Budget Specielle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 Specielle bemærkninger

2 Kultur- og Fritidsudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Generelt Kulturområdet Fritidsområdet Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet Specifikationer økonomi

3 et Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget Kultur- og Fritidsudvalget 3% Landdistrikt er- og grænseover skridende samarbejde 1% Øvrige udvalg 97% Fritidsområdet 44% Kulturområdet 56% Oversigt over udvalgsområdetspolitikområder Regnskab 2013 Opr. budget kr. i 2015 niveau Serviceudgifter Kulturområdet Fritidsområdet Landdistrikter og grænseoverskridende samarbejde Udvalget i alt

4 Generelt et har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 88,306 mio. kr. Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser. Derudover vælger byrådet en række øvrige aktiviteter for at sikre et bredt tilbud af kultur og fritidsaktiviteter, som er med til at gøre Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund vækstkommune at bo i, bosætte sig i og besøge. Foreninger, aktører og institutioner i kulturog fritidslivet er forankringspunkter for det civilsamfundsmæssige engagement. Udvalgets aktiviteter er med til at optimere indsatsen ialle forvaltninger og påalle udvalgs områder. Kulturområdet Området omfatter Folkebiblioteker Museer Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturområdet Regnskab 2013 Opr. budget kr. i 2015 niveau Folkebiblioteker Museer Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Politikområdet i alt

5 Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Øvrige områder 48% Kulturområdet 53% Musikarrangementer 10% Andre kulturelle opgaver 21% Folkebibliotek er 57% Teater 1% Museer 11% Overordnede målsætninger (vision, mål) Arbejdet på kulturområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik og i Bibliotekspolitikken. Kultur- og Fritidspolitikken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde.målsætningen for Borger- og Aktivitetshuse samt samarbejdet med råd og nævn, er at skabe forankringspunkter for borgernes engagement. Målene på museumsområdet indfries primært i samarbejde med Museum Sønderjylland og i overensstemmelse med museumsloven. Museet skal udvikle og udbrede viden og bevidsthed om kultur, kunst og naturhistorie i Sønderjylland og verden omkring os, som en uomgængelig del af det sønderjyske kulturliv og en vigtig aktør i den danske og internationale videnskabsog kulturverden. Musikskolen har som målsætning at fremstå som et tilbud til alle børn og unge i kommunen både geografisk, socialt og fagligt. Samtidig virker musikskolen generelt til fremme af kommunens musikmiljø i samarbejde med kommunens øvrige musikliv og understøtter dermed Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområder om at sikre en god fødekæde og samarbejde på tværs. Musikskolens mål er at give eleverne mulighed for at udvikle sig bedst muligt musikalsk, både individuelt og i fællesskab. Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling med afsæt i følgende politiske målsætninger: Borgernes tilgængelige bibliotek Borgernes bevægende bibliotek Borgernes inviterende bibliotek 232

6 Bibliotekerne er alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling. Bibliotekerne er kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte understøtter Sund Vækst og bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune. I er målsætningen for den grænseoverskridende kulturaftale for Sønderjylland Slesvig at Fremme interkulturelle kompetencer Styrke det fælles kulturrum Styrke talentudviklingen Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Kulturområdet arbejder konkret med følgende tiltag for at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op til: Implementering af de vedtagne kriterier for eventpuljen Optimering af eventsamarbejde med detailhandel og turisme. Gennemførelse af projektet Campusråd Styrkelse af kendskabet til og brugen af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører Implementerer brugen af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører, ved lokalefordelingen til sæson Den Grænseoverskridende kulturaftale skal evalueres og processen mod en aftale startes op. Iværksættelse af et følgeprojekt til KulturDialog, der giver støtte til grænseoverskridende mikroprojekter. Indfrielse af ambitionerne i Kultur- og Fritidspolitikken I samarbejde med Børn & Skole understøttes foreninger/kulturaktørers deltagelse i implementeringen af Den Åben Skole. På baggrund af udarbejdelse af forretningsplan for Teater i Aabenraa, skal antallet af forestillinger øges, og foreningen skal have balance i deres regnskab, for at der kan indgås aftale med foreningen vedrørende På biblioteksområdet vil der blandt andet ske en videreudvikling og implementering af de ideer og erfaringer, der er afdækket i 2014 gennem det nationale projekt Folkets Bibliotek, hvor Aabenraa Bibliotekerne er blevet undersøgt og analyseret ud fra et antropologisk perspektiv. Tilsvarende skal resultaterne af modelkommuneforsøget Danmark Læser, der løber i implementeres. Som pilotkommune skal Aabenraa Bibliotekerne sammen med kommunens skolebiblioteker implementere det nye nationale fælles bibliotekssystem. Endelig forventes det, at udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek er så langt, at den fælles nationale løsning kan implementeres og blive Aabenraa Bibliotekernes digitale bibliotekstilbud til borgerne. forudsætninger Folkebiblioteker Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og public service-begrebet får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Felsted, Rødekro, Tinglev og Bov, Boblebussen og det digitale bibliotek Alle bibliotekerne har åbent hver 233

7 dag undtaget den fra kl I den selvbetjente åbningstid har borgerne adgang til at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer, men der er ikke mulighed for at blive betjent af personale. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa bibliotek, 30 timer på Bov bibliotek, 29 timer på Rødekro bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. Biblioteket er et vigtigt interface med borgerneog via arrangementer, aktiviteter og facilitering samt funktionerne som mødested og performativt rum, understøtter biblioteket borgernes oplysning, læring, oplevelse og civilsamfundsmæssige engagement, og dermed Sund Vækst. Museer Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har 19 afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kunsthistorisk Museum Aabenraa med underafdelingerne Oldermorstoft i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.økonomiaftalen med Museum Sønderjylland udløber ved udgangen af Aftalen evalueres i første kvartal 2015 og genforhandles medio Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer: Deutsches Schulmuseum Kalvø Museum Tilskud til DSI Frøslevlejren Tilskud til Frøslevlejrens Museum Teater tet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 12 af kommunens 40 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Aftalen med Sønderjyllandshallen er indgået for perioden Teaterforeningen skal i 2015 implementere en forretningsplan der sigter mod at bringe foreningens budget i balance. Tilskud til børneteater er en årlig ramme der fastsættes af et ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteaterbørneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge. Musikarrangementer tet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl.aabenraa skoleorkester,der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. I budget er der endvidere indarbejdet udgifter og tilskud vedrørende Høje Kolstrup projektet. Dansk tysk Musikdag (DDM) er et projektsamarbejde mellem syv danske og tyske musikskoler fra Region Sønderjylland-Schleswig, hvor Aabenraa Musikskole er vært i Projektet er sponseret fra KulturegionSønderylland-Schleswig. Musikskolens undervisningstilbud tilgodeser både bredde- og elite, og ressourcerne er tilpasset brugernes engagement og arbejdsindsats. 234

8 Der er i budget indarbejdet en besparelse på -0,270 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 10. november 2014 forslag til udmøntning af besparelsen der kan påvirke Musikskolens tilbud og takster. Musikskolen indtægter Opr. budget Beredskabskatalog tilbud/takster Statstilskud (ca. 13% af lærerløn) Refusionsordning (Kulturministeriet) Deltagerbetaling Instrumentleje/øvrige indtægter Ansøgte Puljer og projektmidler kr. i 2015 Niveau Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter) Folkeskoleprojekt (Undervisningsministeriet) Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/kunstfonden) -150 Dansk- Tysk Musikskoledag (Kulturregion Sønderjylland-Schleswig) -225 Udvalget i alt Andre Kulturelle opgaver Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af seks borger-/aktivitets-/kulturhuse, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring, samt tre væresteder med bogudlån. Dertil kommer blandt andet kommunes Eventpulje, Spotlight Aabenraa, hvoraf 95% fordeles af et i september måned året forud. Venskabsbysamarbejdeter flyttet til politikområdet kultur i budgettet for 2016 blev forhøjet i forbindelse med budgetlægning , da der må påregnes ekstraudgifter idet Aabenraa skal være værtsby. tet rummer også midler til Billedkunstrådet og til Kulturelt Samråd, der fordeler tilskud til græsrodsaktører i kulturlivet. Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Dette gælder også en række fælles sønderjyske kultur- og fritidsaktiviteter. Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål. 235

9 1.000 kr. i 2015 niveau Faste aftaler vedr. Kulturelle formål Netto beløb Aftale Postmestergården Fast Gratisdage i Sønderjyllandshallen Udløb 2015 Den Sønderjyske Garde Fast Aabenraa Brassband Fast Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester Fast Det Sønderjyske Tattoo Fast Grænselandsudstillingen Fast Padborg Jernbaneorkester Fast Annonce Forårs koncert Fast DSI Frøslevlejren Fast Julemærkehjem Fast Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund Udløb 2015 Kulturdialog Udløb 2020 ALTv 92 Studiecentrum 49 i alt Nye/ændringer af aftaler/fremskrivning

10 Ændringer indarbejdet på politikområdet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Udbud hobby/besk.materialer Udbud lyskilder Udbud institutionsmøbler og legetøj Damms gård til udv.vedligehold Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparerende foranstaltninger Udbud telefon Udbud Køkkenudstyr/service Udbud trykkeriydelser Beredskabskatalog lønniveau tilpasning beredskabskatalog musikskole tilbud/takster Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Venskabsbyer flyttet til kulturområdet Nygadebygning Dialogbaseret aftalestyring rødekro fra Fritid Afledt drift Damms Gaard Kompensation ifm. Fratræd Tj.mand Eventpulje ØU til Event KF Udvidelser i alt Ændringer i alt

11 Fritidsområdet Området omfatter Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre Fritidsfaciliteter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (folkeoplysning) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud (folkeoplysning) Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Sociale formål Regnskab Fritidsområdet 2013 Grønne områder og naturpladser 686 Opr. budget kr. i 2015 niveau Stadion og idrætsanlæg Andre Fritidsfaciliteter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (folkeoplysning) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud (folkeoplysning) Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Sociale formål 6 Politikområdet i alt

12 Andel af udvalgets samlede udgifter Øvrige områder 53% Fritidsområdet 47% Fordeling af udgifterne på politikområdet Fritidsaktiviteter 0% 0% Fritidsfacili idrætsan- Andre Stadion og 0% -teter læg 8% 0% Folkeoplys -ningsområdet 39% udenfor folkeoplysningsloven 1% Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 12% Idrætsfaciliteter for børn og unge 40% Overordnede målsætninger (vision, mål) Arbejdet på fritidsområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik Politiken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde. Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte idrætsfaciliteter er fundamentet for en sund og aktiv befolkning der deltager i fællesskabet omkring idrætsudbud. Det folkeoplysende arbejde er et attraktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og indsluse nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag For at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, sundere, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op, til arbejder Fritidsområdet med følgende konkrete tiltag: Øge kendskabet til og brugen af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører Implementering af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører, ved lokalefordelingen til sæson Udarbejdelse af analyse af afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller. Indgåelse af nye harmoniserede aftaler med kommunale og selvejende haller pr. 1. januar Aktive Ferie-aktiviteter skal udbredes til også at omfatte en elektronisk oversigt for vinter- og efterårsferien Implementering af den vedtagne nye organisation for Elite Aabenraa Konceptet primo Indfrielse af ambitionerne som Breddeidrætskommune. 239

13 Aabenraa Kommune er af Kulturministeriet og NordeaFonden udpeget til Breddeidrætskommune i perioden , på baggrund af en ansøgning med fokus på tværfagligt samarbejde omkring sundhed og bevægelse for kommunens borgere. forudsætninger Andre Fritidsfaciliteter Gennem eliteidrætskonceptet fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på eliteniveau. Konceptet er et forpligtende samarbejde der sikrer, at styregruppen holder et overordnet fokus på at etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter sikre den sportslige kapacitet i klubberne så der skabes bedre rammer for talentudvikling gensidig inspiration og samarbede inden for de forskellige idrætsgrene Netværk mellem udøvere på tværs af idrætsgrene præsentere idrætslige resultater Elite Aabenraa udvikles i overensstemmelse med Team Danmarks anbefalinger for talentudvikling. Yde økonomisk støtte via Eliteidrætspuljen Endvidere uddeles der erkendtligheder for vundne mesterskaber samt priser i henhold til kriterier for uddeling af erkendtligheder. Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere. Ved kommercielle aktiviteter afregnes der for brug af pladsen og dens faciliteter. Der er afsat en pulje hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter der fordeles af Aabenraa Fritidsråd. Der er afsat en pulje til Fritidsevents, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september året forud. Sponsoratet med Sønderjyske E udløber ved udgangen af 2015, og skal eventuelt genforhandles. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen et indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller, heri er der indeholdt timer årligt til skolernes benyttelse. Aftalerne med hallerne er 1 årige og udfærdiges i 4. kvartal Idrætsfaciliteter for børn og unge Der er indgået aftaler om dialogbaseret aftalestyring med Bov Svømmehal, Tinglev Idrætscenter, Aabenraa Stadion, Agoraen samt Rødekro Hallen, Hjordkær Hallen og Fladhøj Hallen i Rødekro, Aabenraa stadion. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er i 2014 gennemført en udbudsrunde omkring varetagelse af en del af de grønne områder, og der er indgået en 3-årig kontrakt for Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridtning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl, Felsted, Kollund. Endvidere afregnes der tilskud til prioritetsgæld samt tilskud til de selvejende haller der foretager pasning af boldbaner. 240

14 Der er afsat midler i 2015 og 2016 til en midlertidig projektmedarbejder, der skal varetage opgaven med at udføre og koordinere de forskellige opgaver, der kommer i overgangsfasen indtil multiarenaen er opført og selve driften af det nye center er fastlagt og implementeret. Fælles formål (folkeoplysning) Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme der omfatter voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Tilskuddene er en hjørnesten for den frivillighedskultur der præger Aabenraa Kommunes kulturelle profil. Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, reguleringspulje til at imødegå ændringer i medlemstal m.m. i foreningerne, analyse af halområdet og puljen til nye initiativer. Folkeoplysende voksenundervisning Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter. Tilskuddet til undervisning beregnes således: Tilbud Beregningsgrundlag Max. andel af beregningsgrundlag Almen undervisning og studiekreds Faktiske udgifter lærer- og lederløn 1/3 Foredrag Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag 1/3 Handicapundervisning Faktiske udgifter lærer- og lederløn 8/9 Instrumentalundervisning Faktiske udgifter lærer- og lederløn 5/7 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde). Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer over 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af et, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller over 65 år end hvad der svarer tildet enkelte medlems årskontingent. Medlemstilskud Maksimalt tilskud Børn- og unge under 25 år 140 kr. Handicappede 560 kr kr. Under leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse 241

15 med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften. Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre kr. Lokaletilskud (folkeoplysning) Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %. Forsamlingshuse får et aktivitetsbestemt tilskud efter en konkret ansøgning. Derudover modtager enkelte forsamlingshuse specielle tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter. Folkeoplysende foreninger afregner et gebyr for brug af idræts- og svømmehaller Gebyrordning Idrætshaller Svømmehaller Minihaller Gebyr pr. time 60 kr. 60 kr. 37 kr. Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven til Aktiv Ferie, giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet. 242

16 Ændringer indarbejdet i budgettet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Energibesparende foranstaltninger Udbud lyskilder Udbud telefon Udbud trykkeriydelser Dialogbaseret aftalestyring Rødekro til Kultur Beredskabskatalog lønniveau tilpasning Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Tinglev skole til Tinglevhallerne energi Ompl. Mellem Agoraen og HKS Ompl. Mellem halleje og 10.kl Ompl. halleje mellem BUU og KFU Opsparede midler 4% - Bov Svømmehal 150 Drift multiarena Udvidelser i alt Ændringer i alt

17 Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde Området omfatter Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikter Landdistrikt og grænseoverskridende samarbejde Regnskab 2013 Opr. budget kr. i 2015 niveau Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriker 354 Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Landdistrikt og grænseoverskridende sam- Fordeling af udgifterne på politikområdet 0% 0% 0% 0% Erhvervsservice og iværksætter Øvrige områder 100% Overordnede målsætninger (vision, mål) Via Grænsetrekanten er målet at binde Stadt Flensborg samt Sønderborg og Aabenraa Kommuner sammen i erhvervsmæssig sammenhæng, og dermed styrke området som vækstregion. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Området er søgt flyttet til Økonomiudvalgets område i budgetkontrollen pr. 30. september 2014, da det ligger under Erhvervsservice & værksætteri og primært varetager opgaver vedrørende erhvervsudvikling. forudsætninger Erhvervsservice og iværksætteri tet dækker det tidligere Interreg projekt Grænsetrekanten og er en fortsættelse heraf. tet indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi. 244

18 Ændringer indarbejdet på politikområdet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Venskabsbyer flyttet til kulturområdet Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Udvidelser i alt Ændringer i alt

19 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet kr Opr. overslagsår Pris- og lønfremskrivning P/L Byrådsbeslutninger Nygadebygning Afledt drift Damms Gaard Opsparede midler 4% - Bov svømmehal Tekniske korrektioner Omplaceringer m/udvalg Kompensation ifm. Fratræd Tj.mand Eventpulje ØU til Event KF Udbud hobby/besk.materialer Udbud lyskilder Udbud institutionsmøbler og legetøj Damms gård til udv.vedligehold Tinglev skole til Tinglevhallerne energi Ompl. Mellem Agoraen og HKS Ompl. Mellem halleje og 10.kl Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstantninger bibl Halleje fra BUU til KFU Kompensation fratræd. Tj.Mand Udbud trykkeriydelser, køkken, tlf Reduktioner Beredskabskatelog - musikskole Beredskabskatelog - lønniveau tilpasning Regeringsaftale, herunder L&C Ændringsforslag Politisk ændringsforslag - musikskole Drift af multiarena Aabenraa Ændringer i alt Godkendt budget i alt

20 Specifikationer økonomi Politikområde Profitcenter Beskrivelse 2015 overslag 2016 overslag 2017 overslag 2018 Serviceområde Kulturområdet Folkebiblioteker Tingl. Bibl Felsted Bibl Rødekro Bibl Bov Bibl Aabenraa Bibl.-øvr Aabenraa Bibl.-led/a Folkebiblioteker i alt Museer Deutsches Schulmuseu Frøslevl.Museum DSI Frøslevlejren Aftale Museum SDRJ Kalvø Museum Museer i alt Teatre Teatervirksomhed Teatre i alt Musikarrangementer Skoleorkester Musikråd Aabenraa Musiksk.-øv Aab.Musiksk.-led/adm Musikarrangementer i alt

21 Andre kulturelle opgaver Idrætsanl.& Strande Akt.h. Nygade-led/ad Borgersal Tingl.-øvr Borgerhuset Rødek Akt.huset Bov-led/ad Nygadebyg.-øvr Billedkunstr./kultpr Kulturel Samråd Tilskud Kulturområde Venskabsbysamarbejde Flagrosetter Akt. Nygade-øvr Væreste.Bylderup Byg Værested Bolderslev Værested Bovrup Lokalarkiver Værest.B.B.Indkøb Vedl. af kunst Faste aft. Kul.formå KU's midler til ku.a Kulturaftalen Cafeen, Nygadehuset Eventpulje(kultur) Borgers.Ti.-led/adm Akt.huset Bov-øvr Nygadebyg.-led/adm Damm`s Gård - led/ad Damm`s Gård - øvrige Handleplan Kulturomr Andre kulturelle opgaver i alt Kulturområdet i alt Fritidsområdet Stadion og idrætsanlæg Kortlæg/anal.halomr Stadion og idrætsanlæg i alt

22 Andre fritidsfaciliteter Idrætsanl.& Strande Handleplan Fritidsom Håndbold Atletik Sejlsport Svømning Forvaltning Golf Markedsf.tilsk.idræt Tilsk.eliteidræt Tilsk.akt.Fritidsomr Erkendtligheder Eventpulje - Fritid Fritidsråd Andre fritidsfaciliteter i alt Fælles udgifter skolevæsenet Skolernes halleje Fælles udgifter skolevæsenet i a Idrætsfaciliteter for børn/unge Vej- og Gadebelys Idrætsanl.& Strande Fælles Konto Opkr.kom.ud.areal Boldersl.idrætsanl Bylderup idrætsanl Ravsted idrætsanl Tinglev idrætsanl Rens fritidsformål Aabenraa stadion Høje Kolst. Idrætsa Løjt Idrætsanlæg Ensted Idrætsanlæg Fårhus sportspl Barak Tennisb. Lundtoft/Bo Eftersyn grønne omr Byskoven i Tinglev Agoraen, Aab

23 Grænsehallerne Hjordkærhallen Fladhøjhallen Rødekrohallen Kliplev Hallen Felsted Hallen Tinglevhallen Søsportsklubhus Koll Aabenraa sv/idrætsh Bov Svømmehal Tinglev svømmebad Multiarena Idrætsfaciliteter for børn/unge Fælles formål Folkeopl/Fritidsakt Fælles formål i alt Folkeoplysende voksenunderv Folkeopl.Voks.underv Bylderup Foredragsf DATS Sønderjysk kr FOF (Bov) Frøslev Sangforening Gigtf.Opl.kreds Kliplev Sogns Voksen Musikalsk Aftenhøjsk Padborg Sangkor Sønderjysk Folkekor Valdemarhus Padborg Åbenrock Folkeoplysende voksenunderv. I Frivilligt folkeoplysende foren.a Fri.folkeopl.forearb Coveni Ungdomsklub Fårhus Ungdomsklub Ravsted Ungdomsklub Frivilligt folkeoplysende foren.a

24 Lokaletilskud Lokaletilskud Lokaletilskud i alt Fritidsaktiviteter uden for folkeo Ferieakt.for børn Breddeidr.km Fritidsaktiviteter uden for folkeo Fritidsområdet i alt Erhvervsservice Erhvervsservice og iværksætter Grænseoverskr.Samarb Erhvervsservice og iværksætter Erhvervsservice i alt Serviceområdet i alt Anlæg Kulturområdet Museer Museum Sdj Museer i alt Andre kulturelle opgaver Pulje øvrige anlæg Andre kulturelle opgaver i alt Kulturområdet i alt Fritidsområdet Idrætsfaciliteter for børn/unge Pulje Udv. Aab. Idrætscenter Idrætsfaciliteter for børn/unge Fritidsområdet i alt Anlæg i alt Kultur og Fritidsudvalget i alt

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Budget Kultur og Fritidsudvalget

Budget Kultur og Fritidsudvalget 2017 2020 Kultur og Fritidsudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets politikområder... 254 Generelt... 254 Kultur og Fritid området... 255 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus Ændret den 13. april 2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye lokaler til)... 3 3 Find

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Budget Kultur- og Fritidsudvalget

Budget Kultur- og Fritidsudvalget 2016 2019 Kultur- og Fritidsudvalget Indholdsfortegnelse 2016 2019... 235 et... 235 Oversigt over udvalgsområdets politikområder... 236 Generelt... 236 Kulturområdet... 237 Fritidsområdet... 244 Landdistrikter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Ny tilskudsmodel på idrætsfacilitetsområdet

Ny tilskudsmodel på idrætsfacilitetsområdet Bilag 1 Ny tilskudsmodel på idrætsfacilitetsområdet Baggrund Tilskudsmodellerne på idrætsfacilitetsområdet er ikke harmoniseret siden kommunesammenlægningen, hvilket betyder, at der i dag eksisterer forskellige

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere