MASTERPLAN BØRNEHAVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN BØRNEHAVER"

Transkript

1 Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato MASTERPLAN BØRNEHAVER

2 Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato MASTERPLAN BØRNEHAVER

3 MASTERPLAN BØRNEHAVER Revision 00 Dato Udarbejdet af MCR, JRQ, CUJ Kontrolleret af MCR Godkendt af Beskrivelse LCM Masterplan børnehaver Ref. Rambøll Agtoftsvej 2A DK-6400 Sønderborg T F

4 BØRNEHAVER INDHOLD 1. Masterplan Område Nordborg Børnebyen Havnbjerg Kulturbørnehaven Område Fynshav - Guderup Fynshav Børnehave Asserballe Børnehus Fryndesholm skole Hjortspring Børnehus Guderup Børnehave Børnehuset Spiloppen Område Augustenborg - Sydals Tandslet Børnehave Kløverlykke Børnehus Bygadens Børnegård Børnehuset Tangsmose Kernehuset Bro Børnehus Børnehaven Augusta Område Ahlmann - Humlehøj Børnegården Damgade incl. specialafdeling Børnehuset Goethesgade Børnehaven Engelshøj incl. specialafdeling Område Ulkebøl Børnegården Mågevænget Ulkebøl Børnehave Område Sønderskov Børnehaven Møllegade Børnehuset Ved Skellet Børnehaven Grundtvigs Allé Børnehaven Toften Idrætsbørnegården Skratmosen Område Dybbøl Vester Sottrup Sottrup Børnehave Skolevejens Børnehave Kærnehuset Børnehaven Mælkebøtten Dybbølsten Børnehave Område Broager - Gråsten Nejs Børnehave Område Nybøl Nybøl Børnehus Børnehuset Sønderskov - Specialinstitution Børnehuset Sønderskov Bilag Prognose for børnetal 3-5 årige 2.2 Forudsætninger for økonomioverslag 3. Bilag 2 Økonomioversigt

5 5 1. MASTERPLAN Det overordnede mål med denne masterplan er at redegøre for Sønderborg Kommunes vision om at have institutioner med børn, hvor dette er muligt, herunder at antallet af institutioner tilpasses i de enkelte områder i forhold til prognoserne for befolkningsudviklingen. Prognoserne for befolkningsudviklingen er kun vejledende og tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da prognosen omfatter ikke fødte børn. Forslagene i handleplanerne vil således kunne udføres når tendenserne viser sig at holde stik i forhold til den foreliggende prognose. Såfremt det viser sig, at prognoserne ændre sig vil det være nødvendigt at korrigere masterplanen. Visionerne som er beskrevet under hvert område er udarbejdet i et samarbejde mellem Sønderborg Kommunes administration og områdelederne. Områderne Ahlman-Humlehøj, Ulkebøl og Sønderskov er set under et i forhold til børnetallene. Der er henholdsvis stigende og faldende børnetal inden for disse områder og ved at se det under et er det muligt til dels at udligne disse stigninger og fald ved at ændre på områdeopdelingerne. De i rapporten angivne m 2 er alene vejledende. Hvor rapporten angiver at der muligvis er anvendt pcb i bygningerne er det aftalt med Bygninger og Energi, at dette undersøges nærmere. Tilføjelser i rapporten som er udført af forvaltningen er skrevet med kursiv.

6 6 1.1 Område Nordborg I område Nordborg 2011: 239 børn Vision I maj 2011 var der 239 børn i alderen 3-5 år. Oversigtskort Der er inden for de kommende år planlagt boligbyggeri inden for det almene boligbyggeri, dog med sigte på at nedbringe antallet af boliger. Prognosen for Nordborg viser en svagt stigende tendens således at børnetallet anslås til at være 165 børn i alderen 3-5 år frem mod Prognosen for Havnbjerg viser en svagt faldende tendens således at børnetallet anslås til at være 80 børn i alderen 3-5 år frem mod Det undersøges om institutionerne kan samles i færre bygninger samt hvorledes der kan etableres en legestue i området for dagplejerne. Lilleskovens Børnehave og Nordborg Børnehave føres videre uændret og vil således kun indgå i denne rapport i forhold til vurdering af antallet af behovet for institutionspladser. Børnebyen Havnbjerg og Kulturbørnehaven vurderes.

7 Børnebyen Havnbjerg Grund Grundkort Grundens størrelse: Børnebyen Havnbjerg indeholder 2 daginstitutioner, Kastanjehuset og Kernehuset, som ligger på hver deres matrikel. Kastanjehuset har en grundstørrelse på 7198 m 2 (matrikel nr. 273) og Kernehuset har en grundstørrelse på m 2 (matrikel nr. 274). Begge institutioner opfylder 60 m 2 pr. barn til udeareal (inkl. parkering). Grundarealerne er så store, at det ikke er aktuelt at undersøge muligheder for udvidelser af grundene. Adgangsforhold: Der er gode tilkørselsmuligheder til begge bygninger. Til Kastanjehuset hører parkeringsplads med plads til ca. 16 biler og til Kernehuset parkeringsplads til ca. 22 biler. Parkeringsmulighederne vurderes at være gode. Kernehuset har handicapvenlig adgang, men ved Kastanjehuset skal der laves en opkørselsrampe til bygningen for at opnå tilgængelighed for handicappede. Tinglysning: Lokalplan nr. 197, delområde I er gældende for begge grunde, heraf fremgår følgende: - der må kun foretages nybygning indenfor fastlagte byggefelter - max. 1 etages bygninger - max. bygningshøjde 7,5 m - krav til materialer og farver på facader og tage Lokalplanen er udarbejdet specifikt til den nuværende bebyggelse og rummer ikke mulighed for yderligere tilbygninger til daginstitutionen.

8 8 Det vil derfor kræve en ny lokalplan, hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse. En sådan lokalplan skal holdes indenfor Kommuneplanramme 102D04, hvori der er fastlagt en bebyggelsesprocent på max. 15 %. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Kastanjehuset: Kastanjehuset er opført i 1968, med væsentlig om- og tilbygning i Tag: Facader: Vinduer/ døre: Indeklima: Bygningerne er med fladt tag med tagpap, tagpappet er i forholdsvis god stand, men der er manglende fald og lunker flere steder kategori 2. Facader er opført som blankt murværk i teglsten, med enkelte mindre revner og enkelte løse fuger kategori 1. Sternbrædder trænger til overfaldebehandling/ udskiftning specielt på nordsiden kategori 3. Der er trævinduer og trædøre i bygningen med ældre termoruder. På sydsiden er alle partier blevet udskiftet med nye træpartier med termoruder, men mod nord, øst og vest er partierne meget nedslidte kategori 3. Bygningerne er med naturlig ventilation, der er ikke ventilationsanlæg i bygningen kategori 3. Energi- Bygningen har fået energimærkning E i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Bygningen er i en etage. Bygningen vurderes generelt at være hensigtsmæssig indrettet. Indvendig er bygningen i rimelig vedligeholdsmæssig stand, udvendig trænger bygningen til vedligeholdelse. Bygningen har et bruttoareal på 625 m 2 (iht. BBR). Kernehuset: Kernehuset er opført i 1979 men er ombygget og tilbygget i Tag: Tagpaptag på gitterspær kategori 1. Facader: Blank murværk i teglsten og gavltrekanter i plane fibercementplader. Enkelte revner i murværk og sokkel og flere afskalninger på soklen. På den

9 9 vestlige gavl er pladebeklædning revnet kategori 2. Vinduer/ Træpartier med 2 lags termorude kategori 1. døre: Indeklima: Der er ventilationsanlæg i hele bygningen. I grupperum er der suppleret med ekstra væghængte ventilationsanlæg (Airmaster) - kategori 1. Energi- Bygningen har fået energimærkning E i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Bygningen er i et plan og er opbygget omkring et centralt beliggende fællesrum og køkken. Omkring fællesrummet er der 4 selvstændige grupperum. Derudover indeholder bygningen et stort legerum, et ekstra grupperum og et stillerum samt toiletter, personalekontorer og møderum. Bygningen vurderes at været hensigtsmæssig indrettet og i god vedligeholdelsesmæssig stand. Kernehuset har et bruttoareal på 664 m 2 (iht. BBR). Og med 80 børn opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver. Forslag til handleplan Løsning 1: Kernehuset har tilstrækkelig kapacitet til at rumme det forventede fremtidige børnetal for området, hvilket er 80 børnehavebørn. Med den tilhørende skovhytte som hører til børnehaven, vurderes dagligdagen at kunne planlægges således, at Kernehuset også kan anvendes som legestue for dagplejebørn de dage hvor nogle af børnehavebørnene er i skovhytten. Kernehuset foreslås derfor videreført uden ændringer og Kastanjehuset foreslås nedlagt og solgt. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for Kastanjehuset udgør kr ,- ekskl. moms.

10 Kulturbørnehaven Grund Grundkort Grundens størrelse: Grundens størrelse er på 5385 m 2 fordelt på 2 sammenhængende matrikler (nr. 388 og 565). Børnehaven er normeret til 55 børn i 2010 og 43 børn i Derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal. Grunden er afgrænset af privatejede marker beliggende i landzone mod nord, øst og vest. Mod syd er grunden afgrænset af parcelhusgrunde. Mod nord og øst er området afgrænset af et beskyttet dige. Der er derfor ikke umiddelbar mulighed for udvidelse af børnehavens areal. Adgangsforhold: Børnehaven ligger for enden af en blind vej. Der vurderes at være gode tilkørselsmuligheder til børnehaven. Der er ingen parkeringspladser på grunden, men der er en offentlig parkeringsplads med plads til 10 biler tilknyttet børnehaven. Parkeringspladsen ligger i forbindelse med tilkørselsvejen og vendepladsen vest for børnehaven. Der er niveaufri adgang fra vejen til udearealer og fra udearealer og ind i bygningen. Der vurderes at være rimelige handicapmæssige forhold. Tinglysning: Der foreligger ingen lokalplan for grunden. Grunden er beliggende indenfor Kommuneplanramme 105D04, heraf fremgår følgende: - max. bebyggelse på 40 % af grunden - max. 1 etages bygninger - max. bygningshøjde 8,50 m Der er ikke angivet afstandskrav i kommuneplanen.

11 11 En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til nybygning, udvidelse eller ændret anvendelse. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1968 og ombygget/tilbygget i 1998 og Tag: Facader: Vinduer/ døre: Indeklima: gen Energiforbrug: Bølgeplader af fibercement (evt. med asbest), Enkelte dårlige plader kategori 2. Oprindelige bygninger er med betonelementer i gavle og med lette facader på langsider. Tilbyg ninger er opmuret i teglsten som er malerbehandlet kategori 1. Der er trævinduer og trædøre i bygningen med ældre termoruder, der er ikke råd i partierne men de er ikke helt tætte kategori 2. I tilbygningen fra 1998 er der plastikpartier og i tilbygningen fra 2005 er der nye træpartier kategori 1. Bygningerne er med naturlig ventilation, der er ikke ventilationsanlæg i bygningen eller mekanisk udsugning fra toiletter. I legerummet i tilbygnin er der dog monteret en Airmaster. Der er i legerummet tegn på fugtproblemer (skimmel) ved indvendige hjørner og ved vinduer kategori 3. Der foreligger ikke energimærke på bygningen. Hovedbygningen vurderes at være meget dårligt isoleret, især de lette facader. Tilbygning må formodes at være bedre isoleret kategori 2-3. Bygningen opvarmes med oliefyr, som ikke længere fungerer og derfor trænger til udskiftning. Institutionen har et bruttoareal på 459 m 2 (iht. BBR). Med normering på 55 børn opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver.

12 12 Forslag til handleplan Løsning 1: På baggrund af den nuværende normering og Kommunens vision om børn pr. institution, foreslås Kulturbørnehaven nedlagt og solgt. Ud fra prognosen om at der i 2022 vil være 165 børn i Nordborg mellem 3-5 år, foreslås der lavet en tilbygning til Nordborg Børnehave som kan rumme i alt 100 børn. Lilleskovens Børnehave foreslås videreført i dens nuværende størrelse med en normering på 65 børn. For at opfylde 8 m 2 pr. barn til bruttoareal foreslås der, derfor opført en tilbygning til Nordborg Børnehave på ca. 350 m 2, som erstatning for Kulturbørnehaven. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- ekskl. moms. Tilbygningen til Nordborg Børnehave omfatter 350 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- ekskl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Anbefaling for område Nordborg I Havnbjerg anbefales Kastanjehuset nedlagt og solgt. Kernehuset videreføres som nuværende. Institutionen vil således have 80 børnehavebørn. I Nordborg anbefales Kulturbørnehaven nedlagt og solgt. Børnene fra Kulturbørnehaven flyttes til Nordborg Børnehave, som udbygges til at kunne rumme 100 børnehavebørn. I Nordborg Børnehave anbefales ligeledes etableret legestue for dagplejebørn. Institutionen vil således have 100 børnehavebørn. Lilleskovens Børnehave videreføres som eksisterende. Institutionen vil således fortsat have 65 børnehavebørn.

13 Område Fynshav Guderup I område Fynshav - Guderup 2011: 269 børn Vision I maj 2011 var der 269 børn i alderen 3-5 år. Oversigtskort Der er inden for de kommende år planlagt boligbyggeri i beskedent omfang inden for det almene boligbyggeri. Prognosen for Fynshav og Asserballe viser en faldende tendens således at børnetallet anslås til at være 85 børn i alderen 3-5 år frem mod Prognosen for Guderup og Stevning viser en faldende tendens således at børnetallet anslås til at være 145 børn i alderen 3-5 år frem mod Det vil sige at børnetallet for området samlet set anslås til 230 børn. Asserballe Fynshav: Fynshav Børnehave undersøges udbygget til 85 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn samt legestue. Asserballe lukker og flyttes til Fynshav Børnehave. Asserballe Børnehus lukker og institutionen flyttes til Fryndesholm skole der enten udbygges eller ombygges til en børnehave med 49 børnehavebørn. Ombygning af skolen foretages såfremt overbygningen nedlægges. Fynshav Børnehave fortsætter med 36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Det undersøges om begge institutioner kan flyttes til skolen. Det bliver således en børnehave med 85 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn på skolen. Guderup Hjortspring: Der er i dag 3 institutioner Hjortspring Børnehus, Guderup Børnehave og Børnehuset Spiloppen. Institutionerne skal betragtes som en institution. Herudover er der Naturbørnehaven i Nørreskoven som rummer 25 børn. Naturbørnehaven fortsætter uændret.

14 14 De 3 institutioner samles i 2 børnehaver inkl. vuggestuegruppe og legestue. Det undersøges, hvilke 2 institutioner der skal udbygges og hvilken der skal nedlægges samt hvilken børnehave Naturbørnehaven skal tilknyttes i forbindelse med hårde vintre, hvor det ikke er muligt at færdes i skoven.

15 Fynshav Børnehave Grund Grundens størrelse: 5406 m 2 Grundkort Børnehaven kan i henhold til normeringen rumme 66 børnehavebørn. Det vil sige 82 m 2 pr. barn. Derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal inkl. parkering. Grunden er beliggende som hjørnegrund med indkørsel fra Svinget. Grunden grænser op til veje mod 2 sider og parcelhuse mod 2 sider. En udvidelse af grunden er således umiddelbart ikke mulig. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via boligvej til asfalt/grusbelagt parkeringsplads. Tilkørselsforholdene vurderes til at være gode. Parkeringspladsen kan rumme ca. 20 biler. Børnehaven er beliggende centralt i Fynshav i gåafstand til stranden, skoven og skolen. Der er niveaufri adgang til børnehaven. I bygninger er der trapper op til Højhuset som er i 2 plan. Handicapvenlighed vurderes til at være i orden, dog ikke Højhuset. Tinglysning: Kommuneplan nr. 241 er gældende. Der er ingen lokalplan for området. Følgende fremgår af kommuneplanen: - Max bebyggelsesprocent 40 % - Max 1,5 etager Når der ingen lokalplan er, vil dette være påkrævet, hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til ændret anvendelse. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden.

16 16 Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Der er 3 bygninger: Bygning 1 er opført i 1972 Bygning 2 er opført i 1946 og ombygget til børnehave i 1995 Bygning 3 er opført i Bygning 1: Tag: Teglstenstag på gitterspær kategori 1. Facader: Blank murværk i teglsten kategori 1. Let bræddebeklædning. Brædder trænger til malerbehandling kategori 2. Vinduer/ døre: Træ med 2 lags termorude kategori 2. Vurderet ud fra opførelsestidspunktet kan fuger og termoruder indeholde PCB. Indeklima: Der er mekanisk udsugning fra toiletter. I de øvrige rum er der naturlig ventilation- kategori 2. Bygning 2: Tag: Teglstenstag på hanebåndsspær kategori 2. Facader: Blank murværk i teglsten kategori 2. Vinduer/ døre: Indeklima: Træ med henholdsvis 1 lags ruder og 2 lags termorude kategori 2-3. Der er ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning. Anlægget kørte ikke da huset var lukket ned midlertidigt. Indeklimaet var umiddel -bart vurderet ikke godt i huset på grund af træk fra vinduer og fugtig kælder - kategori 2. Bygning 3: Tag: Teglstenstag på gitterspær kategori 1. Facader: Blank murværk i teglsten og træfacader kategori 1. Vinduer/ døre: Træ med 2 lags termorude kategori 1. Indeklima: Der er mekanisk udsugning - kategori 1. Energi- Bygningerne har fået energimærkning E i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Der er efterfølgende monteret solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand samt nyt gasfyr på grund af problemer med rumopvarmningen om vinteren.

17 17 Bygning 1 er i et plan med 3 grupperum placeret omkring et fælles køkkenalrum samt kontor og personalerum. For at komme fra garderoben i bygning 3 skal man gå gennem det ene grupperum i bygning 1, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Bygning 1 fremstår noget nedslidt indvendigt og er ikke optimalt indrettet. Bygning 2 er et gammelt enfamiliehus med kælder, stue og 1. sal. 1. sal ligger hævet ca. 1 m over det øvrige terræn. Huset indeholder 2 grupperum. Huset er delvist istandsat indvendigt i forbindelse med ombygning til institution, men fremstår generelt indrettet som oprindeligt. Huset et nedslidt indvendigt og ikke optimalt indrettet. Bygning 3 indeholder garderobe og toiletter. Bygningen er vurderes at været hensigtsmæssig indrettet. Med den nuværende normering på 66 børn og et bruttoareal på 582 m 2 (iht. BBR), opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver. Forslag til handleplan Løsning 1: Fynshav Børnehave udbygges til 85 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn samt legestue. Asserballe lukker og flyttes til Fynshav Børnehave. Bygning 1 ombygges indvendigt, der sættes nye vinduer i samt de lette facader mod legepladsen skiftes. Bygningen vil således kunne indrettes hensigtsmæssigt og energiforbedres. Bygning 2 nedrives og der tilbygges en ny fløj. Bygning 3 bevares uændret.

18 18 Arealbehov til grund:(85+12)x60=5.820 m 2 Det nuværende areal er m 2. Arealbehov til ny tilbygning til 85 børnehavebørn samt 12 vuggestuebørn: (85x8+12x10) =385 m 2 Løsning 2: Der ombygges til 36 børnehavebørn samt 12 vuggestuebørn. Arealbehov til bygning: (36x8+12x10)=408 m 2 Bygning 1 ombygges, bygning 2 nedrives og der opføres 50 m 2 til vuggestue og bygning 3 bevares uændret. Løsning 3: Børnehaven flyttes til Fryndesholm skole og sælges. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Ombygningen omfatter 327 m 2. Ombygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- ekskl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Tilbygningen omfatter 385 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- ekskl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Løsning 2 - Økonomioverslag: Ombygningen omfatter 327 m 2. Ombygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- ekskl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Tilbygningen omfatter 50 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- ekskl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Løsning 3 - Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- ekskl. moms.

19 Asserballe Børnehus Grund Grundens størrelse: 4678 m 2 Grundkort Børnehaven kan i henhold til normeringen rumme 49 børnehavebørn. Det vil sige 95 m 2 pr. barn. Derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal inkl. parkering. Grunden er beliggende omgivet af parcelhuse til 3 sider og vej til 1 side. En udvidelse af grunden er således umiddelbart ikke mulig. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via Bygaden til asfaltbelagt parkeringsplads. Tilkørselsforholdene vurderes til at være gode. Parkeringspladsen kan rumme ca. 10 biler. Børnehaven er beliggende centralt i Asserballe. Der er niveaufri adgang til børnehaven. Handicapvenlighed vurderes til at være i orden. Tinglysning: Kommuneplan nr. 451 og lokalplan nr. 25 er gældende. Følgende fremgår af lokalplanen: - Max bebyggelsesprocent 25 % - Max 1,5 etager - Anvendelse boligorienteret institution og helårsbeboelse Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden.

20 20 Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Beliggende på grunden er der en afblændet tank fra 1962, mulig forurenings mulighed. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i Bygning 1: Tag: Paptag på gitterspær kategori 1. Facader: Let bræddebeklædning. Brædder trænger til malerbehandling kategori 1. Vinduer/ døre: Plast med 2 lags termorude kategori 1. Indeklima: Der er ventilationsanlæg med udsugning og indblæsning - kategori 1. Energi- Bygningen har fået energimærkning C i 2009, forbrug: hvilket betyder lavt energiforbrug kategori 1. Der er monteret solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. Bygningen er opført som pavillonbyggeri med 2 grupperum samt et fællesrum i midten med køkken, personalefaciliteter m.m. Indretningen vurderes til at være hensigtsmæssig. Med den nuværende normering på 49 børn og et bruttoareal på 365 m 2 (iht. BBR), opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver ikke 7,5 m 2 pr. barn. Forslag til handleplan Børnehaven foreslås sammenlagt med Fynshav Børnehave eller flyttet til Fryndesholm skole. Børnehaven vil således blive nedlagt og solgt. Økonomioverslag Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- ekskl. moms.

21 Fryndesholm skole Grund Grundens størrelse: m 2 Grundkort Adgangsforhold: Adgang til skolen sker via Gyden til asfaltbelagt parkeringsplads. Tilkørselsforholdene vurderes til at være gode. Parkeringspladsen kan rumme ca. 80 biler. Fra parkeringspladsen er der adgang til asfaltbelagt skolegård hvor der er adgang til skolens administration samt de 3 klassefløje. Adgang til SFOen sker via flisesti mellem skolen og hallen. Skolen er beliggende i udkanten af Fynshav. Der er niveaufri adgang til skolen. Tinglysning: Kommuneplan nr. 261 og lokalplan nr. 57 er gældende. Følgende fremgår af lokalplanen: - Max bebyggelsesprocent 40 % - Max 2 etager - Skolen ligger i delområde 1 - Hallen og SFOen ligger i område 2 - Delområde 3 er udlagt til boldbaner - Delområde 4 er parkeringspladsen mod Gyden.

22 22 I delområde 1 hvor skolen ligger er udearealerne begrænsede, hvorfor det sandsynligvis vil være påkrævet med en ændret lokalplan såfremt der skal ske udbygninger. Desuden er der i lokalplanen lagt op til at etablere parkeringsplads med indkørsel fra Færgevej hvor SFOen ligger i dag. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Skolen er opført i 1970 med tilbygninger i 1975, 1977, 1979 og senest i SFOen er opført i 1996 som et pavillonbyggeri i samme system som Asserballe Børnehus. Skolen: Tag: Bølgeeternitplader kategori 1. Der er lagt nyt tag i Facader: Blank murværk i teglsten kategori 1-2. Vinduer/ døre: Træ med 2 lags termorude kategori 1-2. Vurderet ud fra opførelsestidspunktet kan fuger og termoruder indeholde PCB. Indeklima: Der er mekanisk udsugning - kategori 1-2. Der er i 2011 udført renovering af lofter på grund af skimmelsvampe. Skolefløjen med SFOen er i et plan med adgang niveaufri til det terræn. Fløjen er indrettet med SFO i ca. 450 m 2 og resten er klasseværelser. Det vurderes, at fløjen kan ombygges til børnehave samt en udvidelse af SFOen. SFO: Tag: Paptag på gitterspær kategori 1. Facader: Let bræddebeklædning. Brædder trænger til malerbehandling kategori 1. Vinduer/ døre: Plast med 2 lags termorude kategori 1. Indeklima: Der er ventilationsanlæg med udsugning og indblæsning - kategori 1. Bygningen er opført som pavillonbyggeri med 2 grupperum samt et fællesrum i midten med køkken, personalefaciliteter m.m. Indretningen vurderes til at være hensigtsmæssig. Med et bruttoareal på henholdsvis 450 m 2 og 385 m 2 i SFOen og med 85 børn er der 10 m 2 pr. barn.

23 23 Energi- Skolen har fået energimærkning D i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Der er efterfølgende monteret solvarmeanlæg til varmt brugsvand samt udskiftet gaskedel i pavillonerne samt udskiftet gaskedel i skolens teknikrum. Forslag til handleplan Løsning 1: Det foreslås at SFOen i pavillonerne flyttes ind i skolefløjen, hvor der er SFO i dag, som udvides inden for skolens eksisterende rammer der ombygges. Der etableres plads til 85 børn. Denne løsning er under forudsætning af at der frigøres arealer i skolen på ca. 385 m 2. Det bliver muligt såfremt overbygningen på skolen i givet fald nedlægges. Pavillonerne anvendes uændret til 49 børnehavebørn dog foretages vedligehold af indvendige og udvendige overflader. Fynshav Børnehave om- og udbygges således at den kan rumme 36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Legepladsen hegnes ind og indrettes til mindre børn. Løsning 2: Fynshav Børnehave og Asserballe Børnehus flyttes til skolen. Det vil sige der skal skabes plads til 85 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. SFOen flyttes fra pavillonen ind på skolen som beskrevet under løsning 1. Legepladsen etableres på den nordvestlige del af skolen Arealbehov til ny tilbygning: (85x8+12x10)-385=415 m 2 Flytning af pavillonerne fra Asserballe til skolen vil ikke være rentabelt da de vil skulle bygges om for at opfylde nye energikrav. Flytning og ombygning vil overslagsmæssigt anslået blive samme pris som at bygge nyt og det vil således være mere fordelagtigt at sælge institutionen.

24 24 Løsning 3: Fynshav Børnehave og Asserballe Børnehus flyttes til skolen. Det vil sige der skal skabes plads til 85 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. SFOen flyttes fra pavillonen ind på skolen som beskrevet under løsning 1, dog etableres SFOen i fløjens sydøstlige del. SFOen for således indgang fra skolegården som ligeledes anvendes til SFOens udeområde. Legepladsen til børnehave og vuggestue etableres på den nordvestlige del af skolen. Der vil således være gode adgangsforhold til daginstitution og SFO samt de vil ligge rigtigt i forhold til udearealerne, der tilknyttes institutionerne. Skolen vil således være samlet på 2 fløje og daginstitutioner i 1 fløj. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Ombygningen af skole til SFO omfatter 385 m 2. Ombygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Vedligehold af overflader i pavilloner kr ,- excl. moms. Legeplads kr ,- excl. moms. Løsning 2 - Økonomioverslag: Ombygningen af skole til SFO omfatter 385 m 2. Ombygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Vedligehold af overflader i pavilloner kr ,- excl. moms. Legeplads kr ,- excl. moms. Tilbygningen omfatter 415 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9.

25 25 Løsning 3 - Økonomioverslag: Ombygningen af skole til SFO omfatter 835 m 2. Ombygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Vedligehold af overflader i pavilloner kr ,- excl. moms. Legeplads kr ,- excl. moms. Ombygningen af skole til børnehave omfatter 415 m 2. Ombygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9.

26 Hjortspring Børnehus Grund Grundens størrelse: 4877 m 2 Grundkort Børnehaven kan i henhold til normeringen rumme 63 børnehavebørn. Det vil sige der er 77 m 2 pr. barn. Derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal incl. parkering. Grunden er beliggende centralt i Stevning ud til Oksbølvej og med Kulturhuset til modsatte side samt et landbrug mod øst. En udvidelse af grunden er således umiddelbart ikke mulig. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via Skolevænget til asfaltbelagt parkeringsplads. Tilkørselsforholdene vurderes til at være gode. Parkeringspladsen kan rumme ca. 20 biler. Adgang til børnehaven sker via ca. 1,0 m høj trappe. Institutionen er i 1 plan med udgang direkte til terræn i gavlen mod syd. Handicapvenlighed vurderes til at være i orden i selve bygningen, men kræver forbedringer ved indgangsdøren med rampe. Tinglysning: Kommuneplan nr. 107A01 er gældende. Der er ingen lokalplan for området. Følgende fremgår af kommuneplanen: - Max bebyggelsesprocent 25 % - Max 1,5 etager - Max højde 8,5 m Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene.

27 27 Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1965 med ombygninger i Tag: Bølgeeternitplader kategori 2-3. Det vurderes ud fra opførelsestidspunktet at taget indeholder asbest. Facader: Blank murværk i teglsten kategori 1-2. Vinduer/ døre: Plast med 2 lags termorude kategori 1. Indeklima: Der er mekanisk udsugning fra personalerum samt naturlig udluftning i de øvrige rum - kategori 2. Energi- Bygningen har fået energimærkning D i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Der er efterfølgende monteret solvarmeanlæg til varmt brugsvand. Bygningen har 4 grupperum samt et fællesrum i midten med køkken, personalefaciliteter, garderobe m.m. Indretningen vurderes til at være hensigtsmæssig. Der er problemer med træk fra indgangsdøren da der ikke er noget vindfang. I bygningen har der været indrettet SFO som er nedlagt pr Svenstrup skole lukkes og flyttes til Guderup Skole. Der er derfor en del ledige arealer. Med et bruttoareal på 673 m 2 en normering på 63 børn er der 10,7 m 2 pr. barn. Det aktuelle børnetal er 31 børn som primært kommer fra Stevning og opland. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen renoveres således at den kan rumme 60 børnehavebørn og med plads til 25 børn fra Naturbørnehaven i vinterperioden. Spiloppen nedlægges. Ud fra et bygningsareal på 673 m 2 vil børnehaven kunne have op til 84 børn. Det foreslås at der etableres et vindfang og en rampe ved indgangen samt lægges nyt tag og etableres et ventilationsanlæg for hele bygningen. Økonomioverslag Løsning 2: Alternativt nedlægges og sælges Hjortspring. Løsning 1 - Økonomioverslag: Ombygning i henhold til handleplan anslås til kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Løsning 2 Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- excl. moms.

28 Guderup Børnehave Grund Grundens størrelse: 3694 m 2 Grundkort Børnehaven kan i henhold til normeringen rumme 60 børnehavebørn. Det vil sige der er 61,5 m 2 pr. barn. Derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal incl. parkering. Parkeringspladsen ligger dog uden for grunden hvilket gør at der er et større areal pr. barn. Grunden er beliggende i den nordlige del af Guderup på en hjørnegrund med veje til 2 sider og parcelhuse mod øst. En udvidelse af grunden er således umiddelbart ikke mulig. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via Flintevænget til asfaltbelagt parkeringsplads. Tilkørselsforholdene vurderes til at være gode. Parkeringspladsen kan rumme ca. 20 biler. Adgang til børnehaven sker via flisebelagte stier og niveaufri. Handicapvenlighed vurderes til at være i orden. Tinglysning: Kommuneplan nr. 101B10 og lokalplan nr. 119 er gældende. Følgende fremgår af lokalplanen: - Max bebyggelsesprocent 25 % - Max 7,5 m over terræn Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene.

29 29 Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1983 med tilbygninger i 1998 og Tag: sadeltag med teglsten og mindre områder med fladt tag med pap kategori 1. Facader: Blank murværk i teglsten kategori 1. Vinduer/ døre: Træ med 2 lags termorude kategori 1. Indeklima: Der er mekanisk udsugning med friskluftsindtag via bag radiatorer - kategori 1-2. Energi- Bygningen har fået energimærkning C i 2009, forbrug: hvilket betyder lavt energiforbrug kategori 1. Der er efterfølgende monteret nyt fyr. Bygningen har 3 grupperum, et fællesrum i midten med køkken, personalefaciliteter, garderobe m.m. Indretningen vurderes til at være hensigtsmæssig, dog er indgangen til garderoberne via fællesrummet ikke hensigtsmæssigt. Med et bruttoareal på 484 m 2 og en normering på 60 børn er der 8 m 2 pr. barn.

30 30 Forslag til handleplan Løsning 1: Det foreslås at der udføres en tilbygning på 120 m 2 til 12 vuggestuebørn samt en ombygning af eksisterende vindfang ca. 30 m 2 og tilbygning på 20 m 2 til vindfang og garderobe ved indgangen til børnehaven. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Om- og tilbygningen omfatter 50 m 2. Om- og tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Tilbygningen omfatter 120 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Tilslutningsomkostninger er ikke indregnet.

31 Børnehuset Spiloppen Grund Grundkort Grundens størrelse: Ca m 2. Grundstørrelsen er opmål på digitalt oversigtkort da grunden er en del af plejecenteret. Børnehaven kan i henhold til normeringen rumme 43 børnehavebørn samt har rum til dagplejernes legestue. Det vil sige der er 104 m 2 pr. barn. Derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal incl. parkering. Parkeringspladsen ligger dog uden for grunden, hvilket gør at der er et større areal pr. barn. Grunden er beliggende centralt i Guderup med vej mod syd, plejecenter mod øst og nord samt parcelhuse mod vest. En udvidelse af grunden er mulig såfremt der kan tilkøbes areal mod øst, hvor der ligger et grønt rekreativt areal. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via Sommervej til asfaltbelagt parkeringsplads. Tilkørselsforholdene vurderes til at være gode. Parkeringspladsen kan rumme ca. 12 biler. Adgang til børnehaven sker via flisebelagte stier og niveaufri. Kælderplan har udgang til det fri og indeholder gæstedagpleje/legestue, teknikrum og personalefaciliteter. Stueplan indeholder grupperum, køkken, kontor m.m. Handicapvenligheden vurderes til at være i orden, dog er institutionen i 2 plan, hvilket ikke er optimalt med hensyn til handicapvenlighed. Tinglysning: Kommuneplan nr. 101D02 og lokalplan nr. 124 er gældende. Følgende fremgår af lokalplanen: - Max bebyggelsesprocent 40 % - Max 2 etager Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabogrundene.

32 32 Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1967 med om- og tilbygninger i Tag: Tag med ensidig taghælding med pap kategori 1. Facader: Blank murværk i teglsten og skiftereternit kategori 1. Vinduer/ døre: Træ/alu med 2 lags termorude kategori 1. Indeklima: Der er ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning - kategori 12. Energi- Plejecenteret har fået energimærkning C i 2009, forbrug: hvilket betyder lavt energiforbrug kategori 1. Bygningen har 2 grupperum, fællesrum, multirum, køkken, personalefaciliteter, garderobe m.m. Indretningen vurderes til at være hensigtsmæssig. Med et bruttoareal på 554 m 2 og en normering på 43 børn er der 12,9 m 2 pr. barn. Forslag til handleplan Løsning 1: Det foreslås at der etableres en tilbygning på 40 m 2 i kælderplan med udgang direkte på terræn således at børnehaven kan have 60 børnehavebørn samt gæstedagpleje/legestue. Hjortspring nedlægges. Der skabes plads på legepladsen mod øst til beboelsesvogne fra Naturbørnehaven således, at de kan opholde sig her i tilfælde af hård vinter. Det vil sige børnehaven vil kunne have 85 børn i kortere perioder. Løsning 2: Spiloppen nedlægges og sælges.

33 33 Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Tilbygningen omfatter 40 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Etablering af standplads til vogne fra naturbørnehaven herunder indkørsel fra Østergade kr ,- excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9. Løsning 2 Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- excl. moms. Anbefaling for område Fynshav - Guderup Fynshav: Asserballe Børnehus og Fynshav Børnehave nedlægges og begge institutioner etableres på skolen. Alternativt anbefales at Asserballe Børnehus nedlagt og solgt. Fynshav Børnehave udvides til 85 børnehavebørn samt 12 vuggestuebørn. SFOen på skolen bevares uændret. Guderup: Det anbefales, at Hjortspring Børnehus nedlægges og sælges. Guderup Børnehave udvides med vuggestuegruppe på 12 børn således at der er 60 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Spiloppen udvides således at der er 60 børnehavebørn samt gæstedagpleje/legestue. Naturbørnehaven fortsætter uændret dog med mulighed for vinterophold på Spiloppens arealer. Naturbørnehaven har 25 børn. Alternativt nedlægges Spiloppen og Hjortspring Børnehus renoveres således at der er 60 børnehavebørn og plads til Naturbørnehaven i vinterperioden. Guderup Børnehave udvides med vuggestuegruppe som beskrevet ovenfor.

34 Område Augustenborg - Sydals I område Augustenborg - Sydals 2011: 274 børn Vision I maj 2011 var der 274 børn i alderen 3-5 år. Oversigtskort Der er inden for de kommende år planlagt boligbyggeri i beskedent omfang i Augustenborg og nogen omfang i Hørup Hav. Prognosen for Augustenborg viser en stigende tendens således at børnetallet anslås til at være 125 børn i alderen 3-5 år frem mod Prognosen for Hørup og Tandslet viser en faldende tendens således at børnetallet anslås til at være 145 børn i alderen 3-5 år frem mod Det vil sige at børnetallet for området samlet set anslås til 270 børn. Tandslet Børnehave: Der ønskes tilbygning til 6 vuggestuepladser. Høruphav: Der er i dag 3 institutioner Kløverlykke Børnehus, Bygadens Børnegård og Børnehuset Tangsmose. Der ønskes 2 institutioner fremover. Det vurderes om Kløverlykke Børnehus kan udbygges til 60 børn eller mere herunder vuggestuepladser. Det vurderes om der kan opføres et nybyggeri på grunden nord for Bygadens Børnegård. Nybyggeriet skal erstatte Børnehuset Tangsmose. Ved Børnehuset Tangsmose vurderes der om der kan opføres en ny institution på grunden på ca. 960 m 2 således at denne nye institution erstatter Kløverlykke Børnehus og Børnehuset Tangsmose. Det undersøges hvilke 2 institutioner der skal udbygges og hvilken, der skal nedlægges.

35 35 Augustenborg: Der er i dag 3 institutioner Kernehuset, Bro Børnehus og Børnehaven Augusta. Der ønskes 2 institutioner fremover. Kernehuset vurderes udbygget til børnehave og vuggestue til 90 børn. Bro Børnehus vurderes udbygget til børnehave og vuggestue til 90 børn. Børnehaven Augusta lukkes.

36 Tandslet Børnehave Grund Grundkort Grundens størrelse: Grundens størrelse er på 2421 m 2. Med et ønske om 60 børn i institutionen incl. vuggestuebørn, opfyldes 60 m 2 udeareal pr. barn (incl. Parkering) ikke. Grunden er afgrænset af veje mod syd, vest og nord og af parcelhuse mod øst. Der er derfor ikke umiddelbar mulighed for udvidelse af børnehavens areal. Adgangsforhold: Børnehaven ligger i et parcelhusområde og det vurderes at der er gode tilkørselsmuligheder. Der hører en mindre parkeringsplads til grunden, med plads til ca. 7 biler. Der er derfor gode af- og pålæsningsmuligheder. Fra parkeringspladsen er der niveaufri adgang til udearealer, men fra udeareal og ind i bygningen er der et trin op og hovedindgangen er forholdsvis snæver, børnehaven vurderes derfor ikke at være særlig handicapvenlig. Tinglysning: Lokalplan BY2-535, delplanområde II er gældende for grunden, heraf fremgår følgende: - max. 1 etages bygninger - taghældning max max. bygningshøjde 7,0 m - byggelinje min. 5 m fra vejskel. Der er ikke angivet grænser for bebyggelsesprocenten i lokalplanen, men Kommuneplanramme TA-C1 for området angiver en max. byggelseprocent på 40 %. Det vil være muligt at udføre tilbygninger til daginstitutionen indenfor de nævnte grænser uden at der skal laves ny lokalplan.

37 37 Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Børnehaven er opført i 1973, med om- og tilbygning i Tag: Facader: Vinduer/ døre: Indeklima: Bygningerne er med fladt tag med tagpap, tagpappet vurderes at være forholdsvis nyt. På den sydlige udbygning er der manglende fald på taget. - kategori 1. Facader er opført som blankt murværk i teglsten. Murværket er generelt i god stand, men der er enkelte mindre revner i soklen kategori 1. Der er trævinduer og trædøre i bygningen med ældre termoruder, enkelte vinduer er blevet udskiftet med nye trævinduer. De resterende partier er slidte og er flere steder utætte. kategori 2. Bygningerne er med mekanisk ventilation, med indblæsning i opholdsrum og udsugning i køkken, toiletter og depotrum kategori 1. Energi- Bygningen har fået energimærkning F i 2009, forbrug: hvilket betyder højt energiforbrug kategori 3. Der er efterfølgende monteret solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. Bygningen er i en etage med kælder under en del af bygningen. Kælderen bruges udelukkende som depot, vaskerum og teknikrum. Bygningen indeholder 2 børneafdelinger, hver med grupperum, puderum og toilet. I betragtning af bygningens alder vurderes den generelt at være hensigtsmæssig indrettet, dog er indgangsområdet lidt mørkt og snævert. Bygningen har et bruttoareal på 285 m 2 (iht. BBR), og derved opfyldes 8 m 2 pr. barn i børnehaver ikke. Forslag til handleplan Løsning 1: For at bevare pasningsmulighed i Tandslet by, foreslås institutionen bevaret. For at give institutionen et højere børneantal, foreslås den udbygget til at kunne rumme 6 vuggestuebørn. Med ønske om 10 m 2 bruttoareal pr. vuggestuebarn, kræver det en tilbygning på 60 m 2. I den eksisterende bygning foreslås gamle trævinduer og trædøre udskiftet. Samtidig foreslås lette facader mod syd udskiftet til vedligeholdelsesfrie materialer. For at skabe bedre tilgængelighed (handicapvenlig) indgang til

38 38 bygningen foreslås der opført nyt vindfang og udvendig rampe op til gulvniveau. Det foreslås desuden at udlægge nyt asfalt på parkeringspladsen. Planskitse med mulig tilbygning. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Tilbygningen omfatter 60 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms. Prisen for udskiftning af de resterende vinduer og døre, samt nye lette facader mod syd anslåes til kr ,- excl. moms. Prisen for nyt vindfang og forbedret tilgængelighed anslåes til kr ,- excl. moms. Prisen for nyt asfalt på parkeringspladsen anslås til kr ,- excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9.

39 Kløverlykke Børnehus Grund Grundkort Grundens størrelse: Grundens størrelse er på 4406 m 2. Med ønske om 60 m 2 udeareal pr. barn (incl. parkering) er der derfor plads til 73 børn på arealet. Der er store terrænforskelle på grunden som falder kraftigt fra bygningen og ned mod søen. Området er afgrænset af en lille sø mod vest, af vej mod nord og af parcelhuse mod syd og øst. Der er derfor ikke umiddelbart mulighed for at udvide grunden. Adgangsforhold: Børnehaven ligger i et nyere parcelhusområde og det vurderes at der er gode tilkørselsmuligheder. Der hører en større parkeringsplads til grunden, med plads til ca. 15 biler. Der er derfor gode af- og pålæsningsmuligheder. Fra parkeringspladsen er der niveaufri adgang til udearealer og til bygningen og børnehaven vurderes at være handicapvenlig. Tinglysning: Lokalplan HØ26 er gældende for grunden, heraf fremgår følgende: - max. bebyggelsesprocent 35 % - max. 1,5 etages bygninger - max. bygningshøjde 8,50 m - byggelinje min. 5 m fra vejskel. Det vil være muligt at udføre tilbygninger til daginstitutionen indenfor de nævnte grænser uden at der skal laves ny lokalplan. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret no-

40 40 gen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 4. God Kræver alm. vedligehold 5. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 6. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i Tag: Teglstenstag på gitterspær med undertag af banevarer kategori 1. Facader: Blank murværk i teglsten kategori 1. Let bræddebeklædning over- og under vinduespartier. Brædder trænger til malerbehandling kategori 2. Vinduer/ Træ/alupartier med 2 lags termorude kategori 1. døre: Indeklima: Der er ventilationsanlæg i hele bygningen. De 2 puderum i henholdsvis det nordøstlige og det sydøstlige hjørne af bygningen bliver meget varme når solen skinner og kolde om vinteren. - kategori 2. Energi- Bygningen har fået energimærkning D i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Der er efterfølgende monteret solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. Bygningen er i et plan og er opbygget omkring et centraltliggende fællesrum og køkken. På begge sider af fællesrummet er der et børneafsnit med garderobe, toiletter, grupperum, puderum, legerum og depot. Bygningen vurderes at været hensigtsmæssig indrettet. Med den nuværende normering på 42 børn og et bruttoareal på 343 m 2 (iht. BBR), opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver. En opnormering til 60 børn inkl. vuggestuebørn vil kræve en tilbygning på ca. 137 m 2, således at det samlede bruttoareal bliver på 480 m 2 for at opfylde 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen foreslås udbygget med 137 m 2, således at den kan rumme 60 børn inkl. vuggestuebørn. For at afhjælpe temperaturproblemerne i de 2 puderum, foreslås vinduerne i de 2 rum udskiftet til lavenergiruder med solafskærmning. I det ene rum foreslås desuden monteret en radiator under vinduet til at tage kuldenedfaldet. Derudover bør varmeanlægget indreguleres/efterses således det giver tilstrækkeligt varme. Udvendigt træværk malerbehandles.

41 41 Løsning 2: Som alternativ foreslås institutionen nedlagt og solgt og børnene flyttes til anden daginstitution i byen. Planskitse med mulige tilbygninger. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Tilbygningen omfatter 137 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms. Udgifter til afhjælpning af temperaturproblemerne i de 2 hjørnerum og malerbehandling af udvendig træværk anslåes til kr ,- excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9. Løsning 2 - Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- excl. moms. Udgifter i forbindelse med opførelse af ny institution indgår i behandlingen af Børnehuset Tangsmose.

42 Bygadens Børnegård Grund Grundkort Grundens størrelse: Grundens størrelse er på 3656 m 2. Med de nuværende 66 børn er der 55 m 2 udeareal pr. barn, derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal (incl. parkering) ikke. De nuværende 66 børn er dog incl. 12 vuggestuebørn. Matrikel nr. 2 beliggende nord for børnehaven har en størrelse på 5799 m 2. Grunden er ejet af Sønderborg Kommune og beliggende i byzone. Hvis der på denne grund opføres en ny institution som erstatning for Børnehuset Tangsmose, vil der samlet set på de 2 matrikler blive plads til 157 børn set ud fra at der skal være 60 m 2 udeareal pr. barn (inkl. parkering). Adgangsforhold: Det vurderes at der er gode tilkørselsmuligheder til børnehaven. Den nuværende parkeringsplads har plads til ca. 22 biler, heraf ligger de 15 p-pladser på nabomatriklen nord for børnehaven. Der er derfor gode af- og pålæsningsmuligheder. Fra parkeringspladsen er der niveaufri adgang til børnehaven. Tinglysning: For både børnehaven og grunden nord for børnehaven gælder lokalplan HØ2, heraf fremgår følgende: - max. bebyggelsesprocent 25 % - max. 1 etages bygninger - krav om min. 10 m bredt plantebælte mod vest - areal nord for børnehaven er udlagt til offentlige formål (grønt område). Det vurderes at der skal udarbejdes en ny lokalplan såfremt der skal opføres bebyggelse på matriklen nord for den nuværende børnehave, idet dette område er udlagt som grønt område i lokalplanen.

43 43 Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden, dog er der kortlagt V1 og V2 forurening på grundene umiddelbart vest for matrikel nr. 2. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Børnehaven består af 2 bygninger der er sammenbygget med en forbindelsesgang/fælles vindfang. Den sydlige bygning er opført i 1979 og den nordlige bygning er opført i Tag: Facader: Vinduer/ døre: Indeklima: Bygningerne er med fladt tag med tagpap, taget vurderes at være i god stand kategori 1. Facader er opført som blank murværk i teglsten. På den ældste bygning er der flere fuger som er løse og som har huller, den sydvendte facade er opført med lette facader med store vinduespartier kategori 2. I den ældste bygning er der trævinduer og trædøre med ældre termoruder, partierne er slidte og utætte flere steder, specielt mod syd kategori 2. I den nyere bygning er døre og vinduer af træ/alu med 2-lags termoruder, udvendig er der flere steder buler på alupartierne kategori 1. Bygningerne er med mekanisk ventilation, med indblæsning i opholdsrum og udsugning i køkken, toiletter og depotrum kategori 1. Energi- Bygningen har fået energimærkning E i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Der er efterfølgende monteret solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. Bygningen er i en etage med kælder under en del af den ældste bygning. Kælderen bruges udelukkende som depot og teknikrum. Bygningen vurderes generelt at være hensigtsmæssig indrettet og i vedligeholdsmæssig god stand. Den nuværende bygning har et bruttoareal på 486 m 2 (iht. BBR), Og derved opfyldes 8 m 2 pr. barn i børnehaver og 10 m 2 pr. barn i vuggestuer. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen foreslås bevaret og der foreslås opført en tilbygning på grunden nord for børnehaven til erstatning for Børnehuset Tangmose. Nybygningen skal kunne rumme 145(samlet antal børn i området)-38(tandslet)-36(kløverlykke)-50(bygadens)=21 børn mere.

44 44 Arealbehov til bygning: 21x8=168 m 2 I den eksisterende børnehave foreslås de gamle trævinduer og trædøre udskiftet med nye træ/alu partier med lavenergiruder, samtidig foreslås lette ydervægge mod syd udskiftet med nye lette facader og fuger i murværket eftergås. Planskitse med forslag til placering af ny tilbygning. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Ved opførelse af ny tilbygning anslås anlægsudgiften til kr ,- pr. m 2. Prisen for en ny institution andrager således henholdsvis kr ,- excl. moms for 168 m 2 Hertil kommer anlægning af legeplads og øvrige udearealer som anslås til kr ,- excl. moms. Grundkøb og tilslutningsudgifter er ikke indregnet. Udskiftning af døre/vinduer, nye lette facader mod syd og eftergåelse af murværket på den gamle institution anslås at beløbe sig til kr ,- excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9.

45 Børnehuset Tangsmose Grund Grundkort Grundens størrelse: Grunden størrelse er på 4060 m 2. Med ønske om 60 m 2 udeareal pr. barn (incl. parkering) er der derfor plads til 67 børn på arealet. Dette er derfor opfyldt ved den nuværende normering på 55 børn. Grunden er afgrænset af veje mod nord og vest, parcelhuse mod øst og industribygning mod syd. Der er ikke umiddelbart mulighed for at udvide børnehavnes grundstykke. Adgangsforhold: Der vurderes at være gode tilkørselsmuligheder til børnehaven. Den nuværende parkeringsplads på grunden har plads til ca. 7 biler, derudover er der mulighed for at parkere langs med Tangsmose. Parkeringsmulighederne vurderes at være rimelige med den nuværende størrelse, men hvis institutionen skal udvides bør der også laves flere parkeringspladser. Tinglysning: Der foreligger ingen lokalplan for grunden. Grunden er beliggende indenfor Kommuneplanramme HØ-B2, heraf fremgår følgende: - max. bebyggelse på 25 % af grunden - max. 1,5 etages bygninger - max. bygningshøjde 8,50 m Der er ikke angivet afstandskrav i kommuneplanen. En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til nybygning, udvidelse eller ændret anvendelse. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret no-

46 46 gen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Langs med vejen vest for grunden løber der 0,4 KV luftledninger, disse er dog ikke at betegne som højspændingskabler. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 4. God Kræver alm. vedligehold 5. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 6. Dårlig Kræver udskiftning Børnehaven er opført i Der er sket ombygninger og efterisoleringsarbejder i 1978 og Tag: Facader: Vinduer/ døre: Indeklima: Bygningerne er med fladt tag med tagpap, tagpappet er slidt på store dele af tagfladen, der er manglende hældning på taget og på afvandingsrender og flere ovenlys kupler er ved at være nedslidt - kategori 3. Facader er opført som blankt murværk i teglsten. Der er konstateret flere revner i murværket og dårlige fuger specielt på sydgavlen kategori 2. Udvendig træbeklædning på sydsiden af den østligste fløj er meget nedslidt kategori 3. Der er trævinduer og trædøre i bygningen med ældre termoruder, partierne generelt nedslidte og er utætte flere steder. Udvendige mørtelfuger omkring partierne er løse og er ved at falde ud kategori 2. Bygningerne er med mekanisk ventilation, med indblæsning i opholdsrum og udsugning i køkken, toiletter og depotrum kategori 1. Energi- Bygningen har fået energimærkning E i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Der er efterfølgende monteret solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. Bygningen er i en etage med kælder under en del af bygningen. Kælderen bruges udelukkende som depot, vaskerum og teknikrum. Bygningen vurderes generelt at være hensigtsmæssig indrettet. Indvendig er bygningen i rimelig vedligeholdsmæssig stand, udvendig trænger bygningen til vedligeholdelse. Bygningen har et bruttoareal på 364 m 2 (iht. BBR), og derved opfyldes 8 m 2 pr. barn i børnehaver ikke. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen foreslås nedlagt og solgt. Børnene overflyttes til ny institution ved Bygadens Børnehus. Løsning 2: Alternativt nedrives den eksisterende institution og der opføres ny institution på ca. 580 m 2, som erstatter Kløverlykke Børnehus og Børnehuset Tangmose. Der gøres opmærksom på, at der er tale om et gammelt moseareal og der derfor kan forekomme jordbundsforhold som medfører forøgede udgifter til fundering af

47 47 bygningen. Arealbehov til bygning: =57 børnehavebørn samt 12 vuggestuebørn. A=57x8+12x10=576 m 2 Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- excl. moms. Udgifter til opførelse af tilbygninger ved Bygadens Børnegård og Kløverlykke Børnehus er belyst under behandlingen af disse. Løsning 2 - Økonomioverslag: Udgiften til nedrivning af den eksisterende institution, anslås til kr ,- ekskl. moms Den nye institution omfatter 580 m 2. Anlægsudgiften anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for en ny institution andrager således kr ,- excl. moms. Hertil kommer anlægning af legeplads og øvrige udearealer som anslås til kr ,- excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9.

48 Kernehuset Grund Grundkort Grundens størrelse: Grunden er en del af matrikel nr. 1109, som ud over børneinstitutionen også indeholder boldbaner, grønne områder m.m. Hele matrikel nr er på m 2, men det indhegnede børnehave område udgør pt. ca m 2. Der er mulighed for at udvide børnehaven ind på boldbanens område mod sydvest. Det vurderes dog ikke at være muligt at opfylde 60 m 2 pr. barn til udearealer, såfremt børneinstitutionen udvides til i alt 90 børnehavebørn og vuggestuebørn. Ved at føre hegnet syd/vest for børnehaven lige over boldbanen i stedet for at det slår et knæk, vil institutionens grund blive udvidet til ca m 2. Adgangsforhold: Der vurderes at være gode tilkørselsforhold til børnehaven. Der er ikke parkeringspladsen på matriklen, men børnehaven ligger lige ud til en stor offentlig parkeringsplads og der er derfor gode parkeringsmuligheder. Fra fortovet er der niveaufri adgang til legepladsen og fra legepladsen er der et lille trin op til stueetagen i børnehavne. Hele børnehaven er i en etage og der vil forholdsvis nemt kunne opnås handicapvenlig adgang til bygningen. Tinglysning: Lokalplan nr , lokalplanområde 1 er gældende for grunden. Af lokalplanen fremgår følgende: - max. bebyggelsesprocent 30 % - max. 1 etages bygninger - bygninger skal opføres med helvalmet tag - bygningen skal opføres i røde mursten - der må ikke etableres p-pladser på grunden

49 49 - adgang til grunden skal ske fra stien langs det sydøstlige skel - område skal indhegnes med plankeværk Der er ikke angivet afstandskrav i lokalplanen. Såfremt der bygges ud over lokalplanområdet vil dette kræve en ny lokalplan. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden, den ene nabogrund er dog blevet områdeklassificeret. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Børnehaven er opført i 1980 og uden registrerede om- og tilbygninger. Tag: Facader: Vinduer/ døre: Indeklima: Teglstenstag på gitterspær med undertag af bane- Vare. Taget er udført med skjult tagrende. Der er enkelte afskalninger og misfarvninger på Tagstenene kategori 1. Facader er opført som blankt murværk i teglsten. Der er enkelte mindre huller i fuger kategori 1. Vinduesbrystninger er udført med lette partier, disse er generelt slidte og i dårlig stand - kategori 3. Træpartier med ældre 2-lags termoruder. Partierne fremstår generelt slidte. Udvendige bløde fuger er krakelerede og har sluppet flere steder - kategori 3. Bygningen er forsynet med ventilationsanlæg. An- Lægget er dog ikke længere funktionsdygtig. - kategori 3. Energi- Bygningen har fået energimærkning E i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Bygningens indvendige vedligehold er i middel stand, og trænger generelt til en malerbehandling af overfladerne. Bygningen er i et plan, og indeholder en lang gang midt i bygningen. Bygningen indeholder 3 grupperum, hvor 2 af rummene er adskilt af foldevæg så de kan slås sammen til et rum, samt et stort pude-/legerum. Derudover er der flere mindre rum og kontorer. Den nuværende bygning har et bruttoareal på 390 m 2 (iht. BBR). For at opfylde 8 m 2 bruttoareal pr. barn, vil det ved en udvidelse til 90 børn kræve et bruttoareal på 720 m 2, hvilket kræver en tilbygning på 330 m 2.

50 50 Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen foreslås bevaret og udvidet til 90 børn inkl. vuggestuebørn. Samtidig foreslås legepladsen udvidet ind på nuværende boldbane mod sydvest. Det vurderes, at tilbygningen kan udføres inden for rammerne af den nuværende lokalplan De eksisterende bygninger foreslås renoveret, med nye døre og vinduer, nyt ventilationsanlæg, energibesparende lysarmaturer og indvendig malerarbejde. Planskitse med mulig tilbygning. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Tilbygningen omfatter 330 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms. Udvidelse og ombygning af legeplads i forbindelse med tilbygningen anslås til kr ,- excl. moms. Grundkøb er ikke indregnet. Ombygning af eksist. børnehave i forbindelse med tilbygningen, nye vinduer og døre incl. lette partier under vinduer, nyt ventilationsanlæg, energibesparende lysarmaturer samt indvendig malerbehandling. Ombygningen omfatter 390 m 2. Ombygningsprisen anslås til 3.500,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9.

51 Bro Børnehus Grund Grundens størrelse: Grundens størrelse er på 3726 m 2. Grundkort Ved udvidelse af børnehaven til 90 børn (incl. vuggestuebørn), giver det 41,4 m 2 udeareal pr. barn, derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal (incl. parkering) ikke. Grunden er afgrænset af Stavenbølgade mod nord, private huse mod syd og vest og disponibel grund (matrikkel nr. 412) mod øst. Adgangsforhold: Der er på grunden en vendeplads og parkeringsplads til ca. 7 biler. Adgangsforholdene og parkeringsforholdene vurderes at være trange, specielt hvis børnehaven udvides til 90 børn. Der er niveaufri adgang fra parkeringspladsen til legepladsen og til bygningen, og adgangsforholdene vurderes at være handicapvenlige. Tinglysning: Lokalplan nr , lokalplanområde 1 er gældende for grunden. Af lokalplanen fremgår følgende: - max. bebyggelsesprocent 25 % - max. 1,5 etages bygninger - byggeafstand min. 2,5 m fra vejskel. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Iht. ledningsoplysninger fra SE Energi løber der et højspændingskabel langs grundens østlige skel. På modsatte side af Stavensbølgade overfor børnehaven er der placeret en transformatorstation. Der er ikke kortlagt forurening på grunden, men den disponible

52 52 grund mod øst (matrikkel nr. 412), er V2 kortlagt og områdeklassificeret. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Børnehaven er opført i 1997 og uden registrerede om- og tilbygninger. Tag: Facader: Vinduer og døre: Indeklima: Tagpap med listedækning og fald, udvendige plasttagrender kategori 1. Lette facader med malerbehandlede brædder på klink udvendig. Facaderne er generelt i god stand, men trænger til overfladebehandling (med algeog skimmelhæmmende maling) kategori 2. Døre og vinduer er plastikkonstruktion med 2-lags termoruder og fugebånd omkring partier. Generelt i god stand, døre ud mod legeplads hænger lidt kategori 1. Der er ventilationsanlæg i alle opholdsrum og Udsugning i køkken og toiletter kategori 1. Energi- Bygningen har fået energimærkning C i 2009, forbrug: hvilket betyder lavt energiforbrug kategori 1. Der er efterfølgende blevet installeret solfangeranlæg til produktion af varmt brugsvand. Bygningens indvendige vedligehold er i middel stand, og trænger generelt til en malerbehandling af overfladerne. Bygningens indretning vurderes at være hensigtsmæssig. Den nuværende bygning har et bruttoareal på 365 m 2 (iht. BBR). For at opfylde 8 m 2 bruttoareal pr. barn, vil det ved en udvidelse til 90 børn kræve et bruttoareal på 720 m 2, hvilket kræver en tilbygning på 355 m 2. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen foreslås bevaret og udvidet til 90 børn inkl. vuggestuebørn. Samtidig foreslås legepladsen udvidet ind på nuværende parkeringsareal og ny parkeringsplads etableret på den forurenede nabogrund mod øst (matrikkel nr. 412). Det vurderes, at tilbygningen kan udføres inden for rammerne af den nuværende lokalplan Den eksisterende bygning foreslås renoveret, med malerbehandling af udvendige facader, energibesparende lysarmaturer og indvendig malerarbejde.

53 53 Planskitse med mulig tilbygning. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Tilbygningen omfatter 355 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms. Udvidelse og ombygning af legeplads i forbindelse med tilbygningen anslås til kr ,- excl. moms. Etablering af ny parkeringsplads på nabogrunden omfatter ca. 400 m 2 af anslået 750 kr. pr. m 2. Etablering af ny parkeringsplads andrager således kr ,- excl. moms. Grundkøb og tilslutningsbidrag er ikke indregnet. Ombygning af eksist. børnehave i forbindelse med tilbygningen, behandling af udvendig træværk, energibesparende lysarmaturer samt indvendig malerbehandling. Ombygningen omfatter 365 m 2. Ombygningsprisen anslås til 1.000,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9.

54 Børnehaven Augusta Grund Grundens størrelse: Grundens størrelse er på 3346 m 2 Grundkort Børnehaven er pt. normeret til 44 børn, hvilket giver ca. 76 m 2 udeareal pr. barn. Derved opfyldes 60 m 2 pr. barn til udeareal (incl. parkering). Grunden er afgrænset af veje mod øst, syd og vest. Mod nord er grunden afgrænset af parcelhuse. Der er derfor ikke umiddelbart muligheder for udvidelse af arealet. Adgangsforhold: Børnehaven er beliggende i parcelhusområde og tilkørsel er via mindre villaveje. Tilkørselsforholdene vurderes at være rimelige. På grunden er der parkeringsplads med plads til ca. 9 biler. Fra parkeringspladsen er der et trin op til stueetagen i bygningen, adgangen er derfor ikke handicapvenlig. Tinglysning: Der foreligger ingen lokalplan for grunden. Grunden er beliggende indenfor Kommuneplanramme 142B, heraf fremgår følgende: - max. bebyggelse på 40 % af grunden - max. 1,5 etages bygninger Der er ikke angivet afstandskrav i kommuneplanen. En lokalplan vil være påkrævet, hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til nybygning, udvidelse eller ændret anvendelse. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret no-

55 55 gen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Børnehaven er opført i Tag: Facader: Teglstenstag på gitterspær med undertag af banevarer. Taget er udført med udvendig zinktagrende. Der er enkelte revner, afskalninger og misfarvninger på tagstenene kategori 1. Facader er opført som blankt murværk i teglsten. Gavltrekanter er beklædt med plane plader af fibercement. Der er enkelte mindre huller i fuger og enkelte mindre revner i murværket. Plader på gavle er slidt i overfladen og enkelte plader er revnede. Der er tegn på fugt i soklen på facaden mod vest kategori 1. Vinduer/ Plastpartier med 2-lags termoruder og udvendige døre: bløde fuger. Enkelte yderdøre er lidt skæve kategori 1. Indeklima: Bygningen er med naturlig ventilation. Der er mekanisk udsugning fra et af puderummene samt fra emhætte i køkken. Der er inden mekanisk ventilation i opholdsrum eller mekanisk udsugning fra toiletter. I grupperum over krybekælder, bliver der meget koldt og det trækker om vinteren. - kategori 3. Energi- Bygningen har fået energimærkning E i 2009, forbrug: hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Der er efterfølgende købt nye lysarmaturer til den ene afdeling. Bygningens indvendige vedligehold er i middel stand. Gulvbelægningen er slidt flere steder og vægge på 2 af de 3 børnetoiletter er beklædt med brædder, hvilket hygiejnemæssigt ikke er hensigtsmæssigt. Bygningen er i et plan og indeholder 3 børneafdelinger med hver deres grupperum, puderum, toiletrum og lille køkken. Under en del af bygningen er der kælder som anvendes til depotrum og teknikrum. Bygningen har et bruttoareal på 355 m 2 (iht. BBR). Med de nuværende 44 børn, opfyldes 8 m 2 bruttoareal pr. barn. Indretningen af bygningen vurderes ikke at være helt hensigtsmæssig, på trods af at der er god plads pr. barn virker de indvendige forhold trange.

56 56 Forslag til handleplan Løsning 1: På baggrund af visionen om børn pr. institution, og på baggrund af at der er 2 yderligere daginstitutioner i Augustenborg by, foreslås institutionen nedlagt og solgt. Børnehaven Augusta er den ældste og den mindste af de 3 institutioner i byen. Samtidig er der større udvidelsesmuligheder på byens 2 andre institutioner. Børnene i institutionen foreslås flyttet til Bro Børnehus og Kernehuset. Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- excl. moms. Anbefaling for område Augustenborg - Sydals Tandslet Det anbefales at bevare et lokal daginstitutionstilbud i Tandslet, og derfor videreføre den nuværende børnehave. Børnehaven anbefales udvidet med ca. 60 m 2, således den kan rumme 38 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn. Høruphav På baggrund af, at prognosen viser faldende børnetal frem mod 2022, anbefales det, at samle børnene på 2 institutioner og nedlægge den 3. institution. Kløverlykke Børnehus anbefales udvidet til 60 børn incl. vuggestuepladser og den eksist. bygning renoveres. Institutionen kan således have 36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Bygadens Børnegård foreslås udvidet med en nybygning på ca. 168 m 2 og den eksist. bygning renoveres. Institutionen kan således have 71 børnehavebørn. Børnehuset Tangmose foreslås nedlagt og solgt. Alternativ anbefales det at Børnehuset Tangsmose rives ned og der på grunden opføres en ny institution som kan erstatte både den nuværende institution samt Kløverlykke Børnehus. I det alternative forslag anbefales Kløverlykke Børnehus nedlagt og solgt. Institutionen kan således have 57 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Bygadens Børnehus renoveres og bibeholdes som eksisterende med 50 børnehavebørn. Augustenborg På baggrund af visionen ca børn pr. daginstitution, anbefales Kernehuset renoveret og udbygget således, at den kan rumme 90 børn incl. vuggestuebørn. Institutionen kan således have 78 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Bro Børnehus foreslås videreført uden ændringer. Institutionen kan således have 50 børnehavebørn. Børnehaven Augusta foreslås nedlagt og solgt.

57 Område Ahlmann - Humlehøj I område Ahlmann - Humlehøj 2011: 354 børn Vision I maj 2011 var der 354 børn i alderen 3-5 år. Oversigtskort Der er inden for de kommende år ikke planlagt boligbyggeri i området. Prognosen for området viser en stigende tendens således, at børnetallet anslås til at være 420 børn i alderen 3-5 år frem mod Børnegården Damgade vurderes for udvidelse med 12 børnehavepladser. Personalefaciliteter flyttes til 1. sal i ny udnyttet tagetage Børnehuset Goethesgade ændres til vuggestue med 36 pladser. Det kræver ingen ombygninger. Det undersøges om legeplads kan udvides. Børnehaven Engelshøj vurderes i forhold til normering til 80 børn samt specialgruppen. Det vurderes om der skal bygges en ny institution for erstatning af en eller flere af ovenstående institutioner. Parken og Ringbakken føres videre uændret og vil således kun indgå i denne rapport i forhold til vurdering af antallet af behovet for institutionspladser.

58 Børnegården Damgade Specialinstitution Grund Grundens størrelse: 3615 m 2 Grundkort Normeringen med 24 børn fra 0-2 år og 20 børn fra 3-5 år omregnet til 68 børn er der ca. 53 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (incl. parkeringsareal) ikke. Grunden er beliggende på hjørnet af Ringgade og Damgade. Der er parkeringsareal på matriklen. Institutionen ligger i et boligkvarter. Der er ikke umiddelbart mulighed for udvidelse af matriklen. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via sidegade (blindvej) til Damgade. Der er gode aflæsningsmuligheder på vejen og parkeringsarealet tilkørselsforholdene vurderes til at være gode. På grunden er der parkeringsplads med plads til ca. 10 biler. Handicappede har mulighed for at benytte den flisebelagte sti til børnehaven. Børnehaven er i en etage med niveaufri adgang. Tinglysning: Kommuneplanramme 5.D2 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 40 % - max 2 etages bygninger - Max bygningshøjde på 9 m En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse.

59 59 Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi registreret mellemspændingsledninger og station hertil, samt højspændingsledninger i udkanten af grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1981 med en tilbygning 1990/ blev der etableret gulvvarmeanlæg efter en rørskade. Samlet bebygget areal 398 m². Tag: Teglstenstag med undertag - kategori 1. Facader: Bygningen er med gule teglsten og malede træ gavle - kategori 1. Vinduer/ Trævinduer og døre med termoruder - dårlige tætdøre ningslister kategori 2. Det vurderes at fuger omkring vinduer og døre ikke indeholder PCB ( ). Indeklima: Energi- Der er naturlig ventilation, dog er der mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Indeklima kategori 2-3. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Der foreligger ingen energimærke for bygningen. Bygningen er i en etage. Bygningen er med fællesrum, 3 stuer/grupperum, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 68 børn og et bruttoareal på 398 m 2 (jf. BBR) er der 5,8 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 11 % (overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 1048 m 2 inden for den i kommuneplanrammen fastsatte bebyggelsesprocent på 40 %. Dette vil dog fragå udearealer som ikke er for store i forvejen. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen udvides med ca. 100 m² personalefaciliteter i ny udnyttet tagetage med udvendig overdækket adgangstrappe og ekst. personaleområde ombygges til vuggestue til 12 børn.

60 60 Økonomioverslag Løsning 1 Økonomioverslag: Ejerforhold: SAB. Anslået udgift til en 1. sal. 100 m² på 1. sal til pr. m². Tilbudsprisen for 1. sal anslås til kr excl. moms. Ombygningen af ekst. personalefaciliteter til vuggestue omfatter ca. 70 m 2. Ombygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms Estimerest pris på om- og tilbygning kr excl. moms Angivet ved byggeindeks 123,9.

61 Børnehuset Goethesgade Grund Grundkort Grundens størrelse: 1055 m 2 Lejet grund matrikel , 252 m² m² = 491 m². Grundareal i alt: 1055 m² m² = 1546 m². Normeringen med 24 børn fra 0-2 år og 24 børn fra 3-5 år omregnet til 72 børn er der ca. 21 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (incl. parkeringsareal) ikke. Grunden er beliggende på hjørnet af Goethesgade og Ringgade. Der er ingen parkeringspladser på matriklen. Institutionen ligger i et boligkvarter. Afdelingen Vej & Trafik er ikke interesseret i at afgive vejareal eller grønt område ved Ringgade til udvidelse af legepladsen. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven igennem hovedindgang fra Ringgade via rampe og igennem gitterport i sydenden af matriklen - ved indkørsel til parallelvej til Ringgade. Der er gode aflæsningsmuligheder på stikvejen ved gitterporten. Tilkørselsforholdene vurderes til at være acceptable. Der er mulighed for parkering på parallelvejen til Ringgade. Handicappede har mulighed for at benytte den flisebelagte sti til børnehaven igennem gitterporten. Børnehaven er i 1½ etage med niveaufri adgang i stueplan. Tinglysning: Kommuneplanramme 2.B6 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende:

62 62 - max. bebyggelsesprocent 75 % - max 3,5 etages bygninger - Max bygningshøjde på 15 m En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi registreret mellemspændingsledninger og station hertil, samt højspændingsledninger i udkanten af grunden. Grunden samt nabo grundene er blevet områdeklassificeret i forbindelse med forureningsundersøgelser. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1945 med en om- og tilbygning Bygningsareal 280 m ². Bygningen er med 212 m ² udnyttet tagetage. Samlet kælder på 230 m². Samlet erhvervsareal er på 477 m². Tag: Teglstenstag fuget med skum/understrygning - kategori 3. Facader: Bygningen er med gule teglsten - kategori 1. Tilbygning med let beklædning kategori 2. Vinduer/ Trævinduer med koblede ruder kategori 2. døre Nye trædøre - kategori 1. Gl. trædøre på altan - kategori 3. Plast døre/vinduesparti kategori 1. Gamle elastiske fuger omkring vinduer er revnet og slipper kategori 3. Det vurderes at gamle fuger omkring vinduer kan indeholde PCB ( ). Indeklima: Energi- Der er naturlig ventilation, dog er der mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Indeklima kategori 2-3. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Der foreligger ingen energimærke for bygningen. Bygning er med fællesrum, 3 stuer/grupperum, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 72 børn og et bruttoareal på 477 m 2 (jf. BBR) er der 6,6 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent (incl. lejet grund) på matriklen er 31 % (overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 682 m 2 inden for den i

63 63 kommuneplanrammen fastsatte bebyggelsesprocent på 75 %. Dette vil dog fragå udearealer som ikke er for store i forvejen. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen ændres til vuggestue med 36 pladser. Økonomioverslag Ejerforhold LDD Ingen

64 Børnehaven Engelshøj - Specialinstitution Grund Grundens størrelse: 3338 m 2 Grundkort Normeringen med 70 fra 3-5 år omregnet til 70 børn er der ca. 47 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (incl. parkeringsareal) ikke. Grunden er beliggende på Engelshøjgade i et boligkvarter. Grunden er afgrænset af vej og boliger -der er derfor ikke umiddelbart muligheder for udvidelse af arealet. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven igennem hovedindgang fra parkeringspladsen eller igennem gitterport i mod Engelshøjgade. Der er gode aflæsningsmuligheder. Tilkørselsforholdene vurderes til at være acceptable. Der er ca. 9 parkeringspladser på matriklen. Handicappede har mulighed for at benytte den flisebelagte sti til børnehaven igennem gitterporten. Børnehaven er i 1½ etage med niveaufri adgang i stueplan. Fra indgangspartierne er der trapper til underetagen, adgangen er derfor ikke handicapvenlig. Tinglysning: Lokalplan B10 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 52 % - max 3 etages bygninger - Max bygningshøjde på 15 m - Byggeafstand min. 11 m fra vejmidte.

65 65 Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Grunden samt nabo grundene er blevet områdeklassificeret i forbindelse med forureningsundersøgelser. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i Bygningsareal 390 m ² Samlet kælder på 386 m² Samlet erhvervsareal er på 776 m². Tag: Teglstenstag - kategori 1. Facader: Bygningen er med gule teglsten - kategori 1. Let beklædning mod sydvest kategori 1. Vinduer/ Trævinduer og døre med termoruder kategori 2. døre Træ/alu-vinduer og døre med termoruder med fu gebånd - kategori 1. Det vurderes at gamle fuger omkring vinduer kan indeholde PCB ( ). Indeklima: Energi- Der er mekanisk ventilation med indblæsning og udsugning. Der er mekanisk udsugning fra emhæt te i køkken. Indeklima kategori 1-2. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Bygningen har fået energimærke D i 2009, hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Bygning er med fællesrum, 3 stuer/grupperum, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 70 børn og et bruttoareal på 776 m 2 (jf. BBR) er der 11 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer. Den nuværende bebyggelsesprocent (incl. lejet grund) på matriklen er 24 % (overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 960 m 2 inden for den i kommuneplanrammen fastsatte bebyggelsesprocent på 52 %. Dette vil dog fragå udearealer som ikke er for store i forvejen.

66 66 Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen foreslås udbygget med en ekstra stue/gruppe til at optage gruppen der nedlægges i Børnehuset Goethesgade. Pladsbehov 190 m² enten i 1 plan eller 2 planer med en trappeforbindelse. Økonomioverslag Løsning 1 Økonomioverslag: Tilbygning på 190 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms angivet ved byggeindeks 123,9.

67 67 Anbefaling for område Ahlmann Humlehøj Med udgangspunkt i stigende børneantal ( ) på = 66 børn foreslås at: Børnegården Damgade udvides med plads til en vuggestuegruppe på 12 børn. Institutionen vil således have 20 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Børnehaven Engelshøj udvides med en ekstra gruppe til børnene fra Børnehuset Goethesgade med 24 børn. Institutionen vil således have 94 børnehavebørn. Børnehuset Goethesgade ændres til vuggestue med 36 børn. Behovet for flere institutionsplader på grund af det stigende børnetal i området foreslås opfyldt ved udbygning af Idrætsbørnegården Skratmosen med 55 børn samt udbygning af Børnegården Mågevænget med 11 børn i alt 66 børn fra område Ahlmann Humlehøj. Alternativt kan der bygges en ny institution til 66 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Børnehuset Goethesgade nedlægges dermed.

68 Område Ulkebøl I område Ulkebøl 2011: 215 børn Vision I maj 2011 var der 215 børn i alderen 3-5 år. Der er i øjeblikket noget boligbyggeri i området. Oversigtskort Prognosen for området viser en faldende tendens således at børnetallet anslås til at være 175 børn i alderen 3-5 år frem mod Børnegården Mågevænget ønskes udbygget således at der kan ske en sammenlægning med Ulkebøl børnehave. Ulkebøl børnehave nedlægges og sælges eller indrettes til vuggestue, hvor vuggestuebørn fra Børnegården flyttes til Ulkebøl Børnehave og alle børnehavebørn samles i Børnegården. Der vurderes salgspris på Mågevænget. Kommunen vurderer selv en sammenlægning af de 2 institutioner på Ulkebøl skole. Der skal på skolen etableres plads til 72 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn hvilket medfører et arealkrav på 706 m 2. Rådyrvej, Kløvermarken og legestuen i Ulkebøl føres videre uændret og vil således kun indgå i denne rapport i forhold til vurdering af antallet af behovet for institutionspladser - er ikke omfattet.

69 Børnegården Mågevænget Grund Grundens størrelse: 2884 m 2 Grundkort Normeringen med 13 børn fra 0-2 år og 41 børn fra 3-5 år omregnet til 67 børn er der ca. 43 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (parkeringsareal uden for matriklen) ikke. Grunden er beliggende på hjørnet af Mågevej og Præstegårdsvej med parkeringsarealer på Mågevej. Mod vest er et ubebygget areal på 2200 m² tilhørende Sønderborg Kommune. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via sti fra Mågevej. Der er gode aflæsningsmuligheder på Mågevej tilkørselsforholdene vurderes til at være gode Der hører ingen parkeringspladser til matriklen, men der er parkeringsarealer langs med Mågevej. Adgang til pavillonen via trappe, gør at bygningen ikke er handicapvenlig. Tinglysning: Kommuneplanramme 6.D4 og lokalplan er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 40 % - max 2 etages bygninger - Max bygningshøjde på 9 m Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi registreret mellemspændingsledninger og station hertil, samt højspændingsledninger i udkanten af grunden.

70 70 Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Der er ikke tinglyst servitutter på grunde. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 4. God Kræver alm. vedligehold 5. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 6. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1971, udvidet med en pavillon på 140 m² mindre tilbygninger samlet bebygget areal 440 m². Tag: Facader: Bygningen fra 1971 er med bølgeplader (fiberarmeret cementtagplader med asbest) - flere tagplader udskiftet. Øvrige bygninger er med Built-up-tag. Kategori 2 Bygningen fra 1971 er med gule teglsten og malede trægavle - kategori 1. Øvrige bygninger er med udvendig træbeklædning. Dog har pavillonen fået ny beklædning mod vest med fibercementplader med træstruktur træbeklædningen på pavillonen er i dårlig stand kategori 2-3. Vinduer/ Bygningen fra 1971 er med vinduespartier af hårdt døre: træ og termoruder kategori 1-2. Øvrige trævinduer med termoruder og dårlige tætningslister kategori 2. Yderdør mod syd fra pavillonen dårlig stand ka tegori øvrige døre kategori 1-2. Da hovedbygningen er fra 1968 vurderes at elastiske fuger omkring vinduer og døre indeholder PCB ( ). Indeklima: Energi- Forbrug: Der er mekanisk udsugning fra toiletter, emhætte i køkkener og enkelt Airmaster ventilationsanlæg i toilet. Kølesplitanlæg i køkken og grupperum i pavillonen kategori 2. Bygningen fra 1971 er opvarmet med fjernvarme Pavillonen er el-opvarmet. Bygningen har fået energimærkning F i 2009, hvilket betyder højt energiforbrug kategori 3. Bygningen er i en etage. Bygning 1971 er med fællesrum, 2 grupperum, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Pavillonen er med 1 grupperum, køkken, personalerum og toiletrum. Forbindelsen mellem bygning 1971 og pavillonen foregår udvendigt. Grupperum i bygning1971 er smalle. Brugen af køkken med lager forskellige steder er ikke hensigtsmæssigt. Med 67 børn og et bruttoareal på 440 m 2 (jf. BBR) er der 6,5 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 16 % (overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 690 m 2 inden for den i lokalplanen fastsatte

71 71 bebyggelsesprocent på 40 %. Dette vil dog fragå udearealerne som ikke er for store i forvejen. Forslag til handleplan Løsning 1: Sammenlægning af Børnegården Mågevænget og Ulkebøl Børnehave. Der kan i dag være henholdsvis 60 børnehavebørn i Ulkebøl Børnehave samt 41 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn i Børnegården Mågevænget. Prognosen siger en nedgang på 40 børn i området. Det vil sige der skal etableres plads til = 20 børn fra Ulkebøl Børnehave hertil lægges 11 børn der overflyttes fra område Ahlmann Humlehøj i alt 20+11=31 børn mere i Mågevænget end idag. En udbygning af institutionen ved sammenlægning med nabo -grunden vil børnehaven kunne udvides til 73 børn fra 3-5 år. Pladsbehov 72x8 + 13x10=706 m². Grundarealbehov (72+13)x60=5.100 m². Ekst. grund + matrikel 1081, =5084 m². Ekst. pavillon samt mellembygninger fjernes og ny bygning udføres incl. udvidelse. Løsning 2: Vuggestuebørn flyttes til Ulkebøl Børnehave og Børnegården Mågevænget tilbygges således at der kan være 72 børnehavebørn. Arealbehov: 72x8 = 576 m 2 Løsning 3: Institutionen nedlægges og sælges

72 72 Økonomioverslag Løsning 1 Økonomioverslag: Ombygning af bygningen fra 1971 omfatter 238 m 2. Ombygnings/nyprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms. En tilbygningen på ( ) 266 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms angivet ved byggeindeks 123,9. Løsning 1 Økonomioverslag: Ombygning af bygningen fra 1971 omfatter 238 m 2. Ombygnings/nyprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for ombygningen andrager således kr ,- excl. moms En tilbygningen på ( ) 136 m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms angivet ved byggeindeks 123,9. Løsning 3 - Økonomioverslag: salg af institutionen vurderes til kr ,- excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9.

73 Ulkebøl Børnehave Grund Grundens størrelse: 4380 m 2 Grundkort Med 60 børn (3-5 år) er der ca. 73 m² udeareal pr. barn dermed opfyldes 60 m² pr. barn (incl. vejareal til Stenbjergparken) Grunden er beliggende på hjørnet af Agtoftsvej og Torvet, mod øst varehus og mod nord Stenbjergparken. Efter matrikelkort er vejen til Stenbjergparken beliggende på matriklen. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via sti imellem Stenbjergparken og parkeringsareal ved SuperBrugsen. Der er gode aflæsningsmuligheder på parkeringsarealet ved SuperBrugsen og ved Stenbjergparken. Der hører ingen parkeringspladser til matriklen, men parkeringsarealer tæt beliggende ved børnehaven Stenbjergparken og SuperBrugsen. Det er ikke tilladt at parkere på Stejbjergparken ud for børnehaven. Handicappede har mulighed for at benytte den flisebelagte sti til børnehaven. Børnehaven er i en etage med rampe til hoveddøren. Tinglysning: Kommuneplanramme 6.C1 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 60 % - max 2 etages bygninger - Max bygningshøjde på 9 m

74 74 En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi registreret mellemspændingsledninger og station hertil, samt højspændingsledninger i udkanten af grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Ved væsentlige ændringer på grunden eller anden anvendelse vil en lokalplan være påkrævet. Der er ikke tinglyst servitutter på grunde. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1968, udvidet med en tilbygning Bygningen er i en etage med 76 m² kælder. Samlet bebygget areal 457 m². Tag: Bygningen er med bølgeplader. (bygningen fra fiberarmeret cementtagpla der med asbest). Redskabsrum er med Built-up tag. Kategori 2 Facader: Bygningen er med gule teglsten kategori 1 Indvendige vægge mod syd i tilbygningen har store revner kategori 3 Malede trægavle delvis udskiftet - kategori 1-2. Vinduer/ Trævinduer af nyere og ældre dato kategori 1-3. Trædøre kategori 2. Fuger omkring vinduer og døre er generelt dårlige kategori 3. Da hovedbygningen er fra 1968 vurderes at elastiske fuger omkring vinduer og døre indeholder PCB ( ). Indeklima: Energi- Forbrug: Der er balanceret ventilation i børnehaven og udsugning via emhætte i køkken kategori 1-2. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Bygningen har fået energimærkning E i 2009, hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Bygningen er i en etage med kælder under en del af bygningen. Bygningen er med 3 grupperum, fællesrum, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 60 børn og et bruttoareal på 457 m 2 (jf. BBR) er der 7,6 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 10 % (kælder og overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 2100 m 2 inden for den i kommuneplan-

75 75 ramme fastsatte bebyggelsesprocent på 60 %. Dette vil dog fragå udearealerne som ikke vil opfylde kravet til 60 m² pr. barn. Institutionen er beliggende ved Agtoftsvej og Torvet - der en del trafikstøj. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen foreslås nedlagt og solgt. Løsning 2: Institutionen foreslås anvendt til vuggestue Økonomioverslag Løsning 1 - Økonomioverslag Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- excl. moms. Løsning 2 - Økonomioverslag: Ændring til vuggestue vil medføre nedenstående om- og tilbygninger. Overdækket areal til soverum kr ,- excl. moms. Indvendige ombygninger kr ,- excl. moms. Ændring af legeplads kr ,- excl. moms. Samlet udgift kr ,- excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9. Anbefaling for område Ulkebøl Med udgangspunkt i et faldende børnetal ( ) =40 børn foreslås følgende: Børnegården Mågevænget Institutionen udbygges og sammenlægges med Ulkebøl Børnehave samt får 11 børn fra område Ahlmann - Humlehøj. Institutionen vil således have 72 børnehavebørn og 13 vuggestuebørn. Ulkebøl Børnehave Institutionen lukkes og sammenlægges med Børnegården Mågevænget.

76 Område Sønderskov I område Sønderskov 2011: 218 børn Vision I maj 2011 var der 218 børn i alderen 3-5 år. Oversigtskort Der er inden for de kommende år ikke planlagt boligbyggeri i området. Prognosen for området viser en stigende tendens således, at børnetallet anslås til at være 250 børn i alderen 3-5 år frem mod Børnehaven Møllegade og Børnehuset Ved Skellet vurderes i forhold til bygningsstandarden. Det undersøges mulighed for et nybyggeri ved skolen som erstatning for de 2 institutioner Dette undersøges af kommunen. Institutionen skal være til ca. 200 børn incl. vuggestue. Løsning hvor Børnehuset Ved Skellet lukkes og sammenlægges med Skratmosen undersøges. Børnehaven Grundtvigs Allé vurderes i forhold til bygningsstandarden. Løsning hvor Grundtvigs Allé lukkes og sammenlægges med Skratmosen undersøges. Børnehaven Toften fortsætter uændret. Idrætsbørnegården Skratmosen ønskes udbygget til ca. 200 børn incl. vuggestue. Det undersøges om alle 5 institutioner skal fortsætte uændret.

77 Børnehaven Møllegade Grund Grundens størrelse: 2240 m 2 Grundkort Normeringen med 18 børn fra 0-2 år og 72 børn fra 3-5 år omregnet til 99 børn er der ca. 22,6 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (parkeringsareal er uden for matriklen) ikke. Grunden er beliggende på hjørnet af Møllegade og Lavbrinkevej boliger mod syd og erhverv mod vest. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker fra Møllegade og Lavbrinkevej. Der er gode aflæsningsmuligheder på Lavbrinkevej, men ikke god aflæsningsforhold på Møllegade. Der hører ingen parkeringspladser til matriklen, men der er parkeringsarealer langs med Lavbrinkevej. Børnehaven er i en etage - handicappede har mulighed for at benytte hovedindgangen på Møllegade med kort afstand til fortov. Adgang fra Lavbrinkevej sker via trappe. Tinglysning: Kommuneplanramme 6.B10 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 60 % - max 2 etages bygninger - Max bygningshøjde på 12 m En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse.

78 78 Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi registreret mellemspændingsledninger og station hertil, samt højspændingsledninger i udkanten af grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Der er ikke tinglyst servitutter på grunde. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1962 Bygningen er i 1 etage med 139 m² kælder samlet bebygget areal 740 m². Tag: Bygningen er med built-up-tag - kategori 2. Nyere mellembygning er med ståltag kategori 1 Facader: Vinduer/ Indeklima: Energi- Forbrug: Bygningen er med gule teglsten til overkant vin duer og døre der er revner i rulleskift mode vest og frostsprængte sten i læmur mode vest kategori 1-3. Træbeklædning sternkanter, over vinduer og døre kategori 2-3. Døre og vinduer i plast med termoruder kategori 1-2. Fuger omkring døre og vinduer kategori 2-3. Bygningen er med naturlig ventilation i grupperum I grupperum mod nord er der et kølesplitanlæg. Der er emhætte i køkkener kategori 1-2. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Der foreligger ingen energimærke for bygningen. Bygningen er i en etage med kælder 2 steder under en del af bygningen. Bygningen er med fællesrum, 5 grupperum, køkkener, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 99 børn og et bruttoareal på 740 m 2 (jf. BBR) er der 7,4 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 33 % (kælder og overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 600 m 2 inden for den i Kommuneplanramme fastsatte bebyggelsesprocent på 60 %. Dette vil dog fragå udearealerne som ikke er for store i forvejen. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen forventes bibeholdt uændret eller sammenlagt med Børnehuset ved Skellet i et nyt byggeri ved skolen. Økonomioverslag Ejerforhold: B42.

79 Børnehuset Ved Skellet Grund Grundens størrelse: 3886 m 2 Grundkort Normeringen med 19 børn fra 0-2 år og 32 børn fra 3-5 år omregnet til 70 børn er der ca. 55 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (incl. parkeringsareal) ikke. Institutionen er beliggende i et boligkvarter for enden af blind vej. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker via Ved Skellet med gode aflæsningsmuligheder på parkeringspladsen på matriklen. Handicappede har mulighed for at bruge de befæstede arealer til børnehaven. Der er ca. 12 parkeringspladser på matriklen. Tinglysning: Kommuneplanramme 4.B2 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 35 % - max 1,5 etages bygninger - Max bygningshøjde på 9 m En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene.

80 80 Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1. God Kræver alm. vedligehold 2. Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3. Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1974 med 105 m² kælder. Samlet bebygget areal 360 m². Tag: Bygningen er med bølgeplader - /fiberarmeret ce menttagplader med asbest) - kategori 2. Facader: Bygningen er med gule teglsten kategori 1 Malede trægavle, vindskeder og stern kategori 1-2. Vinduer/ Trævinduer med termoruder af ældre dato bør døre skiftes kategori 2-3. Mørtelfuger omkring vinduer og døre bør skiftes kategori 3. Indeklima: Energi- Forbrug: Der er udsugning via emhætte i køkken, mekanisk udsugning i toiletter. I grupperum mod syd er monteret Airmaster (ventilationsanlæg). Øvrige rum er naturligt ventileret kategori 1-3. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Der forligger ingen energimærke for bygningen. Kælderen bruges til depot, teknik og vaskeri. Stueplan er med 3 grupperum 1 pr. fløj, fællesrum, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 70 børn og et bruttoareal på 360 m 2 (jf. BBR) er der 5,1 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 10 % (kælder og overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 1000 m 2 inden for den i kommuneplanramme fastsatte bebyggelsesprocent på 35 %. Dette vil dog fragå udearealerne som ikke vil opfylde kravet til 60 m² pr. barn. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen bibeholdt uændret. Løsning 2: Nedlæggelse af institutionen. Børn flyttes til Skratmosen. Løsning 3: Sammenlægning med Børnehaven Møllegade i et nyt byggeri ved skolen. Økonomioverslag Ejerforhold: LDD

81 Børnehaven Grundtvigs Allé Grund Grundens størrelse: 3561 m 2 Grundkort Normeringen med 12 børn fra 0-2 år og 45 børn fra 3-5 år omregnet til 63 børn er der ca. 56,5 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (incl. parkeringsareal) ikke. Institutionen er beliggende i et boligkvarter. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker fra Grundtvigs Allé med gode aflæsningsmuligheder på parkeringspladsen på matriklen. Handicappede har mulighed for at bruge den flisebelagte sti til børnehaven. Børnehaven er i en etage indvendig er der udført ramper fra fællesrum til grupperum. Der er ca. 11 parkeringspladser på matriklen. Tinglysning: Kommuneplanramme 6.B2 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 35 % - max 1,5 etages bygninger - Max bygningshøjde på 9 m En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden.. Grunden samt nabo grundene er blevet områdeklassificeret i forbindelse med forureningsundersøgelser.

82 82 Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1966 og ombygget Bygningen er i 1 etage med 40 m² kælder samlet bebygget areal 366 m². Tag: Bygningen er med tegltag og understrygning kategori 2. Mellembygninger er med built-up-tag kategori 2 Facader: Vinduer/ Indeklima: Energi- Forbrug: Bygningen er med gule teglsten der er en kraftig revne i murværk og sokkel i vestfløjen un der vindue mod syd kategori 1-3. Træbeklædning sternkanter og gavle kategori 1-2 Gavlbeklædningen mod vest kategori 2-3. Nyere vinduer 1/3 plast og resten metal/trævinduer med termoruder kategori 1. Fuger/fugebånd omkring og døre og vinduer kategori 1-2 Bygningen er med naturlig ventilation. kategori 1-2. Dog er der udsugning i køkken. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Der foreligger ingen energimærke for bygningen. Bygningen er med fællesrum, 3 grupperum, køkkener, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 63 børn og et bruttoareal på 366 m 2 (jf. BBR) er der 5,8 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 11 % (kælder og overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 880 m 2 inden for den i Kommuneplanramme fastsatte bebyggelsesprocent på 35 %. Dette vil dog fragå udearealerne som ikke er for store i forvejen Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen bibeholdt uændret. Løsning 2: Nedlæggelse af institutionen. Børn flyttes til Skratmosen. Økonomioverslag Ejerforhold: SAB.

83 Børnehaven Toften Grund Grundens størrelse: 4093 m 2 Grundkort Normeringen med 12 børn fra 0-2 år og 48 børn fra 3-5 år omregnet til 66 børn er der ca. 62 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (incl. parkeringsareal). Institutionen er beliggende i et boligkvarter omgivet af 3 veje og parcel huse. Der er derfor ikke muligheder for udvidelse af grunden. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker fra Porsgrunngade og parkeringspladsen mod Hasseltoften med gode aflæsningsmuligheder. Handicappede har mulighed for at bruge den flisebelagte sti til børnehaven. Børnehaven er i en etage. Der er ca. 9 parkeringspladser på grunden. Tinglysning: Kommuneplanramme 3.B2 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 35 % - max 2 etages bygninger - max bygningshøjde på 9 m En lokalplan vil være påkrævet, hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden..

84 84 Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i Bebygget areal 377 m². Bygningen er i 1 etage med 84 m² kælder. Tag: Bygningen er med tegltag kategori 2. Facader: Bygningen er med gule teglsten kategori 1. Træbeklædning sternkanter og gavle - kategori 1-2 Beklædning til terræn på sydgavl - kategori 2-3. Vinduer/ Trævinduer/vinduespartier med termoruder og døre tørrede tætningslister kategori 2-3. Fuger omkring døre og vinduer kategori 3. Det vurderes at fuger omkring vinduer kan inde holde PCB ( ). Indeklima: Energi- Bygningen er med naturlig ventilation. kategori 2-3. Dog er der mekanisk udsugning i køkken og toilet ter. Mekanisk ventilation i kælder/sikringsrum. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Bygningen har fået energimærke E i 2009, hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Bygningen er i en etage med kælder under en del af bygningen. Kælderen anvendes til depot. Bygningen er med fællesrum, 3 stuer/grupperum, køkkener, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 66 børn/enheder og et bruttoareal på 377 m 2 (jf. BBR) er der 5,7 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 10 % (kælder og overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 1050 m 2 inden for den i Kommuneplanramme fastsatte bebyggelsesprocent på 35 %. Dette vil dog fragå udearealerne. Forslag til handleplan Løsning 1: Institutionen fortsætter uændret. Der udføres delvist vinduesudskiftning samt etableres ventilationsanlæg i 3 rum. Løsning 2: Institutionen nedlægges og sælges.

85 85 Økonomioverslag Løsning 1 Økonomioverslag: Udskiftning af vinduer kr excl. moms. 3 stk. ventilationsanlæg kr excl. moms. Løsning 2 Økonomioverslag: Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør kr ,- excl. moms.

86 Idrætsbørnegården Skratmosen Grund Grundens størrelse: 3826 m 2 Grundkort Normeringen med 12 børn fra 0-2 år og 42 børn fra 3-5 år omregnet til 66 børn er der ca. 58 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (incl. parkeringsareal) ikke. Institutionen er beliggende i udkanten af et boligkvarter med 2 skel op til ubebygget/grønt område. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker fra Friheds Allé med gode aflæsningsmuligheder på parkeringspladsen på matriklen. Handicappede har mulighed for at bruge den flisebelagte sti til børnehaven. Børnehaven er i en etage. Der er ca. 12 parkeringspladser på matriklen. Tinglysning: Byplanvedtægt B11 er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 40 % - max 3 etages bygninger - Max bygningshøjde - ingen angivet. En lokalplan vil være påkrævet, hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse. Efter digital matrikelkort på matrikel nr er hegn mv placeret uden for matriklen og bygningen er placeret for tæt på skel der mangler sandsynligvis en opdatering. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi ikke registreret nogen stærkstrømsledninger/højspændingsledninger på grunden..

87 87 Grunden samt nabo grundene er blevet områdeklassificeret i forbindelse med forureningsundersøgelser. Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i Bygningen er et plan med et samlet bebygget areal på 460 m². Tag: Bygningen er med afvalmet tag, diagonal skifter (fibercement) og undertag kategori 1. Facader: Bygningen er med lyse/røde teglsten kategori 1. Udbygning mod vest er med fibercementbeklæd ning med enkelte ødelagte plader - kategori 1. Vinduer/ Vinduer og døre er i alu/træ med termoruder døre kategori 1. Fugebånd omkring døre og vinduer kategori 1. Indeklima: Energi- Forbrug: Bygningen er med balanceret ventilation. kategori 1. Bygningen er opvarmet med fjernvarme. Bygningen har fået energimærkning D i 2009, hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Bygningen er med fællesrum, 3 stuer, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 66 børn og et bruttoareal på 460 m 2 (jf. BBR) er der 6,9 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 12 % (overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten). Der kan derfor tilbygges 1070 m 2 inden for den i Byplanvedtægt B11 fastsatte bebyggelsesprocent på 40 %. Dette vil dog fragå udearealerne som ikke er for store i forvejen.

88 88 Forslag til handleplan Løsning 1: Der foreslås at institutionen udvides fra 66 til ca. 200 børn i etaper. Der udvides med 6 stuer fordelt på 2 bygninger med en indgang for hver bygning og forbindelses- og personalearealer. Udvidelse med 114x8 + 12x10=1.032 m² bygningsareal. Ubebygget areal nordvest for matriklen inddrages. Grundarealbehov (114+12)x60=7.560 m². Økonomioverslag Løsning 1 Økonomioverslag: Tilbygningen omfatter m 2. Tilbygningsprisen anslås til kr ,- pr. m 2. Prisen for tilbygningen andrager således kr ,- excl. moms angivet ved byggeindeks 123,9. Til ovennævnte pris skal tillægges udgift til grund, tilslutningsbidrag mv.

89 89 Anbefaling for område Sønderskov Med et stigende børnetal i området ( ) =32 børn foreslås følgende: Børnehaven Møllegade Børnehaven bibeholdes uændret. Institutionen vil således have 72 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn. Børnehuset Ved Skellet Nedlægges og sammenlægges med Skratmosen. Alternativt bibeholdes børnehaven uændret. Institutionen vil således have 32 børnehavebørn og 19 vuggestuebørn. Børnehaven Grundtvigs Allé Børnehaven bibeholdes uændret. Institutionen vil således have 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Alternativt nedlægges og sammenlægges med Skratmosen. Børnehaven Toften Børnehaven fortsætter uændret. Der foretages renoveringsarbejder. Alternativt nedlægges børnehaven og sammenlægges med Skratmosen. Der er i dag 48 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser i Toften. Idrætsbørnegården Skratmosen Med udgangspunkt i ovenstående vil der være behov for 156 børnehavepladser ( ) og 24 vuggestuepladser (12+12) i Skratmosen. De 55 børnehavepladser der lægges til overføres fra område Ahlmann Humlehøj. De 12 vuggestuepladser der lægges til overføres fra Grundtvigs Allé. Institutionen vil således have 156 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Alternativt Der bygges en ny institution til sammenlægning af Børnehaven Møllegade og Børnehaven Ved Skellet.

90 Område Dybbøl Vester Sottrup I område Dybøl Vester Sottrup 2011: 296 børn Vision I maj 2011 var der 296 børn i alderen 3-5 år. Oversigtskort Der er inden for de kommende år ikke planlagt boligbyggeri i området. Prognosen for Dybbøl viser en faldende tendens således at børnetallet anslås til at være 180 børn i alderen 3-5 år frem mod Prognosen for Vester Sottrup viser en svagt faldende tendens således at børnetallet anslås til at være 80 børn i alderen 3-5 år frem mod Det vil sige at børnetallet for området samlet set anslås til 260 børn. Vester Sottrup: Sottrup Børnehave ønskes solgt. Skolevejens Børnehave vurderes i forhold til udbygning således at den kan sammenlægges med Sottrup og rumme 80 børnehavebørn samt vuggestuegruppe på 12 børn og legestue. Dybbøl: Kærnehuset og Børnehaven Mælkebøtten vurderes i forhold til sammenlægning til en institution. De 2 institutioner kan i dag have 20+85=105 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Med udgangspunkt i et fald i børnetallet på 38 børn i området skal institutionen efter sammenlægning have (105-38) 67 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Der foretages bygningsvurdering af Dybbølsten Børnehave. Alssund føres videre uændret og vil således kun indgå i denne rapport i forhold til vurdering af antallet af behovet for institutionspladser.

91 Sottrup Børnehave Grund Grundens størrelse: 2393 m 2 Grundkort Normeringen med 46 børn fra 3-5 år omregnet til 46 børn er der ca. 52 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (incl. parkeringsareal) ikke. Institutionen er beliggende i et boligkvarter. Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker fra Nørretoft/blind vej med gode aflæsningsmuligheder på parkeringspladsen på matriklen. Der er ca. 10 parkeringspladser på grunden. Handicappede har mulighed for at bruge den flisebelagte sti til børnehaven. Børnehaven er i en etage. Tinglysning: Kommuneplan 1.05.B er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent - ingen angivet i kommuneplanen. - max 1,5 etages bygninger. - Max bygningshøjde 8,5 m. En lokalplan vil være påkrævet hvis der skal ske væsentlige ændringer på grunden i forhold til udvidelse eller ændret anvendelse. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi registreret mellemspændingsledninger i udkanten af grunden. Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene.

92 92 Der er ikke tinglyst servitutter på grunden. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i 1971, ombygning 1974 og om- og tilbygget Bygningen er i et plan med et samlet bebygget areal på 304 m² og med 60 m² kælder. Tag: Bygningen er med tegltag og undertag kategori 1-2. Facader: Bygningen er med røde teglsten kategori 1. Træbeklædte gavle - kategori 2. Vinduer/ Vinduer og døre fra 2004 og vinduesparti mod vest i døre alu/træ med termoruder kategori 1. Fugebånd omkring døre og vinduer kategori 1. Trævinduer- og døre kategori 2-3. Fuger omkring vinduer og døre - kategori 3. Det vurderes at fuger kan indeholde PCB ( ) Indeklima: Energi- Forbrug: En blanding af naturlig ventilation og mekanisk udsugning incl. udsugning via emhætte i køkken kategori 2-3 Bygningen er opvarmet med naturgas. Der forligger ingen energimærke for bygningen. Bygningen er med fællesrum, 3 stuer, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 46 børn og et bruttoareal på 304 m 2 (jf. BBR) er der 6,6 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 13 % (overdækninger medregnes ikke i bebyggelsesprocenten) Forslag til handleplan Løsning 1: Børnehaven er om- og tilbygget af flere gange som gør at bygningen ikke er hensigtsmæssigt indrettet. Efter de visioner der er for område Vester Sottrup ønskes børnehaven solgt og institutionen sammenlagt med Skolevejens Børnehave. Økonomioverslag Løsning 1 Økonomioverslag: Ejerforhold: Selvejende institution. Det vurderes at salgsprisen for institutionen udgør Kr excl. moms.

93 Skolevejens Børnehave Grund Grundens størrelse: m² Grundkort På matriklen er placeret Skolevejens Børnehave, skolebygninger, tandklinik, sportsplads mv. Indhegnet areal til børnehave er ca m² Normeringen med 59 børn fra 3-5 år omregnet til 59 børn er der ca. 67 m 2 pr. barn, derved opfyldes 60 m² pr. barn til udeareal (excl. parkeringsareal). Adgangsforhold: Adgang til børnehaven sker fra skolens parkeringsplads med gode aflæsningsmuligheder. Børnehaven deler parkeringspladser med skolen. Handicappede har mulighed for at bruge den flisebelagte sti til børnehaven. Børnehaven er i en etage. Tinglysning: Lokalplan er gældende for grunden, heraf fremgår der følgende: - max. bebyggelsesprocent 20 %. - max 2 etages bygninger. - Max bygningshøjde 10 m. Der må kun bygges inden for byggefeltet med en taghældning på max 45. Byggelinie med afstandskrav fra skel er 5 m. Der er iht. ledningsoplysninger fra SE Energi registreret mellemspændingsledninger i udkanten af grunden.

94 94 Der er ikke kortlagt forurening på grunden eller på nabo grundene. Der er ikke tinglyst servitutter på grunde. Bygning Tilstandsvurdering: Der er i forbindelse med udarbejdelse af masterplanen foretaget en overordnet vurdering af bygningen. De enkelte dele kategoriseres efter følgende fremgangsmåde: 1 God Kræver alm. vedligehold 2 Mindre god Slidt, har begrænset levetid 3 Dårlig Kræver udskiftning Bygningen er opført i Bygningen er i et plan med et samlet bebygget areal på 431 m². Tag: Bygningen er med tegltag og undertag kategori 1-2. Facader: Bygningen er med røde og gule teglsten kategori 1. Let pladebeklædt parti i nordgavl - kategori 1-2. Bjælkeender, stolper, vindskeder mangler vedligeholdelse kategori 1-2. Vinduer/ Trævinduer med termoruder kategori 1-2. døre Trædøre - 1 stk. i sydgavl kategori 3, øvrige døre kategori 2-3. Elastiske fuger omkring døre og vinduer slipper kategori 2-3. Indeklima: Energi- Forbrug: Mekanisk ventilation med indblæsning og udsugning incl udsugning fra emhætte kategori 1. Bygningen er opvarmet med naturgas. Bygningen har fået energimærke E, hvilket betyder middel energiforbrug kategori 2. Bygningen er med fællesrum, 3 stuer, køkken, legerum, toiletter, personalerum, kontor mv. Med 59 børn og et bruttoareal på 431 m 2 (jf. BBR) er der 7,3 m 2 pr. barn, derfor opfyldes 8 m 2 pr. barn til bruttoarealer i børnehaver eller 10 m 2 pr. barn i vuggestuer ikke. Den nuværende bebyggelsesprocent på matriklen er 5 %. Det er muligt at udføre angivet udvidelse inden for byggefeltet og den i lokalplanen fastsatte bebyggelsesprocent på 20 %.

95 95 Forslag til handleplan Løsning 1: Sammenlægning af Skolevejens Børnehave med Sottrup Børnehave. Bygningen udbygges med 2 stuer incl. vuggestue og legestue. Arealbehov til bygning: (80x8+12x10)-431= 329 m². Arealbehov til grund: (80+12)x = m². Økonomioverslag Løsning 1 Økonomioverslag: Tilbygning på 329 m². Tilbygningsprisen anslås til kr pr. m². Prisen for tilbygningen andrager således kr excl. moms. Nyt hegn og indretning af legeplads mv. anslås til kr excl. moms. Alle priser er angivet ved byggeindeks 123,9.

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 212-216 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten...

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE

RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE A3 hæfte, mål 1:300 A4 hæfte, mål 1:430 Arkitekterne KØGE A/S Rambøll A/S Maj 2011 Indholdsfortegnelse Opgaven Risbjerggårds historie Rapporten Opgaven Risbjergsgårds historie

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov

Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov Region Midt Anlægsmasterplan for Aarhus Universitetshospital, Risskov August 2011 Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Anlægsmasterplan for Regionspsykiatrien Randers August 2011 Kunde Psykiatri

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport

Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport Juli 2014 Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport Indholdsfortegnelse 1. Intro 2 1.1 Sammenfatning 3 2 Bygningen 5 2.1 Gennemgang af klimaskærmstiltag 6 2.3 Gennemgang af øvrige

Læs mere

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, DYBKÆR SPECIALSKOLE Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, SILKEBORG KOMMUNE, DATO 20. SEPTEMBER 2012 1 Bygherre: Silkeborg Kommune, Ejendomme Rådgivning

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Greve Kommune Vedtaget den 25. maj 2010 Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Nyt boligområde med 61 parcelhuse og 93 rækkehuse Rendebjergvej forlænges til Grevevej Lokalplanen er udarbejdet af Center for

Læs mere

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune 20.3.2015 Teknik Kommunale bygninger Mellemgade 15 5600 Faaborg Indholdsfortegnelse: Forudsætninger for anlægsanalysen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010 CO2-regnskab for Sønderborg Kommune Baseline 2007-2010 Indhold 1 Sønderborg Kommunes samlede 6 CO 2 -udledning Energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -udledning i ton i seks hovedkategorier 2 Elforbrug 10

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg

Lokalplan nr. 23-1 Lokalplan for Caroline Amalie-Gården i Augustenborg. Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg Lokalplan nr. 23-1 Caroline Amalie-Gården i Augustenborg 0 I N D H O L D Hvad er en lokalplan 2 Offentliggørelse 2 Fremlæggelse 2 B E S K R I VE L S E Lokalplanens baggrund 3 Områdets beliggenhed 3 Eksisterende

Læs mere