Referat fra møde i Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Økonomiudvalget onsdag den 9. februar 2011 kl i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Tina Tving Stauning (A) Side 1 af 27

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 23 Sag nr. 24 Sag nr. 25 Boligselskabet Nordsjælland, afdeling Esrogård. Budgettvist Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling Sølvkær. Regnskabstvist Ændring af Byrådets forretningsorden, spørgetidsregler og styrelsesvedtægt, 2. behandling Sag nr. 26 Tidsplan for budget 2012 Sag nr. 27 Sag nr. 28 Sag nr. 29 Sag nr. 30 Sag nr. 31 Sag nr. 32 Sag nr. 33 Forsøgsordning med frikommuner Frigivelse af midler til betaling af tilslutningsbidrag Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 004 for cleantech erhvervsområde Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 042 for cleantech erhvervsområde Forslag til kommuneplantillæg 006, Kommuneplan , for et område ved arboretet på Marbækvej Forslag til Lokalplan 040 for området ved arboretet på Marbækvej i Frederikssund Meddelelser Lukket dagsorden Sag nr. 34 Salg af mindre jordstykke (50m2) Side 2 af 27

3 Sag nr. 23 Boligselskabet Nordsjælland, afdeling Esrogård. Budgettvist Journal nr.: Lovgrundlag: Almenboliglovens 42 Forvaltningsloven Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordsjælland har anmodet Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed om at afgøre en tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet om afdeling Esrogårds budget for 2010/11. Kommunen er efter almenboliglovens 42 forpligtet til at træffe den endelige afgørelse i budgettvistigheder mellem en boligorganisations bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Kommunen kan således efter partshøring godkende budgettet helt eller delvist, og der kan til en godkendelse knyttes betingelser eller bemærkninger. Afdeling Esrogård består af 27 familieboliger i varierende størrelser. Afdelingsbestyrelsen i afdeling Esrogård fremlagde på et afdelingsmøde budgetforslag for 2010/11. Budgetforslaget indebar en huslejestigning på 9,2 %. Beboerne på afdelingsmødet besluttede at forkaste budgettet, idet der var utilfredshed med en stor stigning i ejendomsskatten. Boligorganisationen oplyser, at den siddende afdelingsbestyrelse efterfølgende er fratrådt, og at det ikke har været muligt at vælge en ny bestyrelse. Organisationsbestyrelsen har herefter på et nyt afdelingsmøde fremlagt et revideret budgetforslag for 2010/11. Det reviderede budgetforslag balancerer med indtægter og udgifter på kr. og indebærer en huslejeforhøjelse på 7,05 % svarende til i alt kr. Den årlige leje pr. m 2 stiger således fra kr. til kr. Stigningen skyldes primært en forøgelse af ejendomsskatten på i alt kr. Beboerne besluttede på afdelingsmødet på ny at forkaste budgettet som følge af stigningen i ejendomsskatten. Beboerne gav på mødet bl.a. udtryk for, at boligorganisationen burde have forudset eller klaget over beregningsgrundlaget for ejendomsværdien. Side 3 af 27

4 Afdelingen er efterfølgende blevet hørt i sagen. 4 beboere har i den anledning afgivet høringssvar, hvoraf fremgår, at forkastelsen af budgettet hovedsagligt er begrundet i stigningen i ejendomsskatten og den høje husleje i afdelingen i øvrigt. Boligorganisationen oplyser, at stigningen i ejendomsskatten skyldes, at SKAT har ændret ejendomsvurderingen efter, at byggeriet er registreret i SKAT. Tidligere blev afdelingen vurderet som ubebygget ejendom med tilhørende, væsentligt lavere ejendomsskatter. Den ændrede ejendomsvurdering er meddelt boligorganisationen i juli Boligorganisationen oplyser, at ændringen har betydning for ejendomsskatten i 2010 og fremefter, hvorfor boligorganisationen burde have korrigeret budgettet allerede for Boligorganisationen oplyser, at den forhøjede vurdering imidlertid først er fremkommet på et tidspunkt, hvor budgetterne for 2010 var næsten færdige, og boligorganisationen har ikke været opmærksom på, hvor stor en betydning den nye vurdering ville have, hvilket er begrundelsen for, at den forhøjede ejendomsskat først fremgår af budget Administrationen har fået foretaget en gennemgang af budgettet og konkluderer på baggrund heraf, at budgettet i sin nuværende form bør godkendes af kommunen. Det bemærkes, at administrationen ikke har forholdt sig til beregningsgrundlaget for ejendomsværdien, og det anbefales, at boligorganisationen foreslås at indbringe beregningsgrundlaget for ejendomsværdien for SKAT, såfremt der vurderes at foreligge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget- og analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Sekretariatschefen anbefaler, at: 1. Økonomiudvalget, med ovenfor anførte bemærkning, godkender det forelagte budget, som indebærer en huslejestigning på 7,05 % Tidligere beslutninger: Side 4 af 27

5 Beslutninger: Tiltrådt. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 5 af 27

6 Sag nr. 24 Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling Sølvkær. Regnskabstvist Journal nr.: Lovgrundlag: Almenboligloven Driftsbekendtgørelsen Vejledning om drift af almene boliger m.v. Forvaltningsloven Sagsfremstilling: Domea har på vegne organisationsbestyrelsen i Danske Funktionærers Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed om at afgøre en tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen om afdeling Sølvkærs regnskaber for 2007/08 og 2008/09. Kommunen er efter almenboliglovens 42, forpligtet til at træffe den endelige afgørelse i regnskabstvistigheder mellem en boligorganisations bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Kommunen kan således efter partshøring godkende regnskabet helt eller delvist, og der kan til en godkendelse knyttes betingelser eller bemærkninger. Administrationen foretager en gennemgang af regnskabet i regnskabstvistsager, og der sker kun forelæggelse for Økonomiudvalget, såfremt revisionen eller gennemgangen giver anledning hertil. Afdeling Sølvkær består af 50 familieboliger i varierende størrelser. Organisationsbestyrelsen har godkendt regnskaberne for 2007/08 og 2008/09, men afdelingsbestyrelsen i afdeling Sølvkær har som følge af en lang række påtalte forhold i regnskabet for året 2008/09 ikke ønsket at godkende regnskaberne for 2007/08 og 2008/09. Boligorganisationen har på baggrund af de påtalte forhold fået udarbejdet og fremsendt en omfattende gennemgang af de udgifter, der er rejst tvivl om. Gennemgangen er foretaget af et uvildigt revisionsfirma. Administrationen betragter de udgifter, der efter gennemgangen er enighed om, som værende endeligt behandlet, hvorfor de ikke kommenteres yderligere. Det drejer sig om udgifter til byggesagsbehandling vedrørende råderetsarbejder, el-anlæg som hidrører antenneanlæg, el-udgift vedrørende et konkret lejemål, ændring af antennefrekvens, afløb i et konkret lejemål, ventilationsudgift, som forkert posteret og indkøbt pc er, som vedrører en anden afdeling. Der er enighed Side 6 af 27

7 om, hvorledes disse udgifter skal placeres regnskabsmæssigt i relation til afdelingens regnskab. Vedrørende de øvrige påtalte forhold er disse i revisionsgennemgangen opdelt på følgende måde: 1. Forhold, der er sædvanlige for en almen afdeling, men hvor beslutningen om dispositionen ikke er dokumenteret, rækkevidden af beslutningen er ikke tilstrækkelig fastlagt og/eller, hvor beføjelsen hertil er uklar 2. Forhold, hvor gældende forretningsgange ikke er overholdt 3. Øvrige forhold Med udgangspunkt i denne opstilling kan knyttes følgende bemærkninger til forholdene: Ad 1. Under denne kategori hører forhold, som vedrører udgifter til telefon for ejendomsfunktionær, formandstelefon, maling af skure mv. samt manglende bilag for kursusudgifter for afdelingsbestyrelsesmedlem. De væsentlige konkrete udgifter vedrører brugen af telefon og maling af skure. Det må på grundlag af redegørelsen lægges til grund, at der som udgangspunkt er tale om udgifter, der normalt vedrører en almen afdeling. For så vidt angår brugen af ejendomsfunktionærens telefon konkluderes i redegørelsen, at rækkevidden af ejendomsfunktionærens adgang til at anvende arbejdstelefon til private formål er uklar. Administrationen anbefaler, at boligorganisationen gøres opmærksom på, at der for fremtiden bør foreligge klare retningslinjer for ejendomsfunktionærens anvendelse af en arbejdstelefon. Vedrørende den såkaldte formandstelefon har Domea oplyst, at der er sket en fejl ved anskaffelsen. Administrationen anbefaler, at boligorganisationens opmærksomhed henledes på, at der for fremtiden bør foreligge retningslinjer med beskrivelse af, hvem der kan beslutte sådanne indkøb. For så vidt angår maling af skure mv. er udgiften bogført på konto 116 (henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse.) på trods af, at den ikke er indeholdt i vedligeholdelsesplanen for 2009/10. Det bør lægges til grund, at sådanne udgifter skal, hvis de afholdes over konto 116, fremgå af den foreliggende vedligeholdelsesplan, og er dette ikke tilfældet, hører udgiften til under konto 115 (almindelig vedligeholdelse). Dette indebærer en forskel i relation til, om udgiften fratrækkes i de opsparede henlæggelser, hvilket den kun gør, hvis udgiften er planlagt, eller om udgiften direkte afholdes over årets regnskab på Side 7 af 27

8 konto 115. Da en omplacering af udgiften til konto 115 vil forøge denne post, således at det medfører et underskud i forhold til budgettet, anbefaler administrationen, at der ikke foretages yderligere i det konkrete regnskabsår. Boligorganisationen bør imidlertid gøres opmærksom på, at den fremadrettet bør have fokus på, hvorvidt der er tale om planlagte vedligeholdelsesarbejder, eller arbejder, der opstår i regnskabsårets forløb, og boligorganisationen bør overveje, om der skal være retningslinjer for dette forhold. Vedrørende manglende bilag for kursusudgifter bør boligorganisationen gøres opmærksom på, at de generelt skal kræve fakturaer ved køb af ydelser m.v. Ad 2. De forhold, hvor revisionen konkluderer, at gældende forretningsgange ikke er overholdt, omhandler manglende indtægtsføring vedrørende udleje af møde- og selskabslokaler samt brug af ejendomsmesterens eget firma ved udførelse af rengøring i forbindelse med fraflytning af bolig. Administrationen forstår revisionens bemærkninger således, at der er tale om, at regler i almenboligloven eller regler udstedt i medfør af denne lov ikke skulle være overholdt. Der er således ikke tale om, at de skriftlige forretningsgange for væsentlige driftsområder, som bestyrelsen skal fastlægge efter driftsbekendtgørelsens 28, stk. 4, ikke er overholdt. Med hensyn til driften af fælleslokaler (konto 118) skal dette fremgå af det aflagte regnskab. Der er tale om en overtrædelse af konteringsreglerne, såfremt driften af fælleslokaler ikke medtages i regnskabet. Idet det samlet drejer sig om et beskedent beløb på kr., finder administrationen imidlertid ikke, at der er anledning til at foretage yderligere. Til næste års regnskab anmodes boligorganisationens revisor dog om at påse, at midlerne vedrørende fælleslokaler er indtægtsført korrekt. Revisor bedes anføre en bemærkning herom i revisionsprotokollen. For så vidt angår anvendelse af et firma, hvor ejendomsfunktionæren har en nær økonomisk tilknytning, kræver dette efter de nugældende regler en indberetning til kommunen. I den konkrete sag ses der ikke at være foretaget en sådan. Da der ikke er tale om et aktuelt forhold, anbefales det, at det overfor boligorganisationen indskærpes, at reglen skal overholdes. Ad 3. Disse forhold vedrører kørselsgodtgørelse til ejendomsfunktionær, udgifter til arbejdstøj, tab vedrørende varmeudgifter ved lejeledighed samt udskiftning af hårde hvidevarer. Side 8 af 27

9 For så vidt angår kørselsgodtgørelse kan der ikke på grundlag af de fremlagte bilag lægges til grund, at det ikke drejer sig om arbejdsrelateret kørsel, som har direkte relation til afdelingen. Udgift til dækning af kørselsgodtgørelse til ejendomsfunktionær er en normal driftsudgift. Afholdelse af udgifter til arbejdstøj er ligeledes en sædvanlig udgift for en afdeling. På grundlag af de foreliggende oplysninger har administrationen ikke grundlag for at antage andet end, at det pågældende arbejdstøj har skullet anvendes til udførelse af arbejdsopgaver i afdelingen. Der er ikke som anført af afdelingsbestyrelsen grundlag for at antage, at afdelingen har afholdt varmeudgifter, der bør henføres til privatpersoner, idet det af revisionsgennemgangen fremgår, at der i det konkrete tilfælde er tale om tab ved lejeledighed. Administrationen skal dog bemærke, at reglerne for dækning af varmeudgifter fremgår af driftsbekendtgørelsens 41, stk. 1, hvorefter tab ved forbrug dækkes af dispositionsfonden og ikke af afdelingen. Til den gældende bestemmelse skal imidlertid tilføjes, at dækning af forbrugsudgifter ikke specifikt fremgik af den udgave af driftsbekendtgørelse, som var gældende før 1. januar Det anbefales, at boligorganisationen gøres opmærksom på, at tab ved forbrug fremadrettet skal dækkes af dispositionsfonden. De foreliggende oplysninger om udskiftning af hårde hvidevarer giver ikke anledning til bemærkninger, idet en sådan udskiftning beror på en konkret vurdering. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget- og Analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Sekretariatschefen anbefaler, at: 1. Økonomiudvalget godkender regnskaberne for 2007/08 og 2008/09 for afdeling Sølvkær med de ovenfor anførte bemærkninger. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Tiltrådt. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 9 af 27

10 Sag nr. 25 Ændring af Byrådets forretningsorden, spørgetidsregler og styrelsesvedtægt, 2. behandling Journal nr.: Lovgrundlag: Styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Sagsfremstilling: Der planlægges indførelse af et nyt konferencesystem i Byrådets mødesal, og der er behov for en tilpasning af afstemningsreglerne i Byrådets forretningsorden. Endvidere foreslås en tilføjelse til reglerne for spørgetid ved Byrådets møder, og en lovgivningsmæssig ajourføring af kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer i såvel forretningsordenen som styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet, hvorimod en ændring af spørgetidsreglerne kun kræver én behandling. Byrådets forretningsorden Der foreslås to ændringer: Forretningsordenens gældende 10, stk. 1, har følgende ordlyd: "Afstemning sker ved håndsoprækning og kontraprøve foretages." For at kunne foretage elektroniske afstemninger via det nye konferencesystem foreslås følgende affattelse af forretningsordenens 10, stk. 1: "Afstemning sker ske ved håndsoprækning og/eller via elektronisk afstemningssystem. Kontraprøve foretages." Forretningsordenens gældende 14, stk. 3, 1. punktum, har følgende ordlyd: "Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet." For at bringe overensstemmelse mellem Byrådets praksis og forretningsordenens bestemmelser foreslås følgende affattelse af forretningsordenens 14, stk. 3, 1. punktum: "Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet." Side 10 af 27

11 Regler for spørgetid ved Byrådets møder Det fremgår af reglerne for spørgetid ved Byrådets møder, at der er spørgetid forud for hvert ordinært møde i Byrådet. Der er således spørgetid forud for de møder, der fremgår af Byrådets mødeplan. Imidlertid er det ikke hensigtsmæssigt med spørgetid forud for møder, hvor Byrådet behandler forslag til årsbudgettet, og i praksis har der ikke været afholdt spørgetid ved disse møder. Det anbefales således at spørgetidsreglerne tilpasses. Der foreslås én ændring: Spørgetidsreglernes gældende pkt. 11, har følgende ordlyd: "Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode." Følgende affattelse af spørgetidsreglernes pkt. 11, foreslås: "Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles." Kommunens styrelsesvedtægt Der foreslås ændringer i to bestemmelser i styrelsesvedtægten: Kommunes styrelsesvedtægts 19, stk. 9, har følgende ordlyd: "Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet." Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 30, stk. 1, ophører vederlæggelsen, når formanden i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsens 30, stk. 2, at der ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i styrelsesloven, dog er ret til vederlag i indtil 9 måneder. Følgende affattelse af styrelsesvedtægtens 19, stk. 9, foreslås: "Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder." Side 11 af 27

12 Kommunens styrelsesvedtægts 20, stk. 2, har følgende ordlyd: "Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder." Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 10, kan funktionsvederlaget højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder, når et udvalgsmedlem på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger. Følgende affattelse af styrelsesvedtægtens 20, stk. 2, foreslås: "Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder." Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser. Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at 1. forretningsordenens 10, stk. 1, får følgende affattelse: "Afstemning sker ske ved håndsoprækning og/eller via elektronisk afstemningssystem. Kontraprøve foretages." 2. forretningsordenens 14, stk. 3, 1. punktum, får følgende affattelse: "Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet." 3. spørgetidsreglernes pkt. 11, får følgende affattelse: "Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles." 4. styrelsesvedtægtens 19, stk. 9, får følgende affattelse:"den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder." 5. styrelsesvedtægtens 20, stk. 2, får følgende affattelse: "Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder." Side 12 af 27

13 Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. januar 2011 Anbefales. Beslutning i Byrådet, Onsdag den 26. januar 2011 Tiltrådt. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 13 af 27

14 Sag nr. 26 Tidsplan for budget 2012 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget og Analyse har udarbejdet et forslag til tidsplan for udarbejdelse af budget 2012 samt overslagsårene Tidsplanen for budgetlægningen for 2012 følger i hovedtræk tidsplanen for budgetlægningen for 2011: Der udarbejdes budgetoplæg i maj måned, hvor Økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer for budgetlægningen Fagudvalgene prioriterer budgetoplæg inden for de rammer, som er fastlagt af Byrådet. Budgetforslaget førstebehandles i september måned i Økonomiudvalg og Byråd. Endelig vedtagelse af Byrådet i oktober måned. Forslaget indeholder følgende væsentlige tidsfrister: 17. maj: Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvens for arbejds- og personaleforhold i kommunen samt for gensidig orientering om relevante emner. 23. maj: Budgetseminar for Byrådet med gennemgang af administrativt budgetforslag, økonomisk status på regnskab 2010 samt korrigeret overslagsår maj - 15.juni: Fagudvalgene behandler forslag til budget 2012 indenfor de rammer, som er udstukket af Byrådet august: Budgetseminar for Byrådet. 8. september: Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til Byrådets 1. behandling september kl. 12: Økonomiudvalgets budgetforslag udsendes i høring. 14. september: Byrådet 1. behandler budgetforslaget. 21. september: Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvens for arbejds- og personaleforhold i kommunen Side 14 af 27

15 samt for gensidig orientering om relevante emner. 3. oktober kl. 12: Frist for politiske ændringsforslag. 5. oktober: Økonomiudvalget behandler ændringsforslag. 12. oktober: Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Chefen for Budget og Analyse indstiller til Økonomiudvalget, at 1. tidsplanen indstilles til Byrådets godkendelse. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 15 af 27

16 Sag nr. 27 Forsøgsordning med frikommuner Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget behandlede den 19. januar 2011, sag nr. 6, en opfordring fra indenrigs- og sundhedsministeren om at søge om at deltage i frikommuneforsøget Fem kommuner bliver efter ansøgning udvalgt til deltagelse i forsøget. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen retur til fornyet administrativ vurdering med henblik på genoptagelse i næstkommende ordinære møde. Samtlige administrationsområder er således anmodet om at komme med forslag til områder, som kan være relevante i forhold til en ansøgning om deltagelse i forsøget. Oversigt over forslag omdeles på Økonomiudvalgets møde. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget: 1. beslutter hvorvidt Frederikssund Kommune skal ansøge om deltagelse i frikommuneforsøget. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Oversigt over mulige frikommuneemner omdelt. Økonomiudvalget godkender, at Frederikssund Kommune ansøger om deltagelse i frikommuneforsøget. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 16 af 27

17 Sag nr. 28 Frigivelse af midler til betaling af tilslutningsbidrag Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: I forbindelse med byggemodning af det nye erhvervsområde i den nordlige del af Ny by (Lokalplan 042), søges der om frigivelse af kr. til betaling af tilslutningsbidrag. Erhvervsområdet omfatter ca. 5 hektar og vil være byggemodnet til foråret På nuværende tidspunkt ejer Frederikssund Kommune hele arealet. Det er grundejer der skal afholde udgifter til tilslutningsbidrag for kloakering og der er derfor behov for frigivelse af midler. Ved efterfølgende salg af byggegrunde, vil tilslutningsbidraget indgå i salgsprisen, således at kommunen får dækket udgiften. Tilslutningsbidraget omfatter udgifter til Frederikssund Forsyning A/S, for tilslutning til kloaknettet. Da det har vist sig ikke at være muligt at nedsive alt regnvand på grundene, dækker tilslutningen både for spildevand og regnvand. Spildevand og regnvand vil blive håndteret hver for sig, således vil regnvand blive ført til et bassin, hvorfra det nedsives, imens spildevand ledes til det øvrige kloaknet. Der er i budget 2011 afsat rådighedsbeløb for 13,6 mio. kr. til anlægsprojekt nr Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde. Heraf er der tidligere meddelt anlægsbevilling på kr. til byggemodning og anlæg af vej samt bassin. Bevilling: Der søges om meddelelse af anlægsbevilling på kr. til betaling af tilslutningsafgifter vedrørende Ny By i 2011, finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. i 2011 på anlægsprojekt nr Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Side 17 af 27

18 Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. der meddeles anlægsbevilling på kr. til betaling af tilslutningsafgifter vedr. Ny By i 2011, finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. i 2011 på anlægsprojekt nr Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 18 af 27

19 Sag nr. 29 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 004 for cleantech erhvervsområde Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog på møde den 24. november 2010 at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 004 for cleantech erhvervsområde Ny By (etape 1) i offentlig høring. Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 30. november 2010 til den 25. januar Det offentliggjorte kommuneplantillæg fremgår af bilag 1. De i høringsperioden indkomne høringssvar fremlægges på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. februar Plan- og Udviklingsafdelingen behandler høringssvarene i en hvidbog, hvori høringssvarene kommenteres og der stilles forslag til beslutninger. Hvidbogen fremlægges ligeledes på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. februar Desuden fremlægges på mødet et revideret kommuneplantillæg med de foreslåede ændringer samt tekniske korrektioner. Kopi af høringssvar, hvidbog samt revideret plan vil være vedlagt sagen som bilag til Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. de i hvidbogen foreslåede ændringer godkendes. 2. forslag til Kommuneplantillæg nr i revideret form som den fremlægges på Plan- og Udviklingsudvalgets møde - vedtages endeligt. Side 19 af 27

20 Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Bilag: Bilag 1 /PLUD 2. februar 2011: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 044 som fremlagt i offentlig høring Bilag 2: Kopi af høringssvar Bilag 3: Hvidbog, behandling af høringssvar LP-042/Kpt-004 Bilag 4: Kommuneplantillæg nr. 004 Side 20 af 27

21 Sag nr. 30 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 042 for cleantech erhvervsområde Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven og Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog på møde den 24. november 2010 at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 042 for cleantech erhvervsområde Ny By (etape 1) i offentlig høring sammen med den ledsagende miljørapport. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 30. november 2010 til den 25. januar Det offentliggjorte lokalplanforslag fremgår af bilag 1. De i høringsperioden indkomne høringssvar fremlægges på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. februar Plan- og Udviklingsafdelingen behandler høringssvarene i en hvidbog, hvori høringssvarene kommenteres og der stilles forslag til beslutninger. Hvidbogen fremlægges ligeledes på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. februar Desuden fremlægges på mødet en revideret lokalplan med de foreslåede ændringer samt tekniske korrektioner. Desuden er der i lokalplanen indført en sammenfattende redegørelse i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Her gøres der rede for hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og eventuelt indkomne udtalelser er kommet i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer samt overvågning. Den sammenfattende redegørelse er sat ind efter selve miljørapporten i lokalplanens redegørelse. Kopi af høringssvar, hvidbog samt revideret plan vil være vedlagt sagen som bilag til Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Side 21 af 27

22 Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. de i hvidbogen foreslåede ændringer godkendes. 2. forslag til Lokalplan nr i revideret form som den fremlægges på Plan- og Udviklingsudvalgets møde - vedtages endeligt. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Bilag: Bilag 1/PLUD 2. februar 2011: Forslag til Lokalplan nr.042 som fremlagt i offentlig høring Bilag 2: Kopi af høringssvar Bilag 3: Hvidbog, behandling af høringssvar LP-042/Kpt-004 Bilag 4: Lokalplan nr. 042 Side 22 af 27

23 Sag nr. 31 Forslag til kommuneplantillæg 006, Kommuneplan , for et område ved arboretet på Marbækvej Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagsfremstilling: Parallelt med forslag til lokalplan nr. 040 for området ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 006 til Kommuneplan (Bilag 1). Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2010 at igangsætte arbejdet med forslag til ny lokalplan, for at muliggøre etablering af ny mobilmast placeret ved arboretet ved Marbækvej. For at muliggøre denne lokalplan er det nødvendigt at justere kommuneplanens rammebestemmelser for området, således at det er muligt at opstille en mast med en højde på 33 m. Bestemmelserne i kommuneplanen for rammeområde D1.14 fastholdes, dog tilføjes følgende bemærkning vedrørende bygningshøjden, der er fastsat til 8,5 m: "Der kan dog for enkeltstående tekniske anlæg (master o. lign) tillades en større højde, når det er nødvendigt af hensyn til den pågældende funktion." Ligeledes er der med tillægget foretaget en mindre justering af rammeafgrænsningen, således at lokalplan 040 kan holdes indenfor det samme rammeområde, D1.14. Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget, og det er vurderet at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering med miljørapport. (Bilag 2) Miljøscreeningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder, og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommunens vurdering om ikke at udarbejde miljøvurdering med miljørapport. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Side 23 af 27

24 Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 006, til Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning, samt 2. at det besluttes, at der på baggrund af foretaget SMVscreening ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. Beslutningen offentliggøres med forslag til kommuneplantillæg nr Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A), Poul Henrik Hedeboe (F) og Kirsten Weiland (A) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Bilag: Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg 006. Bilag 2:SMV vedr. LP 040 og kp-tillæg 006 Side 24 af 27

25 Sag nr. 32 Forslag til Lokalplan 040 for området ved arboretet på Marbækvej i Frederikssund Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagsfremstilling: Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2010 at igangsætte arbejdet med forslag til lokalplan for at muliggøre etablering af antennemast ved arboretet ved Strandvangen/Marbækvej. Baggrunden for lokalplanen er, at Telia sammen med Telenor og TDC har søgt om tilladelse til opførelse af en 33 m høj mobilmast. I dialog med kommunen er det valgt at placere masten ved arboretet ved Strandvangen/Marbækvej. Forslag til lokalplan 040 (Bilag 1) giver mulighed for etablering af denne mobilmast med tilhørende teknikkabiner. Lokalplan 040 erstatter den eksisterende lokalplan 20 fra Gl. Frederikssund Kommune, vedtaget i Den eksisterende lokalplan er kun en såkaldt rammelokalplan, der fastsætter, at al nyt byggeri vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan. Da der således skal udarbejdes ny lokalplan for at muliggøre mobilmasten, er det samtidig hensigtsmæssigt at fremtidssikre og ligeledes give Kølholmskolen en rummelighed til eventuelle fremtidige behov for nyt byggeri til skolen. Lokalplan 040 giver således også mulighed for nyt byggeri i tilknytning til Kølholmskolen. Der fastsættes byggefelt for selve mobilmasten og for byggeri omkring skolen, og der fastsættes bestemmelser for bygningskroppe, tag- og facadematerialer, der skal sikre at fremtidigt byggeri indpasses i skolens eksisterende formsprog og materialevalg. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 15% for skolens område. Forslag til kommuneplantillæg nr. 006 til Kommuneplan er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget. Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget, og det er vurderet at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering med miljørapport. (Bilag 2.) Miljøscreeningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder, og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommunens vurdering om ikke at udarbejde miljøvurdering med miljørapport. Bevilling: Side 25 af 27

26 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. forslag til Lokalplan nr. 040 for området ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning, samt 2. at det besluttes at der på baggrund af foretaget SMV-screening ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. Beslutningen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A), Poul Henrik Hedeboe (F) og Kirsten Weiland (A) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Bilag: Bilag 1: LP040 forslag, til politisk behandling feb 11 Bilag 2:SMV vedr. LP 040 og kp-tillæg 006 Side 26 af 27

27 Sag nr. 33 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Der afholdes ekstraordinært møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Byrådets ordinære møde den 23. februar Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 27 af 27

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. juni 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 6. november 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere