Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor skal folkeskolen evalueres hen?"

Transkript

1 Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen

2 Intern evaluering hvad og hvorfor?

3 Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af : 13, stk. 1, nyt 2. pkt.: Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test, jf. 13, stk. 3. stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevens udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin og slutmål, jf. 10. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, jf. 18, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, jf. stk. 1.

4 Nyt 13, stk. 3 Stk. 3. Undervisningsministeren udarbejder test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin, som skal anvendes som led i den løbende evaluering, jf. stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal afholdes test, afviklingen af disse, om gennemførelse af test på særlige vilkår for elever med særlige behov, samt at visse elever kan fritages for at aflægge test. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at skolerne frivilligt kan anvende testene.

5 Ny 55 b 55 b. Testresultater, jf. 13, stk. 3 og 4, for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner, bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver er fortrolige. Stk. 2. Skoler og andre jf. 55 c, der modtager oplysninger om testresultater og testopgaver, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

6 Hovedpunkter i ændringerne Intern evaluering er et pædagogisk redskab Skal dokumentere skolens undervisning og elevens læring Skal fungere som grundlag for en differentieret undervisningstilrettelæggelse Skal sikre et forældresamarbejde, der støtter barnet bedst muligt Testopgaver og testresultater er tavshedsbelagte

7 Spørgsmål ved planlægning af evaluering Hvad skal evalueringens resultater kunne bruges til? Hvem definerer formål og problemstillinger? Hvem skal evalueringen omfatte? Hvordan skal evalueringen gennemføres? Hvordan skal evalueringsresultaterne bruges? Hvem skal involveres i processen?

8 Målene må tydeliggøres Faglige mål Om elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder, jf. formålets stk. 1 Procesmål Om elevens samarbejdsevner og øvrige handlekompetencer, jf. formålets stk. 2 Sociale mål Om elevens alsidige personlige udvikling, jf. formålets stk. 3

9 Fra mål til evaluering Faglige projekter Tværfagl. projekter Sociale projekter Fælles mål Bindende Bindende Vejledende Årsplan Ja Ja Ja Fokuspunkter Primær ev. form Ja Både test og andre Ja Både test og andre Ja Holdningspåvirkende

10 Redskaber i værktøjskassen Evalueringsformer i intern elevevaluering: Test Selvevaluering Dagbog og logbog Dialog elev elev og elev lærer Gruppedrøftelser Forældresamtaler Arbejds og udviklingsportfolioer

11 Stenen i evalueringsskoen Validitet og reliabilitet Mål eller normrelatering Brug af test i en dialogisk skolekultur Karakterers og udtalelsers tolkbarhed

12 Det centrale evalueringsprojekt

13 Projektets bestanddele En evalueringsportal En generel skriftlig vejledning om løbende intern evaluering Fagspecifikke inspirationsmaterialer Sprogscreeningsmaterialer til tosprogede småbørn og skolebørn It baserede test En offentlig kampagne

14 it test Skal være adaptive Skal være randomiserede Skal relatere til trinmålsenheder Skal være selvscorende Skal udgøre en databank fag for fag Udsat til skoleåret

15 it tests fordeling på klassetrin Kl.trin og fag Da læsning x x x x Matematik x x Engelsk x Naturfagene Geografi X Biologi X Fysik/kemi x Da som andetspr. x x

16 Tilbagemeldinger til Læreren Profilbeskrivels e for hver elev Testrapport for hver elev Testrapport for klassen Profiloversigt for klassen Skoleledelsen Oversigt over klasseresultater i hver test Skolen i alt pr. test, fag og klassetrin Antal testelever pr. klasse og på skolen De enkelte elevers score i alle test Kmb. Uvm. Til kmb: Skolernes gennemsnitsprofiler, elevtal og kommunen i alt Til Uvm.: De enkelte kommuners gennemsnitsprofiler, elevtal og landet i alt

17 Refleksionspunkter Hensigtsmæssig elevtestadfærd skolens dannelsesmål Skolernes it situation bookning og computerkapacitet Skolernes planlægningshorisont nu forlænget

18 Hvad kan man gøre som forældre

19 Som forældre til eget barn At støtte sit barns læring ved at give konstruktiv feedback på skolearbejdet At vise interesse for evalueringsprocessen At bidrage til klassens fællesskab At respektere skolen som barnets arbejdsplads

20 Som klasserepræsentanter At støtte skolens bestræbelser på at skabe et på samme tid trygt og udfordrende læringsmiljø At støtte loyalt og kreativt op om klassens arbejde, også mht. intern evaluering At fungere som et aktivt bagland for skolebestyrelsen

21 Som skolebestyrelsesmedlemmer Behandle intern evaluering inden for 44 s rammer mht. Stk. 1: Tilsyn med skolens virksomhed Stk. 2: Principper om Undervisningens organisering Skole hjem samarbejdet Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Stk. 10: Udtalelse og spørgsmål til kommunalbestyrelsen om alle skolens forhold Stk. 12: Behandle i årsberetning

22 Det kan lærerne gøre At sikre overensstemmelse med de centrale mål for undervisningen At tilrettelægge realistiske mål, der svarer til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger At kende og kunne vælge mellem forskellige evalueringsformer At fungere som elevens kritiske ven At bruge evalueringsresultaterne i tilrettelæggelsen af elevens fortsatte læring

23 Det kan skoleledelsen gøre Tilskynde til, at intern evaluering betragtes og bruges som et pædagogisk redskab til støtte for elevens læring og udvikling Tilrettelægge pædagogisk administrative rammer, der inviterer til systematisk, reflekteret, effektiviserende, inkluderende og motiverende brug af intern evaluering Bruge resultaterne af de it baserede test diagnostisk

24 Intern evaluering af bløde mål

25 Fra folkeskolelovens 1, stk. 2 og 3 Stk. 2: skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle Stk. 3: forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

26 Faghæfte 24 Omhandler elevernes alsidige personlige udvikling Omhandler hensigtserklæringer og eksempler og ikke bindende nationale mål Profilområder: Mange måder at lære på Lyst til at lære At lære sammen med andre

27 Hvad vil vi med intern evaluering?

28 Evaluering og sortering Kompetenceskiftet ved realafdelingen i 1972 Afskaffelsen af egnethedserklæringen til gymnasiet i 2001 Rummelighed og differentiering Holddannelse kriterier og principper

29 Evaluering og disciplinering Indre disciplin eller selvdisciplin, dvs. hvor adfærden er under kontrol af personen selv og baseret på accept af fælles normer eller på vilje til at indrette sig efter regler fastsat af fællesskabet eller af en selv. (Ole Varming i Enc.) (Med)ansvar for egen læring succes eller fiasko? Besværligt med, men umuligt uden?

30 Evaluering og læring God intern evaluering øger mulighederne for læring, fordi den Synliggør, hvilke mål der er nået og ikke nået Dokumenterer, at det kan nytte noget at gøre en indsats Indbyder til refleksion og planlægning Motiverer til øget læring

31 Hvorhen med intern evaluering? Øget læring for den enkelte elev Men ikke faglig læring alene Styrket handlekompetence Plads til kreativ udfoldelse Plads til divergent tænkning Elever, der er glade for skolen

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015 Reform - realisering Tåsingeskolen 2014-2015 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere