Bavnehøj mølle. Havvindmølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bavnehøj mølle. Havvindmølle"

Transkript

1 Baunhøj mølle Havvindmølle Bavnehøj mølle Havvindmølle Sikker Hjemmeside: Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: Fax:

2

3 Forord I Norddjurs Kommune - budget ser vi fremad. Det gør vi ved at sætte skub i den lokale økonomi ved en markant satsning på at udnytte det vækst- og udviklingspotentiale, vi har i kommunen. Vi skal finde trygheden i forandringen, og vi skal finde de svar, der passer til os og derved skabe særlige Norddjurs-løsninger. Således kan borgerne i Norddjurs Kommune i 2012 se frem til øget indsats inden for vækst og udvikling, hvor særligt fire temaer er i fokus: Job og udvikling Bosætning og infrastruktur Velfærd, uddannelse og svage grupper Medborgerskab, borgerservice og omstilling af Norddjurs Kommune På anlægssiden har vi store ambitioner, hvilket betyder, at budget 2012 indeholder en øget anlægsaktivitet specielt indenfor børne- og ungeområdet, der bringer Norddjurs i front. Norddjurs Kommune står som mange andre af landets kommuner i en vanskelig situation præget af stigende udgiftspres og begrænsede ressourcer. Denne ubalance betyder et stort pres på kommunekassen, hvilket har været et vigtigt udgangspunkt i arbejdet med budgetlægningen for Vi har målrettet gået efter at få en skattestigning for at få et indtægtsmæssigt bidrag til at fjerne den strukturelle ubalance. Med skattestigningen til 25,1 pct. arbejder vi os hen imod at få samme arbejdsbetingelser som langt de fleste andre kommuner i Østjylland. I budgetarbejdet har vi lagt stor vægt på at skabe en økonomisk bæredygtig kommune for at danne et holdbart fundament for fremtiden. Kommunens borgere og medarbejdere har været inddraget tidligt i budgetprocessen, hvilket har resulteret i mange gode ideer og forslag til, hvorledes midlerne kan prioriteres. Denne dialog og involvering af kommunens borgere vil fortsætte de kommende år. God læselyst! Jan Petersen Borgmester

4

5 Indholdsfortegnelse FORORD... 1 NORDDJURS KOMMUNES BUDGETOVERSIGT BUDGETFORLIG - VÆKST OG UDVIKLING I NORDDJURS KOMMUNE DEN AKTUELLE ØKONOMISKE SITUATION BUDGETBEMÆRKNINGER - GENERELLE INDTÆGTER DRIFTSUDGIFTERNE FINANSIELLE KONTI LIKVIDITET BEVILLINGSNIVEAU OG BEVILLINGSBINDINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE BUDGETBEMÆRKNINGER FAGUDVALGENE BUDGETBEMÆRKNINGER ØKONOMIUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER ARBEJDSMARKEDSUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER KULTUR- OG UDVIKLINGSØKONOMIUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER VOKSEN- OG PLEJEUDVALGET POLITIKKER OG AFTALER ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER AFTALE OM KOMMUNERNES ØKONOMI OVERSIGTER AUTORISERET HOVEDOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT SERVICEUDGIFTER I BUDGET INVESTERINGSOVERSIGT ANLÆG - TYPEOPDELT TAKSTOVERSIGT TAKSTER, DER ER GODKENDT AF KOMMUNALBESTYRELSEN TAKSTER, DER IKKE SKAL GODKENDES AF KOMMUNALBESTYRELSEN...129

6 1 Norddjurs Kommunes budgetoversigt Budgetbalance Regnskab 2010 Budget alle beløb i mio. kr prisniveau 2011 prisniveau Skatter Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Lov- og cirkulæreprogrammet Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Øvrige anlæg disponeret ikke disponeret Anlægsindtægter 0 Kvalitetsfond: disponeret ikke disponeret Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Skattefinansieret resultat Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse(-) -forbrug(+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Serviceniveau udmeldt af KL Budget 2012 serviceniveau Diff. Afvigelse i pct ,01 1

7 2 Budgetforlig - Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune Budget er grundlaget for en firårig aftale om økonomien i Norddjurs Kommune. Vækst i job og erhverv Udvikling i bosætning, infrastruktur Velfærd, uddannelse og indsats overfor svage grupper i økonomisk stramme tider Medborgerskab, borgerservice og omstilling af Norddjurs Kommune 2.1 Den aktuelle økonomiske situation 2011 er præget af store globale økonomiske udfordringer. Dette kan også mærkes i Norddjurs Kommune og har stor betydning for budgetlægningen for Ved budgetlægningen for 2011 var det tydeligt, at der var en stor strukturel ubalance i Norddjurs Kommune. Intentionen var at løse en del af denne ubalance ved en skattestigning. Det undlod vi af respekt for det kommunale fællesskab. En skattestigning i Norddjurs Kommune ville formentlig have udløst en sanktion til alle kommuner. For at klare os gennem 2011 fik vi frigivet en del af de deponerede midler. Tanken var så, at vi skulle hæve skatten i 2012, og det blev lagt ind i budgettet. I aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2012 blev der imidlertid ikke afsat en skattepulje, og muligheden for en skattestigning afhang derfor af, om andre kommuner ville sænke skatten. Allerede i foråret 2011 viste det sig, at enderne i budgettet for 2011 ikke kunne nå sammen. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor en række besparelser den såkaldte forsikringspulje. Denne forsikringspulje hjælper os i budgetlægningen for Men den grundlæggende ubalance i Norddjurs Kommunes budget skal stadig løses. Det betyder, at der allerede er sparet 17,179 mio. kr. i 2012 budgettet og stigende til 24,128 mio. kr. i 2013, 24,928 mio. kr. i 2014 og 25,128 mio. kr. i Men den grundlæggende ubalance skal stadig løses og det er utilfredsstillende, at dette skal ske ved fortsatte serviceforringelser. Derfor skal Norddjurs Kommunes indtægtsside styrkes gennem en skatteforhøjelse og et intensivt arbejde for yderligere indtægter. Skattestigning i Norddjurs Kommune har i 2011 en indkomstskatteprocent på 24,6 pct., hvilket er under den gennemsnitlige skatteprocent for landet som helhed, og den skatteprocent som vore nabokommuner og øvrige sammenligningskommuner har mulighed for at opkræve Kommuneskat Norddjurs Kommune 24,6 Sammenligningskommuner gennemsnit 25,5 Nabokommuner: Syddjurs Kommune 25,4 Favrskov Kommune 25,7 Randers Kommune 25,6 Aarhus Kommune 24,4 Landsgennemsnit 24,9 Kilde: 2

8 Vi ønsker at have samme udgangspunkt som andre kommuner til at løse de økonomiske udfordringer, og det er derfor naturligt at have en skatteprocent i samme niveau. Budgetforslaget indeholder en skatteforhøjelse på 0,5 pct. point i 2012 og 1 pct. point i overslagsårene med en grundskyldsforhøjelse til 34 promille. Grundskyld i og øvrige indtægter For at styrke kommunens indtægter ophæves fritagelsen for grundskyld for ungdomsuddannelsesinstitutioner, fri- og efterskoler. Der budgetteres med indtægter fra salg af de tidligere plejehjem på 9,5 mio. kr. i hvert af årene , som står ledig som følge af den tidligere vedtagne ældrebolighandlingsplan. I 2012 forventes øgede indtægter bl.a. via ansættelse af en trafikmedarbejder. Hermed forstærkes kommunens indsats for eksterne midler, der kan fremme udviklingen af Norddjurs Kommune gennem statslige og regionale puljer. Der er af forsigtighedsmæssige grunde ikke budgetteret med indtægter fra disse indsatser. Flere borgere er fortsat en målsætning og en række initiativer i aftalen har til formål at gøre Norddjurs Kommune mere attraktiv som bopælskommune. Dette vil ikke kunne påvirke indtægter i 2013, men bidrage til et bedre indtægtsbudget senere. I budgettet for forventes en årligmidtvejsregulering på 7 mio. kr. som følge af ændrede forudsætninger. Driftsreserve Driftsreserven på 8 mio. kr. genindføres i , idet der ønskes ikke-disponerede midler i 2013 til serviceforbedringer på de borgernære områder, hvor Norddjurs Kommune ligger særlig lavt. Driftsreserven kan i overslagsårene anvendes til at imødegå besparelser og modvirke manglende indtægtsforbedringer i overslagsårene. Puljen til servicerammeforbedringerne øges med 16,5 mio. kr. årligt i perioden Vækst og udvikling i job og erhverv Større kulturelle og sportslige begivenheder samt erhvervsmæssigt interessante aktiviteter i Norddjurs Kommune medvirker til, at kommunen profileres regionalt, nationalt og internationalt. Der afsættes 0,5 mio. kr. for at understøtte initiativer vedrørende erhvervsmæssig vækst og udvikling samt branding af Norddjurs Kommune. Ungdomsarbejdsløshed Den store ungdomsarbejdsløshed i Norddjurs Kommune kræver en forøget indsats for at bringe unge i arbejde. Der er fortsat fokus på flere EGU-elever og aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere. Budgetforslaget medfører, at der i 2012 er 25 pladser på EGU, jfr. forslag PO207 og at der jfr. PO205 aktiveres flere unge kontanthjælpsmodtagere. Inden der iværksættes brug af uddannelsesklausuler skal dette undersøges nærmere. For hver enkelt opgave der udbydes skal det konkret vurderes om uddannelsesklausulerer hensigtsmæssige og vil have en gavnlig effekt på ungdomsarbejdsløsheden og praktikpladssituationen lokalt. Vejledningsindsatsen bidrager til at bringe unge i ungdomsuddannelserne og reducerer dermed risikoen for at blive arbejdsløse. Med forslag O202 og O326 reduceres bevillingen til UU. 3

9 Byforskønnelse i Grenaa, Auning, Glesborg og Allingåbro Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune medfører også en forstærket indsats i byerne og forbedringer i byrummene, således at by- og forretningsliv får bedre betingelser for vækst. Der er enighed om, at følgende anlæg indgår i anlægsprogrammet for : I Grenaa renoveres det gamle rådhus (0,5 mio. kr.), og der fremlægges et forslag til fremtidig anvendelse af denne historiske købstadsbygning. Der udarbejdes et forslag til omlægning og forbedringer i Grenaa centrum indeholdende trafikregulering, omlægning af pladsen foran rådhuset, Jaco-Hjørnet (indgangsparti til Museet) og omlægning/afvikling af bede. Der afsættes i ,1 mio. kr. til planlægning og udvikling af projektet og der indlægges i mio. kr. til anlæg. Der afsættes midler til etablering af parkeringspladser i Auning foran apoteket. Der afsættes 0,045 mio. kr. Med det formål at øge Allingåbros potentiale (tæt på Randers) som bosætningsområde afsættes der 2 mio. kr. til byforskønnelse og løsning af de trafikale problemstillinger. Udgangspunktet for udviklingen af Glesborg er planen fra 2003, dog mangler der en afklaring af vejføringen. Der anvendes 0,200 mio. kr. til at skabe et plangrundlag vedr. en ny vejføring med en beregning af omkostning ved anlægget. Efterfølgende kan vejføringen optages i planlægningen, og omkostningen rejses som et anlægsforslag i fremtidig budgetlægning. De reserverede anlægsbeløb til byforskønnelse m.m. er overslag. Der udarbejdes konkrete forslag til anvendelse af miljø- og teknikudvalget. Udvikling af landsbyer, turisme m.m. Gennem udviklingspuljen og eksterne midler understøttes udviklingen i hele kommunen. Gennem landdistriktsmidler udvikles sammenhænge og funktionsopdeling mellem Vivild-Ørsted- Allingåbro og Auning. Projekt Nyt liv i fleksible rammer fremmer ny aktiviteter og målgrupper i landsbyer og landområder. LISA EU-projektet fremmer erhverv i overflødige landbrugsbygninger og oplevelseserhverv i landdistrikter. Der udvikles kystnære aktiviteter og forbedringer med støttepunkter langs kysten for at fremme turismen. Kultur- og udviklingsudvalget går i dialog med Destination Djursland om fokus på de gratis glæder for turister. Norddjurs kommune skal i fremtiden kunne opstille en række mål for Destination Djurslands arbejde til fremme for inden- og udenlandsk turisme på Djursland. Der skal sættes større fokus på de gratis glæder såsom natur, vandre- og cykelruter, og frem for alt skal tilbuddene være meget lettere tilgængelige. Det kan for eksempel ske via opsætning af flersprogede infostandere i landsbyerne, hvor turister let og hurtigt kan orientere sig om natur, ruter, seværdigheder, gårdbutikker, mikroerhverv mv. Måske kan Destination Djursland påtage sig opgaven at uddanne unge kontanthjælpsmodtagere til lokale turistguider. Et andet tilbud kunne være en kortbog over kommunen med afmærkning af ruter, seværdigheder mv., som turister kan erhverve i turistbureauer, boghandler, supermarkeder, campingpladser. Til gengæld kan fokus tages lidt væk fra de store attraktioner, der selv kan magte markedsføring. Ideelt set skal ovenstående ske i samarbejde med Syddjurs kommune, så der skabes en fælleskommunal vision/målsætning for turistfremmende tiltag. 4

10 Almennyttigt byggeri Der fremlægges i 2012 forslag til en almennyttig politik for hele kommunen til drøftelse og beslutning i Norddjurs Kommune. Der er enighed om, at almennyttige boliger er en vigtig del af boligtilbuddene i kommunen. Især boliger til unge på ungdomsuddannelserne og de bynære boligmuligheder i de almennyttige boliger skal fremmes, hvor der er behov for det og hvor det samtidig kan påvirke fornyelse af byerne. Der er stor efterspørgsel på almennyttige seniorboliger og behovet for egentlige almennyttige boliger til unge under ungdomsuddannelse i Grenaa kan muligvis bidrage til at styrke Campusmiljøet i Grenaa. Almennyttige boliger bidrager samtidig til at udvikle og forny byerne. Investeringer i almennyttigt boligbyggeri skal derfor anvendes aktivt som instrument til udvikling af Norddjurs Kommune. Der er særlig fokus i 2012 på udviklingen af GD-grunden i Grenaa, samt styrkelse af Campusindsatsen. Der afsættes derfor 4,5 mio. kr. i 2013 til støtte for almennyttigt byggeri, der finansieres via salg af kommunale bygninger og grunde Vækst og udvikling i bosætning og infrastruktur Bosætningskampagne Der skal fortsat tages initiativer for at sikre øget bosætning i Norddjurs Kommune. Letbane Konsekvenserne for Norddjurs Kommune ved gennemførelse af Letbanen skal undersøges nærmere. Der gennemføres i 2012 en samlet planlægning af en forlængelse af letbanen til Grenaa Havn (havnepladsen) og mulighederne undersøges for, at letbanen føres frem til Havets Hus og færgeterminalen. Der fremlægges økonomiske og planmæssige problemstillinger og tilkøb af disse anlæg til letbanen beregnes med henblik på, at de kan indarbejdes i budget De kommunale investeringer i stationen i Trustrup i forbindelse med letbanen undersøges og der fremlægges anlægsmæssige konsekvenser til beslutning i forbindelse med budget Øvrige positive konsekvenser for Trustrup-Lyngby af letbanen beskrives og bosætningspotentialet afdækkes. Der afsættes til letbanens fremførelse til Havnepladsen i mio. kr. I forbindelse med behandling af budget 2013 afgøres, om det er økonomisk og strategisk interessant at forlænge letbanen til Havets Hus. Omfartsvej Der er enighed om, at der gennemføres en økonomisk risikoanalyse ved iværksættelse af omfartsvejen rundt om Grenaa og eventuelle risici indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for Kollektiv trafik Ny lokalrute: Auning-Ørum-Grenaa. Der udarbejdes en forsøgsordning med hurtigbus mellem Auning og Grenaa med stop i Ørum med start i august 2012 og frem til juli Forsøget vurderes i december måned 2012 med henblik på permanentgørelse eller stop for forsøget fra august Forsøget skal medvirke til at binde kommunen sammen og øge sammenhængskraften blandt unge i Norddjurs og skabe et alternativ 5

11 i Grenaa til anvendelse af ungdomsuddannelsestilbuddene i Randers for unge bosat i den vestlige del af kommunen. Ruten kan samtidig medvirke til at understøtte erhvervsskolernes 10. klassestilbud (20/20). Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i I budget 2013 tages stilling til finansiering i resten af 2013 og overslagsårene. Flex-kørsel Med kommunalbestyrelsens beslutning om at harmonisere telebus- og taxaordningen i kommunen for borgerne til Midtturs flexkørsel vil en del borgere opleve en prisforhøjelse. For delvist at imødegå denne prisstigning, afsættes 0,5 mio. kr. i perioden til nedbringelse af prisen. Forslaget medfører, at den del af den kollektive trafik, der hjælper borgerne med transport der, hvor der ikke er adgang til bus eller hvor borgeren af andre grunde er afskåret fra de andre kollektive trafiktilbud, har en transportmulighed. Vejbelægninger og vintervedligeholdelse Det undersøges om et OPP-projekt for vedligeholdelse af belægninger på de kommunale veje er interessant. Ved et OPP-samarbejde kan kommunen indgå en aftale med en privat leverandør om at vedligeholde en del af kommunens vejnet i år for et på forhånd aftalt fast årligt beløb. Der belyses fordele/ulemper ved denne form for udlicitering (OPP-samarbejder) i forhold til det hidtil anvendte traditionelle udbud af asfaltopgaverne, inden endelig beslutning træffes. Herefter defineres i givet fald kravet til den fremtidige standard af belægninger, og det fastlægges hvilke af de kommunale veje, der skal indgå i projektet. Eventuelle krav om sociale klausuler fastlægges. Det nødvendige materiale for at kunne udbyde opgaven i EU-udbud udarbejdes af en ekstern konsulent. De kommunale veje har et større vedligeholdelsesbehov, end der er afsat midler til i 2011 budgettet. I overslagsårene er afsat 2 mio. kr. yderligere. Det foreslås, at der også afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2012 og i forbindelse med budget 2013 vurderes om, der er økonomisk mulighed for yderligere at hæve beløbet. Der afsættes samtidig 1 mio. kr. yderligere i til vintervedligeholdelse, således at der er gennemsnitlig budgetmæssig dækning for det politisk besluttede serviceniveau. Grøn pulje og udlicitering af driftsopgaver på det grønne område Der afsættes 0,5 mio. kr. til en grøn pulje i 2012, der sammen med budgetforslagets udvidelsesforslag vedrørende vedligeholdelse af naturstier og strande, besparelsen på O507 - ophør på græsklip på usolgte grunde og forslag O313 om pesticider - anvendes til forbedringer på det grønne område i hele kommunen. Der må kun anvendes pesticider på arealer uden særlige drikkevandsinteresser og kun i en afstand på mindst 25 meter fra vandløb, søer og beskyttet natur. Der skal således sikres rensning af de mest besøgte strande i Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild og Grenaa, naturstier skal klippes, så de er fremkommelige og egnede til trafik for turister og borgere. Indgangspartier til de større byer skal prioriteres vedligeholdelsesmæssigt. Ubeboede grunde skal klippes efter behov. Af puljen reserveres 0,050 mio. kr. på forhånd til en særlig indsats i Ørsted Midtby. Den nuværende organisation af entreprenørgården fortsætter, idet der ikke kan forventes væsentlige driftsgevinster ved udlægning af større opgaver. Der anvendes dog fortsat eksterne leverandører, hvor dette er rationelt. Med PO205 aktiveres unge kontanthjælpsmodtagere indenfor det grønne område. Den nuværende anvendelse af det grønne område til aktivering fortsætter i øvrigt indenfor rammerne af lovgivningen. Der gennemføres fortsat effektivisering af driften gennem omlægning af bede og mindre vedligeholdelsestunge driftsopgaver. 6

12 Strategiske vurderinger af de kommunale jordbesiddelser Der skal laves en gennemgang af de jordarealer, som kommunen ejer, med henblik på en vurdering af hvilke arealer, som Norddjurs Kommune skal beholde af strategiske årsager - f.eks. til fremtidige byggemodninger. For de resterende arealer vurderes det, hvilke der er egnede til salg og hvilke, der skal udbydes til salg nu eller senere Vækst og udvikling i velfærd, uddannelse og gode forhold for svage grupper Struktur skole- og dagtilbudsområdet Dagtilbud og skoler skal fortsat være kommunens største aktiv for at sikre alle børns sunde udvikling og trivsel. Derfor skal der være en videreudvikling af tilbuddene f.eks. til systematisk arbejde med sprogudvikling og læseudvikling, til arbejdet med positive rammer for læring og øvrig anvendelse af ny viden. Børnebyer og distrikter ses som en ressource og der udarbejdes et forslag til, hvordan den forbyggende indsats og viden om børn og familiers situation kan fremmes. Børnebyerne og områdeopdelingen på dagtilbudsområdet i Grenaa og Auning er rammen for dagtilbuds- og skoleområdet til og med 6. klasse i Norddjurs Kommune. Den igangsatte drifts- og udviklingsproces fortsætter det kommende år. I 2012 er der fokus på følgende: Gennemførelse af inklusion og tidlig indsats Udvikling af rammer og indhold i overbygningsskolerne, jfr. børne- og ungdomsudvalgets handlingsplan for Følgende foreslås vedr. dagtilbuds- og skolestrukturen: De planlagte anlæg i børnebyerne i Ørsted og Trustrup gennemføres. Voldby udskydes, så den indgår i analysearbejdet i 2013 jfr. nedenfor. Overbygningen i Allingåbro nedlægges og eleverne fra Allingåbro, Langhøj og Rougsøskolerne skal med virkning fra skoleåret 2013/14 gennemføre klasse i Auning. Elever i specialundervisningen følger med til Auning. Den besluttede sammenlægning af eksisterende Søndre- og Østre Skole gennemføres, idet Søndre Skole med virkning fra skoleåret 2012/13 er en afdeling af skolen med undervisning fra klasse for eleverne fra Østre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen. Det etableres en superbørnehave i Grenaa med 150 pladser i området ved eksisterende Østre Skole. Der nedlægges som konsekvens af dette 3-4 børnehaver i Grenaa. Børnehaven forventes færdiggjort i Der igangsættes i 2013 i et analysearbejde, der evaluerer etableringen af børnebyerne, inklusion og tidlig indsats, styrkelse af overbygningsskoler og samspillet med/mellem 10 kl. og ungdomsuddannelser. I dette arbejde indgår både den fremtidige dagtilbuds- og skolestruktur. I skoleåret 2012/13 etableres 20/20 ordning i samarbejde mellem kommune og erhvervsskoler. På baggrund af dette gennemføres følgende anlæg i : Auning Skole udbygges, så den med virkning fra skoleåret er fælles overbygning for elever fra Auning, Allingåbro, Langhøj og Rougsøskolerne. Der afsættes i mio. kr. til anlægget. 7

13 Der etableres i en ny børnehave i tilknytning til eksisterende Østre Skole med kapacitet til 150 børn. Der afsættes i mio. kroner til anlægget. Børnehaven etableres i fysisk sammenhæng med de eksisterende bygninger, således at der opnås samme forbindelse mellem børnehave og indskoling, som i børnebyerne. Eksisterende Søndre Skole renoveres, således den fælles overbygning for Østre skole, Mølleskolen og Toubroskolen rummer de nyeste muligheder for undervisning i klasse. Der afsættes i mio. kr. til anlægget. Der etableres i en ny børnehave i Auning, der afløser de to nuværende børnehaver i Auning By. Der afsættes 17 mio. kr. Der afsættes i mio. kr. til renovering/nybygning af børnehave i Allingåbro. Der udarbejdes et oplæg til udbygning af en børnebyforankret indsats med forebyggelse, sundhed og børnekultur. I oplægget skal indgå fremtidig organisering af sundhedsplejen, familievejledning og løsninger fra omlægningen af familieskolen. Der afsættes 1 mio. kr. i 2012 til opnormering i daginstitutionerne. Heraf finansieres de 0,25 mio. kr. gennem en takstforhøjelse. Opnormeringen målrettes indsatser i de enkelte institutioner til børn, der har brug for en tidlig indsats. Opnormeringen kan f.eks. betyde, at der reelt kan ske en opprioritering af den obligatoriske sprogvurdering af alle 3 årige. Der afsættes 0,10 mio. kr. til obligatorisk sprogscreening. Omprioritering af anlæg vedrørende daginstitution i Allingåbro og Auning. Således er der afsat i alt 8 mio. kr. til daginstitution i Allingåbro og 17 mio. kr. til daginstitution i Auning. Alle beløb vedr. anlægsudgifter på skole- og dagtilbudsområdet er overslagsberegninger og danner udgangspunkt for udvalgets behandling af de konkrete anlæg. Der er enighed om, at sammenlægning/fællesledelse kan gennemføres, såfremt det foreslås af de enkelte skoler, der skal samarbejde og det indgår naturligt i skole- og dagtilbudsstrukturen. Forslaget om en samling af overbygningen i vest på Auning skole betyder en flytning af den nuværende overbygning på Allingåbroskolen. Allingåbroskolens fremtid og bygningernes anvendelse skal derfor tilrettelægges i overensstemmelse med de ændrede forudsætninger. Med udgangspunkt i, at Allingåbroskolen i lighed med en række andre skoler i kommunen har elever til at kunne fortsætte som en et-spors fødeskole og at der vil være et væsentligt potentiale for en langtidsholdbar børneby, bør skolen fortsætte. Den ledige bygningsmæssige kapacitet foreslås anvendt til en samling af ungdomsskole og klubaktiviteter i den vestlige del af kommune og der udarbejdes et oplæg herom. Det i budgetforslaget fremlagte forslag om en ny børnehave i Allingåbro overvejes samtidig etableret i den eksisterende bygningsmasse. Samtidig undersøges om der er andre relevante kommunale aktiviteter, som kan flyttes til Allingåbroskolens ledige bygninger. Forslaget om flytning af overbygningen til Auning skole gennemføres efter en nærmere tidsplan. Samtidig forberedes et beslutningsgrundlag til budget 2013 omhandlende de nævnte forslag til fremtidig anvendelse af Allingåbroskolen. It-investeringer i folkeskolen For at øge IT-investeringerne i folkeskolen afsættes i alt 10 mio. kr. i anlægsmidler i årene med det formål at øge IT-investeringerne på de enkelte skoler og fremme undervisningen på tværs af skolerne, hvor det giver faglig og pædagogisk mening. Dette gælder f.eks. de mindre skoler, hvor der i de kommende år kan opstå vanskeligheder med at rekruttere lærere med de rette spidskompetencer. Investeringen kan bl.a. anvendes til at udbrede de erfaringer, som Anholt Skole har opnået i samarbejde med andre og mindre skoler i yderområder. 8

14 Udsatte børn og unge samt forebyggelse. Der er enighed om at styrke den forebyggende indsats for børn og unge. Der bliver en besparelse vedr. Familiehusets døgntilbud dog således, at der fortsat vil være mulighed for støtte til familier, hvor der er brug for støtte om aftenen og eventuelt om natten. Det vurderes nærmere, om denne støtte udenfor tilbuddet i dagtimerne kan gennemføres i hjemmet. Tilbuddet vedr. Familieskolen omlægges, således at der fortsat er mulighed for at løse de opgaver, som familieskolen i dag udfører. Omlægningen har til hensigt at sikre, at opgaven løses i tilknytning til den skole, hvor barnet og familien er tilknyttet. Der afsættes 0,300 mio. kr. til en udviklingspulje indenfor børne- og ungdomsudvalget, der fordeles efter nærmere afgrænsede kriterier. Campus initiativer (ungdomsunivers) Der afsættes 0,5 mio. kr. til understøttelse af et ungdomsmiljø i Grenaa. Betaling af grundskyld for ungdomsuddannelserne anvendes på anden vis til at understøtte opbygning af et aktivt ungdomsmiljø i Grenaa. De forventede indtægtsforbedringer på 0,4 mio. kr. medvirker således til finansiering af campus initiativer i form af ungdomsunivers. Sundhedshus Sammen med Region Midtjylland etableres i 2012/2013 et sundhedshus på sygehuset i Grenaa. Norddjurs Kommune flytter i 2013 kommunens sundhedsafdeling ind på sundhedshuset i Grenaa. Der afsættes midler til etableringsomkostninger og den løbende drift. Deponeringsspørgsmålet er fortsat uafklaret. Indenrigsministeriet søges med henblik på deponeringsfritagelse. Frivillighedshus Der afsættes anlægsmidler til dannelse af et frivillighedshus til at styrke den frivillige sociale indsats, som enkelt personer, grupper og foreninger udfører. Handicap og psykiatri For at styrke indsatsen på det psykiatriske område er der enighed om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til psykiatrien i perioden Der afsættes desuden 0,5 mio. kr. i til bostøtte. Renovering af idrætshaller og idrætsanlæg For at skabe beskæftigelseseffekter afsættes der øgede midler til Kultur- og udviklingsudvalgets pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg, herunder selvejende og kommunale haller og idrætsanlæg. Puljen er i 2012 på 5 mio. kr. Af puljen afsættes 1 mio. kr til støtte til opførelse og udvikling af Multihuse og multihaller. I overslagsårene afsættes 1 mio. kr. til dette ud over puljen til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg. Udvalget foretager prioritering af rækkefølgen. Det forudsættes, at den øvrige finansiering sker via lokale idrætsforeninger og haller. Der er ikke taget højde for evt. afledte driftsudgifter. Forslaget om tilskud til multihus ved Nørre Djurs Hallen indgår i denne prioritering. Rideskolestruktur På baggrund af Kultur- og udviklingsudvalgets beslutning om rideskolestruktur indledes implementeringen af ny struktur med afsættelse af 1,5 mio. kr. til renovering i den kommunalt ejede 9

15 ridehal i Grenaa i Den øvrige del af rideskolestrukturen vurderes i forbindelse med budget Vækst og udvikling med borgerservice digitalisering og effektivisering af den kommunale administration Borgerservice og digitalisering I forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark flyttes flere af de borgerrettede myndighedsopgaver fra kommunen til staten. Denne tilpasning er allerede igangsat i borgerservice, blandt andet ved sammenlægningen af det tidligere udbetalingscenter og af borgerservice, og ved reduktion i personalet. Der er samtidigt siden kommunesammenlægningen sket et væsentligt fald i antallet af personlige henvendelser til borgerservice. Gennem et samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice vil det være muligt fortsat at tilbyde kommunens borgere råd og vejledning om de mange digitale selvbetjeningsløsninger, samtidig med at opgaveløsningen i borgerservice effektiviseres ved at samle medarbejderne på rådhuset i Grenaa. Den nye borgerservice i Norddjurs Kommune bygger netop på et samarbejde mellem biblioteker og den kommunale borgerservice. Alle medarbejdere i borgerservice vil fremover blive placeret på rådhuset i Grenaa. To dage om ugen vil borgerne i den vestlige del af kommunen have mulighed for personlig betjening på bibliotekerne i Auning/Ørsted. Alle myndighedsopgaver inden for borgerservice vil blive håndteret i Auning/Ørsted. Der vil derudover være mulighed for råd og vejledning om digitale selvbetjeningsløsninger, samt udlevering af batterier. Den forventede besparelse vil være 0,35 mio.kr. pr. år. Der afsættes 0,55 mio. kr. til at skabe mere borgervenlige lokaler i borgerservice på rådhuset i Grenaa. Norddjurs Kommune har igangsat en digitaliseringsstrategi, og i 2012 kommer der en ny og mere borgervenlig hjemmeside. Det blev allerede med budgettet i 2011 vedtaget, at der skulle ske en effektivisering på det administrative område på grund af de nye digitale løsninger. I takt med, at der tilbydes flere digitale selvbetjeningsløsninger, vil der ikke længere være samme behov for personlig betjening, og antallet af personlige henvendelser vil falde yderligere. Der vil så være mulighed for at lukke for personlige henvendelser i den vestlige del af kommunen, og samtidigt vil åbningstiden på rådhuset i Grenaa kunne reduceres. Der vil fortsat kunne ydes rådgivning og vejledning om digital selvbetjening på bibliotekerne. Renovering af rådhuse, borgerfaciliteter, lokalerokade m.v. Rådhusfaciliteterne er på en række områder ikke tidssvarende, og der er konstateret en række arbejdsmiljømæssige problemer. Der er derfor afsat midler til at renovere disse og skabe mere borgervenlig borgerservice i Grenaa. Der udarbejdes et oplæg til en langsigtet løsning af lokaleproblemerne i kommunens administration. Oplægget danner grundlag for beslutninger i forbindelse med budget Borgerrådgiver Sammen med Randers og Skanderborg kommuner ansættes en fælles borgerrådgiver. To gange om ugen vil borgerne i Norddjurs kunne få hjælp. Der afsættes 0,2 mio. kr. til formålet. Kommunalbestyrelsens størrelse, udvalgsstruktur Der er enighed om, at der i 2012 skal udarbejdes et beslutningsoplæg indeholdende forskellige modeller for en kommende politisk struktur. 10

16 I oplægget skal indgå følgende elementer: Aflønning af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, således at det er muligt for alle at få kompensation for fravær fra arbejde. Ændret udvalgsstruktur med færre udvalg og afdækning af andre kommuners udvalgsstruktur. Besparelser og demokratiske overvejelser ved en kommunalbestyrelse med henholdsvis 21, 23, 25 og 27 medlemmer. Oplægget skal danne grundlag for forhandlinger i forbindelse med budget Afsluttende note Socialistisk Folkeparti støtter forslaget, men kan dog ikke støtte følgende: Brugen af pesticider Besparelsen på tandplejen Flytning af overbygningen fra Allingåbroskolen til Auning Skole uden yderligere undersøgelser Socialistisk Folkeparti ønsker desuden p-afgift på udvalgte steder i kommunen for at sikre en adfærdsregulering. 11

17 2.1.5 Samlet oversigt over ændringer i budget Udvalg Nr. Tekst ØKU O102 Ældrerådet 0,013 0,013 0,013 0,013 O103 Borgerservicenedlægges i Allingåbro. Borgerservice udvikles på bibliotekerne i Ørum, Ørsted, Grenaa og Auning -0,350-0,350-0,350-0,350 O104 Administrationsudgiften skal følge kommunens -0,300-0,855-0,974-1,094 demografi O106 Borgerrådgiver sammen med Randers og 0,200 0,200 0,200 0,200 Skanderborg O107 Driftsreserve -8,000 PO109 Puljemidler til kompetenceudvikling mm 0,000 0,350 0,350 0,350 NYO120 Serviceramme forbedringer 16,500 16,500 16,500 16,500 ØKU Total 8,063 15,858 15,739 15,619 AMU O201 Ingen genbesættelse af souschefstilling i -0,067-0,200-0,200-0,200 UU-Djursland E2012 O202 Reduktion med halv vejlederstililng i UU- -0,081-0,121-0,121-0,121 Djursland fra E 2012 O203 Personlig assistance -0,100-0,100-0,100-0,100 PO205 Kontanthjælp til unge under 25 år 0,128 0,128 0,128 0,128 PO207 EGU-elever 0,037 0,037 0,037 0,037 AMU Total -0,083-0,256-0,256-0,256 BUU O303 Østre skole og Søndre skole sammenlægges -1,046-2,511-2,511 O308 Etablering af een overbygningsskole i den -0,671-1,610-1,610 vestlige del af kommunen O311 Nedlæggelse af tale-sprog klassen på Vestreskole -0,150-0,360-0,360-0,360 O316 Reduktion af centrale puljer på skoler og -0,735-0,735-0,735-0,735 dagtilbud O318 Opførelse af tre nye integrerede institutioner, -0,429-0,429-1,287 med plads til hver 150 børn O320 Omlægning af Familehusets døgnbehandlingstilbud -0,636-1,272-1,272-1,272 O322 Fællesledelse mellem Sundhedsplejen og -0,584-0,584-0,584-0,584 Familiehuset O323 Sundhedsplejen - omlægning af tilbud til -0,200-0,200-0,200 klinikbesøg O324 Tandpleje budgetreduktion 5pct. -0,220-0,440-0,440-0,440 O325 Ungdomsskolen - budgetreduktion på 5 pct. -0,093-0,222-0,222-0,222 O326 Ingen genbesættelse af souschefstilling i -0,041-0,123-0,123-0,123 UU-Djursland NYO346 Sprogscreening 0,100 0,100 0,100 0,100 NYO348 Opnormering i daginstitutionerne 1,000 1,000 1,000 1,000 NYO349 Takstforhøjelse på daginstitutionerne -0,250-0,250-0,250-0,250 NYO352 Udviklingspulje på Børne- og ungdomsområdet 0,300 0,300 0,300 0,300 BUU Total -1,309-4,932-7,336-8,194 12

18 Udvalg Nr. Tekst KUU O406 Kulturraketten -0,053-0,073-0,073-0,073 O409 Fusion Naturcenter Norddjurs og Fjordcenteret 0,250 0,250 0,250 0,250 NYO420 Erhvervsudviklingsindsats og branding 0,500 0,500 0,500 0,500 NYO421 Tilskud til Kattegatcentret / Havetshus 0,200 0,200 0,200 0,200 NYO422 Reserve til hal/svømmehal 0,200 0,200 0,200 0,200 NYO423 Tilskud kulturhuset 0,050 0,050 0,050 0,050 NYO430 Udviklingspulje KUU (se gl. nr. A402) 2,000 2,000 2,000 2,000 NYO431 Pulje til renovering af idrætshaller og 4,000 3,000 3,000 3,000 idrætsanlæg (se gl. nr A403) NYO432 Tilskud til multihuse 1,000 1,000 1,000 1,000 NYO433 Havets hus og Kattegat centeret 1,200 0,800 0,800 0,800 KUU Total 9,347 7,927 7,927 7,927 MTU O504 Kollektiv trafik, pulje udnyttes ikke -1,500-1,500-1,500-1,500 O507 Ophør med græsklip på usolgte grunde -0,175-0,245-0,245-0,245 O509 Gadebelysning -0,400-0,400-0,400-0,400 O513 Ophævelse af pesticidstop -0,225-0,225-0,225-0,225 PO518 Organisere den grønne drift i landsbyerne i -0,100-0,300-0,300-0,300 samarbejde med lokale foreninger NYO525 Ny lokalrute: Auning-Ørum-Grenaa 0,200 0,200 NYO526 Flex-kørsel (tilskud til nedsættelse af egenbetaling) 0,500 0,500 0,500 0,500 NYO527 Vejbelægninger 2,000 NYO528 Vintervedligeholdelse 1,000 1,000 1,000 1,000 NYO529 Vedligeholdelse af naturstier og strande 0,200 0,200 0,200 0,200 NYO530 Grøn pulje og udlicitering af driftsopgaver 0,500 på det grønne område NYO531 Naturforvaltningsopgaver - lovpligtige 0,675 0,675 0,675 0,675 NYO532 Naturforvaltningspulje 0,925 0,925 0,925 0,925 ADM504 Ny motor til Ragna 0,300 MTU Total 3,900 0,830 0,630 0,630 13

19 Udvalg Nr. Tekst VPU O703 Sammenlægning af træningstilbud i den -0,300-0,300-0,300 vestlige del af kommunen O704 Nye plejecentre - besparelse på nattevagt -2,100-2,800-2,800-2,800 O706 Øget anvendelse af velfærdsteknologi på -0,250-0,500-0,750-1,000 ældreområdet O707 Øget anvendelse på hjemmesygeplejeklinikker -0,175-0,350-0,350-0,350 O708 Forebyggelse af sygehusindlæggelser -0,475-1,375-2,475-3,375 O710 Etablering af sammenhængende bostøtte- -0,200-0,400-0,400-0,400 og hjemmeplejetilbud til handicappede borgere O711 Øget anvendelse af velfærdsteknologi på -0,200-0,400-0,400 handicapområdet NYO720 Styrket indsats bostøtte 0,500 0,500 0,500 0,500 NYO721 Styrket indsats på psykiatriområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 NYO722 Sundhedshus 0,295 0,295 0,295 NYO723 Serviceforbedringer på plejecentre 2,100 2,800 2,800 2,800 VPU Total -0,100-1,830-3,380-4,530 Driftsændringer i alt 19,818 17,597 13,324 11,196 Nærmere beskrivelse af omprioriteringerne findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside under budget 2012, eller ved at bruge nedenstående link. Nr. vedr. Oxxx Nr. vedr. POxxx Det skal bemærkes, at der ikke findes en beskrivelse af de omprioriteringer, som betegnes som NY. 14

20 Investeringsoversigt og anlægsbemærkninger Anlæg I budgettet for 2012 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i tre anlægstyper: Kvalitetsfond o o Kvalitetsfondsområdet omfatter anlæg på ældreområdet, skoler, daginstitutioner og idrætshaller, der fortrinsvist anvendes af børn. I det kommunale bloktilskud modtager kommunen 13,536 mio. kr. til anlægsprojekter, som skal modsvares af en egenfinansiering på et tilsvarende beløb. I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat 43,463 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter. o Beløbene der afsættes i udgør 40 mio. kr. i 2013, 30 mio. kr. i 2014 og 32 mio. kr. i 2015, inkl. den kommunale medfinansiering. I hvert af overslagsårene er det forudsat, at kommunerne får udbetalt 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Jordforsyning o Øvrige anlæg o Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. De anlæg, som ikke kan henføres til kvalitetsfondsprojekter eller jordforsyningen, indgår under øvrige anlæg. I budgettet er der afsat anlæg for 11,045 mio. kr. i Ældrebolighandleplanen indgår ikke som en del af anlægsrammen. Følgende tabel viser investeringsoversigten opdelt efter udvalg en tabel opdelt efter anlægstype kan ses i afsnit

21 Investeringsoversigt og anlægsbemærkninger Investeringsoversigt - anlæg - udvalgsopdelt Udvalg Anlægstype Tekst ØKU Jordforsyning Indtægter jordforsyning - boligformål -6,005-6,321-9,769-8,662 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,675-1,675-1,675-1,675 Fuglsang/Hessel, vejanlæg 2,925 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej 0,721 Byggemodning, pulje 5,275 6,444 5,337 Arealerhvervelse + stiadgang fra Åbyen mv. 4,755 2,000 5,000 5,000 Øvrige IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Implementering af ESDH 2,000 1,167 0,667 0,667 Borgervenlig selvbetjening 0,550 Ventilation RUS-middelcenter 0,200 Renovering og ændringer af rådhuse 1,500 Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) 4,500 Salg af grunde og ejendomme (Hedebo, SO- SU, Glesborg børnehave) -4,500 Salg af tidligere plejehjem -9,500-9,500-9,500-9,500 ØKU Total -8,750-2,833-7,833-7,833 BUU Kvalitetsfond IT-folkeskolen 2,000 4,000 2,000 2,000 Pulje til udbygningsplan skole-og dagtilbud 23,153 3,457 27,257 Færdiggørelse af børnebyer Ørsted / Trustrup 2,000 Superdaginstitution (Østreskole) 3,000 14,000 4,000 Superdaginstitution (Auning) 4,000 13,000 Daginstitution i Allingåbro 3,000 5,000 Overbygning Auning 3,000 6,000 Overbygning Søndre 3,000 3,000 BUU Total 36,153 34,000 27,457 29,257 KUU Kvalitetsfond Ridecenterstruktur - 1 center i vest og 1 1,500 center i øst Opbygning af Campus - anlæg - ungdomsunivers 0,500 Genetablering af bane ved Åstrup Fritidscenter 0,310 Øvrige Indgangsparti Museet og publikumsfaciliteter 1,700 KUU Total 4,010 16

22 Investeringsoversigt og anlægsbemærkninger Udvalg Anlægstype Tekst MTU Kvalitetsfond Bygningsrenovering og energibesparende foranstaltninger på bygninger omfattet af kvalitetsfond 5,000 4,000 Øvrige Hovedgaden Allingåbro m.v. 1,000 1,000 Diverse belægninger m.v. 10,000 12,000 12,000 12,000 Kystsikring Anholt 0,800-0,800 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2,500 2,000 2,000 2,000 incl. gl.rådhus i Grenaa Indsats mod tomme forfaldne bygninger 1,000 1,000 1,000 1,000 Dokning, Grenaa - Anholtfærgen 1,250 1,300 1,300 1,300 Dokning, Udbyhøj kabelfærge 0,800 Parkeringspladser i Auning ved apoteket 0,045 Letbane 2,000 Afklaring af plangrundlaget vedr. vejføring i 0,200 Glesborg Kyst og strandpulje 0,200 Grenaa by bla. omlægning af bede 0,100 1,000 Kabellægning 0,500 0,500 0,500 0,500 MTU Total 22,595 24,000 17,600 16,800 VPU Øvrige Varmtvandsbassin 0,200 Frivillighus på Hedebocenteret 0,300 Sundhedshus etableringsomkostninger + deponering 0,230 1,756 mio. kr. VPU Total 0,500 0,230 Anlæg i alt 54,508 55,397 37,224 38, Anlægs bemærkninger Økonomiudvalget Indtægter jordforsyning boligformål og erhvervsformål De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Arbejdsgruppen har udarbejdet en specifikation af de forventede indtægter på jordforsyningsområdet i budget Som følge af vedtagne ændringer i momsloven er kommunernes byggemodninger momsregistreret fra 1. januar Fuglsang/Hessel, vejanlæg Norddjurs Kommune har forpligtet sig til at betale et tilskud til anlæg af vej fra Hestehaven til Fuglsangvej i udstykningen Hessel. Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Stamvej i den kommunale udstykning Hestehaven færdiggøres med tilslutning til den private udstykning Hessel Alle m.v., og nuværende vejadgang til Ramskovvej nedlægges. Byggemodning pulje Der er afsat en pulje til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder. Arealerhvervelser + stiadgang fra Åbyen mv. 17

23 Investeringsoversigt og anlægsbemærkninger Der er afsat en pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder, samt etablering af stiadgang fra Åbyen og færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen. IT anlægspulje Der er afsat en pulje til langtidsinvesteringer på IT-området til løbende udskiftninger af ITudstyr. Opdatering af serverpakken vil betyde færre nedbrud, og derved give et bedre workflow i dagligdagen. Implementering af ESDH Implementering af nyt, eller opdatering af det nuværende ESDH system (Elektronisk Sag og Dokument Håndteringssystem), der anvendes i administrationen til håndtering af og arkivering af dokumenter. Borgervenlig selvbetjening I forbindelse med etablering af selvbetjeningsøer i borgerservice skal der foretages en række fysiske ændringer af lokalerne på rådhuset i Grenaa og administrationsbygningen i Allingåbro. Ventilation RUS-middelcenter Efter overtagelse af lejemålet er der opsat skillevægge/indrettet kontorer, hvilket medfører, at det nuværende ventilationsanlæg ikke længere fungerer optimalt. Renovering og ændringer af rådhuse Nødvendige renoveringer og ændringer af rådhuset i Grenaa, samt administrationsbygningerne i Glesborg og Allingåbro. Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2013 til støtte til almennyttigt byggeri. Beløbet skal finansieres via salg af kommunale bygninger og grunde. Der er i 2012 særlig fokus på udviklingen af GD grunden i Grenaa i relation til almennyttigt byggeri. Især boliger til unge på ungdomsuddannelserne og de bynære boligmuligheder i de almennyttige boliger skal fremmes. Salg af grunde og ejendomme (Hedebo, SOSU, Glesborg børnehave) Salg af tidligere Hedebo plejehjem, Glesborg Børnehave, samt salg af kommunal grund til ny social- og sundhedsskole. Salg af tidligere plejehjem Kommunen er i fuld gang med at bygge nye ældreboliger, og i den forbindelse vil flere tidligere plejehjem blive solgt. Børne- og ungdomsudvalget IT-folkeskolen På skoleområdet skal der ske en løbende opdatering og udskiftning af forældet hardware til undervisningsbrug på skolerne såsom stationære- og bærbare PC'er, servere m.m. Desuden vil det på længere sigt blive nødvendigt i lighed med andre IT-områder at overgå til ny teknologi, bl.a. virtuelle servere. Ligeledes skal der ske en udbygning af antallet af smartboards, bærbare/håndholdte medier og andre IT-teknologiske læremidler. Pulje til udbygningsplan skole- og dagtilbud Der er afsat en pulje, der skal anvendes til at realisere den kommende renoverings- og udbygningsplan på skole- og daginstitutionsområdet. Færdiggørelse af børnebyer Ørsted / Trustrup De planlagte anlæg i børnebyerne Ørsted og Trustrup færdiggøres i

24 Investeringsoversigt og anlægsbemærkninger Superdaginstitution (Østreskole) Der etableres i en ny børnehave i tilknytning til eksisterende Østre Skole med kapacitet til 150 børn. Børnehaven etableres i fysisk sammenhæng med de eksisterende bygninger, således, at der opnås samme forbindelse mellem børnehave og indskoling, som i børnebyerne. Superdaginstitution (Auning) Der etableres i en ny børnehave i Auning, der afløser de to nuværende børnehaver i Auning by. Daginstitution i Allingåbro Der afsættes 8 mio. kr. i til renovering/nybygning af børnehave i Allingåbro. Overbygning Auning Auning skole udbygges, så den med virkning fra skoleåret er fælles overbygning for elever fra Auning, Allingåbro, Langhøj og Rougsøskolerne. Overbygning Søndre Eksisterende Søndre skole renoveres, således den fælles overbygning for Østre skole, Mølleskolen og Toubroskolen rummer de nyeste muligheder for undervisning i klasse. Kultur- og udviklingsudvalget Ridecenterstruktur - 1 center i vest og 1 center i øst På baggrund af kultur- og udviklingsudvalgets beslutning om ridebanestruktur indledes implementeringen af ny struktur med afsættelse af 1,5 mio. kr. til renovering af den kommunalt ejede ridehal i Grenaa i Den øvrige del af rideskolestrukturen i kommunens vestlige ende vurderes i forbindelse med budget Opbygning af Campus - anlæg ungdomsunivers Der er i budget 2012 afsat et beløb til etablering af et ungdomsmiljø i Grenaa med skate-/bmx- /klatrefaciliteter og mødested for unge i Grenaa. Genetablering af bane ved Åstrup Fritidscenter Boldbanen ved Åstrup Fritidscenter skal genetableres, fordi vækstlaget er meget ujævnt. Det betyder, at der står vand i den ene ende af banen når det regner, mens den anden ende af banen virker for tør. For at finde frem til den helt rigtige fremgangsmåde for genetablering af banen skal der udarbejdes en vurdering fra en professionel hortonom med speciale i boldbaner. Indgangsparti Museet og publikumsfaciliteter Der er afsat et beløb i 2012 til etablering af nyt indgangsparti på museet i Grenaa. Miljø- og teknikudvalget Hovedgaden Allingåbro Med det formål at øge Allingåbros potentiale (tæt på Randers) som bosætninsområde afsættes der 2 mio. kr. til byforskønnelse og løsning af de trafikale problemstillinger. Diverse belægninger m.v. Diverse udgifter til slidlag, fortove, reparation af kørebaner, vedligeholdelse af grusveje m.v., stier og broer. Kystsikring Anholt Norddjurs Kommune har fået tilsagn om tilskud fra transportministeriets pulje til kystbeskyttelse på småøer, til kystbeskyttelse i form af strandfodring på Anholt. Der forventes 100 pct. statsligt tilskud til gennemførelse af selve kystsikringen. 19

25 Investeringsoversigt og anlægsbemærkninger Vedligeholdelse af kommunale ejendomme incl. gl. rådhus i Grenaa Der er afsat en pulje til vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme. Der er større efterslæb på området. Samtidig skal der ske en renovering af det gamle rådhus i Grenaa, hvor turistkontoret har til huse. Den oprindelige byrådssal på 1. sal har tidligere været anvendt til undervisningslokale, og skal indrettes til officielle formål / aktiviteter f.eks. vielser. Indsats mod tomme forfaldne bygninger Der er afsat en pulje til fortsat oprydning at tomme, forfaldne og sundhedsfarlige huse. Herunder oprydning af kommunens egne ejendomme hvor tilstanden er ringe og bygningen tilsvarende er dyr i drift. Dokning, Grenaa Anholtfærgen Færgen skal synes hvert år i henhold til gældende regler. Samtidig foretages istandsættelsesarbejder, der ikke kan foretages mens færgen sejler, f. eks malerarbejde mv. Dokning, Udbyhøj kabelfærge Dokning /lovpligt syn af kabelfærgen skal ske hvert 4. år. Næste dokning/lovpligtige syn skal foretages i Parkeringspladser i Auning ved apoteket Der er afsat penge til etablering af to handicapparkeringspladser ved apoteket, Centervej 2 i Auning. Letbane Der gennemføres i 2012 en samlet planlægning af en forlængelse af letbanen til Grenaa Havn (havnepladsen) og mulighederne undersøges for at letbanen føres frem til Havets hus og færgeterminalen. I forbindelse med budget 2013 afgøres, om det er økonomisk og strategisk at forlænge letbanen til havets hus, og samtidig undersøges de kommunale investeringer i Trustrup station som følge af letbanen. Afklaring af plangrundlaget vedr. vejføring i Glesborg Der er afsat penge til at kunne skabe et plangrundlag for en ny vejføring, med en beregning af omkostning ved anlægget. Efterfølgende kan vejføringen optages i planlægningen, og omkostningen kan rejses som et anlægsforslag i fremtidig budgetlægning. Kyst og strandpulje Der udvikles kystnære aktiviteter og forbedringer med støttepunkter langs kysten for at fremme turismen. Grenaa by bla. omlægning af bede Der udarbejdes et forslag til omlægning og forbedringer i Grenaa centrum indeholdende trafikregulering, om lægning af pladsen foran rådhuset, Jaco hjørnet (indgangsparti til museet) og omlægning/afvikling af bede. Der afsættes i ,1 mio. kr. til planlægning og udvikling af projektet og 1 mio. kr. i Kabellægning Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i til kabellægning af gadebelysningen i kommunen. Bygningsrenovering og energibesparende foranstaltninger på bygninger omfattet af kvalitetsfond I de senere år er der opstået et betydeligt efterslæb på vedligeholdelsen af bygningerne på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Som følge heraf er der afsat en pulje til bygningsrenovering og gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på skoler og daginstitutioner. Der er især behov for en forbedring af bygningernes klimaskærm og tekniske installationer. 20

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune.

Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune. Vækst og udvikling i Norddjurs Kommune. Vækst i job og erhverv Udvikling i bosætning, infrastruktur. Velfærd, uddannelse og svage grupper i økonomisk stramme tider. Medborgerskab, borgerservice og omstilling

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og

BUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Anlægsforslag

Økonomiudvalget. Anlægsforslag konomiudvalget Anlægsforslag Udvalg KU Titel Type 2013 2014 2015 2016 A101 jordforsyning - boligformål Jordforsyning -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål Jordforsyning -1.000-1.000-1.000-1.000

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Orientering om. budget August 2012

Orientering om. budget August 2012 Orientering om budget 2013-2016 August 2012 Borgmesterforslag - Budget 2013 Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag 2013 2014 2015 2016 Generelle: -1,000-25,029-25,464-25,793 BM1 Skatteforhøjelse

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti

Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti Ændringsforslag - Økonomiudvalget -0,750-0,750-0,750-0,750 Ny Konsulentbistand -0,125-0,125-0,125-0,125 Ny Repræsentation -0,025-0,025-0,025-0,025

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014

BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014 BUDGET 2015-2018 Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014 Balance i budget 2015 Skatteprocent 25,1% I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Kasseforøgelse/-forbrug (- =overskud) 128 83 91 89 Kassebeholdning

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF

Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 04.08.2014 Reference: Maria M. Sølvkjær Direkte telefon: 89591840 E-mail: mms@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag

Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Miljø- og teknikudvalget Politikerforslag Politiske forslag - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 MTU P523 Ansættelse af medarbejder til registrering af vej- og parkopgaver

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere