Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)"

Transkript

1 Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 Miljøministeriet Miljøstyrelsen Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Emissionsgrænseværdier for ammoniak Anvendelse af emissionsgrænseværdierne... 9 Nyetablering... 9 Udvidelser og ændringer - herunder vurdering af eksisterende dele af anlægget... 9 Husdyrbrug med flere dyretyper Vilkårsfastsættelse Revurdering Øvrige parametre Fosfor Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning Nitrat Gener fra husdyrbruget Vand og energiforbrug Management

3 1. Indledning Anvendelsesområde Dette sæt vejledende emissionsgrænseværdier, som er opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), kan anvendes af kommunerne i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug med konventionel produktion af malkekøer samt opdræt (gyllebaserede staldsystemer) efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteret ammoniak gælder for anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelseslovens definition. Det vil sige, at anlægget omfatter husdyrhold, stald samt lager. Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for fosfor, idet Miljøstyrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger. For så vidt angår BAT i relation til udbringning af husdyrgødning på arealerne er det Miljøstyrelsens opfattelse, at gældende lovregulering, herunder allerede gennemførte ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er BAT. Miljøstyrelsen har derfor ikke udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for nitratudvaskning og ammoniakemission i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Vejledning til emissionsgrænseværdier for ammoniak Under de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak har Miljøstyrelsen anført vejledning i, hvordan kommunalbestyrelsen kan vurdere eksisterende dele af anlægget i relation til disse emissionsgrænseværdier. Endvidere forefindes der vejledning i, hvordan kommunalbestyrelsen skal forholde sig til husdyrbrug, der har flere dyretyper end malkekøer og opdræt. Endelig er der vejledning til vilkårsfastsættelsen samt bemærkninger om, hvorvidt de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak er relevante ved revurdering, jf. husdyrgodkendelseslovens Øvrige parametre og indvirkninger på miljøet For så vidt angår de parametre, for hvilke der ikke er fastsat vejledende emissionsgrænseværdier, har Miljøstyrelsen anført uddybende begrundelser herfor. Det drejer sig om fosfor, nitratudvaskning og ammoniakemission i forbindelse med udbringning af husdyrgødning samt andre indvirkninger på miljøet (gener fra husdyrbruget), herunder lugt og støj. For så vidt angår ressourcerne energi og vand skal kommunalbestyrelsen indtil videre selv vurdere og fastsætte nødvendige vilkår. Det samme gør sig gældende for så vidt angår management. Indtil Miljøstyrelsen eventuelt udarbejder vejledende standardvilkår herfor, kan kommunalbestyrelsen eksempelvis inddrage de bemærkninger om vand, energi samt management, som fremgår af BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ - og svineproduktion fra Der er uddybende bemærkninger i afsnit 3.5 og 3.6. Indtil videre er emissionsgrænseværdierne kun af vejledende karakter. Det betyder, at det fortsat er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering af,

4 hvorvidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den BAT, og i den forbindelse fastsætter nødvendige og relevante vilkår herom i den enkelte miljøgodkendelse. Det er dog Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har sikret sig, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT ved ansøgninger, der vedrører husdyrbrug med konventionel produktion af malkekøer samt opdræt, såfremt kommunalbestyrelsen foretager sig følgende: - anvender de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og i vurderingen i godkendelsen begrunder, hvorfor de af ansøger valgte teknikker og teknologier lever op til, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af BAT - fastsætter vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger har valgt - anvender de vejledende retningslinjer om fosfor, samt begrunder, hvorfor det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er relevant at fastsætte emissionsgrænseværdier for udledningen af fosfor, fordi der ikke findes alment, tilgængelige teknikker og teknologier til begrænsning af fosfor for husdyrbrug med malkekvæg - anvender de vejledende retningslinjer om nitrat og ammoniak i forbindelse med udbringning godkendelsen, samt begrunder, hvorfor det vurderes, at den generelle regulering er BAT for så vidt angår disse parametre - vurderer og fastsætter vilkår om vand, energi og management. 4

5 2. Emissionsgrænseværdier for ammoniak Husdyrbrug giver anledning til tab af kvælstof ved fordampning af ammoniak. Dette tab kan modvirkes i flere led af produktionen ved hjælp af flere forskellige teknikker og teknologier. De teknikker og teknologier, der kan begrænse ammoniakfordampningen fra anlægget, består af metoder, der begrænser dyrenes udskillelse af kvælstof gennem fodringsoptimering, metoder, der begrænser tabet af ammoniak fra husdyrgødningen under transport og lagring, samt metoder, der opsamler ammoniak fra luften ved rensning. Det er muligt at kombinere disse teknikker og teknologier på flere måder, og effekten af en bestemt teknik eller teknologi, vil derfor afhænge af, hvilke andre teknikker og teknologier der anvendes i andre led af produktionen. Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav om anvendelse af en bestemt teknik dette valg skal ansøgeren selv træffe. Derimod kan kommunalbestyrelsen fastlægge emissionsgrænseværdier for anlægget, som er opnåelige ved anvendelse af BAT. En vurdering af hvilket emissionsniveau, der kan betragtes som opnåeligt ved anvendelse af BAT, bør derfor efter Miljøstyrelsens opfattelse indeholde en samlet vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for anlægget som helhed. Miljøstyrelsen har forud for fastlæggelsen af de emissionsgrænseværdier for ammoniak, der vil kunne opnås ved anvendelse af BAT for malkekøer samt opdræt, fået udarbejdet beskrivelser af en række relevante teknikker og teknologier (Teknologiblade). Heraf fremgår, hvor meget hver teknik eller teknologi koster i etablering, drift og vedligeholdelse opgjort i forhold til miljøeffekten (kr. pr. kg reduceret N) samt i forhold til de samlede produktionsomkostninger 1 (kr. pr. årsko). Omkostningerne er opgjort for forskellige brugsstørrelser og fremgår af de enkelte Teknologiblade. Herefter har Miljøstyrelsen opstillet en række relevante kombinationer af teknikker og teknologier, hvortil der er foretaget en beregning af den samlede effekt på miljø og økonomi for anlægget. Meromkostningerne er opgjort ud fra den forudsætning, at der er tale om en nyetablering, hvor der er frit valg af teknologi. Miljøstyrelsen har til slut fastlagt emissionsgrænseværdierne ud fra det princip, at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen. Herudover er der lagt til grund, at meromkostningerne for landmanden forbundet med at opfylde de fastlagte emissionsgrænseværdier ikke bør overstige ca. 1 % af de samlede produktionsomkostninger 1 set i forhold til en situation med helt frit teknologivalg. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at dette omkostningsniveau holder sig indenfor de økonomiske rammer, som i forvejen følger af kommunernes administration efter husdyrgodkendelsesloven, og derfor kan betragtes som proportionelt. Ved anvendelse af disse kriterier har de samlede reduktionsomkostninger for nye anlæg til produktion af malkekøer endvidere vist sig at kunne holdes inden for ca. 40 kr. pr. kg. reduceret NH 3 -N, hvilket er det omkostningsniveau, som det generelle ammoniakkrav er baseret på. 1 De samlede produktionsomkostninger ligger i størrelsesordenen kr. pr. årsko baseret på Fødevareøkonomisk Instituts driftsgrenstatistik for 2004 samt den tilsvarende opgørelse fra Danmarks Statistik fra

6 Baggrundsmaterialet for malkekvæg, herunder de anvendte kombinationer af teknikker og teknologier samt det tekniske og økonomiske baggrundsmateriale, vil kunne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, når materialet er færdiggjort. Emissionsgrænseværdien for nye anlæg med et givet antal DE i malkekøer kan beregnes ud fra ligninger i tabel 1a+b, tabel 2a+b. Emissionsgrænseværdierne for nye anlæg til opdræt over 6 måneder er angivet i tabel 3a+b. Udgangspunktet for emissionsgrænserne er, at dyrene er på stald hele året. Ved udegående dyr reduceres emissionsgrænseværdierne forholdsmæssigt. Tabel 1a. Ligninger til beregning af vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for nye anlæg med konventionel produktion af malkekøer af tung race (gyllebaserede staldsystemer). Emissionsgrænseværdierne er beregnet med udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der anvendes i det nye IT-ansøgningssystem fra 2011, og kan dermed anvendes ved behandling af sager indsendt efter 10. april Produktionsstørrelse Emissionsgrænseværdi IT 2011 DE Antal årskøer (Kg NH 3 -N pr. årsko)* DE , DE ,31 (((7,31 6,3)/( )) x (antal DE i malkekøer 250)) Over 750 DE Over 563 6,3 *Udgangspunktet for emissionsgrænserne er, at dyrene er på stald hele året. Ved udegående dyr reduceres emissionsgrænseværdierne forholdsmæssigt. Tabel 1b. Ligninger til beregning af vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for nye anlæg med konventionel produktion af malkekøer af tung race (gyllebaserede staldsystemer). Emissionsgrænseværdierne er beregnet med udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der anvendes i det gamle IT-ansøgningssystem fra 2007, og kan dermed anvendes ved behandling af sager indsendt før 10. april Produktionsstørrelse Emissionsgrænseværdi IT 2007 DE Antal årskøer (Kg NH 3 -N pr. årsko)* DE , DE ,0 (((8,0 6,9)/( )) x (antal DE i malkekøer 250)) Over 750 DE Over 563 6,9 *Udgangspunktet for emissionsgrænserne er, at dyrene er på stald hele året. Ved udegående dyr reduceres emissionsgrænseværdierne forholdsmæssigt. 6

7 Tabel 2a. Ligninger til beregning af vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for nye anlæg med konventionel produktion af jerseykøer (gyllebaserede staldsystemer). Emissionsgrænseværdierne er beregnet med udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der anvendes i det nye IT-ansøgningssystem fra 2011, og kan dermed anvendes ved behandling af sager indsendt efter 10. april Produktionsstørrelse Emissionsgrænseværdi IT 2011 DE Antal årskøer (Kg NH 3 -N pr. årsko)* DE , DE ,20 (((6,20 5,34)/( )) x (antal DE i malkekøer 250)) Over 750 DE Over 660 5,34 *Udgangspunktet for emissionsgrænserne er, at dyrene er på stald hele året. Ved udegående dyr reduceres emissionsgrænseværdierne forholdsmæssigt. Tabel 2b. Ligninger til beregning af vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for nye anlæg med konventionel produktion af jerseykøer (gyllebaserede staldsystemer). Emissionsgrænseværdierne er beregnet med udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der anvendes i det gamle IT-ansøgningssystem fra 2007, og kan dermed anvendes ved behandling af sager indsendt før 10. april Produktionsstørrelse Emissionsgrænseværdi IT 2007 DE Antal årskøer (Kg NH 3 -N pr. årsko)* DE , DE ,6 (((6,6 5,53)/( )) x (antal DE i malkekøer 250)) Over 750 DE Over 660 5,53 *Udgangspunktet for emissionsgrænserne er, at dyrene er på stald hele året. Ved udegående dyr reduceres emissionsgrænseværdierne forholdsmæssigt. 7

8 Tabel 3a. Vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak for nye anlæg med opdræt over 6 måneder opstaldet i gyllebaserede staldsystemer). Emissionsgrænseværdierne er beregnet med udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der anvendes i det nye IT-ansøgningssystem fra 2011, og kan dermed anvendes ved behandling af sager indsendt efter 10. april Antal DE Emissionsgrænseværdier IT 2011 Kg NH 3 -N pr. årsopdræt > 6 måneder* Tung race(6-27 måneder) / Jersey(6-25 måneder) Alle 3,99 / 3,00 *Udgangspunktet for emissionsgrænserne er, at dyrene er på stald hele året. Ved udegående dyr reduceres emissionsgrænseværdierne forholdsmæssigt. Ved afvigende aldersgrænser skal emissionsgrænseværdierne i tabel 3a desuden korrigeres efter den til enhver tid gældende type 1 korrektionsligning for opdræt. Den aktuelle korrektion ifølge 2010/11 normtal, jf. vejledning fra Plantedirektoratet for gødningsåret 2010/2011 beregnes som: Stor race: Emissionsgrænseværdi IT 2011 (referenceligning for N ab dyr/4,34) hvor referenceligningen for N ab dyr = ((alder, ind + alder, afgang) 0,0729) + 1,93 Jersey: Emissionsgrænseværdi IT 2011 (referenceligning for N ab dyr/3,25) hvor referenceligningen for N ab dyr = ((alder, ind + alder, afgang) 0,0576) + 1,46 Tabel 3b. Vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak for nye anlæg med opdræt over 6 måneder opstaldet i gyllebaserede staldsystemer (normtal 2005/2006). Emissionsgrænseværdierne er beregnet med udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der anvendes i det gamle ITansøgningssystem fra 2007, og kan dermed anvendes ved behandling af sager indsendt før 10. april Antal DE Emissionsgrænseværdier IT 2007 Kg NH 3 -N pr. årsopdræt > 6 måneder* Tung race(6-27 måneder) / Jersey(6-25 måneder) Alle 2,34 / 1,72 *Udgangspunktet for emissionsgrænserne er, at dyrene er på stald hele året. Ved udegående dyr reduceres emissionsgrænseværdierne forholdsmæssigt. Ved afvigende aldersgrænser skal emissionsgrænseværdierne i tabel 3b desuden korrigeres efter følgende ligninger: Stor race: Emissionsgrænseværdi IT 2007 (referenceligning for N ab dyr/3,39) hvor referenceligningen for N ab dyr = ((alder, ind + alder, afgang) 0,0562) + 1,48 Jersey: Emissionsgrænseværdi IT 2007 (referenceligning for N ab dyr/2,5) hvor referenceligningen for N ab dyr = ((alder, ind + alder, afgang) 0,0433) + 1,14 Opdræt under 6 måneder opstaldes ofte på dybstrøelse, og er derfor ikke medtaget i nærværende redegørelse, som udelukkende er relateret til gyllebaserede staldsystemer. 8

9 2.1. Anvendelse af emissionsgrænseværdierne Nyetablering Såfremt der er tale om en ny etablering af et anlæg til malkekøer og opdræt (barmarksprojekt), skal kommunalbestyrelsen blot anvende den emissionsgrænseværdi, som kan beregnes ud fra ligningerne for det antal dyreenheder (DE) i malkekøer og opdræt, hvortil der ansøges om godkendelse. Herefter kan kommunalbestyrelsen fastlægge den endelige emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg. Kommunalbestyrelsen skal herefter på baggrund af ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse foretage en vurdering af, om ansøger har valgt teknikker og teknologier, der lever op til den fastlagte emissionsgrænseværdi for anlægget som helhed, og herefter stille nødvendige og relevante vilkår til indretning, drift og egenkontrol for de valgte teknikker og teknologier. Udvidelser og ændringer - herunder vurdering af eksisterende dele af anlægget Som udgangspunkt gælder emissionsgrænseværdierne for ammoniak for både nye og eksisterende dele af anlægget. Dette gælder under alle omstændigheder i de situationer, hvor ansøger i forbindelse med ansøgning om godkendelse vil foretage en gennemgribende renovering af de eksisterende dele af anlægget. I de tilfælde, hvor emissionsgrænseværdien for nyanlæg af proportionalitetsmæssige årsager ikke kan opnås på de eksisterende dele af anlægget på godkendelsestidspunktet, opstår spørgsmålet, hvorvidt kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at emissionsgrænseværdien for nyanlæg skal gælde ved førstkommende, gennemgribende renovering af de eksisterende dele af anlægget. En gennemgribende renovering er i sig selv en ændring af et husdyrbrug, som efter gældende ret er godkendelsespligtig. Derfor mener Miljøstyrelsen, at det er vanskeligt at stille krav om, at ansøger ved en fremtidig renovering skal leve op til en emissionsgrænseværdi, som måske ved den fremtidige ansøgning om godkendelse af renoveringen tillige har ændret sig. Hertil kommer, at Miljøstyrelsens ikke finder, at der er meningsfuldt at fastsætte tidsfrister udover tidspunktet for førstkommende revurdering, som skal finde sted 8 år efter godkendelsens meddelelse. Efter Miljøstyrelsens opfattelse giver det kun mening at operere med tidsfrister, såfremt der er mulighed for at meddele en trinvis godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 14. Dette fordrer, at renoveringen er nært forestående, eksempelvis inden for 4-5 år, samt at kommunen kan vurdere og fastsætte vilkår til den planlagte udvidelse eller ændring. 9

10 Fastlæggelse af emissionsgrænseværdier for eksisterende dele af anlægget, der ikke renoveres. For udvidelser eller ændringer, hvor de eksisterende dele af anlægget ikke skal gennemgribende renoveres, skal der foretages en konkret vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for anlægget som helhed. Dette kan gøres ved at tage udgangspunkt i de af Miljøstyrelsen fastlagte emissionsgrænseværdier i tabel 1, 2 og 3 for det antal dyreenheder (DE) i årskøer, som skal være i nye og renoverede dele af anlægget. For det antal dyr, der fortsat skal produceres i eksisterende dele af anlægget, som ikke renoveres, fastlægges et emissionsniveau for de eksisterende dele af anlægget ud fra en konkret vurdering af det teknisk og økonomisk opnåelige i det konkrete anlæg. Til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af et opnåeligt emissionsniveau for eksisterende dele af anlægget har Miljøstyrelsen fastlagt vejledende emissionsgrænseværdier, som kan efterleves uden væsentlige ændringer af staldanlægget (tabel 4 eller 5). Miljøstyrelsen har ved fastlæggelsen heraf taget udgangspunkt i den metodiske tilgang, som er anvendt ved fastlæggelse af emissionsgrænseværdierne for nye anlæg, herunder vurderingen af hvilket omkostningsniveau der kan betragtes som proportionelt. De vejledende emissionsgrænseværdier i tabel 4 eller 5 kan således opnås i eksisterende anlæg med et omkostningsniveau, der ikke overstiger ca. 1 % af de samlede produktionsomkostninger 2. Kommunalbestyrelsen bør dog altid foretage en konkret vurdering af det teknisk og økonomisk opnåelige i det konkrete anlæg, forinden de vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlæg i tabel 4 eller 5 anvendes. 2 De samlede produktionsomkostninger ligger i størrelsesordenen kr. pr. årsko baseret på Fødevareøkonomisk Instituts driftsgrenstatistik for 2004 samt den tilsvarende opgørelse fra Danmarks Statistik fra

11 Tabel 4. Vejledende emissionsgrænseværdier for malkekøer opnåelige ved anvendelse af BAT for eksisterende dele af anlægget, der ikke skal renoveres på godkendelsestidspunktet. Værdierne gælder for alle produktionsstørrelser. Emissionsgrænseværdierne er beregnet med udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der anvendes i såvel det nye IT-ansøgningssystem fra 2011 det gamle ITansøgningssystem fra Eksisterende staldsystem (uden yderligere miljøteknologi) 1) Emissionsgrænseværdi IT 2007 (Stald og lager) Kg NH 3 -N pr. årsko Tung race / Jersey Emissionsgrænseværdi IT 2011 (Stald og lager) Kg NH 3 -N pr. årsko Tung race / Jersey Sengestald m. spalter (Ringkanal, bagskyl) 10,64/8,78 9,80/8,31 Sengestald med spalter (Linespil) 8,00/6,60 7,31/6,20 Fast drænet gulv med max. 5 % lysning 8,00/6,60 7,31/6,20 1) Såfremt der på ansøgningstidspunktet allerede anvendes ammoniakreducerende teknikker eller teknologier i eksisterende dele af anlægget, som medfører, at ammoniakemissionen er mindre end angivet i tabel 4, men fortsat er større end emissionsgrænseværdien for nyanlæg, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at den faktiske emission fra de eksisterende dele af anlægget kan anvendes som emissionsgrænseværdi for de eksisterende dele af anlægget. Såfremt de eksisterende dele af anlægget allerede lever op til emissionsgrænseværdien for nyanlæg på ansøgningstidspunktet, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere vurdering af de eksisterende dele af anlægget. I sådanne tilfælde anvendes emissionsgrænseværdien for nyanlæg for de eksisterende dele af anlægget. Tabel 5. Vejledende emissionsgrænseværdier for opdræt over 6 mdr. opnåelige ved anvendelse af BAT for eksisterende dele af anlægget, der ikke skal renoveres på godkendelsestidspunktet. Værdierne gælder for alle produktionsstørrelser. Emissionsgrænseværdierne er beregnet med udgangspunkt i de beregningsforudsætninger, der anvendes i såvel det nye IT-ansøgningssystem fra 2011 og det gamle IT-ansøgningssystem fra Eksisterende staldsystem (uden yderligere miljøteknologi) 1 Emissionsgrænseværdi IT 2007 (Stald og lager) Kg NH 3 -N pr. årsopdræt Tung race / Jersey Emissionsgrænseværdi 2011 (Stald og lager) Kg NH 3 -N pr. årsopdræt Tung race / Jersey IT Sengestald m. spalter (Ringkanal, bagskyl) 3,11/2,29 5,36/4,03 Sengestald med spalter (Linespil) 2,34/1,72 3,99/3,00 Fast drænet gulv med max. 5 % lysning 2,34/1,72 3,99/3,00 1) Såfremt der på ansøgningstidspunktet allerede anvendes ammoniakreducerende teknikker eller teknologier i eksisterende dele af anlægget, som medfører, at ammoniakemissionen er mindre end angivet i tabel 4, men fortsat er større end emissionsgrænseværdien for nyanlæg, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at den faktiske emission fra de eksisterende dele af anlægget kan anvendes som emissionsgrænseværdi for de eksisterende dele af anlægget. Såfremt de eksisterende dele af anlægget allerede lever op til emissionsgrænseværdien for nyanlæg på ansøgningstidspunktet, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere vurdering af de eksisterende dele af anlægget. I sådanne tilfælde anvendes emissionsgrænseværdien for nyanlæg for de eksisterende dele af anlægget. 11

12 Emissionsgrænseværdierne for opdræt over 6 måneder skal korrigeres for afvigende aldersgrænser på samme måde som værdierne for nye anlæg. Herefter fastlægges en samlet emissionsgrænseværdi opnåelig ved anvendelse af BAT for anlægget som helhed, hvorefter det er op til ansøger at vælge, hvordan den fastlagte emissionsgrænseværdi for anlægget bedst kan opnås. Ansøger kan således selv vælge, hvorvidt denne ønsker at vælge teknikker eller teknologier indenfor fodring, staldindretning eller i forbindelse med opbevaring af husdyrgødning, herunder i hvilke dele af anlægget det vil være mest hensigtsmæssigt. Det afgørende er således, at anlægget samlet lever op til den emissionsgrænseværdi, som kommunalbestyrelsen vurderer, er opnåelig ved anvendelse af BAT. Den samlede emissionsgrænseværdi for anlægget samt begrundelsen for fastlæggelsen af heraf skal fremgå af kommunalbestyrelsens vurdering i godkendelsen. Eksempler på anvendelse af Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier ved fastlæggelse af en samlet emissionsgrænseværdi for anlægget Eksemplerne er baseret på beregningsforudsætningerne i IT A: Der ansøges om at udvide husdyrholdet fra 150 årskøer samt opdræt af tung race til 175 årskøer samt opdræt i et eksisterende anlæg, som ikke skal renoveres. Det eksisterende staldanlæg består af et staldsystem med spaltegulv og ringkanal samt gyllebeholdere med lovpligtig tæt overdækning. Da der ikke ændres på staldanlægget, vil emissionsgrænseværdien for de dyretyper, som går i de gyllebaserede dele af anlægget, kunne hentes i tabel 4 og 5, og der kan beregnes en samlet emissionsgrænseværdi opnåelig ved anvendelse af BAT for anlægget. Ansøgt dyrehold Tung race Antal DE Emission opnåelig ved anvendelse af BAT Kg NH 3 -N pr. årsdyr Samlet ammoniakemission Kg NH 3 -N 175 årskøer 233 9, stk. årsopdræt over 6 mdr. 70 5, stk. årsopdræt op til 6 mdr.* 9,5 2,42 85 Sum for anlægget 312, * Der er ikke fastlagt BAT-emissionsgrænser for småkalve, men man kunne eventuelt vælge normtallet for det pågældende staldsystem her baseret på ren dybstrøelse. B: Der ansøges om at udvide husdyrholdet fra 150 årskøer samt 120 stk. årsopdræt over 6 måneder af tung race til 250 årskøer samt 200 stk. årsopdræt over 6 måneder. Udvidelsen foregår i en ny stald. Det eksisterende staldanlæg består af et staldsystem med sengestald med spalter og ringkanal for både køer og opdræt samt gyllebeholdere med lovpligtig tæt overdækning. Disse anlægsdele skal ikke ændres eller renoveres i forbindelse med udvidelsen. Emissionsgrænseværdien for de nye anlægsdele, som bygges til udvidelsen, fastlægges med udgangspunkt i tabel 1a og 3a hhv. 7,31 kg NH 3 -N pr. årsko og 3,99 kg NH 3 -N pr. årsopdræt over 6 måneder. 12

13 Emissionsgrænseværdien for de eksisterende anlægsdele, fastlægges med udgangspunkt i tabel 4 og 5 til hhv. 9,80 kg NH 3 -N pr. årsko og 5,36 kg NH 3 -N pr. årsopdræt over 6 måneder. Den samlede årlige ammoniakemission som er opnåelig ved anvendelse af BAT på anlægget kan herefter beregnes som: (100 årskøer x 7,31 kg NH 3 -N/årsko) + (80 årsopdræt x 3,99 kg NH 3 -N/årsopdræt) + (150 årskøer x 9,80 kg NH 3 -N/årsko) + (120 årsopdræt x 5,36 kg NH 3 -N/årsopdræt) = kg NH 3 -N C: Som A, dog skal de eksisterende anlægsdele renoveres i forbindelse med udvidelsen. Emissionsgrænseværdien for både den nye del af anlægget og den eksisterende del af anlægget, der renoveres, fastlægges ud fra en samlet produktion på 175 DE i malkekøer med udgangspunkt tabel 1a og tabel 3a til 7,31 kg NH 3 -N pr. årsko og 3,99 kg NH 3 -N pr. årsopdræt. Ansøgt dyrehold Tung race Antal DE Emission opnåelig ved anvendelse af BAT Kg NH 3 -N pr. årsdyr Samlet ammoniakemission Kg NH 3 -N 175 årskøer 233 7, stk. årsopdræt over 6 mdr. 70 3, stk. årsopdræt op til 6 mdr.* 9,5 2,42 85 Sum for anlægget 312, ** Der er ikke fastlagt BAT-emissionsgrænser for småkalve, men man kunne eventuelt vælge normtallet for det pågældende staldsystem her baseret på ren dybstrøelse Husdyrbrug med flere dyretyper Emissionsgrænseværdierne for ammoniak kan anvendes uafhængigt af, om der er andre dyretyper på husdyrbruget. Men værdierne i tabel 1-5 vil kun gælde for det antal malkekøer eller årsopdræt, der skal produceres på anlægget Vilkårsfastsættelse Når det ligger fast, hvilke teknikker og teknologier ansøger vil anvende til opfyldelse af den samlede emissionsgrænseværdi for ammoniak for anlægget, skal kommunalbestyrelsen fastsætte relevante og nødvendige indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår til disse teknikker og teknologier i godkendelsen. Herigennem sikrer kommunalbestyrelsen sig, at ansøger i praksis lever op til den emissionsgrænseværdi for ammoniak, som er opnåelig ved anvendelse af BAT. Kommunen kan finde inspiration i de forslag til indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår, som forefindes i teknologibladene på I Teknologibladene er der endvidere udarbejdet en forklaring til disse forslag til vilkår samt oplysninger om, hvad kommunen skal være særligt opmærksom på i relation til den enkelte teknik eller teknologi ved vilkårsfastsættelsen. 13

14 Med fastsættelse af vilkår til den eller de teknik(ker) og teknologi(er), som ansøgeren har valgt, sikrer kommunalbestyrelsen sig, at der er fastsat vilkår om anvendelse af BAT i godkendelsen for så vidt angår ammoniakemissionen fra anlægget Revurdering Et husdyrbrug skal efter godkendelsens meddelelse revurderes af kommunalbestyrelsen med jævne mellemrum med henblik på at konstatere, hvorvidt der er grundlag for at meddele påbud efter husdyrgodkendelseslovens 39 om ændringer i den eksisterende godkendelse i relation til forebyggelse og begrænsning af forurening, herunder ændring af vilkårene. Ændringer i BAT er en central del af revurderingen. De vejledende emissionsgrænseværdier kan indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både i de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i husdyrgodkendelseslovens 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet der skal være rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT, og de omkostninger, som dette medfører. 3. Øvrige parametre 3.1. Fosfor Ved udbringning af husdyrgødning svarende til harmonikravet for kvælstof vil fosfortilførslen til udbringningsarealerne for flere husdyrtyper overstige afgrødernes behov, som ligger på kg P/ha. Ved en fortsat ophobning af fosfor i landbrugsjorden er der risiko for, at fosforbidraget fra landbrugsjorden til vandmiljøet kan øges. Langt størstedelen af tabet af fosfor fra landbruget til vandmiljøet er imidlertid historisk betinget som følge af ophobningen gennem årene af fosfor i jordens pulje. På landsplan er denne ophobning nedbragt i forbindelse med gennemførelsen af vandmiljøplanerne samt med indførelsen af afgift på foderfosfat. Opgørelser af landbrugets fosforbalance viser således, at fosforoverskuddet i marken er reduceret væsentligt siden 80 erne. Herudover er der med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau mulighed for at regulere udledningen af fosfor til de udbringningsarealer, der afvander til særligt fosforfølsomme naturområder. På den baggrund er det Miljøstyrelsens opfattelse, at risikoen for tab af fosfor fra udbringningsarealerne til vandmiljøet derfor generelt set er væsentlig mindre i dag end tidligere. Dette giver Miljøstyrelsen anledning til at bemærke, at fastlæggelsen af BAT også indebærer, at der skal findes et passende balancepunkt mellem de forskellige miljøpåvirkninger overfor dertil svarende omkostninger 3. På baggrund af dette samt 3 Jf. punkt 5.2. i Meddelelse af 19. juni 2003 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - På vej mod bæredygtig produktion - Status over gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (KOM(2003)354 endelig ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende). 14

15 ovenfornævnte generelle tiltag finder Miljøstyrelsen ikke, at det hverken i miljøøkonomisk eller proportionalitetsmæssig henseende er hensigtsmæssigt at prioritere en yderligere begrænsning af fosfor på bekostning af begrænsningen af ammoniakemissionen. Derfor er det Miljøstyrelsens vurdering, at yderligere generelle krav til begrænsningen af fosfor begrundet i BAT skal baseres på omkostningsneutrale teknikker og teknologier. De teknikker og teknologier, der er rettet mod at reducere tilførslen af fosfor til udbringningsarealerne omfatter enten fodringsteknikker, der mindsker husdyrgødningens indhold af fosfor, eller separeringsteknikker, der medfører, at den mest fosforholdige del af husdyrgødningen kan afsættes til udbringning på andre arealer eller til forbrænding eller afgasning i biogasanlæg. Muligheden for afsætning kan på nuværende tidspunkt ikke forudsættes at være til stede for alle producenter. Alene af denne grund er teknikken ikke relevant ved fastlæggelse af branchespecifikke emissionsgrænseværdier. For så vidt angår optimering af fosforudnyttelsen ved fodring af malkekvæg, vil mange fodermidler i praksis have et fosforindhold, som overstiger koens fysiologiske behov uden brug af mineralsk fosfor. Energirige kornarter med lavt fiberindhold som hvede, majs og milokorn har et lavt fosforindhold pr. foderenhed, mens indholdet er højere i grovfodermidler og højst i proteinfodermidler som sojaskrå og især rapsskrå/kage samt solsikkeskrå. Hvedeklid og andre kornbiprodukter, som stammer fra kornskaldele, har også et højt fosforindhold. Fodermidlernes naturligt høje indhold af fosfor vil derfor i mange tilfælde begrænse muligheden for at optimere fosfortildelingen i praksis. Adgang til foderanalyser for fosfor kunne i praksis give mulighed for at planlægge tildelingen af fosfor mere præcist, men manglende viden om fordøjeligheden af foderets fosforindhold betyder, at der fortsat skal være en sikkerhedsmargen i fodringsnormerne og fodringsplanlægningen, som tager hensyn hertil. Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger Ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning De teknikker, der i marken kan reducere ammoniakfordampningen ved udbringning, er rettet mod at begrænse det tidsrum, i hvilket den mineralske del af kvælstofindholdet i gyllen er i kontakt med luften, eller sikrer, at den mineralske del forbliver på opløst form. Konkret omfatter det teknikker, der sørger for, at gyllen hurtigt kommer ned på eller i jorden, eller som giver gyllen en lavere ph-værdi (svovlsyrebehandling). I forbindelse med serien af gennemførte vandmiljøplaner samt ammoniakhandlingsplanen er en stor del af de virkemidler, der kan reducere ammoniaktabet i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen, der fastsætter generelle regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. For udbringning af gylle gælder således, at gyllen som minimum skal udbringes med slanger og dermed ikke må bredspredes. Endvidere skal gyllen på sort jord være nedbragt senest 6 timer efter udbringning. Flere af disse virkemidler er også nævnt i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 som elementer, der kan indgår i vurderingen af BAT. Fra 1. januar 2011 gælder desuden, at udbringning i sort jord og græsmarker skal ske ved nedfældning. Når kravet om nedfældning i sort jord og græsmarker træder i kraft, vurderes de lovbundne virkemidler at have reduceret ammoniakfordampningen ved udbringning af gylle på sort jord 15

16 fra % af total N til under 1 % - det vil sige en reduktion på ca. 95 % i forhold til udbringning ved bredspredning. I vinterafgrøder vurderes de lovbundne virkemidler af have reduceret ammoniakfordampningen fra ca. 30 % til ca. 12 % - det vil sige en reduktion på ca. 60 % i forhold til bredspredning. En yderligere reduktion af ammoniakfordampningen ved udbringning i vinterafgrøder vil kunne opnås ved nedfældning. De samfundsøkonomiske omkostninger ved denne teknologi er imidlertid uforholdsmæssig høje, da nedfældning af husdyrgødning kan medvirke til udbyttetab og desuden medfører en øget udledning af drivhusgasser. Alternativt vil svovlsyrebehandling af gylle kunne medvirke til at reducere ammoniakfordampningen i marken, men denne teknologi vurderes at være uforholdsmæssig dyr at indføre alene af hensyn til miljøeffekten i marken. På denne baggrund er det Miljøstyrelsens opfattelse, at gældende lovregulering, herunder allerede gennemførte ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vedrørende udbringning af husdyrgødning er BAT for så vidt angår ammoniakfordampningen i marken. Der er derfor ikke efter Miljøstyrelsens opfattelse grundlag for at fastlægge vilkår begrundet i BAT i relation til udbringning af husdyrgødning Nitrat De teknikker, der kan reducere nitratudvaskningen i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, er rettet mod at øge planternes udnyttelse af det tilførte kvælstof. Disse teknikker er følgende: - Teknikker i marken, der sørger for, at gyllen fordeles bedst muligt til de afgrøder, som har størst mulighed for at udnytte det tilførte kvælstof - Teknikker, som er målrettet mod at tilbageholde mineraliseret kvælstof i jorden udenfor afgrødernes vækstperiode med henblik på udnyttelse i den efterfølgende vækstsæson - Teknikker, som øger husdyrgødningens andel af mineralsk kvælstof i forhold til organisk kvælstof, kan medvirke til at øge udnyttelsen i marken. Dette er for eksempel separeringsteknikker i kombination med afbrænding eller afgasning af den faste fraktion af husdyrgødningen I forbindelse med gennemførelsen af serien af vandmiljøplaner er en stor del af de virkemidler, der kan reducere den del af nitratudvaskningen, som stammer fra husdyrgødningen, allerede implementeret via husdyrgødningsbekendtgørelsen. Blandt andet er der fastsat harmonikrav samt regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. Endvidere er der i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven) fastsat bindende normer for den totale kvælstofanvendelse i markdriften samt krav til kvælstofudnyttelsen ved anvendelse af husdyrgødning. Flere af disse virkemidler er også nævnt i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 som elementer, der kan indgå i vurderingen af BAT. For udbringning af kvæggylle gælder således, at der højst må udbringes husdyrgødning svarende til 1,7 DE/ha (170 kg N/ha) medmindre en række betingelser er opfyldt, som giver mulighed for at udbringe op til 2,3 DE/ha (230 kg N/ha). Heraf skal landmanden indregne en udnyttelse på 70 % af den udbragte kvælstofmængde i sin gødningsnorm. 16

17 Markforsøg tyder på, at det i praksis er vanskeligt at opnå en yderligere forbedring af kvælstofudnyttelsen af husdyrgødningen på bedriftsniveau. Dette ville kræve, at husdyrgødningen kun tildeles de afgrøder, der giver den højeste effekt, og at der udelukkende anvendes nedfældning - også på arealer med lerjord. Miljøstyrelsen vurderer, at en sådan omfordeling vil være relativ bekostelig i forhold til den begrænsede miljøeffekt på udvaskningen, der kan opnås ved yderligere tiltag. Alternative teknikker, der separerer husdyrgødningen i en fast og flydende del, har ikke indgået i Miljøstyrelsens vurdering, da miljøeffekten er betinget af, at den faste del kan afsættes og dermed ikke udbringes på arealerne. Miljøstyrelsen vurderer dog umiddelbart, at disse teknologier vil være relativt dyre opgjort pr. kg reduceret N set i forhold til de virkemidler, der allerede er indført gennem den generelle regulering af udbringning af husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen På denne baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af BAT i relation til udvaskning af nitrat ved anvendelse af husdyrgødning i marken allerede er opnået via krav, som er fastsat i lovgivningen i relation til håndtering af husdyrgødning. Der er derfor ikke efter Miljøstyrelsens opfattelse grundlag for at fastlægge yderligere vilkår til anvendelse af BAT med henblik på at begrænse nitratudvaskningen Gener fra husdyrbruget Øvrige gener fra husdyrbruget (lugt, støj, støv, lys og lignende) udgør hovedsageligt et problem i miljømæssig henseende, såfremt et husdyrbrugs anlæg ligger i nærheden af naboer, der kan blive påvirket. Derfor er det Miljøstyrelsens opfattelse, at der ikke bør fastsættes branchespecifikke grænseværdier for disse parametre, som dermed skulle gælde for alle husdyrbrug med malkekvæg omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Sådanne gener skal reguleres med udgangspunkt i de lokale forhold, der er gældende for det pågældende husdyrbrug, med hjemmel i husdyrgodkendelseslovens 27, stk. 1, 2. punktum, nr. 1 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 11, stk. 1, nr. 3 og 11 og for så vidt angår lugt husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B (beskyttelsesniveau for lugt). Dette område er i øvrigt kun behandlet i meget begrænset omfang i BREFdokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion Vand og energiforbrug Det er en integreret del af princippet om anvendelse af BAT at inddrage ressourcerne vand og energi. Imidlertid er det vanskeligt at opstille egentlige grænser for forbruget af vand og energi. Hertil kommer, at vand- og energiforbrug i et vist omfang afhænger af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom, herunder hvilke teknologiske løsninger der anvendes til begrænsning af forurening. Her skal kommunalbestyrelsen indtil videre selv vurdere, hvad der er BAT og på den baggrund fastsætte vilkår herom i den enkelte godkendelse. Selvom BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 samt det tværgående BREF-dokument om energi formelt set ikke omfatter kvægbrug, finder Miljøstyrelsen, at dette dokument i et vist omfang også kan tjene til inspiration i forbindelse med behandling af ansøgninger om godkendelse af husdyrbrug med malkekvæg. Det betragtes eksempelvis heri som BAT at 17

18 arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende installationer for eksempel ventilationsanlæg - løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt, samt at eventuel overskudvarme udnyttes andre steder på anlægget. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber Management Management handler i høj grad om de elementer, som er en naturlig del af driftslederens tilrettelæggelse af driften af husdyrbruget, og er derfor en meget vigtig del af BAT, jf. BREFdokumentet for fjerkræ- og svineproduktion. Her skal kommunalbestyrelsen indtil videre selv vurdere, hvad der skal fastsættes af vilkår i den enkelte godkendelse. Som ved vand- og energiforbrug kan kommunen finde hjælp i BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra Eksempelvis nævnes det heri, at det kan det betragtes som BAT at registrere forbruget af næringsstoffer i produktionen, herunder fastlægge mål for husdyrholdets næringsbehov i forhold til forventet tilvækst, udarbejde foderplaner, der sikrer en optimal udnyttelse af foderets næringsstoffer og følge foderforbruget løbende. Disse elementer indgår i dansk husdyrproduktion gennem fastlæggelse af retningsgivende normer for husdyrholdets næringsbehov. Tilsvarende kan det betragtes som BAT, at søge at opnå størst mulig udnyttelse af næringsstofferne i både husdyrgødning og handelsgødning gennem gødningsplanlægning og gødningsregnskaber - elementer som allerede er implementeret i dansk lovgivning. Endvidere betragtes det som BAT at sikre, at ansatte har den nødvendige uddannelse, samt at der forefindes beredskabsplaner på husdyrbruget, der sikrer hensigtsmæssig adfærd ved uforudsete hændelser. Miljøstyrelsen finder også, at disse elementer også kan være relevante for husdyrbrug med malkekvæg, selvom BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003 som nævnt i afsnit 3.5 formelt set ikke omfatter malkekvæg. 18

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved. anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrug med konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Mette Thorsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Mette Thorsen Miljøstyrelsen 1 Dagens emner Hvad er BAT Hvorfor skal min bedrift anvende BAT BAT og Husdyraftalen Hvordan er BAT-kravene fastlagt Hvordan kan BAT-kravene

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljøgodkendelse Svinebruget Vråvej 416, 9760 Vrå Husdyrgodkendelsesloven 41 Dato for gyldighed: 8. november 2016 Journalnummer 09.17.18-K08-2-16 Teknik & Miljø Springvandspladsen 5 9800

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Dato for gyldighed 25. november 2013

Dato for gyldighed 25. november 2013 Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Gadholtvej 36 9300 Sæby I medfør af Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug * Dato for gyldighed 25. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Revurdering af Miljøgodkendelse Svinebrug Mellergårdsvej 66, 9760 Vrå Husdyrgodkendelsesloven 41 Dato for revurdering: 10. november 2016 Journalnummer: 09.17.18-K08-17-15 Teknik & Miljø Springvandspladsen

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Hjørring Kommune Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget på Bollervej 190, Tårs 41 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 17. august 2016 Teknik

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget på Frenderupvej 1, Sorø

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget på Frenderupvej 1, Sorø af svinebruget på Frenderupvej 1, Sorø 41 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 6. december 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej 8 4180 Sorø Telefon

Læs mere

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle

NY MILJØLOV. Chefkonsulent Bent Ib Hansen. 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle NY MILJØLOV Chefkonsulent Bent Ib Hansen 22. september 2017 Munkebjerg, Vejle Ny husdyrregulering august 2017 Ændringslov ikke en ny lov Uændret beskyttelsesniveau Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af en svineproduktion på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2012 J.nr.: NMK-132-00352 (tidl. MKN-130-01083) Ref.: JANBN/ANCHE AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser

Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser Ny husdyrregulering - perspektiver og fristelser Natur- og Miljøkonferencen 19. maj 2015 Hovedlinjer i en ny husdyrregulering Husdyr-anlægsregulering Fra antal dyr til stipladser Flere basisafgørelser

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Kolding den 8. juni 2017 Henriette Fries, Morten Riis og Anette Dodensig Pedersen Menuen for dagen Husdyrgodkendelse med fokus på Nørupgård Tilsyn Revurdering 2

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG

DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG DET HØJTEKNOLOGISKE LANDBRUG - anbefalinger til miljøteknologi Hans Nielsen Biogas Luftvasker GPS-styring Gylleforsuring Selektiv bekæmpelse fremtidens miljø skabes i dag INDLEDNING Selv om landbrugets

Læs mere

Miljøstyrelsens udkast til vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøstyrelsens udkast til vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug NOTAT Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.00-P17-46-09 Ref.: Bjarke Jensen Direkte tlf. 97 11 36

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Nyrupvej 40, Nyrup

Revurdering af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Nyrupvej 40, Nyrup af slagtesvinebruget på Nyrupvej 40, Nyrup 41 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 25. oktober 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej 8 4180 Sorø Telefon

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav.

1. Beskrivelse af gulvsystemer der anvendes til kalve og ungdyr for at leve op til danske miljøkrav. Afrapportering - Projekt 2275, ap. 3, opstaldning Projektets titel: Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning og management -UDVIKLING Journal nr.: 14-0539936 ARBEJDSPAKKE 3 OPSTALDNINGENS INDFLYDELSE

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Miljøministeriet. Miljøstyrelsen Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 Miljøministeriet

Læs mere

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang

Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang Miljøgodkendelse til fremtidens mælkeproduktion v/ Miljøkonsulent Hanne Bang GRÅKJÆR MILJØCENTER Gråkjær Miljøcenter tilbyder en bred vifte af miljørådgivning til landbrugserhvervet Vi rådgiver alle typer

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregning af de økonomiske forhold ved anvendelse af de beskrevne teknologier er

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Revurderinger i praksis. Hvordan griber vi det an i Herning?

Revurderinger i praksis. Hvordan griber vi det an i Herning? Revurderinger i praksis Hvordan griber vi det an i Herning? Program Opbygningen af tillæg til eksisterende godkendelser Hvor sker der ændringer? Vilkår i gammel godkendelse erstattes af nye, resten bibeholdes.

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 20-05-2016 Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Gilbjergvej 51, 7250 Hejnsvig Maj 2016 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Bilag 1 2/36

Bilag 1 2/36 Bilag 1/36 Bilag 1 2/36 Bilag 2 3/36 Bilag 3 4/36 Bilag 4 5/36 Bilag 5 6/36 Bilag 6a 7/36 Bilag 6b 8/36 Bilag 7 9/36 Bilag 8a 10/36 11/36 Bilag 8b 12/36 13/36 Bilag 9 Malkekøer (SDM) BAT Etape 1 Alle dyr

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Biomasse behandling og energiproduktion Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Disposition Introduktion Mors Morsø Bioenergi Biogas på Mors historie Hvem hvorfor hvor og Hvordan

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding

Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding Maj 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk

Læs mere

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 Husdyrreguleringsudvalget Dok. nr. 131716 Vejen til ny husdyrregulering 2010-2011: Regeringsnedsat Husdyrreguleringsudvalg 2013:

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG Bent Ib Hansen og Finn Udesen Kongres 25. oktober 2016 Lovproces 2016 2017 Lov i høring Bekendtgørelser i høring Politiske forhandlinger Lovbehandling Udvikle værktøjer

Læs mere

Evaluering af det generelle ammoniakkrav

Evaluering af det generelle ammoniakkrav Evaluering af det generelle ammoniakkrav Rapport Maj 2008 Udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Landbrug, Dansk Svineproduktion, Landscentret, Dansk Kvæg, Fødevareøkonomisk Institut (Københavns Universitet),

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG Per Tybirk, chefkonsulent Bent Ib Hansen, chefkonsulent Kongres 21. oktober 2015 Ny minister - 16 punkts-plan - Ny anmeldeordning - Ny miljøregulering 2... Miljøpolitisk

Læs mere

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 5 Offentligt Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Indhold 1. Det miljøfaglige grundlag

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget,

Læs mere

Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde

Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde Reducer kvælstoftabet og lugten fra kvægstalde Miljøkonsulent Arne Grønkjær Hansen, Landscentret, Byggeri og Teknik Disposition Ammoniak hvad er problemet? Hvor stor er emissionen fra kvægbrug Undersøgelser

Læs mere

Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 4,12 g fosfor pr. foderenhed (FE) på årsbasis.

Den samlede foderration til malkekøer må i gennemsnit maksimalt indeholde 4,12 g fosfor pr. foderenhed (FE) på årsbasis. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2011 J.nr.: NMK-132-00081 (tidl. MKN-130-00433) Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard, Xkref.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup. CVR. Nr. 19910210

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup. CVR. Nr. 19910210 Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup. CVR. Nr. 19910210 Marts 2013 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282 POST@NORDFYNSKOMMUNE.DK WWW.NORDFYNSKOMMUNE.DK

Læs mere

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen Disposition Miljøgodkendelse, BAT og teknologibeskrivelser Hvem, hvad og

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017

Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 3 Offentligt Ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 12. januar 2017 Indhold Formål og baggrund Ny generel husdyrarealregulering

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts 2015 Revurdering

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

T Brugervejledning BATberegning

T Brugervejledning BATberegning Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen husdyrgodkendelse.dk T0150 - Brugervejledning BATberegning Version: 1.0 Status: 05 - Godkendt Godkender: Poul Lundsby Forfatter: Morten Lange Kirkegaard Copyright

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 934 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 934 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 934 Offentligt NOTAT Erhverv MST-1213-00085 Ref. HEIRA Den 30. september 2016 Notat Kommissionens forslag til beslutning om konklusioner vedrørende bedst tilgængelige

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19

Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 Miljø Fordeling af dyr Afsnit 19 Bygning ST-231717 Ny stald 5 (2.884 m 2 ) Antal, alder, staldsystem Nudrift MGK Ansøgt 0 324 køer - sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver 2 timer 324 køer

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning

Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Den 14. december 2016 J.nr. MST-1249-00131 Plandokument vedr. forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning Baggrund Regler

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere