Referat fra møde i Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Økonomiudvalget onsdag den 9. februar 2011 kl i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Tina Tving Stauning (A) Side 1 af 27

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 23 Sag nr. 24 Sag nr. 25 Boligselskabet Nordsjælland, afdeling Esrogård. Budgettvist Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling Sølvkær. Regnskabstvist Ændring af Byrådets forretningsorden, spørgetidsregler og styrelsesvedtægt, 2. behandling Sag nr. 26 Tidsplan for budget 2012 Sag nr. 27 Sag nr. 28 Sag nr. 29 Sag nr. 30 Sag nr. 31 Sag nr. 32 Sag nr. 33 Forsøgsordning med frikommuner Frigivelse af midler til betaling af tilslutningsbidrag Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 004 for cleantech erhvervsområde Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 042 for cleantech erhvervsområde Forslag til kommuneplantillæg 006, Kommuneplan , for et område ved arboretet på Marbækvej Forslag til Lokalplan 040 for området ved arboretet på Marbækvej i Frederikssund Meddelelser Lukket dagsorden Sag nr. 34 Salg af mindre jordstykke (50m2) Side 2 af 27

3 Sag nr. 23 Boligselskabet Nordsjælland, afdeling Esrogård. Budgettvist Journal nr.: Lovgrundlag: Almenboliglovens 42 Forvaltningsloven Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordsjælland har anmodet Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed om at afgøre en tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet om afdeling Esrogårds budget for 2010/11. Kommunen er efter almenboliglovens 42 forpligtet til at træffe den endelige afgørelse i budgettvistigheder mellem en boligorganisations bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Kommunen kan således efter partshøring godkende budgettet helt eller delvist, og der kan til en godkendelse knyttes betingelser eller bemærkninger. Afdeling Esrogård består af 27 familieboliger i varierende størrelser. Afdelingsbestyrelsen i afdeling Esrogård fremlagde på et afdelingsmøde budgetforslag for 2010/11. Budgetforslaget indebar en huslejestigning på 9,2 %. Beboerne på afdelingsmødet besluttede at forkaste budgettet, idet der var utilfredshed med en stor stigning i ejendomsskatten. Boligorganisationen oplyser, at den siddende afdelingsbestyrelse efterfølgende er fratrådt, og at det ikke har været muligt at vælge en ny bestyrelse. Organisationsbestyrelsen har herefter på et nyt afdelingsmøde fremlagt et revideret budgetforslag for 2010/11. Det reviderede budgetforslag balancerer med indtægter og udgifter på kr. og indebærer en huslejeforhøjelse på 7,05 % svarende til i alt kr. Den årlige leje pr. m 2 stiger således fra kr. til kr. Stigningen skyldes primært en forøgelse af ejendomsskatten på i alt kr. Beboerne besluttede på afdelingsmødet på ny at forkaste budgettet som følge af stigningen i ejendomsskatten. Beboerne gav på mødet bl.a. udtryk for, at boligorganisationen burde have forudset eller klaget over beregningsgrundlaget for ejendomsværdien. Side 3 af 27

4 Afdelingen er efterfølgende blevet hørt i sagen. 4 beboere har i den anledning afgivet høringssvar, hvoraf fremgår, at forkastelsen af budgettet hovedsagligt er begrundet i stigningen i ejendomsskatten og den høje husleje i afdelingen i øvrigt. Boligorganisationen oplyser, at stigningen i ejendomsskatten skyldes, at SKAT har ændret ejendomsvurderingen efter, at byggeriet er registreret i SKAT. Tidligere blev afdelingen vurderet som ubebygget ejendom med tilhørende, væsentligt lavere ejendomsskatter. Den ændrede ejendomsvurdering er meddelt boligorganisationen i juli Boligorganisationen oplyser, at ændringen har betydning for ejendomsskatten i 2010 og fremefter, hvorfor boligorganisationen burde have korrigeret budgettet allerede for Boligorganisationen oplyser, at den forhøjede vurdering imidlertid først er fremkommet på et tidspunkt, hvor budgetterne for 2010 var næsten færdige, og boligorganisationen har ikke været opmærksom på, hvor stor en betydning den nye vurdering ville have, hvilket er begrundelsen for, at den forhøjede ejendomsskat først fremgår af budget Administrationen har fået foretaget en gennemgang af budgettet og konkluderer på baggrund heraf, at budgettet i sin nuværende form bør godkendes af kommunen. Det bemærkes, at administrationen ikke har forholdt sig til beregningsgrundlaget for ejendomsværdien, og det anbefales, at boligorganisationen foreslås at indbringe beregningsgrundlaget for ejendomsværdien for SKAT, såfremt der vurderes at foreligge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget- og analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Sekretariatschefen anbefaler, at: 1. Økonomiudvalget, med ovenfor anførte bemærkning, godkender det forelagte budget, som indebærer en huslejestigning på 7,05 % Tidligere beslutninger: Side 4 af 27

5 Beslutninger: Tiltrådt. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 5 af 27

6 Sag nr. 24 Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling Sølvkær. Regnskabstvist Journal nr.: Lovgrundlag: Almenboligloven Driftsbekendtgørelsen Vejledning om drift af almene boliger m.v. Forvaltningsloven Sagsfremstilling: Domea har på vegne organisationsbestyrelsen i Danske Funktionærers Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed om at afgøre en tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen om afdeling Sølvkærs regnskaber for 2007/08 og 2008/09. Kommunen er efter almenboliglovens 42, forpligtet til at træffe den endelige afgørelse i regnskabstvistigheder mellem en boligorganisations bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Kommunen kan således efter partshøring godkende regnskabet helt eller delvist, og der kan til en godkendelse knyttes betingelser eller bemærkninger. Administrationen foretager en gennemgang af regnskabet i regnskabstvistsager, og der sker kun forelæggelse for Økonomiudvalget, såfremt revisionen eller gennemgangen giver anledning hertil. Afdeling Sølvkær består af 50 familieboliger i varierende størrelser. Organisationsbestyrelsen har godkendt regnskaberne for 2007/08 og 2008/09, men afdelingsbestyrelsen i afdeling Sølvkær har som følge af en lang række påtalte forhold i regnskabet for året 2008/09 ikke ønsket at godkende regnskaberne for 2007/08 og 2008/09. Boligorganisationen har på baggrund af de påtalte forhold fået udarbejdet og fremsendt en omfattende gennemgang af de udgifter, der er rejst tvivl om. Gennemgangen er foretaget af et uvildigt revisionsfirma. Administrationen betragter de udgifter, der efter gennemgangen er enighed om, som værende endeligt behandlet, hvorfor de ikke kommenteres yderligere. Det drejer sig om udgifter til byggesagsbehandling vedrørende råderetsarbejder, el-anlæg som hidrører antenneanlæg, el-udgift vedrørende et konkret lejemål, ændring af antennefrekvens, afløb i et konkret lejemål, ventilationsudgift, som forkert posteret og indkøbt pc er, som vedrører en anden afdeling. Der er enighed Side 6 af 27

7 om, hvorledes disse udgifter skal placeres regnskabsmæssigt i relation til afdelingens regnskab. Vedrørende de øvrige påtalte forhold er disse i revisionsgennemgangen opdelt på følgende måde: 1. Forhold, der er sædvanlige for en almen afdeling, men hvor beslutningen om dispositionen ikke er dokumenteret, rækkevidden af beslutningen er ikke tilstrækkelig fastlagt og/eller, hvor beføjelsen hertil er uklar 2. Forhold, hvor gældende forretningsgange ikke er overholdt 3. Øvrige forhold Med udgangspunkt i denne opstilling kan knyttes følgende bemærkninger til forholdene: Ad 1. Under denne kategori hører forhold, som vedrører udgifter til telefon for ejendomsfunktionær, formandstelefon, maling af skure mv. samt manglende bilag for kursusudgifter for afdelingsbestyrelsesmedlem. De væsentlige konkrete udgifter vedrører brugen af telefon og maling af skure. Det må på grundlag af redegørelsen lægges til grund, at der som udgangspunkt er tale om udgifter, der normalt vedrører en almen afdeling. For så vidt angår brugen af ejendomsfunktionærens telefon konkluderes i redegørelsen, at rækkevidden af ejendomsfunktionærens adgang til at anvende arbejdstelefon til private formål er uklar. Administrationen anbefaler, at boligorganisationen gøres opmærksom på, at der for fremtiden bør foreligge klare retningslinjer for ejendomsfunktionærens anvendelse af en arbejdstelefon. Vedrørende den såkaldte formandstelefon har Domea oplyst, at der er sket en fejl ved anskaffelsen. Administrationen anbefaler, at boligorganisationens opmærksomhed henledes på, at der for fremtiden bør foreligge retningslinjer med beskrivelse af, hvem der kan beslutte sådanne indkøb. For så vidt angår maling af skure mv. er udgiften bogført på konto 116 (henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse.) på trods af, at den ikke er indeholdt i vedligeholdelsesplanen for 2009/10. Det bør lægges til grund, at sådanne udgifter skal, hvis de afholdes over konto 116, fremgå af den foreliggende vedligeholdelsesplan, og er dette ikke tilfældet, hører udgiften til under konto 115 (almindelig vedligeholdelse). Dette indebærer en forskel i relation til, om udgiften fratrækkes i de opsparede henlæggelser, hvilket den kun gør, hvis udgiften er planlagt, eller om udgiften direkte afholdes over årets regnskab på Side 7 af 27

8 konto 115. Da en omplacering af udgiften til konto 115 vil forøge denne post, således at det medfører et underskud i forhold til budgettet, anbefaler administrationen, at der ikke foretages yderligere i det konkrete regnskabsår. Boligorganisationen bør imidlertid gøres opmærksom på, at den fremadrettet bør have fokus på, hvorvidt der er tale om planlagte vedligeholdelsesarbejder, eller arbejder, der opstår i regnskabsårets forløb, og boligorganisationen bør overveje, om der skal være retningslinjer for dette forhold. Vedrørende manglende bilag for kursusudgifter bør boligorganisationen gøres opmærksom på, at de generelt skal kræve fakturaer ved køb af ydelser m.v. Ad 2. De forhold, hvor revisionen konkluderer, at gældende forretningsgange ikke er overholdt, omhandler manglende indtægtsføring vedrørende udleje af møde- og selskabslokaler samt brug af ejendomsmesterens eget firma ved udførelse af rengøring i forbindelse med fraflytning af bolig. Administrationen forstår revisionens bemærkninger således, at der er tale om, at regler i almenboligloven eller regler udstedt i medfør af denne lov ikke skulle være overholdt. Der er således ikke tale om, at de skriftlige forretningsgange for væsentlige driftsområder, som bestyrelsen skal fastlægge efter driftsbekendtgørelsens 28, stk. 4, ikke er overholdt. Med hensyn til driften af fælleslokaler (konto 118) skal dette fremgå af det aflagte regnskab. Der er tale om en overtrædelse af konteringsreglerne, såfremt driften af fælleslokaler ikke medtages i regnskabet. Idet det samlet drejer sig om et beskedent beløb på kr., finder administrationen imidlertid ikke, at der er anledning til at foretage yderligere. Til næste års regnskab anmodes boligorganisationens revisor dog om at påse, at midlerne vedrørende fælleslokaler er indtægtsført korrekt. Revisor bedes anføre en bemærkning herom i revisionsprotokollen. For så vidt angår anvendelse af et firma, hvor ejendomsfunktionæren har en nær økonomisk tilknytning, kræver dette efter de nugældende regler en indberetning til kommunen. I den konkrete sag ses der ikke at være foretaget en sådan. Da der ikke er tale om et aktuelt forhold, anbefales det, at det overfor boligorganisationen indskærpes, at reglen skal overholdes. Ad 3. Disse forhold vedrører kørselsgodtgørelse til ejendomsfunktionær, udgifter til arbejdstøj, tab vedrørende varmeudgifter ved lejeledighed samt udskiftning af hårde hvidevarer. Side 8 af 27

9 For så vidt angår kørselsgodtgørelse kan der ikke på grundlag af de fremlagte bilag lægges til grund, at det ikke drejer sig om arbejdsrelateret kørsel, som har direkte relation til afdelingen. Udgift til dækning af kørselsgodtgørelse til ejendomsfunktionær er en normal driftsudgift. Afholdelse af udgifter til arbejdstøj er ligeledes en sædvanlig udgift for en afdeling. På grundlag af de foreliggende oplysninger har administrationen ikke grundlag for at antage andet end, at det pågældende arbejdstøj har skullet anvendes til udførelse af arbejdsopgaver i afdelingen. Der er ikke som anført af afdelingsbestyrelsen grundlag for at antage, at afdelingen har afholdt varmeudgifter, der bør henføres til privatpersoner, idet det af revisionsgennemgangen fremgår, at der i det konkrete tilfælde er tale om tab ved lejeledighed. Administrationen skal dog bemærke, at reglerne for dækning af varmeudgifter fremgår af driftsbekendtgørelsens 41, stk. 1, hvorefter tab ved forbrug dækkes af dispositionsfonden og ikke af afdelingen. Til den gældende bestemmelse skal imidlertid tilføjes, at dækning af forbrugsudgifter ikke specifikt fremgik af den udgave af driftsbekendtgørelse, som var gældende før 1. januar Det anbefales, at boligorganisationen gøres opmærksom på, at tab ved forbrug fremadrettet skal dækkes af dispositionsfonden. De foreliggende oplysninger om udskiftning af hårde hvidevarer giver ikke anledning til bemærkninger, idet en sådan udskiftning beror på en konkret vurdering. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget- og Analyseafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Sekretariatschefen anbefaler, at: 1. Økonomiudvalget godkender regnskaberne for 2007/08 og 2008/09 for afdeling Sølvkær med de ovenfor anførte bemærkninger. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Tiltrådt. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 9 af 27

10 Sag nr. 25 Ændring af Byrådets forretningsorden, spørgetidsregler og styrelsesvedtægt, 2. behandling Journal nr.: Lovgrundlag: Styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Sagsfremstilling: Der planlægges indførelse af et nyt konferencesystem i Byrådets mødesal, og der er behov for en tilpasning af afstemningsreglerne i Byrådets forretningsorden. Endvidere foreslås en tilføjelse til reglerne for spørgetid ved Byrådets møder, og en lovgivningsmæssig ajourføring af kommunens styrelsesvedtægt. Ændringer i såvel forretningsordenen som styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet, hvorimod en ændring af spørgetidsreglerne kun kræver én behandling. Byrådets forretningsorden Der foreslås to ændringer: Forretningsordenens gældende 10, stk. 1, har følgende ordlyd: "Afstemning sker ved håndsoprækning og kontraprøve foretages." For at kunne foretage elektroniske afstemninger via det nye konferencesystem foreslås følgende affattelse af forretningsordenens 10, stk. 1: "Afstemning sker ske ved håndsoprækning og/eller via elektronisk afstemningssystem. Kontraprøve foretages." Forretningsordenens gældende 14, stk. 3, 1. punktum, har følgende ordlyd: "Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet." For at bringe overensstemmelse mellem Byrådets praksis og forretningsordenens bestemmelser foreslås følgende affattelse af forretningsordenens 14, stk. 3, 1. punktum: "Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet." Side 10 af 27

11 Regler for spørgetid ved Byrådets møder Det fremgår af reglerne for spørgetid ved Byrådets møder, at der er spørgetid forud for hvert ordinært møde i Byrådet. Der er således spørgetid forud for de møder, der fremgår af Byrådets mødeplan. Imidlertid er det ikke hensigtsmæssigt med spørgetid forud for møder, hvor Byrådet behandler forslag til årsbudgettet, og i praksis har der ikke været afholdt spørgetid ved disse møder. Det anbefales således at spørgetidsreglerne tilpasses. Der foreslås én ændring: Spørgetidsreglernes gældende pkt. 11, har følgende ordlyd: "Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode." Følgende affattelse af spørgetidsreglernes pkt. 11, foreslås: "Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles." Kommunens styrelsesvedtægt Der foreslås ændringer i to bestemmelser i styrelsesvedtægten: Kommunes styrelsesvedtægts 19, stk. 9, har følgende ordlyd: "Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet." Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 30, stk. 1, ophører vederlæggelsen, når formanden i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsens 30, stk. 2, at der ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i styrelsesloven, dog er ret til vederlag i indtil 9 måneder. Følgende affattelse af styrelsesvedtægtens 19, stk. 9, foreslås: "Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder." Side 11 af 27

12 Kommunens styrelsesvedtægts 20, stk. 2, har følgende ordlyd: "Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder." Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 10, kan funktionsvederlaget højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder, når et udvalgsmedlem på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger. Følgende affattelse af styrelsesvedtægtens 20, stk. 2, foreslås: "Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder." Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser. Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at 1. forretningsordenens 10, stk. 1, får følgende affattelse: "Afstemning sker ske ved håndsoprækning og/eller via elektronisk afstemningssystem. Kontraprøve foretages." 2. forretningsordenens 14, stk. 3, 1. punktum, får følgende affattelse: "Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet." 3. spørgetidsreglernes pkt. 11, får følgende affattelse: "Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles." 4. styrelsesvedtægtens 19, stk. 9, får følgende affattelse:"den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder." 5. styrelsesvedtægtens 20, stk. 2, får følgende affattelse: "Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder." Side 12 af 27

13 Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. januar 2011 Anbefales. Beslutning i Byrådet, Onsdag den 26. januar 2011 Tiltrådt. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 13 af 27

14 Sag nr. 26 Tidsplan for budget 2012 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget og Analyse har udarbejdet et forslag til tidsplan for udarbejdelse af budget 2012 samt overslagsårene Tidsplanen for budgetlægningen for 2012 følger i hovedtræk tidsplanen for budgetlægningen for 2011: Der udarbejdes budgetoplæg i maj måned, hvor Økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer for budgetlægningen Fagudvalgene prioriterer budgetoplæg inden for de rammer, som er fastlagt af Byrådet. Budgetforslaget førstebehandles i september måned i Økonomiudvalg og Byråd. Endelig vedtagelse af Byrådet i oktober måned. Forslaget indeholder følgende væsentlige tidsfrister: 17. maj: Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvens for arbejds- og personaleforhold i kommunen samt for gensidig orientering om relevante emner. 23. maj: Budgetseminar for Byrådet med gennemgang af administrativt budgetforslag, økonomisk status på regnskab 2010 samt korrigeret overslagsår maj - 15.juni: Fagudvalgene behandler forslag til budget 2012 indenfor de rammer, som er udstukket af Byrådet august: Budgetseminar for Byrådet. 8. september: Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til Byrådets 1. behandling september kl. 12: Økonomiudvalgets budgetforslag udsendes i høring. 14. september: Byrådet 1. behandler budgetforslaget. 21. september: Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvens for arbejds- og personaleforhold i kommunen Side 14 af 27

15 samt for gensidig orientering om relevante emner. 3. oktober kl. 12: Frist for politiske ændringsforslag. 5. oktober: Økonomiudvalget behandler ændringsforslag. 12. oktober: Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget Bevilling: Ingen Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Chefen for Budget og Analyse indstiller til Økonomiudvalget, at 1. tidsplanen indstilles til Byrådets godkendelse. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 15 af 27

16 Sag nr. 27 Forsøgsordning med frikommuner Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget behandlede den 19. januar 2011, sag nr. 6, en opfordring fra indenrigs- og sundhedsministeren om at søge om at deltage i frikommuneforsøget Fem kommuner bliver efter ansøgning udvalgt til deltagelse i forsøget. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen retur til fornyet administrativ vurdering med henblik på genoptagelse i næstkommende ordinære møde. Samtlige administrationsområder er således anmodet om at komme med forslag til områder, som kan være relevante i forhold til en ansøgning om deltagelse i forsøget. Oversigt over forslag omdeles på Økonomiudvalgets møde. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget: 1. beslutter hvorvidt Frederikssund Kommune skal ansøge om deltagelse i frikommuneforsøget. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Oversigt over mulige frikommuneemner omdelt. Økonomiudvalget godkender, at Frederikssund Kommune ansøger om deltagelse i frikommuneforsøget. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 16 af 27

17 Sag nr. 28 Frigivelse af midler til betaling af tilslutningsbidrag Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: I forbindelse med byggemodning af det nye erhvervsområde i den nordlige del af Ny by (Lokalplan 042), søges der om frigivelse af kr. til betaling af tilslutningsbidrag. Erhvervsområdet omfatter ca. 5 hektar og vil være byggemodnet til foråret På nuværende tidspunkt ejer Frederikssund Kommune hele arealet. Det er grundejer der skal afholde udgifter til tilslutningsbidrag for kloakering og der er derfor behov for frigivelse af midler. Ved efterfølgende salg af byggegrunde, vil tilslutningsbidraget indgå i salgsprisen, således at kommunen får dækket udgiften. Tilslutningsbidraget omfatter udgifter til Frederikssund Forsyning A/S, for tilslutning til kloaknettet. Da det har vist sig ikke at være muligt at nedsive alt regnvand på grundene, dækker tilslutningen både for spildevand og regnvand. Spildevand og regnvand vil blive håndteret hver for sig, således vil regnvand blive ført til et bassin, hvorfra det nedsives, imens spildevand ledes til det øvrige kloaknet. Der er i budget 2011 afsat rådighedsbeløb for 13,6 mio. kr. til anlægsprojekt nr Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde. Heraf er der tidligere meddelt anlægsbevilling på kr. til byggemodning og anlæg af vej samt bassin. Bevilling: Der søges om meddelelse af anlægsbevilling på kr. til betaling af tilslutningsafgifter vedrørende Ny By i 2011, finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. i 2011 på anlægsprojekt nr Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Side 17 af 27

18 Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. der meddeles anlægsbevilling på kr. til betaling af tilslutningsafgifter vedr. Ny By i 2011, finansieret af afsat rådighedsbeløb på kr. i 2011 på anlægsprojekt nr Ny By - byggemodning og salg af erhvervsgrunde. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 18 af 27

19 Sag nr. 29 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 004 for cleantech erhvervsområde Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog på møde den 24. november 2010 at fremlægge forslag til Kommuneplantillæg nr. 004 for cleantech erhvervsområde Ny By (etape 1) i offentlig høring. Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 30. november 2010 til den 25. januar Det offentliggjorte kommuneplantillæg fremgår af bilag 1. De i høringsperioden indkomne høringssvar fremlægges på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. februar Plan- og Udviklingsafdelingen behandler høringssvarene i en hvidbog, hvori høringssvarene kommenteres og der stilles forslag til beslutninger. Hvidbogen fremlægges ligeledes på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. februar Desuden fremlægges på mødet et revideret kommuneplantillæg med de foreslåede ændringer samt tekniske korrektioner. Kopi af høringssvar, hvidbog samt revideret plan vil være vedlagt sagen som bilag til Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. de i hvidbogen foreslåede ændringer godkendes. 2. forslag til Kommuneplantillæg nr i revideret form som den fremlægges på Plan- og Udviklingsudvalgets møde - vedtages endeligt. Side 19 af 27

20 Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Bilag: Bilag 1 /PLUD 2. februar 2011: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 044 som fremlagt i offentlig høring Bilag 2: Kopi af høringssvar Bilag 3: Hvidbog, behandling af høringssvar LP-042/Kpt-004 Bilag 4: Kommuneplantillæg nr. 004 Side 20 af 27

21 Sag nr. 30 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 042 for cleantech erhvervsområde Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven og Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog på møde den 24. november 2010 at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 042 for cleantech erhvervsområde Ny By (etape 1) i offentlig høring sammen med den ledsagende miljørapport. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 30. november 2010 til den 25. januar Det offentliggjorte lokalplanforslag fremgår af bilag 1. De i høringsperioden indkomne høringssvar fremlægges på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. februar Plan- og Udviklingsafdelingen behandler høringssvarene i en hvidbog, hvori høringssvarene kommenteres og der stilles forslag til beslutninger. Hvidbogen fremlægges ligeledes på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. februar Desuden fremlægges på mødet en revideret lokalplan med de foreslåede ændringer samt tekniske korrektioner. Desuden er der i lokalplanen indført en sammenfattende redegørelse i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Her gøres der rede for hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og eventuelt indkomne udtalelser er kommet i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer samt overvågning. Den sammenfattende redegørelse er sat ind efter selve miljørapporten i lokalplanens redegørelse. Kopi af høringssvar, hvidbog samt revideret plan vil være vedlagt sagen som bilag til Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Side 21 af 27

22 Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. de i hvidbogen foreslåede ændringer godkendes. 2. forslag til Lokalplan nr i revideret form som den fremlægges på Plan- og Udviklingsudvalgets møde - vedtages endeligt. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Bilag: Bilag 1/PLUD 2. februar 2011: Forslag til Lokalplan nr.042 som fremlagt i offentlig høring Bilag 2: Kopi af høringssvar Bilag 3: Hvidbog, behandling af høringssvar LP-042/Kpt-004 Bilag 4: Lokalplan nr. 042 Side 22 af 27

23 Sag nr. 31 Forslag til kommuneplantillæg 006, Kommuneplan , for et område ved arboretet på Marbækvej Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagsfremstilling: Parallelt med forslag til lokalplan nr. 040 for området ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 006 til Kommuneplan (Bilag 1). Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2010 at igangsætte arbejdet med forslag til ny lokalplan, for at muliggøre etablering af ny mobilmast placeret ved arboretet ved Marbækvej. For at muliggøre denne lokalplan er det nødvendigt at justere kommuneplanens rammebestemmelser for området, således at det er muligt at opstille en mast med en højde på 33 m. Bestemmelserne i kommuneplanen for rammeområde D1.14 fastholdes, dog tilføjes følgende bemærkning vedrørende bygningshøjden, der er fastsat til 8,5 m: "Der kan dog for enkeltstående tekniske anlæg (master o. lign) tillades en større højde, når det er nødvendigt af hensyn til den pågældende funktion." Ligeledes er der med tillægget foretaget en mindre justering af rammeafgrænsningen, således at lokalplan 040 kan holdes indenfor det samme rammeområde, D1.14. Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget, og det er vurderet at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering med miljørapport. (Bilag 2) Miljøscreeningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder, og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommunens vurdering om ikke at udarbejde miljøvurdering med miljørapport. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Side 23 af 27

24 Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 006, til Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning, samt 2. at det besluttes, at der på baggrund af foretaget SMVscreening ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. Beslutningen offentliggøres med forslag til kommuneplantillæg nr Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A), Poul Henrik Hedeboe (F) og Kirsten Weiland (A) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Bilag: Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg 006. Bilag 2:SMV vedr. LP 040 og kp-tillæg 006 Side 24 af 27

25 Sag nr. 32 Forslag til Lokalplan 040 for området ved arboretet på Marbækvej i Frederikssund Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagsfremstilling: Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2010 at igangsætte arbejdet med forslag til lokalplan for at muliggøre etablering af antennemast ved arboretet ved Strandvangen/Marbækvej. Baggrunden for lokalplanen er, at Telia sammen med Telenor og TDC har søgt om tilladelse til opførelse af en 33 m høj mobilmast. I dialog med kommunen er det valgt at placere masten ved arboretet ved Strandvangen/Marbækvej. Forslag til lokalplan 040 (Bilag 1) giver mulighed for etablering af denne mobilmast med tilhørende teknikkabiner. Lokalplan 040 erstatter den eksisterende lokalplan 20 fra Gl. Frederikssund Kommune, vedtaget i Den eksisterende lokalplan er kun en såkaldt rammelokalplan, der fastsætter, at al nyt byggeri vil kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan. Da der således skal udarbejdes ny lokalplan for at muliggøre mobilmasten, er det samtidig hensigtsmæssigt at fremtidssikre og ligeledes give Kølholmskolen en rummelighed til eventuelle fremtidige behov for nyt byggeri til skolen. Lokalplan 040 giver således også mulighed for nyt byggeri i tilknytning til Kølholmskolen. Der fastsættes byggefelt for selve mobilmasten og for byggeri omkring skolen, og der fastsættes bestemmelser for bygningskroppe, tag- og facadematerialer, der skal sikre at fremtidigt byggeri indpasses i skolens eksisterende formsprog og materialevalg. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 15% for skolens område. Forslag til kommuneplantillæg nr. 006 til Kommuneplan er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget. Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget, og det er vurderet at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering med miljørapport. (Bilag 2.) Miljøscreeningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder, og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommunens vurdering om ikke at udarbejde miljøvurdering med miljørapport. Bevilling: Side 25 af 27

26 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. forslag til Lokalplan nr. 040 for området ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning, samt 2. at det besluttes at der på baggrund af foretaget SMV-screening ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. Beslutningen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 02. februar 2011 Indstilling tiltrådt. Guri Bjerregaard (A), Poul Henrik Hedeboe (F) og Kirsten Weiland (A) var fraværende. Beslutninger: Anbefales. Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Bilag: Bilag 1: LP040 forslag, til politisk behandling feb 11 Bilag 2:SMV vedr. LP 040 og kp-tillæg 006 Side 26 af 27

27 Sag nr. 33 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Der afholdes ekstraordinært møde i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget og ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Byrådets ordinære møde den 23. februar Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F) var fraværende. Side 27 af 27

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade...

Godkendelse af dagsorden... 2 Godkendelse af referat... 2 Boligselskabet Søllerød Ældrebolig Selskab... 2 Afdeling 1 Nærum Hovedgade... Boligselskabet Søllerød Ældreboligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 8. april 2014 kl. 12.00 Fælleslokalet, Gl. Nærum skole Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere