LIFE Helnæs. Lægmandsrapport 2013 LIFE 08Nat/DK/00465 Laymans Report Af Birgitte Mogensen, Habitatvision. 1 Lægmandsrapport/Laymans Report

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIFE Helnæs. Lægmandsrapport 2013 LIFE 08Nat/DK/00465 Laymans Report 2013. Af Birgitte Mogensen, Habitatvision. 1 Lægmandsrapport/Laymans Report"

Transkript

1 LIFE Helnæs Lægmandsrapport 2013 LIFE 08Nat/DK/00465 Laymans Report 2013 Af Birgitte Mogensen, Habitatvision 1 Lægmandsrapport/Laymans Report

2 En sommerdag på Maden. BW A summer s day on Maden Titel/Title: LIFE Helnæs Genopretning af lysåbne naturtyper til at dække hele Helnæs Lægmandsrapport LIFE08NAT/DK/00465 Restoring semi-natural habitat types to at total cover of site Helnæs Laymans Report Udgiver/Publisher: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Redaktion/Editor: Annita Svendsen, NST Fyn og Tekst/Text: Birgitte Mogensen, HabitatVision Oversættelse/translation, Jo Morandin Foto/Photos: Ansja = Annette Strøm Jacobsen AS =Annita Svendsen BIO = Biopix BW = Copyright Bert Wiklund EV = Erik Vinther Flyfotos: Freelance Luftfoto HHJ = Helle Hjorth LBL = Leif Bisschop-Larsen OM =Ole Martin PR = Peer Ravn SKS = Søren K. Strandgaard SR = Søren Rasmussen Kort/Maps: Birgitte Mogensen, HabitatVision Indeholder data fra Geodatastyrelsen: FOT Orthofoto, wms-tjeneste. Layout: Hjorth-Freelance Grafisk Natur- og Miljøformidling Tryk/Print: SvendborgTryk Må citeres med kildeangivelse. Information from this document may be used if the correct references are given. Indhold Side 2 LIFE på Helnæs Side 4 Helnæs Made Fra havbund til lysåben natur Side 10 Strandtudse, stor vandsalamander og mygblomst Side 12 Bobakkerne - Fra ager til overdrev Side 16 Projektets resultater Contents Page 2 LIFE on Helnæs Page 4 Helnæs Made From sea bed to semi-natural habitat Page 10 Natterjack toad, great crested newt and fen orchid Page 12 Bobakkerne From field to dry grassland Page 16 Project results 2 Lægmandsrapport/Laymans Report Lægmandsrapport/Laymans Report 3

3 LIFE på Helnæs LIFE on Helnæs Naturstyrelsen gennemfører fra 2010 til 2013 et større naturgenopretningsprojekt på halvøen Helnæs syd for Assens i samarbejde med lokale lodsejere. Projektområdet på 340 ha ligger i Natura 2000 området Maden på Helnæs og havet vest for og omfatter Bobakkerne mod nord og Helnæs Made mod syd. Mere natur Projektet handler om at skabe mere natur på Helnæs ved at forvandle dyrkede marker på Helnæs Made og i Bobakkerne til naturarealer og genskabe naturtyper som enge, moser, overdrev og vandhuller. Det vil blandt andet give bedre forhold til dyr som strandtudse og stor vandsalamander og planter som den sjældne orkidé mygblomst, der alle er beskyttet af EU s Habitatdirektiv. Baggrunden for projektet er, at der inden for Natura 2000 området på Helnæs er et stort potentiale for at forbedre og genskabe en række lysåbne habitat naturtyper, som er truede i Danmark. Det drejer sig især om naturtyperne tidvis våd eng (type 6410), rigkær (type 7230), kalk overdrev (type 6210) og sure overdrev (type 6230). Projektet, der således gavner naturtyper og arter, som er beskyttet gennem EU s habitatdirektiv modtager støtte fra EU programmet LIFE+. Budgettet er på ca. 18 mio. kroner, hvoraf EU støtter med 50 %. Stor natur Man har genskabt større sammenhængende naturområder ved at omlægge privatejede landbrugsarealer til naturarealer gennem en jordfordeling, hvor lodsejerne har fået mulighed for at få tilbudt egnet erstatningsjord på Helnæs uden for Natura 2000 området, og Naturstyrelsen har fået landbrugsarealer i bytte inden for Natura 2000 området. Netværk og erfaringsudveksling om arts- og naturtypeforvaltning har været en vigtig del i projektets udvikling af metoder, dels i projektgrupper med eksperter og ved offentlige møder med lodsejere og andre interessenter. I Life Helnæs projektet fokuserer man på at forbedre naturtypernes tilstand og mygblomst levesteder ved at rydde tilgroede partier og genindføre græsning, mens paddernes levesteder forbedres gennem afgræsning, etablering og oprensning Lindhoved Vandrerute Hegningeskov af vandhuller. På Helnæs Made er vandstanden hævet i den sydlige del af Maden til gavn for både mygblomst og padder. Til gavn for mennesker Herudover har projektet forbedret de besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser under hensyntagen til områdets naturværdier. Der er etableret stier og opstillet borde og bænke til gavn for publikum. Indsatsen er blevet formidlet via foldere, informationstavler og guidede ture, og det har løbende været muligt at følge med via tv-indslag, avisartikler og projektets hjemmeside RYET Kro Campingplads Smuk udsigt over Bobakkerne og Åsen. HHJ The beautiful view over Bobakkerne and Helnæs Ridge Blomstrende smalbladet kæruld i lavninger på Fællesmaden. EV Flowering common cottongrass (Eriophorum angustifolium) growing in depressions on Fællesmade. Græssende kvæg på Maden. SR Cattle grazing on Helnæs Made På Fællesmaden findes en række lavvandede vandhuller med små amfibiske planter, der både kan vokse i vand og på land. BW There are a number of shallow ponds on Fællesmade containing small, amphibious plants that can grow both in water and on land From 2010 to 2013, the Danish Nature Agency, together with local land-owners, carried out a substantial habitat restoration project on the Helnæs peninsula, south of Assens. The project area of 340 hectares lies within the Natura 2000 area Helnæs Made and the sea west of it and includes the Bobakkerne hills to the north and Helnæs Made to the south. More nature The project will create more nature-areas on Helnæs by transforming cultivated fields on Helnæs Made and in Bobakkerne, and by recreating habitats such as meadows, bogs, dry grasslands and ponds. It will provide better conditions for animals such as the natterjack toad (Bufo calamita) and the great crested newt (Triturus cristatus); and plants such as the rare fen orchid (Liparis loeselii); which are all protected under the EU s Habitats Directive. The background for the project is that the Natura 2000 area on Helnæs holds considerable potential for improving and recreating a number of semi-natural habitat types that are threatened in Denmark. This is especially in the case of habitat types: Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt laden soils (type 6410); Alkaline fens (type 7230); Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (type 6210); and Species-rich nardus grasslands, on siliceous substrates (type 6230 ). The project, which benefits habitats and species protected under the EU s Habitats Directive, is supported through the EU program LIFE+. The budget is approximately 2.5 million Euro; 50% of which is funded by the EU. Making connections Privately-owned agricultural areas have been transformed into large, continuous natural-areas through a re-distribution of land. Landowners have been offered suitable land on Helnæs outside the Natura 2000 area, in exchange for the Danish Nature Agency obtaining the agricultural land inside the Natura 2000 area. Networking and the exchange of experiences concerning species and habitat management have been an important aspect in the project s development. Partly in project groups with experts, and partly through public meetings with landowners and other interested parties. The LIFE Helnæs project focuses on improving the condition of the habitat types, and the fen orchid s habitat, by clearing overgrown areas and re-introducing grazing; while amphibian habitats are improved through establishing and restoring ponds. On the southern end of Helnæs Made, the water table has been raised to benefit the fen orchid and amphibians. Benefiting people Furthermore, the project has enabled visitors to enjoy the area s natural values. Paths have been created, and benches and tables have been set up for public use. Information about the project has been provided through brochures, information boards and guided tours, and the public has been able to follow the project through television reports, newspaper articles and the project s website 2 Lægmandsrapport/Laymans Report Lægmandsrapport/Laymans Report 3

