Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III"

Transkript

1 Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Bygningsdel Tag Bygningen er med oprindeligt tegltag med hældning på ca. 45 grader og hanebåndsspær. Tagrender og nedløbsrør er i plast. Underliggende konstruktion (hanebånd mv.) er i træ. Tagfladerne er gennembrudt af: Afkasthætter af zink, faldstammeudluftninger, skorsten, tagvinduer og kanter mod brandmure. Generelt står taget overfor snarlig udskiftning. For nylig er der foretaget en større nødvendig reparation af taget ved nr. 22, hvilket kan tages som udtryk for tagenes generelle tilstand. Der er løse og defekte tegl og manglende understrygning. Der er foretaget reparation af understrygning gennem årene. Der foreslås gennemført en hovedrenovering af taget omfattende: - Nedrivning af tagbelægning samt eksisterende skorstenspibe - Stikprøveudtagning for svampe og insektangreb i tagkonstruktion - Opretning af tag - Etablering og udlægning af undertag - Isolering af tagfladen - Nye lægter - Nye falsteglsten - Reparation af trækonstruktioner - Renovering og supplerende isolering af kviste - Renovering af skorsten (evt. afblænding) - Renovering af brandkarme - Nye tagrender/rendejern og nedløb i zink - Tagvinduer og veluxvinduer - Skotrender, hætter, zinkinddækninger og skorstensinddækning - Opsætning, leje og demontering af stillads med overdækning af arbejdsområdet Såfremt foreningen ikke beslutter udskiftning nu, er det nødvendigt løbende og systematisk at overvåge for utætheder og reparere disse. Derudover kan der forekomme enkeltudgifter eksempelvis i forbindelse med vandskader (er ikke medregnet i budgettal) Normale eftersynsintervaller skal under alle omstændigheder overholdes, og registrerede utætheder omgående afhjælpes. Der anbefales årlig tagkontrol af entreprenørfirma med kontrol for løse tegl og evt. stoppede render mv.

2 Skorsten fra nedlagt oliefyr er ikke i god stand. Der kan konstateres skader i murværket og defekte/udfaldne fuger. Såfremt der ikke gennemføres en snarlig udskiftning af taget, bør skorstenspiben renoveres eller nedtages Facader Ejendommens facader (murværk) fremstår i rimelig god stand, dog er der både på gade- og gårdside flere steder med revner og løse/udfaldne fuger. Revnedannelser i ældre ejendomme kan ikke undgås. Mindre revner bør udbedres for at forhindre, de udvikler sig, og dermed giver mulighed for vandindtrængning og opfugtning af konstruktionen. Generelt bør alle revner og løse/udfaldne fuger repareres, når der i forbindelse med tagudskiftning skal stillads op. Reparationen består af udkradsning og omfugning af løse fuger og udskiftning af revnede sten. Arbejdet er budgetteret udført samtidig med udførelsen af andet arbejde på facaden Såfremt foreningen ikke beslutter tagudskiftning nu, er det nødvendigt, at de mest kritiske revner og løse/udfaldne fuger repareres Udvendige trapper til kældre og trappesten til opgange m.v. Ejendommens udvendige trapper er udført i beton. Der er stort omfang af revner/afskalninger i betonen samt tæringer (rust) på gelændere. En renovering er påkrævet for at forhindre, at skaderne udvikler sig Der er ikke taget stilling til en renovering af ejendommens udenomsarealer i gården (fliser, bede og græs), da disse fremtræder i fornuftig stand.

3 Vinduer og døre Alle vinduer i opgange og lejligheder er udskiftet til plastvinduer med termoruder (fabr. Hvidbjerg Vinduet A/S) for omtrent 20 år siden (ca. 1990), og er i fin stand. Desværre er vinduerne ikke udstyret med ventilationsspalter til ventilering af boliger. Vinduerne bør løbende vedligeholdes ved afvaskning af karm og rammer samt smøring af mekaniske dele. Hoveddøre, kælderdøre samt kældervinduer mod både gård og gade er generelt de oprindelige, og trænger til maler-/snedkervedligehold eller udskiftning. Der foreslås: - Udskiftning af kældervinduer. Nye vinduer forsynes med friskluftventiler Malerrenovering af kælderdøre indenfor de kommende 1-3 år. (Udvendig malerbehandling) Etablering af gående dørblad i eksisterende port, således at adgangen gennem porten lettes. Der afsluttes med malerbehandling af hele porten Kælder Ydervægge og gulve i kælder er udført i beton, hvilket er hensigtsmæssigt, da beton har en begrænset evne til at transportere fugt. Hovedskillerum samt øvrige skillerum er udført i murværk. Ved fugtmålinger blev de fleste vægge registreret tørre eller begrænset opfugtede. Det vurderes ikke at være nødvendigt, at der udføres fugtsikring af kælderen. Væggene har begrænset omfang af afskallet puds/berapning. Gulvene har behov for mindre betonreparationer. Det foreslås, at der i fællesarealer foretages reparation af nedfalden puds og udfaldne fuger på vægge samt mindre skader på gulve. Endeligt foreslås det, at vægge og lofter i fællesarealer males hvide med egnede produkter. Pudsreparationer og malervedligehold er delvist et spørgsmål om foreningens ønske til udseende. (Afsat beløb til reparationer efter gennemgang.) Etageadskillelse mod stueetagen gennemgås for lukning (manglende puds) iht. gældende lovgivning om brandsikring. (Budget afhængig af metode og udfaldskrav)

4 VVS-installationer Ejendommens varmecentral (placeret i kælder afdeling Nannasgården I) og øvrige varmeinstallation er i god stand, og vil ved normalt vedligehold kunne holde mange år fremover. Løbende service på varmecentral ved VVS-installatør (budgettal er medtaget i rapport vedr. afdeling Nannasgården I) De oprindelige faldstammer er udført i støbejern. Der er udført reparationer/partielle udskiftninger med støbejern, plast m.v. Det er oplyst fra foreningen, at der løbende er problemer med utætte faldstammer. Der er flere steder synlige tegn på tæringer og overfladerust. Generelt er der ikke væsentlige problemer med tilstopninger. Det anbefales, at afløbsinstallation løbende overvåges, og repareres med minimalløsninger, og at man om ca. 1-3 år foretager udskiftning af alle faldstammer - evt. samtidig med brugsvand. (Budget afhænger af omfangsvalg på bygnings-/følgearbejder) Ejendommens installation for brugsvand er den oprindelige. Ligesom for afløbsinstallationen anbefales det, at installation for brugsvand løbende overvåges, og repareres med minimalløsninger, og at man om ca. 1-5 år foretager komplet udskiftning - evt. samtidig med faldstammer. (Budget afhænger af omfangsvalg på bygnings-/følgearbejder) For at få et mere nuanceret billede af evt. problemer/tæringer mv. på vandinstallationen og faldstammer, kan gennemføres supplerende destruktive undersøgelser og spørgeskemaundersøgelse efter nærmere aftale.

5 Andet Ventilering: I lejligheder med kolde ydervægge stiger kravet til ventilation, ligesom ventilation vil bidrage til et godt indeklima (luftkvalitet). Derfor foreslås 2 alternative løsninger: Alternativ A - Mekanisk ventilation: - Kontinuerlig bortledning af brugt indeluft fra lejligheder i mængder svarende til nuværende krav/anbefalinger. Der etableres mekanisk udsugning fra lejlighederne. Fremtidige udsugningsanlæg foreslås opbygget som centrale udsugningsanlæg med fælles udsugningsventilator samt lyddæmpere placeret på loftet. Eksisterende aftrækskanaler i køkken og bad foreslås anvendt som udsugningskanaler. - Kontinuerlig tilførsel af udeluft til lejligheder - f.eks. ved ventiler gennem ydermur eller ventilationsspalter i vinduer. I budget er taget udgangspunkt i et luftindtag i hvert af boligens opholdsrum. Alternativ B Forbedret naturlig ventilation: - Kontinuerlig bortledning af brugt indeluft fra lejligheder i begrænset omfang dog en væsentlig forbedring af nuværende forhold. Aftræk fra køkken og bad skal være blotlagt og renset for at kunne fungere. Budget omfatter rensning af 2 stk. aftrækskanaler pr. bolig. - Kontinuerlig tilførsel af udeluft til lejligheder - f.eks. ved ventiler gennem ydermur eller ventilationsspalter i vinduer. I budget er taget udgangspunkt i et luftindtag i hvert af boligens opholdsrum Foto fra en anden ejendom. Udsugningsventil i lejlighed. Postkasser i opgange: Pga. nye regler fra Postdanmark skal der inden 1. januar 2010 monteres nye postkasser i bunden af hovedtrapper. Pris på disse er naturligvis afhængig af udseende og funktionalitet. De enkelte ejere anbefales løbende at eftergå deres bygningsdele og installationer for funktioner, tæthed og løbende vedligeholdsstand. Alle arbejder bør udføres af professionelle håndværkere. Herunder særligt arbejder, der ændrer forhold vedr. installationer og konstruktioner og ventilering. Installationskasser i lejligheder med skjulte installationer: Der bør, om muligt, sørges for adgang for besigtigelse af installationer og evt. melderør eller lignende, der sikrer, at utætheder opdages i tide. Det anbefales, at foreningen indfører politik for konstruktion af badeværelsegulve og gulvafløb ved evt. baderumsmoderniseringer Foto fra en anden ejendom. Anlæg i tagrum. Uforudseelige Rådgiver I alt ekskl. moms (budgettal i kursiv er ikke medtaget) Moms I alt inkl. moms

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere