Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej Kgs. Lyngby. Tlf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf."

Transkript

1 Fagprøvevejledning - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen Handelsskolen København Nord Lundtoftevej Kgs. Lyngby Tlf.:

2 Undervisningssted Handelsskolen København Nord Lundtoftevej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: Uddannelseschef: Administration: Kirsten Dahl tlf.: Eva Helt Mortensen tlf.: Birgitte Jørgensen tlf.: Indholdsfortegnelse Formål med fagprøven... 3 Sigtet med fagprøven... 3 Organisering af fagprøven... 3 Vedrørende vejleder til Den Merkantile Fagprøve... 4 Rollefordeling... 4 Vejledning til skrivning af fagprøve... 5 Indledning... 5 Problemformulering... 6 Metode... 6 Indhold/selve opgaven... 7 Konklusion... 7 Evaluering af egen opgave... 8 Skematisk opstilling af arbejdet med at skrive opgave/projekt Fagprøve hvor der samtidig udarbejdes et produkt Vejledning til projektskrivning Vigtige formelle krav til et projekt Eksamen Om ophavsret spørgsmål om fremlæggelse af fagprøven Oplæg til fagprøveprojektet Karaktergivning fagprøve Fagprøvekontrakt EKSEMPEL!!! på fagprøvekontrakt Forslag til fagprøveemner

3 FORMÅL MED FAGPRØVEN Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontoruddannelsen eller handelsuddannelsen. Ved fagprøven skal eleven kunne demonstrere sin evne til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i en problemstilling fra praktikstedet og inddrage såvel praktiske som teoretiske aspekter, således at eleven viser sit samlede udbytte af uddannelsen. En fagprøve omfatter og samler hele uddannelsesforløbet, og slutproduktet, dvs. selve fagprøven, er en skriftlig projektrapport/-opgave og en mundtlig eksamen, hvor eleven præsenterer og evaluerer sit projektarbejde. SIGTET MED FAGPRØVEN Eleven skal kunne: formulere en idé dvs. lave en problemformulering fastsætte et mål dvs. beskrive projektets mission: Hvad vil du gerne opnå med opgaven? planlægge projektet dvs. skrive metodeafsnit gennemføre projektet dvs. den praktiske udførelse på praktikstedet samt skrivning af opgaven procesevaluere dvs. evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål Kort sagt: Gennemføre et projektarbejde fra start til slut. Ved idéudvikling, planlægning og gennemførelse af projektet skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset arbejdsområde på arbejdsstedet. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. ORGANISERING AF FAGPRØVEN Inden for de sidste 6 måneder begynder de første forberedelser til fagprøven, idet eleven sammen med sin oplæringsansvarlige i virksomheden formulerer en idé, et tema, et emne, der kan føre frem til den endelige problemformulering/emneformulering. Spørgsmålene præsenteres for de uddannelses-/oplæringsansvarlige, og eleven vil anmode virksomheden om at tage stilling til spørgsmålene. Eleven kan også anmode om hjælp til informationsindsamling og relevante henvisninger samt vejledende samtaler. I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning primært i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i opgavebesvarelsen. I den sidste skoleperiode i elevens uddannelse færdiggøres projektet omhandlende både praktik og teoretiske overvejelser og resultater. I denne periode skal skolens lokaler og øvrige undervisningsudstyr inden for normal undervisningstid være til rådighed for eleven. 3

4 Der gives ingen egentlig vejledning, men eleven skal have mulighed for at få besvaret konkrete spørgsmål af faglærer. VEDRØRENDE VEJLEDER TIL DEN MERKANTILE FAGPRØVE Skolen tildeler vejleder på baggrund af emnevalget og sender fagprøvekontrakten til den relevante vejleder. Når problemformuleringen er godkendt samarbejder eleven med vejlederen om projektets videre forløb. I fagprøveperioden kan du kontakte din vejleder ved at ringe op til uddannelsessekretæren i administrationen, der så vil videregive din henvendelse til vejlederen, som herefter snarest vil kontakte dig. Vejlederen kontaktes nemmest via . Vejledernes adresser oplyses af administrationen. Hvis en elev i løbet af fagprøveperioden kasserer et projekt og begynder på et nyt, kan man af samme grund heller ikke altid regne med, at vejlederen har de tidsmæssige ressourcer til at kunne vejlede i samme omfang som hidtil. NB! Vejlederne har ikke ubegrænset tid (ca.2½ time pr. opgave), derfor bør man ved henvendelse økonomisere med tiden og helst være rimelig afklaret om, hvad man ønsker vejledning til. Det anbefales, at eleven også bruger sin uddannelsesansvarlige i virksomheden som sparringspartner i fagprøveforløbet. Ved møde med vejleder vil eleven få vejledning i forbindelse med endelig tilretning og godkendelse af problemformuleringen. Selve arbejdet med fagprøven bør ikke påbegyndes inden problemformuleringen er godkendt af skolen. Den uddannelsesansvarlige og eleven medunderskriver problemformuleringen, som returneres til skolen inden 14 dage. Ændring af den godkendte problemformulering kan alene ske med accept fra såvel uddannelsesansvarlig som underviser. ROLLEFORDELING Hvem har ansvar for hvad? Elevens rolle: Udarbejder sammen med skole og de(n) oplæringsansvarlige en problemformulering Husk! Udspillet er elevens Fagprøvearbejdet gennemføres indledende i virksomheden og færdiggøres evt. på skolen. Eleven afleverer projektrapporten på skolen på en på forhånd fastsat dato Eleven fremlægger og gennemfører forsvar af projektrapport overfor censor og vejleder ved mundtlig eksamen. 4

5 Den oplæringsansvarliges rolle rådgiver: Diskuterer mulige fagprøveemner med eleven Godkender problemformuleringen og evt. ændringer i fællesskab med vejleder og andre oplæringsansvarlige Bistår med råd og vejledning under fagprøvearbejdet og sørger for, at der er nødvendige ressourcer til rådighed. Skolens rolle konsulent: Informerer om fagprøveforløbet Fastlægger tidspunkterne for aflevering og eksamination Udpeger vejleder til eleven Fastlægger vejledningsproceduren Godkender elevens problemformulering i samarbejde med de(n) oplæringsansvarlige Godkender evt. ændring af problemformuleringen Stiller udstyr til rådighed for eleven efter nærmere aftale Udpeger censor Afvikler eksamen Foretager sammen med censor en bedømmelse VEJLEDNING TIL SKRIVNING AF FAGPRØVE På de fleste uddannelser skal man i dag skrive en eller flere større opgaver. Det gælder også for de merkantile erhvervsuddannelser. Der opstår imidlertid ofte en del usikkerhed om, hvordan den skriftlige opgave skal gribes an i forbindelse med fagprøven. For at fjerne denne usikkerhed har vi på skolen udarbejdet denne vejledning i forbindelse med skrivning af fagprøve på kontoruddannelserne/handelsuddannelserne. Vejledningen henvender sig såvel til elever og lærere som til uddannelses- og oplæringsansvarlige. Fagprøven kan også kaldes et projekt, og den opgave, man skriver, kaldes en projektrapport eller projektopgave, dvs. en skriftlig præsentation af og redegørelse for ens projekt. En projektopgave kan se ud på flere måder, fx kan den inkludere flere medier end blot skriftlige. Men der er bestemte retningslinjer for, hvordan man opbygger en sådan opgave. For mange er det især udarbejdelsen af problemformulering og metode, der volder vanskeligheder og giver anledning til usikkerhed og frustration. Men også i forbindelse med andre dele af opgaven, fx afslutning og evaluering opstår der ofte tvivl. I det følgende vil alle de elementer, der indgår i en projektopgave, derfor blive forklaret og gennemgået systematisk. INDLEDNING Kan også kaldes en situationsbeskrivelse. I indledningen beskriver man sit valg af emne og sin motivation for at have valgt emnet. Eller med andre ord: Hvad er situationen, og hvorfor har man valgt at skrive om netop dette emne? En indledning skal ikke være specielt lang, men kan godt fylde ca. en halv A4-side. Formålet med indledningen er dels at vise, at man har afgrænset sit emne, samt at man kan forklare, hvorfor man har valgt at arbejde med netop det emne og med netop den bestemte del af et mere omfattende område. På denne måde kommer indledningen til at lægge op til problemformuleringen. 5

6 PROBLEMFORMULERING For at kunne skrive en god problemformulering kræver det, at man har lavet sit forarbejde, dvs. afgrænset emnet tilstrækkeligt, og har en klar ide om, hvad man vil arbejde med og hvordan arbejdet skal udføres. Nogle gange er det lettere at præcisere sit emne, hvis man definerer, hvilke områder inden for emnet, som man ikke vil bruge tid på, samt beskriver hvorfor disse sider af emnet ikke er relevante. Det kalder man en afgrænsning. Afgrænsningen er et kort afsnit, som skal skrives ned og indgå i problemformuleringsafsnittet efter selve problemformuleringen. Det kan være en god strategi at skrive afgrænsningen før man formulerer den gode og præcise sætning (eller to), som man kan kalde selve problemformuleringen. Hvad er en problemformulering? Ideelt set er en problemformulering en enkelt velvalgt sætning ofte i form af et spørgsmål der sammenfatter kernen i det, man har valgt at undersøge. Man kan også sige, at problemformuleringen er en kort og præcis beskrivelse af emnet, hovedet på sømmet, den centrale opgave eller udfordring, man har valgt at arbejde med og skrive om. Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad er det, jeg vil undersøge? Når du kan besvare det helt præcist og klart, så har du din problemformulering. Hvad er en afgrænsning? En afgrænsning er en beskrivelse af områder, der vedrører det valgte emne, men som ikke vil blive behandlet i projektopgaven, samt en argumentation herfor. Stil dig selv følgende spørgsmål, når du skal skrive afgrænsning: Hvad vil jeg ikke undersøge (inden for emnet) og hvorfor ikke? METODE At beskrive en metode kan sammenlignes med at skrive en opskrift metodeafsnittet er ganske enkelt en slags kogebog eller disposition, hvor man beskriver, hvordan man vil udføre sin opgave. Metodeafsnittet inddeles i relevante overskrifter og evt. underpunkter, og den teori, man vil bruge, præsenteres også. Det kan måske virke som ekstraarbejde og overflødigt at skulle skrive metodeafsnit, men tiden er godt brugt! Når man arbejder med selve opgaven, er det en stor fordel at have sin opskrift eller disposition til rådighed det kan spare meget tid i processen senere hen. Metodeafsnittet efterfølger problemformuleringsafsnittet, og det er en god ide at skille de to afsnit ad, fordi det giver en større frihed. Hvis man senere finder ud af, at man er nødt til at ændre metoden eller dele af den, så er det ikke noget problem, fordi metoden er beskrevet i et afsnit for sig selv. Derfor kan man sagtens ændre metoden og skrive metodeafsnittet om uden at behøve at ændre på problemformuleringen. Metodeafsnittet skal ikke have en bestemt længde, men kan fx godt ende med at fylde 1-2 A4-sider. Tænk på følgende spørgsmål, når du skal beskrive din metode: 6

7 Hvordan vil jeg arbejde for at opfylde/besvare problemformuleringen? Hvad er det, der skal gøres, og i hvilken rækkefølge skal jeg gøre det? Indledning, Problemformulering og Metode er de indledende afsnit, som er forbundet med hinanden og udgør grundlaget eller skitsen for selve opgavens indhold. Derfor skal både problemformulering (herunder afgrænsning) og metode godkendes af vejlederen, der både skal kunne sige god for opgavens emne samt den måde, man har tænkt sig at arbejde på. INDHOLD/SELVE OPGAVEN Her skriver man alt det, man har sagt man vil skrive i metodeafsnittet man opfører det hus, man har lavet en udførlig skitse på. I indholdsdelen handler det om at afprøve såvel problemformulering som metode i praksis, hvor praksis dels er det arbejde, man udfører i virksomheden i forbindelse med fagprøven og dels den opgave, man skriver. Hvert enkelt afsnit i indholdsdelen kan med fordel afsluttes med en delkonklusion, dvs. at man samler op på det væsentligste i afsnittet. Fordelen ved at skrive delkonklusioner er dels at man selv bliver tvunget til at forholde sig til (og huske), hvilke resultater man kom frem til i det pågældende afsnit, dels at det bliver meget lettere at skrive en samlet konklusion på opgaven til sidst. I indholdsdelen kan det naturligvis også ske, at man finder ud af, at ens metode, eller dele af metoden, ikke kan bruges alligevel at det er irrelevant eller at der findes en bedre måde at gøre det på osv. Sker dette er man nødt til at ændre på sit metodeafsnit, dvs. skrive det om. Det er helt i orden, men det er vigtigt, at man gør sin vejleder opmærksom på ændringer i metoden. KONKLUSION Konklusionen er en sammenfatning af hele opgavens væsentligste resultater Konklusionen er svaret på problemformuleringen En konklusion samler op på resultater, og på baggrund af resultaterne besvares problemformuleringen. Konklusionen introducerer aldrig nyt stof eller nye emner. Hvis man har skrevet delkonklusioner i indholdsdelen, vil man nu opdage, at det er meget lettere at skrive en god opsummerende konklusion. For det kræver overblik at skrive en god konklusion og det skulle man gerne have opnået i løbet af projektet (og nedskrevet i delkonklusioner). Det, man skriver her, skal stemme overens med det, man har fundet ud af i opgavens forløb Konklusionen må ikke hoppe hen over noget eller være letkøbte løsninger, som man ikke kan dokumentere med sine resultater. Man præsenterer kun de resultater, som projektet dokumenterer. Hvis der er noget, man ikke har svaret på eller fundet ud af, eller hvis svaret/resultatet viste sig at være noget andet end det, man forventede eller måske håbede på, så er det sådan det er! Man kan decideret øde lægge sin opgave (og sin faglige troværdighed) ved at forsøge at konkludere noget, som projektet ikke dokumenterer. 7

8 Kort fortalt skal konklusionen besvare spørgsmålet: Lykkedes det at besvare problemformuleringen og hvad er svaret? Hvad så, hvis man slet ikke har fået det resultat, man ønskede eller hvis resultatet ligefrem modsiger ens hypoteser? Ja, så har man jo netop fundet ud af det dvs. man har stadig fået et resultat, bare ikke det, man regnede med. Og det er resultatet, der skal træde frem i konklusionen. Husk, at man ikke må introducere nyt stof i konklusionen. Arbejdsprocessen, især hvad der skete af afgørende hændelser undervejs, beskriver man i evalueringen, som følger efter konklusionen. EVALUERING AF EGEN OPGAVE Her tager man stilling til, hvordan det er gået med at opfylde problemformuleringen. I evalueringen skal man vurdere sit eget arbejde på en realistisk måde. Eleven skal evaluere sin egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Det vil sige, at man her kan gøre opmærksom på forhold, der har haft betydning for opgaven, man kan skrive om hvilke udfordringer, man har mødt undervejs og hvordan disse udfordringer har haft betydning for arbejdet. Hvor konklusionen sammenfatter resultater og svarer på problemformuleringen, skal evalueringen altså være en realistisk vurdering af det arbejde, man har udført. I forbindelse med fagprøveforløbet tilbyder skolen gratis et kursus i, hvordan skolen vil foreslå, at fagprøven skrives. Skriftlig formidling Bedømmelsen af fagprøven afhænger i høj grad af, hvordan du formidler dit stof i projektrapporten, dvs. hvordan du skriver. Det faglige indhold i projektrapporten er naturligvis vigtigt og det bliver ofte det, mange bruger al deres tid på, når projektrapporten skal skrives. Men det nytter ikke noget, at projektet er fagligt velfunderet, at man har opnået interessante erfaringer og resultater, og at man har en væsentlig viden, hvis projektrapporten ikke klart, tydeligt, logisk og overskueligt formidler denne viden til læseren/målgruppen. Formidlingen spiller en væsentlig rolle for, hvordan kvaliteten af ens arbejde bliver vurderet og bedømt til eksamen. Ja, det tager tid at gennemgå sin rapport sprogligt. Og det er netop den tid, der ofte bliver skåret væk som det første, når afleveringsfristen nærmer sig. Ja, det er let at falde for fristelsen til at tage så meget som muligt med i rapporten for at vise, hvor meget man ved, eller fordi man er bange for at glemme noget vigtigt. Ja, det kan virke uoverskueligt, måske unødvendigt, at skulle bruge tid på at tænke over, hvordan man skriver om sit stof på en sprogligt klar måde Stoffet er jo indlysende klart for en selv, fordi man har arbejdet med det i dybden i en koncentreret periode. Disse faldgruber er så typiske, at alle, der har skrevet en projektrapport, kender dem. Man skal ikke bebrejde sig selv, hvis man kan nikke genkendende til de nævnte punkter, det er en naturlig del af den proces det er at skrive et projekt. Den gode nyhed er, at det kun kræver nogle få ændringer af ens skriveadfærd at få langt bedre skriftlige produkter som resultat. 8

9 Det kræver: Bevidsthed om formidling Grundig indholdsmæssig og sproglig gennemgang af teksten Hvordan man bliver en mere bevidst og målrettet formidler, og hvordan man gør sin tekst bedre, fx ved hjælp at enkle teknikker og retningslinjer, vil blive gennemgået i det følgende: Hvad er god og dårlig formidling? God formidling er, når det lykkes at gøre sit budskab klart for modtageren Dårlig formidling er, når det ikke lykkes En meget simpel forklaring næsten provokerende simpel. Men den holder alligevel. Det er klart, at jo mere kompliceret stoffet er, jo sværere kan det forekomme at tale om et enkelt centralt budskab. Men hvis man holder sig sine centrale pointer for øje, vil det også blive lettere for en selv at se, hvordan teksten lettest deles op i afsnit og underafsnit med hver deres centrale budskab. Målgruppe Det er væsentligt i al formidling, at man har et klart billede af, hvem man taler eller skriver til. Fagprøven er primært henvendt til fagfolk, og altid til vejleder og censor, som tilmed ofte vil være godt bekendt med præcis den særlige del af fagområdet, man skriver om. Dette letter forklaringsbehovet, og man skal selvfølgelig bruge både fagsprog/terminologi og referere kort til basisviden inden for området, som ikke behøver uddybning. Til gengæld stiller det nogle krav til elevens faglige viden, som skal demonstreres i fagprøven. Her giver det bonus at kunne demonstrere et overblik. Overblikket afspejles i indholdet ved, at man i tekstens opbygning og fokuspunkter viser, hvad der er væsentligt og mindre væsentligt. Kort sagt: fokuser på det vigtige. For at kunne ende med en god tekst, der repræsenterer ens faglige og praktiske viden bedst muligt, kan man se på selve skrivningen som en proces. Fagprøveforløbet i sig selv er selvfølgelig en proces, hvor man gennem det praktiske arbejde i virksomheden samt den faglige viden, man har opnået gennem elevuddannelsen, bliver klogere på sit område. På samme måde er det en proces at skrive en tekst, der bedst muligt afspejler den viden, man er nået frem til. Her kan basisteknikken fra den såkaldte processkrivning være en hjælp. 9

10 SKEMATISK OPSTILLING AF ARBEJDET MED AT SKRIVE OPGAVE / PROJEKT Indledning (hvor er vi henne i verden, og hvorfor har jeg valgt at skrive om dette emne) Problemformulering (kort og lakonisk, hvilket emne skriver jeg om. Første overordnede afgrænsning) Metode (kogebog, hvor opgaven samtidig disponeres, og hvor der kan foretages yderligere afgrænsninger) Selve opgaven (afsnitoverskrifter I overensstemmelse med metodeafsnittet. Afsnittene afsluttes evt. Med en delkonklusion) Konklusion (enten en enkeltstående eller en, hvor man samler buketten af delkonklusioner) Evaluering af egen opgave 10

11 FAGPRØVE HVOR DER SAMTIDIG UDARBEJDES ET PRODUKT Nogle gange ønsker en elev at udarbejde et produkt i forbindelse med sin fagprøve f.eks. en personalehåndbog, en manual, en guideline eller lignende. Man skal her være opmærksom på, at produktet i sig selv ikke kan udgøre en fagprøve. Det skal nemlig være muligt for en udenforstående (her eksaminator og censor) at vurdere produktet, og det kan man ikke, hvis man blot står med selve produktet. Hvad der f.eks. er en god personalehåndbog kan jo variere meget fra virksomhed til virksomhed, for slet ikke at tale om hvad der er hensigtsmæssige procedurer i forbindelse med specifikke arbejdsopgavers udførelse. Løsningen på dette problem er, at man foruden selve produktet også udarbejder en tekstdel, der forklarer, hvilke overvejelser man har gjort sig i forbindelse med produktet. Hvis man f.eks. har valgt at udarbejde en personalehåndbog, men at der ikke eksisterer en egentlig personalepolitik i det firma, man er elev i, så kan det selvfølgelig ikke nytte noget, at man i selve personalehåndbogen skriver, at der ikke forefindes en personalepolitik, og at man derfor ikke har skrevet om den. Sådan en oplysning ville jo virke malplaceret i en personalehåndbog. Men derfor er den jo alligevel relevant for den opgave, man har valgt at løse, og en vigtig information for eksaminator og censor, når fagprøven skal vurderes, og den kan derfor med fordel placeres i tekstdelen til produktet. Foruden kommentarerne til selve produktet, skal tekstdelen også indeholde de formelle afsnit som Indledning Problemformulering; Metode samt Konklusion og Evaluering. Forholdet mellem tekstdel og produkt kan anskueliggøres således: Tekstdel Produkt Indledning Problemformulering Metode Overvejelser Tanker Betragtninger Diskussioner Sammenligninger Begrundelser Forklaringer Vurderinger Konklusion(er) Evaluering Indhold Punkter Forklaringer Instruktioner Struktur Logisk opbygning Henvisninger 11

12 VEJLEDNING TIL PROJEKTSKRIVNING. Projekt Emnevalg Målet med et projekt er, at fortælle andre om resultaterne af det, du har beskæftiget dig med Det er vigtigt, at du vælger et emne, som, du tror, kunne være spændende at arbejde med. Så bliver arbejdet sjovere! Det er også vigtigt, at du afgrænser dit emneområde, så du ikke spreder dig over mere, end du kan nå samt finde ud af. Det finder du ud af i løbet af din stofindsamling. Stofindsamling Indledning Problemformulering Metode Inden du går i gang med projektet, skal du finde ud af, om der er nok materiale, som du kan bruge. Du kan finde materiale ved at: Gå på biblioteket Interviewe personer Tage på virksomhedsbesøg Foretage analyser etc. I indledningen ridser du kort op Hvilket emne, du vil arbejde med Hvorfor du har valgt dette emne Hvilken interesse, du har i emnet Hvilke problemer, du ser i emnet Hvad det er, du vil finde ud af Problemformuleringen skal være: Konkret Præcis Afgrænsende for opgavens overordnede emnevalg. Efter at du har lavet problemformuleringen, skal du finde ud af, hvordan du vil arbejde for at løse opgaven. Du skal f.eks.: Tage på virksomhedsbesøg Interviewe personer Indsamle data Det skal af projektets metode fremgå: Hvordan du har valgt at gribe opgaven an og Hvorfor Disposition Når du går i gang, bør du lave en arbejdsdisposition, på baggrund af dine metodeovervejelser, som fortæller dig selv: Rækkefølgen af afsnit og hvilke opgaver, der skal løses undervejs Hvornår de enkelte opgaver skal være løst, altså en skitseret tidsplan Du kan ofte med fordel disponere de enkelte afsnit yderligere ved at opdele dem i underpunkter. Alt hvad du skriver i din disposition behøver ikke at komme med i den færdige opgave. Men tag det med, der er relevant for den endelige opgave, og som også skal figurere i indholdsfortegnelsen. 12

13 Konklusion Et projekt skal indeholde en konklusion, og hvert afsnit kan indeholde en delkonklusion. Konklusionen er det resultat, du er nået frem til ved at arbejde med alle projektets emner. Konklusionen er svaret på det, du skrev i problemformuleringen. Konklusionen kan være en opsamling af dine delkonklusioner. Konklusionen er resultatet af dit arbejde, og det er derfor vigtigt, at du gør meget ud af denne. Evaluering af opgaven Til sidst i opgaven evaluerer du, hvordan det gik. Du skal her kunne demonstrere, at du realistisk kan vurdere dit eget arbejde. Du kan også med fordel i evalueringen gøre opmærksom på forhold, der har haft betydning for opgaven. VIGTIGE FORMELLE KRAV TIL ET PROJEKT Citater Kilder Internettet Fodnoter Bilag Form Citater fra personer eller bøger kan være vigtige. Hvis du citerer, skal du angive: Hvor citatet begynder og slutter ved hjælp af citationstegn xxxxxxxxxxxxxx Hvem, du citerer Hvilken bog, hvilken side, udgivelsesår og forlag De samme præcise angivelser gælder for kilder Ved kilder forstås personer, bøger, film, undersøgelser, analyser etc., hvis synspunkter du refererer. NB! Hvis du bruger Internettet, skal dine kilder herfra også angives på samme måde, som hvis du havde brugt en bog eller en anden kilde. Da internetsider ofte ændres eller slettes, kan det anbefales at udskrive anvendte internetsider og adresser med henblik på senere kildeangivelse og/eller vedlæg som bilag. Fodnoter er kommentarer til teksten, som du vil placere uden for teksten, fordi fodnoten måske vil virke forstyrrende, når man læser projektet. Fodnoter kan placeres nederst på siden, efter et afsnit eller bag i projektet Fodnoter kan markeres: *første note, ** anden note etc., men dit tekstbehandlingsprogram vil som regel klare at sætte fodnoterne rigtigt. Bilag er omfattende materiale, der vedlægges projektet, fordi de ellers ville forstyrre læsningen. Bilag kan være diagrammer, udskrift af regnskaber, billed-materiale, udskrift fra Internettet etc. Bilag skal nummereres: Bilag 1, bilag 2 etc. Indholdet af projektet er det vigtigste, men det er også vigtigt, at projektet præsenterer sig på en flot og letlæselig måde. 13

14 Gode råd: Projektet skrives med fordel på PC Linieafstand 1½ Venstre margen 3,5 cm Højre margen 2,0 cm Sidehoved alle sider bør have et ensartet hoved, f. eks. med projektets navn, eller overskrift for sidens indhold Sidebund 2 cm fri underkant Sidetal alle sider nummereres Skrifttype Times New Roman, str. 12 pitch (eller tilsvarende skrift og størrelse) Omfang sider Der må ifølge bekendtgørelsen ikke stilles krav om rapportens størrelse, men vi anbefaler sider. Det skal naturligvis være sider med relevans i forhold til problemstillingen og ikke for meget stegt luft. Hellere 12 sider koncentreret, relevant stof end 18 sider fyldt med billeder eller urelevante punkter. Du bliver nemlig også vurderet på din evne til at selektere dit materiale. Det vurderes altså ikke særlig højt, hvis du bruger mange kræfter på et underliggende punkt i din problemstilling. Det er vigtigt at kunne koncentrere sig om det væsentlige, selvom det kan være et underpunkt, der er meget spændende. Det udarbejdede projekt afleveres i 3 eksemplarer til skolen. Eleven modtager en skriftlig dokumentation fra skolen på, at vedkommende har afleveret projektet rettidigt. Der vil endvidere blive udleveret en eksamensplan med oplysning om dato og tidspunkt for afholdelse af fagprøveeksamen. Hvis man vælger at sende projektopgaven med posten, bør dette gøres anbefalet, da man ellers ikke får nogen kvittering. For sen aflevering: Hvis skolen vurderer, at projektet er afleveret for sent uden gyldig grund, tæller det som et forsøg, og eleven er dumpet. Eleven kan gå op næste gang, der afholdes fagprøveeksamen, og her skal eleven bestå, da man kun kan gå til eksamen to gange. EKSAMEN Hver elev eksamineres individuelt i 30 minutter inkl. Votering og motivering af karakter. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige projektopgave. Eleven skal fremlægge og forsvare opgaven over for censor og vejleder. Til mundtlig eksamen er der mulighed for at diskutere mindre justeringer af indholdet i projektopgaven. Omeksamen Skolen skal tilbyde de elever, der ikke består den afsluttende fagprøve en ny eksamen, hvori indgår den tidligere udarbejdede projektrapport, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Skolen vejleder eleven med hensyn til en yderligere bearbejdning af rapporten. Eleven kan kun deltage i eksamen to gange Såfremt en eksaminand bliver syg eller på anden måde er uforskyldt forhindret i at gennemføre den mundtlige eksamen, skal skolen tilrettelægge en sygeeksamen, der gennemføres snarest 14

15 muligt. Sygdom skal være dokumenteret med en lægeerklæring. Eksaminanden skal ved sygdom underrette skolen telefonisk inden den mundtlige eksamination finder sted. Lægeattesten skal sendes omgående til skolen. Hvis eksaminanden forlader eksamenslokalet uden tilladelse, har vedkommende afbrudt eksamen. En eksaminand kan indgive skriftlig klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen hurtigst muligt og inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt den pågældende. Eksaminanden skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet og bedømmelsen. Klager vedrørende bedømmelse afgøres af skolen i samråd med Det Faglige Udvalg for Kontoruddannelser. Skolen skal straks forelægge klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen skal herefter forelægge udtalelserne for klageren, og de skal ledsages af en skriftlig afgørelse med hensyn til, hvorvidt skolen giver klageren medhold i sin klage. Klageren har herefter lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for 1 uges frist. Såfremt klageren er uenig i skolens afgørelse, kan vedkommende indbringe en klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse. Denne klage indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender herefter klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af skolens afgørelse. Hvem er til stede under eksaminationen Eksaminator og censor er til stede under den mundtlige eksamination. På baggrund af opgaven skal eleven til en mundtlig eksamination. Eksamen former sig som en samtale, hvor eleven præsenterer og forklarer rapporten og diskuterer rapportens problemstilling i relation til relevante fagområder i uddannelsen. Eksamen er offentlig, men eleven kan henstille til, at kun eksaminator, censor og elev deltager. OM OPHAVSRET I bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne tales der om ophavsret, og der bl.a., at det skal aftales mellem skolen, virksomheden og eksaminanden om eventuelle oplysninger vedrørende virksomhedens forhold, som fremkommer i opgaveløsningen, må offentliggøres. Hvis dette er tilfældet, skrives Fortroligt på forsiden Tredjepart/praktikvirksomheden Som udgangspunkt er fagprøven et individuelt projekt, der foregår i egen virksomhed i den del af praktiktiden, der ligger efter sidste obligatoriske skoleophold. Der vil dog kunne være tilfælde, hvor arbejdet med fagprøven foregår i en anden virksomhed end eget praktiksted. Det kan være i en anden virksomhed med tilsvarende speciale. Det kan være i en anden afdeling i samme virksomhed etc. En mulig disponering Efter aftale med virksomheden og skolen arbejder eleven enten i virksomheden, på skolen eller hjemme de dage fagprøveperioden varer. Det vil være opgavens problemformulering, der afgør, 15

16 hvor og hvornår det er mest hensigtsmæssigt at arbejde. Typisk vil den første del af arbejdsindsatsen skulle placeres i virksomheden, mens den sidste del, skriveperioden, vil foregå der, hvor der er udstyr til rådighed for eleven. Den sidste dag går eleven til mundtlig eksamen.de to datoer, der ligger fast, vil være dagene for aflevering af rapporten og for den mundtlige eksamen. De fastsættes af skolen. De andre dage kan ligge enten samlet eller spredt ud over fagprøveperioden. 10 SPØRGSMÅL OM FREMLÆGGELSE AF FAGPRØVEN 1. Hvor lang tid har jeg? Fagprøvepræsentationen varer i alt 30 minutter pr. elev inklusiv votering. Det giver eleven ca minutters indledende taletid. De sidste ca. 10 minutter vil komme til at foregå som en samtale mellem dig, censor og lærer. 2. Hvem skal jeg sige noget til? (målgruppe)? Præsentationen foregår til censor og lærer husk de har læst rapporten i forvejen, så lad være med at referere for meget fra rapporten 3. Hvad vil de vide? Eksamen er ikke en høring i om du kan din opgave det forventer vi, at du kan. Eksamen skal vise, at du er bredt orienteret i dine emner og naturligvis med udgangspunkt i rapporten. At være bredt orienteret vil sige, at du kan perspektivere, dvs. sætte din problemstilling ind i større sammenhænge, at du kan se fremad hvad vil der ske på området på længere sigt? 4. Hvad kan de finde på at spørge om efter min præsentation? Metoden Projektet Noget uden for projektet 5. Hvad vil jeg med min præsentation? Overvej grundigt hvad målet med din præsentation skal være: Har du opdaget fejl i rapporten så er det her du skal afklare dem Vil du * Overraske (en alternativ fremlæggelse nye vinkler på problematikken) * Uddybe (noget du har fundet ud af, efter du afleverede) * Fortælle om (f.eks. reaktionen hos kolleger noget du ikke har nået at få med i rapporten) * Perspektivere (finde pointer i rapporten og sæt dem i større sammenhænge f.eks. samfundsmæssige) * Aktualisere dit emne (tag udgangspunkt i en aktuel debat i medierne og sammenhold med din undersøgelse) 16

17 6. Hvordan vil jeg fremlægge? Vælg det medie du har det bedst med, men vær opmærksom på, at din fremlæggelsesform ikke må stjæle billedet fra dit budskab. Formen skal understrege budskabet det kan være svært at rappe en budgetredegørelse!) 7. Hvordan kan jeg forberede mig? Forestil dig, hvad det værste spørgsmål vil være for dig forbered dig på det. Så er du godt klædt på. Sæt dig evt. ind i andre emner i teoridelen, hvis du har skrevet om kommunikation forventer censor og lærer, at du også ved noget om f.eks. service og markedsføring) 8. Hvordan skal jeg være til eksamen? Vær dig selv, lad være med at tænke over, hvor dine hænder er det er det faglige indhold, der er vigtigt 9. Hvad hvis jeg bliver nervøs? Tænk på: * For det første skal du sige til dig selv, at de fleste mennesker bliver nervøse, når de skal til eksamen * For det andet skal du tænke på, at hverken lærer eller censor er ude på at slagte dig * For det tredje skal du tænke på, at forudsætningen for at lave en god præsentation er, at du har forberedt dig grundigt 10. Hvad hvis jeg dumper? Du kan gå til eksamen to gange. Hvis du dumper, får du en ny vejledning omkring mangler i din rapport og du får 2 3 uger til at udbedre manglerne i rapporten før du går til eksamen igen. 17

18 OPLÆG TIL FAGPRØVEPROJEKTET I forbindelse med udarbejdelsen af din fagprøvekontrakt og efterfølgende fagprøve, er det vigtigt at du inddrager din praktikvirksomhed både som sparringspartner og i arbejdet med din informationssøgning. Først de 6 vigtige spørgsmål: 1. Brænder du for dit emne? 2. Er emnet relevant for dit speciale? 3. Har du spurgt den ansvarlige i din afdeling hvor du vil lave din fagprøve, om du må skrive om em- net og tjekket om der kan indhentes data, udleveres spørgeskemaer mv.? 4. Er der nogen i afdelingen eller i virksomheden i øvrigt, der kan støtte dig i at gennemføre/udføre projektet? 5. Kan der skaffes tilstrækkeligt datagrundlag til at skrive projektet? 6. Er der nogle af uddannelsens teorier/modeller som vil være relevant for dit projekt? Overvejelserne skal danne udgangspunkt for en vejledningssamtale på skolen. Efter samtalen skal du udarbejde din endelige fagprøvekontrakt med blandt andet projektidé og emneformulering. Det vil være en fordel at du gør dig følgende overvejelser: a. Hvilket emne/tema vil du arbejde med? b. Hvorfor er det relevant? c. Hvorfor er det interessant for dig? d. I hvilket omfang mener din arbejdsgiver, at arbejdet med din projektidé vil give værdi til virksomheden? e. Hvordan forventer du og din virksomhed at kunne anvende det endelige projekt? For at kunne gå i gang med fagprøven er det vigtigt at have følgende på plads: a. Hvem er din fagprøvevejleder i virksomheden? b. Er din vejleder/ledelsen i din virksomhed indstillet på, at du arbejder videre med din projektidé? c. Hvad er den generelle holdning til din projektidé? d. Hvem har udover din vejleder sagt ja til at hjælpe dig? e. Hvem i virksomheden har du i øvrigt talt med? Endvidere er det vigtigt at du har styr på din dataindsamling a. Hvilke kilder har du indtil nu orienteret dig i? (bøger, rapporter, aviser, intranet, interviews osv.) b. Hvilke metoder vil du benytte dig af? Hvorfor? c. Hvor finder du eventuelle respondenter? d. Hvilke andre kilder kan være relevante at inddrage fx lovgivning? e. Hvilke problemer kan der evt. være med dataindsamlingen? Hvilke fagområder fra uddannelsen mener du, det vil være relevant at inddrage i fagprøveprojektet? 18

19 KARAKTERGIVNING FAGPRØVE Bedømmelsen af fagprøven sker på baggrund af den skriftlige rapport og den mundtlige eksamen med udgangspunkt i rapporten. Fagprøven bedømmes efter 7-trins skalaen. I bedømmelsen lægges der vægt på, at eleven kan planlægge, strukturere og færdiggøre en større skriftlig opgave og en præsentation og diskussion af opgaven, som viser både fagligt kendskab til uddannelsens områder og omverdenens kendskab. I arbejdet med fagprøven skal eleven dokumentere både generelle faglige og personlige færdigheder i forhold til uddannelsens mål. Der skal mindst opnås karakteren 02 for at bestå. En bestået prøve kan ikke tages om. 7 - trinsskalaen Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. A B 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. C 4 Den jævne Præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige og væsentlige mangler. D 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F 19

20 20

21 FAGPRØVEKONTRAKT Hold nr.: Cpr. nr.: Uddannelse: Elev: Mobil: Adresse: Idé: Emneformulering: Dato og underskrifter: Dato: Elev: adr.: Godkendt den: Oplæringsansv.: adr.: Lærer: Virksomhedens bekræftelse: Som uddannelsesansvarlig bekræfter jeg herved, at et projekt med ovennævnte problemformulering kan gennemføres i vores virksomhed og eventuelt i relevante institutioner Eleven skriver sit fagprøveprojekt i ovennævnte periode efter den udarbejdede handlingsplan og friholdes i fornødent omfang i praktikperioden mellem sidste obligatoriske skoleophold og skriveperioden, til informationssøgning i henhold til gældende bekendtgørelse. Eleven får mulighed for at inddrage nødvendig konkret viden og information fra virksomheden til opgavebesvarelsen. Eventuelle udgifter, jfr. Handlingsplanen i forbindelse med fagprøven afholdes af virksomheden. Såfremt fagprøveprojektet ikke stemples FORTROLIGT eller tilbagekaldes senest 14 dage efter eksamen, må skolen bruge projektet som inspiration til kommende elever. 21

22 FAGPRØVEKONTRAKT Hold nr.: xxxx Uddannelse: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elev: NN navn Cpr. nr.: XXXXXX-XXXX Mobil: EKSEMPEL!!! Adresse: privat adr. Idé: HVAD er det der har inspireret dig til at vælge dette emne? Du bør motivere dit valg! HVORFOR er det interessant for mig (og andre) at læse? Dette afsnit skulle gerne være en kort appetitvækker til læseren! Emneformulering: Det er her, du skal beskrive, HVAD du vil undersøge! Det behøver ikke nødvendigvis at være egentlige problemer, det kan læses som din Opgaveformulering. Nogle har det sådan, at de bedst kan skrive prosa, andre har det bedst med punktopstilling og spørgsmål. En helt almindelig opmærksomhed på din arbejdsplads og måske også en undren over noget af det du ser, kan være et godt udgangspunkt for at finde ud af, HVAD du vil bearbejde / analysere i projektet. Spørgsmål kan starte således: Hvad vil der ske, hvis...?- eller Hvad kan det betyde, at..? Det kan være et godt oplæg til at kunne lave noget selvstændigt undersøgelsesarbejde. Dato og underskrifter: Dato: Elev: adr.: Godkendt den: Oplæringsansv.: adr.: Lærer: Virksomhedens bekræftelse: Som uddannelsesansvarlig bekræfter jeg herved, at et projekt med ovennævnte problemformulering kan gennemføres i vores virksomhed og eventuelt i relevante institutioner Eleven skriver sit fagprøveprojekt i ovennævnte periode efter den udarbejdede handlingsplan og friholdes i fornødent omfang i praktikperioden mellem sidste obligatoriske skoleophold og skriveperioden, til informationssøgning i henhold til gældende bekendtgørelse. Eleven får mulighed for at inddrage nødvendig konkret viden og information fra virksomheden til opgavebesvarelsen. Eventuelle udgifter, jfr. Handlingsplanen i forbindelse med fagprøven afholdes af virksomheden. Såfremt fagprøveprojektet ikke stemples FORTROLIGT eller tilbagekaldes senest 14 dage efter eksamen, må skolen bruge projektet som inspiration til kommende elever.

23 FORSLAG TIL FAGPRØVEEMNER 1. Administration Standardisering af kontrakt layout Tværkulturel Kommunikation Håndtering af mails i HR-koncernmailboksen Implementering af digitale personalemapper Service, mundtlig og skriftlig kommunikation 2. Offentlig administration Effektivisering af den digitale selvhjælp Kvalitetsudvikling i omstillingen Service og kompetencer i kundeservice Etablering af nyt ejendomsadministrationssystem Modregningsprocessen i SKAT 3. Lægesekretær Rotationsordning blandt lægesekretærer Telekommunikation & de 9 principper for god offentlig service Utilsigtede hændelser Ansvarlig patientkommunikation Lægesekretæren Den røde tråd i den hvide verden 4. Økonomi Implementering af elektronisk T&E-system Fordeling af omkostninger, forbedringer og vedligeholdelse Centralisering af arbejdsopgaver Virksomhedens økonomiske flow Optimering af vagtplanlægning 5. Revision En fuldtændig digitalisering af bogholderfunktionen Virksomhedsskatteordningen og dens fordele og ulemper Den regnskabsmæssige behandling af leasing Valg af virksomhedsform Finansieringsmuligheder ved den nye selskabslov 6. Handelsuddannelsen SALG Analyse af tandlægeklinikker som muligt kundesegment E-handel på eksportmarkedet Strategier til nedbringelse af lagerværdien Samarbejde mellem salg, indkøb og marketingsafdelingerne Brugen og effekten af QR koder 7. Handelsuddannelsen AUTO Kundetilfredshed Øget salg/indtjening ved diverse finansieringsformer Udvidelse af webshoppen hos Daimler Biler A/S Lagerstyring og vedligeholdelse Muligheder for mersalg Revideret

24 Handelsskolen København Nord Lundtoftevej Kgs. Lyngby Tlf.:

Fagprøvevejledning. Kontoruddannelsen Handelsuddannelsen Detailuddannelsen. B-fløjen Tlf Kongens Lyngby Uddannelseschef:

Fagprøvevejledning. Kontoruddannelsen Handelsuddannelsen Detailuddannelsen. B-fløjen Tlf Kongens Lyngby Uddannelseschef: Fagprøvevejledning Kontoruddannelsen Handelsuddannelsen Detailuddannelsen Undervisningssted: Administration: Handelsskolen København Nord Tilde Louise Jensen B-fløjen Tlf. 88 52 63 96 Lundtoftevej 93 E-mail:

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Formål med fagprøven

Formål med fagprøven Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige,

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN 1 Indholdsfortegnelse 1. Mål for afsluttende praktisk prøve... 3 2. Prøveperioden... 3 Skrive-/arbejdsfasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere