Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsregnskab 2014 bemærkninger"

Transkript

1 Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab 2014 pr. 30. juni Jf. reglerne for aflæggelse af halvårsregnskab skal dette ske på bevillingsniveau. Da bevillingsniveauet i Jammerbugt Kommune jf. Principper for økonomistyring er politikområde, er bemærkningerne knyttet hertil. Når der er tale om afvigelser mellem det oprindelige budget og det forventede regnskab kan der være to former for afvigelser, nemlig de tillægsbevillinger, der allerede er givet i 2014, og egentlige afvigelser i form af mer- eller mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Der vil nedenfor blive kommenteret på begge typer afvigelser. Det er vigtigt at pointere, at grundlaget for de forventede afvigelser er budgetopfølgning 2 pr , der er gennemført og drøftet i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Der er tale om de samme forventninger til årsresultatet. Men i halvårsregnskabet relateres årsresultatet til det oprindelige budget mens det i budgetopfølgningen relateres til det korrigerede budget (budget efter tillægsbevillinger). Kun de politikområder, hvor der er væsentlige afvigelser, er nævnt. Opgørelsen dækker både drift og anlæg. Bemærkningerne herunder er en del af halvårsregnskabet, og de vil således, sammen med regnskabsopgørelsen og regnskabsoversigten, blive indsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Indtægter I budgettet for 2014 var forventet indtægter fra skatter og tilskud på i alt 2.278,2 mio. kr. I forhold til denne forventning, bliver der jf. Budgetopfølgning 2 mindreindtægter på i alt 12,0 mio. kr. Der er en merindtægt på -2,5 mio. kr. på tilskuddene på grund af en positiv midtvejsregulering, der er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Til gengæld er der en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på i alt 13,9 mio. kr. Endelig er der en mindre regulering af skatterne på -0,6 mio. kr. på grund af lavere indtægter fra grundskyld og dødsboer.

2 Udgifter Helt overordnet set er der ved det aflagte halvårsregnskab på driftssiden en merudgift på 7,2 mio. kr. fra det oprindelige budget til det forventede regnskab. Det er imidlertid forventningen, at der i forbindelse med afslutningen af regnskab 2014 vil ske en overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2015 på ca. 10 mio. kr., hvorfor der samlet set i det skønnede regnskab vil være driftsudgifter, der er i størrelsesordenen 3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Vedrørende anlægsområdet er der forventning om mindreudgifter på 51,2 mio. kr. ift. det oprindeligt budgetterede hovedsagelig på grund af forsinkelsen af skolebyggeriet i Aabybro. Mindreudgiften modsvares af et reduceret låneoptag. I afsnittene nedenfor er der gjort rede for de vigtigste afvigelser såvel på drift som på anlæg. Børne- og Familieudvalget Politikområde 1 børnepasning Ved overførsel af over- og underskud mellem årene blev budgettet forøget med 3,6 mio. kr. Ved reguleringen ifbm. udmøntning af en strukturpulje blev budgettet forøget med 1,2 mio. kr. I budgetopfølgning 2 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes bl.a. reguleringer af børnetal i småbørnsgrupper og børnehaver, forventede mindreindtægter på forældrebetaling og større mellemkommunale betalinger. Afvigelsen kan således opgøres til 5,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Politikområde 2 undervisning og fritid Ved overførsel af over- og underskud mellem årene blev budgettet forøget med 2,1 mio. kr. I udmøntning af strukturpulje mv. blev budgettet reduceret med -0,7 mio. kr. I alt er budgettet således forøget med 1,4 mio. kr. På politikområdet forventes mindreudgifter i forhold til det oprindelige budget på 1,2 mio. kr. Heraf vedrører en stor del mellemkommunale betalinger (elever fra andre kommuner) og regulering af budgettet til SFO. I forhold til det oprindelige budget er afvigelsen således på kun 0,2 mio. kr. Politikområde 3 sundhed, forebyggelse og særlig indsats Ved overførsel af over- og underskud mellem årene blev budgettet forøget med 0,4 mio. kr. 2

3 Det forventes, at regnskabet vil ligge på dette niveau altså 0,4 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Politikområde 1 børnepasning I forbindelse med et uafsluttet anlægsprojekt på Børnehuset i Aabybro blev der ved tillægsbevilling overført 4,0 mio. kr. fra 2013 til Projektet afsluttes i 2014, og der er således en afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab på 4,0 mio. kr. Politikområde 2 undervisning og fritid Ved overførsel af anlægsmidler fra 2013 til 2014 blev der i alt overført 21,2 mio. kr. til Aabybro Skole og Nørhalne Skole samt til mindre skolerenoveringer. Det korrigerede budget ligger således på 109,7 mio. kr. Udbygningen af Nørhalne Skole samt de mindre renoveringsarbejder forventes gennemført efter planen. Derimod er projektet vedr. Aabybro Skole væsentligt forsinket, og på dette projekt forventes således en mindreforbrug på -80,9 ift. det korrigerede budget svarende til -61,5 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Beskæftigelsesudvalget Politikområde 5 arbejdsmarkedsområdet Der er på området kun givet en marginal tillægsbevilling, idet der er overført kr. fra 2013 til 2014 vedr. LBR. Ved budgetopfølgning 2 forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er tale om mindre afvigelser (+ og -) på flere områder. Væsentlige områder er kontanthjælp og aktivering, sygedagpenge, personlige tillæg og sociale formål. Politikområde 6 forsikrede ledige Budgettet er ikke ændret. Det skønnes, at der vil være et mindreforbrug på området på 2,3 mio. kr. pga. fald i ledigheden. 3

4 Social- og Sundhedsudvalget Politikområde 7- ældre- og handicapområdet I forbindelse med overførsel af over- og underskud er budgettet reduceret med -1,1 mio. kr., mens det er forøget med 0,9 mio. i forbindelse med en overførsel fra Sundhedsområdet og forøget med 0,8 mio. i forbindelse med udmøntning af en strukturpulje. Samlet er budgettet således forøget med 0,5 mio. kr. Regnskabet forventes i budgetopfølgning 2 at ligge 8,6 mio. kr. over det korrigerede budget. Dette skyldes færre indtægter fra andre kommuner som har borgere i ældretilbud i Jammerbugt Kommune og en tilgang på voksenhandicapområdet. Til gengæld er der mindreudgifter på udgifter til plejecentre. I forhold til det oprindelige budget er der tale om forventede merudgifter på 9,1 mio. kr. Politikområde 8 sundhedsområdet Budgettet for området er samlet korrigeret ned med -1,0 mio. kr., især på grund af overførsel af budgetbeløb til politikområde 7 og udmøntning af strukturpulje. Ved budgetopfølgning 2 forventes ingen afvigelser, og dermed er der en afvigelse til det oprindelige budget på skønnet -1,0 mio. kr. Politikområde 7- ældre- og handicapområdet I det oprindelige budget var der ikke afsat anlægsbudget på området. Der er dog ved tillægsbevilling overført midler til færdiggørelse af renoveringen af Pandrup Plejecenter og etablering af enkeltmandstilbud i Klim i alt 3,7 mio. kr. Det forventes, at regnskabet vil afspejle det korrigerede budget. Teknik- og Miljøudvalget Politikområde 9 - natur og miljø Det oprindelige budget er reduceret med -0,5 mio. kr. på grund af overførsler fra Det forventede regnskab forventes at ligge på niveau med det korrigerede budget. 4

5 Politikområde 10 infrastruktur og beredskab Budgettet er reduceret med kr. pga. overførsel. På tidspunktet for opgørelse af halvårsregnskabet forventes en mindreudgift på 6,3 mio. kr., idet det er forventningen, at et budgetbeløb på denne størrelse overføres fra drift til anlæg. Budgetbeløbet søges i budgetopfølgningssagen overført til anlæg, og herefter vil der være balance mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab. Samlet forventes således en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på -6,4 mio. kr. Politikområde 10 infrastruktur og beredskab Der er i det oprindelige budget afsat 8,5 mio. kr. til forskellige vej-, cykelsti- og havneprojekter. Der er overført 3,5 mio. kr. fra 2013 vedr. forskellige uafsluttede projekter, og det korrigerede budget er således på 12,0 mio. kr. Det forventes som nævnt ovenfor, at budgetbeløb på 6,3 mio. kr. overføres fra drift til anlæg, således at det korrigerede budget bliver på 18,3 mio. kr. Det forventes at regnskabet bliver på ca. 15 mio. kr., og at en væsentlig del af mindreorbruget vil blive søgt overført til 2015 til færdiggørelse af projektet med etablering af cykelsti mellem Kaas og Moseby. Samlet forventes således en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 6,8 mio. kr. Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget Politikområde 4 kultur og fritid Der er ved tillægsbevilling overført uforbrugte landdistriktsmidler samt kultur- og fritidsmidler på 3,2 mio. kr. fra 2013, og budgettet på området er således på 50,9 mio. kr. Det forventes, at det korrigerede budget overholdes, og i forhold til det oprindelige budget bliver der således tale om merudgifter på 3,2 mio. kr. Politikområde 4 kultur og fritid Ved budgetforliget for 2014 blev der afsat i alt 33,2 mio. kr. på området. Heraf var 30,0 mio. kr. afsat til renovering af Aabybro Hallen og 3,2 mio. kr. til øvrige projekter. Budgettet er reduceret med 3,4 mio. kr., især pga. overførsel af et merforbrug på Aabybrohallen fra Det skønnes, at regnskabet stort set vil svare til det korrigerede budget på 29,8 mio. kr. 5

6 Økonomiudvalget Politikområde 13 Administrativ organisation Det er i 2014 givet tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr., som skyldes overført mindreforbrug fra Der forventes i budgetopfølgning 2 et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Hovedårsagen hertil er, at på grund af større aktivitet på asylområdet afholdes væsentlig flere kommunale udgifter, der refunderes af Asylcenteret. Afvigelsen ift. det oprindelige budget skønnes således at blive på 1,2 mio. kr. Politikområde 15 kommunale ejendomme Der er på området givet tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. på grund af overførsler fra 2013 og udmøntning af strukturpulje. Et budgetbeløb på 3,4 mio. kr. forventes overført til anlæg til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Regnskabet skønnes således at blive på -0,2 mio. kr. hvilket er 2,2 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Politikområde 16 tværgående aktiviteter På grund af omplaceringer og overførsel fra 2013 er budgettet ved tillægsbevilling blevet forøget med 1,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -3,0 mio. kr. Dette skyldes især den forøgede aktivitet på asylområdet, der medfører øgede indtægter på fællesområdet på 3,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes således en mindreudgift på -2,0 mio. kr., Politikområde 15 kommunale ejendomme Det oprindelige budget på området var 0. Ved tillægsbevilling er der overført 5,3 mio. kr. fra 2013, og der er givet bevilling til salg af Skovhuset på -2,2 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 3,1 mio. kr. Det forventes, at budget på 3,4 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse overføres fra drift til anlæg, og der forventes yderligere salg, således at regnskabet skønnes at lande på -3,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes således en afvigelse på -3,2 mio. kr. 6

7 Forsyning Politikområde 11 forsyning Det oprindelige budget er på 0 mio. kr., idet det var forventningen, at der skulle overføres et uforbrugt beløb fra 2013 til etablering af nye genbrugspladser i Fjerritslev og Pandrup. Der er ved tillægsbevilling overført 5,1 mio. kr. til disse projekter. Der er desuden givet en bevilling på 0,9 mio. kr. til reetablering af et affaldsdeponi. Det forventes at der i 2014 anvendes 3,9 mio. kr., og dette bliver derfor afvigelsen til det oprindelige budget. 7

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere