1 Indledning. 2 Vedligeholdsplan MEMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning. 2 Vedligeholdsplan MEMO"

Transkript

1 MEMO TITEL Forsøgsgården - Vedligeholdsplan DATO 20. juni 2014 TIL Jan Ove Petersen KOPI FRA PROJEKTNR Erik Beck Jensen A ADRESSE COWI A/S Stormgade Esbjerg TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/9 1 Indledning Andelsboligforeningen Forsøgsgården har anmodet COWI om at udarbejde en vedligeholdsplan for fremtidig udvendigt vedligehold af foreningens 21 boliger. I forbindelse med planlægningen ønskes tillige belyst, om det vil være økonomisk fordelagtigt at: efterisolere de lette facader udskifte eksisterende vinduer med nye energioptimerede vinduer foretage andre energiforbedringer På baggrund heraf har COWI foretaget en besigtigelse af den samlede bebyggelse. Besigtigelsen er foretaget i dagene april 2014 og er gennemført fra terræn. Derudover har vi i samarbejde med tømrerfirmaet Bent Hyldahl foretaget en nærmere inspektion af utæt kvist i nr. 95. Inspektionen blev gennemført 28. april Ved samme lejlighed blev inddækningen omkring tagvinduet i nr. 95 også inspiceret. Ud over de nævnte undersøgelser bygger vedligeholdsplanen tillige på vore erfaringer gjort i forbindelse med reparation af skotrender ved kvist i indgangsfacade i nr. 85, hvor der er udført reparation af rådangrebet spær og foretaget en tætning mellem undertag og skotrende. Vedligeholdsgruppen har bidraget med regnskaber for driftsperioden fra Vedligeholdsplan Siden byggeriets ibrugtagning er der blevet indbetalt årlige beløb til en vedligeholdskonto. Kontoen har afholdt udgifterne til den til dato gennemført vedligehold. Ifølge vedligeholdsgruppen har der - set over årene - været balance på kontoen med god overensstemmelse mellem indtægter og udgifter.

2 SIDE 2/9 Indbetalingen til vedligeholdskontoen er øget med ca. 5 % pr. år. Vedligeholdsgruppen lægger op til at fortsætte stigningstakten og fortsat lade kontoen afholde de almindeligt forekommende vedligeholdsaktiviteter. Det almindelige vedligehold, som er udført til dato, omfatter ikke ekstraordinære vedligeholdsaktiviteter som eksempelvis udskiftning af tag, døre og vinduer og lignende økonomisk tunge aktiviteter. Et utæt tag bør naturligvis repareres straks, men skal man nøjes med at skifte de utætte tagsten eller skal man skifte hele taget. Som udgangspunkt bør de utætte tagsten skiftes, men har vi en situation, hvor hele taget er tyndslidt, skal man måske alligevel overveje at skifte hele taget. Vi har dog et dilemma, for hvornår er taget så nedslidt, at det hele bør skiftes? Dilemmaet er nævnt for at illustrere, at vi ikke har at gøre med en eksakt videnskab. Man kan diskutere længe, hvornår ting er tjenlige til vedligehold eller udskiftning. På den baggrund har vi derfor opstillet og prissat en aktivitetsplan, der viser de relevante ekstraordinære vedligeholdsaktiviteter for Forsøgsgården. De forskellige aktiviteter er prissat og tildelt en foreløbig prioritet. En samlet foreløbig økonomisk oversigt over ekstraordinære vedligeholdsaktiviteter er indsat sidst i rapporten, der er en "bruttoliste", som kan være grundlaget for prioritering af de konkrete indsatser. 3 Energimæssige forbedringer I forbindelse med planlægning af det kommende vedligehold bør der også ses på mulighederne for at gennemføre arbejder med henblik på at opnå en forbedret energimæssig tilstand. Nugældende bygningsreglement stiller faktisk krav om at dårligt isolerede konstruktioner efterisoleres i forbindelse med udskiftning eller renovering. De forskellige muligheder er beskrevet efterfølgende. 3.1 Vinduer Et ældre vindue er typisk en af husets store energislugere. Forsøgsgårdens oprindelige vinduer er ingen undtagelse. De oprindelige vinduer har som sådan levet op til dagens krav, da husene blev opført. I dag fremstilles vinduer dog med en væsentlig bedre isoleringsevne. Mange vinduesproducenter foruden forskellige interesseorganisationer indenfor glas og vinduesproduktion stiller beregningsprogrammer til rådighed for beregning af mulig energibesparelse ved udskiftning af gamle termovinduer med nye energioptimerede energivinduer - som de så flot kaldes i dag. Beregning af et vindues energibalance er en kompliceret affære og der kræves mange parametre for at give et retvisende resultat. Ud over selve vindueselementets

3 SIDE 3/9 varmetekniske data er det således afgørende, om vinduet sidder i en nord- eller sydvendt facade. Om det sidder i fuld sol eller i delvis skygge. Om skyggen dannes af en løvfældende beplantning eller et bygningsudhæng. Hvilken temperatur holdes inden døre og hvad er energiprisen. Alt sammen parametre som har indflydelse på, hvor god en forretning det vil være at foretage udskiftning til et nyt energivindue. For at gøre beregningsprogrammerne brugervenlige, så Hr. og Fru Danmark også kan bruge dem, er programmerne blevet væsentligt forenklede. De baserer sig derfor på nogle generelle forudsætninger, så brugeren hurtig kommer frem til en opnåelig energibesparelse og dermed også en forventet økonomisk besparelse på varmeregningen. Resultatet er derefter. Uden at påstå, at resultatet som regel er tendentiøst, er det i bedste fald misvisende. Som anført tidligere er de oprindelige vinduer ikke optimale set i dagens perspektiv, men det er vores vurdering, at en vinduesudskiftning ikke kan forsvares ud fra en energiøkonomisk betragtning alene. Den besparelse som vil kunne opnås modsvarer ikke udgifterne forbundet med en udskiftning. De oprindelige vinduers U-værdi anslås til 2,5 W/m²/K. Nye vinduer fås i dag med en U-værdi på ca. 0,9 W/m²/K. Et typisk hus har 20 m² vinduer. Varmesæsonen strækker sig over 227 dage og regningsmæssigt kan vi ansætte den udvendige gennemsnitstemperatur til 4 0 C. Med en gennemsnitlig indvendig temperatur på 20 0 C og en fjernvarmepris på ca. 40 øre pr. kwh kan vi opstille en forenklet beregning, der viser den årlig besparelse for en gennemsnitsbolig: (2,5-0,9) x 20 x 227 x 24 x (20-4) / 1000 x 0,40 = kr./år Udskiftning af vinduer koster typisk i størrelsesordenen kr pr. m². Simpel tilbagebetalingstid uden finansieringsomkostninger bliver dermed 20 x 4000 / 1115 = 71 år. Ifølge det oplyste klager mange beboere over kuldenedfald fra vinduerne i vinterperioden. Det er et kendt problem at store sammenhængende glaspartier giver anledning til kuldenedfald. Jo dårlige vinduerne er isoleret, jo kraftigere bliver kuldenedfaldet. En vinduesudskiftning med nye energivinduer vil således kunne øge komfortniveauet. Hvor meget komfortniveauet vil øges er vanskelig at anskueliggøre, da det er meget individuelt, hvordan folk føler sig generet af kulde. Nye vinduesglas bliver coatet på forskellig vis. Én coating tillader sollys (= varme) at slippe ind en anden coating hindrer varmen i at slippe ud. Vinduerne, eller rettere glasset, skal derfor designes forskelligt afhængig af, om vinduet sidder i en nord-, øst/vest eller sydvendt facade. For at spare mest mulig på varmen skal de sydvendte vinduer tillade mest mulig sollys at skinne igennem, samtidig med at mindst mulig varme slipper ud. Det vil

4 SIDE 4/9 være den optimale situation i fyringssæsonen. Om sommeren vil man derimod gerne afskærme for solen. Det bliver derfor en balancegang, om man vil tillade mest mulig varme ind året rundt eller acceptere et reduceret solindfald i fyringssæsonen for til gengæld at undgå alt for høje temperaturer hen over sommeren. De oprindelige vinduer er Velfac model 200. Typen, der er med integreret vinduesramme og karm, er valgt ud fra et arkitektonisk ønske om at opnå størst muligt glasareal og mindst mulig ramme. Denne vinduestype ses ofte at give anledning til dug og deraf følgende skimmelvækst langs rudens kanter. De forskellige vinduesproducenter arbejder hele tiden på at forbedre vinduerne. Det gælder ikke mindst på isoleringsevnen. Ved fremtidig vinduesudskiftning vil vi derfor anbefale, at markedet afsøges for alternative fabrikater, og at man derefter vælger den leverandør og det vinduesglas, som kan tilbyde den bedste løsning. 3.2 Tag Tagkonstruktionen er isoleret med 200 mm mineraluld og konstruktionen er allerede fuldt udfyldt. Den samlede konstruktion giver en U-værdi på ca. 0,21 W/m²/K. Umiddelbart vil det ikke være muligt at tilføje yderligere isolering uden større indgreb. En øget isoleringstykkelse vil derfor betyde at tagfladen skal løftes eller at der isoleres med et ekstra lag isolering indefra. Ifølge nugældende Bygningsreglement skal der i forbindelse med udskiftning af en tagdækning efterisoleres, hvis isoleringstykkelsen er 200 mm eller derunder. I den konkrete sag skal der efterisoleres med 70 mm isolering, for at bringe U-værdien ned på de krævede 0,15 W/m²/K. Omregnes U-værdierne til årlig besparelse vil det for et hus på 100 m² reducere varmeudgifterne med: (0,21-0,15) x 100 / tan(35 0 ) x 227 x 24 x (20-4) / 1000 x 0,40 = 298 kr./år Krav om efterisolering bortfalder, hvis merinvesteringen ikke er rentabel set over en 40-årig periode. Overstiger merudgiften ved efterisolering en tærskelværdi på 298 x 40 / 1,33 = kr vil der ikke være krav om efterisolering. I den konkrete sag vil merudgifterne overstige tærskelværdien og dermed vil kravet bortfalde. 3.3 Lette facader Tilbage i 2007 har COWI rådgivet i forbindelse med en renovering af de blå karnapper. Rapporten fra dengang påpeger problemer med kolde områder med dårlig eller mangelfuld isolering samt problemer med revnede og afskallede facadeplader.

5 SIDE 5/9 Hvorvidt isoleringsproblemet er løst vides ikke, men problemerne med revnede og afskallede plader forekommer stadig. I rapporten fra dengang anbefales, at facadepladerne udskiftes med en stærkere plade. En plade som er indfarvet fra fabrik og som lettere tåler vejrligets påvirkninger og ikke er helt så ømfindtlig over for mekaniske påvirkning. Det være sig påvirkninger i form af hærværk eller blot ved henstilling af cykler op ad facaden. Problemerne med revnede og afskallede facadeplader er uændret, og anbefalingen er for så vidt den samme i dag. Jævnfør det nugældende bygningsreglement skal der imidlertid gennemføres efterisolering, hvis facaden renoveres eller udskiftes. Som udgangspunkt vil isoleringskravet opstå, hvis al facadebeklædning udskiftes. Fortsættes som hidtil med en partiel reparation vil man undgå isoleringskravet. Som det gælder for tag frafaldes kravet, hvis en efterisolering i den konkrete situation er forbundet med så store udgifter, at merinvesteringen ikke er rentabel. De lette facader er i øjeblikket isoleret med 150 mm mineraluld, hvilket giver en U-værdi på 0,27 W/m²/K. Der skal tilføjes yderligere 70 mm isolering for at leve op til isoleringskravet 0,19 W/m²/K. Hver især har boligerne i gennemsnit ca. 30 m² let facade. Omregnes efterisoleringen til en årlig opnåelig besparelse fås: (0,27-0,19) x 30 x 227 x 24 x (20-4) / 1000 x 0,40 = 83 kr./år Uden at regne yderligere ses umiddelbart, at besparelsen ikke vil kunne forsvare den merudgift, som vil være forbundet med en efterisolering. Bygningsreglementets krav om efterisolering vil dermed bortfalde. 4 Tilstandsvurderinger Vurderet ud fra et rent teknisk synspunkt kommenteres i det efterfølgende den aktuelle tilstand. 4.1 Tegltage Ud over selve teglstenene indgår også et undertag i tagdækningen. Teglstenene er ikke 100 % tætte over for slagregn, og indtrængende vand og sne skal derfor opfanges af et undertag, som på Forsøgsgården består af en armeret plastfolie. Vi har vurderet på kvaliteten af tagstenene, og vi har haft taget åbnet enkelte steder for at vurdere tilstanden på undertaget. Derudover er undertaget over køkken i fælleshuset besigtiget indefra.

6 SIDE 6/9 Tagstenene vurderes som værende i god stand. Set udefra har vi ikke kunnet observere skader eller fremskreden ælde på undertagene. Besigtigelsen i fælleshuset afslørede imidlertid enkelte huller som mest af alt har karakter af slid og en enkelt bane, hvor plastfoliens trådarmering hang løs. Alt i alt vurderes tagsten og undertag at have en restlevetid på minimum 15 år uden væsentlig vedligeholdsbehov. På tagrygningen indgår en særlig tætning som i stort omfang gaber i forhold til tagdækningen. Enkelte steder er den ved at falde ned. En utæt tagrygning kan give anledning til indtrængning af fygesne og slagregn. Derudover giver utætheder mulighed for fugles redebyggeri. Tagrygningen bør derfor eftergås. 4.2 Skifertage Skifertagene er begroede og slidte. Overlæggene begynder at gabe. På udhusene, hvor undertagene er synlige, ses at armeringstrådene slipper plastfolien. Skifertagdækningen og undertagene bør påregnes udskiftet indenfor en kort årrække. 4.3 Kviste Der er et potentielt problem i forbindelse med kvistene, idet tætningen mellem skotrende og undertag som tidligere drøftet er basseret på at den anvendte tagkit holder tæt. Det har som bekendt givet anledning til vandindtrængning og råd i et spær i nr. 85. Det anbefales derfor at gennemgå samtlige kviste for at tætne mellem skotrende og undertag. Zinktaget på kvistene volder også problemer, idet der relativt ofte opstår utætheder som følge af temperaturbevægelser. Utæthederne giver anledning til vandindtrængning, som igen giver øget risiko for råd i konstruktionerne. Det anbefales derfor at udskifte samtlige zinkbeklædninger på kvisttagene. Loddede samlinger bør undgås. Zinkpladerne bør i stedet samles med traditionelt falsede samlinger uden de nuværende lodninger. 4.4 Tagvinduer De eksisterende tagvinduer er af producenten benævnt som klassiske ovenlys. De er valgt ud fra ønsket om at opnå størst mulig glasareal indenfor den givne plads. Vinduet er produceret af Velfac, men der er altså ikke tale om det typiske vippevindue, som de fleste forbinder med et Velfac-vindue. Isoleringsmæssigt har det klassiske vindue en udfordring set i forhold til vippevinduet. Isoleringsværdierne svarer blot til 50 % af de værdier, som vippevinduet opnår. Da vinduerne samtidig er anvendt i baderum og i soverum giver det anledning til stort omfang af kondensdannelser med dryp og skimmelvækst til følge.

7 SIDE 7/9 Det er ikke lykkedes at fremskaffe data på det oprindelige vindue, og det er derfor usikkert, hvor meget en udskiftning vil kunne forbedre fugtproblemerne. Ses alene på fugtproblematikken vil det være bedst at skifte til et traditionelt vippevindue, men det vil i givet fald påvirke både arkitektur og lysindfald. Inden den endelige beslutning vedrørende vinduer træffes bør der indgå overvejelser så som: Behov: Arkitektur: Lysindfald: Isolering: Følgearbejder: Tid: Pris: Cost-benefit: Hvor stort er behovet for udskiftning Ændres vinduet påvirkes arkitekturen Ændres vinduet påvirkes lysindfaldet Øget isoleringsværdi forbedrer komfortniveauet Ændres vinduet vil behovet for følgearbejder i tag og indvendigt i boligen blive desto større. Hvornår skal det foregå. Kan det afvente en tagudskiftning hvor der alligevel skal rådes med taget? Prisen på den enkelte løsningsmodel bør indgå i overvejelserne. Den effekt som opnås ved en udskiftning, er den penge værd? 4.5 Tagrender Tagrender fremstår uden væsentlige skader. Renderne har imidlertid en alder der nærmer sig deres forventede levetid. En udskiftning indenfor en kortere årrække bør derfor påregnes. Udskiftningen bør foretages i sammenhæng med en eventuel udskiftning af tagdækningen eller på et tidspunkt hvor vedligeholdsomkostningerne bliver uforholdsmæssigt store. 4.6 Murværk Al murværk fremstår sundt og godt. Med fortsat vedligehold vurderes der ikke at opstå behov for ekstraordinært vedligehold indenfor overskuelig tid. 4.7 Facadebeklædning Facadebeklædningen fremstår med afskallet maling og med mange revner i pladebeklædningen. Mange tidligere afskallinger er malet over. På afstand kan malingen sløre afskallingerne, men tæt på ses de fortsat. Set fra teknikers synspunkt fremstår fadebeklædningen i det store hele som værende nedslidt. Der forekommer dog en del variation, og mens gården er mest medtaget hører toften til i den bedre ende.

8 SIDE 8/9 For så vidt angår vedligehold kan man vælge at fortsætte som hidtil og acceptere det lidt slidte udseende eller slå til med den store hammer og udskifte al facadebeklædning fra en kant. Vælges udskiftning vil det være teknikerens anbefaling at overveje brug af en stærkere facadeplade, som ikke kræver gentagen malerbehandling. Det kunne eksempelvis være en Steni Colour facadeplade som er baseret på en kerne af glasfiber. Der vil være fordele og ulemper forbundet med begge løsninger. Sammenholdes den nuværende løsning (Eternit facadeplade) med en ny stærkere indfarvet facadeplade (Steni Colour) ses følgende fordele og ulemper. Fortsættes ad nuværende spor med Eternit facadeplade: + Billigste løsning at etablere - Kræver gentagen malerbehandling - Stort vedligeholdsbehov. (= dyrt) + Hele facaden males når plader udskiftes. En udskiftning ses derfor ikke Udskiftes hele facaden med ny Steni Colour facadeplade: - Dyreste løsning at etablere + Kræver ikke gentagen malerbehandling + Ringe vedligeholdsbehov (= billigt) - Ved udskiftning af en beskadiget plade vil der være risiko for at det ses, hvis facaden er falmet - Udskiftningen til anden plade, kan muligvis betyde et andet arkitektonisk udtryk, end det oprindelige tænkte. En Steni Colour facadeplade er væsentlig stærkere end den nuværende Eternit facadeplade. Mekaniske påvirkninger som eksempelvis en fodbold, der rammer facaden, vil ikke være noget problem for Steni-pladen, mens den nuværende facadeplade formentlig ikke vil overleve. Risikoen for skader og dermed risikoen for at skulle udskifte revnede plader vil dermed være væsentlig mindre. I forbindelse med en beslutning vedrørende de lette facader bør principielt indgå de samme overvejelser som anført vedrørende udskiftning af tagvinduer. Det være sig alternative løsninger, arkitektur, holdbarhed, vedligeholdsbehov og pris.

9 SIDE 9/9 P.S. Eternit fabrikkerne har taget navneforandring og hedder ikke længere "Eternit". I dag er navnet "Cembrit" 4.8 Vinduer Som anført tidligere kan en udskiftning ikke anbefales ud fra en ren energimæssig betragtning. Teknisk betragtet fremstår vinduerne i god stand og vinduernes generelle tilstand vil heller ikke kunne begrunde en udskiftning. Kuldenedfald og eventuelle trækgener på grund af utætte tætningslister vil kunne reduceres ved at udskifte vinduerne. Hvorvidt det vil være tilstrækkeligt til at begrunde en udskiftning er et temperamentsspørgsmål. Med til debatten om en udskiftning eller ej bør også indgå et spørgsmål om hvorvidt kun udvalgte vinduer skal udskiftes. 4.9 Indgangsdøre Enkelte indgangsdøre har problemer med råd i den nederste glasliste. Hidtil er glaslisten skiftet efterhånden som problemerne har vist sig. For at undgå fortsatte problemer anbefales at skifte de tilbageværende træglaslister på indgangsdørene med nye aluminiumsglaslister.

10 Forsøgsgården - Vedligeholdsbudget Ekstraordinære vedligeholdsaktiviteter Prisniveau 2014 Håndværker- Omkostninger Udgifter i alt Prioritet Pos Emne Mængde Enhed Enhedspris udgifter 40% Inkl. omk. B01 Boliger. Udskiftning af alm. vinduer 85 m år B02 Boliger. Udskiftning af store glaspartier 290 m år B03 Boliger. Udskiftning af udv. døre (fordør og køkkendøre) 85 m år B10 Boliger. Udskiftning af facadebeklædning 635 m år B11 Boliger. Udskiftning af underbeklædning i udhæng 550 m år B12 Boliger. Tagvinduer (Velux GVO - Som nuværende) 48 Stk år B20 Boliger. Opretning af skotrender ved kviste 41 Stk år B21 Boliger. Ny zink på kviste (tag) 210 m år B22 Boliger. Reparation af tagrygning 220 m år B30 Boliger. Udskiftning af tegltage (Inkl. tegl på FH) m år B31 Boliger. Udskiftning af tagrender 375 m år F01 Fælleshus. Udskiftning af alm. vinduer 20 Sum år F02 Fælleshus. Udskiftning af store glaspartier 18 m år F03 Fælleshus. Udskiftning af udv. døre 7 m år F22 Fælleshus. Reparation af tagrygning 25 m år F30 Fælleshus. Udskiftning af skifertag 115 m år F31 Fælleshus. Udskiftning af tagrender 66 m år S01 Skure. Udskiftning af skifertag 245 m år S02 Skure. Udskiftning af tagrender 72 m år Momssats 25% Rådgivning *) 12% Prioriteret fordeling År Udgift Omkostninger i alt 40% 0-2 år år år *) år Udgiften til rådgivning er anført som en forventet gennemsnitsværdi. 20+ år For de mindre poste vil rådgvning typisk udgøre en forholdsmæssig I alt stor udgift og vil formentlig skulle øges, mens den for de større poste formentlig vil kunne reduceres.

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

TILSTANDSVURDERING STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN

TILSTANDSVURDERING STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN HVIDOVRE KOMMUNE KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN STRANDMARKENS FRITIDSCENTER TAGRENOVERING TILSTANDSVURDERING Tilstandsvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDERVÆGGE... 3 INDERVÆGSOVERFLADER...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport H C Andersens Vej 197 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2011 til den 11. maj 2021. Energimærkningen er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm 6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm Energiløsninger I kapitel 5 har du fået idéer og værktøjer til at lokalisere energibesparelsespotentialer i bygningen. Ét af værktøjerne er de energiløsninger,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 129 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 21 C Ude temperatur: Målt til ca. -5 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Solvangsalle 3 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-113085-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere