningen Søpassagen Energi projekt 2009 2 A B - S Ø P A S S A G E N Energi projekt 2009 Indholdsfortegnelse A: Sammenfatning side 3 B: Indledning side 4 C: Bygning side 5 D: Forslag til energitiltag

Læs mere

En vejledning for bygningsejere

En vejledning for bygningsejere GI forsøg & udvikling bedre vinduer En vejledning for bygningsejere Bedre vinduer en vejledning for bygningsejere 2. udgave Udarbejdet af: Lading arkitekter + konsulenter A/S Foto: La+k, Jens V. Nielsen,

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Bommerlundvej 2 Postnr. 6630 Dato 06-04-2014 By Rødding Udløbsdato 06-10-2014 H-14-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-85543 Matrikel/Ejerlav: 34 Grønnebæk, Jels

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT T I L L Æ G T I L T I L S T N D S R P P O R T Side 1 af 5 TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT For ejendommen : Slettevej 74, 4160 Herlufmagle Indhold i tillæg : 1. Generelt vedrørende tilstandsrapporten / tillægget

Læs mere