Gjessø Antenneforening Silkeborg. Tlf Love for Gjessø Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening"

Transkript

1 Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1. Modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler. 2. Dække lokalområdet med sit antenneanlæg Enhver, som har betalt tilslutningsbidraget til foreningen og er tilsluttet foreningens antenneanlæg, er medlem af foreningen og har en stemme. 2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens antenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygninger anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen Der opkræves hos medlemmer et årligt kontingent pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift, vedligeholdelse, programafgifter, Copy-Dan m.m.. 2. I udlejningsejendomme opkræves et kontingent hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget. 3. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår. 4. Første kontingent betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted. 5. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt bliver tilsluttet på lige fod med ejeren. Lejeren bærer det fulde ansvar for at få ejerens tilladelse. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse. 1

2 1. Medlemmerne er pligtige til at tåle, at hovedkabler, forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side. 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og stander, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom. 3. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med tre måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. 2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Ordinær generalforsamlingen finder sted inden udgangen af april. 2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst to (2) uger(s) varsels i avis eller ved omdeling med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende otte punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Valg til bestyrelse og valg af bestyrelsessuppleanter 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt 2

3 4. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde seneste 14 dage inden generalforsamlingen Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at to er på valg i ulige år og tre er på valg i lige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kassere og sekretær. 2. Valg af to revisorer sker efter samme regler som valg af bestyrelse. Revisorerne vælges for to år ad gangen, en på lige år og en på ulige år, samt mindst en suppleant. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor sker skriftligt eller ved håndsoprækning, og de der opnår flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og med samtidig offentliggørelse af dagsordenen. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 procent af medlemmerne. Indkaldelse sker med varsel på otte hverdage, og den skal finde sted senest 21 hverdage efter at begæringen er modtaget Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer og foreningens opløsning, jf. 19 stk. 2 og 3. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten, medmindre mindst en person i forsamlingen kræver skriftlig afstemning. 2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tæller for ét medlem og har stemmeret. 3. I Udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, skal kunne overbevise dirigenten om, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget. 4. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. 3

4 12 1. Foreningen forpligter sig i alle forhold, herunder køb, salg og pantsætning, ved underskrift af formanden og kassereren. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 3. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens antenneanlæg Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 2. Bestyrelsens fastsætter tilslutningsafgiften. 3. Der kan ydes honorar til bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling fastsætter honorarets størrelse Antenneanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med det overgangspunkt, eller 1. stikdåse som forefindes for enden af stikledningskablet Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem, såfremt han/hun enten betaler det tidligere medlems restancer eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde forbindelsen til anlægget. 2. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen (jf. 14), da den følger ejendommen Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen jf Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. 4

5 17 1. Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed. 2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legimitation, adgang til installationerne Bestyrelsen kan besluttet at igangsætte udvidelse af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at igangsætte udvidelsen af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig inden for de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger. 3. Bestyrelsen redegør, så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid, samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. 4. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed, at der ved programvalg også tages hensyn til større mindretalsinteresser Foreningens aktiviteter ophører, såfremt generalforsamlingen beslutter at nedlægge anlægget eller beslutter, at foreningen skal indgå i en anden forening. 2. Ændringer af vedtægter kræver, at to tredjedele af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er to tredejedele af foreningens medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal finde sted senest 21 hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages ved flertal af de repræsenterede stemmer. 3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. 4. Eventuelt overskud efter at alle foreningens forpligtigelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktets værende medlemmer. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 6. maj 2004 Ændringer vedr. 8 stk. 2 vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling Marts

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening Side 1 af 10 1. Foreningens navn er Hygum Bredbånds-antenneforening. 2. Forening formål er sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at at eje og drive en

Læs mere

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere