Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC"

Transkript

1 Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC

2

3 Indhold 1. Kanalbyen ved Lillebælt side 5 2. Rollefordeling side 7 3. Kompetence side 9 4. Samarbejdsproces side Kvalitetsmål side 13

4 Lillebælt Kastellet Karolinelunden Gl. Havn Sønder Voldgade kvarteret Lillebælt

5 1. KANALBYEN VED LILLEBÆLT Dette kvalitetsprogram beskriver FredericiaC s kvalitetsmål for byudviklingen af Kanalbyen ved Lillebælt og er en del af det samlede salgsmateriale, som FredericiaC har udarbejdet. Kvalitetsprogrammet har til formål at fastholde og sikre realisering af FredericiaC s visioner om at skabe en unik og moderne bydel, der åbner Fredericia mod Lillebælt og samtidig respekterer Fredericias unikke historie. De fem visioner for byudviklingen i FredericiaC er: Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning. By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd. Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen. Fredericia bliver katalysator for Trekantområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet. Bæredygtighed, både mht. økonomi, miljø, socialt- og sundhedsmæssigt, indgår i planlægning og løsninger. FredericiaC bygger på filosofien mod til at ville, og de grundlæggende værdier er dialog, respekt, forandring og liv. Kvalitetsprogrammet beskriver FredericiaC s ønsker til og kvalitetsmål for byudviklingen samt de forventninger, som FredericiaC har til investorer, der vil købe og realisere byggeriet på arealet. Programmet beskriver også, hvad FredericiaC selv etablerer og tilbyder investorer. Kvalitetsprogrammet består af meget få konkrete løsningskrav til byggeriet, men til gengæld en række funktions- og proceskrav, der er formuleret som konkrete kvalitetsmål. Det er intentionen at FredericiaC inviterer til nytænkning i kvalitetsløsninger hos investorerne og at sikre en god dialog om udviklingen af de enkelte byggerier. FredericiaC har valgt selv at gå foran og levere en høj kvalitet i planlægning, byggemodning af fællesområder og rammerne for området. På denne måde skabes værdi, også for investorerne, som inviteres ind i et samarbejde, hvor nøgleordet er en høj samlet kvalitet i bybygningen. FredericiaC tilbyder investorer en mulighed for at være aktivt med i byudviklingen fra starten, og sikrer, at alle der arbejder i området, skal leve op til det samme høje kvalitetsniveau. På denne måde bliver der god investeringssikkerhed i den fremtidige Kanalby ved Lillebælt. FredericiaC danner rammen om en moderne og varieret bydel, som bliver en naturlig udvidelse af den eksisterende by, der respekterer byens historie, bl.a. ved at videreføre sigtelinerne til den enestående udsigt til Lillebælt. FredericiaC byggemodner i takt med den etapevise byudvikling de ydre rammer, fx kanaler og gader i en retlinet karrestruktur i området øst for Gl. Havn. FredericiaC har skabt mulighed for udviklingen af et nyt detailhandelsområde langs østsiden af Gl. Havn, som ønskes forbundet med den eksisterende detailhandel i bymidten. FredericiaC udbygger området vest for Gl. Havn med bebyggelse der i skala og udformning passer til bymiljøet og det maritime med moler, beddingsanlæg og det omliggende havneområde. FredericiaC arbejder med en variation af byrum, som inspirerer til aktivitet og rekreation og et attraktivt, dynamisk og mangfoldigt byliv. FredericiaC får brede, offentligt tilgængelige havnepromenader og et grønt natur-, park- og landskabsområde igennem området. FredericiaC har allerede i dag åbnet området for alle, hvilket har skabt liv og ejerskab til området. Denne indsats bliver løbende fulgt op, således at bylivet og interessen til stadighed vil udvikle sig gennem alle faser af projektet og endelig kunne indpasse sig i den permanente by. KVALITETSPROGRAM 5

6 6 KVALITETSPROGRAM

7 2. ROLLEFORDELING 2 FredericiaC ønsker i kvalitetsprogrammet at arbejde med en klar og præcis rollefordeling FredericiaC s ansvar FredericiaC leverer som bygherre den overordnede infrastruktur, herunder etablering af de vigtigste adgangsveje, kanaler, promenader og pladser og det grønne natur- og parkbånd. De konkrete anlæg, som FredericiaC etablerer i forbindelse med hver enkelt etape, bliver beskrevet i prospektet for de enkelte etaper. FredericiaC gennemfører byggemodning af veje, stier og byrum mellem byggefelterne og koordinerer med ledningsejerne alle forsyninger frem til skel. FredericiaC byggemodner løbende i takt med den etapevise afsætning af byggeretter, således at der kan skabes færdige bykvarterer. FredericiaC gennemfører derudover i takt med byudviklingen en række værdiskabende projekter i området: Kanaler, promenader og grønne anlæg samt løbende igangsætning af midlertidige aktiviteter, således at bylivet og interessen for området fastholdes. Investorernes ansvar Investor køber et byggefelt og gennemfører sit byggeri samt anlæg af friarealer inden for byggefeltet (gårdrum, tagterrasser mv). Investor har den økonomiske forpligtelse til at etablere det antal P-pladser, svarende til Fredericia kommunes P-norm og den fysiske forpligtelse til at etablere de forudsatte P-anlæg inden for entreprisegrænsen i øvrigt i overensstemmelse med Udviklingsplanen. Investor har ansvaret for driften af sit eget P-anlæg, men har muligheden for at overdrage denne opgave til et andet selskab, fx ved salg af P-anlægget. Investor har ansvar for den fremtidige klimatilpasning og landsskabsbearbejdning inden for de enkelte byggefelter, således at løsningen hænger sammen med naboarealerne. Håndtering af eventuel jordforurening sker i koordinering og samarbejde med FredericiaC og Fredericia Kommune. KVALITETSPROGRAM 7

8 8 KVALITETSPROGRAM

9 3. KOMPETENCE FredericiaC vil samarbejde med investorer, som er ambitiøse med hensyn til bykvalitet og bæredygtighed og som derfor ønsker at være med til at realisere visionerne for byudviklingen i FredericiaC FredericiaC ønsker at de relevante investorer har: en økonomisk soliditet erfaringer med kvalitetsbyggeri i sammenlignelige områder (referenceprojekter) kompetencer inhouse og hos eksterne rådgivere, der matcher nedenstående kvalitetsmål FredericiaC indgår gerne i dialog med investorer om valg af rådgivere for at fremme det bedst mulige samarbejde om projektudviklingen. 3 KVALITETSPROGRAM 9

10 10 KVALITETSPROGRAM

11 4. SAMARBEJDSPROCES FredericiaC indgår betingede og bindende købsaftaler med investorer, der fastlægger: Areal/byggefelter. Byggeretter fordelt på anvendelse (og evt. fleksibilitet heri). Øvrige salgsvilkår. Pris. Tidsfrist for aflevering af skitseprojekt. Tidsfrist for byggestart og ibrugtagning. Nærmere aftale om samarbejdsproces, herunder organisation. FredericiaC er interesseret i en tæt dialog, hvor spørgsmål til projektet og kvalitetsmålene løbende kan afklares. FredericiaC s egne rådgivere vil deltage i projektdialogen for at bidrage til kvalitetsudviklingen. FredericiaC s samarbejdsaftale er en betinget købsaftale, som forventes at føre til en endelig købsaftale, når der er opnået enighed om det konkrete projekt, herunder opfyldelse af kvalitetsprogrammets mål. Det forudsættes, at projektdialogen kan finde sted inden for en aftalt tidshorisont på 3-6 måneder. Investor vil i de tilfælde, hvor ny lokalplan endnu ikke er udarbejdet, blive inddraget i et samarbejde med FredericiaC og Fredericia Kommune herom. I den betingede købsaftale tages i disse tilfælde forbehold over for den efterfølgende godkendelse af lokalplanen. FredericiaC er behjælpelig med kontakt til Fredericia Kommune i alle faser af projektudviklingen og formidler kontakt til den kommunale forvaltning. Samarbejdsprocessen mellem FredericiaC og investor aftales i detaljer, når samarbejdsaftalen indgås. KVALITETSPROGRAM 11

12 12 KVALITETSPROGRAM

13 5. KVALITETSMÅL 5 KVALITETSPROGRAM Investor udarbejder skitseprojekt med tilhørende beskrivelse Investor udarbejder inden for den aftalte tidsfrist et skitseprojekt (projektforslag), bestående af plantegninger, snit og facadeopstalter samt en fysisk model i mål 1:200 med tilhørende beskrivelse. Desuden udarbejdes visualiseringer, som viser byggeriets indpasning i bymiljøet. Med henblik på at opnå en bydel der fremstår i høj kvalitet med variation og mangfoldighed, skal det samlede materiale via samarbejde med udvalgte arkitekter på en overbevisende måde illustrere et varieret byggeri med høj arkitektonisk, bæredygtig og funktionel kvalitet samt koblingen til stedet og omgivelserne. Skitseprojektet ledsages af en redegørelse, der beskriver og evaluerer byggeriets egenskaber i forhold til kvalitetsmålene. Skitseprojekt (projektforslaget) og redegørelse for kvalitetsmålene indgår i den endelige udgave som bilag til købsaftalen. FredericiaC vil foretage en sammenfattende vurdering af projektet, når skitseprojekt og redegørelse foreligger. Der tages afsæt i de kvalitetsmål, som er beskrevet i udviklingsplanen. Samtidig skal alle gældende lovog myndighedskrav overholdes. Vægtningen mellem kvalitetsmålene vil bl.a. variere efter arealanvendelsen og det helt konkrete sted i projektområdet. Nedenfor følger de konkrete kvalitetsmål, opdelt i fire hovedgrupper: 1. Arkitektur, bykvalitet og variation 2. Parkering. 3. Miljø- og energimæssig bæredygtighed. 4. Social og sundhedsmæssig bæredygtighed. 1. Arkitektur, bykvalitet og variation a. Funktionsblanding: FredericiaC ønsker - at opnå en høj grad af variation, mangfoldighed og oplevelse i projektområdet ved at blande forskellige boligtyper og ejerformer, erhverv og kultur i nogle tilfælde helt ned på bygningsniveau. 13

14 Investor beskriver - fordelingen af boliger, serviceog kontorerhverv samt evt. detailhandel og kultur i byggeriet. Redegørelsen indeholder den konkrete fordeling af etagekvadratmetre i de enkelte bygninger og på hver enkelt etage. b. Variation: FredericiaC ønsker - at skabe varierede byoplevelser, som man for eksempel kan finde det i Fredericias historiske bymidte. Målet er en variation, der tager udgangspunkt i byens eksisterende skala og arkitektur med sigtelinjer og sammenhæng til fremtidige kanaler, promenader og grønne anlæg. holder derfor også facadeopstalter langs hele byggefeltet. c. Materialevalg, farve- og lyssætning: FredericiaC ønsker - at opnå en byudvikling af høj kvalitet, også i forhold til valg af materialer samt farve- og lyssætning. Materialevalget til facader, tagflader, gårdrum og belægninger er i høj grad medvirkende til at skabe bebyggelsens udtryk, ligesom den valgte farve- og lyssætning. FredericiaC ønsker især at bydelen kommer til at fremstå grøn med aktiv udnyttelse af grønne facader, tagflader og altaner. Investor beskriver - hvilke materialer og farver, der tænkes anvendt til facader, tagflader, vinduer, døre, porte samt belægninger. Endvidere redegøres for belysningen af gårdrum mv. Materialevalg og farvesætning skal forholde sig til helheden, herunder udtrykket i FredericiaC byggemodning og eksisterende nabobebyggelser. Redegørelsen indeholder referencemateriale, der illustrerer materialevalget. Investor beskriver - byggeriets højde, form og variation, facadernes udtryk samt placering af døre, vinduer, evt. altaner og porte. Hvor nye bygninger grænser op til eksisterende bebyggelse og kanaler, promenader og grønne anlæg ønskes en særlig redegørelse for dette møde. Projektmaterialet inded. Støj, lys, klima og udsigt: FredericiaC ønsker - at opnå en byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet, der også indtænker hensyn til støj, dagslys, sol og skygge, mikroklima og vandudsigt i bebyggelsens udformning, Investor beskriver - støj, dagslys, sol og skygge, mikroklima og vandudsigt i relation til de enkelte dele af bebyggelsen samt i forhold til naboarealerne. e. Aktive stueetager: FredericiaC ønsker - at opnå et levende bymiljø, hvor stueetagerne i videst muligt omfang anvendes til fællesfunktioner som fx butikker, cafeer, udstillinger, værksteder, fælleslokaler el. lign. Den visuelle kontakt mellem ude og inde er også en central faktor i denne sammenhæng. Investor beskriver - hvordan stueetagen disponeres og hvordan adgangsforholdene til bygningen indret- 14 KVALITETSPROGRAM

15 tes for at understøtte et aktivt samspil mellem byrum og bygninger. Redegørelsen suppleres med en plan af stueetagen, der viser disponeringen, samt altaner, porte, indgangsdøre mv. Muligheden for at udleje dele af stueetagerne til reduceret husleje vurderes. f. Udformning af friarealer: FredericiaC ønsker - at opnå et varieret tilbud om byrum og friarealer til områdets beboere og øvrige brugere, så man til enhver tid kan vælge mellem det private/det offentlige, det aktive/det rolige, det intime/det mere åbne og det grønne/det mere urbane rum med mulighed for dyrkning på friarealer eksempelvis i gårdrummene, i karreerne og hvor det kan passes ind. Investor beskriver - funktioner og udformning samt sol-/skyggeforhold af friarealerne inden for byggefeltet, herunder beplantning, befæstelser og byinventar samt en beskrivelse af samspillet med FredericiaCs friarealer lige uden for byggefeltet. Overgangszonen mellem privat og offentligt friareal beskrives. g. Adgangsforhold til bygninger: FredericiaC ønsker - at optimere samspillet mellem bygninger og friarealer, sådan at kontakten mellem ude og inde bliver bedst mulig. På denne måde ønskes bylivet stimuleret fx gennem fleksible offentlige mødesteder, arbejdspladser, mødefaciliteter, kantinemuligheder. Investor beskriver - hvordan adgangene til boliger, arbejdspladser og andre funktioner tænkes placeret og organiseret, samt hvordan kantzonen langs bygningerne foreslås indrettet for at understøtte dette formål. 2. Parkering a. Udformning af P-anlæg: FredericiaC ønsker - at P-anlæg under bebyggelsen indpasses arkitektonisk og udformes, så adgangsforholdene til parkeringen møder det offentlige byrum på en smuk, tryg, tilgængelige og attraktive måde, for såvel bilister som fodgængere. Parkeringen etableres med følgende parkeringsnormer: 0,7 p-plads per bolig, 1 p-plads per 62 m2 kontor, 1 p-plads per 23,5 m2 detailhandel, 1 p-plads per 200 m2 fritid/ kultur jf. udviklingsplanen Investor beskriver - placering og udformning af P- anlæg og P-kælder, herunder belysning og evt. udsmykning. Desuden leveres en opgørelse over P-kapaciteten set i forhold til P-normen. b. Adgang til P-anlæg: FredericiaC ønsker - at opnå gode og sikre adgangsforhold til alle P-anlæggene, samtidig at ramper og tilkørselsforhold er integreret i bebyggelsen uden at skæmme og forstyrre anden brug af friarealerne. Samtidig ønskes de større parkeringskældre klimasikret mod oversvømmelse. Investor beskriver - placering og udformning af adgange til P-kældrene med udgangspunkt i prospektets angivelser. Redegørelsen suppleres med plantegninger, snit og evt. visualiseringer. KVALITETSPROGRAM 15

16 c. Cykelparkering: FredericiaC ønsker - at skabe bedst mulige forhold for cyklisterne, og derfor er det vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig cykelparkering til rådighed med den rigtige placering i nærheden af stedet, hvor cykelturen begynder eller ender. Derfor bør der etableres mindst 2 pladser per bolig, 1 plads per arbejdsplads og 1 plads per 100 m2 detailhandel. Det er vigtigt, at cykelparkeringen placeres tæt på boliger og arbejdspladser, og integreres i bygningerne og/eller friarealerne. Investor beskriver - hvor cykelparkeringen foreslås etableret og i hvilken standard (sikring, overdækning mv.) og udformning. Desuden, hvorledes der etableres pladser til ladcykler, knallerter, motorcykler mv. 3. Miljø- og energimæssig bæredygtighed a. Energiforbrug til el og varme: FredericiaC ønsker - at opnå det lavest mulige energiforbrug (og CO2-belastning) til opvarmning og el- forbrug til bygningsdrift. Minimumskravet er i de første etaper det til enhver tid gældende højeste krav til Lavenergiklasse byggeri. Fredericia Fjernvarme leverer en bæredygtig, fjernvarmeforsyning baseret på overskudsvarme, som bliver klar i de første etaper af byggeriet i forlængelse af det eksisterende ledningsnet. Herefter forventes varmeforsyning baseret på kombination af solceller og varmepumper. Investor beskriver energiforsyningen til el og opvarmning og leverer en beregning af det forventede energiforbrug. Redegørelsen indeholder en stillingtagen til evt. brug af solceller, varmepumper, andre supplerende energisystemer samt energibesparende foranstaltninger i byggeriet. b. Materialevalg: FredericiaC ønsker - at opnå størst mulig bæredygtighed mht. materialevalg. Målet gælder både ressource- og energiforbrug, transport og materialernes sundhedsmæssige effekter i anlægs-, drifts- og bortskaffelsesfasen Investor beskriver valget af materialer til byggeriet ud fra den miljø-, energi- og sundhedsmæssige bæredygtighed. c. Regnvandsafledning: Planen skal spille sammen med den overordnede afvandingsløsning, som er valgt i det enkelte område jf. prospektet for hver enkelt etape. d. Affald: FredericiaC ønsker at mest mulig affald genanvendes gennem de bedste rammer for lokal kildesortering af affald. Investorer beskriver hvordan faciliteterne for kildehåndtering af affald placeres og udformes i de enkelte byggefelter. e. Klimatilpasning: FredericiaC ønsker at klimatilpasningen er indarbejdet inden for alle byggefelter, således at gulvkoten minimum er kote 2,5 meter over havets overflade. Investorer beskriver hvordan klimatilpasningen indarbejdes på byggefeltet i sammenhæng med de omkringliggende arealer integreret i de arkitektoniske løsninger med tilgængelighed på tværs af arealet. FredericiaC ønsker - at opnå en bæredygtig afledning af regnvand. Investor beskriver - en plan for genanvendelse og/ eller afledning af regnvand fra tagflader og befæstede friarealer i byggefeltet, herunder evt. brug af grønne tage. 16 KVALITETSPROGRAM

17 KVALITETSPROGRAM 17

18 18 4. Social og sundhedsmæssig bæredygtighed a. Boligers ejerforhold, størrelse og indretning: FredericiaC ønsker - at opnå mangfoldighed i beboersammensætningen på tværs af forskellige befolkningsgrupper, dvs. at den nye bydel bliver for alle aldersgrupper, indkomstlag, familietyper mv. Investor beskriver - hvordan boligbyggeriet på bygnings- og karréniveau tænkes fordelt på forskellige ejerformer som almene boliger, private lejeboliger, andelsboliger, og ejerboliger. Redegørelsen indeholder også en oversigt over boligernes fordeling på størrelser (inkl. gennemsnitlig størrelse) og en beskrivelse af hvordan boligerne tænkes indrettet til forskellige målgruppers behov. b. Sund livsstil, herunder øget gang- og cykeltrafik: FredericiaC ønsker - at fremme en sund og miljøvenlig livsform ved at flere vælger at gå eller cykle i hverdagen. Der ønskes også skabt incitamenter og gode muligheder for leg, friluftsliv, motion og idræt. Investor beskriver - hvordan boligbyggeriet kobler sig til det overordnede stinet, understøtter gang- og cykeltrafik og tilbyder muligheder for leg, friluftsliv, motion og idræt. c. Understøtning af bylivsstrategien med kultur og sport: KVALITETSPROGRAM FredericiaC ønsker - at opnå en ny bydel med et aktivt byliv med kultur- og sportsaktiviteter, hvor nærheden til vandet udnyttes, de eksisterende menneskelige og fysiske ressourcer understøttes, og et nyt fællesskab mellem beboere og andre brugere kan vokse frem. Investor beskriver - hvordan byggeriet kan understøtte dette mål gennem indretning af friarealer og fælleslokaler, samt evt. ved gennemførelse af mere specifikke kunst- og kulturindsatser knyttet til byggeprojektet og/eller den efterfølgende drift. d. Brugerinddragelse i projektudviklingen: FredericiaC ønsker - at åbne mulighed for at fremtidige beboere i visse tilfælde inddrages i en dialog om byggeprojekternes udformning enten som enkelthusstande eller som planlagte bofællesskaber. Denne mulighed kan også bringes i spil i forhold til andre brugergrupper, bl.a. fremtidige lejere af kontorer og butikker. Investor beskriver - om beboere (og evt. andre brugere) tænkes inddraget i planlægning og projektering af byggeriet og i givet fald på hvilken måde. e. Naboforhold mv. under byggeprocessen: FredericiaC ønsker - at fastholde en god dialog med byens borgere (herunder naboerne), mens byggeriet gennemføres. Der arbejdes aktivt med at minimere gener i form af støj, støv, lastbiltrafik mv. Der henvises i den sammenhæng til Fredericia Kommunes regulativ om støj og støv. Investor beskriver - hvordan byggeprocessen tænkes tilrettelagt, sådan at gener for naboerne og byens daglige drift minimeres, og sådan at alle berørte borgere føler sig velinformerede undervejs.

19 KVALITETSPROGRAM 19

20 MERE INFORMATION Kvalitetsprogrammet er udarbejdet af FredericiaC P/S Kvalitetsprogrammet er udgivet november 2012 Copyright: FredericiaC P/S Kopiering tilladt med kildeangivelse Illustrationer: KCAP architects & planners, Vandkunsten A/S Foto: Fotoco, Fredericia Kommune, Claus Bjørn Dette hæfte indgår i en samlet pakke med investormateriale. Det samlede salgsmateriale for FredericiaC udgør følgende pakke: Udviklingsplanen for FrederriciaC Kvalitetsprogram for FredericiaC Mod til at ville - Investér i FredericiaC Prospekter for de enkelte etaper Publikationen kan frit downloades fra FredericiaC P/S Sdr. Voldgade 10, 1. sal 7000 Fredericia Kontaktpersoner: Projektdirektør, Jens Christensen, Tlf , Byplankonsulent, Helle Neigaard, Tlf ,

kv alitetspr ogr am F or k øge k ys t FeBru ar 2012 Kvalitetsprogram

kv alitetspr ogr am F or k øge k ys t FeBru ar 2012 Kvalitetsprogram Kvalitetsprogram INDHOLDSFORTEGNELSE Kvalitetsprogram for Køge Kyst kvalitetsprogram side 1. Indledning 5 2. Den grundlæggende rollefordeling 9 3. Kapacitet og kompetencer 13 4. Samarbejdsproces 16 5.

Læs mere

Kvalitetsprogram. november 2013

Kvalitetsprogram. november 2013 Kvalitetsprogram 1 november 2013 Kvalitetsprogram for Køge Kyst Kolofon Kvalitetsprogrammet er udarbejdet af Køge Kyst P/S og udgivet første gang i februar 2012. Denne version 2 er udgivet november 2013

Læs mere

Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen af byudviklingsprojektet i PH-Park.

Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen af byudviklingsprojektet i PH-Park. Jes Møller 29.11.17 Styringsdokument for projektudvikling af PH-Park fra udviklingsplan via grundsalg til færdigt byggeri Indledning Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven

Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven Notatet giver en oversigt over relevante bæredygtighedstemaer som der i dag ikke

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for areal ved Pakhuskajen 1, Haderslev Havn.

Købstilbud med salgsvilkår for areal ved Pakhuskajen 1, Haderslev Havn. NOTAT Haderslev Kommune Ejendomsudvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 17 20 kfld@haderslev.dk 15-03-2016 Sagsident: 15/21830 Sagsbehandler: Kurt Frede Lopdrup Købstilbud

Læs mere

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m KOMBiNER BOliG OG ERhVERV ByG ÉN EllER FlERE BOliGER P3 ej Køgev 10 14 15 < 100 m n nhav Købe Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde de Kreative familieboliger give mulighed for plads til både

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Århusgadekvarteret - en livlig oase

Århusgadekvarteret - en livlig oase Nordhavn - ny dynamisk bydel ved vandet Nordhavns historie strækker mere end 100 år tilbage og har gennem årene afspejlet den industrielle udvikling i København. Hårdt arbejdende havnearbejdere og fiskere

Læs mere

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00 NOTAT Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: 520.08-33 Vedr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/3 2016 kl.18.00 Dato: 14/3 2016 Fordeling: Aarhus Kommune Teknisk Udvalg På møde i Teknisk Udvalg ønsker vi

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Forudsætninger for lokalplanens indhold 2 3 Forudsætninger for lokalplansprocessen 3 1 Indledning Nærværende dokument oplister

Læs mere