Budget Specielle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 Specielle bemærkninger

2 Kultur- og Fritidsudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Generelt Kulturområdet Fritidsområdet Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet Specifikationer økonomi

3 et Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget Kultur- og Fritidsudvalget 3% Landdistrikt er- og grænseover skridende samarbejde 1% Øvrige udvalg 97% Fritidsområdet 44% Kulturområdet 56% Oversigt over udvalgsområdetspolitikområder Regnskab 2013 Opr. budget kr. i 2015 niveau Serviceudgifter Kulturområdet Fritidsområdet Landdistrikter og grænseoverskridende samarbejde Udvalget i alt

4 Generelt et har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 88,306 mio. kr. Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser. Derudover vælger byrådet en række øvrige aktiviteter for at sikre et bredt tilbud af kultur og fritidsaktiviteter, som er med til at gøre Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund vækstkommune at bo i, bosætte sig i og besøge. Foreninger, aktører og institutioner i kulturog fritidslivet er forankringspunkter for det civilsamfundsmæssige engagement. Udvalgets aktiviteter er med til at optimere indsatsen ialle forvaltninger og påalle udvalgs områder. Kulturområdet Området omfatter Folkebiblioteker Museer Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturområdet Regnskab 2013 Opr. budget kr. i 2015 niveau Folkebiblioteker Museer Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Politikområdet i alt

5 Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Øvrige områder 48% Kulturområdet 53% Musikarrangementer 10% Andre kulturelle opgaver 21% Folkebibliotek er 57% Teater 1% Museer 11% Overordnede målsætninger (vision, mål) Arbejdet på kulturområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik og i Bibliotekspolitikken. Kultur- og Fritidspolitikken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde.målsætningen for Borger- og Aktivitetshuse samt samarbejdet med råd og nævn, er at skabe forankringspunkter for borgernes engagement. Målene på museumsområdet indfries primært i samarbejde med Museum Sønderjylland og i overensstemmelse med museumsloven. Museet skal udvikle og udbrede viden og bevidsthed om kultur, kunst og naturhistorie i Sønderjylland og verden omkring os, som en uomgængelig del af det sønderjyske kulturliv og en vigtig aktør i den danske og internationale videnskabsog kulturverden. Musikskolen har som målsætning at fremstå som et tilbud til alle børn og unge i kommunen både geografisk, socialt og fagligt. Samtidig virker musikskolen generelt til fremme af kommunens musikmiljø i samarbejde med kommunens øvrige musikliv og understøtter dermed Kultur- og Fritidspolitikkens indsatsområder om at sikre en god fødekæde og samarbejde på tværs. Musikskolens mål er at give eleverne mulighed for at udvikle sig bedst muligt musikalsk, både individuelt og i fællesskab. Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling med afsæt i følgende politiske målsætninger: Borgernes tilgængelige bibliotek Borgernes bevægende bibliotek Borgernes inviterende bibliotek 232

6 Bibliotekerne er alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling. Bibliotekerne er kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte understøtter Sund Vækst og bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune. I er målsætningen for den grænseoverskridende kulturaftale for Sønderjylland Slesvig at Fremme interkulturelle kompetencer Styrke det fælles kulturrum Styrke talentudviklingen Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Kulturområdet arbejder konkret med følgende tiltag for at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op til: Implementering af de vedtagne kriterier for eventpuljen Optimering af eventsamarbejde med detailhandel og turisme. Gennemførelse af projektet Campusråd Styrkelse af kendskabet til og brugen af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører Implementerer brugen af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører, ved lokalefordelingen til sæson Den Grænseoverskridende kulturaftale skal evalueres og processen mod en aftale startes op. Iværksættelse af et følgeprojekt til KulturDialog, der giver støtte til grænseoverskridende mikroprojekter. Indfrielse af ambitionerne i Kultur- og Fritidspolitikken I samarbejde med Børn & Skole understøttes foreninger/kulturaktørers deltagelse i implementeringen af Den Åben Skole. På baggrund af udarbejdelse af forretningsplan for Teater i Aabenraa, skal antallet af forestillinger øges, og foreningen skal have balance i deres regnskab, for at der kan indgås aftale med foreningen vedrørende På biblioteksområdet vil der blandt andet ske en videreudvikling og implementering af de ideer og erfaringer, der er afdækket i 2014 gennem det nationale projekt Folkets Bibliotek, hvor Aabenraa Bibliotekerne er blevet undersøgt og analyseret ud fra et antropologisk perspektiv. Tilsvarende skal resultaterne af modelkommuneforsøget Danmark Læser, der løber i implementeres. Som pilotkommune skal Aabenraa Bibliotekerne sammen med kommunens skolebiblioteker implementere det nye nationale fælles bibliotekssystem. Endelig forventes det, at udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek er så langt, at den fælles nationale løsning kan implementeres og blive Aabenraa Bibliotekernes digitale bibliotekstilbud til borgerne. forudsætninger Folkebiblioteker Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og public service-begrebet får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Felsted, Rødekro, Tinglev og Bov, Boblebussen og det digitale bibliotek Alle bibliotekerne har åbent hver 233

7 dag undtaget den fra kl I den selvbetjente åbningstid har borgerne adgang til at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer, men der er ikke mulighed for at blive betjent af personale. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa bibliotek, 30 timer på Bov bibliotek, 29 timer på Rødekro bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. Biblioteket er et vigtigt interface med borgerneog via arrangementer, aktiviteter og facilitering samt funktionerne som mødested og performativt rum, understøtter biblioteket borgernes oplysning, læring, oplevelse og civilsamfundsmæssige engagement, og dermed Sund Vækst. Museer Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har 19 afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kunsthistorisk Museum Aabenraa med underafdelingerne Oldermorstoft i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.økonomiaftalen med Museum Sønderjylland udløber ved udgangen af Aftalen evalueres i første kvartal 2015 og genforhandles medio Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer: Deutsches Schulmuseum Kalvø Museum Tilskud til DSI Frøslevlejren Tilskud til Frøslevlejrens Museum Teater tet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 12 af kommunens 40 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Aftalen med Sønderjyllandshallen er indgået for perioden Teaterforeningen skal i 2015 implementere en forretningsplan der sigter mod at bringe foreningens budget i balance. Tilskud til børneteater er en årlig ramme der fastsættes af et ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteaterbørneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge. Musikarrangementer tet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl.aabenraa skoleorkester,der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. I budget er der endvidere indarbejdet udgifter og tilskud vedrørende Høje Kolstrup projektet. Dansk tysk Musikdag (DDM) er et projektsamarbejde mellem syv danske og tyske musikskoler fra Region Sønderjylland-Schleswig, hvor Aabenraa Musikskole er vært i Projektet er sponseret fra KulturegionSønderylland-Schleswig. Musikskolens undervisningstilbud tilgodeser både bredde- og elite, og ressourcerne er tilpasset brugernes engagement og arbejdsindsats. 234

8 Der er i budget indarbejdet en besparelse på -0,270 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 10. november 2014 forslag til udmøntning af besparelsen der kan påvirke Musikskolens tilbud og takster. Musikskolen indtægter Opr. budget Beredskabskatalog tilbud/takster Statstilskud (ca. 13% af lærerløn) Refusionsordning (Kulturministeriet) Deltagerbetaling Instrumentleje/øvrige indtægter Ansøgte Puljer og projektmidler kr. i 2015 Niveau Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter) Folkeskoleprojekt (Undervisningsministeriet) Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/kunstfonden) -150 Dansk- Tysk Musikskoledag (Kulturregion Sønderjylland-Schleswig) -225 Udvalget i alt Andre Kulturelle opgaver Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af seks borger-/aktivitets-/kulturhuse, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring, samt tre væresteder med bogudlån. Dertil kommer blandt andet kommunes Eventpulje, Spotlight Aabenraa, hvoraf 95% fordeles af et i september måned året forud. Venskabsbysamarbejdeter flyttet til politikområdet kultur i budgettet for 2016 blev forhøjet i forbindelse med budgetlægning , da der må påregnes ekstraudgifter idet Aabenraa skal være værtsby. tet rummer også midler til Billedkunstrådet og til Kulturelt Samråd, der fordeler tilskud til græsrodsaktører i kulturlivet. Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Dette gælder også en række fælles sønderjyske kultur- og fritidsaktiviteter. Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål. 235

9 1.000 kr. i 2015 niveau Faste aftaler vedr. Kulturelle formål Netto beløb Aftale Postmestergården Fast Gratisdage i Sønderjyllandshallen Udløb 2015 Den Sønderjyske Garde Fast Aabenraa Brassband Fast Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester Fast Det Sønderjyske Tattoo Fast Grænselandsudstillingen Fast Padborg Jernbaneorkester Fast Annonce Forårs koncert Fast DSI Frøslevlejren Fast Julemærkehjem Fast Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund Udløb 2015 Kulturdialog Udløb 2020 ALTv 92 Studiecentrum 49 i alt Nye/ændringer af aftaler/fremskrivning

10 Ændringer indarbejdet på politikområdet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Udbud hobby/besk.materialer Udbud lyskilder Udbud institutionsmøbler og legetøj Damms gård til udv.vedligehold Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparerende foranstaltninger Udbud telefon Udbud Køkkenudstyr/service Udbud trykkeriydelser Beredskabskatalog lønniveau tilpasning beredskabskatalog musikskole tilbud/takster Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Venskabsbyer flyttet til kulturområdet Nygadebygning Dialogbaseret aftalestyring rødekro fra Fritid Afledt drift Damms Gaard Kompensation ifm. Fratræd Tj.mand Eventpulje ØU til Event KF Udvidelser i alt Ændringer i alt

11 Fritidsområdet Området omfatter Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre Fritidsfaciliteter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (folkeoplysning) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud (folkeoplysning) Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Sociale formål Regnskab Fritidsområdet 2013 Grønne områder og naturpladser 686 Opr. budget kr. i 2015 niveau Stadion og idrætsanlæg Andre Fritidsfaciliteter Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (folkeoplysning) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud (folkeoplysning) Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Sociale formål 6 Politikområdet i alt

12 Andel af udvalgets samlede udgifter Øvrige områder 53% Fritidsområdet 47% Fordeling af udgifterne på politikområdet Fritidsaktiviteter 0% 0% Fritidsfacili idrætsan- Andre Stadion og 0% -teter læg 8% 0% Folkeoplys -ningsområdet 39% udenfor folkeoplysningsloven 1% Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 12% Idrætsfaciliteter for børn og unge 40% Overordnede målsætninger (vision, mål) Arbejdet på fritidsområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik Politiken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde. Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte idrætsfaciliteter er fundamentet for en sund og aktiv befolkning der deltager i fællesskabet omkring idrætsudbud. Det folkeoplysende arbejde er et attraktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og indsluse nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag For at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, sundere, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op, til arbejder Fritidsområdet med følgende konkrete tiltag: Øge kendskabet til og brugen af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører Implementering af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører, ved lokalefordelingen til sæson Udarbejdelse af analyse af afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller. Indgåelse af nye harmoniserede aftaler med kommunale og selvejende haller pr. 1. januar Aktive Ferie-aktiviteter skal udbredes til også at omfatte en elektronisk oversigt for vinter- og efterårsferien Implementering af den vedtagne nye organisation for Elite Aabenraa Konceptet primo Indfrielse af ambitionerne som Breddeidrætskommune. 239

13 Aabenraa Kommune er af Kulturministeriet og NordeaFonden udpeget til Breddeidrætskommune i perioden , på baggrund af en ansøgning med fokus på tværfagligt samarbejde omkring sundhed og bevægelse for kommunens borgere. forudsætninger Andre Fritidsfaciliteter Gennem eliteidrætskonceptet fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på eliteniveau. Konceptet er et forpligtende samarbejde der sikrer, at styregruppen holder et overordnet fokus på at etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter sikre den sportslige kapacitet i klubberne så der skabes bedre rammer for talentudvikling gensidig inspiration og samarbede inden for de forskellige idrætsgrene Netværk mellem udøvere på tværs af idrætsgrene præsentere idrætslige resultater Elite Aabenraa udvikles i overensstemmelse med Team Danmarks anbefalinger for talentudvikling. Yde økonomisk støtte via Eliteidrætspuljen Endvidere uddeles der erkendtligheder for vundne mesterskaber samt priser i henhold til kriterier for uddeling af erkendtligheder. Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere. Ved kommercielle aktiviteter afregnes der for brug af pladsen og dens faciliteter. Der er afsat en pulje hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter der fordeles af Aabenraa Fritidsråd. Der er afsat en pulje til Fritidsevents, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september året forud. Sponsoratet med Sønderjyske E udløber ved udgangen af 2015, og skal eventuelt genforhandles. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen et indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller, heri er der indeholdt timer årligt til skolernes benyttelse. Aftalerne med hallerne er 1 årige og udfærdiges i 4. kvartal Idrætsfaciliteter for børn og unge Der er indgået aftaler om dialogbaseret aftalestyring med Bov Svømmehal, Tinglev Idrætscenter, Aabenraa Stadion, Agoraen samt Rødekro Hallen, Hjordkær Hallen og Fladhøj Hallen i Rødekro, Aabenraa stadion. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er i 2014 gennemført en udbudsrunde omkring varetagelse af en del af de grønne områder, og der er indgået en 3-årig kontrakt for Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridtning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl, Felsted, Kollund. Endvidere afregnes der tilskud til prioritetsgæld samt tilskud til de selvejende haller der foretager pasning af boldbaner. 240

14 Der er afsat midler i 2015 og 2016 til en midlertidig projektmedarbejder, der skal varetage opgaven med at udføre og koordinere de forskellige opgaver, der kommer i overgangsfasen indtil multiarenaen er opført og selve driften af det nye center er fastlagt og implementeret. Fælles formål (folkeoplysning) Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme der omfatter voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Tilskuddene er en hjørnesten for den frivillighedskultur der præger Aabenraa Kommunes kulturelle profil. Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, reguleringspulje til at imødegå ændringer i medlemstal m.m. i foreningerne, analyse af halområdet og puljen til nye initiativer. Folkeoplysende voksenundervisning Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter. Tilskuddet til undervisning beregnes således: Tilbud Beregningsgrundlag Max. andel af beregningsgrundlag Almen undervisning og studiekreds Faktiske udgifter lærer- og lederløn 1/3 Foredrag Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag 1/3 Handicapundervisning Faktiske udgifter lærer- og lederløn 8/9 Instrumentalundervisning Faktiske udgifter lærer- og lederløn 5/7 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde). Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer over 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af et, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller over 65 år end hvad der svarer tildet enkelte medlems årskontingent. Medlemstilskud Maksimalt tilskud Børn- og unge under 25 år 140 kr. Handicappede 560 kr kr. Under leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse 241

15 med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften. Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre kr. Lokaletilskud (folkeoplysning) Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %. Forsamlingshuse får et aktivitetsbestemt tilskud efter en konkret ansøgning. Derudover modtager enkelte forsamlingshuse specielle tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter. Folkeoplysende foreninger afregner et gebyr for brug af idræts- og svømmehaller Gebyrordning Idrætshaller Svømmehaller Minihaller Gebyr pr. time 60 kr. 60 kr. 37 kr. Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven til Aktiv Ferie, giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet. 242

16 Ændringer indarbejdet i budgettet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Energibesparende foranstaltninger Udbud lyskilder Udbud telefon Udbud trykkeriydelser Dialogbaseret aftalestyring Rødekro til Kultur Beredskabskatalog lønniveau tilpasning Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Tinglev skole til Tinglevhallerne energi Ompl. Mellem Agoraen og HKS Ompl. Mellem halleje og 10.kl Ompl. halleje mellem BUU og KFU Opsparede midler 4% - Bov Svømmehal 150 Drift multiarena Udvidelser i alt Ændringer i alt

17 Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde Området omfatter Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikter Landdistrikt og grænseoverskridende samarbejde Regnskab 2013 Opr. budget kr. i 2015 niveau Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriker 354 Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Landdistrikt og grænseoverskridende sam- Fordeling af udgifterne på politikområdet 0% 0% 0% 0% Erhvervsservice og iværksætter Øvrige områder 100% Overordnede målsætninger (vision, mål) Via Grænsetrekanten er målet at binde Stadt Flensborg samt Sønderborg og Aabenraa Kommuner sammen i erhvervsmæssig sammenhæng, og dermed styrke området som vækstregion. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Området er søgt flyttet til Økonomiudvalgets område i budgetkontrollen pr. 30. september 2014, da det ligger under Erhvervsservice & værksætteri og primært varetager opgaver vedrørende erhvervsudvikling. forudsætninger Erhvervsservice og iværksætteri tet dækker det tidligere Interreg projekt Grænsetrekanten og er en fortsættelse heraf. tet indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi. 244

18 Ændringer indarbejdet på politikområdet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer (1.000 kr.) Reduktioner: Venskabsbyer flyttet til kulturområdet Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Udvidelser i alt Ændringer i alt

19 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet kr Opr. overslagsår Pris- og lønfremskrivning P/L Byrådsbeslutninger Nygadebygning Afledt drift Damms Gaard Opsparede midler 4% - Bov svømmehal Tekniske korrektioner Omplaceringer m/udvalg Kompensation ifm. Fratræd Tj.mand Eventpulje ØU til Event KF Udbud hobby/besk.materialer Udbud lyskilder Udbud institutionsmøbler og legetøj Damms gård til udv.vedligehold Tinglev skole til Tinglevhallerne energi Ompl. Mellem Agoraen og HKS Ompl. Mellem halleje og 10.kl Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstantninger bibl Halleje fra BUU til KFU Kompensation fratræd. Tj.Mand Udbud trykkeriydelser, køkken, tlf Reduktioner Beredskabskatelog - musikskole Beredskabskatelog - lønniveau tilpasning Regeringsaftale, herunder L&C Ændringsforslag Politisk ændringsforslag - musikskole Drift af multiarena Aabenraa Ændringer i alt Godkendt budget i alt

20 Specifikationer økonomi Politikområde Profitcenter Beskrivelse 2015 overslag 2016 overslag 2017 overslag 2018 Serviceområde Kulturområdet Folkebiblioteker Tingl. Bibl Felsted Bibl Rødekro Bibl Bov Bibl Aabenraa Bibl.-øvr Aabenraa Bibl.-led/a Folkebiblioteker i alt Museer Deutsches Schulmuseu Frøslevl.Museum DSI Frøslevlejren Aftale Museum SDRJ Kalvø Museum Museer i alt Teatre Teatervirksomhed Teatre i alt Musikarrangementer Skoleorkester Musikråd Aabenraa Musiksk.-øv Aab.Musiksk.-led/adm Musikarrangementer i alt

21 Andre kulturelle opgaver Idrætsanl.& Strande Akt.h. Nygade-led/ad Borgersal Tingl.-øvr Borgerhuset Rødek Akt.huset Bov-led/ad Nygadebyg.-øvr Billedkunstr./kultpr Kulturel Samråd Tilskud Kulturområde Venskabsbysamarbejde Flagrosetter Akt. Nygade-øvr Væreste.Bylderup Byg Værested Bolderslev Værested Bovrup Lokalarkiver Værest.B.B.Indkøb Vedl. af kunst Faste aft. Kul.formå KU's midler til ku.a Kulturaftalen Cafeen, Nygadehuset Eventpulje(kultur) Borgers.Ti.-led/adm Akt.huset Bov-øvr Nygadebyg.-led/adm Damm`s Gård - led/ad Damm`s Gård - øvrige Handleplan Kulturomr Andre kulturelle opgaver i alt Kulturområdet i alt Fritidsområdet Stadion og idrætsanlæg Kortlæg/anal.halomr Stadion og idrætsanlæg i alt

22 Andre fritidsfaciliteter Idrætsanl.& Strande Handleplan Fritidsom Håndbold Atletik Sejlsport Svømning Forvaltning Golf Markedsf.tilsk.idræt Tilsk.eliteidræt Tilsk.akt.Fritidsomr Erkendtligheder Eventpulje - Fritid Fritidsråd Andre fritidsfaciliteter i alt Fælles udgifter skolevæsenet Skolernes halleje Fælles udgifter skolevæsenet i a Idrætsfaciliteter for børn/unge Vej- og Gadebelys Idrætsanl.& Strande Fælles Konto Opkr.kom.ud.areal Boldersl.idrætsanl Bylderup idrætsanl Ravsted idrætsanl Tinglev idrætsanl Rens fritidsformål Aabenraa stadion Høje Kolst. Idrætsa Løjt Idrætsanlæg Ensted Idrætsanlæg Fårhus sportspl Barak Tennisb. Lundtoft/Bo Eftersyn grønne omr Byskoven i Tinglev Agoraen, Aab

23 Grænsehallerne Hjordkærhallen Fladhøjhallen Rødekrohallen Kliplev Hallen Felsted Hallen Tinglevhallen Søsportsklubhus Koll Aabenraa sv/idrætsh Bov Svømmehal Tinglev svømmebad Multiarena Idrætsfaciliteter for børn/unge Fælles formål Folkeopl/Fritidsakt Fælles formål i alt Folkeoplysende voksenunderv Folkeopl.Voks.underv Bylderup Foredragsf DATS Sønderjysk kr FOF (Bov) Frøslev Sangforening Gigtf.Opl.kreds Kliplev Sogns Voksen Musikalsk Aftenhøjsk Padborg Sangkor Sønderjysk Folkekor Valdemarhus Padborg Åbenrock Folkeoplysende voksenunderv. I Frivilligt folkeoplysende foren.a Fri.folkeopl.forearb Coveni Ungdomsklub Fårhus Ungdomsklub Ravsted Ungdomsklub Frivilligt folkeoplysende foren.a

24 Lokaletilskud Lokaletilskud Lokaletilskud i alt Fritidsaktiviteter uden for folkeo Ferieakt.for børn Breddeidr.km Fritidsaktiviteter uden for folkeo Fritidsområdet i alt Erhvervsservice Erhvervsservice og iværksætter Grænseoverskr.Samarb Erhvervsservice og iværksætter Erhvervsservice i alt Serviceområdet i alt Anlæg Kulturområdet Museer Museum Sdj Museer i alt Andre kulturelle opgaver Pulje øvrige anlæg Andre kulturelle opgaver i alt Kulturområdet i alt Fritidsområdet Idrætsfaciliteter for børn/unge Pulje Udv. Aab. Idrætscenter Idrætsfaciliteter for børn/unge Fritidsområdet i alt Anlæg i alt Kultur og Fritidsudvalget i alt

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus Ændret den 13. april 2015 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Booking ansøgninger i Conventus

Booking ansøgninger i Conventus Booking ansøgninger i Conventus 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel information... 2 2 Følgende faciliteter skal bookes elektronisk (Der kommer løbende nye lokaler til)... 3 3 Find

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Regnskab 2013. 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 150 107 107 109 I -54-205 -87-89

Regnskab 2013. 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 150 107 107 109 I -54-205 -87-89 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Kultur og Fritid U 40.021 59.493 60.217 60.104 I -5.401-6.605-6.487-6.614

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Aftaleenheder 97,3

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 123 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritid 124 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere