Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC"

Transkript

1 Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC

2

3 Indhold 1. Kanalbyen ved Lillebælt side 5 2. Rollefordeling side 7 3. Kompetence side 9 4. Samarbejdsproces side Kvalitetsmål side 13

4 Lillebælt Kastellet Karolinelunden Gl. Havn Sønder Voldgade kvarteret Lillebælt

5 1. KANALBYEN VED LILLEBÆLT Dette kvalitetsprogram beskriver FredericiaC s kvalitetsmål for byudviklingen af Kanalbyen ved Lillebælt og er en del af det samlede salgsmateriale, som FredericiaC har udarbejdet. Kvalitetsprogrammet har til formål at fastholde og sikre realisering af FredericiaC s visioner om at skabe en unik og moderne bydel, der åbner Fredericia mod Lillebælt og samtidig respekterer Fredericias unikke historie. De fem visioner for byudviklingen i FredericiaC er: Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning. By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd. Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen. Fredericia bliver katalysator for Trekantområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet. Bæredygtighed, både mht. økonomi, miljø, socialt- og sundhedsmæssigt, indgår i planlægning og løsninger. FredericiaC bygger på filosofien mod til at ville, og de grundlæggende værdier er dialog, respekt, forandring og liv. Kvalitetsprogrammet beskriver FredericiaC s ønsker til og kvalitetsmål for byudviklingen samt de forventninger, som FredericiaC har til investorer, der vil købe og realisere byggeriet på arealet. Programmet beskriver også, hvad FredericiaC selv etablerer og tilbyder investorer. Kvalitetsprogrammet består af meget få konkrete løsningskrav til byggeriet, men til gengæld en række funktions- og proceskrav, der er formuleret som konkrete kvalitetsmål. Det er intentionen at FredericiaC inviterer til nytænkning i kvalitetsløsninger hos investorerne og at sikre en god dialog om udviklingen af de enkelte byggerier. FredericiaC har valgt selv at gå foran og levere en høj kvalitet i planlægning, byggemodning af fællesområder og rammerne for området. På denne måde skabes værdi, også for investorerne, som inviteres ind i et samarbejde, hvor nøgleordet er en høj samlet kvalitet i bybygningen. FredericiaC tilbyder investorer en mulighed for at være aktivt med i byudviklingen fra starten, og sikrer, at alle der arbejder i området, skal leve op til det samme høje kvalitetsniveau. På denne måde bliver der god investeringssikkerhed i den fremtidige Kanalby ved Lillebælt. FredericiaC danner rammen om en moderne og varieret bydel, som bliver en naturlig udvidelse af den eksisterende by, der respekterer byens historie, bl.a. ved at videreføre sigtelinerne til den enestående udsigt til Lillebælt. FredericiaC byggemodner i takt med den etapevise byudvikling de ydre rammer, fx kanaler og gader i en retlinet karrestruktur i området øst for Gl. Havn. FredericiaC har skabt mulighed for udviklingen af et nyt detailhandelsområde langs østsiden af Gl. Havn, som ønskes forbundet med den eksisterende detailhandel i bymidten. FredericiaC udbygger området vest for Gl. Havn med bebyggelse der i skala og udformning passer til bymiljøet og det maritime med moler, beddingsanlæg og det omliggende havneområde. FredericiaC arbejder med en variation af byrum, som inspirerer til aktivitet og rekreation og et attraktivt, dynamisk og mangfoldigt byliv. FredericiaC får brede, offentligt tilgængelige havnepromenader og et grønt natur-, park- og landskabsområde igennem området. FredericiaC har allerede i dag åbnet området for alle, hvilket har skabt liv og ejerskab til området. Denne indsats bliver løbende fulgt op, således at bylivet og interessen til stadighed vil udvikle sig gennem alle faser af projektet og endelig kunne indpasse sig i den permanente by. KVALITETSPROGRAM 5

6 6 KVALITETSPROGRAM

7 2. ROLLEFORDELING 2 FredericiaC ønsker i kvalitetsprogrammet at arbejde med en klar og præcis rollefordeling FredericiaC s ansvar FredericiaC leverer som bygherre den overordnede infrastruktur, herunder etablering af de vigtigste adgangsveje, kanaler, promenader og pladser og det grønne natur- og parkbånd. De konkrete anlæg, som FredericiaC etablerer i forbindelse med hver enkelt etape, bliver beskrevet i prospektet for de enkelte etaper. FredericiaC gennemfører byggemodning af veje, stier og byrum mellem byggefelterne og koordinerer med ledningsejerne alle forsyninger frem til skel. FredericiaC byggemodner løbende i takt med den etapevise afsætning af byggeretter, således at der kan skabes færdige bykvarterer. FredericiaC gennemfører derudover i takt med byudviklingen en række værdiskabende projekter i området: Kanaler, promenader og grønne anlæg samt løbende igangsætning af midlertidige aktiviteter, således at bylivet og interessen for området fastholdes. Investorernes ansvar Investor køber et byggefelt og gennemfører sit byggeri samt anlæg af friarealer inden for byggefeltet (gårdrum, tagterrasser mv). Investor har den økonomiske forpligtelse til at etablere det antal P-pladser, svarende til Fredericia kommunes P-norm og den fysiske forpligtelse til at etablere de forudsatte P-anlæg inden for entreprisegrænsen i øvrigt i overensstemmelse med Udviklingsplanen. Investor har ansvaret for driften af sit eget P-anlæg, men har muligheden for at overdrage denne opgave til et andet selskab, fx ved salg af P-anlægget. Investor har ansvar for den fremtidige klimatilpasning og landsskabsbearbejdning inden for de enkelte byggefelter, således at løsningen hænger sammen med naboarealerne. Håndtering af eventuel jordforurening sker i koordinering og samarbejde med FredericiaC og Fredericia Kommune. KVALITETSPROGRAM 7

8 8 KVALITETSPROGRAM

9 3. KOMPETENCE FredericiaC vil samarbejde med investorer, som er ambitiøse med hensyn til bykvalitet og bæredygtighed og som derfor ønsker at være med til at realisere visionerne for byudviklingen i FredericiaC FredericiaC ønsker at de relevante investorer har: en økonomisk soliditet erfaringer med kvalitetsbyggeri i sammenlignelige områder (referenceprojekter) kompetencer inhouse og hos eksterne rådgivere, der matcher nedenstående kvalitetsmål FredericiaC indgår gerne i dialog med investorer om valg af rådgivere for at fremme det bedst mulige samarbejde om projektudviklingen. 3 KVALITETSPROGRAM 9

10 10 KVALITETSPROGRAM

11 4. SAMARBEJDSPROCES FredericiaC indgår betingede og bindende købsaftaler med investorer, der fastlægger: Areal/byggefelter. Byggeretter fordelt på anvendelse (og evt. fleksibilitet heri). Øvrige salgsvilkår. Pris. Tidsfrist for aflevering af skitseprojekt. Tidsfrist for byggestart og ibrugtagning. Nærmere aftale om samarbejdsproces, herunder organisation. FredericiaC er interesseret i en tæt dialog, hvor spørgsmål til projektet og kvalitetsmålene løbende kan afklares. FredericiaC s egne rådgivere vil deltage i projektdialogen for at bidrage til kvalitetsudviklingen. FredericiaC s samarbejdsaftale er en betinget købsaftale, som forventes at føre til en endelig købsaftale, når der er opnået enighed om det konkrete projekt, herunder opfyldelse af kvalitetsprogrammets mål. Det forudsættes, at projektdialogen kan finde sted inden for en aftalt tidshorisont på 3-6 måneder. Investor vil i de tilfælde, hvor ny lokalplan endnu ikke er udarbejdet, blive inddraget i et samarbejde med FredericiaC og Fredericia Kommune herom. I den betingede købsaftale tages i disse tilfælde forbehold over for den efterfølgende godkendelse af lokalplanen. FredericiaC er behjælpelig med kontakt til Fredericia Kommune i alle faser af projektudviklingen og formidler kontakt til den kommunale forvaltning. Samarbejdsprocessen mellem FredericiaC og investor aftales i detaljer, når samarbejdsaftalen indgås. KVALITETSPROGRAM 11

12 12 KVALITETSPROGRAM

13 5. KVALITETSMÅL 5 KVALITETSPROGRAM Investor udarbejder skitseprojekt med tilhørende beskrivelse Investor udarbejder inden for den aftalte tidsfrist et skitseprojekt (projektforslag), bestående af plantegninger, snit og facadeopstalter samt en fysisk model i mål 1:200 med tilhørende beskrivelse. Desuden udarbejdes visualiseringer, som viser byggeriets indpasning i bymiljøet. Med henblik på at opnå en bydel der fremstår i høj kvalitet med variation og mangfoldighed, skal det samlede materiale via samarbejde med udvalgte arkitekter på en overbevisende måde illustrere et varieret byggeri med høj arkitektonisk, bæredygtig og funktionel kvalitet samt koblingen til stedet og omgivelserne. Skitseprojektet ledsages af en redegørelse, der beskriver og evaluerer byggeriets egenskaber i forhold til kvalitetsmålene. Skitseprojekt (projektforslaget) og redegørelse for kvalitetsmålene indgår i den endelige udgave som bilag til købsaftalen. FredericiaC vil foretage en sammenfattende vurdering af projektet, når skitseprojekt og redegørelse foreligger. Der tages afsæt i de kvalitetsmål, som er beskrevet i udviklingsplanen. Samtidig skal alle gældende lovog myndighedskrav overholdes. Vægtningen mellem kvalitetsmålene vil bl.a. variere efter arealanvendelsen og det helt konkrete sted i projektområdet. Nedenfor følger de konkrete kvalitetsmål, opdelt i fire hovedgrupper: 1. Arkitektur, bykvalitet og variation 2. Parkering. 3. Miljø- og energimæssig bæredygtighed. 4. Social og sundhedsmæssig bæredygtighed. 1. Arkitektur, bykvalitet og variation a. Funktionsblanding: FredericiaC ønsker - at opnå en høj grad af variation, mangfoldighed og oplevelse i projektområdet ved at blande forskellige boligtyper og ejerformer, erhverv og kultur i nogle tilfælde helt ned på bygningsniveau. 13

14 Investor beskriver - fordelingen af boliger, serviceog kontorerhverv samt evt. detailhandel og kultur i byggeriet. Redegørelsen indeholder den konkrete fordeling af etagekvadratmetre i de enkelte bygninger og på hver enkelt etage. b. Variation: FredericiaC ønsker - at skabe varierede byoplevelser, som man for eksempel kan finde det i Fredericias historiske bymidte. Målet er en variation, der tager udgangspunkt i byens eksisterende skala og arkitektur med sigtelinjer og sammenhæng til fremtidige kanaler, promenader og grønne anlæg. holder derfor også facadeopstalter langs hele byggefeltet. c. Materialevalg, farve- og lyssætning: FredericiaC ønsker - at opnå en byudvikling af høj kvalitet, også i forhold til valg af materialer samt farve- og lyssætning. Materialevalget til facader, tagflader, gårdrum og belægninger er i høj grad medvirkende til at skabe bebyggelsens udtryk, ligesom den valgte farve- og lyssætning. FredericiaC ønsker især at bydelen kommer til at fremstå grøn med aktiv udnyttelse af grønne facader, tagflader og altaner. Investor beskriver - hvilke materialer og farver, der tænkes anvendt til facader, tagflader, vinduer, døre, porte samt belægninger. Endvidere redegøres for belysningen af gårdrum mv. Materialevalg og farvesætning skal forholde sig til helheden, herunder udtrykket i FredericiaC byggemodning og eksisterende nabobebyggelser. Redegørelsen indeholder referencemateriale, der illustrerer materialevalget. Investor beskriver - byggeriets højde, form og variation, facadernes udtryk samt placering af døre, vinduer, evt. altaner og porte. Hvor nye bygninger grænser op til eksisterende bebyggelse og kanaler, promenader og grønne anlæg ønskes en særlig redegørelse for dette møde. Projektmaterialet inded. Støj, lys, klima og udsigt: FredericiaC ønsker - at opnå en byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet, der også indtænker hensyn til støj, dagslys, sol og skygge, mikroklima og vandudsigt i bebyggelsens udformning, Investor beskriver - støj, dagslys, sol og skygge, mikroklima og vandudsigt i relation til de enkelte dele af bebyggelsen samt i forhold til naboarealerne. e. Aktive stueetager: FredericiaC ønsker - at opnå et levende bymiljø, hvor stueetagerne i videst muligt omfang anvendes til fællesfunktioner som fx butikker, cafeer, udstillinger, værksteder, fælleslokaler el. lign. Den visuelle kontakt mellem ude og inde er også en central faktor i denne sammenhæng. Investor beskriver - hvordan stueetagen disponeres og hvordan adgangsforholdene til bygningen indret- 14 KVALITETSPROGRAM

15 tes for at understøtte et aktivt samspil mellem byrum og bygninger. Redegørelsen suppleres med en plan af stueetagen, der viser disponeringen, samt altaner, porte, indgangsdøre mv. Muligheden for at udleje dele af stueetagerne til reduceret husleje vurderes. f. Udformning af friarealer: FredericiaC ønsker - at opnå et varieret tilbud om byrum og friarealer til områdets beboere og øvrige brugere, så man til enhver tid kan vælge mellem det private/det offentlige, det aktive/det rolige, det intime/det mere åbne og det grønne/det mere urbane rum med mulighed for dyrkning på friarealer eksempelvis i gårdrummene, i karreerne og hvor det kan passes ind. Investor beskriver - funktioner og udformning samt sol-/skyggeforhold af friarealerne inden for byggefeltet, herunder beplantning, befæstelser og byinventar samt en beskrivelse af samspillet med FredericiaCs friarealer lige uden for byggefeltet. Overgangszonen mellem privat og offentligt friareal beskrives. g. Adgangsforhold til bygninger: FredericiaC ønsker - at optimere samspillet mellem bygninger og friarealer, sådan at kontakten mellem ude og inde bliver bedst mulig. På denne måde ønskes bylivet stimuleret fx gennem fleksible offentlige mødesteder, arbejdspladser, mødefaciliteter, kantinemuligheder. Investor beskriver - hvordan adgangene til boliger, arbejdspladser og andre funktioner tænkes placeret og organiseret, samt hvordan kantzonen langs bygningerne foreslås indrettet for at understøtte dette formål. 2. Parkering a. Udformning af P-anlæg: FredericiaC ønsker - at P-anlæg under bebyggelsen indpasses arkitektonisk og udformes, så adgangsforholdene til parkeringen møder det offentlige byrum på en smuk, tryg, tilgængelige og attraktive måde, for såvel bilister som fodgængere. Parkeringen etableres med følgende parkeringsnormer: 0,7 p-plads per bolig, 1 p-plads per 62 m2 kontor, 1 p-plads per 23,5 m2 detailhandel, 1 p-plads per 200 m2 fritid/ kultur jf. udviklingsplanen Investor beskriver - placering og udformning af P- anlæg og P-kælder, herunder belysning og evt. udsmykning. Desuden leveres en opgørelse over P-kapaciteten set i forhold til P-normen. b. Adgang til P-anlæg: FredericiaC ønsker - at opnå gode og sikre adgangsforhold til alle P-anlæggene, samtidig at ramper og tilkørselsforhold er integreret i bebyggelsen uden at skæmme og forstyrre anden brug af friarealerne. Samtidig ønskes de større parkeringskældre klimasikret mod oversvømmelse. Investor beskriver - placering og udformning af adgange til P-kældrene med udgangspunkt i prospektets angivelser. Redegørelsen suppleres med plantegninger, snit og evt. visualiseringer. KVALITETSPROGRAM 15

16 c. Cykelparkering: FredericiaC ønsker - at skabe bedst mulige forhold for cyklisterne, og derfor er det vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig cykelparkering til rådighed med den rigtige placering i nærheden af stedet, hvor cykelturen begynder eller ender. Derfor bør der etableres mindst 2 pladser per bolig, 1 plads per arbejdsplads og 1 plads per 100 m2 detailhandel. Det er vigtigt, at cykelparkeringen placeres tæt på boliger og arbejdspladser, og integreres i bygningerne og/eller friarealerne. Investor beskriver - hvor cykelparkeringen foreslås etableret og i hvilken standard (sikring, overdækning mv.) og udformning. Desuden, hvorledes der etableres pladser til ladcykler, knallerter, motorcykler mv. 3. Miljø- og energimæssig bæredygtighed a. Energiforbrug til el og varme: FredericiaC ønsker - at opnå det lavest mulige energiforbrug (og CO2-belastning) til opvarmning og el- forbrug til bygningsdrift. Minimumskravet er i de første etaper det til enhver tid gældende højeste krav til Lavenergiklasse byggeri. Fredericia Fjernvarme leverer en bæredygtig, fjernvarmeforsyning baseret på overskudsvarme, som bliver klar i de første etaper af byggeriet i forlængelse af det eksisterende ledningsnet. Herefter forventes varmeforsyning baseret på kombination af solceller og varmepumper. Investor beskriver energiforsyningen til el og opvarmning og leverer en beregning af det forventede energiforbrug. Redegørelsen indeholder en stillingtagen til evt. brug af solceller, varmepumper, andre supplerende energisystemer samt energibesparende foranstaltninger i byggeriet. b. Materialevalg: FredericiaC ønsker - at opnå størst mulig bæredygtighed mht. materialevalg. Målet gælder både ressource- og energiforbrug, transport og materialernes sundhedsmæssige effekter i anlægs-, drifts- og bortskaffelsesfasen Investor beskriver valget af materialer til byggeriet ud fra den miljø-, energi- og sundhedsmæssige bæredygtighed. c. Regnvandsafledning: Planen skal spille sammen med den overordnede afvandingsløsning, som er valgt i det enkelte område jf. prospektet for hver enkelt etape. d. Affald: FredericiaC ønsker at mest mulig affald genanvendes gennem de bedste rammer for lokal kildesortering af affald. Investorer beskriver hvordan faciliteterne for kildehåndtering af affald placeres og udformes i de enkelte byggefelter. e. Klimatilpasning: FredericiaC ønsker at klimatilpasningen er indarbejdet inden for alle byggefelter, således at gulvkoten minimum er kote 2,5 meter over havets overflade. Investorer beskriver hvordan klimatilpasningen indarbejdes på byggefeltet i sammenhæng med de omkringliggende arealer integreret i de arkitektoniske løsninger med tilgængelighed på tværs af arealet. FredericiaC ønsker - at opnå en bæredygtig afledning af regnvand. Investor beskriver - en plan for genanvendelse og/ eller afledning af regnvand fra tagflader og befæstede friarealer i byggefeltet, herunder evt. brug af grønne tage. 16 KVALITETSPROGRAM

17 KVALITETSPROGRAM 17

18 18 4. Social og sundhedsmæssig bæredygtighed a. Boligers ejerforhold, størrelse og indretning: FredericiaC ønsker - at opnå mangfoldighed i beboersammensætningen på tværs af forskellige befolkningsgrupper, dvs. at den nye bydel bliver for alle aldersgrupper, indkomstlag, familietyper mv. Investor beskriver - hvordan boligbyggeriet på bygnings- og karréniveau tænkes fordelt på forskellige ejerformer som almene boliger, private lejeboliger, andelsboliger, og ejerboliger. Redegørelsen indeholder også en oversigt over boligernes fordeling på størrelser (inkl. gennemsnitlig størrelse) og en beskrivelse af hvordan boligerne tænkes indrettet til forskellige målgruppers behov. b. Sund livsstil, herunder øget gang- og cykeltrafik: FredericiaC ønsker - at fremme en sund og miljøvenlig livsform ved at flere vælger at gå eller cykle i hverdagen. Der ønskes også skabt incitamenter og gode muligheder for leg, friluftsliv, motion og idræt. Investor beskriver - hvordan boligbyggeriet kobler sig til det overordnede stinet, understøtter gang- og cykeltrafik og tilbyder muligheder for leg, friluftsliv, motion og idræt. c. Understøtning af bylivsstrategien med kultur og sport: KVALITETSPROGRAM FredericiaC ønsker - at opnå en ny bydel med et aktivt byliv med kultur- og sportsaktiviteter, hvor nærheden til vandet udnyttes, de eksisterende menneskelige og fysiske ressourcer understøttes, og et nyt fællesskab mellem beboere og andre brugere kan vokse frem. Investor beskriver - hvordan byggeriet kan understøtte dette mål gennem indretning af friarealer og fælleslokaler, samt evt. ved gennemførelse af mere specifikke kunst- og kulturindsatser knyttet til byggeprojektet og/eller den efterfølgende drift. d. Brugerinddragelse i projektudviklingen: FredericiaC ønsker - at åbne mulighed for at fremtidige beboere i visse tilfælde inddrages i en dialog om byggeprojekternes udformning enten som enkelthusstande eller som planlagte bofællesskaber. Denne mulighed kan også bringes i spil i forhold til andre brugergrupper, bl.a. fremtidige lejere af kontorer og butikker. Investor beskriver - om beboere (og evt. andre brugere) tænkes inddraget i planlægning og projektering af byggeriet og i givet fald på hvilken måde. e. Naboforhold mv. under byggeprocessen: FredericiaC ønsker - at fastholde en god dialog med byens borgere (herunder naboerne), mens byggeriet gennemføres. Der arbejdes aktivt med at minimere gener i form af støj, støv, lastbiltrafik mv. Der henvises i den sammenhæng til Fredericia Kommunes regulativ om støj og støv. Investor beskriver - hvordan byggeprocessen tænkes tilrettelagt, sådan at gener for naboerne og byens daglige drift minimeres, og sådan at alle berørte borgere føler sig velinformerede undervejs.

19 KVALITETSPROGRAM 19

20 MERE INFORMATION Kvalitetsprogrammet er udarbejdet af FredericiaC P/S Kvalitetsprogrammet er udgivet november 2012 Copyright: FredericiaC P/S Kopiering tilladt med kildeangivelse Illustrationer: KCAP architects & planners, Vandkunsten A/S Foto: Fotoco, Fredericia Kommune, Claus Bjørn Dette hæfte indgår i en samlet pakke med investormateriale. Det samlede salgsmateriale for FredericiaC udgør følgende pakke: Udviklingsplanen for FrederriciaC Kvalitetsprogram for FredericiaC Mod til at ville - Investér i FredericiaC Prospekter for de enkelte etaper Publikationen kan frit downloades fra FredericiaC P/S Sdr. Voldgade 10, 1. sal 7000 Fredericia Kontaktpersoner: Projektdirektør, Jens Christensen, Tlf , Byplankonsulent, Helle Neigaard, Tlf ,

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

dommerbetænkning resumé Maj 2011

dommerbetænkning resumé Maj 2011 dommerbetænkning resumé Maj 2011 FREDERICIAC dommerbetænkning resumé INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 indledning præmiering bedømmelse af konkurrenceforslag Hold adept den ideale by Hold Arup

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD PRIMÆRE VISIONER En fæstningsby i udvikling Hovedgreb 1-2 3-4 FREDERICIA BLIVER EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING. Den regionale

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

program 2 april 2010

program 2 april 2010 program 2 april 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Erfaringer fra fase 1 Bæredygtig byomdannelse og byudvikling Processen for fase 2 i konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst Bæredygtig byomdannelse

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Bilag 1 ØRESTAD SYD Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST 9 15-07-2011 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 10.11.014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 8. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" (014-018699) 1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN

ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET VEST I NORDHAVN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 23. maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn. Offentlig høringsperiode fra den

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

INSPIRATION TIL byudvikling

INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling Fra parallelkonkurrencerne i byudviklings projekterne Køge Kyst og FredericiaC FORORD Indhold Hvad er det, der gør, at et nyt byområde bliver levende,

Læs mere

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012 Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM SAB, KAB & Københavns Kommune 3. April 2012 1 Program udarbejdet af: SAB KAB Københavns Kommune Grontmij Force4 2 Indbydelse Det er med stor glæde, at vi indbyder

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Program for parallelopdrag for BYLIV. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde

Program for parallelopdrag for BYLIV. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde Program for parallelopdrag for BYLIV Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde på Programmet er udarbejdet af Kvæsthusselskabet A/S, I samarbejde med Københavns Kommune og med bistand

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PARKERING OG BYKVALITET

EKSEMPELSAMLING PARKERING OG BYKVALITET PARKERING OG BYKVALITET 1 2 FORORD Hvor skal bilen stå? Spørgsmålet kan lyde banalt, men er helt centralt, når det handler om at udvikle en velfungerende ny bydel eller gøre en by endnu bedre. Bilen er

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By"

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - Vores By Københavns Kommune Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Teknisk rapport Maj 08 2 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Kolofon Titel: Miljøvurdering og VVM for Carlsberg

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurderinger (VVM og SMV) Del I Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 Borgerrepræsentationen har den 11. juni 2008

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Byudviklingsaftale om Nordhavn mellem By & Havn og Københavns Kommune

Byudviklingsaftale om Nordhavn mellem By & Havn og Københavns Kommune 1 Byudviklingsaftale om Nordhavn mellem By & Havn og Københavns Kommune Indhold: 1. Detailhandel 2. Energi 3. Arkitektonisk kvalitet 4. Boligudbud 5. Kommunale institutioner 6. Miljømæsig bæredygtighed

Læs mere