4 Helnæs Made (DK008X198) Fra havbund til lysåben natur Helnæs Made er en tidligere lavvandet vig, der efterhånden blev til en strandsø på grund af de naturlige strandvolde, der er aflejret i tidens løb. I dag ligger Helnæs By midt på halvøen, men indtil midten af 1700-tallet kunne man sejle helt ind til byen i bunden af vigen. I 1780 erne blev området inddæmmet til græsningsareal, som bønderne delte imellem sig. Efterhånden blev afvandingen intensiveret med vindmøller efterfulgt af dieselog eldrevne pumper, så det blev muligt at dyrke egentlige landbrugsafgrøder i Maden. Det er sidenhen igen gået den modsatte vej, og det meste af Helnæs Made på ca. 280 ha var ved projektets start ført tilbage som naturarealer. Naturområde i særklasse Fra de omgivende morænebakker fremtræder Helnæs Made som et stort fladt lavtliggende areal afgrænset af kysten mod vest, Helnæs By mod øst og skrænter mod nord og syd. Det er unikt på Fyn med så stort et åbent, ubebygget og utilplantet område. Madens store sammenhængende naturarealer indeholder naturtyperne strandeng (1330), rigkær (7230), surt overdrev (6230), kalk overdrev (6210) og tidvis våd eng (6410), som her har den største forekomst på Fyn. Vegetationen er særdeles artsrig med flere sjældne arter, bl.a. eng ensian på strandengen og orkidéen mygblomst i rigkæret. Spredt i Helnæs Made findes kalkrige søer med kransnålalger (type 3150) og næringsfattige søer med små amfibiske planter (type 3130). Her vokser sjældne arter som søpryd, svømmende sumpskærm og vandportulak. Endelig forekommer der strandvolde (type 1220 og 1230). Maden huser et rigt fugleliv i form af bl.a. engfugle og rummer en pæn bestand af stor vandsalamander, strandtudse og markfirben. Madens store naturindhold skyldes dels de store naturlige strandvoldssystemer mod vest og skrænter mod nord, og dels at afvanding og opdyrkning aldrig er gennemført fuldstændigt, således at arealer nær skræntfoden mod nord og syd, hvor der strømmer grundvand frem, er forblevet våde. Maden i dag fremstår som et kunstigt afvandet område med en meget værdifuld natur i form af bl.a. mosetypen rigkær, der er opstået som følge af reguleringen og derfor er betinget af en fortsat afvanding af området. Genopretning i stor skala Tidligere projekter på Helnæs Made har langsigtet arbejdet på at genskabe det artsrige landskab, som Maden var før den effektive afvanding i 1950 erne, hvor man fik mere dyrkbar landbrugsjord, men mistede levesteder for planter, padder og fugle. Naturstyrelsen erhvervede i 1996 størstedelen af Maden ved en jordfordeling, og det gjorde det muligt at hæve vandstanden i to delområder, i Åledybet mod nordøst og i de tidligere ralgrave mod sydvest. Man har også arbejdet med at genindføre græsning, men et af problemerne i området har været tilgroning med høje urter, træer og buske. I LIFE Helnæs er målet at genskabe hele Helnæs Made som naturområde med ekstensive græsningsarealer i form af enge, moser, strandenge og overdrev, samt hæve vandstanden på yderligere arealer i den sydlige del af Maden, så der kan gen- nemføres en naturgenopretning, der skaber engog mosearealer, som på sigt kan udvikle sig til habitat typerne tidvis våd eng og rigkær, og dermed udvide arealet af disse truede naturtyper. Desuden skal habitat arterne mygblomst, stor vandsalamander og strandtudse og deres levesteder tilgodeses. Projektet indeholder ikke aktiviteter, der er direkte målrettet fugle, men er udformet, så der i videst muligt omfang kan tages de fornødne hensyn til fugleinteresser herunder ynglemuligheder for truede arter af engfugle som engryle og brushane. Bytte købmand Sammen med de lokale lodsejere gennemførte Naturstyrelsen i januar 2012 en vellykket jordfordeling på Helnæs. Det betyder, at Naturstyrelsen har erhvervet ca. 60 ha i den sydlige del af Helnæs Made til naturformål. Lodsejerne har fået mere attraktiv landbrugsjord til dyrkning i bytte. Størstedelen af projektets budget er brugt i forbindelse med jordfordelingen. Den omfattede privatejet jord på Maden og var nødvendig, fordi LIFE projektet indebærer, at vandstanden i Maden hæves for at sikre forbedrede naturforhold. Samtidig med at der er indgået aftaler om fremtidig drift af arealerne, har jordfordelingen gjort det muligt at genskabe hele Helnæs Made som naturområde. Markerne i Maden er høstet for sidste gang og vil fremover blive afgræsset og anvendt til høslæt. Våde enge Som en del af projektet har Naturstyrelsen hævet vandstanden på 60 ha i den sydlige del af Helnæs Made i efteråret Det giver mulighed for, at der på sigt kan udvikles store sammenhængende arealer med en mosaik af rigkær og tidvis våd eng på de ferske dele, og i den sydvestlige, mere saltpåvirkede del, strandeng. Optælling af mygblomst på Maden. AS Counting Fen orchids on Helnæs Made Maj-gøgeurt. HHJ Western Marsh orchid (Dactylorhiza majalis) Lave målebordsblade 1928 Topographical map from 1928 From sea bed to semi-natural habitat Helnæs Made is a former shallow inlet that gradually developed into a coastal lagoon as naturally occuring stony banks was deposited over time. Today, the village of Helnæs By lies in the middle of the peninsula, but until the middle of the 1700s, one could sail right up to the village at the end of the inlet. In the 1780s, the area was reclaimed for grazing, which the farmers shared amongst themselves. Drainage of the area was gradually improved first with windmills, and later with diesel and electric pumps, until it eventually became possible to cultivate crops on Helnæs Made. Since then, things have gone in the opposite direction, and, at the start of the project, most of Helnæs Made s 280 hectares had been allowed to revert back to natural-areas. An outstanding nature-area From the surrounding moraine landscape, Helnæs Made appears as a large, flat, low-lying area, bounded by coast on the west, Helnæs By on the east, and slopes on the north and south. It is unique to Fyn such a large, open, undeveloped and unplanted area. Helnæs Made s large, continuous natural-areas contain the following habitat types: Atlantic salt meadows (type 1330); Alkaline fens (type 7230); Species-rich nardus grasslands, on siliceous (type 6230); Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous (type 6210); and Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt laden soils (type 6410). The vegetation is extremely species-rich, with many rare species such as dune gentian (Gentianella uliginosa) in the salt meadows, and fen orchid (Liparis loeselii) in the alkaline fens. Natural eutrophic lakes (type 3150) can be found scattered on Helnæs Made, and Oligotrophic waters with amphibious vegetation (type 3130). Rare species are found here, like lesser water-plantain (Baldellia ranunculoides), lesser marshwort (Apium inundatum) and spatulaleaf loosestrife (Lythrum portula), and finally there are stony banks and seacliffs of types 1220 and Helnæs Made is host to a wealth of bird life including meadow birds, and hosts populations of great crested newt (Triturus cristatus), natterjack toad (Bufo calamita) and sand lizard (Lacerta agilis). Helnæs Made s high natural values are partly due to the large, natural stony bank system in the west and slopes to the north; and partly due to the fact that the area was never completely drained and cultivated, so the areas at the foot of the northern and southern slopes, where the ground water emerges, have remained wet. Today, Helnæs Made is an artificially drained area with natural value in the form of, for example, alkaline fens, which have emerged as a result of a regulated environment, and are therefore relient on the continued drainage of the area. Large-scale restoration Earlier projects on Helnæs Made have had the long-term aim to recreate the species-rich landscape Helnæs Made used to be before intensive drainage in the 1950s created good land for cultivation, but destroyed habitat for plants, amphibians and birds. In 1996, the Danish Nature Agency acquired the greater part of Helnæs Made through land re-distribution, and this made it possible to raise the water level in two sub-areas Åledybet in the north-east, and the former gravel quarry in the south-west. There have also been efforts to re-establish grazing, but one of the problems with the area has been overgrowth with tall vegetation, trees and bushes. The goal of LIFE Helnæs is to recreate the whole of Helnæs Made as a nature-area; with extensive grazing areas in the form of meadows, bogs, salt meadows and dry grasslands, and to raise the water level in additional areas in the southern part of Helnæs Made. These changes will help to create meadow and bog areas, that in the long-term can develop into the habitats Alkaline fens (7230), and Molinia meadows (type 6410) and therefore expand the area of these threatened habitats. Furthermore, the species fen orchid, great crested newt and natterjack toad and their habitats should also be accommodated. The project does not include activities that directly target birds, but if possible is designed, to take bird-needs into consideration including nesting sites for threatened meadow-bird species such as the dunlin (Calidris alpina schinzii) and the ruff (Philomachus pugnax). 4 Lægmandsrapport/Laymans Report Lægmandsrapport/Laymans Report 5

5 LIFE-projektet og vandstandshævningerne har til formål at skabe flere naturarealer i Maden på tidligere dyrkede landbrugsarealer. Projektet er udformet under hensyntagen til de eksisterende naturværdier herunder levesteder for mygblomst. Derfor er valgt en løsning, hvor vandstanden stadig reguleres, så mygblomstens værdifulde levesteder mod nord ikke oversvømmes, samtidig med at arealet af habitat typer udvides mod syd. Ved overtagelsen af de nye arealer blev der pumpet i området, den pumpning har Naturstyrelsen nu reduceret. Derudover er der etableret to nye vandløbsstrækninger og to opstemninger til at regulere vandstanden. Målet er at lave forskellige vandniveauer, så der nogle steder er faste vandspejl, mens vandet er lavere andre steder og tørrer ud om sommeren. Den jævne tidligere agerjord bliver modelleret, så der kommer forhøjninger mellem vådområderne til glæde for fugle. Der var allerede store flokke af gæs og viber på de nyligt oversvømmede marker i vinteren Rigkærets mange arter Rigkær er en lysåben naturtype, der opstår hvor næringsfattigt, kalkholdigt grundvand presses op til jordoverfladen og danner en fugtig mose. Vegetationen i rigkæret er almindeligvis lavtvoksende og artsrig med mange kalkkrævende arter og oftest domineret af halvgræsser og mosser med mange sjældne arter. I rigkærene på Helnæs Made vokser de fredede orkidéer ægbladet fliglæbe, kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt, sump-hullæbe og mygblomst. Påvirkning i form af dræning, vandindvinding samt tilførsel af næringsstoffer via luft og overfladevand truer rigkærene. De fleste danske rigkær har behov for pleje i form af græsning, slæt eller rydning af vedplanter for at bibeholde den lysåbne struktur. Ved græsning er kreaturernes tramp med til at skabe en tuet struktur med varieret fugtighed og åbninger i vegetationen, hvor nye planter kan spire. Mygblomst, som er beskyttet af EU s Habitatdirektiv vokser i to rigkær i den nordlige del af Helnæs Made, som er et af dens nu kun to voksesteder på Fyn. Bestanden svinger meget i antal og har tendens til at gå tilbage i år med ringe afgræsning. I nogle år har dens levesteder været så våde, at dyrene har haft svært ved at afgræsse arealerne. Mygblomst er en lille spinkel gul-grøn orkidé, med en størrelse på 5-20 cm, og arten er meget sårbar overfor tilgroning af dens levesteder. Tilgroning er også den største trussel mod Madens rigkær. Tilgroet rigkær på Maden inden rydning. AS Overgrown alkaline fens on Helnæs Made before clearing De vigtige firbenede naturplejere Mens det er menneskets fortjeneste, at Maden ikke er under vand, er det kreaturernes fortjeneste, at den ikke bare er blevet til skov og krat. Græsning holder vegetationen lysåben, så så mange planter som muligt får gode vækstbetingelser. Det medvirker til at opretholde en god naturtilstand. Endvidere er græsning vigtig for opretholdelse af levesteder for de særlige arter af planter, insekter, padder og fugle, som findes på Maden. Samgræsning af nye og gamle naturarealer kan være med til at skabe gode betingelser for spredning af plantearter i området. Græsning sikrer også tilførsel af frisk gødning til gødningslevende dyr og svampe, og græsning i store hegninger vil med tiden skabe en naturlig variation i området, fordi dyrene kan færdes frit. Det er af stor betydning for resultatet af naturplejen i rigkærene, at områdets græsningsdyr er robuste og egnede til også at færdes i våde rigkær. Naturstyrelsen har positiv erfaring med helårsgræsning af naturområder efter princippet færre dyr i længere tid. Det lavere græsningstryk i sommerhalvåret tillader blomstring og frøsætning af mange planter til gavn for insekter, som finder føde og yngler i blomster og frugtstande. Faktisk er nogle insekter afhængige af én bestemt plante. Til gengæld bliver vegetationen græsset ned i lav højde i slutningen af vinteren, så den holdes lysåben. En lille del af de danske kvægbesætninger består af robuste køer, som er egnet til at gå ude året rundt. Derfor arbejder Naturstyrelsen med et nyt koncept med naturkvæg. I efteråret 2012 er indkøbt 5 stk. robust kvæg af racen galloway til Manuel rydning af rigkær på Maden. AS Manual clearing of alkaline fens on Helnæs Made Genvækst af birk. HHJ Regrowth of birch Manuel rydning af rigkær på Maden. AS Mowing the alkaline fens by scythe Slåning af rigkær med pistemaskine. AS Mowing the alkaline fens with a mini-snowplow projektet. De kan gå ude hele året og er lette dyr, som er bedre egnede til at græsse de våde rigkær. Kvæget lånes ud til Naturstyrelsens kvægholder på arealet. Han kan beholde afkom og har lånekøerne i sin varetægt - med alle forpligtelser i forhold til lovgivning og dyrevelfærd. Når dyreholder har opbygget egen besætning, kan han vælge at levere lånekøerne tilbage, og de kan lånes ud i en ny aftale. På Maden græsser også andre robuste kvægracer som hereford og angus kreaturer, som også er hårdføre. Der er etableret flere hegninger på Maden fordelt på 4 større græsningsenheder, så dyrenes færden kan styres alt efter vandstand og årstid. Rydning Da tilgroning har været et af de store problemer på Helnæs Made, er der gennemført en række rydninger i projektperioden. Der er foretaget en nænsom rydning af buske på Fællesmaden i den vestlige del af området samt manuel rydning af træer og buske i rigkær med mygblomst på den nordlige del af Maden. I rigkærene er der gået nænsomt til værks. Opvækst af træer og buske er ryddet manuelt, og høje urter er slået med le. Alt materiale er fjernet fra området. Der er også foretaget maskinel rydning med pistemaskine, som kan komme frem på de våde arealer og påvirker jordbunden mindst muligt. Frostsikker vandingsautomat. AS Frost-proof watering facility Mobilt læskur til kreaturer. AS Mobile shelter for cattle Land swap In January 2012, the Danish Nature Agency, together with the local land-owners, carried out a successful land re-distribution on Helnæs. The result is that the Danish Nature Agency has acquired approximately 60 hectares in the southern part of Helnæs Made for conservation purposes, and the land-owners have acquired better cultivation land. The majority of the project s budget has been used for this land re-distribution. Acquisition of the privately-owned land was necessary. For the LIFE project to be successful, the water level on Helnæs Made needs to be raised to improve the environmental conditions. As well as making agreements on the future use of the area, the land re-distribution has made it possibile to recreate Helnæs Made as a nature-area. The fields on Helnæs Made have been harvested for the last time, and will from now on be used for grazing and hay harvesting. Wet meadows As part of the project, the Danish Nature Agency raised the water level of 60 hectares in the southern part of Helnæs Made, in autumn In the long-term, a large, continuous area can develop, with a mosaic of Alkaline fens (type 7230) and Molinia meadows (type 6410) in the fresh water areas, and Atlantic salt meadows (type 1330) in the saltier south-western part. The goal of the LIFE project, and of raising the water level, is to create more nature-areas in Helnæs Made on former cultivation land. The project takes into consideration the existing natural-values including habitat areas for the fen orchid. It has therefore been decided to continue the regulation of the water level, so that the valuable fen orchid habitat in the north is not flooded, and at the same time, the areas of important habitat types are extended to the south. The new areas were being pumped at the time of acquisition. The Danish Nature Agency has now reduced this pumping. In addition to this, two new watercourses and two weirs have been established to regulate the water table. The goal is to establish various water levels, so that in some places there is a stable level, while the level is lower in other areas, which dry out during the summer. The flat former farm land will be sculpted to create mounds between the wet areas benefitting birds. There were already large flocks of geese and lapwings on the freshly flooded fields in winter Species-rich alkaline fens Alkaline fens are a semi-natural habitat type, where nutrientdepleted, calcareous groundwater is forced up to the surface creating a moist bog. The vegetation in alkaline fens is normally low-growing and species-rich, with many lime dependent species, and is usually dominated by sedges and mosses with many rare species. The protected orchid species: common twayblade (Neottia ovata); early marsh orchid (Dactylorhiza incarnata); western marsh orchid (Dactylorhiza majalis); marsh helleborine (Epipactis palustris); and fen orchid (Liparis loeselii) are growing in the alkaline fens on Helnæs Made. Influences such as drainage, water catchment and inputs of nutrients through the air, and from surface water are a threat to alkaline fens. Most Danish alkaline fens need to be managed through grazing, mowing or the removal of woody vegetation to retain the semi-natural structure. The trampling of cattle whilst grazing creates a tussocky structure with variety in soil moisture content and gaps in the vegetation where new plants can shoot. The fen orchid, which is protected under the EU s Habitats Directive grows in two alkaline fens in the northern part of Helnæs Made. It is one of the only two remaining areas in which it grows on Fyn. The population fluctuates in number, and tends to diminish in years with poor grazing. For some years, orchid habitat has been so wet that it has been difficult for animals to graze the areas. The fen orchid is a small, delicate, yellowy-green orchid, 5-20 cms tall. The species is extremely vulnerable to its habitat becoming overgrown. Overgrowth is also the greatest threat to Helnæs Made s alkaline fens. Four-legged conservationists makes a difference People can be credited for keeping Helnæs Made above water, but it is due to cattle, that the area hasn t become forest and scrub. Grazing keeps the vegetation in a semi-natural state, so that as many plants as possible have favourable growing conditions. 6 Lægmandsrapport/Laymans Report Lægmandsrapport/Laymans Report 7

6 Strandtudsen får hjælp Der er også gjort en indsats for at opretholde området som levested for strandtudse og stor vandsalamander, som begge er beskyttet af EU s habitatdirektiv. Ud over den generelle vandstandshævning, som vil gavne arterne, er en række nye vandhuller etableret i egnede lavninger, og eksisterende vandhuller er blevet oprenset. Bestanden af strandtudse på Helnæs er lille og sårbar. Bestanden bestod i 2012 alene af 15 kvækkende hanner. Der er derfor givet tilladelse til at man i foråret 2013 må indsamle æg og opdrætte i laboratorie, for derefter at genudsætte de nyforvandlede strandtudser på Helnæs Made i efteråret. Herved sikres en langt større overlevelse af æg og haletudser. Strandtudsen elsker nyt, så dens problem er, at alt gror til med tiden derfor er det genskabte varierende vandspejl med sjapvand om foråret, når den har brug for det, og græsning som holder vegetationen lav, ideelt for strandtudsen. Ad nye veje Helnæs Made er et uovertruffent besøgsmål, hvor man har rig mulighed for at nyde det storslåede landskab. Mulighederne er blevet flere med LIFE Helnæs. Der er anlagt stiforløb og etableret et besøgsareal med borde, bænke og bålplads, ligesom man kan få mere at vide på de nye informationstavler, der er opsat i området og nær Sprøjtehuset ved indkørsel til Maden. Kreaturer overtager opgaven efter rydning. SR Cattle take over the work after clearing Stemmeværket åbnes: HHJ The weir is being opened I projektet er der: Erhvervet 60 hektar. Hævet vandstanden på 60 hektar. Udvidet de potentielle levesteder for mygblomst. Ryddet opvækst af træer og buske. Hegnet og etableret græsning med robuste kreaturer. Etableret kreaturvanding og fangefold. Oprenset og gravet vandhuller. Forbedret stiforløb og opsat b ord og bænke samt bålplads. Opsat informationstavler, lavet ny folder og afholdt guidede ture. The project has: Acquired 60 hectares. Raised the water table on 60 hectares. Extended potential fen orchid habitat. Cleared tree and bush growth. Established fencing and grazing with sturdy cattle races. Established cattle-watering and holding pens. Restored and dug ponds. Improved the path network and set up tables, benches and a fireplace. Set up information boards, made new brochures, and held guided tours. Vinter på Maden. BW Winter on Maden Grazing is important for maintaining habitats for the particular species of plants, insects, amphibians and birds found in Helnæs Made. Mixed grazing of new and former nature-areas can help to create beneficial conditions for the dispersal of plant species in the area. Grazing also ensures a supply of fresh manure to manure dependent animals and fungi. Grazing in large fenced areas will, over time, create a natural variation in the area as the animals can move around freely. To attain good results in the conservation of alkaline fens, it is important to choose sturdy grazing animals that are adapted to the wet fens. The Danish Nature Agency has had experience with year-round grazing in nature-areas, using the principle of fewer animals over a longer period of time. Lower grazing pressure in the spring and summer months allows flowering and seed production in plants that are beneficial to insects, which then forage and reproduce in flowers and fruits. Some insects are actually dependent on one particular plant. The vegetation is then grazed down by the end of winter, keeping it open. Only a small fraction of the Danish cattle herd is hardy animals suitable for being outside all year-round. The Danish Nature Agency is therefore working on a new concept with nature cattle. Five sturdy Galloway cows were purchased in autumn 2012 for the project. They can be outside all year-round, and are light-weight animals that are better suited to grazing the wet alkaline fens. The cattle are lent to the local cattle farmer. He can keep the offspring, and has the cows in his custody with all the following legal and animal welfare obligations. When the farmer has built up his own herd, he can choose to give the cows back, and they can then be loaned out again under a new agreement. Other hardy cattle races, such as Hereford and Angus, graze on Helnæs Made. Fences have been established spread over four large grazing areas to control the movements of the animals in regard to the water table and seasons. Clearing As overgrowth has been one of the biggest problems on Helnæs Made, a number of areas have been cleared under the project. A careful clearing of bushes on Fællesmade in the western part of the area has been undertaken, and there has been manual clearing of trees and bushes in alkaline fens containing the fen orchid on the northern part of Helnæs Made. Clearing in the alkaline fens has been done carefully. Trees and bushes are removed manually, and tall vegetation cut by scythe. All material is then removed from the area. There has also been some mechanical clearing with a mini-snowplow which can access the wet areas, and has minimal impact on the soil. Helping the natterjack toad An effort has also been made to maintain the area as a habitat for the natterjack toad and great crested newt, which are both protected by the EU s Habitats Directive. As well as raising the water table, which will benefit these species, a number of new ponds have been established in suitable depressions, and existing ponds have been restored. The natterjack toad population on Helnæs is small and vulnerable. In 2012 only 15 croaking males were heard. Permission was therefore given in spring 2013 to collect eggs and raise tadpoles in a laboratory. The newly transformed toads were then returned to Helnæs Made in the autumn thereby ensuring a better survival rate of eggs and tadpoles. A major problem for the natterjack toad is that everything becomes overgrown over time. This is why the project has recreated a variety of water levels with slush-water in the spring, when it needs this, and grazing to keep the vegetation low, which is ideal for natterjack toads. Down new paths Helnæs Made is an unsurpassed destination, with many opportunities to enjoy the magnificent landscape. The area has been made more accessible with LIFE Helnæs. A path network has been signposted, and a visitor s area established with tables, benches and a fireplace. Information about the area can be found on boards set up in the area near the Sprøjtehus at the entrance to Helnæs Made. 8 Lægmandsrapport/Laymans Report Lægmandsrapport/Laymans Report 9

7 Threats and protection The great crested newt is protected under the EU s Habitats Directive Annexes II and IV. It may not be captured, killed or disturbed on purpose, and its habitat may not be damaged or destroyed. Furthermore, special conservation areas must be created for all EU countries. 32 habitat areas in Denmark have been nominated for the great crested newt. It is in decline because of pollution and the release of fish and ducks in ponds. If there are fish in a pond, or it is used to raise ducks, then the great crested newt will seldom breed there. hable from other toads by its yellowy-green eyes and the distinct yellow stripe down the middle of its back. In the wild they can live for three to seven years, and occasionally up to 12 years. Habitat It is found everywhere in Denmark, but has now become rare in many areas. The Natterjack toad prefers temporary ponds for example shallow ponds which dry out in the summer. It can also breed in new ponds, and in ponds with bare banks for example in quarries. The natterjack toad forages at night, on bare soil and in low-growing vegetation, where it especially feeds on ants and beetles. It is actually only night-active. During the day it burrows into the ground to hide. The natterjack toad occurs in a small population on Helnæs Mades, where it breeds in coastal lagoons to the south. Strandtudse. Ansje Natterjack toad Strandtudse Bufo calamita Udseende Strandtudse er en lille tætbygget tudse 4-8 cm lang. De ret korte bagben gør, at den løber mere, end den hopper. Strandtudsen kan kendes fra andre tudser på sine gul-grønne øjne og den tydelige gule stribe ned langs midten af ryggen. De bliver i naturen 3-7 år gamle, nogle enkelte op til 12 år. Levested Den kendes fra hele landet, men er nu blevet sjælden mange steder. Strandtudsen foretrækker vandhuller, der kun findes i en kortere periode. Det kan f.eks. være vandhuller med lavt vand, der tørrer ud i løbet af sommeren. Den kan også yngle i vandhuller, der lige er dannet og vandhuller med helt nøgne bredder for eksempel i grusgrave. Strandtudsen søger føde om natten på bar jord og i lav vegetation, hvor den især tager myrer og biller. De er faktisk som regel kun aktive om natten, om dagen gemmer de sig i huller, de selv har gravet. Strandtudse forekommer i en mindre bestand på Helnæs Made, hvor den yngler i strandsøer mod syd. Yngletid Hannen har i yngletiden en stor blålig eller lilla kvækkepose under struben. Den kvækker næsten kun om natten, og et større kor af strandtudser kan godt høres op til 2 km væk. Lyden er en rullende, langstrakt snerren. Strandtudsen begynder at kvække midt i april. Yngletiden varierer fra begyndelsen af maj til hen i juni. Hunnen lægger typisk æg. Da strandtudsens foretrukne vandhuller ofte tørrer ud, foregår udviklingen fra æg over haletudse til voksen hurtigt. Men det kræver en høj temperatur i vandet. Derfor yngler den kun, hvor vandet er helt solbeskinnet og så lavt, at det hurtigt varmes op. Æggene kan klække allerede efter 3-4 dage. De små tudser går land fra midten af juni. De går i vinterdvale omkring 1. oktober og graver sig ned i en dybde af cm. Trusler og beskyttelse Strandtudsen er fredet og beskyttet ifølge EU s habitatdirektiv bilag IV. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Strandtudsen er gået mere tilbage end de almindelige frøer og tudser. Tilbagegangen skyldes blandt andet, at dens ynglevandhuller drænes bort, og at vandhullernes omgivelser, hvor tudsen jager, gror til i tæt og høj bevoksning. En anden faktor er, at dyrene dræbes af biler, fordi de ofte søger føde på steder uden bevoksning, for eksempel på grus og asfaltveje. Natterjack toad Bufo calamita Description The Natterjack toad is a small, compact toad four to eight centimetres in length. Its quite short hind legs means it can run more than it can jump. The Natterjack toad is distinguis- 10 Lægmandsrapport/Laymans Report Breeding season During the breeding season, the male has a large bluish or purple vocal sac under its throat. It croaks almost only at night, and a larger choir of natterjack toads can be heard up to two kilometres away. The sound is a rolling, elongated snarl. The natterjack toad begins to croak in mid-april. Its breeding season ranges from the start of May until late June. The female typically lays eggs. As the natterjack toad s preferred ponds often dry-up, the development from egg to tadpole to adult happens quickly; but requires a high water temperature, so it will breed only where the water receives a lot of sunshine, and is shallow enough to heat up quickly. The eggs can already hatch after three or four days. The small toads leave the pond from the middle of June. They hibernate around the 1st of October and bury themselves down to centimetres. Threats and protection The Natterjack toad is protected under the EU s Habitats Directive Annex IV. It may not be captured, killed or disturbed, and its habitat may not be damaged or destroyed. The Natterjack toad is in decline more than the common frogs and toads. Its decline is partly due to its breeding ponds being drained, and the fact that pond surroundings, where the toad hunts, become overgrown with compact and tall vegetation. Another factor is that they are run-over by cars, as they often look for food in places without vegetation for example on gravel and asphalt roads. Stor vandsalamander Triturus cristatus Udseende Den store vandsalamander er en padde med lang krop og lang hale. Den bliver op til 16 cm lang. De voksne dyr har mørkegrå til sort ryg og har mange små, hvide vorter på kroppens sider. Maven er svovlgul med sorte pletter. I yngletiden kan hannen kendes på den høje rygkam med det savtakkede omrids. Levested Stor vandsalamander er udbredt i hele landet, og der er en bestand på Helnæs Made. Forår og sommer lever den i vandhullet, hvor den foretrækker rene vandhuller, som solen gerne må kunne skinne på, og som oftest er mellem 50m² og 2500m². Men den lever på land en stor del af året, mest i skove og haver. Den kan også findes i kældre, udhuse og lignende. Den store vandsalamander er mest aktiv om natten. Om dagen gemmer den sig i huller i jorden, under grene eller lignende. På land lever den store vandsalamander mest af orme, insekter og snegle. I vandet tager den krebsdyr, snegle og haletudser. Her kan den også finde på at spise sin egen yngel! Mygblomst Liparis loeselii Stor vandsalamander. BIO Great Crested newt Yngletid I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig frem til slutningen af sommeren. Hunnen lægger ca æg, som klækkes i løbet af nogle uger. Larverne ligner de voksne, men har fjerformede gæller. De forvandler sig sidst på sommeren eller om efteråret til voksne dyr og går derefter på land. Nogle af dem kan dog blive i vandet hele vinteren. De voksne individer forlader vandhullerne og opsøger et overvintringssted i oktober. Trusler og beskyttelse Store vandsalamander er fredet og beskyttet ifølge EU s habitatdirektiv bilag II og IV. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Desuden skal der laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU. I Danmark er der udpeget 32 habitatområder for den. Den er gået tilbage i antal på grund af forurening og udsætning af fisk og ænder i vandhuller. Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, yngler Stor vandsalamander sjældent. Great Crested newt Triturus cristatus Description The great crested newt is an amphibian with a long body and a long tail. It can be up to 16 centimetres in length. Adults have a dark-grey to black back, and have many small, white warts on the sides of their body. Its abdomen is sulphur-yellow with black spots. In the breeding season, the male is distinguishable by a jagged crest on its back. Habitat The great crested newt can be found all over Denmark, and there is a population on Helnæs Made. During the spring and summer, it lives in ponds, preferably clean ponds with sunshine usually sized between 50m² and 2500m². But it lives on land a large part of the year, mostly in forests and gardens. It can also be found in cellars, sheds and the like. The great crested newt is mostly night-active. During the day it hides in holes under the ground or branches. On land, the great crested newt mostly feeds on worms, insects and snails. In the water it feeds on crustaceans, snails and tadpoles. It sometimes even eats its own young! Breeding season The great crested newt mates in ponds, and stays there until the end of summer. The female lays around eggs, which hatch within a few weeks. The larvae resemble the adults, but have external gills. At the end of summer, or during autumn, they metamophose into adults, and go onto land. However, some of them can stay in the water through the winter. The adults leave the ponds and seek a hibernation place in October. Voksested Mygblomst er en cm høj plante. Den blomstrer i juni-juli. Blomsterne ligner insekter. De sidder i en klase med få blomster og er gulgrønne og uanseelige. Langt mere iøjnefaldende er de to store, glinsende, gulliggrønne blade. Man ved ikke, om Mygblomst bestøves af insekter, eller om den bestøver sig selv. De uanseelige blomster er duftløse uden megen nektar, så sandsynligvis er der ikke meget at komme efter for insekterne. Udseende Mygblomst er en cm høj plante. Den blomstrer i juni-juli. Blomsterne ligner insekter. De sidder i en klase med få blomster og er gulgrønne og uanseelige. Langt mere iøjnefaldende er de to store, glinsende, gulliggrønne blade. Man ved ikke, om Mygblomst bestøves af insekter, eller om den bestøver sig selv. De uanseelige blomster er duftløse uden megen nektar, så sandsynligvis er der ikke meget at komme efter for insekterne. Trusler og beskyttelse Planten er fredet og beskyttet ifølge EU s habitatdirektiv bilag II og IV. Den er opført på den danske rødliste som sårbar. Mygblomst trues især af dræning og tilgroning af dens voksesteder. Vegetationsdækket på voksestederne skal være lavtvoksende og vil typisk være udnyttet til ekstensiv kreaturgræsning. Forekomst af træer og buske bør være yderst sparsom, da mygblomst let kan blive skygget bort eller dens levested drænes af vedplanterne. Fen orchid Liparis loeselii Mygblomst. HHJ Fen orchid Description The fen orchid is centimetres high. It flowers from June to July. The flowers resemble insects. They are clustered in a bunch of a few flowers, and are yellowy-green and unimpressive. Far more eye-catching are the two large, shiny, yellowygreen leaves. It is not known whether the fen orchid is pollinated by insects, or self-pollinating. The flowers are odourless and don t contain much nectar, so they are probably not very attractive to insects. Habitat The Fen orchid is very rare in Denmark and the whole of Europe. It grows in wet meadows and in bogs with limey soils. It can also be found in moist depressions in dunes and in fertile reed swamps. It is usually found near the coast. It is in drastic decline in Denmark, and can only be found in places. On Fyn it is found in two bogs, one of which is Helnæs Made. Threats and protection The plant is protected under the EU s Habitats Directive Annexes II and IV. It is red-listed in Denmark as vulnerable. The Fen orchid is especially threatened by drainage and overgrowth of its habitat. The vegetation cover needs to be low-growing, and its habitats are typically used for extensive cattle grazing. Trees and bushes should be extremely sparse or the fen orchid can be easily shaded out, or its habitat drained by woody plants. Lægmandsrapport/Laymans Report 11

8 Bobakkerne (DK008X198) Fra ager til overdrev Bobakkerne på den nordlige del af Helnæs er et markant kuperet landskab med fantastiske udsigter fra bakketoppene, der har dramatiske navne som Djævlebakken og Galgebakken. Helnæs Ås er dannet i sidste istid som aflejringer af grus og sten under isen og har stor geologisk interesse. I midten af 60erne var man begyndt at udvinde grus her, men åsen blev fredet i sidste øjeblik, da man vedtog en ny råstoflov for at standse udgravningen af de danske åse. Man kan stadig se et stort hul, hvor man nåede at grave dengang. På de kuperede morænebakker er der overdrev (type 6210 og 6230), og på de lavtliggende sandaflejringer er der strandeng (type 1330) med kystlaguner, hvor mange fugle holder til. Omkring en fjerdedel af området var dyrket mark ved projektets start og den resterende del opgiven agerjord under udvikling til overdrev. Disse arealer har været dyrket indtil starten af 1990 erne. Djævlebakkens nordskrænt er en af de bedste lokaliteter for overdrevssvampe på Fyn, og der vokser sjældne overdrevsplanter som nikkende limurt, bakke-tidsel og bjerg-perikon. Fattig på næring og rig på arter Overdrev er tørt græsland, som historisk set udviklede sig på de magreste jorde på tør og ofte stejl bund, der blev brugt som landsbyernes fælles græsningsarealer. Overdrevene er artsrige, og naturtypen findes naturligt på vores kystskrænter som i Bobakkerne. Den kendes på det lave plantedække af græs og blomsterplanter samt en mangfoldighed af sommerfugle og biller. De planter, der vokser på overdrevet, kaldes for nøjsomhedsplanter. De trives, hvor jorden er næringsfattig, og de tåler afgræsning. På et godt overdrev kan der være op til 50 plantearter på en enkelt kvadratmeter. Mange forskellige plantearter betyder føde for mange arter smådyr og insekter. Disse er igen føde for padder, krybdyr og fugle. På overdrevsskrænterne i projektområdet lever mange insekter. Nogle af de mere specielle er gødningsbillerne stor møggraver og ternet møgbille, som begge er sjældne. Overdrev kræver græsning for at eksistere, og tåler hverken sprøjtning, gødskning eller pløjning. I vore dage, hvor husdyrbruget er mere intensivt, lukkes færre dyr på græs end tidligere. Det betyder, at træer og buske får fred til at vokse op og dække overdrevene, så de skygger de typiske overdrevsplanter væk. Tilgroning udgør sammen med opdyrkning og gødskning de største trusler mod de tilbageværende overdrev, som ofte er små og isolerede. Nyt overdrev I projektet har Naturstyrelsen via en jordfordeling erhvervet et tidligere landbrugsareal på ca. 15 ha i den sydlige del af Bobakkerne med det formål at udvide naturtypen kalkoverdrev (type 6210). Disse arealer er naboarealer til de eksisterende overdrev, og der er derfor et stort potentiale for, at de kan udvikle sig til overdrev. Men det tager tid at etablere et overdrev. Første faktor er jordens næringsstofpulje. Da landbrugsarealet her har været gødet gennem mange år, skal næringsstofferne fjernes fra jorden, for at de nøjsomme overdrevsplanter kan få fat. Det kan ske ved høslæt, som fjerner næringsstoffer gennem det høstede hø Næste faktor er frøpuljen. Det er vigtigt for processen, at overdrevsplanterne koloniserer markerne tidligt, så de ikke gror til i kulturgræsser og kløver. Man kan hjælpe planterne på vej ved at tilføre frisk hø fra eksisterende overdrev eller små stykker tørv med etablerede plantearter. Det kaldes assisteret spredning eller podning og kan være med til at sikre, at overdrevsplanterne etablerer sig. Med le og højlandskvæg I LIFE Helnæs prøver man at pode overdrev. I begyndelsen af juli 2013 slog man overdrevet med le - en traditionel plejeform, som er meget nænsom. Det afslåede hø af græs og overdrevsplanter blev revet sammen i store bunker og spredt på de tidligere marker. En del blev også sendt til Bøjden Nor, hvor man er i færd med at genetablere overdrevsvegetation i et andet LIFE-projekt, Med høet kommer frø, og så går det meget hurtigere, end hvis naturen skulle genetablere sig selv. Men det kræver stadig tålmodighed år går der mindst, før overdrevet har indfundet sig. En forudsætning for den lysåbne overdrevsvegetation er, at træer og buske holdes nede. Derfor har man foretaget en nænsom rydning af opvækst i Bobakkerne. Herefter er nogle hegn renoveret og nye hegn sat op, så de nye markarealer og de hidtil ugræssede arealer mod vest kan blive afgræsset fremover. Der går skotske højlandskvæg i området, og de skal græsse alle arealerne også strandengene. Det er robuste køer, som er godkendt til at gå ude året rundt. De evner at færdes i kuperet terræn og æder villigt opvækst af træer og buske. På sigt kan det være hensigtsmæssigt at etablere P-plads ved Bobakkerne er meget besøgt. BW The carpark at Bobakkerne is often in use Smalbladet timian er vigtig for insekter. HHJ Breckland thyme (Thymus serpyllum) is an important plant for insects Agerjord udlægges til overdrev. SKS Farmland is re-developed into dry grassland From field to dry grassland Bobakkerne on the northern part of Helnæs has a characteristically undulating landscape, with fantastic hilltop views, and dramatic names such as Devil Hill and Gallows Hill. Helnæs Ridge was created during the last ice age as deposits of gravel and stone under the ice and is of high geological interest. Gravel extraction began here in the mid-1960s, but a new resources law implemented to stop the excavation of Danish ridges protected Helnæs Ridge at the last minute. A large hole, where the extraction started, can still be seen in the ridge. There are dry grasslands on the hilly moraine areas (types 6210 and 6230), and on the low-lying sand deposits there are salt meadows (type 1330) with coastal lagoons and abundant bird life. Around one quarter of the area was cultivated fields at the start of the project, and the remainder was abandoned farmland developing into dry grassland. These areas have been cultivated until the beginning of the 1990s. Devil Hill s northern slopes are one of the best areas for dry grassland fungi on Fyn, and rare dry grassland plants grow there, like nodding catchfly (Silene nutans), common carline (Carlina vulgaris) and mountain-wort (Hypericum montanum). Nutrient-poor and species-rich Dry grassland has historically emerged on the most impoverished, dry and often sloping soils, that were used as villages common grazing areas. Dry grassland occurs naturally on Denmark s coastal cliffs such as in Bobakkerne. It is a species-rich habitat, recognisable by its low plant-cover of grasses and flowers, together with a myriad of butterflies and beetles. The plants growing in dry grassland are thrifty plants. They thrive where the soil is nutrient-depleted, and they tolerate grazing. In good, dry grassland, there can be up to 50 different plant species in a single square metre. Many different plant species are consumed by many species of invertebrates and insects. These are then consumed by amphibians, reptiles and birds. Many insects live on the dry grassland slopes of the project area. Some of the more unique are the rare Onthophagus vacca and Aphodius luridus dung beetles. To ensure its existence, dry grassland needs to be grazed and does not cope with pesticides, fertilisers or plowing. Livestock management is more intensive now than it has been in the past and there are therefore fewer animals grazing outdoors. Trees and bushes are left to grow and cover the grasslands, and the typical dry grassland plants habitats are disappearing. Overgrowth, cultivation and fertilisation, are the biggest threats to the remaining dry grasslands, which are often small and isolated areas. New dry grasslands In the project, the Danish Nature Agency acquired 15 hectares of former farmland in the southern part of Bobakkerne through land re-distribution, with the aim of extending the habitat type 6210, semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates. These areas are next to the existing dry grasslands, and therefore has a good potential to develop into dry grasslands. But it takes time to establish dry grassland. Firstly there are the nutrient deposits in the soil. The farmland here has been manured over many years, and the nutrients need to be removed from the soil so that the dry grassland plants can be established. Nutrients can be removed by harvesting hay from the area. The next factor is the seed bank. For the process to be successful, it is important that the dry grassland plants colonise the fields quickly so that they don t become overgrown with cultivated grasses and clover. The plants can be helped along by adding fresh hay from existing dry grassland, or small pieces of peat with established plant species. This is called assisted spreading or innoculation and can help to ensure that dry grassland plants become established. With scythe and Highland Cattle The LIFE Helnæs project is attempting to innoculate the dry grasslands. At the beginning of July 2013, the dry grasslands were cut by scythe a traditional management technique 12 Lægmandsrapport/Laymans Report Lægmandsrapport/Laymans Report 13

REGAIN Laymans Report. Forbedring af naturen i Odense Å og fjord Improving nature in River Odense and fjord

REGAIN Laymans Report. Forbedring af naturen i Odense Å og fjord Improving nature in River Odense and fjord REGAIN Laymans Report Forbedring af naturen i Odense Å og fjord Improving nature in River Odense and fjord Skov og Naturstyrelsen Fyn 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING Tekst Vibeke Lindberg Birkelund, Annette

Læs mere

Restaurering af Skjern Å

Restaurering af Skjern Å Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Restaurering af Skjern Å Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 531 Ringkjøbing Amt Danmarks Fiskeriundersøgelser Skov-

Læs mere

EU Life Nature Projekt REGAIN

EU Life Nature Projekt REGAIN Fakta om projektet Regionale tiltag til forbedring af naturen i Odense Å og Odense Fjord Akvarel Ny? EU Life projektet Formålet med at genslynge Odense Å og genskabe vådområder i ådalen er: At forbedre

Læs mere

LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150. PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008

LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150. PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008 LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150 PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008 Reporting Date 05 June 2009 LIFE PROJECT NAME. Project location DATA PROJECT

Læs mere

Anbefalinger vedrørende naturpleje af Mellemområdet, Lille Vildmose

Anbefalinger vedrørende naturpleje af Mellemområdet, Lille Vildmose I N S T I T U T F O R G E O V I D E N S K A B O G N A T U R F O R V A L T N I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Anbefalinger vedrørende naturpleje af Mellemområdet, Lille Vildmose Af Rita Merete

Læs mere

Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat

Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat 1 Restaurering af stenrev i Kattegat Kolofon Blue Reef restoration of stone reefs in Kattegat/ Restaurering af stenrev i Kattegat Udgivet af/published

Læs mere

Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public

Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public Exh 36 Sub-standard (check-list) for Denmark (in Danish) Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public This information

Læs mere

Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og i Flynder Å systemet år 2000

Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og i Flynder Å systemet år 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af bæver Castor fiber på Klosterheden Statsskovdistrikt og i Flynder Å systemet år 2000 Arbejdsrapport fra DMU, nr. 145 Overvågning af

Læs mere

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser Det lysåbne landskab Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Lis Ellemann Rasmus Ejrnæs Jens Reddersen Jesper Fredshavn Afdeling for Landskabsøkologi

Læs mere

RØDLISTE 1997. over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen

RØDLISTE 1997. over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen 1 RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark Udgivet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning Indledning Overdrev er en af de mest artsrige naturtyper i Danmark. Man kan indenfor én kvadratmeter finde helt op til 50 forskellige plantearter, og en stor del af de danske insekter er knyttet til denne

Læs mere

Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel

Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 631, 2007 Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel [Tom side] Danmarks

Læs mere

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje

Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 17 2001 Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 17 2001 Erfaringer fra og undersøgelser

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Seabirds in the arctic

Seabirds in the arctic # 5 for en vild verden Dansk Zoologisk Selskab s emagasin Juni 2012 11 Big BroTHER i hvalernes verden Nynne Hjort Nielsen 38 BIODIVERSITETS-HOTSPOT - MADAGASKAR Kathrine Skeie 17 THE BIG FIVE I ARKTIS

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr.

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer Faglig rapport fra DMU nr. 750 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks

Læs mere

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr.

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] PARCELHUSHAVEN

Læs mere

Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010. Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen

Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010. Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010 Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010 Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen Forsidefoto: Helge Sørensen Fotos: Gert Hansen, Sten Christoffersen,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013

Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013 , Nyhedsbrev nr. 49 Januar 2013 Godt Nytår - og grund til optimisme Når der tages hul på et nyt år, er det altid med en vis spænding og de fleste år også med en vis optimisme. I år synes der for de fleste

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere