LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB."

Transkript

1 LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er: 2 A: At fremme interessen og betingelserne for sejlsport. B: At virke for godt sømandskab. C: At fremme fællesskab blandt medlemmerne 3 Klubben er medlem at Dansk Sejlunion og således underkastet dennes love. 4 I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen og skal godkendes af denne. Klubbens medlemmer opdeles i 4 kontingentkategorier: 1: Aktive medlemmer fra og med 25 år. 2: Aktive medlemmer til og med 24 år. 3: Passive medlemmer. 4: Hvilende medlemmer. 5 Medlemskontingent, bådpladsgebyr, indskud og øvrige gebyrer til klubben fastsættes hvert år på klubbens generalforsamling, og opkrævning udsendes ultimo januar i regnskabsåret med betalingsfrist 2. februar. De nærmere regler for opkrævning og betaling fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, som indmeldes efter standerstrygning, skal ikke betale kontingent før det nye regnskabsår begynder. Indskud kan ikke kræves tilbagebetalt. Opkrævning sker helårsvis. Regnskab løber fra 1. januar til 31. december. Ved overgang fra aktiv til passiv medlemskab forsvinder ret til bådplads, og anciennitet i forbindelse med denne. Ved en eventuel senere tilbagevenden til aktiv medlemskab med bådplads, skal der på ny indbetales indskud. Ved overgang fra aktiv til hvilende medlemskab bevares ancienniteten og hvis indskud tidligere er indbetalt, skal dette ikke indbetales på ny. 6 Har et medlem ikke betalt kontingent eller andre skyldige gebyrer senest 2. februar og ikke reageret på rykkerskrivelse efter 30 dage, betragtes medlemmet som slettet. Overholdes betalingsfristen ikke pålægges et gebyr. Kun mod betaling af skyldigt kontingent samt nyt indskud kan dette medlem optages på ny. Nye medlemmer optages først endeligt i klubbens medlemsregister efter betaling af første kontingent. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen før kontingentårets start og senest den 31. december.

2 7 Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og betragtes fortsat som aktive medlemmer. 8 Et medlem, der i ord og eller handling, direkte eller indirekte, er årsag til, at klubbens renommé skades eller bringes i miskredit, eller som tilsidesætter eller omgår bestyrelsens skriftlige henstillinger eller regler for klubbens daglige drift, kan efter bestyrelsens enstemmige afgørelse ekskluderes. Den ekskluderede kan dog anke afgørelsen ved den første afholdte generalforsamling, hvor der ved en eventuel afstemning kræves 2/3 af de fremmødte stemmer, for at stadfæste bestyrelsens afgørelse. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når Dansk Sejlunions Amatør og Ordensudvalg fastslår, at medlemskabet er uforeneligt med betingelserne for klubbens medlemskab i Dansk Sejlunion og dermed Dansk Idræts Forbund. En eksklusion på dette grundlag kan ikke indankes for generalforsamlingen. 9 Enhver sejlbåd, som bestyrelsen anser for egnet til sejlads, kan forlanges optaget i klubbens fartøjsregister. Som sejlbåd regnes kun både, der af konstruktør, Dansk Sejlunion og DS lystalstabel betegnes som sejlbåde. Fartøjet skal holdes i yachtmæssig stand og skal, når den ligger ved klubben, føre klubbens stander. Medlemmers både, som står i Silkeborg Sejlklubs fartøjsregister er automatisk med i en kollektiv ansvarsforsikring såfremt hovedsejladsområdet er Silkeborgsøerne. 10 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når over halvdelen af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet. 11 Enhver generalforsamling skal averteres i SSK s klubblad eller indkaldes pr. brev eller pr. mindst 10 dage før afholdelsen. Foreligger der forslag om lovændring eller anden for klubben vigtig afgørelse, skal dette fremgå af indkaldelsen, og forhandlingsgenstandene skal fremgå af annonceringen eller den udsendte indkaldelse. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde, og skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem fremsætter ønske herom. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke i restance til klubben. Dog kan medlemmer under 15 år kun stemme i følgeskab med værge. 12 På generalforsamlingen foretages følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Leder af økonomiafdelingen forelægger det reviderede regnskab.

3 4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for det kommende år. 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af leder af økonomiafdeling 8. Valg af leder af ungdomsafdeling 9. Valg af leder af sejladsafdeling 10. Valg af leder af sejlerskoleafdeling 11. Valg af leder af havneafdeling 12. Valg af leder af facilitetsafdeling 13. Valg af 2 revisorer 14. Eventuelt. Holder et bestyrelsesmedlem før udløb af valgperioden, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsesposten besættes på ny. Forslag som ønskes behandlet og bragt til afstemning på generalforsamlingen bør være indsendt så tidligt, at forslagene kan optrykkes i indkaldelsen til generalforsamlingen, og skal senest den 15. januar være indsendt skriftligt til formanden. 13 Generalforsamlingen kan med almindeligt stemmeflertal træffe gyldig beslutning i klubbens anliggender, men til lovændringer kræves dog at mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Forslaget skal have været emne for drøftelse, forinden afstemningen finder sted, og generalforsamlingen er med forslagsstillerens billigelse bemyndiget til at ændre forslagets ordlyd i forbindelse med ovennævnte drøftelse. Hvis der ved lovændringer ikke møder 1/5 af klubbens medlemmer frem, og der er stemmeflertal for forslaget, kan forslaget vedtages ved almindelig stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling eller på næste års ordinære generalforsamling. 14 Klubben er organiseret i følgende afdelinger: Ungdomsafdeling Sejladsafdeling Sejlerskoleafdeling Havneafdeling Facilitetsafdeling Økonomiafdeling Bestyrelsen fastlægger ansvarsområderne for den enkelte afdeling, i det omfang dette ikke er fastlagt i vedtægterne. En afdeling kan udpege relevante underudvalg. Bestyrelsen skal orienteres om udpegningerne, og denne har vetoret, hvilket dog kræver en konkret begrundelse. Hver afdeling udarbejder senest 1. januar oplæg til aktivitets- og handlingsplan, samt budget for det kommende år, disse skal godkendes af bestyrelsen, hvorefter afdelingen har beføjelser til at arbejde inden for de godkendte aktivitets- og handlingsplaner, rådighedsgrænse, og budget, dog under respekt for foreningens tegningsregler jf. vedtægterne. Overskridelse af aftalt rådighedsgrænse eller budget, skal forhåndsgodkendes af formand og leder af økonomiafdeling.

4 15 Bestyrelsen består af: Formand Leder af økonomiafdeling Leder af ungdomsafdeling Leder af sejladsafdeling Leder af sejlerskoleafdeling Leder af havneafdeling Leder af facilitetsafdeling, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Klubben tegnes af formanden og lederen af økonomiafdelingen hver for sig. Ved oprettelse af check- eller girokonto kræves underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse. Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på klubbens generalforsamling. Bestyrelsen og afdelingerne kan tilkalde sagkyndige, der kan tage del i forhandlingerne, men ikke i afstemningerne. 16 Formanden sammenkalder alle møder såvel bestyrelsens møder som generalforsamlinger. Formanden repræsenterer klubben udadtil og er i retsforhold berettiget til at optræde på dennes vegne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Næstformanden overtager formandens funktioner, når denne har forfald, og er i øvrigt formanden behjælpelig med dennes virksomhed i klubben. Der føres protokol på alle bestyrelsesmøder, som efter godkendelse offentliggøres på klubbens hjemmeside. Leder af økonomiafdelingen er ansvarlig for medlemskartotek, klubbens regnskab og arkiv, opkrævning af medlemsbidrag, betaling af klubbens regninger og aflægger årsregnskab, som skal være revisionen i hænde senest den 25. januar. Revisionen skal være tilendebragt den 1. februar, hvorefter regnskabet tilstilles formanden, som giver lederen af økonomiafdelingen lejlighed til at kommentere eventuelle revisionspåtegninger, inden disse med regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til eftersyn for medlemmerne. Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 17 Leder af havneafdelingen anviser fartøjernes liggeplads. Denne plads disponeres over for sæsonen, som fastlagt i reglementet for Silkeborg Sejlklub. Sælges båden i sæsonen kan det pågældende medlem påregne sig bådplads i den følgende sæson. Pladsen kan dog ikke fremlejes. Ledige pladser fordeles med skyldigt hensyn til anciennitet som aktivt medlem i klubben. En erhvervet bådplads kan i

5 tilfælde af dødsfald, alvorlig sygdom, skilsmisse eller anden uforudset hændelse overgå til ægtefælle/samlever eller arving i lige linie, - forudsat at vedkommende indmelder sig i klubben som aktivt medlem. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af bestyrelsen. Regler for benyttelse af materiel, klubhus, havne- og landarealer fastlægges i reglement, som vedligeholdes af bestyrelsen. Således revideret og vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling, den 9. november Medlemmerne har arbejdspligt, svarende til 1 dag pr. år. Ved misligholdelse af denne pligt, kan der idømmes en bod. 19 Bestemmelser om klubbens ophævelse behandles på en generalforsamling som lovændring, og hvis der ikke er mødt 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, vil der til endelig vedtagelse være at indkalde til en ny generalforsamling, hvor afgørelsen kan træffes med almindeligt stemmeflertal uanset det fremmødte antal medlemmer. En eventuel sammenslutning med andre klubber skal behandles og godkendes på 2 generalforsamlinger med 1 års mellemrum. Intet medlem kan optage forhandling om sammenslutning uden en godkendelse på en ordinær generalforsamling. Ved klubbens ophævelse skal klubbens formue og aktiver tilfalde en anden klub eller institution, der har fremme af sejlsport eller unges uddannelse i sejlsport som formål.

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Sejlklub.

Vedtægter for Aalborg Sejlklub. Vedtægter for Aalborg Sejlklub. Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Aalborg Sejlklub (A. S.). Hjemsted er Aalborg Kommune. Klubbens stander er mørkeblå med gul eller forgyldt A.S. og derunder

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere