05. Budget Andenbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05. Budget 2008. Andenbehandling"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume 05. Budget Andenbehandling Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder de i ændringsnotatet beskrevne ændringer til budgettet, at 1/6 Bestyrelsen budgetbogen inklusive bilag herefter udtrykker Movias budget for 2008, og at kommunernes og regionernes á conto bidrag til Movia i 2008 meddeles kommunerne og regionerne i overensstemmelse hermed i henhold til vedtægten. Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at tiltræde direktionens indstilling med følgende ændringer: o De fælles driftsudgifter reduceres med i alt 10 mio. kr., heraf 5 mio. kr. udmøntet i en reduktion af udviklingspuljen fra 15 mio. kr. til 10 mio. kr., og de resterende 5 mio. kr. udmøntes af direktionen o Et skønsmæssigt rammebeløb på 8 mio. kr. omplaceres fra rutespecifikke udgifter til fælles administrationsudgifter. Fremtidige beslutninger om denne sag fastlægges af bestyrelsen i forlængelse af den under dagsordenens punkt 4 besluttede revisorvurdering af de rutespecifikke udgifter. Bent Larsen og Evan Lynnerup udtrykte betænkelighed ved revisorundersøgelsens værdi og tog forbehold for flytningen af 8 mio. kr. fra rutespecifikke udgifter til fælles administrative udgifter. Bent Larsen uddybede dette til protokollen: "Region Hovedstaden ønsker, at der afsættes 3 millioner kr. til 20 minutters drift på Frederiksværkbanen i 2008, når lokomotivfører situationen tillader det, og at brugte busser i udbuddet af regionale buslinier overholder samme EU-miljøstandard som nye busser. Begge beløb inden for de økonomiske rammer før reduktionen af de 10 millioner kr. under administrationsudgifter," at direktionen sammen med Region Sjælland inden udgangen af 2007 udmønter en negativ budgetregulering på 16,7 mio. kr., som sikrer, at Region Sjællands samlede tilskud til Movia er uændret i forhold til førstebehandlingen den 28. juni Forslag til udmøntning forelægges bestyrel-

2 2/6 sen på mødet den 13. december 2007, at budgetbogen inklusive bilag tilrettes jf. ovenstående og herefter udtrykker Movias budget for 2008, og at kommunernes og regionernes á conto bidrag til Movia meddeles kommunerne og regionerne i overensstemmelse hermed i henhold til vedtægten. Sagsfremstilling: Overordnede budgetovervejelser Trafik og trængsel er et stadigt stigende problem i Movias område, specielt i og omkring hovedstaden, men også på det overordnede vejnet og i købstæderne. En prognose for 2030 fra Danmarks Transportforskning forudsiger en markant ændret arbejdsdeling mellem den individuelle og den kollektive trafik, men hvis det skal lykkes, er det nødvendigt, at bus, tog og metro opgraderes, så det kollektive system udgør et reelt alternativ såvel i tid som komfort til bilen. Men realisering af dén vision kræver, at udviklingen sættes i gang nu! I den aktuelle debat om Infrastrukturkommissionens arbejde fokuseres på baneog metroinvesteringer, som er statslige anliggender, men det er ikke tilstrækkeligt til at løfte opgaven. Bustrafikken er og vil være et helt centralt element i en samlet trafikløsning, både som fødesystem til baner og metro, men også som primært befordringsmiddel for store befolkningsgrupper. Bustrafikken har sammenlignet med tog og metro mindre rejsehastighed og komfortniveau. Til gengæld kan højklassede busløsninger etableres hurtigt, fleksibelt og relativt billigt. Det er vigtigt, at der allerede nu igangsættes et arbejde med en langsigtet vision for busser og letbaners rolle til løsning af morgendagens trafikale udfordringer. Overordnede tendenser De udviklingstendenser, der har indflydelse på Movias muligheder for ved egen hjælp at sikre en fortsat central placering og rolle i fremtidens trafiklandskab, lægger aktuelt begrænsninger på mulighederne frem for at understøtte dem. Den pludselige og kraftige passagerafvandring, som satte ind i slutningen af 2006 og som er et fælles problem for alle aktører i den kollektive trafik, er fortsat i 2007 og må nu vurderes delvis at være af varig karakter.

3 3/6 Omkostningerne til køb af bustrafik stiger generelt mere end den generelle prisudvikling, og det betyder, at i det omfang takststigningsloftet og fremskrivningen af kommunernes og regionernes bloktilskud ikke matcher omkostningsudviklingen, vil kommunernes og regionernes økonomiske muligheder for at opretholde et uændret serviceniveau blive udhulet. For 2008 forventes priserne for bus- og lokalbanetrafik at stige med 4,4 pct., mens takststigningen er begrænset af et loft på 3,0 pct. og statens generelle pris- og lønopregning er fastsat til 2,7 pct. Den samlede udhuling af bus- og banetrafikkens finansieringsgrundlag kan på det grundlag skønnes til ca. 47 mio. kr. i Det skal i den forbindelse bemærkes, at konsekvensen af det bebudede lovforslag om ændring af forskellige afgiftslove ikke er indregnet i budgettet. Lovforslaget vil, hvis det gennemføres, ophæve busselskabernes adgang til refusion for energiafgift og CO2-afgift for brændstof anvendt i busser i offentlig servicetrafik. Loven træder i givet fald i kraft den 1. januar 2008 og vil medføre en forøgelse af brændstofomkostningerne med ca. 70 pct. Der sker i øjeblikket en øget markedskoncentration i form af færre, men større busentreprenører, som vil kunne indebære en begrænsning af konkurrence på markedet. Det er en yderligere trussel for det fremtidige prisniveau. Højkonjunkturen og det ophedede arbejdsmarked er medvirkende til, at det er vanskeligere at rekruttere og fastholde chauffører og lokomotivførere. Konsekvenserne heraf er, at det er desto vanskeligere at forfølge en offensiv satsning med mere og bedre service, når virkeligheden er, at planlagt kørsel må aflyses på grund af personalemangel. Der er med andre ord lagt adskillige sten i vejen for, at Movia på det korte sigt kan føre en ekspansiv strategi ud i livet hvad angår den offentlige servicetrafik med bus og lokalbaner. Det foreliggende budgetforslag må ses i denne sammenhæng.

4 4/6 Overordnet budgetresumé Passagerudviklingen Passagertallet for busser og lokalbaner har i første halvdel af 2007 i gennemsnit ligger 6 pct. under samme periode i Det er en så kraftig tilbagegang, at budgettet for 2008 bærer præg af den, og forventningen til passagertallet er derfor reduceret med 13 mio. passagerer i forhold til budgettet for Tilbagegangen er ikke jævnt fordelt på kommunerne; der er endog ganske betydelige variationer fra kommune til kommune. Disse variationer forstærker nødvendigheden af, at kommunerne agerer helhedsorienteret og betragter den kollektive trafik som et fælles anliggende med et fælles commitment. Udbudet af bustrafik Der sker løbende tilpasninger af bustrafikken. Kommunerne og regionerne har indmeldt ønsker til serviceniveauet for 2008, og samlet set budgetteres en reduktion af det samlede udbud med køreplanstimer sammenlignet med 2007, hvoraf størstedelen er en konsekvens af naturlige omlægninger på Amager, når metroen introduceres på stykket til lufthavnen. De timer skal ses i sammenhæng med en samlet mængde på 4,6 mio. køreplanstimer. Behovsstyret trafik Handicapbefordringen er udsat for svagt vigende kundeantal og lavere aktivitetsniveau i form af færre ture. Det er nødvendigt løbende at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen og samtidig opretholde et attraktivt serviceniveau for brugerne af systemet. Den øvrige behovsstyrede trafik kan se frem til aktivitetsudvidelse, idet der forventes indgået aftaler, som indebærer, at Movia overtager kørselsadministrationen for den Koordinerende Funktion for Specialundervisning i Hovedstadsregionen, KFS samt den siddende patientbefordring i Region Sjælland. Konkrete aftaler er ikke indgået, og den eventuelle aktivitetsudvidelse er derfor ikke indarbejdet i budgettet. Det er en bærende forudsætning, at disse nye, afgrænsede aktiviteter er fuldt finansieret af de involverede kommuner og regioner. Lokalbaner Lokalbanerne er udsat for samme vigende passagerudvikling som bustrafikken, men samtidig gennemgår banerne i disse år en foryngelseskur med omfattende investeringer i kundevendte forbedringer. Nye tog, moderniserede stationsforhold og opgradering af skinnenettet til højere kørehastigheder er en milliardinvestering, som skal give banerne øget passa-

5 5/6 gertilgang. På de indre linjer pågår et reorganiseringsprojekt med henblik på at udvikle den mest hensigtsmæssige organisationsform for sektoren. Løn og administration Udgifter til løn og administration udviser en nedgang i forhold til 2007 opgjort i faste priser. Da 2007-budgettet overvejende er en sammenlægning af de tre tidligere trafikselskabers løn- og administrationsbudgetter, er realnedgangen bemærkelsesværdig i henseende til Movias større opgaveportefølje, herunder ikke mindst det mere intensive samarbejde med de kommunale og regionale interessenter. Det skal bemærkes, at Movias budget reelt er sammensat af 47 delbudgetter, idet tilskudsbehovet er fordelt på de 45 kommuner og to regioner. Med et sådant detaljeringsniveau slår enhver budgetafvigelse på eksempelvis en enkelt buslinje fuldt igennem på den eller de kommuner/regioner, hvis tilskud til Movia er påvirket af vedkommende buslinje. Den naturlige budgetudjævnende effekt af et samlet budget er dermed ikke til stede. Budgetforslaget til andenbehandling Bestyrelsen førstebehandlede budgettet for 2008 den 28. juni Bestyrelsen tiltrådte direktionens indstilling, at Budgetforslaget danner grundlag for det budgetmateriale, som Movia ifølge vedtægten senest den 9. august skal sende til kommunerne og regionerne, og at Budgetforslaget bearbejdes yderligere frem til andenbehandlingen den 13. september, herunder med indregning af de ikke konkretiserede kommunale indmeldinger samt eventuelle aktuelle vurderinger af passagertal og prisindeks idet De omdelte tilrettede afsnit 9.3 og 9.4 til budgetbogen indarbejdes Budgettet tilføjes bemærkninger om at finansiering af det af HUR overtagne driftslån på 120 mio. kr. og det påtænkte lån på 5,9 mio. kr. til etableringsomkostninger ikke er afklaret Det præciseres, hvordan administrationsomkostninger til den behovsstyrede trafik indgår i budgettet

6 6/6 Resultatet af budgetbearbejdningen er beskrevet i vedlagte ændringsnotat og er indarbejdet i vedlagte budgetbog. Det samlede driftstilskudsbehov er opskrevet med 36,7 mio. kr. til i alt 1.795,2 mio. kr. 14,4 mio. kr. af tilskudsforøgelsen er en følge af ændret budgetopstilling for behovsstyret trafik, og har ikke realøkonomisk effekt for kommunerne. Det samlede kommunale driftstilskud er på 1.136,1 mio. kr., og er opskrevet med 47,7 mio. kr., mens det samlede regionale tilskud er reduceret med 11 mio. kr. til 659,1 mio. kr. Det bemærkes, at Region Hovedstadens forudsætning om at indregne leasingydelserne vedrørende Lokalbanens nye tog i anlægsudgifterne i stedet for driftsudgifterne indgår i denne tilskudsnedskrivning. Det bemærkes, at budgetforslaget er udarbejdet efter uændrede principper for fordeling af administrative og rutespecifikke udgifter. Det bemærkes, at Statsforvaltningerne for Hovedstaden og Sjælland ikke har afgjort spørgsmålet om fordeling af busdriftsudgifter for buslinjer, der kører i 2 eller flere kommuner. Ved udmeldingen af á conto bidragene til kommunerne og regionerne tages der forbehold for dette. Behandling: Bilag: 1. Ændringsnotat til B08 2. behandling 2. Budgetbog 2008 med bilag

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget 2016 1 2 Busselskabets

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2014 2. behandling 12. september 2013 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dato: 17.06.2010 J. nr.: 00-01-06-1-1 INIT.: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 25. juni 2010 kl. 15.00 17.00 Sted: Hovborg Kro, Hovborg Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 6 Medlemmer:

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 29. oktober2013 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere