ADVOKATERNE Vestergade SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE Vestergade 9 8600 SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN V E D T Æ G T E R"

Transkript

1 A KR/jd ADVOKATERNE Vestergade SILKEBORG KURT NEELS REHL ARNE JENSEN MUNK HEMMINGSEN Advokater med møderet for Landsret og Højesteret Telefon Kontortid 9-16 V E D T Æ G T E R for I/S GRAUBALLE VANDVÆRK. 1 Interessentskabet er stiftet ved en generalforsamlingsbeslutning i Grauballe Forsamlingshus den 20. september Interessentskabets formål er at eje og drive et vandværk i Grauballe således at at at varetage interessenternes anliggender i alle spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til interessenternes vandforsyning forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med god og tilstrækkelig vand i henhold til det for vandværket gældende regulativ levere vandet til interessenterne til lavest mulige produktionspris. 1

2 2 Interessentskabets medlemmer er de medlemmer, som er medlem af interessentskabet på tidspunktet for nærværende vedtægters godkendelse samt alle de medlemmer, som efter bestyrelsen skøn kan optages i interessentskabet. Det er en betingelse for et nyt medlemskab, at den pågældende har bopæl indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde samt aftager vand fra vandværket. Almindelige husstande har altid ret til medlemskab, såfremt de opfylder betingelserne. Større forsyningsenheder, så som beboelsesblokke, foreninger og lignende, som opfylder betingelserne for medlemskab, kan optages i interessentskabet, såfremt optagelsesbegæring godkendes af bestyrelsen. Dør en interessent, indtræder hans arving automatisk i medlemskabet og de rettigheder og forpligtelser, som flyder heraf, såfremt arvingen overtager afdødes ejendom. Nye medlemmer skal underskrive en optagelsesbegæring samt betale de indskud/anlægsbidrag, som er fastsat i forsyningsregulativet. 3 Alle interessenter har ret til at modtage vand fra vandværket på de vilkår og efter de regler, som er fastsat i forsyningsregulativet. 4 Ethvert nyt medlem skal ved sin indtræden i interessentskabet underskrive en begæring hvoraf det skal fremgå, at medlemmet accepterer alle de rettigheder og forpligtelser, som fremgår dels af nærværende vedtægter dels af forsyningsregulativet. Ethvert medlem kan hos interessentskabets bestyrelse få udleveret et eksemplar af såvel vedtægterne som af forsyningsregulativet. Såfremt en interessent afstår sin ejendom, er han først frigjort for sin forpligtelser overfor interessentskabet i det øjeblik, den nye ejer af ejendommen har underskrevet og indsendt en ejerskifteformular hvoraf det skal fremgå, at den nye ejer indtræder i sælgerens rettigheder og forpligtelser. Ved ejerskifte i tilfælde af en interessents dødsfald, påhviler forpligtelsen dødsboet. En interessent, som afhænder sin ejendom, har fra ejendommens overdragelsestidspunkt ikke længere krav på andel i interessentskabets formue. Enhver interessent er medejer af foreningens formue i samme forhold, som interessenten gennemsnitlig har svaret afgift til interessentskabet efter de antal år, interessenten og eventuelle 2

3 tidligere interessenter (ejere af ejendommen, som modtager vand fra interessentskabets vandværk) kontinuerligt har været medlem. Interessenterne hæfter direkte, solidarisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold, som de pr. år svarer afgift til interessentskabet for vandforsyningen. Interessenternes private gæld forud for interessentskabets etablering er dette uvedkommende. Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for retsforfølgning for kreditorer, som er interessentskabet uvedkommende. Retsforfølgende kreditorer kan dog først holde sig til de enkelte interessenter efter en udtømmende retsforfølgning mod interessentskabet. 5 Enhver ejendom eller institution, som ikke kan betegnes som en en families bolig, og som ikke efter bestyrelsens skøn kan optages som medlem i interessentskabet, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværkets og ledningsnettets kapacitet tillader det. Køberen skal forpligte sig til at overholde forsyningsregulativet samt vedtægternes bestemmelser bortset fra de afsnit, som naturligt kun vedrører medlemmerne. 6 Interessentskabet ejer vandværket med boringer, behandlingsanlæg, pumper og eventuelle højdebeholdere samt hoved- og fordelingsledninger m. v. Interessentskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendige forsyninger påhviler i samme udstrækning interessentskabet. 7 Interessentskabet er berettiget til at føre forsyningsledninger over interessenternes ejendomme. Interessentskabets bestyrelse skal i denne situation iagttage, at der udvises størst muligt hensyn til den interessent, hvis ejendom berøres. På samme måde skal interessenterne acceptere, at der på deres private ejendom Kan foretages alle nødvendige reparationer på ethvert tidspunkt. 3

4 For enhver skade, som påføres interessentens ejendom, hæfter interessentskabet. Interessentskabet betaler i denne anledning en rimelig erstatning efter bestyrelsens skøn. Såfremt interessenten ikke vil acceptere bestyrelsens skøn, kan Interessenten i denne situation indbringe forholdet for domstolene. Bestyrelsen kan, såfremt den finder det nødvendigt, sikre retten til ledningers anlæg og vedligeholdelse ved en på den tjenende ejendom tinglyst deklaration. Omkostninger i forbindelse hermed afholdes af forbrugeren. Såfremt en interessent finder det betimeligt, at der føres en stikledning over en anden interessents ejendom, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis interessentskabets bestyrelse finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse alt for den interessents regning i hvis interesse, stikledningen udføres. 8 De interessenter eller købere, som aftager vand ifølge 5, må videresælge vandet til f. eks. Campingplads eller lignende efter tilladelse afgivet af interessentskabets bestyrelse. Interessentskabets bestyrelse er i denne situation berettiget til at afkræve en ekstraafgift. Interessentskabets bestyrelse afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser, interessenterne må anvende vand til havevanding. Bestyrelsen er berettiget til at lade opkræve en ekstraafgift herfor. Interessenterne er forpligtet til at undgå vandspild. En interessent kan udtræde af interessentskabet, når hans stikledning af monteres ved fordelingsledningen og, når han til selskabet har betalt den ham pålignet andel af selskabets gæld. Den udtrædende interessent har intet krav på andel i interessentskabet formue. 9 4

5 10 Interessenterne udøver deres indflydelse på interessentskabet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er interessentskabets højeste myndighed. 11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsens majoritet finder det fornødent eller, såfremt 10 interessenter skriftligt overfor bestyrelsen rejser krav herom. Kravet skal indeholde en specificeret dagsorden. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14 dages varsel enten ved særskilt meddelelse til hver enkelt interessent eller ved avertering i en eller flere lokale aviser. Generalforsamlingens dagsorden offentliggøres sammen med indkaldelsen. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse. Forslag fra interessenterne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsesformanden aflægger beretning om det forløbende år. 3. det udarbejdede og reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse og til meddelelse af decharge til bestyrelsen. 4. behandling af forslag fra interessenterne. 5. valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. 6. valg af 1 revisor og suppleant. 7. eventuelt. Ingen interessent kan nægte at modtage valg til bestyrelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol. Protokolfører er bestyrelsens sekretær. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent. 5

6 12 Ingen interessent har mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme i henhold til fuldmagt. Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, med mindre en interessent kræver skriftlig afstemning. Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer for, og at disse udgør mindst 2/3 af samtlige interessenter. Såfremt kun den første og ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen i løbet af syv dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte interessenter. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt og i denne situation kun, såfremt alle interessenter accepterer dette. 13 Interessentskabets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt interessenterne for 2 år ad gangen. På alle ulige år afgår 2 medlemmer, og på alle lige år afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Endvidere skal der stedse være 2 suppleanter til bestyrelsen. 1 suppleant afgår hvert år og en ny vælges. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende interessentskabet. Bestyrelsen fastsætter honorar til formand, kasserer og sekretær. Interessentskabet godtgør bestyrelsens medlemmer for udgifter til porto og telefon. Bestyrelsen udarbejder et forsyningsregulativ og har ansvaret for, at regulativet overholdes. Bestyrelsen er ansvarlig for, at interessentskabet får opkrævet sin tilgodehavende hos interessenterne i overensstemmelse med disse vedtægter samt forsyningsregulativet. 6

7 Bestyrelsen er berettiget til at anvende udgifter til kautionsforsikring, tilsyn, optegning, ajourføring og vedligeholdelse af ledningsplan m. v. Bestyrelsen fastsætter hvert år størrelsen af forbrugsafgiften, tidspunkterne for forbrugsafgiftens betaling m. v. herudover fastsætter bestyrelsen hvert år størrelsen af indskud af nye medlemmer. Bestyrelsen er eneansvarlig for regnskabsførelsen, formueforvaltningen samt, at interessentskabets aktiver stedse er i en efter forholdene driftsmæssig og vedligeholdelsesmæssig acceptabel stand. Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte en registreret eller statsautoriseret revisor til at udføre ekstraordinær revision eller anden regnskabsmæssig assistance efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved dødsfald eller afgang fra bestyrelsen af anden årsag, supplerer bestyrelsen sig selv indtil den næste generalforsamling. Herved indtrådte bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende funktiontid. 14 Interessentskabet tegnes af bestyrelsen formand og kasserer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Interessentskabets kasserer forestår alle udbetalinger. Forinden udbetaling må finde sted, skal betalingen være godkendt og attesteret af bestyrelsens formand ved dennes forfald af bestyrelsens sekretær. Bestyrelsen meddeler kasserer og formand fuldmagt til samlet af underskrive check trukket på interessentskabs bankkonto. 15 Interessentskabets regnskaber revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisor vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. 1 revisor afgår hvert år og en ny vælges. 7

8 16 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. 17 Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlig afskrivninger og sædvanlige henlæggelser, kan ikke udbetales til interessenterne, medmindre interessentskabet opløses, jfr. 18 Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelse. 18 Interessentskabet kan ikke opløses, før al interessentskabets gæld er afviklet. Der kræves samme majoritet for selskabets opløsning, som for ændring af selskabets vedtægter, jfr Disse vedtægter afløser interessentskabets vedtægter vedtaget ved generalforsamling i Grauballe Forsamlingshus den 20. september Disse vedtægter er vedtaget på interessentskabets ordinær generalforsamling den 12. marts 1984 og den ekstraordinære generalforsamling den 19. marts Grauballe, den 1984 Formand Martin Gasberg Kasserer Poul Møller Pedersen Bestyrelsesmedlemmer: 8

9 , Grauballe Vandværk I/S 9

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere