November Energioptimering på Terndrup Rådhus Totaløkonomiskrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2013. Energioptimering på Terndrup Rådhus Totaløkonomiskrapport"

Transkript

1 November 2013 Energioptimering på Terndrup Rådhus Totaløkonomiskrapport

2 Indholdsfortegnelse 2 1. Intro Sammenfatning 4 2 Tilgangen 5 3 Bygningen Brugsprofil Gennemgang af klimaskærm Indeklima udfordringer Lyd mellem énmandskontorer Ventilationsanlæg Overtemperaturer Ovenlys i byrådssal 9 4 Energibesparelse Energirenovering af klimaskærm Energiforbrug Varmeforbrug El-forbrug Energipriser 10 5 Totaløkonomisk beregning Case Resultat Resultatark Analyse af tiltag på klimaskærmens enkelt dele Pris for sparet kwh energi - ESP Tiltag på ydervæg Tiltag på tag Tiltag på vinduer/døre Tiltag på sokkel Indvendig renovering af eksisterende bygning Ventilationssystem Varmesystem Solafskærmning Nye ovenlys i kontor afsnit Énmandskontorer Skærmvæg ved indgangsparti Ny gulvbelægning i gangarealer Nye lofter Ny belægning foran flugtvejsdøre Etablering af ovenlys i Byrådssal 19 8 Anlægspris opsamling Indvendige arbejder Klimaskærms arbejder 1. Intro Formålet med denne rapport er at identificere energibesparelsespotentialer, fordelt på forskellige fag- og bygningsdele. De indeklimatiske udfordringer, belyst i COWI rapporten fra april 2013, berøres ligeledes i denne helhedsorienteret analyse, der belyser problemstillinger og opstiller en sammensat løsning der udnytter de enkelte tiltags potentiale. Der bør efterfølgende på baggrund af denne rapport udarbejdes en strategi for energioptimering og bæredygtighed for Terndrup Rådhus med fokus på klimaskærm, samt tekniske installationer, udnyttelse af vedvarende energi, økonomi, proces mv. Denne rapporten beskriver hvorledes der kan opnåes mest værdi for investeringerne, set i et totaløkonomisk perspektiv. Det vil sige at der beregnes på investeringernes besparelses potentiale set over hele levetiden, sat op mod den ventede energipris- og afgiftudvikling. November 2013 Side 2

3 1.1 Sammenfatning Rapporten beskriver en helhedsbetragtning af bygningen, i forhold til energioptimering og forbedring af det fysiske indeklima. De beskrevne forslag er baseret på dialog mellem de miljø- og bygningsansvarlige fra Rebild Kommune og rådgivningsteamet, besigtigelse på Terndrup Rådhus samt totaløkonomiske beregninger. Rapporten kan anvendes til at vurdere energibesparelsespotentialet og beslutningsgrundlag for om der igangsættes videre arbejde med de forslåede tiltag. En række af de foreslåede tiltag på bygningens klimaskærm påvirker indeklimaet, og det er et princip, at tiltag kun medtages, hvis eksisterende indeklima kan bibeholdes eller gøres bedre. Formålet med rapporten er, at identificere energibesparelsespotentialer, fordelt på forskellige fag og bygningsdele. Der bør efterfølgende, på baggrund af denne rapport, udarbejdes en strategi for energioptimering, bæredygtighedhed og indeklimaforbedrende tiltag for Terndrup Rådhus, med fokus på klimaskærm, tekniske installationer, energi, økonomi, proces mv. //Udfordringer Bygningen har siden sin opførelse i 1975 undergået forskellige tiltag til forbedringer, herunder tagreperation, etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding og flere mindre om disponeringer af rum. Bygningen indgår i dag som ét af flere kommunekontorer efter sammenlægningen til Rebild kommune og er arbejdsplads for ~70 af kommunens ansatte. Bygningens udfordringer for fremtiden ligger dels i et højt energiforbrug (ca 95 kwh/m2 år, alene i varme), samt dokumenterede udfordringer med det fysiske og akustiske indeklima, jf. COWI rapport fra april Tiltagene for at opfylde arbejdsmiljøvurderingens anmærkninger er prissat bagerst i denne rapport. I kap 3.3 er de primære tiltag beskrevet og underbygget. //Totaløkonomi Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, er det nødvendigt at der arbejdes totaløkonomisk. Dette betyder at investeringerne optimeres i forhold til hinanden og besparelses potentialet udnyttes bedst muligt. Denne totaløkonomiske beregning tager bl.a. højde for energiprisstigningerne, renters rente, inflation, levetider (teknik: år, isolering : >40 år) og giver dermed det mest retvisende beslutningsgrundlag. Den totaløkonomiske beregning for Terndrup Rådhus, viser at det overordnet set ikke kan betale sig at lave en total klimaskærmsoptimering, da specielt energioptimering af facaderne ikke kan betale sig pga. deres gode tilstand og lange rest levetid. Dog er der enkelte dele af klimaskærmen, hvor det kan betale sig at investere i en effektiv energioptimering, når disse bygningsdele er udskiftningsmodne. - Tagfladen kræver snarlig udskiftning, da der opleves utætheder. I forbindelse med udskiftningen af tagfladen, anbefales det at der efterisoleres med minimum 300 mm, plus kiler, oven på den eksisterende tagfalde. Samtidig anbefales det at de eksisterende ovenlyskupler udskiftes til nye, med mekanisk opluk. Dette medføre en velisoleret tagopbygning med stor energibesparelser og mulighed for udnyttelse af naturlig ventilation gennem de nye ovenlyskupler. - Vinduerne udskiftes med effektive lavenergi vinduer. En del af bygningens vinduer er de oprindelige trævinduer fra 70 erne. Mange af disse vinduer kræver snarlig udskiftning pga. råd. Det anbefaldes at alle vinduer og døre skiftes til lavenergi, når de er udskiftningsmodne. Vinduerne i sydfacaden som er udskiftet i 00 erne, har forsat lang levetid og bør ikke skiftes de næste år. Udskiftningen bør planlægges som en proces, hvor vinduerne vurderes, og udskiftes når de kræver vedligehold eller er udtjente. Overordnet at det vigtigt at der altid afsættes midler til løbende vedligehold og udskiftning som en påkrævet udgift til enhver bygning. Tilgengæld kan merinvesteringen ved én energioptimering, gratis udføres med de opnåede energibesparelser - dette er f.eks. gældende for isoleringen ved tagfladerenoveringen, som gennem energibesparelser bliver en gratis investering. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at energibesparelsen ikke kan tilbagebetale totalinvesteringen i forbindelse med tagrenoveringen, indenfor investeringsperioden på 15 år. November 2013 Side 3

4 2 Tilgangen Den totaløkonomiske tilgang til energirenovering og -optimering af eksisterende bygningsmasse, tager udgangspunkt i en helhedsorienteret bearbejdning af bygningens klimaskræm. Mange energibesparende tiltag på eksisterende bygninger har tidligere hovedsageligt basere sig på optimering af teknike systemer og installationer, med lave tilbagebetalingstider. I det nedstående diagram er det forsøgt at illustrere at denne tilgang ikke er den bedste løsning hvis man regner totaløkonomisk. TEO modellen illustrere den tilgang, hvor der investeres i nye tekniske systemer, f.eks. LED belysning, nye termostater på varmesystmet etc. - de såkaldte lavthængende frugter. For at leve op til fremtidens krav om energibesparelser, vil der løbende skulle investeres yderligere i f.eks. optimering af hele varmesystemet, alternative energi (solceller) etc. for at leve op til de skærpede krav. Ofte vil der først gøres tiltag for optimering af klimaskærmen som det sidste punkt, da tilbagebetalingstiden herfor er længere, når man regner på de individuelle tiltag. Samfundsøkonomisk set er TEO modellen en fin løsning i starten, med hurtig gevinst - MEN pga. fremtidens skærpede krav til energibesparelser, vil det på et tidspunkt blive nødvendigt at investere i klimaskærmen for at nedbringe energiforbruget. Når dette sker vil mange af de tekniske sytemer være svært overdimensioneret - og investeringen i disse systemer vil mere eller mindre være forfejlet. EID modellen illustrere en helhedsorienteret tilgang til energioptimering af bygningen, der indregner de positive effekter som de enkelte tiltag kan have på hinanden - som én helhed. Ved at fokusere på at optimere klimaskærmen baseret på passivhus principperne (velisoleret klimaskærm, tæthed, ingen kuldebroer) som det første og væsentligste, opnåes der en række positive sideeffekter. Alene på de passive tiltag kan der oftes opnåes 75% besparelse på energiforbruget. Lægges hertil den mere effektive udnyttelse af ventilationssystemet til varmegenvinding samt gevinsten ved gratis solar varme og internebidrag (computere, udstyr, mennesker), ses der ofte et besparelsespotentiale på 80-90%. Der vil stadig være behov for teknsike anlæg, men anlæggene kan optimeres og reduceres kraftigt i forhold til de eksisterende forhold - det betyder mindre investering og mindre drift og vedligehold. Den totaløkonomiske tilgang vil altid vise en længere tilbagebetalingstid end for de individuelle tiltag alene på teknik. Lav tilbagebetalingstid er dog ikke ensbetydene med, at der er tale om den bedste investering. Et teknisk anlæg løser én opgave/udfordring - en energioptimering af klimaskærmen, optimere ikke kun for et minimeret varmetab - hvis den planlægges rigtigt, er den også ensbetydende med optimeringsmulighed for de tekniskeanlæg, som kan optimeres og reduceres kraftigt. Yderligere har energirenoveringen af klimaskærmen også stor indvirkning på indeklimatiske forbedringer - man kan nærmest snakke om positiv bivirkninger. T E O - modellen / traditionel energioptimering teknisk optimering af forsynings- og varmesystem før klimaskærmsoptimering E I D - modellen / optimeriet energidesign energioptimering gennem klimaskærm renovering og udnyttelse af passiv-energi, før teknisk optimering. November 2013 Side 4

5 3 Bygningen Administrationsbygningen i Terndrup er opført I 1991 er der sket væsentlige renoveringer på bygningen, ligesom der i 2006 er udført indvendige ombygninger og redisponering efter kommunesamlægningen. Bygningen er udført i et kubistisk formsprog, med kontor- og mødelokalegange omkring et større åbent kontorlandskab. Det opvarmede areal udgør 1995 m 2, jf. BBR. Ejendommen indeholder kontorer, mødelokaler, gl. byrådssal, kantine, med tilhørende anretterkøkken samt en række andre fællesfacilliteter. 3.1 Brugsprofil Da bygningen anvendes som administrationsbygning for Rebild kommune er elforbruget klart højest i i dagtimerne, mens varmeforbruget er nogenlunde konstant over døgnet. Brugstiden i bygningen er anslået til 45 timer om ugen, 52 uger om året, da det antages at ferieperioderne ligger spredt over hele året og at der ikke vil være deciderede lukket uger. November 2013 Side 5

6 Totaløkonomiskrapport 3.2 Gennemgang af klimaskærm Kort beskrivelse af klimaskærms betragtninger under besigtigelse af Terndrup Rådhus. 1 Tag- og ovenlystilstand Der opleves utætheder flere steder i taget, ligesom ovenlyskuplerne viser tegn på vandindtrængning og utætheder. 2 Vinduestilstand Der er sket udskiftning af sydvendte vinduer i bygningen, samt løbende udskiftning af ruder i enkelte af de øvrige vinduer. Dog er tilstanden af de oprindelige vinduer generelt dårlig, og enkelte steder meget dårlig. 3 Nordvendte kontorer Flere af de nordvendte kontorer opleves mørke, da 1/3 af vindues arealet er monteret med udfyldningsplade. 4 Sydvente kontorer kontorerne ved den sydlige facade oplever overtemperaturer i sommerhalvåret. Vinduerne er uden afskærmning, men dog beskygget af løvfældende træer. November 2013 Side 6

7 3.3 Indeklima udfordringer Kort beskrivelse af de væsentligste udfordringer vedr. indeklimaet i Terndrup Rådhus, med henvisning til løsningsforslag. De beskrevne tiltag prissættes i kap. 7, hvor der også gives prisoverslag på de mindre tiltag som nævnes i COWI rapporten, fra april Lyd mellem énmandskontorer Den manglende lydisolationen mellem énmandskontorerne i den sydvestlige del af bygningen, skaber store gener for personale og borgere, da kontorerne bla. bruges til fortrolige samtaler. De lette vægge mellem kontorerne er ikke dimensioneret iht. lydkravene for deres nuværende funktion, ligesom de kun er ført til underkanten af det nedstroppede loft, hvorfor lyden kan vandre fra rum til rum. Følgende tiltag foreslåes for at udbedre problemstillingen: Demontage af eksisterende lette vægge og nedstroppet loft. Etablering: - Nye indvendige vægge, med skærpede lydkrav, som føres helt til underkant tag konstruktion. - Nye indvendige døre, med skærpede lydkrav. - Nye nedstroppede lofter. - Evt. gennemmegående installationer (ventilation) sikres ligesledes mod lydtransport Ventilationsanlæg Terndrup Rådhus er udstyrret med et nye ventilationsagregat med varmegenvinding. Dele af ventilationssystemet kører på de oprindelige installationer, ligesom enkelte rum ikke er mekanisk ventileret, da de i forbindelse med redisponeringer har fået nye funktioner og krav. Flere steder er der ligeledes oplevet gener med støj fra ventilationssystemet. For at udbedre generne med manglende ventilation og støj fra systemet, anbefales det at der indkøbes bistand/rådgivning fra ventilationsfirma/-ingeniør, til følgende arbejder: - Vurdering om ventilationssystemet bør udskiftes. - Gennemgang og evt. indregulering af ventilationsanlægget, iht. krav, behov og tidsstyrring. - Afsøgning og evt. udskiftning af ældre/utidsvarende dele, herunder ventilatorer, i ventilationssystemet. - Etablering af ventilationsinstallationer til rum hvor disse mangler Overtemperaturer I den sydlige del af bygningen opleves der i sommer halvåret overtemperaturer. De sydvendte vindueres manglende solafskærmning menes blandt personalet, at være skyld i problemet. Ved gennemgangen af bygningen, bemærkes det dog, at der syd for bygningen er et bælte af løvfældende træer som afskærmer for solen i hele sommer halvåret, men som tillader solen at bidrage til opvarmningen af bygningen i vinterhalvåret. Overtemperatur problemstilligen, menes i ligeså høj grad at bunde i det store interne varmetilskud fra personale, udstyr og belysning. Sammenfattes dette med, at mange af arbejdspladserne mod syd befinder sig i små rum, samt at bygningens ventilationsanlæg ikke er tilpasset og udnyttet ordentligt; er der grund til at anbefale alternative/supplerende tiltag til den udvendige solafskærmning. Ses der på en helhedsbetragtning for bygningen, kan der udnyttes positive bivirkninger fra øvrige tiltag, til at medvirke på overtemperaturs problemstillingen. Optimering af ventilationsanlæg: - Udnyttelse af mekanisk ventilation til tidsindstillet nedkøling af bygningen i løbet af natten, således at bygningen er underkølet om morgenen når bygningen igen tages i brug. Udskiftning af ovenlyskubler ved tagrenovering: - Etablering af ovenlyskubler med mekanisk opluk, til udnyttelse af naturlige ventilation, både i løbet af brugstiden, og som natkøling af bygningen. Den anslåede etableringspris for solafskærmning, som udvendige screens er ca kr. Dette tiltag anbefales først at tages, efter det er vurderet om de førnævnte tiltag på ventilationsanlæg og ovenlys, har tilstrækkelig effekt på overtemperaturen i sommerhalvåret. November 2013 Side 7

8 3.3.4 Ovenlys i byrådssal Den tidligere byrådssal, bruges i dag til større møder, konferencer og kursusaktiviteter. Rummet fremstår med god rummelighed, med store glaspartier i den nordlige endevæg, som står i skærende kontrast til rummets ellers mørke fremtoning. For at skabe et lysere rum, med bedre dagslysniveau og generelt bedre dagslysfordeling, foreslåes det at etablere ovenlys/tagkupler. Nedenfor ses en simpel simulering af dagslysniveauet i rummet ved tiltag med henholdsvis 6 eller 12 tagkupler. Det præcist antal skal ved projektering vurderes i henhold til rummets brug, så man sikre rummet et godt og tilpas dagslysindtag, men ikke skaber gener med overbelysning. En andel af tagkublerne kan med fordel udføres med mekanisk opluk, således at der gives bedre mulighed for udnyttelse af naturlig ventilation af rummet. Ekst. situation / Dårlig fordelingen af dagslys i rummet. / Kraftig belysning fra de store nordvendte vinduer, i stærk kontrast til det øvrige rum. 6 lyskupler 1,0 * 1,0 meter / Bedre fordeling af dagslys i rummet. / Rummets midte er rimeligt belyst, og generelt er grundbelysningen væsentligt forbedret. 12 lyskupler 1,0 * 1,0 meter / God fordeling af dagslys i rummet. / Rummets midte er velbelyst til arbejde, og hele rummet er godt grundbelyst. November 2013 Side 8

9 4 Energibesparelse 4.1 Energirenovering af klimaskærm Tabel med oversigt over eksisterende og krav til isoleringsevne for gældende standard og lavenergistandarder. *Eksisterende opbygning er baseret på skøn, jf. besigtigelse, byggeperiode, samt det begrænsede tegningsmateriale der foreligger. Konstruktion / U-værdi Eksisterende* Br10 (renov.) BR2015 Passivhus Ydervæg 0,30 0,20 0,15 0,15 Sokkel / Kælder ydervæg 2,05 0,20 0,15 0,15 Terræn 2,35 0,12 0,12 0,15 Tag 0,70 0,15 0,15 0,15 Vinduer (Eksisterende) 2,80 1,40 0,90 0,80 Vinduer (Udskiftet 2009) 1,50 1,40 0,90 0, Energiforbrug Forbrugsoplysninger for de seneste 3 år er udleveret af Rebild kommune. Forbrugstallene er fra oktober Varmeforbrug Varmeforbruget i administrationsbygningen over de seneste 3 kalender år er vist i nedstående tabel. Tallene er vist for det faktiske forbrug, samt for ét graddage korrigeret forbrug. Varmeforbrug [kwh] Faktisk forbrug Graddage korrigeret El-forbrug El-forbruget i bygningen i de tre seneste kalender år er vist i nedenstående tabel. Elforbrug [kwh] Energipriser Ejendommens nuværende el- og varmepris er oplyst til værdierne i nedstående tabe. Priserne er opgivet uden moms. Afgifter er inkluderet. Energipriser Varmepris 0,53 kr/kwh Nørager Varmeværk Fastafgift 1.320,54 kr/år ( Energimærkning) Elpris 2,00 kr/kwh Ukendt el-leverendør, generel pris November 2013 Side 9

10 5 Totaløkonomisk beregning Den totaløkonomiske analyse er beregnet på baggrund af udleveret information om levetid og løbende vedligeholdsomkostninger for de enkelte bygningsdele. Beregningen af tilbagebetalingstiden (amortionstiden) for investeringen beregnes kun for den ekstra investering der ligger i at energirenovere end bygningsdel, udover det vedligehold der alligevel skulle udføres. Eksempel: Tagfladen er utæt og kræver udskiftning indenfor en kortere årrække. Energirenoveringen foreslå en efterisoleringsløsning af taget, som også indeholder en ny tagbelægning. Investeringen til det oprindelige vedligehold/udskiftning af tagfladen modregnes i investeringen til energirenoveringen, da denne investering er påkrævet. Amortionstiden beskriver altså hvor hurtigt energibesparelsen kan tilbagebetale den ekstra investering der er som følge af energioptimeringen. Priserne for den valgte tiltag er beregnet med VS Prisbøgerne og korrigeret i forhold til erfaringstal for licitationspriser for ligende konstruktionsbygning på aktuelle projekter. Totaløkonomiskeberegninger betragtes normalvis i henhold til et løbende vedligehold og levetidsbestemt renovering af bygningsdele. I dette tilfælde for Terndrup Rådhus, er der dog ikke afsat midler til vedligehold og/eller renovering af udslidte bygningsdele. Det er valgt at lave beregningen for én case; èt nul scenarie, der tager udgangspunkt i den aktuelle situation for bygningen, hvor der ikke udføres væsentlig vedligeholdelse. Resultatet viser at, energibesparelserne ikke kan tilbagebetale totalinvesteringerne til klimaskærmsrenoveringen. Kapitalrenten, renoveringsefterslæbet og den korte investeringperiode, gør at tilbagebetalingsperioden bliver MEGET lang. Tilgengæld kan energibesparelsen i mange tilfælde tilbagebetale merinvesteringen for de energioptimeriende isoleringstiltag (se kap. 6) Beregningsgrundlag iht. beregningsskema. D1 - håndværkudgifter omfatter: materialer og lønninger, tekniske anlæg (ventilation), rådgiverhonorar og tilsyn, samt uforudsete udgifter (10%) E1 - driftudgifter til vedligehold af eksisterende klimaskærm (akutbehov samt alm. vedligehold f.eks. maling af udhæng) E2 - driftudgifter til nye bygningsdele og teknik (baseret på procentssats af investering) E7 - Den årlige driftsomkostning, år 1(vedligehold, investeringsrente og afdrag, energiudgift(varme, el)) E8 - Den årlige middelværdi driftomkostning for investeringperioden (15 år, energiprisstigninger, rentersrente, inflation) Alle priser er eksl. moms. November 2013 Side 10

11 A9 Kapitalrente A9 Kapitalrente 3,0% A10 Annuitetsfaktor 3,0% 0,084 A10 Annuitetsfaktor A11 Prisstigning Energi+afgift A11 Prisstigning Energi+afgift 5,0% A12 Middelværdifaktor Ene./son. 5,0% 1,47 A12 Middelværdifak A13 Prisstigning i øvrigt A13 Prisstigning i øvrigt 2% A14 Middelværdifaktor iøvrigt. 2% 1,16 A14 Middelværdifak Totaløkonomiskrapport B. Varianten B. Betegnelser Varianten Betegnelser B0 Eksisterende B0 Eksisterende scenarie - nul Eksisterende scenarie - nul B1 B1 B2 Enerphit B2 Energioptimeret Enerphit scenarie Energioptimeret scenarie C. Projekt Parametre C. Projekt Eksisterende Parametre Enerphit Eksisterende Enerph 5.1 C1 Case Netto areal (NGF) C1 Netto areal (NGF) m² totaløkonomiskberegning C2 Personantal for energioptimerende C2 Personantal tiltag, ved nul -investering 70 i eksisterende 70 bygning. P 70 C3 spec. Varmebehov C3 spec. Varmebehov kwh/m²a 91 Beregningen C4 Varmetal baseres Kedel+Fordeling på den aktuelle situation C4 for Varmetal bygningen, Kedel+Fordeling hvor 99% der ikke indregnes investeringer 99% % 99% og kun vedligeholdes C5 efter spec. behov. Strømforbrug C5 spec. Strømforbrug kwh/m²a 48 Følgende C6 øvrige spec. CO2-Emissioner forhold gældende C6 i beregningen: spec. CO2-Emissioner kg/m²a 60 - Der C7 regnes spec. for en Drikkevandsforbrug 15 årig tilbagebetalingsperiode C7 spec. (resultat Drikkevandsforbrug 201,37 30 år er indsat nederst) 179,90 l/m²a 201,37 - Årlig D. energiprisstigning Kapitalomkostning på 5%, samt inflation D. på Kapitalomkostning Eksisterende 2% Enerphit Eksisterende Enerph D1 Håndværk. (DIN 276) D1 Håndværk. (DIN 276) - Eksisterende energibehov er beregnet som gennemsnit af de seneste 0 3 års udgifter DKr. (klimakoorigeret) 0 D2 Div. omkostninger D2 Div. omkostninger 0 0 DKr. 0 - Kapitalrenten beregnes for 3,0% D3 Ejenkapitalindsats D3 Ejenkapitalindsats DKr. 0 D4 Kapitalomkostning D4 Kapitalomkostning DKr./a 0 Eksisterende: D5 spec. Kapital omkostning D5 spec. Kapital omkostning0 194 DKr./m²a 0 - Nul investering E. middel. Drift omkostn. E. middel. Eksisterende Drift omkostn. Enerphit Eksisterende Enerph - minimal E1 vedligehold, Rep.+Vedligeholdelse behovs (30 år frem-investering) bestemte1 Rep.+Vedligeholdelse (30 år 0frem-investering) 0 DKr./a 0 E2 Drift+Vedligeholdelsesomkostning E2 Drift+Vedligeholdelsesomkostning DKr./a Enerphit E3 / Energioptimeret: Varmeomkostning E3 Varmeomkostning DKr./a investering E4 Strømomkostning i optimering af klimaskærm E4(Sokkelisolering, Strømomkostning tagisolering, nye lavenergi vinduer og dører) DKr./a Der E5 beregnes Vandomkostning ikke med tiltag på facaderne, E5 da Vandomkostning energioptimering af denne ikke er rentabel, fra DKr./a et totaløkonomisk E6perspektiv Fremtidig (kap. opretning 6.2), & De uforudsete nuværende udgifter E6 facader Fremtidig kræver opretning nærmest & uforudsete 0 ingen udgifter vedligehold og 0har DKr./a lang levetid. 0 E7 Driftomkostninger i dag E7 Driftomkostninger i dag DKr./a E8 middel Driftomkostninger Resultat E8 middel Driftomkostninger DKr./a E9 spec. Driftomkostninger E9 spec. Driftomkostninger Som ventet viser resultatet at tilbagebetalingstiden på total investeringen, 298 alene gennem 245 DKr./m²a energibesparelser 298 langt F. overstiger Miljø målet følge omkostning Eksisterende Enerphit for de 15 år. Det F. nedstående Miljø skema følge omkostning Eksisterende Enerph viser at den årlige middelomkostning (gennemsnitsomkostning for hele investeringsperioden, 15 år) F1 CO2-Emissioner (50 /to) F1 CO2-Emissioner (50 /to) 0 0 DKr./a 0 F2 Drikkevand (1 /m³) F2 Drikkevand (1 /m³) 0 0 DKr./a 0 Den røde markering i diagrammet, viser besparelsen i energiudgifter til opvarmning (ca. 70%) F3 Miljø følge omkostning F3 Miljø følge omkostning 0 0 DKr./a 0 Den hvide markering viser kapitalomkostningen til investeringen F4 spec. Miljøfølgeomkostn. F4 spec. Miljøfølgeomkostn. 0 0 DKr./m²a 0 G. Samlet omkostning G. Samlet Eksisterende omkostning Enerphit Eksisterende Enerph Energibesparelsen G1 Samlet omkostning som er udset til at finansere G1 energirenoveringen, Samlet omkostning kan totaløkonomisk ikke bære DKr./a hele investerings G2byrden spec. for renoveringen Samlet omkostn. (totalinvesteringen) G2 spec. Samlet omkostn DKr./m²a 298 G2 Amortisationstid (Basis: Variante 1) G2 Amortisationstid (Basis: Variante 1) #NUM! ######### a #NUM set af: set af: Opstillet af: SD Opstillet af: SD mittlere Wartung mittlere Wartung ######### DKr./a mittlere Heizkosten mittlere #I/T Heizkosten # #I/T #I/T ## #I/T # DKr./a #I/T mittlere Stromkosten mittlere #I/T Stromkosten # #I/T #I/T ## #I/T # DKr./a #I/T Forskellen mittlere mellem Wasserkosten de to søjler mittlere Wasserkosten ######### DKr./a beskriver en væsentlig merudgift ved den årlige middel- + omkostning. Dette skyldes at hele investeringsbyrden ligger i energi- renovering samt den relativt korte investeringsperiode. Energibesparelsen (rød) kan ikke dække hele denne meromkostning. November 2013 Side 11

12 5.1.2 Resultatark totaløkonomiskberegning for energioptimerende tiltag, ved nul -investering i eksisterende bygning Oversigt for tilbagebetalingstid (amortionstid), ved forskellige investeringsperioder og kapitalrentesatser: invest.periode tilb.tid. (3%) 15 år --.- år 30 år --.- år Terndrup Rådhus_nfs_totaløko1-1. Samlede Omkostninger Bjerg Energimanagement Side 1 1. Samlede omkostninger Bjerg Arkitektur a/s A. Gennerelle Data Version A1 Projekt betegnelse Terndrup Rådhus A2 Nr. A3 Bygningsbetegnelse A4 Vej.-Nr. A5 Gade/Vejnavn Rebild Kommune A6 Hus-Nr. A7 Finanserings tidsrum 15 a A8 Kapitalenhed DKr. A9 Kapitalrente 3,0% A10 Annuitetsfaktor 0,084 A11 Prisstigning Energi+afgift 5,0% A12 Middelværdifaktor Ene./son. 1,47 A13 Prisstigning i øvrigt 2% A14 Middelværdifaktor iøvrigt. 1,16 B. Varianten Betegnelser B0 Eksisterende Eksisterende scenarie - nul B1 B2 Enerphit Energioptimeret scenarie C. Projekt Parametre Eksisterende Enerphit C1 Netto areal (NGF) m² C2 Personantal P C3 spec. Varmebehov kwh/m²a C4 Varmetal Kedel+Fordeling 99% 99% % C5 spec. Strømforbrug kwh/m²a C6 spec. CO2-Emissioner kg/m²a C7 spec. Drikkevandsforbrug 201,37 179,90 l/m²a D. Kapitalomkostning Eksisterende Enerphit D1 Håndværk. (DIN 276) DKr. D2 Div. omkostninger 0 0 DKr. D3 Ejenkapitalindsats DKr. investering i D4 Kapitalomkostning DKr./a bygning og D5 spec. Kapital omkostning DKr./m²a teknik E. middel. Drift omkostn. Eksisterende Enerphit E1 Rep.+Vedligeholdelse (30 år frem-investering) 0 0 DKr./a E2 Drift+Vedligeholdelsesomkostning DKr./a E3 Varmeomkostning DKr./a E4 Strømomkostning DKr./a E5 Vandomkostning DKr./a E6 Fremtidig opretning & uforudsete udgifter 0 0 DKr./a E7 Driftomkostninger i dag DKr./a E8 middel Driftomkostninger DKr./a genm.snitlig E9 spec. Driftomkostninger DKr./m²a driftudgift F. Miljø følge omkostning Eksisterende Enerphit over hele F1 CO2-Emissioner (50 /to) 0 0 DKr./a investeringsperioden F2 Drikkevand (1 /m³) 0 0 DKr./a F3 Miljø følge omkostning 0 0 DKr./a F4 spec. Miljøfølgeomkostn. 0 0 DKr./m²a G. Samlet omkostning Eksisterende Enerphit G1 Samlet omkostning DKr./a G2 spec. Samlet omkostn DKr./m²a G2 Amortisationstid (Basis: Variante 1) #NUM! ######### tilbagebetalingstid a set af: Opstillet af: SD (over 200 år) mittlere Wartung November ######### Side DKr./a12 mittlere Heizkosten #I/T # #I/T ## #I/T DKr./a mittlere Stromkosten #I/T # #I/T ## #I/T DKr./a

13 6. Analyse af tiltag på klimaskærmens enkelt dele For at kunne vurdere den reelle kostpris for den energibesparende merinvestering på det enkelte tiltag i klimaskærmsrenoveringen, opstilles beregninger for de 4 væsentligste bygningsdele. Skemaet opsummere varmebesparelsespotentialet, investeringsbehovet og tilbagebetalingstiden ved det enkelte ændringsforslag. Forslagene er opdelt i henholdsvis en oversigt for totalinvesteringen og de energibesparende tiltag alene (isolering). Resultaterne viser at målet om en maks. tilbagebetalingstid på den energibesparende investering, på 15 år, kan opnåes for 2 af de 4 tiltag. Dog viser beregningen også at den totale investering har lang tilbagebetalingstid, alene via driftsbesparelser. Forslagene er uddybet enkeltvis i afsnit Sag Dato int Emne 6.1 Pris for sparet kwh energi - ESP (Cost of Conserved Energy CCE metode) For at kunne vurdere den reelle kostpris for den energibesparende mer-investering på den enkelte bygningtekniske del, kan der udføres en beregning for pris for sparet kwh energi som herefter kan sammenholdes med pris for købt energi (kr./kwh.) Beregningsmetoden modregner den investering der alligevel fremadrettet skal foretages i klimaskærmen og medregne den restværdi der opnås ved at investere i klimaskærm med levetid længere end finansieringsperioden. Konventionelle simple beregningsmetoder kan ikke medtage disse værdi stigninger og ikke modregne den vedligeholdelses investering der fremadrettet alligevel skal foretages. Beregningen viser at merinvesteringen i den energioptimerende isolering kan betale sig ved alle tilfælde i en totaløkonomisk betragtning. Hvis tallen betragtes over en 30 års periode, vil alle totalinvesteringer, på nær ydervæggen, i klimaskærmen være gode totaløkonomiske løsninger. Investeringen i klimaskærms tiltagene kan gøres for den aktuelle energipris, men bør sammenlignes med energiprisens energiprisens middelværdi for 30 år, da prisen for sparet kwh ved investeringen i klimaskærmen er den samme for hele investeringsperioden. Hvis prisen for sparet kwh er mindre end energiprisen, vil energioptimering af klimaskærmen være en bedre investering end at købe energi, set over 15/30 år Kr / kwh eksl. moms 1,001 kr2,00 kr. 0,53 kr/kwh 1,001 kr1,00 kr. 0,83 kr/kwh aktuel mv.15** fjernvarme Energipriser 1,11 kr/kwh mv.30* 6,69 kr/kwh 7,70 kr/kwh 1,44 kr/kwh 1,58 kr/kwh total isolering ydervæg klimaskærm 0,42 kr/kwh 0,47 kr/kwh 0,13 kr/kwh 0,14 kr/kwh total isolering sokkel 1,70 kr/kwh 1,53 kr/kwh total isolering vind./døre 1.02 kr/kwh 1.14 kr/kwh 0,34 kr/kwh 0,38 kr/kwh total isolering tag pris for at spare én kwh energi ved at investere i energibesparelse (totalinvestering) pris for at spare én kwh energi ved at investere i energibesparelse (energioptimerende tiltag / isolering) Sammenligningsgrundlag - hvis prisen for én sparet kwh energi er lavere end energiprisen (mv.15** eller mv.30*), kan det konkluderes at tiltaget vil være en god investering. *middelværdi for 30 år inkl. energipris- og afgiftsstigninger. **middelværdi for 15 år inkl. energipris- og afgiftsstigninger. November 2013 Side 13

14 6.2.1 Tiltag på ydervæg kr Konklussion Det anbefales ikke at energioptimere facaderne, da de nuværende facader forsat besider lang levetid og kræver kun minimal vedligehold. Beregningen for en efterisolering af facaden viser at investeringen ikke er totaløkonomisk attraktiv. November 2013 Side 14

15 6.2.2 Tiltag på tag kr Konklussion Det anbefales at energioptimere taget, i forbindelse med en snarligt forestående tagrenovering. Den nuværende tagbelægning er utæt og og isoleringsevnen utidssvarende. Investeringen i efterisoleringen vil tilbagebetales med energibesparelser i løbet af kun 13 år. (Eksl. tagbeklædningen) November 2013 Side 15

16 6.2.3 Tiltag på vinduer/døre kr Konklussion Det anbefales at udskifte vinduerne med nye lavenergiruder (3 lags glas, samlet U-værdi < 0,8) Udskiftningen af vinduerne bør indarbejdes i en vedligeholdelsesplan, således at alle vinduer udskiftes over de næste 20 år, men at dette forløber i en proces, hvor vinduerne udskiftes løbenden, som deres levetid udløber. Nogle vinduer er i dag udskiftningsmodne, mens andre er relativt nye (medio 00 erne) November 2013 Side 16

17 6.2.4 Tiltag på sokkel kr Konklussion Det anbefales ikke at efterisolere soklen. Selvom totaløkonomien viser en relativ kort tilbagebetalingstid på 20 år, anses denne investering kun som et alternativ som bør overvejes i forbindelse med en efter isolering af facaden, da etableringen af sokkelisolering, alene, vil have negativ effekt på den arkitektoniske helhed og fremtræden af bygningen. November 2013 Side 17

18 7. Indvendig renovering af eksisterende bygning I det følgende afsnit er lavet overslagsberegninger for de enkelte tiltag til udbedrelse af indvendige forhold, herunder indeklimafor Terndrup Rådhus. Den forudgående screening har kun omhandlet tiltag i forbindelse med renovering af bygningens klimaskærm. De enkelte afsnit beskriver kort indgrebets omfang, samt beregner en forventet anlægspris. 7.1 Ventilationssystem Gennemgang af anlæg, for evt. optimeringsmuligheder eller udskiftning. Etablering af rørførringer til rum hvori der i dag ikke er ventilation. Indregulering og opsætning iht. bygningens specifikke behov. Det anbefales at der tages kontakt til ventilationsfirma eller -ingeniør, for udarbejdelse af specifik projektpris. - kr. eksl. moms (ikke prissat) 7.2 Varmesystem Gennemgang af det eksisterende varmefordelingssystem. Indregulering og korrekt placering af rumfølere, termostater mv. 7.3 Solafskærmning Der beregnes med solafskærmning på alle vinduer i den sydlige facade. Samlet afskærmningsareal: ca. 62 m Nye ovenlys i kontor afsnit Der beregnes med udskiftning af 19 stk. ovenlys kupler. Heraf udføres 10 stk med mekanisk opluk. 7.5 Énmandskontorer Der beregnes med nye indvendigevægge mellem kontorerne, samt mod gangen. Væggene og dørene udføres med høje krav til lydisolering. Der medregnes ligeledes nye lofter og gulv belægning i kontorerne. Samlet vægareal: ca. 220 m 2 Samlet antal døre: 15 stk. Samlet loftareal: ca. 120 m 2 Samlet gulvareal: ca. 120 m Skærmvæg ved indgangsparti Der beregnes med 5 meter skærmvæg med delvist trasparente og lydabsorberende flader. 7.7 Ny gulvbelægning i gangarealer Der beregnes med udskiftning af i alt 220 m 2 gulvtæppeareal. 7.8 Nye lofter som følge af vandgennemtrængning. Der beregnes med udskiftning af i alt 20 m 2 loftsbeklædningsplader. 7.9 Ny belægning foran flugtvejsdøre Der beregnes med ny blægning + trin foran de 5 flugtvejsdøre kr. eksl. moms (skønnet pris) kr. eksl. moms kr. eksl. moms kr. eksl. moms kr. eksl. moms kr. eksl. moms kr. eksl. moms kr. eksl. moms 7.10 Etablering af ovenlys i Byrådssal Der kræves yderligere gennemgang af de byggetekniske udfordringer ved denne løsning, før der kan garanteres for at løsningen er mulig og/ eller kan prissættes. - kr. eksl. moms (ikke prissat) November 2013 Side 18

19 8 Anlægspris opsamling 8.1 Indvendige arbejder Nødvendige tiltag - jf. COWI rapport om de fysiske forhold på Terndrup Rådhus Ventilationssystem (bearbejdes yderligere) Varmesystem Belægning ved flugtdøre - kr kr kr. Øvrige tiltag - forbedringsforslag Solafskærmning - se Lyd optimering af én mandskontorer - se Skærmvæg - ved hovedindgang Gulvbelægning - i gangarealer Lofter - ved fugtskader Nye ovenlys i byrådssal - se Uforudsete udgifter - der bør påregnes 5-10 % ved renovering Rådgiverhonorar - afhængig af opgave og omfang kr kr kr kr kr. - kr. - kr. - kr. 8.2 Klimaskærms arbejder Anbefalede tiltag Tag - Udskiftning af ovenlys Vinduer og døre - løbende proces, s Uforudsete udgifter (skønnet) Rådgiverhonorar Samlet pris: Øvrige tiltag - anbefales ikke Facade Sokkel kr kr kr kr kr kr. eksl. moms kr kr. November 2013 Side 19

Energioptimering på Nørager Rådhus Totaløkonomiskrapport

Energioptimering på Nørager Rådhus Totaløkonomiskrapport Energioptimering på Nørager Rådhus Totaløkonomiskrapport December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro 2 1.1 Sammenfatning 3 2 Tilgangen 5 3 Bygningen 6 3.1 Brugsprofil 6 3.3 Gennemgang af klimaskærm 7 3.3

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport

Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport Juli 2014 Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport Indholdsfortegnelse 1. Intro 2 1.1 Sammenfatning 3 2 Bygningen 5 2.1 Gennemgang af klimaskærmstiltag 6 2.3 Gennemgang af øvrige

Læs mere

fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012

fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012 energirenovering total 12.1-212 disposition // energistrategi/ 3 kontekst/ 5 arkitektur & formgivning/ 8 energikoncept/ 11 bygningstiltag/ 14 konstruktioner/ 17 år 1/ 16 middeltal 3 år/ 17 opsumering/

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 430-001992 Energimærkning nr.: 200011826 Gyldigt 5 år fra: 25-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-001992 Energimærkning nr.: 200011826 Gyldigt 5 år fra: 25-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Byvænget 51 Postnr./by: 5672 Broby BBR-nr.: 430-001992 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gammel Køge Landevej 263B 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-020933-005 Energikonsulent: Hákun Jacobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drejøgade 1A Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-357638 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 544 kwh el. 1.7 MWh Fjernvarme, 539 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 544 kwh el. 1.7 MWh Fjernvarme, 539 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jernbanevej 9 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-127425 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme stde I AF 2l,"4isr"- ffis?* l+':l*t Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lundbyesgade 13 8000 Arhus C 751-224478-001 Gyldigt 7 år lraz Energy08, Be06 version 4 Energimærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Trykprøvning af eksisterende byggeri

Trykprøvning af eksisterende byggeri Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbyparken 1 Postnr./by: 6630 Rødding BBR-nr.: 575-089917 Energikonsulent: Lars Christensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 430-002788 Energimærkning nr.: 200011242 Gyldigt 5 år fra: 06-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-002788 Energimærkning nr.: 200011242 Gyldigt 5 år fra: 06-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 25 Postnr./by: 5672 Broby BBR-nr.: 430-002788 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Brokkedalvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101950-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hi 051 Esthersvej 34 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. oktober 2012 Til den 19. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Anne Krabbes Vej 7 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112317 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere