Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden"

Transkript

1 Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni 2009, og 4, stk. 3, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster fastsættes: Kapitel 1 Fællesfondens regnskabsvæsen 1. Fællesfondens regnskabsvæsen følger reglerne for statens regnskabsvæsen, jf. bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv., med de undtagelser, der er nævnt i denne bekendtgørelses kapitel 2-5 og 7-8. Stk. 2. Kirkeministeren varetager de i 6, 7, stk. 1, 8, stk. 1, 9, stk. 1, 10, stk. 3, 25, stk. 3, 34, stk. 1, 42, 46, stk. 3, 49, stk. 1, og 50 i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. nævnte kompetencer. Kapitel 2 Anvendelsesområde 2. Bestemmelserne om fællesfondens regnskabsvæsen finder anvendelse for: 1) Stiftsadministrationerne. 2) Institutioner, der er oprettet i medfør af lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster. 3) Institutioner, der er oprettet i medfør af bekendtgørelse nr af 13. december 1996 om folkekirkens kirkemusikskoler. 4) Kirkeministeriets IT-kontor. 5) Folkekirkens administrative fællesskab Stk. 2. For andre myndigheder og institutioner, hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved tilskud fra fællesfonden eller som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra fællesfonden, såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtageren, gælder bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 1-4 og kapitel 6 8. Stk. 3. For myndigheder og institutioner, der modtager tilskud fra fællesfonden, men ikke opfylder stk. 2, fastsættes krav til regnskab i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud.

2 Kapitel 3 Definitioner 3. Folkekirkens fællesfond behandles som én virksomhed efter bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. Stk. 2. Folkekirkens administrative fællesskab, som er oprettet i henhold til lov nr. 210 om ændring af lov om folkekirkens økonomi af 20. marts 2006, forvaltes af stiftsøvrigheden for Lolland-Falsters Stift. 4. De myndigheder og institutioner, der er omfattet af 2, stk. 1-2 er regnskabsførende institutioner. Kapitel 4 Budget- og regnskabsmæssige forskrifter m.v. Fællesfondens likvide midler 5. Folkekirkens administrative fællesskab modtager landskirkeskatten på vegne af fællesfonden. Stk. 2. Bevillingerne af fællesfonden til de i 2 nævnte myndigheder og institutioner udbetales månedligt af folkekirkens administrative fællesskab i henhold til institutionernes af Kirkeministeriet godkendte likviditetsbudgetter. Stk. 3. Folkekirkens administrative fællesskab kan fravige stk. 2, i følgende tilfælde: 1) Ved udbetaling af mindre eller enkeltstående tilskud. 2) I særlige tilfælde efter bemyndigelse af Kirkeministeriet. Stk. 4. Fællesfondens driftslikviditet anbringes efter folkekirkens administrative fællesskabs bestemmelse som bankindestående til bedst mulig forrentning under hensyn til fornøden likviditet. Stk. 5. Folkekirkens administrative fællesskab kan optage lån i stiftsmidlerne efter bemyndigelse i hvert enkelt tilfælde af Kirkeministeriet. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden 6. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden har til opgave: 1) at have indseende i Kirkeministeriets budgetopfølgning af fællesfonden og løbende rådgive ministeriet herom, 2) at rådgive kirkeministeren om fastlæggelsen af fællesfondens budget og om eventuelle efterfølgende budgetændringer, og 3) at rådgive kirkeministeren efter anmodning i spørgsmål om fællesfonden.

3 7. Budgetfølgegruppen består af: 1) En biskop. 2) En stiftamtmand. 3) En stiftskontorchef. 4) Et medlem udpeget efter indstilling fra Landsforeningen af Menighedsråd. 5) Et medlem udpeget efter indstilling fra Danmarks Provsteforening. 6) En repræsentant fra Kirkeministeriet. Stk. 2. Medlemmerne udpeges af kirkeministeren for 4 år ad gangen og kan genudpeges. Stk. 3. Budgetfølgegruppen vælger en formand af sin midte. Stk. 4. Kirkeministeriet fungerer som sekretariat for budgetfølgegruppen. 8. Budgetfølgegruppen indkalder årligt et eller to budgetsamråd med deltagelse af en læg repræsentant for hvert stift valgt af det økonomiske stiftsudvalg samt én observatør fra Den danske Præsteforening og én observatør indstillet i fællesskab af kirkefunktionærernes faglige organisationer. Stk. 2. Budgetsamrådet har til opgave at: 1) have indseende i fællesfondens årlige regnskab, og at 2) drøfte spørgsmål om prioritering af fællesfondens udgifter forud for budgetfølgegruppens rådgivning af kirkeministeren om fastlæggelsen af årets budget. Budgetfastlæggelse 9. Inden udgangen af marts måned udmelder Kirkeministeriet bevillingsrammer for de regnskabsførende institutioner for det følgende regnskabsår (benævnt budgetåret). Herudover indeholder rammerne ikkebindende budgetoverslag for de følgende tre finansår (benævnt budgetoverslagsårene) Stk. 2. På baggrund af de udmeldte bevillingsrammer udarbejder de regnskabsførende institutioner et budgetforslag for deres indtægter og udgifter på fællesfonden i det følgende regnskabsår. De nævnte forslag til budget indsendes til Kirkeministeriet inden den 1. juni. Eventuelle forslag til nye eller udvidede aktiviteter og medfølgende udgifter, som ligger uden for budgetrammen indsendes til Kirkeministeriet senest den. 1. maj. Stk. 3. Sammen med budgetforslagene for det følgende regnskabsår skal de regnskabsførende institutioner indsende et overslag over institutionens budget for de 3 følgende år. Stk. 4. Inden fællesfondens samlede budget fastlægges, skal budgetfølgegruppen høres og afgive indstilling til kirkeministeren om budgettet. Stk. 5. Fællesfondens samlede budget fastlægges af kirkeministeren senest den 1. november. Kirkeministeriet udsender bevillingsbreve vedrørende fællesfondens udgifters afholdelse i umiddelbar forlængelse af budgettets fastlæggelse.

4 Stk. 6. Efterfølgende budgetændringer, herunder ændringer i løbet af budgetåret, kan besluttes af kirkeministeren efter høring af budgetfølgegruppen. Høring som nævnt i 1. pkt. kan dog undlades, hvis der er tale om mindre væsentlige budgetændringer, som er uden principiel betydning. Kapitel 5 Systemanvendelse 10. De regnskabsførende institutioner er forpligtet til at anvende det af Kirkeministeriet anviste koncernsystem. Kirkeministeren kan bestemme, at de regnskabsførende institutioner skal anvende de af Kirkeministeriet anviste betalings- og lønsystemer. Kapitel 6 Disponering 11. Disponering af fællesfonden sker i henhold til reglerne fastsat i Finansministeriets budgetvejledning samt øvrige bestemmelser, der gælder for disponering i staten. Kapitel 7 Aflæggelse af regnskab Generelle krav til regnskabsaflæggelsen 12. Den enkelte regnskabsførende institution skal aflægge regnskab. Institutioner omfattet af 2, stk. 1, skal herudover udarbejde en årsrapport. Regnskabsaflæggelsen og årsrapporten opstilles efter omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 3. Kirkeministeriet udmelder på forhånd tidsfrister for aflæggelse af regnskabet og årsrapporten. 13. Regnskabsførende institutioner som nævnt i 2, stk. 1, aflægger regnskab i henhold til de regler, der til enhver tid er gældende for statens institutioner, og skal som minimum opfylde kravene i 34 36, stk. 1, og 37 i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. Stk. 2. Kirkeministeriet godkender de i stk. 1 nævnte institutioners årlige regnskaber over for Rigsrevisionen. Stk. 3. Kirkeministeriets godkendelse af de årlige regnskaber sker via en samlet regnskabserklæring, hvori det oplyses: 1) om der er ændringer i regnskabsprincipperne, der har betydning for vurderingen af regnskabet for det pågældende regnskabsår, 2) om regnskabet indeholder alle fællesfondens delregnskaber,

5 3) om forbruget af bevillinger er opgjort korrekt, 4) om aktiver og passiver er opgjort korrekt, 5) om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 14. Institutioner, der er omfattet af 2, stk. 2, aflægger regnskaber i henhold til bestemmelserne i 38 i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. 15. Årsrapporten for de regnskabsførende institutioner indsendes underskrevet af stiftsøvrigheden, bestyrelsen, ledelsen eller menighedsrådet til Kirkeministeriet og Rigsrevisionen inden den til en hver tid gældende frist i staten. Konsolideret regnskab for fællesfonden 16. Regnskabsoplysninger i henhold til indsendte årsregnskaber indgår i Kirkeministeriets aflæggelse af et konsolideret regnskab for fællesfonden. Stk. 2. De regnskabsførende institutioner skal i det omfang Kirkeministeriet bestemmer det, tilvejebringe supplerende regnskabsmateriale til brug ved aflæggelsen af fællesfondens konsoliderede regnskab, herunder sådanne noter og oversigter over aktiviteterne, som er nødvendige for regnskabets rette forståelse. Stk. 3. Kirkeministeriet udarbejder årsrapport for fællesfonden. Årsrapporten fremsendes af Kirkeministeriet til Rigsrevisionen inden den 1. juli i året efter regnskabsårets udløb. Revision 17. De regnskabsførende institutioners årsregnskaber samt fællesfondens konsoliderede årsregnskabrevideres af Rigsrevisionen. Kapitel 8 Ikrafttræden m.v. 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Bestemmelsen i 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. finder ikke anvendelse. Stk. 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden m.v. ophæves.

6 Kirkeministeriet, den x. x 2010 Birthe Rønn Hornbech /Klaus Kerrn-Jespersen

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Årsrapport 2006 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922

Årsrapport 2006 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922 Årsrapport 2006 for fællesfonden Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere