Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering."

Transkript

1 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: Den 22. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 8. april Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 22. marts 2013 med buslinje 3, Aarhus bybusser. I Aarhus sker indstigning ikke foran ved chaufføren men ad bussens midter- eller bagerste dør, hvorfor passageren selv skal billettere på bussen midterperron eller stemple sit kort bagest i bussen. Klageren steg på bussen ved Frydenlund. I følge klageren forsøgte hun fire gange at stemple sit klippekort uden held, idet maskinen bare peb, hvorefter hun satte sig på et sæde, og næste gang bussen stoppede, gik hun op for at tale med chaufføren. Ved stoppestedet Viborg/Vester Ringvej var der steget kontrollører på bussen, der ifølge klageren hindrede hende i at komme til at tale med chaufføren, og i at komme tilbage til maskine, hvor en anden passager havde overværet hendes forsøg med at stemple. Klageren blev dernæst kl. 11:23 pålagt en kontrolafgift på 750 kr. På kontrolafgiften er der på bagsiden noteret; Kunde havde et klippekort, som ikke kunne anvendes krøllet og slidt (gammelt). NB Kunde sur og tvær Havde ikke været hos chaufføren.

2 2 Den samme dag anmodede klageren om annullering af kontrolafgiften og gjorde her ovenstående gældende. Midttrafik afviste klagerens anmodning den med henvisning til rejsebestemmelserne vedrørende beskadiget klippekort, hvori det gøres gældende at passagerer med beskadiget klippekort skal billettere på anden vis. Klagerens klippekort så således ud: Bussens GPS vedr. de to stoppesteder ser således ud: PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at hun var på vej til tandlægen og havde parkeret sin bil ved Kvickly Frydenlund, at hun havde et klippekort med, der indtil den dag havde virket fint,

3 3 at hun fire gange forsøgte at stemple kortet, men at maskinen bare peb, at hun valgte at sætte sig ned, da bussen kørte videre. Da bussen standsede næste gang, forsøgte hun at henvende sig til chaufføren, men at der stod en kontrollør, og hindrede hende i at tale med ham, at hun prøvede at gå tilbage i bussen, hvor den pibende maskine var, idet der var en anden passager der havde overværet hendes forsøg på at stemple, men at kontrolløren nægtede at lytte, at hun slet ikke blev hørt, at hun var nødt til at skrive sit eget navn uden at kontrolløren prøvede, hvilket tangerer til racisme; da hun kommer fra Finland, er lille og mørk, og har arbejdet som skolelære i Danmark i de sidste 20 år, at der burde forventes at kontrollørerne opfører sig ordentligt, især fordi der var (små) børn med i bussen, at klippekortet ikke var gammelt. Hun kører bare sjældent i bus og når hun kører i bus, så betaler hun, hvis maskiner og klippekort ellers virker at hun stod på ved Frydenlund, lige på den modsatte side om det tidligere Kvickly (nu ny Fakta), at hun havde parkeret sin bil for at tage bussen, da det er vanskeligt at finde parkeringspladser ved tandlægen, at hun ved; at man ikke må gå unødvendigt i bussen når den kører og at buschaufføren heller ikke må tale med passagererne under kørsel. Derfor ventede hun til næste stoppested (Viborgvej) med at tale med chaufføren. Der er altså ingen busstoppested mellem Frydenlund og Viborgvej, men kontrolløren lyttede slet ikke, selvom hun sagde at hun var på vej til chaufføren, at hun har læst bestemmelser og notater igennem og undrer sig over det kontrolløren har skrevet. Står der "truer" i notaterne? Sur var hun, da hun ikke kunne komme frem til chaufføren, men nogle trusler var der ikke tale om. Der var mange mennesker i bussen, så hun spurgte ham "hvis han ikke syntes at det var pinligt", ikke at lade hende komme frem til chaufføren. Hvis det tolkes som trusler, ville hun ikke anklage ham for DÅRLIG opførsel, at hun er skuffet, over at han ikke troede på hende. Der var som sagt børn i bussen og voksne skal helst begå sig som rollemodeller overfor børnene, at så krøllet var hendes kort heller. Man kan ikke se på det at det ikke duer, og hun har endnu ikke afleveret det på rutebilstationen i Aarhus, men købt et nyt, samt at hun vedholder at passagererne ikke skal være nødt til at udskrive sine egene kontrolafgifter, men man kan hjælpe en kontrollør med at skrive sit navn, hvis man bliver mødt med respekt. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende,

4 4 at klageren oplyser, at hun parkerede sin bil ved Kvickly Frydenlund. På modsatte side af Frydenlundcentret er der et busstop, hvor hun er stået på, at ved næste busstop, Viborgvej/Vester Ringgade stod billetkontrollen på. Afstand mellem de to stop er ca. 600 meter og bussen skal igennem 2 lyskryds, at kontrolafgiften er udstedt kl. 11:24:27. Jf. GPS fra bus er den standset ved stoppested Frydenlund Centret kl. 11:19:30. Næste stop ved Viborgvej Vestre Ringgade er kl. 11:20:54, hvor billetkontrollørerne er stået på. Fra klageren er stået på bussen, og til at den holder ved næste stop, er der gået 1 minut og 24 sekunder, at kontrolløren ikke har skrevet truet. Kontrolløren har skrevet følgende: Kunden havde et klippekort, som ikke kunne anvendes, krøllet og slidt (gammelt). NB. Kunden sur og tvær. Havde ikke været hos chaufføren., at i forhold til Midttrafiks rejsebestemmelser om selvbillettering skal billetkontrolløren udstede en kontrolafgift til de kunder, der ikke kan fremvise en gyldig billet /kort. Kontrolløren kan ikke give tilladelse til at kunden efterfølgende giver chaufføren besked om evt. fejl på billetteringsudstyr. Det skal gøres straks jf. opslag på billetteringsudstyr, samt ar der ikke er noteret fejl på billetteringsudstyret, men som det fremgår af billetkontrollørens notat havde klageren et krøllet og slidt klippekort, hvilket har været årsag til at klippekortet ikke kunne stemples. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Midttrafik har forespurgt oplyst, at klippemaskinen blev afprøvet med et prøveklippekort, og at de øvrige passagerer i bussen, der anvendte klippekort til deres rejse havde stemplet i klippekortautomaten uden problemer. Prøveklippekortet er desværre ikke bevaret. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Det følger af bekendtgørelse af lov om trafikselskaber 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). Af Midttrafiks rejseregler fremgår følgende: Undtagelser for bybusserne i Århus. Århus Bybusser følger som hovedregel Midttrafiks rejsebestemmelser. Der er dog disse undtagelser. Billettering Du er selv ansvarlig for at være korrekt billetteret straks efter påstigning. Det betyder, at hvis du ikke er i besiddelse af: Gyldig billet og/eller gyldigt stemplet klippekort og/eller gyldigt periodekort, så skal du, når du stiger på bussen - og før du sætter dig - uden unødig ophold købe billet i den opstillede billetautomat eller stemple dit klippekort i de opstillede klippekortautomater. Hvis du

5 5 konstaterer, at køb af billet via billetautomat ikke er muligt, eller maskinafstemplingen ikke er korrekt, skal det straks meddeles til chaufføren. Kunder, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift på 750 kr. Fra Midttrafiks rejsebestemmelser omhandlende beskadiget klippekort: Den konkrete sag: Det fremgår af indklages rejsebestemmelser for bybusser i Aarhus, at passager skal sørge for straks at billettere, når de stiger på bussen. Ankenævnet lægger til grund, at klageren ikke havde sørget for korrekt straksbillettering, idet hun på en strækning på 600 meter tilbagelagt på 1 minut og 24 sekunder hverken havde stemplet sit kort, billetteret på anden vis eller kontaktet chaufføren, men i stedet ifølge egne oplysninger valgte at sætte sig på et sæde. Hun havde i kontrolsituationen ikke gyldig rejsehjemmel til rejsen, og kontrolafgiften er derfor pålagt med rette. Ifølge oplysningerne fra indklagede selskab er der ikke registeret fejl på klippemaskinen på det omhandlede tidspunkt. Det er derfor sandsynligt, at klagerens problemer med at stemple klippekortet skyldtes selve kortet, hvilket underbygges af kontrollørens oplysninger på kontrolafgiften om, at kortet var krøllet og slidt. Da det herefter beroede på klagerens forhold, at kortet ikke kunne stemples/klippes, kan indklagede selskab ikke pålægges ansvar i den forbindelse, og der har ikke foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren fritages for kontrolafgiften. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Midttrafik er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist.

6 6 Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 27. juni Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. for køb af SMS-billet efter påstigning. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0053 Klageren: XX 2100 København ø Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0173 Klageren: Århus Retshjælp på vegne XX 2100 København Ø Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort.

Restbeløb af kontrolafgift på 650 kr. for glemt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0068 Klageren: XX på vegne af YY 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVR nr.: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Restbeløb af kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen.

To kontrolafgifter á 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Bestilt efter eller samtidigt med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0130 Klageren: XX London Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: To kontrolafgifter á 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0117 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere