NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014"

Transkript

1 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg Hoved tlf.nr.: Indhold 1. Tak for et godt samarbejde i 2014! 2. Status på 2014 med et nyt socialtilsyn 3. Socialtilsynets fokus i Særligt for myndighedsområdet i kommunerne 5. Plejefamilieområdet samt invitation til dialogmøde om emnet 6. Temamøde afholdt den 6. november om effekt og evidens 7. Erfaringsudveksling med de private driftsherrer 8. Godkendelse af budget og Takster for 2015 Tak for et godt samarbejde i 2014! Socialtilsyn Hovedstaden vil gerne sige tak for det rigtig gode og konstruktive samarbejde, vi har haft med vores mange samarbejdspartere i Vi har oplevet et produktiv samarbejde præget af dialog og et fælles ønske om at sikre en god kvalitet på de sociale tilbud og i plejefamilier. Tak for det, vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2015! 2014 har været et opstartsår præget af de udfordringer, der altid er, når noget nyt skal etableres, ting skal gøres på nye måder og alle skal vænne sig til nye roller. I efteråret 2013 var Socialtilsyn Hovedstaden på en dialogrunde hos alle kommuner for at forventningsafstemme samarbejdet omkring socialtilsyn for Her i efteråret 2014 har vi gentaget dialogrunden hos alle kommuner med henblik på nu at få en tilbagemelding på oplevelsen af socialtilsyn. Vi glæder os over at høre, at den generelle oplevelse hos kommuner og samarbejdspartnere er god, og at tilsynsbesøgene foregår i en konstruktiv og udviklende dialog. Der er naturligvis fortsat kanter, der skal slibes så som, at tilsynsrapporterne ikke må være for længe undervejs, de skal sendes til både tilbud og 1

2 til driftsherre, og at der skal ses en sammenhæng mellem score og tekst i vurderingerne i tilsynsrapporterne. Vi arbejder med disse forhold og har et mål om, at ventetiden på en tilsynsrapport fra besøget har været aflagt til, at rapporten kommer i høring, er maks. 30 dage. Vi oplever en positiv stemning omkring socialtilsyn, og særligt at alle har en interesse i, at socialtilsyn skal give mening og, at der skal balanceres mellem kontrol og dialog. Vi oplever også, at langt de fleste af de sociale tilbud og plejefamilier har en ganske høj kvalitet, og at der gøres et stort stykke arbejde for at sikre vore udsatte borgere en så god tilværelse som muligt. Så trods de startvanskeligheder, der har været, så er socialtilsyn, som nævnt, blevet taget godt imod, tak for det! Status på 2014 for socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden har i opstartsåret haft tre vigtige produktionsmål: Godkendelse af nye plejefamilier, igangsætning af opgaven med regodkendelse af tilbud og plejefamilier samt at sikre, at alle tilbud og plejefamilier fik mindst ét tilsynsbesøg af socialtilsynet i Disse mål er nået, omend vi har haft meget travlt i sidste halvdel af Vi har således aflagt mere end 1580 tilsynsbesøg hos tilbud og i plejefamilier samt nået ca. 27 % af alle regodkendelser i I skrivende stund tegner der sig et billede af, at Socialtilsyn Hovedstadens opgaveportefølje består af i alt 1550 tilbud og plejefamilier. Det har særligt været en stor opgave at skabe overblik over hele det område, der skal føres tilsyn med. Tilbud viste sig kun at være afdelinger under større tilbud, tilbud blev omlagt, plejefamilier ønskede ikke regodkendelser, kommuner havde overset tilbud og eller familier osv. At skabe overblikket over selve tilsynsopgavens omfang er i sig selv en væsentlig udfordring på et område, der udvikler sig over natten, idet det jo også skal tilpasse sig de behov, der er hos de svageste borgere, og de udviklingstiltag, der gøres rundt omkring i kommunerne. Brugen af kvalitetsmodellen i bekendtgørelse om Lov om Socialtilsyn har naturligvis også været en stor opgave. Modellen har vist sig at fungere i praksis, om end der er områder, hvor modellen med fordel kan tilpasses eller justeres. Socialstyrelsen har tidligere meldt ud at Lov om Socialtilsyn og dermed kvalitetsmodellen vil blive evalueret en gang efter I Socialtilsyn Hovedstaden har vi samlet de tilbagemeldinger sammen, vi har fået fra kommunerne i forbindelse med dialogmøderne. Disse vil blive videregivet til Socialstyrelsen således, at alle de erfaringer, der gøres med kvalitetsmodellen, bringes i spil i forbindelse med evalueringen. Socialtilsynets fokus for 2015 I 2015 vil det være de resterende regodkendelser, der vil blive fokuseret meget på. Naturligvis skal alle tilbud og plejefamilier igen have minimum ét besøg. Men da vi fortsat mangler ca. 73 % af alle regodkendelser vil dette være den største opgave i I forbindelse med regodkendelsen er det kvalitetsmodellens alle 7 temaer, der gennemgås og som tilbud og plejefamilier vurderes ud fra. Dette til forskel fra et driftsorienteret 2

3 tilsyn, hvor der ikke altid vil være fokus på alle 7 temaer. Tilbud kan med fordel sætte sig ind i kvalitetsmodellen samt udfylde skemaet for regodkendelse (se Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside), hvis de ønsker at være forberedt til, hvad der skal ske i forbindelse med regodkendelse. Vær i den forbindelse opmærksom på, at kvalitetsmodellen lægger op til stor grundighed, hvilket betyder, at socialtilsynet afdækker rigtig mange forhold hos alle tilbud og plejefamilier og dette uanset, at tidligere tilsyn eller godkendelser har været lige så grundige. Særligt for myndighedsområdet i kommunerne Myndighedsområdet skal være opmærksomme på, at vi i forbindelse med tilsyn og regodkendelser både af tilbud og af plejefamilier spørger til deres vurdering af tilbuddet og plejefamilien. Eksempelvis spørger vi om følgende: - Hvordan oplever du/i samarbejdet med tilbud/plejefamilien? - Hvordan opleves fagligheden i henholdsvis ledelse og medarbejdergruppen i tilbuddet/plejefamilien? - I hvor høj grad oplever du/i at tilbuddet/plejefamilien opnår de aftalte mål? - Er det din/jeres oplevelse at prisen stemmer overens med den indsats der ydes? (kun ift. tilbud) - Har du/i særlige fortællinger fra tilbuddet/plejefamilien i finder væsentlige for Socialtilsynets vurdering af tilbuddet/plejefamilien? Det er et lovkrav i Lov om socialtilsyn, at Socialtilsynet spørger den anbringende myndighed om dennes vurdering af tilbuddets/plejefamiliens indsats og hvordan samarbejdet er, se 7, stk. 2, nr. 3. Lovgiver har med lov om socialtilsyn ønsket et større samarbejde og vidensudveksling imellem det personrettede tilsyn og det driftsorienterede tilsyn. Vi oplever desværre, at nogle kommuner ikke ønsker at give os disse oplysninger, eller at de er i tvivl om deres hjemmel til at tale med os om konkrete borgere. Vi håber, at vi hermed har gjort det mere klart, hvorfor vi stiller disse spørgsmål. Plejefamilieområdet samt invitation til fælles dialogmøde om emnet Som nævnt vil der i 2015 være særlig fokus på regodkendelserne og således også regodkendelser af plejefamilier. I den forbindelse er det vigtigt, at de anbringende kommuner er opmærksomme på reglen om, at socialtilsynet ifølge loven skal spørge den anbringende kommune om samarbejdet med plejefamilien. Det betyder, at socialtilsynets endelige regodkendelse af en plejefamilie i udgangspunktet først kan foretages, når vi har modtaget oplysningerne fra anbringende kommuner. Det er derfor et stort ønske fra socialtilsynet, at man i de enkelte kommuner gør myndighedssagsbehandlerne opmærksomme på dette. Som noget nyt i forbindelse med tilsynsreformen har alle plejefamilier skullet registres på Tilbudsportalen i Det har været socialtilsynenes opgave at sørge for denne registrering. I Hovedstaden har vi mere 1000 plejefamilier, hvorfor der er tale om en betydelig opgave. Et af formålene med registreringen er, at kommunerne, der anbringer 3

4 børn i plejefamilier skal kunne udsøge relevante plejefamilier med ledige pladser. Plejefamilierne er registreret med et identifikationsnummer på Tilbudsportalen, og hver kommune har fået en speciel adgang således, at de kan gå ind bag ved nummeret og se, hvilken familie, der gemme sig bag ved og, hvor i landet familien bor. Som udgangspunkt skal kommunerne således benytte sig af Tilbudsportalen, når de søger plejefamilier til børn, der skal anbringes. Hvis ikke det lykkedes en kommune at finde en ledig plads, kan Socialtilsynet kontaktes og herefter være kommunen behjælpelig med at udsøge ledige pladser. For at dette fungerer, kræver det, at familierne tager kontakt til socialtilsynet og dels oplyser, hvis de får nye børn og dermed skal have ændret deres kapacitetsregistrering i Tilbudsportalen og dels kontakter socialtilsynet, når de får en ledig plads. Denne nye måde at agere på, på plejefamilieområdet er først ved at vinde indpas og Socialtilsynet forventer derfor, at der vil gå en rum tid endnu, før alle har vænnet sig den nye registrering. Socialtilsyn Hovedstaden har valgt at invitere til et fælles dialogmøde for alle kommuner om plejefamilieområdet. Dels for at orienteret mere konkret om socialtilsyn på plejefamilieområdet, dels for at informere mere om evt. hjælp til matchning af børn, og endelig for at få en dialog om udviklingen af området i forhold forsyningen mv. Mødet afholdes d. 23. januar kl på Frederiksberg Ungdomsskole, Sofus Franck s Vænge 30, 2000 Frederiksberg. For at tilmelde sig mødet skal man benytte link i den invitation, der er blevet sendt pr. mail til kommunerne den 14. december Temamøde afholdt den 6. november om effekt og evidens Den 6. november 2014 havde Socialtilsyn Hovedstaden inviteret til temamøde om effekt og evidens på det specialiserede socialområde Formålet med temaet "Effekt og Evidens" var blandt andet at drøfte mulige måder, hvorpå tilbud kan arbejde med dokumentation og resultater på samt at give inspiration til arbejdet. Der var oplæg fra sektionsleder i socialtilsynet Flemming Trap Højer, teamchef i socialafdelingen fra Frederiksberg Kommune Stine Jarl, Professor ved Aalborg Universitet Kjeld Høgsbro samt konstituerede forstander for Blindenetværket Tina Pensdorf. Tak til de mange deltagere, den store interesse der har været for arrangementet, og den gode dialog, som prægede stemningen og indholdet. I kan downloade de forskellige oplæg på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside 4

5 Erfaringsudvikling med de private driftsherrer. Den 27. oktober havde Socialtilsyn Hovedstaden inviteret til dialogmøde med private driftsherrer om deres erfaringer med socialtilsyn Mødet var velbesøgt og ca. 150 deltog. Oplægget fra dagen kan downloades på socialtilsynets hjemmeside På mødet blev der givet en status på etableringen af Socialtilsyn Hovedstaden og der blev sagt lidt om de foreløbige tendenser socialtilsynet set på voksenområdet og på børneområdet. Der blev desuden udvekslet erfaringer med tilsynet og givet en tilbagemelding fra deltagerne på, hvad socialtilsynet med fordel kan fokusere på fremadrettet. Godkendelse af budget og takster for 2015 Godkendelsesprocessen er i fuld gang, men er desværre blevet forsinket fordi budgetskemaet er nyt og fordi indrapporteringen af budgetskemaet via Tilbudsportalen har givet en række faglige, administrative og tekniske udfordringer for de enkelte tilbud og socialtilsynet. En del budgetskemaer er af samme grund blevet indberettet senere. For offentlige tilbud har vi i en række tilfælde været i dialog om tidspunktet for indberetningen af budgetskemaet grundet budgetprocesserne i kommunerne. I kan læse mere om Godkendelse af budget 2015 og Takster for 2015 på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside Glædelig jul og rigtig godt nytår, vi ses i 2015! Du kan læse mere om Socialtilsyn Hovedstaden på vores hjemmeside Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. 5

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes ønsker til dokumentation fra tilbud på det specialiserede socialområde

Undersøgelse af kommunernes ønsker til dokumentation fra tilbud på det specialiserede socialområde Hvad virker Undersøgelse af kommunernes ønsker til dokumentation fra tilbud på det specialiserede socialområde Rapport publ. version 19. marts 2013 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og hovedspørgsmål...

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere