Er det muligt at sælge eller selskabsudskille offentligt ejede deponeringsanlæg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er det muligt at sælge eller selskabsudskille offentligt ejede deponeringsanlæg?"

Transkript

1 Er det muligt at sælge eller selskabsudskille offentligt ejede deponeringsanlæg? Af advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumerts Miljøgruppe og studerende på Master of Environmental and Energy Law (MEEL) Reguleringen af vand- og spildevandssektoren har de senere år gennemgået markante ændringer, herunder ved krav om en ny organisering. Aktiviteterne har traditionelt været placeret i kommunerne, men fra 2010 skal de placeres i selvstændige selskaber. Enkelte kommuner nåede at frasælge deres aktiviteter inden den såkaldte stoplov trådte i kraft og kunne dermed lægge et provenu i kommunekassen. En ny organisering af affaldssektoren er så småt sat i gang, og man kunne derfor forestille sig, at en række kommuner kunne få den idé at sælge ud af eller selskabsudskille deres affaldsaktiver. I denne kontekst behandles i det følgende miljøbeskyttelseslovens 50 om offentligt ejerskab af affaldsdeponeringsanlæg. Indledning Genanvendelse og nyttiggørelse er de miljømæssige og politisk mest populære måder at håndtere affald på. Den mest upopulære men fortsat nødvendige måde er den traditionelle deponering på specielt udpegede områder, bedst kendt som lossepladser eller affaldsdepoter. Sådanne områder betegnes i dag som deponeringsanlæg, der retligt defineres som affaldsbortskaffelsesanlæg til deponering af affald på eller i jorden. 1 Da noget affald slet ikke kan bruges igen, vil der også i fremtiden været et behov for deponeringsanlæg. I halen på et behov for at kunne deponere affald vil følge en økonomisk interesse i at drive deponeringsanlæg både i kraft af de gebyrer og afgifter, der er knyttet til deponeringen, og selve ejerskabet til og driften af et deponeringsanlæg. Et anlæg vil således udgøre et forretningsmæssigt gode, der i sig selv vil kunne handles. Også uanset eventuelle indtjeningsbegrænsninger i hvile-i-sig-selv-princippet eller regulerede prisloftsmekanismer. Trængte kommunekasser eller lokalpolitiske ønsker om øget liberalisering kunne således anspore kommunerne til at søge at sælge deres deponeringsanlæg for derved at optimere det kommunale budget. Helt på tilsvarende vis som enkelte kommuner solgte ud af deres vandaktiviteter forud for vedtagelsen af den såkaldte stoplov, 2 der efter sin vedtagelse indførte en ordning, hvor provenuet fra et salg af ejerandele i vandeller spildevandsaktiviteter medførte en reduktion i kommunernes statstilskud. Ligesom affaldsreguleringen i øvrigt har baggrund i EU-forskrifter, er størstedelen af reglerne for deponeringsanlæg implementeret i Danmark på baggrund af forpligtelserne i deponeringsdirektivet. 3 Baggrunden for en harmonisering af regler omkring affaldsdeponering var grundlæggende at sikre, at deponeringen skete mindst muligt miljøbelastende både i relation til et deponeringsteknisk niveau og i overensstemmelse med nærhedsprincippet, hvorefter affald skal bortskaffes så nært som muligt ved det sted, hvor det er produceret. 4 Reguleringen af deponeringsanlæg er derfor miljøretligt kendetegnet ved visse særlige og skærpende forhold, f.eks. i relation til lokaliseringen og vilkårsfastsættelsen i forbindelse med miljøgodkendelse. 5 Det skærpende element bekræftes i den danske regulering af, at deponeringsanlæg som den eneste godkendelsespligtige aktivitet efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 end ikke kan påbegynde bygge- og anlægsarbejde i overensstemmelse med en lokalplan, før miljøgodkendelse er meddelt, jf. lovens 33, stk. 2. En yderligere særlig regulering findes i miljøbeskyttelseslovens 50, der stiller krav til ejerskabet af deponeringsanlæg. Et ejerskabskrav kan i sagens natur udgøre en hindring for en overdragelse, og udstrækningen heraf vil blive

2 113 nærmere belyst i det følgende i relation til overdragelse af offentligt ejede deponeringsanlæg. Regulering af ejerforhold Det almindelige udgangspunkt i dansk ret er, at ejerforholdet til en ejendom eller et anlæg ikke er underlagt regulering, 6 hvorimod anvendelsen af ejendomme eller de aktiviteter, der udøves på en fast ejendom, ofte reguleres. Staten blander sig som udgangspunkt således ikke i, hvem der ejer et anlæg, men derimod i, hvorledes anlægget anvendes. Eksemplerne herpå er talrige i form af f.eks. anvendelsesbegrænsninger i lokal- eller kommuneplaner efter planloven, miljøgodkendelser og tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven m.fl. Anvendelsesregulering kan for så vidt også følge af anlæggets faktiske placering, idet bl.a. naturbeskyttelseslovens kapitel 2 indeholder regler om beskyttelseslinjer, og kapitel 6 indeholder regler om fredninger. Både den generelle og konkrete naturbeskyttelsesregulering kan således indebære begrænsninger for anvendelsen af og aktiviteten på en ejendom eller et anlæg. En undtagelse til udgangspunktet findes i miljøbeskyttelseslovens 50, stk. 1, der direkte regulerer ejerskabet til nye anlæg for deponering af affald. Bestemmelsen lyder: nye anlæg for deponering af affald må kun ejes af offentlige myndigheder. Formålet med bestemmelsen er ud fra devisen om, at f.eks. private selskaber vil kunne likvideres at sikre, at der også, efter driften af deponeringsanlægget er ophørt, vil være en ansvarlig ejer, som vil kunne bære omkostningerne til eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til en potentiel (fortsat) forureningsfare. 7 Bestemmelsen blev indført i miljøbeskyttelsesloven med virkning fra den 1/ Ved nye anlæg forstås således anlæg, der etableres eller opnår miljøgodkendelse efter denne dato. 8 Bestemmelsen er indført i dansk ret forud for deponeringsdirektivet, og der findes ingen tilsvarende krav om ejerskabet til anlæg for deponering af affald i direktivet. Derfor kan bestemmelsen i 50 anskues som en tidlig og særlig dansk måske endda streng miljømæssig beskyttelsesregulering for nye deponeringsanlæg. Som følge heraf er det med skæringsdato den 1/ nødvendigt at sondre mellem nye anlæg og eksisterende anlæg 9 i forhold til spørgsmålet om ejerskab og i forhold til spørgsmålet om eventuelt heraf følgende begrænsninger i overdragelsesmulighederne. Hertil kan tilføjes ophørte anlæg, dvs. deponeringsanlæg, hvor deponeringen er ophørt, anlægget er behørigt nedlukket og efterbehandling afsluttet, hvorefter der (i hvert fald) ikke længere er tale om et affaldsdeponeringsanlæg. Nye anlæg En offentlig myndighed som ejer Loven definerer ikke, hvorledes den potentielle ejerkreds offentlige myndigheder skal afgrænses, ligesom forarbejderne er tavse herom. 10 Henset til beskyttelsesformålet skal den potentielle ejerkreds af nye deponeringsanlæg fortolkes indskrænkende, dvs. offentlige myndigheder i snæver forstand. Kredsen kan derfor afgrænses til staten, regionerne og kommunerne, herunder kommunale fællesskaber også betegnet særkommuner efter kommunestyrelseslovens 60. Miljøstyrelsen har således afvist, at A/S Øresundsforbindelsen, der ellers i henhold til lov nr. 590 af 19/ om anlæg af fast forbindelse over Øresund er et offentlig selskab, kunne udgøre en offentlig myndighed i miljøbeskyttelseslovens 50 s forstand. 11 Den snævre forståelse kombineret med formålet bag 50 medfører også, at myndigheden f.eks. ikke kan udskille ejerskabet i et aktie- eller anpartsselskab, heller ikke selv om det er fast tilsynspraksis, at kommuner kan etablere sig i selskabsform inden for det forsyningsretlige område. Dermed hindrer miljøbeskyttelseslovens 50, at nye deponeringsanlæg indgår i den kommunale koncernetablering og selskabsudskillelse af særligt forsyningsaktiviteter, som liberaliseringen af elsektoren og omstruktureringen af vandsektoren har afstedkommet. Regeringens udmelding fra februar 2007 omkring Den nye affaldssektor, hvoraf det blandt andet fremgår, at forbrændings- og deponeringsanlæg af gennemsigtighedsmæssige hensyn skal gøres til selvstændige selskaber, men fortsat være offentligt ejet, forudsætter således en ny hjemmel til, at ejerskabet kan ske gennem et aktieselskab. Tidsskrift for Miljø, Marts 2010 TfM 2010, 55

3 114 Derimod vil ejerskabet kunne udøves gennem et I/S, f.eks. i forbindelse med et fælleskommunalt selskab efter kommunestyrelseslovens Kravet om offentligt ejerskab er ikke til hinder for, at selve driften eller opførelsen af anlægget kan overlades til private, ligesom anlægget kan etableres på en fast ejendom ejet af tredjemand. Sidstnævnte forudsætter, at den offentlige myndighed har sikret sig en sådan rådighed over tredjemands ejendom, at myndigheden fortsat kan holdes ansvarlig for deponeringsanlæggets miljømæssige følger og vil kunne sikre nedlukning og efterbehandling i henhold til anlæggets miljøgodkendelse. 13 Hvis det offentligt ejede anlæg således drives på lejet grund, skal myndigheden sikre sig rådighed over arealet f.eks. i form af en uopsigelig lejekontrakt eller en tinglyst servitut frem til efterbehandlingen af deponeringsanlægget er afsluttet, idet formålet bag ejerskabsreguleringen af de nye anlæg i miljøbeskyttelseslovens 50 ellers vil forspildes. Dispensation fra ejerskabskravet til nye deponeringsanlæg Lovens 50, stk. 3 indeholder en konkret dispensationsmulighed, hvorefter en virksomhed kan opnå tilladelse til at etablere et anlæg bestemt til deponering af specielle affaldstyper fra virksomheden. 14 Kompetencen til at meddele dispensation fra kravet om offentligt ejerskab ligger hos godkendelsesmyndigheden for den ansøgende virksomhed, hvilket for listevirksomheder efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 som udgangspunkt vil være kommunalbestyrelsen. 15 Der er tale om en snæver dispensationsmulighed, som efter sin ordlyd alene kan anvendes i forhold til specielle affaldstyper produceret af den dispensationsansøgende virksomhed, og alene i en situation, hvor virksomheden ønsker tilladelse til at etablere et (nyt) deponeringsanlæg til det specielle affald. Bestemmelsen giver således ikke mulighed for dispensation til etablering af et almindeligt deponeringsanlæg med henblik på bortskaffelseskapacitet af affaldstyper fra forskellige affaldsproducenter. Dog kan der, hvor der er tale om restprodukter fra forbrænding på anlæg, der producerer elektricitet eller varme, også gives dispensation til deponering af affald fra andre tilsvarende anlæg. I praksis er bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens 50, stk. 3, anvendt i forbindelse med A/S Øresundsforbindelsens deponering af lettere forurenet jord ved Kastrup. Miljøstyrelsen gav her tilladelse til, at A/S Øresundsforbindelsen kunne etablere og eje et deponeringsanlæg med lettere forurenet jord fra anlæggelsen af broen over Øresund, hvor mængden af jord og jordens sammensætning ikke kunne indgå i den almindelige løbende affaldsbortskaffelse. Dispensationen blev nøje afgrænset til deponering af forurenet jord opgravet af A/S Øresundsforbindelsen med henblik på etablering af broforbindelsens landanlæg, og jord fra andre bygherrer eller byggepladser kunne således ikke deponeres på anlægget. 16 Overdragelsesmuligheder ved nye deponeringsanlæg? Miljøbeskyttelseslovens 50 giver anledning til udfordringer, hvis et nyt affaldsdeponeringsanlæg ønskes overdraget, idet kredsen af mulige erhververe vil være ganske begrænset. Et nyt deponeringsanlæg etableret med dispensation efter 50, stk. 3, vil kunne overdrages til erhververe, der på tilsvarende vis opfylder de samme betingelser, f.eks. i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, eller på anden vis godtgør selvstændig opfyldelse af forudsætningerne for opnåelse af dispensation. Dispensationsmuligheden i 50, stk. 3, rummer efter sin ordlyd klart ikke adgang til at dispensere til privat ejerskab af et nyt, offentligt ejet anlæg, hvor den ejende myndighed f.eks. ønsker at sælge i forbindelse med intern omstrukturering eller anden frasalg af sine forsyningsaktiviteter. Der er heller ikke i øvrigt bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven, der giver mulighed for dispensation fra 50, stk. 1. Dermed vil et aktivt, nyt deponeringsanlæg kun kunne overdrages til en offentlig myndighed. Denne mulighed består naturligvis. Et nyt deponeringsanlæg er imidlertid ikke underlagt et krav om offentligt ejerskab i al evighed. Godkendelsen af et deponeringsanlæg skal bl.a. indeholde vilkår om nedlukning og efterbehandling, og når efterbehandlingen må anses for at være afsluttet, vil der ikke længere

4 115 være tale om et deponeringsanlæg. Affaldsdeponiet er således på vej til at blive et ophørt anlæg. Når det offentlige deponeringsanlæg har opnået denne status, vil det kunne sælges også til private. Det kunne overvejes, om arealet vil kunne overdrages efter deponeringsaktiviteten er ophørt, og nedlukning og efterbehandling i overensstemmelse med miljøgodkendelsen er igangsat altså i mellemperioden fra aktivt til ophørt anlæg. Denne mulighed er imidlertid udtrykkelig udelukket gennem deponeringsbekendtgørelsens 8, stk. 6, hvorefter en miljøgodkendelse skal indeholde oplysninger om, at overdragelse af et deponeringsanlæg omfattet af miljøbeskyttelsesloven 50 kun må ske til en anden offentlig myndighed, så længe efterbehandlingen ikke er afsluttet og godkendt af tilsynsmyndigheden for anlægget. Det fører til den konklusion, at overdragelse af et nyt deponeringsanlæg omfattet af miljøbeskyttelseslovens 50 således alene kan ske til (andre) offentlige myndigheder eller må afvente, at endelig efterbehandling er afsluttet og godkendt, og anlægget derfor har fået status af et ophørt deponeringsanlæg. Såfremt en kommune er fast fokuseret på at sælge ud af sine aktiver, må kommunen i stedet for en fuld overdragelse af sit deponeringsanlæg til en privat erhverver kunne gøre det mindre, nemlig nøjes med at sælge den faste ejendom, hvorpå deponeringsanlægget er beliggende naturligvis under iagttagelse af bestemmelsen i kommunestyrelseslovens 68. Ejendomssalget vil skulle suppleres af en aftale, der sikrer tilstrækkelig rådighed over ejendommen til opfyldelse af de til deponeringsanlægget hørende miljømæssige forpligtelser. Samtidig vil kommunen kunne overlade driften af deponeringsanlægget til f.eks. en entreprenør eller et renovationsselskab efter en procedure i overensstemmelse med udbudsreglerne. Herved vil kommunen alene stå tilbage med de miljøretlige forpligtelser og ansvaret for eventuelle forureningsfarer. Eksisterende anlæg Den retlige regulering af ejerskab Bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens 50 gælder som nævnt alene ved etablering af nye deponeringsanlæg, hvilket Miljøklagenævnet har bekræftet så sent som i 2008 i en sag omkring Risø Losseplads. 17 Et i bestemmelsens forstand eksisterende anlæg er således ikke underlagt ejerskabsbegrænsninger og kan dermed ejes af andre end offentlige myndigheder selv om størstedelen af alle eksisterende anlæg faktisk er kommunalt ejede. Som konsekvens er eksisterende anlæg ikke omfattet af den yderligere, danske miljømæssige beskyttelse, der var baggrunden for indførelsen af miljøbeskyttelseslovens 50. Det betyder i sagens natur ikke, at der ikke inddrages beskyttelseshensyn i forbindelse med reguleringen af deponeringsaktiviteten. Eksisterende deponeringsanlæg er fortsat omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og dermed underlagt vilkårsregulering efter bl.a. godkendelsesbekendtgørelsen og deponeringsbekendtgørelsen, der som nævnt gennemfører deponeringsdirektivet i Danmark. Direktivets regler om f.eks. nedlukning, efterbehandling og sikkerhedsstillelse samt i øvrigt også kravene til udledning af perkolat og gasemissioner skulle være gennemført for alle aktive nye som eksisterende deponeringsanlæg i Danmark inden den 16/ Efter direktivet er eksisterende og nye anlæg dermed reguleret på tilsvarende vis. Eftersom begrænsningerne i miljøbeskyttelseslovens 50 ikke gælder for eksisterende deponeringsanlæg, må det som konsekvens heraf følge, at der ikke ud fra en miljøretlig betragtning er samme snævre rammer for den ejerform, som en offentlig myndighed kan udøve sit ejerskab på. Det betyder, at en kommune i forbindelse med omstrukturering af sine forsyningsaktiviteter formentlig vil kunne placere et eksisterende deponeringsanlæg i f.eks. et aktieselskab og dermed lade et sådant anlæg indgå i en kommunal forsyningskoncern. Det miljøretlige værn sikres ved anlæggets miljøgodkendelse. 18 Tidsskrift for Miljø, Marts 2010 TfM 2010, 55

5 116 Overdragelsesmuligheder ved eksisterende deponeringsanlæg? Når ejerkredsen for eksisterende deponeringsanlæg ikke er reguleret, vil et anlæg, der pr. 1/ var privatejet, således kunne overdrages til både en anden privat og til en offentlig myndighed, der f.eks. måtte have et ønske om eller behov for at udvide sin deponeringskapacitet uden at skulle etablere et helt nyt anlæg. Det mere komplicerede spørgsmål er imidlertid, om overdragelse af et eksisterende anlæg, der var offentligt ejet før 1/ hvor det utvivlsomt kunne have været privatejet nu kan overdrages til en privat? Hvis spørgsmålet besvares benægtende, vil ingen offentlige deponeringsanlæg kunne overdrages til private før efterbehandlingen er afsluttet, og anlægget overgået til at være et ophørt anlæg. Hvis spørgsmålet derimod besvares bekræftende, vil provenuet fra salget af et sådan kommunalt ejet deponeringsanlæg kunne indgå fuldt ud i det kommunale budget, hvor en kommune måtte have et ønske om at sælge anlægget, idet der (endnu) ikke på affaldsområdet er vedtaget en såkaldt stoplov, jf. herom i indledningen. Miljøbeskyttelsesloven 50 s ordlyd, bemærkningerne til lovforslaget og det heraf følgende anvendelsesområde taler imod, at en sådan overdragelsesmulighed skulle kunne hindres med henvisning til bestemmelsen. Den regulerer således alene etablering af nye anlæg, hvilket som nævnt tillige er bekræftet af Miljøklagenævnet i afgørelsen om Risø Losseplads. Til gengæld taler beskyttelseshensynet bag lovens 50 for en sådan hindring, idet det offentlige ejerskab skulle være miljøets garant for bl.a. det økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle afværgeforanstaltninger. Forholdet har ikke umiddelbart været behandlet i praksis. Henset til at 50 netop ikke var tiltænkt at skulle have tilbagevirkende kraft, synes noget at tale for, at en overdragelse af et eksisterende anlæg ejet af offentlige myndigheder også (nu) vil kunne ske til private. Dette underbygges af, at hovedhensynet bag indførelsen af miljøbeskyttelseslovens 50, der i bemærkningerne 19 er angivet som, at fortsat kontrol med depotet og gennemførelse af eventuelle afværgeforanstaltninger kun kan sikres, såfremt en offentlig myndighed er ansvarlig for driften af anlægget, efter gennemførelsen af deponeringsdirektivet nu kan imødekommes på anden vis. Direktivet og reglerne i deponeringsbekendtgørelsen opstiller således krav til indretning, nedlukning, efterbehandling og ikke mindst betryggende, økonomisk sikkerhedsstillelse i typisk 30 år efter driftsophør. Disse regler gælder både for nye og eksisterende anlæg. Endvidere vil tilsynet hermed på samme måde som tilsynet med driften i øvrigt fortsat ligge hos myndighederne. Hertil kommer, at deponeringsbekendtgørelsens 17 udtrykkeligt bestemmer, at ved overdragelse af et deponeringsanlæg, før efterbehandlingen er afsluttet, skal erhververen netop stille samme sikkerhed, som den tidligere ejer var forpligtet til, før den hidtidige sikkerhedsstillelse frigives. Derved er eventuelle afværgeforanstaltninger sikret på anden vis end ved ejerskabets placering hos en offentlig myndighed. Hensynet til at sikre tilstrækkelig kommunal deponeringskapacitet kan i øvrigt ikke føre til et andet resultat, idet et sådan behov vil blive modsvaret af forhold knyttet til økonomiske interesser som beskrevet i indledningen. Endvidere er et faktuelt behov ikke et validt juridisk argument til at afskære en overdragelse. Miljøklagenævnet har endelig udtalt sig om muligheden for at indsætte et vilkår i en miljøgodkendelse om, at overdragelse af et kontrolog monitoreringsansvar alene kunne ske til en offentlig myndighed. 20 Dette havde Roskilde Amt forsøgt at påbyde Risø Losseplads der var et eksisterende deponeringsanlæg etableret i 1973 i forbindelse med reviderede vilkår om bl.a. monitorering af perkolatudsivning. Ved klagesagens behandling ønskede Risø Losseplads en afklaring af, hvad et sådan overdragelsesbegrænsende vilkår indebar. Nævnet understregede, at deponeringsbekendtgørelsens bestemmelse om, at overdragelse af et deponeringsanlæg omfattet af miljøbeskyttelsesloven 50, stk. 1, kun må ske til en anden offentlig myndighed, så længe efterbehandlingen ikke er afsluttet, alene gjaldt for nye deponeringsanlæg. Nævnets opfattelse var herudover, at der ikke i lovgivningen i øvrigt var hjemmel til at indsætte et krav om, at overdragelse af ansvar for et deponeringsanlæg kun

6 117 måtte ske til offentlige myndigheder, hvorfor Roskilde Amts vilkår herom var uhjemlet. Afgørelsen støtter forudsætningsvist, at overdragelse af et eksisterende deponeringsanlæg i sin helhed kan ske til andre end offentlige myndigheder. Hvis overdragelse generelt alene kunne ske til offentlige myndigheder, ville det ikke være nødvendigt at behandle spørgsmålet om hjemmel til vilkårsfastsættelsen omkring overdragelse af ansvaret for efterbehandlingen. På denne baggrund må det derfor konkluderes, at offentligt ejede eksisterende deponeringsanlæg både vil kunne udskilles i selskabsform og overdrages til private, idet ingen af situationerne er omfattet af miljøbeskyttelseslovens 50. Konklusion Den danske regulering af deponeringsanlæg indebærer blandt andet et krav om, at anlæg etableret efter 1/ skal ejes af offentlige myndigheder i snæver forstand også uanset, at de miljømæssige hensyn, der oprindeligt lå bag indførelsen af bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens 50, nu i al væsentlighed er sikret på anden vis gennem deponeringsdirektivets regler om bl.a. nedlukning, efterbehandling og økonomisk sikkerhedsstillelse. Ejerskabskravet begrænser kommunernes muligheder for at overdrage nye deponeringsanlæg, idet en sådan overdragelse kun fuldt ud vil kunne ske til (andre) offentlige myndigheder. Ejerskabskravet hindrer endvidere, at kommunerne kan udskille deponeringsanlæg i f.eks. et aktieselskab, og dermed kan sådanne anlæg heller ikke indgå i de kommunale koncernstruktureringer, som blandt andet er gennemført inden for vandsektoren, og som har været fremme også at skulle gennemføres inden for affaldssektoren. Dette vil i givet fald kræve en ændring af miljøbeskyttelseslovens 50. Først når deponeringsanlægget overgår til at være et ophørt anlæg, vil kommunen kunne sælge til private. 50 hindrer til gengæld ikke muligheden for at sælge den faste ejendom, hvorpå deponeringsanlægget er placeret, forudsat at myndigheden fortsat har sikret sig rådighed over arealet med henblik på at kunne opfylde sine miljøretlige forpligtelser til bl.a. nedlukning og efterbehandling. Ligeledes hindrer 50 ikke muligheden for at udlicitere selve driften. Derimod regulerer miljøbeskyttelseslovens 50 ikke eksisterende anlæg og meget taler for, at sådanne anlæg ejet af offentlige myndigheder både kan indskydes i aktieselskaber og i øvrigt også overdrages til private. Eftersom der ikke er indført en såkaldt stoplov inden for affaldssektoren, vil provenuet fra et eventuelt salg således kunne indgå fuldt ud i det kommunale budget. Noter 1) Deponeringsbekendtgørelsens 3, nr. 10, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31/ om deponeringsanlæg, der bl.a. implementerer deponeringsdirektivets art. 2, litra g. 2) Lovbekendtgørelse nr. 931 af 24/ om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. 3) Rådets direktiv 1999/31/EF af 25/ om deponering af affald. Se generelt om direktivet Birgitte Egelund Olsen i Miljøretten 4 Forurenende anlæg og processer, 2007, side ) Se Ellen Margrethe Basse og Helle Tegner Anker i Miljøretten 1 Almindelige emner, 2006, side 131. Uden at forholdet skal forfølges nærmere kan der stilles spørgsmålstegn ved, om den seneste lovændring om afgift på farligt affald er i overensstemmelse med disse intentioner. 5) Ud over vilkårsfastsættelse i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen suppleres ordningen i øvrigt af deponeringsbekendtgørelsens regler, jf. dennes 1, stk. 2. Godkendelse af danske deponeringsanlæg er uddybende behandlet af Birgitte Egelund Olsen i Miljøretten 4 Forurenende anlæg og processer, 2007, side ) Der ses her bort fra rent offentlige forhold som f.eks. infrastrukturanlæg m.v., der har karakter af monopoliserede områder, og dermed adskiller sig fra det almindelige udgangspunkt. Peter Pagh giver i U 1994B. 27 udtryk for, at den eksklusive adgang for offentlige virksomheder til at eje lossepladser efter Mbl. 50 fortjener nok også en nærmere konkurrenceretlig analyse. Behovet for en sådan analyse er nok ikke blevet mindre efter implementeringen af deponeringsdirektivet, hvis regulering gælder for alle aktive deponeringsanlæg og bl.a. fastsætter krav til nedlukning, efterbehandling og sikkerhedsstillelse også efter driften er ophørt, og dermed kan siges at udhule baggrunden for og formålet med miljøbeskyttelseslovens 50, jf. herom nedenfor. Se herom Birgitte Egelund Olsen i Miljøretten 4 Forurenende anlæg og processer, 2007, side med henvisninger. 7) Jf. bemærkningerne trykt i Folketingstidende , (1. samling) tillæg A, spalte 610. Se også Birgitte Ege- Tidsskrift for Miljø, Marts 2010 TfM 2010, 55

7 118 lund Olsen i Miljøretten 4 Forurenende anlæg og processer, 2007, side ) Jørgen Bjerring og Gorm Møller i Miljøbeskyttelsesloven af 1991 med kommentarer, 1998 side 554. Det er et selvstændigt spørgsmål, om udvidelsen af et deponeringsanlæg herunder ved deponeringsenheder og celler vil kunne fanges af bestemmelsen i 50. 9) Begrebet eksisterende deponeringsanlæg er valgt for ikke at forveksle med deponeringsbekendtgørelsens definition af bestående deponeringsanlæg, jf. 3, nr. 7), der omhandler deponeringsanlæg, som modtog affald forud for og er fortsat hermed efter den 1/7 2001, hvor deponeringsdirektivet blev implementeret i Danmark. 10)Heller ikke Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 fra 1997 om affaldsdeponering bidrager hertil. 11)Se Miljøstyrelsens afgørelse trykt i MAD Miljøklagenævnet tog ikke stilling hertil. I MAD bekræfter Styrelsen, at en kommunal selvstyrehavn opfylder betingelsen i )Birgitte Egelund Olsen i Miljøretten 4 Forurenende anlæg og processer, 2007, side )Se Miljøstyrelsens vejledende udtalelse vedrørende ejerskab og driftsansvar for affaldsdeponeringsanlæg på fremmed grund trykt i MAD Se også bemærkningerne til det oprindelige lovforslag, jf. note 7, samt MAD om tinglysningsmæssig sikring. 14)Bestemmelsens stk. 2 indeholder i øvrigt en hjemmel til, at miljøministeren kan fastsætte (generelle) regler om, at virksomheder skal etablere anlæg til deponering af specielle affaldstyper. Så vidt ses er hjemlen ikke udnyttet, men det kunne f.eks. være i relation til kraftværkers mellemdeponering af flyveaske og lignende. 15)Affaldsdeponeringsanlæg er omfattet af pkt. K102, K105, K207 og K208, jf. bilagene til godkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer, og er som følge heraf underlagt kommunalbestyrelsens kompetenceområde. 16)Se Miljøklagenævnets afgørelse trykt i MAD og i KFE A/S Øresundsforbindelse fik endnu en dispensation til at eje, etablere og drive et deponeringsanlæg med jord kategoriseret som farligt affald ved Miljøklagenævnets afgørelse trykt i KFE )Miljøklagenævnets afgørelse om påbud vedrørende Risø Losseplads trykt i MAD og KFE )Om retsstillingen ved aktivoverdragelse af en godkendelsespligtig aktivitet efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kan i øvrigt henvises til Kim Trenskow i U 2003B )Folketingstidende , (1. samling) tillæg A, spalte )KFE For god ordens skyld gøres opmærksom på, at afgørelsen henviser til den tidligere deponeringsbekendtgørelses bestemmelser.

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DISPOSITION Udvalgte problemstillinger 1.Hvornår er jord affald? Hvilken konsekvens har det? 2.Forholdet mellem

Læs mere

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret:

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret: Århus, den 13. september 2004 Kære Mogens Birch Det overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret er, hvorvidt anlæggene på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen drives i overensstemmelse med hvile i

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. marts 2004 J.nr.: 03-33/350-0012 lmp Afgørelse

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion DAKOFA den 24. august 2011 Advokat (L) Jacob Brandt De retlige aspekter Hvorfor er

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Vejledende udtalelse om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse i forbindelse med deponering af affald

Vejledende udtalelse om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse i forbindelse med deponering af affald Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 2/2011 Jord & Affald J.nr. MST-729-00009 Ref. kavje Den 31. januar 2011 Vejledende udtalelse om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse

Læs mere

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling, Natur og Miljø Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro E-mail Sikker E-mail Hjemmeside 8780 3333 8780 4057 3 04 87 80 peter.erichsen@odder.dk signatur@odder.dk Renosyd

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. januar 2015 J.nr.: NMK-10-00835 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

NOTAT. Miljøstyrelsen holdt derudover et høringsmøde om udkastene den 26. maj 2011.

NOTAT. Miljøstyrelsen holdt derudover et høringsmøde om udkastene den 26. maj 2011. Notat Jord & Affald J.nr. MST-720-00005 / MST-720-00003 Ref. kavje/lejni/jeaab/jogha Den 9. juni 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen)

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager Svendborg Kommune Att. Jacob Haass Svendsen. Ramsherred 5 5700 Svendborg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 15. maj 2014 SIDE 1/8

Læs mere

5.1 Godkendelsespligt

5.1 Godkendelsespligt 5.1 Godkendelsespligt Bilag 1- og bilag 2-virksomheder Bilag 1 og 2 er lister over de virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt. Bilag 1 indeholder virksomheder, der reguleres efter et regelsæt

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og offentlighed)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Landskabelige hensyn og offentlighed) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Landskabelige hensyn og offentlighed) 1 ændringer: I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr...af.., som ændret., foretages følgende 1.

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19.

Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19. Punkt 14. Miljø administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens 19. 2014-16552. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget drøfter

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 MBL 19 og 33 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 2 Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens 19 og 33 Kontekst og problemstilling Der har i en årrække været tvivl hos

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 Advokat (H) Alex Puggaard og advokat Vibeke Westergaard (H) Onsdag den 21. maj 2014 Håndhævelse Udfordringer ved håndhævelsen - som eksempel ulovlig opfyld af råstofgrave

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma Barrierer for genanvendelse af byggematerialer og restprodukter Emnet

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste.

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste. I/S Skovsted Losseplads Asylgade 30 7700 Thisted Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/bevch Den 10.06. 2016. Sendt digitalt til CVR: 30811526 Sendt pr. e-mail til Søren Funder: SFL@thisted.dk og

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Større centrale affaldssorteringanlæg

Større centrale affaldssorteringanlæg Større centrale affaldssorteringanlæg Større centrale sorteringsanlæg - De juridiske udfordringer Juridiske Specialistadvokat udfordringer (L) cob Brandt Projektets metode og indhold Videnprojektet beskriver

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark Vejle Havn Att. Knud Vang Nielsen Sydkajen 16 7100 Vejle Sendt elektronisk til: knud@vejleport.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Stk. 4. Reno Djurs kan etablere en ny etape II ved Glatved i området vist på kort 6.6.4. Læs redegørelsen

Stk. 4. Reno Djurs kan etablere en ny etape II ved Glatved i området vist på kort 6.6.4. Læs redegørelsen Regionplan 2005 6.6 Deponeringsanlæg Retningslinje: Der reserveres arealer til nye deponeringsanlæg for affald inden for de på kort 6.6.2 og kort 6.6.3 viste områder i Århus Kommune og på arealer ved Glatved,

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes?

Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes? Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes? Danske Havnes Temadag om miljøforhold i havne 11. Januar 2006 Tom E. Hansen Hvad er det, som ikke kan klappes. Der er flere grunde til, at sediment ikke

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Parallelopstilling for EFL 35 og 37

Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 111 Offentligt Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Gældende 35 i EFL 35. Transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv samt udlandsforbindelser under 100 kv,

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere