Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

2 Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den 21. oktober Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 17. december 2015 til: Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Eller som e-post til: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv /Team Natur i samarbejde med NIRAS A/S. Skabelonen er underlagt gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder til skabelonen forbeholdes NIRAS A/S. Journal nr.: 13/38982

3 INDHOLD Indledning Oversigt over vandløb omfattet af fællesregulativet Grundlaget for regulativet Det retslige grundlag Formål Konsekvenser Gyldighed Kort Vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne Vandløbenes vedligeholdelse Grødeskæring Grødeskæring. Metoder Grødeskæring. Terminer Skæring af vegetation på brinkerne Kontrolmålinger af skikkelse og/eller vandføringsevne Bundoprensning Bundoprensning. Metoder Bundoprensning. Terminer Grøde, fyld, grene og andet Oplægning af grøde, Fyld, grene og andet ved sædvanlig vedligeholdelse Bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet ved løbende oplægning Bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet på grødeoptagningspladser Bortskaffelse af sand fra sandfang Vedligeholdelse af rørlagte vandløb Redskaber til udførelse af vedligeholdelsen Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger Sne og is i vandløb Sejlads... 24

4 6. Vandløbsrestaureringer og -reguleringer Friholdelse af arealer langs vandløb meter bræmmer Arbejdsbælter Drift af stemmeværker Hegn og kreaturvanding Hegn Kreaturvanding Bevoksninger, Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation Udløb for dræn- og spildevandsledninger Placering af dræn- og spildevandsudløb Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb Broer og andre bygværker Dimensioner for broer og andre bygværker Vedligeholdelse af broer og andre bygværker Opstemningsanlæg, flodemål m.v Dimensioner af opstemningsanlæg, flodemål m.v Vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v Tilsyn Tilrettelæggelse af tilsyn Bredejere og andre interesseredes medvirken ved tilsynet Samarbejde med andre myndigheder Lovinformation til bredejerne Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløb Ændring af vandløbenes tilstand Nye vandløbs tilløb Forurening af vandløbene Skader på vandløbene Betydelig skade på vandløbene Straf Særlige aftaler... 44

5 16.1. Særbidrag Revision Dato for fællesregulativets vedtagelse og ikrafttræden De enkelte kommuners underskrifter Aabenraa Kommune Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Oversigt over offentlighedsperioder, godkendelser og vedtagelser Procedure for vedtagelse Oversigt over indsigelser Oversigt over klager Stadfæstelse Bilagsoversigt Bilag 1 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Oversigt over omfattede vandløb. Bilag 2 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Oversigt over omfattede regulativer. Bilag 3 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Oversigt over vandløbsstrækninger og regulativer i fællesregulativet, som er fælles med nabokommunerne. Bilag 4 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Grundlag og konsekvens. Bilag 5 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Oversigtskort Bilag 6 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Oversigt over vandløbsstrækninger med vandføringsregulativer.

6 INDLEDNING Fællesregulativet er udarbejdet af vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune. Fællesregulativet indeholder de generelle overordnede bestemmelser for sædvanlig vedligeholdelse og for administration af offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. Regulativer skal sikre, at vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne fastholdes. Regulativrevision kan ikke ændre et vandløbs skikkelse og/eller vandføringsevne. Sådanne ændringer kan kun ske gennem regulerings- eller restaureringsprojekter. Da en række bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse og administration gælder for alle offentlige vandløb, har Aabenraa Kommune valgt at samle dem i et fællesregulativ. I de enkelte regulativer findes specifikke bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder i det enkelte vandløb dvs. de individuelle bestemmelser og beskrivelser for vandløbet. Dette fællesregulativ indeholder generelle beskrivelser og bestemmelser for 640 offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. Beskrivelserne og bestemmelserne i fællesregulativet erstatter de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer samt eventuelle tillægsregulativer og fællesregulativer. Dette fællesregulativ berører ikke de specifikke beskrivelser og bestemmelser for de enkelte vandløb. De enkelte regulativer er fortsat gældende for de specifikke forhold for de enkelte vandløb. Fællesregulativet skal harmonisere regulativernes generelle beskrivelser og bestemmelser for alle de 640 offentlige vandløb, som vedligeholdes af Aabenraa Kommune. Gennem vedtagelse af dette fællesregulativ træffes afgørelse om vandløbsvedligeholdelsen. Beskrivelser og bestemmelser kan ses i fællesregulativets enkelte afsnit, som starter med en af følgende: Gives følgende generelle beskrivelse af for de forhold, som enten er beskrevet i loven eller fastlagt gennem afgørelser og herefter er optaget i fællesregulativet. Eller: 1

7 Gælder følgende generelle bestemmelse for for de forhold, som vandløbsmyndigheden i forbindelse med vedtagelse af fællesregulativet fastsætter bestemmelser for. Vandløbsmyndighedens afgørelse om bestemmelser kan påklages i den lovpligtige klageperiode, som afholdes under vedtagelse af fællesregulativet. Beskrivelser fastsætter ikke en ny retstilstand og kan derfor ikke påklages. 2

8 1. OVERSIGT OVER VANDLØB OMFATTET AF FÆLLESREGULATIVET En komplet liste over de vandløb, der er omfattet af dette fællesregulativ, fremgår af bilag 1. En komplet liste over de regulativer, der får deres generelle bestemmelser erstattet af dette fællesregulativ, fremgår af bilag 2. Aabenraa Kommune har i fællesregulativet flere offentlige vandløbsstrækninger fælles med nabokommunerne Haderslev, Sønderborg og Tønder. Nabokommunerne har været inddraget under udarbejdelsen af forslag til fællesregulativ. Forslag til fællesregulativ sendes også i høring hos nabokommunerne. Oversigt over omfattede vandløbsstrækninger, der er fælles med nabokommunerne fremgår af bilag 3. De dansk-tyske grænsevandløb er ikke omfattet af fællesregulativet da de administreres af Den dansk-tyske grænsevandløbskommission. 3

9 2. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 2.1. DET RETSLIGE GRUNDLAG Det retslige grundlag for fællesregulativet er: Lovbekendtgørelse nr.1208 af 30. september 2013 om vandløb med senere ændringer (Vandløbsloven). Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om regulativer for offentlige vandløb med senere ændringer. Cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om Vandløbsloven. Regulativer, fællesregulativer og tillægsregulativer for de offentlige vandløb, som er nævnt i bilag 2. Andre relevante love, som er nævnt i dette dokument, er: Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven). Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer (Naturbeskyttelsesloven). Lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009 af lov om okker med senere ændringer (Okkerloven). Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer (Miljømålsloven). Afgørelser for de enkelte vandløb henhører under de specifikke regulativer. Redegørelse for grundlag og konsekvens er vedlagt som bilag 4 til fællesregulativet. 4

10 2.2. FORMÅL Formålet med revision af de offentlige vandløbs generelle beskrivelser og bestemmelser i de enkelte vandløbsregulativer til generelle beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ er: At sikre ensartede generelle beskrivelser og bestemmelser for alle offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. At ligestille bredejere ved offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. At forenkle og rationalisere administrationen af vandløbene. At gøre regulativet lettere forståeligt KONSEKVENSER Beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ ophæver og erstatter de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer. Hvor der er undtagelser fra ovennævnte, vil det fremgå under det relevante regulativafsnit. Redegørelse for grundlag og konsekvenser er vedlagt som bilag 4 til fællesregulativet. Bilaget indeholder også Aabenraa Kommunes vurdering af disse konsekvenser. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at de generelle overordnede bestemmelser ikke ændrer afstrømning eller miljø negativt eller i en sådan grad at det vil kræve en reguleringssag. 5

11 2.4. GYLDIGHED Beskrivelserne og bestemmelserne i dette fællesregulativ træder i kraft, når det er vedtaget af vandløbsmyndigheden og den lovpligtige 4 ugers klageperiode er over. Såfremt regulativet påklages, vil ikrafttræden afvente klagemyndighedens afgørelse. Indtil fællesregulativet er vedtaget og eventuelt stadfæstet, vil de generelle beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer være gældende. Dette fællesregulativ vil være gyldigt fra ikrafttræden til det ophæves gennem vedtagelse af et nyt regulativ. Bestemmelserne og beskrivelserne i dette fællesregulativ ophæver de tilsvarende bestemmelser og beskrivelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer. Undtagelser fra dette vil fremgå tydeligt under det relevante regulativafsnit KORT Oversigtskort med vandløb omfattet af fællesregulativet er vedlagt som bilag 5. I bilag 1 og 2 ses henholdsvis lister med vandløbsnavne og regulativnavne omfattet af fællesregulativet. 6

12 3. VANDLØBENES SKIKKELSE OG/ELLER VANDFØRINGSEVNE De enkelte regulativers beskrivelser af skikkelse og/eller vandføring behandles ikke i dette fællesregulativ. Bestemmelser vedrørende regulativtyper (skikkelses- eller vandføringsregulativer) samt angivelse af strømrender og antal grødeskæringer kan kun ændres forbindelse med revision af de specifikke regulativer. De enkelte regulativers beskrivelser og bestemmelser herom er gældende, indtil de enkelte vandløbs specifikke bestemmelser revideres. Der henvises til de enkelte vandløbs specifikke regulativer. 7

13 4. VANDLØBENES VEDLIGEHOLDELSE I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Beskrivelse: Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse af offentlige vandløb i kommunen. De enkelte regulativers specifikke bestemmelser om bredde af strømrender og antal grødeskæringer er fortsat gældende, og vil først kunne revideres i forbindelse med revision af de enkelte vandløbs specifikke regulativer. I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse om udførelse af vedligeholdelsen. Vandløbsmyndigheden planlægger selv arbejdets gennemførelse inden for de fastlagte terminer. Vandløbsmyndigheden afgør, bl.a. ud fra økonomiske hensyn, om arbejdet med vedligeholdelse udføres af eksterne entreprenører eller kommunalt ansatte. Bestemmelser om planlægning og udførelse af vedligeholdelsen i de enkelte vandløbs regulativer udgår, og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser om planlægning og udførelse af vedligeholdelse. 8

14 4.1. GRØDESKÆRING Bestemmelserne om grødeskæring i afsnit 4.1 er generelle bestemmelser. Vandløbsspecifikke bestemmelser som f. eks. strømrendebredde og antal grødeskæringer findes i de specifikke/enkelte vandløbs regulativer. De vandløbsspecifikke bestemmelser ændres ikke i dette fællesregulativ. Antallet af grødeskæringer kan kun ændres gennem reguleringsprojekter, hvor konsekvenser af og økonomiske forhold omkring ændringen afklares og vedtages. Først herefter kan en ændring indarbejdes i regulativet GRØDESKÆRING. METODER I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for metoder til den grødeskæring, som er del af den sædvanlige vedligeholdelse. Grødeskæringen skal ske i de strømrender, som er angivet i de specifikke/enkelte vandløbs regulativer. I specifikke/enkeltvandløbs regulativer, hvor der alene er angivet skæring i fuld bundbredde, vil strømrendebredde svare til den regulativmæssige bundbredde. Strømrenderne kan slås i naturlige eller bugtede strømrender. Mindre grødebanker kan efterlades i strømrenden, såfremt den samlede strømrendebredde er til stede. Strømrenderne skæres med en tolerance på -/+ 10 cm for strømrender under 1 meter og med -/+ 10 % af bredden af strømrender på 1 meter eller mere. Grøden skæres med en tolerance på +10 cm i forhold til faktisk bund. De i regulativerne fastsatte strømrendebredder skal være til stede, den dag grødeskæringen er udført. Grøde uden for strømrenden slås ikke eller kun i begrænset omfang. Problemarter med stive stængler kan beskæres i hele vandløbets bredde i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse (Se afsnit 4.2). 9

15 Problemarter kan i øvrigt bekæmpes som beskrevet i Naturstyrelsens anbefalinger 1 i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse (Se afsnit 4.2). Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelser om metoder til grødeskæringer i de enkelte regulativer erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for metoder til grødeskæring Undtagelse: Vandløbsstrækninger med vandføringsregulativ, som fremgår af bilag 6, er undtaget fra de generelle bestemmelser om metode for grødeskæring. Bestemmelserne for metode og omfang for grødeskæring i de specifikke regulativer følges i stedet. Bemærkning: Problemarter er planter, der gror aggressivt og breder sig i store forekomster. De kan true biodiversiteten i vandløbet, og nogle arter med forveddede stængler vil under deres nedbrydning kun langsomt forgå, og knække ud i strømrenden til gene for afstrømningen GRØDESKÆRING. TERMINER I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for terminer for grødeskæring. Terminer for grødeskæringer i vandløb med geometrisk eller teoretisk skikkelse: Grødeskæring gennemføres i perioden 1. juni til 15. oktober med hovedindsatsen i august og september. 1 Nuværende og kommende anbefalinger, pt.: Skov- og Naturstyrelsen; Grødeskæring i vandløb - erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter,

16 I vandløb, hvor der i regulativet er fastsat 2 årlige grødeskæringer, gennemføres den tidlige skæring i perioden 1. juni til 15. juli. Hvis de specifikke regulativer foreskriver to grødeskæringer, skal der være mindst 4 uger mellem grødeskæringer i det enkelte vandløb. Vandløbsmyndigheden planlægger vandløbsvedligeholdelsen i de enkelte vandløb indenfor de nævnte terminer. Bestemmelser om terminerne for grødeskæringer i de enkelte vandløbs regulativer for geometrisk og teoretisk skikkelse udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for terminer for grødeskæring. Undtagelse: Vandløbsstrækninger med vandføringsregulativ, som fremgår af bilag 6, er undtaget fra de generelle bestemmelser om terminer for grødeskæring. Bestemmelserne for terminer for grødeskæring i de specifikke regulativer følges i stedet. Bemærkning: De enkelte regulativers bestemmelser om antal grødeskæringer berøres ikke af denne bestemmelse. Antal grødeskæringer er fortsat som fastlagt i de enkelte vandløbs regulativer. 11

17 4.2. SKÆRING AF VEGETATION PÅ BRINKERNE I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skæring af vegetation på brinkerne. Urtevegetation på brinkerne skæres som udgangspunkt ikke. Urter med stive stængler og problemarter kan bekæmpes på brinkerne i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse (se afsnit 4.1.1). Selvsåede træer og buske på uhensigtsmæssige voksesteder kan beskæres på brinkerne som en del af den sædvanlige vedligeholdelse. Kæmpebjørneklo bekæmpes i henhold til gældende indsatsplan. Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelser om skæring af bredvegetation i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for skæring af vegetation på brinkerne. Bemærkning: Problemarter er planter, der gror aggressivt og breder sig i store forekomster. De kan true biodiversiteten i vandløbet, og nogle arter med forveddede stængler vil under deres nedbrydning kun langsomt forgå, og knække ud i strømrenden til gene for afstrømningen. 12

18 4.3. KONTROLMÅLINGER AF SKIKKELSE OG/ELLER VANDFØRINGSEVNE I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for kontrolmålinger. Vandløbsmyndigheden iværksætter kontrol af vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne. Metode og omfang af kontrol bestemmes af vandløbsmyndigheden. For åbne vandløb bestemmes: Kontrol af skikkelsen af de enkelte vandløb foretages ved opmåling/pejling med intervaller af maksimalt 10 år. Kontrol kan foretages oftere, hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at der er behov herfor. Kontrol kan foretages hele året. Kontrollen viser, at regulativet ikke er overholdt: For geometrisk skikkelse: Når vandløbsbunden i gennemsnit ligger mere end 10 cm over den regulativmæssige bund over strækninger på 14 gange vandløbsbredden, svarende til en meanderbue. Opmålingen foregår med tilstrækkeligt repræsentative punktmålinger. For teoretisk skikkelse: Når beregninger viser, at det målte vandspejl ligger 10 cm eller mere over det teoretiske vandspejl, medmindre andet fremgår af det specifikke regulativ for vandløbet. For rørlagte vandløb bestemmes: Vandløbsmyndigheden kontrollerer med intervaller af maksimalt 10 år om rørlagte vandløbsstrækninger er funktionsdygtige, ved tilsyn med ind-/udløb og/eller i tilgængelige brønde. Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte vandløbsstrækninger. Bestemmelser om kontrol af skikkelse i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for kontrolmålinger. 13

19 Undtagelse: Vandløbsstrækninger med vandføringsregulativ, som fremgår af bilag 6, er undtaget fra de generelle bestemmelser om kontrolmålinger. Bestemmelserne for interval og termin for kontrol af kravkurven i de specifikke regulativer følges i stedet. For disse vandløbsstrækninger viser kontrollen, at regulativet ikke er overholdt, når den målte vandstand ligger over den vandstand som kravkurven er udtryk for. Bemærkning: På en række udvalgte stationer gennemføres månedlige målinger af samhørende værdier for vandstande og/eller vandføringer. Skikkelsen og/eller vandføringsevnen er beskrevet i de enkelte/specifikke vandløbsregulativer BUNDOPRENSNING BUNDOPRENSNING. METODER. I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for metoder til bundoprensning for de forskellige regulativtyper. Oprensning af aflejrede materialer udføres først, når kontrol viser, at regulativets skikkelse og/eller vandføringsevnen ikke er overholdt. Dog må mindre brinkudskridninger eller lignende oprenses eller indbygges i brinken i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse. Bestemmelser om oprensningens udførelse: Der må som udgangspunkt ikke graves i fast sten- og grusbund eller i faste og overhængende brinker. Oprensning må som udgangspunkt kun ske i bløde eller sandede aflejringer. Dog må aflejringer som følge af konstaterede nedskridninger eller anden form for erosion oprenses, selvom disse indeholder sten- og grusmaterialer. Der oprenses kun indenfor de regulativfastsatte geometriske dimensioner med mulighed for uddybning på op til 10 cm i mudret eller sandet bund. For strækninger, som er særligt udsatte for aflejring af bundmateriale, kan der oprenses med mulighed for uddybning på op til 20 cm i mudret eller sandet bund. 14

20 Bestemmelser om metode for bundoprensning i de enkelte vandløbsregulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Undtaget er bestemmelserne for vandløb med vandføringsregulativer. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for metoder for oprensning. Undtagelse: Vandløbsstrækninger med vandføringsregulativ, som fremgår af bilag 6, er undtaget fra de generelle bestemmelser om metode for bundoprensning. Bestemmelserne i de specifikke regulativer følges i stedet. Bemærkning: Oprensninger i vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 kan kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven BUNDOPRENSNING. TERMINER. I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for terminer for bundoprensning. Jf. punkt foretages oprensning af aflejrede materialer først, når kontrol viser, at regulativets skikkelse og/eller vandføringsevnen ikke er overholdt. Bundoprensning af aflejrede materialer sker i perioden: 1. juli til 1. november. I vandløb uden målsætning kan der foretages bundoprensning uden for denne periode. Mindre brinkudskridninger eller lignende kan oprenses eller repareres hele året, herunder i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse. Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger med sædvanlig vedligeholdelse. 15

21 Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelser om termin for oprensning i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for terminer for bundoprensning. Undtagelse: Vandløbsstrækninger med vandføringsregulativ, som fremgår af bilag 6, er undtaget fra de generelle bestemmelser om terminer for bundoprensning. Bestemmelserne i de specifikke regulativer følges i stedet. Bemærkning: Sandfang kan oprenses efter behov uafhængig af terminer for bundoprensning. 16

22 4.5. GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET OPLÆGNING AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED SÆDVANLIG VEDLIGEHOLDELSE I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for oplægning af materiale fra vedligeholdelsen omfattende grøde, fyld, grene og andet. Oplægning af materiale kan ske: Løbende langs vandløbet. På grødeoptagningspladser. Løbende oplægning af materiale ved: Håndarbejde: Den afskårne grøde skal optages fra vandløbet og oplægges mindst over kronekant. Maskinarbejde: Den afskårne grøde skal optages fra vandløbet og lægges mindst 2 meter fra kronekant og inden for arbejdsbæltet i en afstand af 8 meter fra kronekant. Ved løbende oplægning tilstræbes det, at grøden lægges på højre side i lige år og venstre side i ulige år, set i vandløbsretningen. Hvor dette ikke er muligt pga. beplantning eller andet, oplægges grøden på samme side hvert år. På grødeoptagningspladser: Materiale driver ned til grødeoptagningspladsen, hvor vandløbsmyndigheden opsamler og fjerner det. Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelser om oplægning af grøde, fyld, grene og andet i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. 17

23 Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for oplægning af grøde, fyld og andet. Bemærkning: Materiale omfatter grøde, fyld, grene og andet der forekommer ved sædvanlig vedligeholdelse BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED LØBENDE OPLÆGNING I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for bortskaffelse af materiale omfattende grøde, fyld, grene og andet, som er lagt op løbende. Beskrivelse (jf. Vandløbsloven 28): Bredejere og brugere af tilstødende ejendomme skal tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. Fyld, afskåret grøde og andet, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, skal den, der bruger de tilstødende ejendomme, modtage og bortskaffe fra vandløbets bredder uden erstatning. Bredejerne er ansvarlige for hvert år at: Undersøge om der er lagt materiale op. Bortskaffe materiale ved førstkommende jordbehandling eller senest 1. maj det følgende år. Fjerne eller sprede materialet uden for 2 meter bræmmerne i et ikke over 10 cm tykt lag. Affald og fremmedlegemer: Affald/fremmedlegemer som er endt i vandløbet, og som er til fare for vandløbets afstrømning eller miljø, optages af vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdets udførelse Affald/fremmedlegemer oplægges i henhold til afsnit 4.5.1, og skal bortskaffes af bredejer 18

24 Hvis oplagt materiale ikke er fjernet senest 1. maj året efter, at det er lagt op, kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer at fjerne materialet. Beskrivelsen og bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil beskrivelsen og bestemmelsen også gælde disse strækninger. Beskrivelser og bestemmelser om bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelsen i dette fællesregulativ. Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet. Bemærkning: Hvis affald/fremmedlegemer kræver øjeblikkelig fjernelse kontaktes lodsejer direkte BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET PÅ GRØDEOPTAGNINGSPLADSER I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet som er opsamlet ved grødeoptagningspladser. Grøde, fyld, grene og andet materiale, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, og som er drevet med strømmen til udpegede grødeoptagningspladser, fjernes af vandløbsmyndigheden. Grøden skal fjernes hurtigst muligt, så vandløbet ikke skades. Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelser i regulativerne om bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet fra grødeoptagningspladser udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. 19

25 Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet fra grødeoptagningspladser BORTSKAFFELSE AF SAND FRA SANDFANG I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for bortskaffelse af sand fra sandfang. Vandløbsmyndigheden kontrollerer årligt sandfangene og sikrer tømning ved behov. Tømning kan ske hele året. Vandløbsmyndigheden oprenser sand og andet materiale fra sandfanget. Opgravet sand og andet materiale fra sandfang håndteres af vandløbsmyndigheden i henhold til gældende godkendelser eller aftaler. Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelser om bortskaffelse af sand fra sandfang i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for bortskaffelse af sand fra sandfang. 20

26 4.6. VEDLIGEHOLDELSE AF RØRLAGTE VANDLØB I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for vedligeholdelse af rørlagte vandløb. Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. 6, stk. 3 og 32): Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb omfatter ikke hel eller delvis omlægning af rørledninger. Vedligeholdelse igangsættes, hvis det efter egen kontrol eller efter henvendelse viser sig, at rørene ikke er funktionsdygtige. Vedligeholdelse kan udføres hele året. Vandløbsmyndighedens vedligeholdelse omfatter rensning af brønde og rørlagte delstrækninger, samt udskiftning af rør svarende til normalt 6 meter rør ved en konstateret rørskade. Riste i forbindelse med rørlægninger tilses og renses rutinemæssigt. Beskrivelser og bestemmelser om vedligeholdelse af rørlagte vandløb i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelsen i dette fællesregulativ. Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser og bestemmelser for vedligeholdelse af rørlagte vandløb. 21

27 4.7. REDSKABER TIL UDFØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSEN I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for materiel til udførelse af vedligeholdelse på åbne vandløbsstrækninger. Vandløbsmyndigheden bestemmer hvilke materiel, der anvendes i det enkelte vandløb. Grødeskæring kan udføres manuelt eller maskinelt. Grødeskærebåd kan anvendes. Oprensning af aflejrede materialer udføres fortrinsvis med maskine. Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. De enkelte regulativers bestemmelser om materiel til udførelse af vedligeholdelsen er fortsat gældende og suppleres med bestemmelsen i dette fællesregulativ. 22

28 4.8. SKALAPÆLE, MÅLEINSTRUMENTER OG AFMÆRKNINGER I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger opsat af vandløbsmyndigheden. Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. opsat af vandløbsmyndigheden skal bevares. Ved beskadigelse eller fjernelse kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer/bruger at retablere de beskadigede dele efter vandløbsmyndighedens anvisning. Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger. Bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger. Bemærkning: For afmærkninger, skalapæle samt måleinstrumenter, der er fjernet eller beskadiget før 1. januar 2015, vil der ikke blive påbudt retablering SNE OG IS I VANDLØB. I fællesregulativet gives følgende generelle bestemmelse for sne og is i vandløbene: Vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is fra vandløbene. Fjernelse af is og sne er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse. Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger. Bestemmelser om sne og is i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser om is og sne. 23

29 5. SEJLADS I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelser for almenhedens ret til sejlads i de offentlige vandløb. Det er ikke tilladt at sejle på de offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. Vandløbene vil blive negativt påvirket af sejlads, da de er for smalle til at blive besejlet. Sejladsforbuddet gælder dog ikke for lodsejeres sejlads med ikke-motordrevne fartøjer ud for egen ejendom eller for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn. Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Beskrivelser og bestemmelser om sejlads i de specifikke regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er et supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelse om sejlads. Undtagelser Sejlads er tilladt i følgende vandløb: Slogså fra st (for enden af vejen Åløkke) til udløb i Grønå st Grønå fra st (Slogsherredsvej) og til kommunegrænse til Tønder Kommune. Sønderå fra st (Julianehåbvej) og til kommunegrænsen til Tønder Kommune Sejlads på Sønderåen er kun tilladt i perioden fra 15. juni til 15. november. For ovenstående tre vandløb er tillægsregulativ om sejlads af 1. januar 2000 stadig gældende. Endvidere kan vandløbsmyndigheden give sejladstilladelse til andre myndigheder, foreninger og personer, der udøver fiskepleje i vandløbet eller kontrolopgaver i forbindelse med anden lovgivning. 24

30 6. VANDLØBSRESTAURERINGER OG - REGULERINGER Vandløbsrestaureringer og -reguleringer skal behandles efter Vandløbslovens bestemmelser herom, og vil ved næste regulativrevision blive indarbejdet i de enkelte regulativer. 25

31 7. FRIHOLDELSE AF AREALER LANGS VANDLØB METER BRÆMMER I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af 2 meter bræmmer. Beskrivelse (jf. Vandløbsloven 69): Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf. dog 29, og opførelse af bygværker i landzone må ikke foretages i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m². Beskrivelser i forbindelse med 2 meter bræmmer i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ. Beskrivelsen er enslydende med Vandløbslovens 69. Beskrivelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser for 2 meter bræmmer. Det bemærkes, at randzoner ikke reguleres igennem Vandløbsloven, derfor indgår de ikke i fællesregulativet. 26

32 7.2. ARBEJDSBÆLTER I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for arbejdsbælter langs alle offentlige åbne og rørlagte vandløb. Der fastsættes et 8 meter arbejdsbælte langs begge sider fra kronekant på alle åbne vandløbsstrækninger. Der fastsættes et 8 meter arbejdsbælte langs begge sider fra vandløbsmidte på alle rørlagte vandløbsstrækninger. Der må ikke bygges, plantes, udgraves, opsættes faste hegn eller lignende, der kan forhindre/genere vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i arbejdsbæltet, uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Arbejdsbælterne skal være til rådighed til transport i forbindelse med udførelse af vandløbsvedligeholdelsen. Bestemmelser om arbejdsbælter i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for arbejdsbælter. 27

33 8. DRIFT AF STEMMEVÆRKER I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for drift af stemmeværker. Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. 48 og 27, stk. 4): Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet udmunder i. Driften af stemmeværker påhviler de til enhver tid værende ejere eller brugere, medmindre der er truffet anden beslutning af vandløbsmyndigheden. De enkelte regulativers beskrivelser om stemmeværker, herunder bestemmelser om skikkelse og/eller vandføring, er fortsat gældende. 28

34 9. HEGN OG KREATURVANDING 9.1. HEGN I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for sædvanlige kreaturhegn ved løsdrift langs alle offentlige åbne vandløb. Øvrige hegn kræver dispensation fra bestemmelserne om arbejdsbælter jf. punkt 7.2 Beskrivelse (jf. Vandløbsloven 29): Benyttes arealer ved vandløb til græsning for løsgående husdyr, kan vandløbsmyndigheden påbyde, at bredejerne anbringer og vedligeholder forsvarligt hegn, og at vandingssteder skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes dette. På arealer, der benyttes til løsdrift af husdyr, skal der opsættes og vedligeholdes forsvarligt hegn. For vandløbsstrækninger beliggende i landzone, hvor der er 2 meter bræmmer, og hvor der er løsdrift af dyr, skal nye hegn placeres mindst 2 meter fra kronekant. For vandløbsstrækninger beliggende i landzone, byzone eller sommerhusområde, hvor der ikke er 2 meter bræmmer, skal hegn placeres mindst 1 meter fra kronekant. Hegn placeret tværs op ad vandløbene skal være forsynet med 5 meter brede led for passage langs vandløbet og være forsynet med ledhåndtag. Undtaget fra bestemmelserne om hegning er rørlagte vandløbsstrækninger. For øvrige bestemmelser om hegn se afsnit 7.1 og 7.2. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Beskrivelser og bestemmelser om hegning i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelserne i dette fællesregulativ. Beskrivelsen og bestemmelserne er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser og bestemmelser for hegning. 29

35 Bemærkning: Kommunen kan ved en konkret afgørelse bestemme, at nye hegn anbringes indenfor 2 meter bræmmen. Eksisterende lovlige hegn kan forblive indenfor 2 meter bræmmen KREATURVANDING I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for kreaturvanding i alle offentlige vandløb. Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til vanding for græssende dyr på tilstødende mark. Oppumpningen må kun ske med mulepumpe, vindpumpe eller mindre el-/solcelledrevne pumper. Vandindtaget til ovennævnte installationer skal være tydeligt afmærkede over vegetationen af hensyn til vandløbsvedligeholdelsen. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger. Bestemmelser om kreaturvanding i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for kreaturvanding. Bemærkning: Alle andre former for vandingssteder og vandindtag kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 30

36 10. BEVOKSNINGER, BEPLANTNING OG BEVARELSE AF SKYGGEGIVENDE VEGETATION I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af beplantning langs offentlige vandløb. Beskrivelse (jf. Vandløbsloven 34): Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i forbindelse med tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb foretage beplantning langs vandløb, ligesom det kan påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation. I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for bevoksninger og deres vedligeholdelse langs alle offentlige åbne vandløb på brinker og 2 meter bræmmer. Træer og buske herunder skyggegivende beplantning på vandløbenes bræmmer og brinker bør bevares. I landzone, hvor der er 2 meter bræmmer, kan vandløbsmyndigheden beskære træer og buske både inden for kronekant og inden for 2 meter bræmmen af hensyn til vandløbets afstrømning, samt vandløbsvedligeholdelsens gennemførelse. I landzone, byzone eller sommerhusområde, hvor der ikke er 2 meter bræmmer, kan vandløbsmyndigheden beskære træer og buske inden for kronekant, af hensyn til vandløbets afstrømning, samt vandløbsvedligeholdelsens gennemførelse. Ovennævnte beskæring udføres overvejende i vinterhalvåret og betragtes som sædvanlig vedligeholdelse. Afskåret materiale oplægges og bortskaffes som bestemt i afsnit 4.5. Bredejerne kan beskære/fjerne bevoksninger uden for 2 meter bræmmerne i landzone. Bredejerne kan beskære/fjerne bevoksninger uden for øverste kronekant i byzone, sommerhusområder og i landzone, hvor der ikke er 2 meter bræmmer. Vandløbsmyndigheden kan i arbejdsbæltet påbyde beskæring/fjernelse af bevoksninger, hvis det 31

37 forhindrer/generer vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Bestemmelse om væltede træer og buske, samt nedfaldne grene i vandløbene: Vandløbsmyndigheden skal skære de dele af væltede træer og buske af, som har negativ indflydelse på vandløbets afstrømning. Denne beskæring er at betragte som sædvanlig vedligeholdelse. Vandløbsmyndigheden kan skære de dele af væltede træer og buske af, hvis det forhindrer/generer vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Denne beskæring er at betragte som sædvanlig vedligeholdelse. Nedfaldne grene, som kan hindre afstrømningen væsentligt, oplægges af vandløbsmyndigheden. Afskåret og opsamlet materiale oplægges af vandløbsmyndigheden, og bortskaffes af bredejerne som bestemt i afsnit 4.5. Fjernelse af væltede træer og buske, der ikke har indflydelse på afstrømningen, er ikke omfattet af vandløbsmyndighedens vedligeholdelse. Bredejerne er ansvarlige for oprydningen. Vandløbsmyndigheden kan i arbejdsbæltet påbyde fjernelse af væltede træer/buske, hvis de forhindrer/generer vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde. Beskrivelser af og bestemmelser for beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ. Beskrivelser og bestemmelser er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser og bestemmelser for beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation. Bemærkning: Fredningsbestemmelser om beplantning går forud for regulativernes bestemmelser og skal altid efterkommes ifølge Vandløbslovens 7a. Bredejerne ejer vandløbet og dermed alle træer og buske langs vandløbet. 32

38 11. UDLØB FOR DRÆN- OG SPILDEVANDSLEDNINGER PLACERING AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB I fællesregulativet gælder de generelle beskrivelser for dræning som fremgår af Vandløbsloven og Okkerloven. (Den fri dræningsret jf. Vandløbslovens 3, stk. 1 og 2) Det er tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet på egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden anvendelse af pumpeanlæg. Det er tilladt ejeren af en grund, der støder op til et vandløb (bredejeren), fra egen grund at aflede såvel overfladevand som vand fra almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg til vandløbet. Endvidere gælder okkerloven som har forrang over Vandløbsloven. Dvs. at den fri dræningsret ikke gælder i okkerpotentielle områder. Beskrivelse: (jf. Okkerloven 2, stk. 1 og 2) Udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet må i nærmere afgrænsede områder, der fastsættes af miljøministeren, ikke påbegyndes uden godkendelse efter 3. Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet påbegyndt efter lovens ikrafttræden, hvorved grundvandsstanden sænkes i de i stk. 1 nævnte områder. I fællesregulativet gælder følgende bestemmelse for placering af dræn- og spildevandsudløb Nye dræn- og spildevandsudløb må ikke placeres dybere end 20 cm over den regulativmæssige bund. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde. Beskrivelsen og bestemmelser om dræn- og spildevandsudløb i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelsen i dette fællesregulativ. Beskrivelser og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser og bestemmelser for udløb for dræn- og spildevandsledninger. Bemærkning: 33

39 Alle tilslutninger til rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger kræver godkendelse før medbenyttelse ifølge Vandløbslovens 5 stk. 1 og VEDLIGEHOLDELSE AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb. Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb påhviler den til enhver tid værende ejer af rørledningen ved udløbet i vandløbet. Det er tilladt for lodsejeren at friholde foran egne udløb og ud til strømrenden på en strækning op til 5 meter nedstrøms udløbet. Der må ikke oprenses under den regulativmæssige bund. Bestemmelser om vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb. 34

40 12. BROER OG ANDRE BYGVÆRKER DIMENSIONER FOR BROER OG ANDRE BYGVÆRKER De enkelte regulativers oversigt over broer og andre bygværker, herunder beskrivelser af og bestemmelser om dimensioner og/eller vandføring, er fortsat gældende. Beskrivelse (jf. Vandløbsloven 47): Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse VEDLIGEHOLDELSE AF BROER OG ANDRE BYGVÆRKER I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for vedligeholdelse af broer og bygværker. Vedligeholdelse af broer, overkørsler og andre bygværker, herunder deres brinksikringer, påhviler de til enhver tid værende ejere eller brugere, medmindre der er truffet anden beslutning af vandløbsmyndigheden. For at sikre fri vandføring har ejer / bruger pligt til at optage og fjerne grøde, grene og andet, der har samlet sig ved broer, overkørsler og andre bygværker. Ejer/bruger kan udføre vedligeholdelsen på alle tider af året. Vedligeholdelsen må ikke skade vandløbet eller miljøet i vandløbet. Bestemmelser om omfang af vedligeholdelse af broer og andre bygværker i de specifikke regulativer udgår, og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for vedligeholdelse af broer og andre bygværker. 35

41 13. OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V DIMENSIONER AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V. De enkelte regulativers beskrivelser af opstemningsanlæg, flodemål m.v., herunder beskrivelser af dimensioner og/eller vandføring, er fortsat gældende. Beskrivelse (jf. Vandløbslovens 48 og 49): Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Vandløbsmyndigheden fastsætter flodemål for alle opstemningsanlæg VEDLIGEHOLDELSE AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V. I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for vedligeholdelsen af opstemningsanlæg, flodemål m.v. Med hensyn til driften af stemmeværkerne henvises til afsnit 8. Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. 48 og 27, stk. 4): Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet udmunder i. Vedligeholdelse af opstemningsanlæg påhviler de til enhver tid værende ejere eller brugere, med mindre andet er bestemt af vandløbsmyndigheden. 36

42 Ejer eller bruger skal fjerne grøde, grene, slam og andet, der samler sig ved opstemningsanlæg og lignende anlæg. Dette skal ske hele året. Materialet må ikke ledes videre i vandløbet. Vedligeholdelse af selve bygværket, må kun ske i perioden 1. september til 15. november, da arbejdet kan indebære risiko for sedimenttransport i vandløbet. Undtaget er behov for akut vedligeholdelse. Beskrivelsen af og bestemmelser for vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v. i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen og beskrivelsen i dette fællesregulativ. Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser af og bestemmelser for vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v. 37

43 14. TILSYN TILRETTELÆGGELSE AF TILSYN I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for tilsyn i alle offentlige vandløb. Tilsyn ved såvel åbne som rørlagte offentlige vandløb tilrettelægges og udføres af vandløbsmyndigheden. Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med grødeskæringen og vandløbenes tilstand i perioden for sædvanlig vedligeholdelse: 1. juni til 1. november. Ud over tilsyn i grødeskæringsperioden fører vandløbsmyndigheden løbende tilsyn med vandløbenes generelle tilstand i forbindelse med diverse administrations- og vedligeholdelsesopgaver som f.eks. omfatter tilsyn med skikkelsen/vandføringsevnen ved kontrolopmålinger jf. afsnit 4.3. Ved konkret henvendelse kan vandløbsmyndigheden beslutte om, og i hvilket omfang, der skal foretages yderligere tilsyn. Bestemmelser om tilsyn i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelserne i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for tilsyn. 38

44 14.2. BREDEJERE OG ANDRE INTERESSEREDES MEDVIRKEN VED TILSYNET I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse i alle offentlige vandløb for bredejere og andre interesseredes medvirken ved tilsyn. Vandløbsmyndigheden kan beslutte at afholde offentligt tilsyn, hvis bredejere eller andre interesserede parter anmoder om det. Bredejere og andre interesserede parter kan deltage i tilsyn efter forudgående aftale med vandløbsmyndigheden. Bestemmelser om bredejeres og andre interesseredes medvirken ved tilsyn i de specifikke regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelse for bredejeres og andre interesseredes medvirken ved tilsyn. 39

45 14.3. SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for samarbejde med offentlige myndigheder. Der samarbejdes om offentlige vandløb, der gennemløber flere kommuner eller ligger i kommuneskel. De vandløbsstrækninger der løber i kommuneskel, og som er omfattet af dette fællesregulativ, fremgår af bilag 3. Omfanget af udgiftsfordelingen fremgår af de enkelte vandløbs specifikke regulativer, eller af aftaler mellem de berørte kommuner. Bestemmelser om samarbejde med andre myndigheder i de specifikke regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for samarbejde med andre myndigheder. Bemærkning: Den dansk-tyske grænsevandløbskommission er myndighed for grænsevandløbene langs den dansk-tyske grænse og udløbene til disse. Vedligeholdelsen af nogle af grænsevandløbene udføres af Aabenraa Kommune i henhold til de specifikke regulativer. 40

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Marts 2015 Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften,

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET Udkast 8. november 2016

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET Udkast 8. november 2016 FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET Udkast 8. november 2016 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune

Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive 2016 www.skive.dk INDHOLD Indledning...4 1. Oversigt over vandløb omfattet af fællesregulativet...5 2. Grundlaget for regulativet...5 2.1. Det retslige

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Pixi-udgave af Forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012

Pixi-udgave af Forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Vandranunkel Stenbund Pixi-udgave af Forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Grødeskærebåd Manuel grødeskæring Strømrende i Saltø Å Maskinel grødeskæring med mejekurv

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om Bilag 4. Ændringer, begrundelser og uddybning af konsekvenser ved fællesregulativet Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens Grødeskæringsmetoder Fremgår af specifikt regulativ Grødeskæringsterminer + 14

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

Information om vedligeholdelse af private vandløb

Information om vedligeholdelse af private vandløb Information om vedligeholdelse af private vandløb Dokumentnr.: 727-2010-105543 side 1 Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Temadag om dræning Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Relevante retsregler Vandløbsloven Okkerloven Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Habitatbekendtgørelsen Planloven Miljømålsloven

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Pindalsrenden og Stenmoserenden Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 4 2. Betegnelse af vandløbet... 5 3. Vandløbets skikkelse, dimensioner og vandføringsevne...

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 25.5.2016 FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Indhold 5 1.2 Retningslinjer for

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Marts 2015 Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften,

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Regulativ for offentlige vandløb. - fællesbestemmelser

Regulativ for offentlige vandløb. - fællesbestemmelser Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Indholdsfortegnelse Indledning og formål...4 Grundlaget for regulativet...4 Administrative bestemmelser...5 3.1. Vedligeholdelse... 5 3.2. Bygværker...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb

Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb 2/8 Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER

BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER ARBEJDSDOKUMENT BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45 4810 5760 F: +45 4810 4300 E:

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

Bilag 4. Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag)

Bilag 4. Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag) Bilag 4 Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag) Nr. Afsender Indhold administrationens oversættelse. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag

Læs mere

Redegørelse Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Faaborg-Midtfyn Kommune 2016

Redegørelse Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Faaborg-Midtfyn Kommune 2016 Redegørelse Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Faaborg-Midtfyn 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning og formål...5 Tidligere gældende fællesbestemmelser...6 Læsevejledning...7 Administrative

Læs mere

Udkast til fælles bestemmelser for offentlige vandløb og søer i Ikast-Brande Kommune

Udkast til fælles bestemmelser for offentlige vandløb og søer i Ikast-Brande Kommune Udkast til fælles bestemmelser for offentlige vandløb og søer i Ikast-Brande Kommune 1 Introduktion I lighed med et flertal af landets kommuner, står Ikast-Brande Kommune overfor en større opgave med at

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

FORSLAG Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune

FORSLAG Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune FORSLAG 10.08.2015 Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune Indhold 1 Indledning 3 2 Regulativets opbygning 4 3 Baggrund for fællesregulativet 6 4 Oversigt over kommunevandløbene 7 5 Administrative

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Grundlaget for regulativet 7 2.1

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 TRANEMOSEGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb Information om vandløbsvedligeholdelse Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb og dræn. For at mindske risikoen for vand på grundene anbefaler Odsherred

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m.

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m. Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 18-6-2015 Sagsnr. 06.02.03-P20-1-15 Sagsbehandler Malene Callesen Dall +455588 6191 Fremme af projektforslag

Læs mere

Kristian Vestergaard, KVMF 1

Kristian Vestergaard, KVMF 1 Disposition: Regulativet Klassifikation af vandløb Vandløbsregulativets indhold Notat om vandløbsregulativer Metoder til fastlæggelse af vandløbets dimensioner Geometrisk skikkelse Arealkote/Dynamisk skikkelse

Læs mere

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER natur, NATUR, miljø MILJØ og OG trafik TRAFIK Vandteam VANDLØBSREGULATIVER overskrift LÆS MERE OM VANDLØBSREGULATIVER ET VANDLØBSREGULATIV BESKRIVER HVORDAN TILSTANDEN I OFFENTLIGE VANDLØB OPRETHOLDES.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Vandløbsvedligehold OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 3.2 Kvalitets- og arbejdsbeskrivelse Vandløbsvedligehold September 2013 Dokument nr. 2013-3.2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013

Læs mere

Regulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune. Fælles bestemmelser 2. UDKAST 1 - Fælles bestemmelser for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune

Regulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune. Fælles bestemmelser 2. UDKAST 1 - Fælles bestemmelser for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune 1 Regulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune Fælles bestemmelser 2. 2 FORORD Dette regulativ og særbestemmelserne udgør retsgrundlaget for administrationen af de offentlige vandløb i Nordfyns

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

REDEGØRELSE FOR FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET - GRUNDLAG OG KONSEKVENS

REDEGØRELSE FOR FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET - GRUNDLAG OG KONSEKVENS REDEGØRELSE BILAG 2 REDEGØRELSE FOR FÆLLESREGULATIV FOR VÆREBRO Å-SYSTEMET - GRUNDLAG OG KONSEKVENS Juni 2017 BALLERUP, EGEDAL, FREDERIKSSUND, FURESØ, GLADSAXE, HERLEV OG ROSKILDE KOMMUNER Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Ejer- og brugermæssige forhold Arealet ejes af Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, og lejes af Privatskolen Riberhus.

Ejer- og brugermæssige forhold Arealet ejes af Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, og lejes af Privatskolen Riberhus. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø, Torvegade 74 6700 Esbjerg att.: Lene Hartvigsen (lh@esbjergkommune.dk) Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. marts 2013 Sags id 2013-6895

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere