Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S

2 Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING Tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag ANDRE SPILDEVANDSANLÆG Byggemodning Nye private spildevandsanlæg UDTRÆDEN AF / GENINDTRÆDEN I AARHUS VAND Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Økonomisk kompensation Genindtræden under Aarhus Vand BIDRAG FOR TØMNING AF HUSTANKE OG BEHANDLING AF SPILDEVAND FRA SAMLETANKE MODTAGELSE OG AFTØMNING AF SPILDEVAND, SLAM OG ORGANISK AFFALD FÆLLESBESTEMMELSER Regulering Sikkerhedsstillelse MÅLERDATA BETALINGSVEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN Bilag Bilag 1A: Bilag 1B: Bilag 1C: Bilag 2: Ejerforhold af kloakanlæg: Eksempel på kloakering af villaejendomme og ejendomme med flere boliger på samme matrikel. Ejerforhold af kloakanlæg: Eksempel på kloakering af byhuse i indre by. Ejerforhold af kloakanlæg: Eksempel på privat/fællesprivat kloakanlæg. Beregning af procentsats til vejbidrag Aarhus Vand A/S

3 Aarhus Vand A/S 2015 Side 3

4 Aarhus Vand A/S 2015 Side 4 FORORD I Aarhus Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Aarhus Vand, som er et aktieselskab ejet af Aarhus Kommune. I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som senest ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013 (betalingsloven) har Aarhus Vand fastsat de nærmere regler om tilslutning og betaling for spildevandshåndtering i Aarhus Vands forsyningsområde i denne betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet Aarhus Vands spildevandsanlæg eller som er tilknyttet Aarhus Vand ved kontraktligt medlemskab, jf. 7 a i betalingsloven. Betalingsvedtægten er vedtaget af Aarhus Vand og efterfølgende legalitetsgodkendt af Aarhus Kommune

5 Aarhus Vand A/S 2015 Side 5 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE Betalingsvedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Aarhus Vand. Aarhus Vand har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde en række spildevandsanlæg på ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Aarhus Vands spildevandsanlæg i henhold til 7 a i betalingsloven. I de områder, der i henhold til spildevandsplanen, er kloakeret, er Aarhus Vand i henhold til den til hver tid gældende miljøbeskyttelseslov forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Ledninger på privat grund, der ikke er en del af Aarhus Vands spildevandsanlæg, er Aarhus Vand uvedkommende, og etableres, vedligeholdes og tilhører grundejeren. Alle udgifter vedrørende spildevandsinstallationer på privat grund er Aarhus Vand uvedkommende. Bilag 1A, 1B og 1C viser eksempler på hvilke dele af hoved- og stikledninger, der ejes af Aarhus Vand, og hvilke dele der er private. Alle ejere af fast ejendom indenfor et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det af spildevandsplanen omfattede spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Det er Aarhus Kommune, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den fælles, obligatoriske tømningsordning i Aarhus Kommune. Reglerne for tømningsordningen er fastsat i Aarhus Vands Regulativ for kontrol med og tømning af bundfældningstanke i Aarhus Kommune. 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING Aarhus Vands bestyrelse og generalforsamling vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for udgifter og indtægter ved spildevandshåndtering. Aarhus Vands budget udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om forventede udgifter og indtægter ved spildevandshåndtering og inden for rammerne af et prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet. Aarhus Vands regnskab omfatter udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse samt driftsmæssige afskrivninger af selskabets spildevandsanlæg og af de spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. betalingslovens 7a. Endvidere omfatter selskabets regnskab udgifter til administration, kloakfornyelsesplanlægning samt bidrag til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Endelig omfatter selskabets regnskab bidrag fra ejerne af de tilsluttede ejendomme, veje m.m., jf. afsnit 3, samt finansielle indtægter og udgifter. Selskabet er momsregistreret. Regnskabet skal hvile i sig selv over en årrække og være inden for rammerne af det Prisloft som er fastsat af Forsyningssekretariatet. Regnskabet følger kalenderåret. Aarhus Vand kan henlægge beløb til udbygning og fornyelse af selskabets spildevandsanlæg i overensstemmelse med anlægs- og investeringsplanen i den gældende spildevandsplan og anden planlægning af betydning for selskabets virke. For den obligatoriske tømningsordning for hustanke og behandling af spildevand fra samletanke i Aarhus Kommune føres et selvstændigt regnskab. Dette regnskab skal hvile i sig selv over en årrække.

6 Aarhus Vand A/S 2015 Side 6 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING Aarhus Vands udgifter til spildevandshåndtering dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag fra stats- og kommunale veje. De af Aarhus Vand fastsatte takster for samtlige bidrag fastsættes som minimum en gang årligt. Taksterne er underlagt vandsektorlovens regler om prisloft og skal ifølge betalingsloven legalitetsgodkendes af Aarhus Kommune Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt for ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag. Bidraget opkræves, når Aarhus Vand fører stik frem til den frastykkede ejendoms grundgrænse dvs. når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning og der er mulighed for afledning. Ved en ejendom forstås i denne betalingsvedtægt et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Ved en ejendoms grundgrænse forstås den matrikulære afgrænsning af en ejendom, der fremgår af noteringer i matriklen. Tilslutningsbidrag for tilslutning til spildevandsystemet betales også for ejendomme, der indgår kontrakt med Aarhus Vand om medlemskab, se mere i kapitel 3 under afsnittet Det åbne land. I særlige tilfælde kan der gives nedslag i tilslutningsbidraget Boliger Tilslutningsbidraget beregnes ud fra antallet af boligenheder på den enkelte ejendom. En boligenhed defineres som en én-families bolig med selvstændig køkkenfaciliteter, såsom et parcelhus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelsbolig, sommerhuse, kolonihavehuse eller lignende. Ved udstykning fra en boligejendom, opkræves tilslutningsbidrag for den/de frastykkede parcel(ler), når der er ført stikledning til grundgrænsen, med mindre den/de frastykkede parcel(ler) efter udstykningen allerede er tilsluttet Aarhus Vands spildevandsanlæg. Ved etapevis bebyggelse af flere boliger på samme ejendom, opkræves der for alle de planlagte boliger. Alternativt opkræves for et skønnet antal boliger ud fra lokalplanens bestemmelser og en skønnet gennemsnitsstørrelse pr. bolig. Erhverv For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Definitionen af erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke henregnes til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, landbrugsejendomme, offentlige ejendomme, kontorer, blandet bolig og erhverv. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent på 40 %. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

7 Aarhus Vand A/S 2015 Side 7 Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Aarhus Vand. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for den/de frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen(e), der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af betalingslovens 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for den/de frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme i landzone Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der i 1997-priser udgjorde kr. eksklusiv moms for én boligenhed og kr. eksklusiv moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Standardbidraget reguleres årligt i henhold til bestemmelsen i afsnit 8. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for regnvand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning det vil sige, når der er ført stik frem til ejendommens grundgrænse. For kontraktligt tilknyttede ejendomme, hvor Aarhus Vand etablerer en decentral renseløsning på ejendommen, forfalder tilslutningsbidraget til betaling på datoen for kontraktens underskrivelse. Forøgelse af afledningen En forøgelse af afledningen kræver at der indsendes en ansøgning til Aarhus Vand. Den eksisterende stikledning skal anvendes. Aarhus Vand kan stille krav til den tilladelige vandmængde, forrensning m.v.

8 Aarhus Vand A/S 2015 Side 8 Veje Der betales ikke tilslutningsbidrag ved tilslutning af vejafvanding til Aarhus Vands spildevandsanlæg Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1) et fast bidrag der opkræves per spildevandsstikledning frem til ejendommen 2) et variabelt bidrag pr m 3 målt eller skønnet forbrug. Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet Aarhus Vand spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget beregnes som et variabelt bidrag pr. m 3 forbrug. Forbruget er som udgangspunkt målt, men i enkelte tilfælde kan forbruget være fast eller skønnet. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Aarhus Vands spildevandsanlæg eller spildevandsløsningen for kontraktligt tilknyttede ejendomme ibrugtages. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om permanent tilslutning til Aarhus Vand spildevandsanlæg f.eks. ved afværgepumpninger eller aflæsning af spildevand fra mobile enheder. Vandafledningsbidrag opkræves i denne situation fra afledningen påbegyndes. Ejeren af ejendommen, der tilsluttes Aarhus Vands spildevandsanlæg er ansvarlig for, at dennes kloakmester indberetter til Aarhus Vand, hvornår tilslutning er gennemført. Ved ikke permanente tilslutninger har ejeren af ejendommen pligt til at søge accept hos Aarhus Kommune, og indberette til Aarhus Vand, hvornår afværgepumpning eller lignende igangsættes og afsluttes. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til Aarhus Vands spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for dette vand. Dette gælder bl.a.: spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask vand fra byggepladser herunder midlertidig grundvandssænkning vand fra afværgepumpninger perkolat fra lossepladser, der særskilt tilledes spildevandsanlægget Såfremt det ved permanente afledninger er nødvendigt at opsætte en eller flere bimålere (vandmålere) for at registrere den afledte mængde, skal ejeren af ejendommen leje disse bimåleren(e) af Aarhus Vand. Bimåleren (vandmåleren) skal installeres af en autoriseret vvs-installatør på ejeren af ejendommens bekostning. Målere der er opsat i kloakanlægget (afløbsmålere) kan ikke lejes af Aarhus Vand. Ejeren af ejendommen skal selv købe og bekoste opsætningen. Afløbsmåleren skal kalibreres minimum én gang årligt og leverandørens anvisninger skal følges. Aarhus Vand kan forlange dokumentation for kalibreringen mm. Det faste og variable vandafledningsbidrag pr. m 3 fastsættes minimum én gang årligt af Aarhus Vand. Bidragets størrelse fremgår af Aarhus Vands hjemmeside Det variable vandafledningsbidrag Den 6. september 2013 trådte bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget i kraft. Med bekendtgørelsen er der indført en trappebetalingsmodel for den variable

9 Aarhus Vand A/S 2015 Side 9 del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug, der er større end 500 m 3. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m 3 (trin 1), vandforbrug på over 500 m 3 og til og med m 3 (trin 2) samt vandforbrug på over m 3 (trin 3). Det er alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst det vil sige trin 1. Aarhus Vand fastsætter én gang årligt en kubikmetertakst for hvert af de 3 trin. De trinopdelte kubikmetertakster er fastsat således, at kubikmetertaksten for trin 2 og trin 3 i 2018 er henholdsvis 20 % og 60% lavere end kubikmeter taksten for trin 1. Den trinopdelte kubikmetertakst indfases over perioden Indfasning gennemføres ved at kubikmetertaksten for trin 2 og trin 3 reduceres med følgende procentdel i forhold til kubikmetertaksten for trin 1: År Trin 2 Trin % 12 % % 24 % % 36 % % 48 % % 60 % Den trinopdelte kubikmetertakst for vandafledningsbidraget legalitetsgodkendes årligt af Aarhus Kommune, og nye takster træder i kraft pr. den efterfølgende 1. januar, med mindre andet fremgår af beslutningen om takstfastsættelsen. Ejere af ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal ansøge om, at trappemodellen skal anvendes i forbindelse med afregningen af det variable vandafledningsbidrag. Ansøgningen er en forudsætning for, at trappemodellen kan anvendes i forbindelse med forbrugsafregningen. I forbindelse med ansøgningen er ejerne selv ansvarlig for indberetningen af oplysninger til Naturstyrelsen i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor. De til enhver tid gældende trinopdelte kubikmetertakster vil fremgår af Aarhus Vands hjemmeside Vandafledningsbidragets beregning for den enkelte ejendom Boligenheder For beboelsesejendomme, hvor der er installeret vandmåler, kan det variable vandafledningsbidrag beregnes som vandforbruget multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. For beboelsesejendomme, hvor der ikke er installeret vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år. Det variable vandafledningsbidrag beregnes derfor som 170m 3 multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet forbrug beregnes som vandforbruget under hensyntagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Eksempel på beregningen af variabelt vandafledningsbidrag:

10 Aarhus Vand A/S 2015 Side 10 En ejendom med et årligt vandforbrug på m 3 betaler for de første 500 m 3 den højeste takst (trin 1), for de næste m 3 betales den mellemste takst (trin 2) og for de resterende m 3 betales den laveste takst (trin 3). Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan vandafledningsbidraget beregnes efter målt eller skønnet forbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvor der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår (blandet anvendelse), beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for så vidt angår den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har angivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af det variable vandafledningsbidrag afregnes efter den højeste kubikmetertakst det vil sige trin 1. Erhvervsejendomme med nedsat vandafledningsbidrag Erhvervsejendomme eller ejendomme med blandet anvendelse, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som i medfør af betalingslovens 2b helt eller delvist har fået foretaget nedsættelse eller fritagelse for betalingen af vandafledningsbidrag, er for denne del af vandforbruget ikke omfattet af trappemodellen. For den del af vandforbruget, hvor der ikke er foretaget nedsættelse eller fritagelse, beregnes vandafledningsbidraget, som beskrevet ovenfor vedrørende erhvervsejendomme eller ejendomme med blandet anvendelse. Øvrige ejendomme For ejendomme, som ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser, beregnes vandafledningsbidraget som det samlede vandforbrug multipliceret med den for trin 1 fastsatte kubikmetertakst. Vandafledningsbidragets opkrævning Aarhus Vand opkræver vandafledningsbidraget af ejeren af en tilsluttet Aarhus Vands spildevandsanlæg, med mindre der indgås en særskilt aftale med ejerne om at Aarhus Vand forestår opkrævningen på ejerens vegne direkte hos ejendommens lejere eller andre brugere. Ejendommens ejer hæfter for betalingen af vandafledningsbidraget, uanset om der er indgået en aftale om opkrævningen hos lejere eller brugere af ejendommen. Aarhus Vand er berettiget til at lade en anden virksomhed - f.eks. en almen vandforsyning - stå for opkrævningen af vandafledningsbidrag. Lov nr. 522 af 6. juni 2007, som senest ændret ved lov nr af 28. august 2013 (forældelsesloven) finder anvendelse i forbindelse med fejlagtig eller manglende opkrævning af vandafledningsbidrag. Opkrævning efter målt forbrug Inden for Aarhus Vands vandforsyningsområde samt inden for forsyningsområder for de private vandværker, der har aftale med Aarhus Vand om at forestå opkrævningen eller målerindberetningen, beregnes vandafledningsbidraget normalt efter målt vandforbrug. Opkrævning efter fast forbrug For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes vandforbruget til 170 m 3 pr. år. For erhvervsejendomme, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler fastsættes vandforbruget efter Aarhus Vands skøn.

11 Aarhus Vand A/S 2015 Side 11 Fritagelse eller nedsættelse i vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand eller kølevand Ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, kan Aarhus Vand efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling for tilledning af vand fra afværgepumpninger, såfremt tilledningen giver anledning til færre omkostninger for Aarhus Vand end almindeligt husspildevand, og såfremt samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler for det. I Aarhus Vands vurdering indgår, at tilledningen til spildevandssystemet reelt er forbundet med færre omkostninger end tilledning af almindeligt husspildevand fritagelsen er i overensstemmelse med samfundsmæssige og miljømæssige hensyn der ikke er konstateret et direkte forurener ansvar i henhold til miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven eller miljøansvarsloven der ikke er alternative vandbehandlingsmetoder, der er billigere og miljømæssigt mere optimale forureneren-betaler-princippet fortsat finder anvendelse Efter en konkret vurdering kan Aarhus Vand nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til Aarhus Vands spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for Aarhus Vand end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. I Aarhus Vands vurdering indgår, at tilledningen til spildevandssystemet reelt er forbundet med færre omkostninger end tilledning af almindeligt husspildevand der ikke er alternative vandbehandlingsmetoder, der er billigere og miljømæssigt mere optimale forureneren betaler princippet fortsat finder anvendelse nedsættelsen er i overensstemmelse med miljømæssige hensyn. Fradrag i vandafledningsbidrag Erhvervsejendomme har ret til at opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal dette vandforbrug kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at grundejeren kan dokumentere, at vandet ikke ledes til spildevandsanlægget samt at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. Ejeren af ejendommen skal leje en bimåler, der ejes af Aarhus Vand. Bimåleren skal installeres af en autoriseret vvs-installatør på grundejerens bekostning. I særlige tilfælde kan fradrag opnås, hvor det ikke er muligt at måle vandmængden, men hvor den fradragsberettigede vandmængde kan dokumenteres på anden vis. I andre særlige tilfælde kan der aftales afregning efter den udledte spildevandsmængde målt med en af Aarhus Vand godkendt afløbsflowmåler. For erhverv i det åbne land (landbrug, gartneri m.v.) kan der i særlige tilfælde tilbydes en afregning efter et vandforbrug på 170 m 3 /år. Der gives ikke fradrag med tilbagevirkende kraft. Ansøgning om fradrag fremsendes til Aarhus Vand. Fradraget træder i kraft når ansøgning er godkendt og der foreligger en endelige godkendelse af bimålerens placering og dokumentation for, at vandet ikke ledes til spildevandsanlægget. Aarhus Vand kan forlange gebyr for sagsbehandling og administration i forbindelse med fradrag i vandafledningsbidrag. Gebyrerne fremgår af takstbladet.

12 Aarhus Vand A/S 2015 Side 12 Ledningsbrud I det omfang et vandværk i tilfælde af brud på en vandledning i en boligejendom, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede forbrug lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom et vandværk ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Reduktion gives kun ved pludselig opstået skade på en skjult installation, der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt og inden for indeværende eller det seneste forbrugsår. Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, hvis afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særlig forurenet spildevand. Vejbidrag Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og ledninger, der udelukkende tjener vejes afvanding, er Aarhus Vand uvedkommende. Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Aarhus Vands spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. Ved fastsættelse af vejbidraget for statsveje benyttes kubikmetertaksten for trin 1, jf. ovenfor om vandafledningsbidragets fastsættelse. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Aarhus Kommune et årligt bidrag til Aarhus Vand på en procentsats af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene. Udover almindelige kloakledninger, pumpestationer mv. medregnes til sådanne anlæg også forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Fastsættelsen af procentsatsen fremgår af bilag 2. Det åbne land En del ejendomme beliggende i det åbne land skal have forbedret deres spildevandsrensning. Aarhus Kommune udsender påbud efter miljøbeskyttelsesloven til de ejere, der skal gennemføre forbedringen. For ejere af enkeltejendomme til helårsbeboelse vil påbuddet blive fulgt af et tilbud om kontraktligt medlemskab i Aarhus Vand. Såfremt ejeren vælger at tage imod tilbuddet om medlemskab i Aarhus Vand indebærer dette, at Aarhus Vand på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Til gengæld skal ejeren betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet Aarhus Vands spildevandsanlæg, jf. afsnit om tilslutningsbidrag. Tilbuddet omfatter i udgangspunktet ikke afledning af tagvand og andet overfladevand, som ejer selv skal sørge for bliver bortskaffet. Der vil således i udgangspunktet alene være tale om en delvis tilslutning for spildevand. Vælger ejeren medlemskab i Aarhus Vand, er det også Aarhus Vand, der vælger hvilken løsning, der skal udføres på ejendommen. Hvis ejer ønsker en anden løsning, skal ejer selv betale en eventuel prisdifference mellem den af Aarhus Vand valgte spildevandsløsning, og den spildevandsløsning, ejeren ønsker.

13 Aarhus Vand A/S 2015 Side ANDRE SPILDEVANDSANLÆG Andre spildevandsanlæg omfatter anlæg, som ikke ejes af Aarhus Vand, dvs. de anlæg, som tidligere blev kaldt private/fælles private spildevandsanlæg. Aarhus Kommune kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Aarhus Vand skal overtage andre spildevandsanlæg. Andre spildevandsanlæg, der er beliggende i eksisterende fælleskloakerede områder, tilbydes en eventuel overtagelse først på tidspunktet for gennemførelse af den planlagte separering af regn- og spildevand i det pågældende område. Følgende spildevandsanlæg overtages normalt ikke: Anlæg med dimension < Ø200 mm Anlæg på privat grund Efter overtagelsen vil de berørte ejendomme være omfattet af Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand. Aarhus Vand kan yde godtgørelse på baggrund af det overtagne spildevandsanlægs kvalitet. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Efter overtagelsen af anlægget opkræves tilslutningsbidrag i henhold til Aarhus Vands takstblad, medmindre spildevandsanlægget allerede er tilsluttet Aarhus Vands spildevandsanlæg. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler Byggemodning Etablering af private spildevandsanlæg i forbindelse med udførelse af byggemodninger kræver Aarhus Kommunes tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28. Når en eller flere ejendomme skal byggemodnes og herunder tilsluttes til Aarhus Vands spildevandsanlæg, skal området, der byggemodnes, være inddraget i kloakoplandet i den kommunale spildevandsplan, og der skal foreligge en beslutning fra Aarhus Kommune efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, der angiver, hvornår ejendommen eller ejendommene skal være tilsluttet Aarhus Vands spildevandsanlæg. Når kommunens beslutning foreligger, og når grundejer har dokumenteret de forhold, der beskrives nedenfor, er grundejeren forpligtet til at tilslutte sig den stikledning, som Aarhus Vand efterfølgende fremfører, i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelses regler om etablering af spildevandsledninger på privat grund. Grundejeren skal herunder sikre, at ledningerne på ejendommen etableres i henhold til gældende regler, normer og forskrifter samt Aarhus Vands funktionskrav for dette arbejde. Boligområder Byggemodning af én ejendom Ved en planlagt byggemodning, der kun omfatter én ejendom i udstykningslovens forstand og hvor ejendommen efter en endelig lokalplan skal anvendes til boligformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan for ejendommen til Aarhus Vand. Planen skal indeholde en angivelse af det samlede antal boligenheder, der påregnes bygget på ejendommen, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse.

14 Aarhus Vand A/S 2015 Side 14 Når Aarhus Vand har modtaget denne dokumentation og har modtaget Aarhus Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Aarhus Vand tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til ejendommens grundgrænse. Byggemodning af flere ejendomme Ved en planlagt byggemodning, der omfatter flere ejendomme i udstykningslovens forstand og hvor ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til boligformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan for ejendommene til Aarhus Vand. Planen skal indeholde en angivelse af det samlede antal boligenheder, der påregnes bygget på hver enkelt af ejendommene, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelser til afledning fra de enkelte boligenheder fra ejendommene. Aarhus Vand kan endvidere forlange, at byggemodningsområdet i overensstemmelse med endeligt vedtagne bindende lokalplansbestemmelser for området, også skal være ejendomsretligt udmatrikuleret i overensstemmelse hermed, forinden Aarhus Vand påbegynder arbejdet med tilslutning af hver af de udstykkede ejendomme til Aarhus Vands spildevandsanlæg. Erhvervsområder Byggemodning af én samlet erhvervsejendom i byzone Ved en planlagt byggemodning, der kun omfatter én ejendom i udstykningslovens forstand og hvor ejendommen efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan, med angivelse af hvilken typer af virksomheder, der påregnes etableret på ejendommene, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse eller spildevandstilladelse. Når Aarhus Vand har modtaget denne dokumentation og har modtaget Aarhus Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Aarhus Vand tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til ejendommens grundgrænse. Byggemodning af flere erhvervsejendomme i byzone Ved en planlagt byggemodning, der omfatter flere matrikulære ejendomme i udstykningslovens forstand og hvor ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan, med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes etableret på ejendommen, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for at Aarhus Kommune har meddelt tilslutningstilladelse. Når Aarhus Vand har modtaget denne dokumentation og har modtaget Aarhus Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Aarhus Vand tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til hver enkelt af ejendommenes grundgrænse. Byggemodning af én samlet erhvervsejendom i landzone Ved en planlagt byggemodning i landzone, der kun omfatter én ejendom i udstykningslovens forstand, og hvor ejendommen efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan, med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes etableret på ejendommen samt størrelsen af det grundareal, der ønskes bebygget, og hvorfra der skal ske afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand fra bebyggelsen. Grundejeren skal endvidere fremsende dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra Aarhus Kommunes side er meddelt tilslutningstilladelse til afledning af spildevand og/eller tagog overfladevand fra ejendommen.

15 Aarhus Vand A/S 2015 Side 15 Når Aarhus Vand har modtaget denne dokumentation og har modtaget Aarhus Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Aarhus Vand tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til ejendommens grundgrænse. Byggemodning af flere erhvervsejendomme i landzone Ved en planlagt byggemodning i landzone, der omfatter flere matrikulære ejendomme i udstykningslovens forstand, og hvor ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan, med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes etableret på ejendommen samt størrelsen af det grundareal, der ønskes bebygget. og hvorfra der skal ske afledning af spildevand og/eller tagog overfladevand fra bebyggelsen. Grundejeren skal endvidere fremsende dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse. Når Aarhus Vand har modtaget denne dokumentation og har modtaget Aarhus Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af ejendommen, foretager Aarhus Vand tilslutning af ejendommene ved at fremføre stikledning frem til hver enkelt af ejendommenes grundgrænse. Sikkerhedsstillelse og fakturering i forbindelse med byggemodninger Det påhviler en bygherre i forbindelse med byggemodningen af et område, at udføre og bekoste det nødvendige spildevandsanlæg efter et af Aarhus Vand forudgående godkendt projekt. Spildevandsanlægget kan overtages af Aarhus Vand, når det i tilknytning til en overtagelsesforretning fastslås, at anlægget er udført i henhold til det godkendte projekt og ikke er behæftet med mangler. Aarhus Vand yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi på overtagelsesdagen, men der opkræves samtidig tilslutningsbidrag efter reglerne i denne betalingsvedtægt.. Aarhus Vand kan forlange, at der efter fremlæggelse af endelig bebyggelsesplan mv. stilles sikkerhed for betaling af de samlede tilslutningsbidrag, som i henhold til lovgivningen beregnes for den tilsluttede ejendom som et standardtilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m 2 af ejendommenes tillagte matrikulære grundareal, hvorfra der sker afledning af spildevand og/eller tagog overfladevand. Fakturering af tilslutningsbidrag sker umiddelbart efter, at der er ført en stikledning frem til ejendommenes grundgrænse. Det er grundejeren der hæfter for tilslutningsbidraget, uanset om det er grundejeren, der udfører byggemodningsarbejdet i praksis Nye private spildevandsanlæg For nye spildevandsanlæg, anlagt og ejet af andre end Aarhus Vand, og som tilsluttes Aarhus Vand spildevandsanlæg, fastsætter Aarhus Vand tilslutningsbidraget i overensstemmelser med reglerne i denne betalingsvedtægt. 5. UDTRÆDEN AF / GENINDTRÆDEN I AARHUS VAND Ved udtræden af Aarhus Vands spildevandssystem, sker der ophævelse af tilslutningspligten til Aarhus Vands spildevandsanlæg Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Aarhus Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Aarhus Kommune er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det af Aarhus Vand ejede spildevandsanlæg for hele eller dele af det tilledte spildevand, og hvis Aarhus Vand kan indgå en aftale

16 Aarhus Vand A/S 2015 Side 16 om udtræden med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Aarhus Vand foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Aarhus Vand.. Udgangspunktet ved en ejendoms udtræden af Aarhus Vand er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Men i særlige tilfælde vil Aarhus Vand kunne foretage en tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtræden. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m 2 for erhvervsvirksomheder maksimalt op til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Udtræden af Aarhus Vand og dermed tilbagebetalingen er betinget af, at der kan opnås tilladelse til alternativ bortskaffelse. Når Aarhus Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af det af Aarhus Vand kloakerede opland, kan Aarhus Vand fastsætte betingelser og en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling Økonomisk kompensation Udgangspunktet ved en ejendoms udtræden af Aarhus Vand er, at der ikke opkræves en økonomisk kompensation. Men i særlige tilfælde kan Aarhus Vand opkræve en økonomisk kompensation for at acceptere udtræden. Økonomisk kompensation til Aarhus Vand kan forekomme, når Aarhus Vand kan sandsynliggøre, at der er etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en ejendoms spildevand, og disse anlæg endnu ikke er afskrevet. I dette tilfælde fastsættes kompensationen efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger 5.3. Genindtræden under Aarhus Vand En ejendom, der tidligere helt eller delvist er udtrådt af Aarhus Vand, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Aarhus Vands spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Aarhus Vand har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 6. BIDRAG FOR TØMNING AF HUSTANKE OG BEHANDLING AF SPILDEVAND FRA SAMLETANKE Alle hustanke, der er omfattet af Aarhus Vands Regulativ for tømning af hustanke, skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af Aarhus Vand på grundlag af et budget for tømningsordningen for det pågældende år. På tilsvarende måde fastsættes et bidrag for behandling af spildevand fra samletanke. Dette gælder dog ikke for bundfældningstanke, der er etableret som led i et kontraktligt medlemskab af Aarhus Vand efter betalingslovens 7 a. I dette tilfælde forestår Aarhus Vand tømningen af bundfældningstanken. Bidrag til tømningsordningen fremgår af Aarhus Vands hjemmeside

17 Aarhus Vand A/S 2015 Side MODTAGELSE OG AFTØMNING AF SPILDEVAND, SLAM OG OR- GANISK AFFALD Fedt og andet organisk affald herunder affald fra industrier modtages ikke af Aarhus Vand. Disse affaldstyper er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 18. december 2012) eller gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Aarhus Kommune. Henvendelse kan ske til Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus, som evt. kan anvise aftømningssteder. Aftømning af spildevand og slam må ikke ske til spildevandsanlægget, med mindre Aarhus Vand har givet særlig tilladelse hertil og anvist tømningssted. 8. FÆLLESBESTEMMELSER Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vil i mangel af rettidig betaling blive inddrevet af SKAT. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter rentelovens bestemmelser. Ved for sen betaling opkræves endvidere et rykkergebyr i overensstemmelse med rentelovens regler herom. Aarhus Vands gebyrer fremgår af hjemmesiden Regulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede Byggeomkostningsindeks 101 for boliger pr. 1. juli Bidraget reguleres én gang årligt pr. 1. januar efter det pr. 1. juli forud gældende indeks. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af Aarhus Vands hjemmeside Aarhus Vand kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne betalingsvedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler Sikkerhedsstillelse Aarhus Vand kan forud for tilslutning af en ejendom til spildevandssystemet kræve, at der stilles sikkerhed for betaling af tilslutningsbidraget. Sikkerhedsstillelsen kan kræves i form af en bankgaranti og kan maksimalt udgøre det samlede beløb, der efter fremføring af stikledning til grundgrænsen, pålignes i tilslutningsbidrag. 9. MÅLERDATA Tilsluttede og tilknyttede brugere af Aarhus Vands spildevandsanlæg har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Aarhus Vand. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Aarhus Vand fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Uden for de områder, hvor Aarhus Vand leverer vandet, er udgiften til anskaffelse, indbygning, vedligeholdelse og kontrol af vandmålere Aarhus Vand uvedkommende. Udgiften afholdes af ejeren af ejendommen i det omfang, den ikke afholdes af vandværket. Aarhus Vand kan kræve kontrol af vandmåleres funktionsdygtighed.

18 Aarhus Vand A/S 2015 Side BETALINGSVEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN Betalingsvedtægten erstatter Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand, vedtaget af Aarhus Byråd den 7. maj Foranstående er vedtaget af Bestyrelsen for Aarhus Vand som Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand, den 20. november Med henblik at sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt har Aarhus Kommune godkendt betalingsvedtægten den 4. februar Betalingsvedtægten træder i kraft den 1. januar 2015.

19 Aarhus Vand A/S 2015 Side 19 Bilag 1A Ejerforhold af kloakanlæg: Eksempel på kloakering af villaejendomme og ejendomme med flere boliger på samme matrikel.

20 Aarhus Vand A/S 2015 Side 20 Bilag 1B Ejerforhold af kloakanlæg: Eksempel på kloakering af byhuse i indre by.

21 Aarhus Vand A/S 2015 Side 21 Bilag 1C Ejerforhold af kloakanlæg: Eksempel på privat/fællesprivat kloakanlæg.

22 Aarhus Vand A/S 2015 Side 22 Bilag 2 Beregning af procentsats til vejbidrag Primo kalenderåret fremsender Aarhus Kommune, Trafik og Veje følgende til Aarhus Vand: - Det samlede vejareal med afledning af regnvand til Aarhus Vand kloakanlæg. - Det afsluttede kalenderårs faktiske nedbørsmængde målt af DMI for Aarhus Nedbørsmængden fraregnes 5 % som skønnes at udgøre fordampningen. I beregningen indgår også den samlede mængde vand modtaget på Aarhus Vands Renseanlæg X % = 0,95 x nedbørsmængde x vejareal Mængde modtaget på renseanlæggene Primo kalenderåret fremsender Aarhus Vand en faktura på - et aconto bidrag for indeværende kalenderår på baggrund af beregningsgrundlaget og den beregnede procentsats fra sidste år - endelig opgørelse af foregående års bidrag på baggrund af den netop beregnede procent og det faktiske forbrug til anlægsudgifterne, der medgår i beregningsgrundlaget.

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt. for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt. for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Betalingsvedtægtens område...4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering...4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord 1. Betalingsvedtægtens område 4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering 4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/36 INDHOLD Forord 4 1.Vedtægtens område... 1.1.Vedtægtens dækningsområde... 1.2Forsyningspligt mv... 2.Budget

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indhold FORORD...3 1. Betalingsvedtægtens område...4 2. Budget og regnskab for VandCenter Syd...6 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering...7 4. Kontraktligt

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra den 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 Vedtægtens

Læs mere