Fredericia Kommunes Affaldsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020"

Transkript

1 Fredericia Kommunes Affaldsplan

2 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger del af Affaldsstrategi del af Affaldsstrategi del af Affaldsstrategi Ny organisering af affaldssektoren... 7 Nyt EU Affaldsdirektiv... 7 Fredericia Kommunes målsætninger på affaldsområdet... 9 Fredericia Kommunes Natur- og Miljøpolitik... 9 Baggrund... 9 Klima Affaldsordninger og mængder Eksisterende affaldsordninger i Fredericia Kommune Affaldsordninger for private husholdninger Affaldsordninger for erhvervsvirksomheder Affaldsmængder og behandling af affald fra husholdninger og erhverv Siden seneste affaldsplan Planlægning Modvirke henkastet affald Motivere til affaldsforebyggelse Fokus på klima, miljø og ressourcer Indsamlingsordninger Erhvervsaffald tilsyn og dialog Initiativer Tidsplan for initiativerne Planer for Forventet udvikling i affaldsmængderne Økonomi Forbrændingskapacitet Deponeringskapacitet Bilag Kommunale affaldsanlæg

3 3

4 Forord Fredericia Kommune vil være blandt landets bedste inden for affaldshåndtering, og vi er nået langt med at få stadig større affaldsmængder genanvendt og genbrugt, og stadig mindre mængder på deponi. Affaldsplanen skal medvirke til at fortsætte den gode udvikling. Formålet med affaldsplanen er: at beskrive status på affaldsområdet i kommunen, at gøre rede for kommunens mål på affaldsområdet, at udpege og beskrive, hvordan vi i kommunen vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Fredericia Kommune udarbejdede i 2004 sammen med 9 andre kommuner i Trekantområdet en fælles affaldsplan "Trekantområdets Affaldsplan ". Kommunerne var med i TAF, Trekantområdets Affaldsforum, som ophørte inden kommunalreformen. Da TAF samarbejdet er ophørt, har Fredericia Kommune nu udarbejdet sin egen affaldsplan. Forslag til Fredericia Kommunes Affaldsplan har været udsendt i offentlig høring i 8 uger, i perioden 16. september november Fredericia Kommunes Affaldsplan er godkendt af Fredericia Byråd den 7. december

5 Indledning Denne affaldsplan indeholder rammerne for Fredericia Kommunes affaldshåndtering frem til 2020, med særlig vægt på de første fire år fra Affaldsplanen er tænkt brugt som et styrings- og planlægningsværktøj, og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet. Det er et lovkrav, at kommunerne hvert fjerde år skal udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Denne plan skulle træde i kraft den 1. januar 2009, men fristen er imidlertid, pga. nyt EU-affaldsdirektiv og national affaldsreform, blevet udskudt et år, til 1. januar Planen skal indeholde: En kortlægningsdel, der indeholder status over indsamling og håndtering af kommunens affald. En målsætningsdel, der beskriver kommunens overordnede målsætninger. En planlægningsdel, der skal indeholde detaljerede planer for indsatsen de første fire år og overordnede retningslinjer for indsatsen den resterende del af planperioden. Affaldsplanen er opbygget som følger: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Bilag: Forord Indledning Indledende gennemgang af baggrund og overordnede målsætninger Fredericia Kommunes målsætninger på affaldsområdet Beskrivelse af de eksisterende affaldsordninger og mængder Beskrivelse af konkrete mål og planlagte initiativer for husholdningsaffald og for erhvervsaffald, med tilhørende tidsplan, og økonomi, prognose for affaldsmængderne og vurdering af kapacitet på forbrændings- og deponiområdet. I bilag til planen findes data og informationer om de kommunale affaldsanlæg. 5

6 Baggrund og målsætninger Den statslige udmelding på affaldsområdet har hidtil været udformet som en samlet national affaldsstrategi, og de kommunale affaldsplaner har været en udmøntning af denne affaldsstrategi. Affaldsstrategi er således 6. affaldsstrategi, der siden 1986 er blevet udsendt af skiftende regeringer, men denne gang er affaldsstrategien anderledes, idet den vil blive udarbejdet trinvist. Der forventes udsendt i alt 3 delstrategier med følgende hovedindhold: 1. del af Affaldsstrategi Strategiens 1. del blev udsendt 18. marts Den indeholder Regeringens overordnede affaldspolitik og prioritering på affaldsområdet. Desuden omfatter den en strategi for indsatsen imod henkastet affald, en kapacitetsplan for affaldsforbrænding samt en gennemgang af regelgrundlaget på affaldsområdet. Affaldspolitikken indeholder det såkaldte affaldshierarki, der prioriterer genbrug og genanvendelse forud for forbrænding med energiudnyttelse og deponering som sidste prioritet. Derudover fokuseres der på at forebygge dannelsen af affald. Regeringens affaldspolitik for bygger på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor Regeringen fastholder målet om en genanvendelse på mindst 65 % af de samlede affaldsmængder, og skærper målet om at deponere så lidt affald som muligt, sådan at højst 6 % af de samlede affaldsmængder deponeres i del af Affaldsstrategi del af affaldsstrategien vil indeholde en udmelding til kommunerne og virksomhederne om gennemførelsen af den nye organisering af affaldssektoren. Desuden vil denne del omfatte en kapacitetsplan for deponeringsanlæg samt en indsats for at forebygge affald og øge genanvendelsen af især erhvervsaffald. 3. del af Affaldsstrategi Den 3. del af affaldsstrategien vil kunne udarbejdes, når Affaldsdirektivet er trådt i kraft og i det omfang gennemførelsen i de danske regler er besluttet. 6

7 Affaldsdirektivet vil bl.a. betyde, at der sættes nye målsætninger for genanvendelse af visse fraktioner af husholdningsaffaldet og af bygge- og anlægsaffaldet, samt at der i de kommende planrunder skal fokuseres mere på affaldsforebyggelse. Del 2 og 3 af Affaldsstrategi forventes udsendt inden udgangen af Disse delstrategier vil derfor ikke kunne udgøre grundlaget for de kommunale affaldsplaner i denne planrunde. Ny organisering af affaldssektoren Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven 1, Ny organisering af affaldssektoren, som blandt andet omfatter følgende: at erhvervsvirksomheder frit skal kunne vælge hvilket miljøgodkendt og registreret anlæg, de ønsker deres genanvendelige affald behandlet på, at genbrugspladserne åbnes for erhverv, at der sker en regnskabsmæssig udskillelse og benchmarking af kommunale deponerings- og forbrændingsanlæg, at få en øget gennemsigtlighed i affaldsgebyrer og ensartede affaldsregulativer. Lovændringerne er endnu ikke udmøntet i bekendtgørelser. Nyt EU Affaldsdirektiv EU lovgivningen ligger bag en meget stor del af den danske affaldslovgivning. EUs affaldsdirektiv 2 indeholder de væsentligste regler på affaldsområdet. Der er i juni 2008 blevet vedtaget et nyt affaldsdirektiv. Det adskiller sig på nogle områder væsentligt fra det tidligere affaldsdirektiv. Direktivet skal være implementeret i dansk lov i slutningen af Direktivet har regler om, at der skal opstilles programmer for affaldsforebyggelse. Direktivet sætter også minimumsmål på genbruget og genanvendelsen. Affaldshierarkiet fastholdes, men kan fraviges, hvis en livscyklusvurdering f.eks. viser, at forbrænding af en konkret affaldsfraktion er miljømæssigt bedre end genanvendelse. 7

8 1 : Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, med senere ændringer 2 : Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver 8

9 Fredericia Kommunes målsætninger på affaldsområdet Fredericia Kommunes målsætninger på affaldsområdet er fastlagt i kommunens Natur- og Miljøpolitik. Fredericia Kommunes Natur- og Miljøpolitik Fredericia Kommunes Natur- og Miljøpolitik udmønter de visioner, som byrådet har opstillet på natur- og miljøområdet i Vision For affaldsområdet er følgende vision: I Fredericia Kommune håndterer vi alt affald på den miljømæssigt mest forsvarlige måde. Flerårige indsatsområder: Baggrund Vi vil sikre, at det er let at komme af med alle former for affald for både borgere og virksomheder. Vi vil løbende gennemføre en indsats rettet mod både borgere og virksomheder med henblik på at sikre, at så meget som muligt af affaldet bliver genbrugt eller genanvendt. Anvendelsen af affaldet skal ske så tæt på kilden som muligt, så transportbehovet bliver minimeret. Den del, der bliver deponeret på lossepladsen, og den del, der bliver sendt til forbrænding, skal holdes på et minimum. Ved valg af affaldsløsninger vil vi altid anlægge en helheds- og livscyklus betragtning. Dvs. løsninger, der tager hensyn til miljøet og fremtidige generationers liv og færden i Fredericia Kommune. Affald optager os alle, borgere som virksomheder. Med den stigning, der har været i affaldsmængderne, er vi nødt til at tænke på de miljømæssige forhold. Mange af de gamle deponier eller lossepladser er fortidens synder og har skabt langvarige problemer med forurening. Det er derfor vigtigt, at vi alle tager hånd om problemet og får sorteret og behandlet affaldet på en miljørigtig måde. Vi skal fortsat fokusere på genbrug og genanvendelse og sikre, at dette sker på den mest miljørigtige måde. Det skåner miljøet og sparer både penge og plads til opbevaring af affald. Forbrænding er den næstbedste form for affaldsløsning. Den sparer på behovet for fossile brændsler og deponeringskapacitet. Sidste mulighed er deponering. Deponering giver ingen udnyttelse af hverken materialer eller energi i affaldet og er derfor den lavest prioriterede behandlingsform. På 20 år er det lykkedes at vende affaldshåndteringen radikalt både nationalt og lokalt. Fra at store mængder blev deponeret og kun lidt blev forbrændt, går hovedparten af affaldet i dag til genbrug og genanvendelse. En mindre del går til forbrænding, og mindst går til deponering. Med den sortering, der er blevet foretaget i de seneste 20 år, er deponimængden faldet med mere end 80 %. 9

10 Ændringen er sket ved løbende at informere borgere og virksomheder om vigtigheden af at kildesortere. Sorteringen sker, så de ting, der direkte kan genbruges, sælges i kommunens genbrugsbutik. De genanvendelige materialer sendes til videre forarbejdning på anlæg, og vi vil lægge vægt på, at disse ligger så tæt på kilden som muligt. Der følges hele tiden med i, hvad der er af nye tiltag på genanvendelsesområdet. Det affald, der ikke kan genbruges eller genanvendes, sender vi til forbrænding på forbrændingsanlægget i Kolding. Her blev der i 2007 taget et nyt anlæg i brug, og det lever op til de meget høje miljømæssige krav, som lovgivningen stiller i dag. Det affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller forbrændes, skal deponeres. Deponeringen sker på Fredericia Kommunes deponi i Vejlby. I kommunens Natur- og Miljøpolitik er der på affaldsområdet opstillet følgende konkrete mål: Klima Vi vil sikre, at mindst 80 % af Fredericia Kommunes affald bliver genanvendt. Genanvendelsen skal foregå så tæt på kilden som muligt. Vi vil frem imod 2015 sigte imod, at deponeringsmængden reduceres til 5 %. Klima er et aktuelt miljøemne, hvor også håndteringen af affald spiller en rolle. Jordens klima er under hastig forandring. Ifølge FN s klimapanel er det meget sandsynligt, at den globale opvarmning siden midten af det 20. århundrede for en stor dels vedkommende skyldes vores udledning af drivhusgasser, hvilket Danmarks nationale politik på området også tager afsæt i. De mulige fremtidige konsekvenser af klimaforandringerne omfatter på globalt niveau bl.a. en forøgelse af de tørkeramte områder, øget risiko for oversvømmelser og udslettelse af dyre- og plantearter. På lokalt niveau har det betydning, at Fredericia ligger lavt og kystnært, og derfor vil være meget sårbar over for vandstandsstigninger i de omgivende havområder. Byen har gennem tiden oplevet oversvømmelser som følge af kraftigt vejrlig, og deraf følgende skader på bygninger, infrastruktur mv. Siden midten af 1990 erne har Fredericia Kommune arbejdet målrettet med klimaforandringernes problemstillinger. Problemstillingerne på klimaområdet kan også relateres til affaldshirarkiet: Genanvendelse og genvinding af produkter og materialer gavner CO 2 -regnskabet, da der oftest skal bruges mere energi til at fremstille nye produkter end til at genanvende eller genvinde gamle. De produkter, der ikke kan genanvendes eller genvindes, skal forbrændes med energiudnyttelse i affaldsforbrændingsanlæg. Herved spares fossile brændstoffer. Ved deponering spildes ressourcerne. 10

11 Affaldsordninger og mængder I dette kapitel er de eksisterende affaldsordninger og mængder beskrevet. Der foreligger endnu ikke den landsdækkende ISAG (Miljøstyrelsens Informationssystem for Affald og Genanvendelse) statistik for 2007 eller Der har derfor ikke været et tilstrækkeligt grundlag for at foretage sammenligninger med andre kommuners affaldshåndtering, herunder indsamlede mængder mm. Sådanne sammenligninger og vurderinger vil blive gennemført i det nødvendige omfang i planperioden. Et nyt landsdækkende registreringssystem er under udarbejdelse, og forventes igangsat i Eksisterende affaldsordninger i Fredericia Kommune Affaldshåndteringen i kommunen reguleres af de affaldsregulativer, som Byrådet har vedtaget i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og andre bestemmelser på affaldsområdet. Regulativerne er grundlaget for kommunens administration af ordningerne. Følgende regulativer er gældende for affaldshåndteringen i Fredericia Kommune: Regulativ for affald fra private husholdninger. Trådt i kraft 6. januar 1997, og gælder for alt affald fra husholdningerne. Regulativ for affald fra erhvervsvirksomheder. Trådt i kraft 6. januar 1997, og gælder for affald, der fremkommer fra erhverv i kommunen. Regulativ for losseplads og erhvervsgenbrugsplads. Trådt i kraft 3. november 1997, og omfatter bestemmelser for affald til aflevering på Fredericia Kommunes Deponi og Erhvervsgenbrugsplads. Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. Trådt i kraft 1. oktober 2007, og revideret 1. juni 2009, og gælder for farligt affald, herunder klinisk risikoaffald og kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere, fra virksomheder og offentlige og private institutioner i kommunen. Affaldsordninger for private husholdninger Boliggrundlaget for affaldsordningerne for private husholdninger er følgende: Der var i Fredericia Kommune 1. januar 2009 i alt indbyggere, fordelt på husstande, og på følgende boligtyper: Antal boliger i Fredericia Kommune, fordelt på boligtyper Antal Stuehuse til landbrugsejendomme 260 Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Anden helårsbeboelse (inklusive kollegier og døgninstitutioner)

12 Beboede fritidshuse (2005-) 41 I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Der er følgende indsamlingsordninger for affald fra private husholdninger. Indsamlingsordningerne omfatter dels henteordninger, hvor affaldet hentes hos husstandene, og bringeordninger, hvor borgerne selv afleverer affaldet på bestemte opsamlingssteder. Restaffald Restaffald, som er det affald, der ikke kan frasorteres til genanvendelse eller kompostering, indsamles hver 14. dag. Borgerne kan vælge mellem forskellige beholderstørrelser. Grønt affald Grønt, vegetabilsk affald indsamles hver 14. dag fra de husstande, som ikke selv hjemmekomposterer. Det indsamlede grønne affald komposteres på kommunens komposteringsanlæg, sammen med have- parkaffald. De borgere, som ønsker at hjemmekompostere, kan købe kompostbeholdere hos kommunen. Genanvendelige materialer Genanvendelige materialer (aviser og ugeblade, pap, flamingo og metal, tøj og fodtøj, plastdunke og -folie, glas og flasker) indsamles 11 gange årligt. Der er ved etageboliger og etageboligområder, hvor der er mere end 8 lejemål, opstillet miljøstationer, hvor der er beholdere til restaffald, vegetabilsk affald og genanvendelige materialer. Disse etageejendomme har således ikke nogen affaldsskakt. Miljøstationerne er udformet, så de i udseende passer til de forskellige ejendomme. Der er i 2009 i alt opstillet 333 miljøstationer. Alle borgere kan endvidere aflevere genanvendelige materialer på kommunens to genbrugspladser, hvor der er opstillet containere til de forskellige affaldstyper. I 2008 afleverede borgerne følgende affaldsmængder på kommunens to genbrugspladser, på Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28, 7000 Fredericia: Opgørelse af mængder Tons Mængde til forbrænding Gibs til genbrug 360 PVC 35 Trykimprægneret træ 465 Træ til sortering Mængde til deponi 865 Haveaffald/kompost Beton Skrot Pap/papir Til salg i Butikken 216 Flasker/glas 487 Flamingo/Plast 64 Gl. dæk 90 I alt

13 Tabel I: Affaldsmængder afleveret på Fredericia Kommunes genbrugspladser i Kilde: Fredericia Kommune. Farligt affald Farligt affald som f.eks. malingsrester, penselrens, olieaffald fra plæneklippere og alle typer batterier kan afleveres på kommunens to genbrugspladser, og hos detailhandlere, der modtager farligt affald, der svarer til de varetyper, forretningen sælger, (hos detailhandlere dog ikke olieaffald). Affaldsordninger for erhvervsvirksomheder I henhold til regulativet for affald fra erhvervsvirksomheder har virksomhederne pligt til at kildesortere affaldet i følgende dele: Vegetabilsk affald Restaffald Genanvendelige materialer Farligt affald Andet affald Kommunen har følgende indsamlingsordninger for erhvervsvirksomheder, som virksomhederne har pligt til at benytte: - Indsamlingsordning for dagrenovationslignende restaffald og vegetabilsk affald - Indsamlingsordning for farligt affald Øvrige ordninger er anvisningsordninger. Dagrenovationslignende affald Virksomheder i Fredericia Kommune skal tilsluttes den kommunale dagrenovationsordning, hvor der indsamles dagrenovationslignende restaffald og grønt, vegetabilsk affald, svarende til ordningen for private husholdninger. Farligt affald Fredericia Kommune er interessentkommune i Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, (tidligere K.O.K. I/S). Selskabet har til formål at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald og kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere. Anvisning af materialer til genanvendelse Genanvendelige materialer anvises til miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder. Pap og papir, aviser og ugeblade, plastdunke og -folie, polystyren og metal samt glas og flasker kan alternativt i mindre mængder afleveres til Fredericia Kommunes Genbrugscenter. Endvidere kan virksomheder mod betaling aflevere mindre mængder af genanvendeligt affald i de opstillede containere på Fredericia Kommunes Erhvervsgenbrugsplads. 13

14 Affaldsmængder og behandling af affald fra husholdninger og erhverv I 2007 blev affaldsmængden opgjort til omkring tons, eksklusiv et midlertidigt oplag af brændbart materiale på kommunens deponi. Af den samlede affaldsmængde endte ca. 8 % på lossepladsen, 19 % blev brændt på affaldsforbrændingsanlæg og 73 % blev genbrugt. Kilde: Fredericia Kommune. Den seneste landsdækkende affaldsstatistik, der foreligger i ISAG (Miljøstyrelsens Informationssystem for Affald og Genanvendelse) er fra Disse data er baserede på indberetninger fra behandlingsanlæg. I 2006 fremkom der ifølge ISAG i alt omkring tons affald i Fredericia Kommune. Fordelingen af affaldet fremgår af figur A: Figur A: Sektorernes procentvise andel af affaldet i Fredericia Kommune Kilde ISAG De væsentligste behandlingsformer fremgår af figur B: Figur B: Affaldsmængder til genanvendelse, forbrænding og deponering Kilde: ISAG ISAG-tallene er ifølge Miljøstyrelsen behæftet med en betydelig usikkerhed, specielt på kommunalt niveau. Det skyldes blandt andet, at det ved affaldstransporter på tværs af kommunegrænserne er vanskeligt for behandlingsanlæggene at skelne mellem, hvor store affaldsmængder, der modtages fra de pågældende kommuner. 14

15 Der er en del affald, som ikke indgår i ISAG-tallene, for eksempel de affaldsmængder, som hjemmekomposteres, og de slammængder fra rensningsanlægget, som udnyttes til gødning på landbrugsjord. Siden seneste affaldsplan Fredericia Kommune udarbejdede i 2004 sammen med 9 andre kommuner i Trekantområdet en fælles affaldsplan "Trekantområdets Affaldsplan ". Kommunerne var med i TAF, Trekantområdets Affaldsforum, som ophørte med udgangen af 2006 i forbindelse med kommunalreformen. Planens fælles initiativer blev derfor ikke færdiggjort og evalueret. For hver af kommunerne var der desuden en række lokale initiativer. For Fredericia Kommune var der følgende initiativer: Undersøge mulighederne for at emballagekartoner fra mælk/juice indsamles og genanvendes Aluminiumsemballage indsamles til genanvendelse Øget genanvendelse af erhvervsaffald specielt papir og pap Genanvendelse af træaffald til spånplader Genanvendelse af gipsplader Samtlige disse initiativer er gennemført. Desuden har kommunen gennemført følgende ordninger: Genanvendelse af aluminiumsholdere til fyrfadslys Genanvendelse af hvid sanitet Genanvendelse af CD er og DVD er, og covere 15

16 Planlægning Baggrunden for planlægningen af affaldshåndteringen i perioden , og for initiativer til at forbedre affaldsordningerne mv., ligger som nævnt den nationale affaldsstrategi og kommunens målsætninger. Endvidere har Kommunernes Landsforening, KL, i samarbejde med RenoSam og Affald danmark, udarbejdet et idékatalog til affaldsplaner og affaldsplanlægning. Idékataloget har været brugt til inspiration for planen. Det er ikke muligt at forudse, hvilke tiltag, der kan komme på centralt hold på affaldsområdet, og der kan derfor i planperioden komme nye krav til affaldshåndtering og bortskaffelse, som kommunen ikke har kunnet tage højde for i planen. Kommunen kan derfor være nødt til at gennemføre tiltag i planperioden, som ikke er nævnt i denne plan. Fredericia Kommune har ikke direkte indflydelse på borgernes og virksomhedernes forbrug, samt produktionen af varer og emballage m.m., - altså meget af det som skaber affaldet. Den indflydelse ligger på nationalt og internationalt plan. Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes mål om, at mindst 80 % af Fredericia Kommunes affald bliver genanvendt, og at genanvendelsen skal foregå så tæt på kilden som muligt, planlægges initiativer indenfor følgende temaer: Modvirke henkastet affald Under temaet om at modvirke henkastet affald, er opstillet nogle initiativer, der kan bidrage til mindre affald på gader og i naturen eller til større arrangementer. Der er desuden initiativer i form af kampagner og lignende, der kan oplyse og motivere borgere, børn og unge og erhverv til at modvirke henkastet affald, både i hverdagen, men også til særlige arrangementer. Motivere til affaldsforebyggelse Under temaet affaldsforebyggelse er beskrevet konkrete initiativer, som tages i kommunen for at motivere og muliggøre mere affaldsforebyggelse. Der er lagt vægt på kampagner, information og kommunikation, der kan oplyse og motivere borgere, børn og unge om affald med henblik på både affaldsforebyggelse og bedre sortering af affald. Der er speciel opmærksomhed på dialog og oplysning omkring affald. Fokus på klima, miljø og ressourcer Temaet om klima, miljø og ressourcer fokuserer på CO 2 reduktion i forskellige afskygninger, herunder minimering af transport og bedre affaldsbehandling samt den CO 2 neutrale affaldsplan. 16

17 Indsamlingsordninger Temaet om indsamlingsordninger indeholder en række konkrete initiativer til at forbedre kommunens affaldsordninger, herunder genbrugspladserne. Det drejer sig om at gøre ordningerne nemme at bruge, gøre det letforståeligt at sortere på den rigtige måde og effektivisere ordningerne. Erhvervsaffald tilsyn og dialog Uanset ændringen i miljøbeskyttelsesloven, om ny organisering af affaldssektoren, herunder ny regulering af genanvendeligt erhvervsaffald, er det fortsat kommunen, der skal føre tilsyn og have dialogen med virksomhederne. Under temaet om erhvervsaffald opstilles initiativer til at øge virksomheders frivillige engagement i aktiviteter på affaldsområdet og få styrket fælles interesse omkring klima, miljø og ressourcer, herunder også økonomi. Initiativer I det følgende er initiativer indenfor de forskellige temaer kort beskrevet. I tidsplanen er initiativerne fordelt på husholdninger og erhverv samt generelle initiativer. Modvirke henkastet affald Inddrage borgere og erhverv i temaet om at modvirke henkastet affald, ved blandt andet at medvirke til fælles oprydning, og arrangere affaldsindsamlinger, såkaldte rene dage og lignende, samt kontakte butikker og fastfood kæder om kundernes affald fra deres forretninger. Skraldespande skal være synlige i gadebilledet, og det skal være let og åbenlyst, hvordan man kommer af med affald, som ispapir og tyggegummi, i stedet for at smide det. Optimere affaldshåndteringen i forbindelse med større arrangementer, som festival, cirkus, byfest, eller By Night i forretningerne. Det skal ske i samarbejde med arrangørerne. Herunder udarbejdes informationsmateriale og vejledende procedurer for affaldshåndteringen ved sådanne arrangementer. Kampagner om renholdelse af kommunen. Kampagnerne tilrettes alle målgrupper herunder borgere, virksomheder og skoler. Motivere til affaldsforebyggelse Via kommunens indkøbspolitik at arbejde målrettet med at øge andelen af grønne indkøb, herunder at opstille krav i de kommunale udbud, der gør, at affaldsmængden fra varer og produkter i højere grad minimeres eller genanvendes. Kommunen går forrest, og forsøger at være et godt eksempel, ved at indføre miljøstyring indenfor driften af affaldsområdet. Udarbejde informationsmateriale og hjemmesider, herunder fortsat at informere om nyheder indenfor affald og genbrug i hele kommunen. Eksempelvis udgiver kommunen Genbrugavisen 1gang årligt. Udbygge undervisnings- og besøgstilbud, hvor interesserede, herunder skoler, kan få rundvisning på genbrugspladser, genbrugscenter og deponi. 17

18 Fokus på klima, miljø og ressourcer Undersøge mulighederne for at udnytte grønt affald til produktion af biogas. Undersøgelsen foretages i samarbejde med de øvrige kommuner i foreningen Trekantomraadet Danmark og Trekantomraadets Affaldsselskab I/S, TAS. Udbrede kendskabet til fordelene ved god kompostering hjemme, for at fremme hjemmekompostering, og dermed undgå transport. Koordinere en gennemgang af affaldshåndteringen i samtlige kommunale institutioner og afdelinger, med en plan for arbejdet med miljøstyring i alle disse institutioner og afdelinger. Undersøge mulighederne for at frasortere flere affaldstyper til genanvendelse. Gennemføre en evaluering af indsamlingen af batterier og elskrot fra private husholdninger, for at vurdere ordningernes effektivitet, og gennemføre eventuelle justeringer. Indsamlingsordninger Optimere og udarbejde informationsmateriale om drift af miljøstationer, til uddeling til gårdmænd og viceværter. Udarbejde informationsmateriale, rettet mod både borgere og virksomheder, der lige er flyttet til kommunen, for herved at informere dem om affaldsordningerne. Optimere drift, kapacitet, indsamling og bortskaffelse af affaldet på genbrugspladserne, herunder i forhold til virksomhedernes mulige adgang til pladserne. Udarbejde og tilpasse nyt regulativ for husholdningsaffald, i henhold til det ventede landsdækkende standard-regulativ for husholdningsaffald. Fortsat arbejde med mulighederne for at genanvende mælk- og juicekartoner. Erhvervsaffald tilsyn og dialog Fokusere på dialog og vejledning af virksomhederne for at sikre korrekt affaldshåndtering, herunder i forbindelse med tilsyn og besøg på virksomhederne at tilbyde en gennemgang af affaldshåndteringen. Gøre informationen mere brancheorienteret. Informere om og optimere den fælleskommunale indsamlingsordning for farligt affald. Informere om mulighederne for genbrug af tegl. Udarbejde og tilpasse nyt erhvervsaffaldsregulativ, i henhold til det ventede landsdækkende standard-regulativ for erhvervsaffald. Tilpasse affaldsgebyrstrukturen for erhvervsaffald til de ventede nye nationale regler. 18

19 Tidsplan for initiativerne Initiativer - generelt Modvirke henkastet affald Inddrage borgere og erhverv i fælles oprydning x x x x Synlige skraldespande x Optimere affaldshåndteringen ved større arrangementer, x x byfester mv. Kampagner om renholdelse af kommunen x x x x Motivere til affaldsforebyggelse Øge andelen af grønne indkøb x x x Miljøstyring indenfor driften af affaldsområdet x x x x Informationsmateriale og hjemmesider x x x Undervisnings- og besøgstilbud til skoler mm. x x x x Fokus på klima, miljø og ressourcer Undersøge muligheder for at udnytte grønt affald til x produktion af biogas Informere om hjemmekompostering x x x Koordinering af miljøstyring og affaldshåndtering i kommunale institutioner og afdelinger x x Initiativer - husholdninger Modvirke henkastet affald Inddrage borgerne i fælles oprydning x x x x Kampagner om renholdelse af kommunen x x x x Motivere til affaldsforebyggelse Informationsmateriale og hjemmesider x x x Fokus på klima, miljø og ressourcer Undersøge muligheder for at udnytte grønt affald til x x produktion af biogas Informere om hjemmekompostering x x x Mulighederne for frasortering af yderligere affaldstyper x x x x undersøges Evaluering af indsamlingen af batterier og elskrot fra x private husholdninger Indsamlingsordninger Informationsmateriale om drift af miljøstationer x Informationsmateriale til nye tilflyttere til kommunen x Optimere driften af genbrugspladserne x x 19

20 Nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald x Genanvendelse af mælk- og juicekartoner x x Initiativer - erhverv Modvirke henkastet affald Inddrage erhverv i fælles oprydning x x x x Kampagner om renholdelse af kommunen x x x x Motivere til affaldsforebyggelse Øge andelen af grønne indkøb x x x Miljøstyring indenfor driften af affaldsområdet x x x x Informationsmateriale og hjemmesider x x x Fokus på klima, miljø og ressourcer Undersøge muligheder for at udnytte grønt affald til x x produktion af biogas Koordinering af miljøstyring og affaldshåndtering i x x kommunale institutioner og afdelinger Indsamlingsordninger Informationsmateriale til nye virksomheder i x kommunen Optimere driften af genbrugspladserne i forhold til x mulig erhvervsadgang Erhvervsaffald tilsyn og dialog Tilbud om en gennemgang af affaldshåndteringen x x x x Brancheorienteret information x x x x Information om og optimering af den fælleskommunale x indsamlingsordning for farligt affald Informere om genbrug af tegl x x Nyt erhvervsaffaldsregulativ x Tilpasse affaldsgebyrstrukturen for erhvervsaffald x 20

21 Planer for Indsatsen i perioden forventes ikke at adskille sig væsentligt fra den indsats og de initiativer, der planlægges gennemført fra Det må forudses, at der stadig vil være brug for initiativer, der kan forebygge dannelsen af affald, modvirke henkastet affald, og sikre, at affaldsordningerne fungerer optimalt. De målsætninger, der er gældende for planperioden , må forventes også at skulle være gældende for perioden med de ændringer og justeringer, lovgivningen måtte kræve. Forventet udvikling i affaldsmængderne Affaldsmængderne forventes generelt at følge den økonomiske vækst i samfundet, men også befolkningstallet og den erhvervsmæssige udvikling i kommunen har betydning for affaldsmængdernes udvikling. Forebyggende initiativer på landsplan og lokalt vil modvirke stigning i affaldsmængderne. Som det fremgår af tabel II, forventes en svag stigning i befolkningstallet: År Befolkningsprognose Tabel II: Befolkningsprognose for Fredericia Kommune. Kilde: Fredericia Kommune Med en skønnet stigning på op til 1 % om året, vil de samlede affaldsmængder i 2012 være omkring tons og i 2020 på omkring tons. Dette skøn er baseret på en affaldsmængde på ca tons i 2006 (ISAG-tal). Økonomi Alle kommunale omkostninger i forbindelse med administration, planlægning og drift af affaldsordninger i kommunen finansieres af renovationsafgiften. Kommunen fastsætter renovationstaksten over en årrække, sådan at affaldsområdet over en årrække balancerer. Affaldsområdet hviler således økonomisk i sig selv over en årrække. Affaldsområdet har i økonomisk henseende karakter af en brugerfinansieret driftsvirksomhed. De udførende dele af driften varetages enten af entreprenør (indsamling), fælleskommunale, kommunale eller private virksomheder (affaldsbehandling). Det vedtagne budget for 2009 fremgår af tabel III: Fredericia Kommunes budget for renovation 2009 Renovation, ekskl. moms Driftsudgifter Driftsindtægter kr kr. 21

22 Tabel III: Fredericia Kommunes budget for renovation Kilde: Fredericia Kommune Tallene omfatter dagrenovation, de to genbrugspladser, herunder farligt affald, og Genbrugscenteret. Differencen mellem indtægter og udgifter skyldes, at der er overført et opsamlet underskud fra tidligere, mens renovationstaksterne er fastholdt for at udligne området. Der er endnu ikke sat økonomi på kommende initiativer, der fremgår af affaldsplanen. Det forventes dog, at de for størstedelen vil kunne holdes indenfor budgettet. Renovationstakster Grundejerne har pligt til at tilslutte sig renovationsordningerne og betale renovationsafgiften, også selv om de kun benytter ordningerne delvist. Renovationsafgiften opkræves sammen med øvrige forbrugstakster, og dækker kommunens udgifter til administration, planlægning og drift af indsamling, håndtering og behandling af husholdningsaffaldet. Taksten afhænger for den enkelte afhænger af størrelsen på de tilmeldte beholdere til dagrenovation. For eksempel koster en 140 liter beholder til restaffald, med 14 dages tømning, 2.478,75 inklusiv moms årligt i renovationstakst. Virksomhederne skal desuden betale et vægtbaseret gebyr for at benytte Fredericia Kommunes Erhvervsgenbrugsplads, og Fredericia Kommunes Deponi. Virksomhederne kan uden gebyr benytte Fredericia Kommunes Genbrugscenter for aflevering af rene læs glas og flasker, papir og pap, polystyren og plast. Forbrændingskapacitet Fredericia Kommune er en af de fire kommuner, som ejer og driver Trekantområdets Affaldsselskab I/S, TAS, forbrændingsanlæg i fællesskab. Anlægget har en årlig nominel kapacitet på tons affald, og forbrænder årligt ca tons. Anlægget er beliggende i Kolding Kommune. En række forhold har indflydelse på de fremtidige affaldsmængder til forbrænding, blandt andet ændringer i de statslige affaldsafgifter. Med udgangspunkt i initiativerne til at øge genanvendelses-procenterne, vurderes kapaciteten fremover at være tilstrækkelig. Deponeringskapacitet Fredericia Kommune ejer og driver Fredericia Kommunes Deponi. Mængden af affald til deponering har været faldende gennem årene. I 2008 blev der deponeret ca tons på deponiet. Restkapaciteten på deponiet svarer til en fortsat deponering af affald frem til

23 Bilag Kommunale affaldsanlæg Fredericia Kommunes Genbrugspladser Kommunens to genbrugspladser ligger på Bundgårdsvej 2, 7000 Fredericia, og Industrivej 28, 7000 Fredericia. Åbningstider: Fra 1. april til og med 30. september: Mandag til fredag kl Lørdag og søndag kl Fra 1. oktober til 31. marts: Alle dage kl Der er dog lukket 24., 25. og 31. december og 1. januar. Grundlovsdag er der åbent mellem kl. 9 og 12. Fredericia Kommunes Genbrugsplads, Bundgårdsvej 2, 7000 Fredericia 23

24 Fredericia Kommunes Genbrugsplads og Genbrugscenter, Industrivej 26-28, 7000 Fredericia Fredericia Kommunes Genbrugscenter Fredericia Kommunes Genbrugscenter ligger på Industrivej 26, 7000 Fredericia. Centeret modtager sorterede, rene læs af papir, pap, plast, glas og flasker, flamingo og aluminium. Åbningstider: Mandag til torsdag kl Fredag kl Lørdag og søndag lukket Genbrugsbutikken Butikken er kommunal, og sælger genbrugsmaterialer, f.eks. tøj, bøger, indbo og cykler. Butikken ligger på Prangervej 2, 7000 Fredericia. Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredericia Kommunes Deponi 24

25 Fredericia Kommunes Deponi ligger på Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia. Til deponering modtages ikke genanvendeligt, ikke forbrændingsegnet, og ikke farligt affald, af følgende art: Blandet bygnings- og nedrivningsaffald Isolationsmateriale Asbestholdige byggematerialer Blandet kommunalt indsamlet affald Affald fra gadefejning Affald fra rensning af kloakker Kommunalt indsamlet affald, ikke andet steds specificeret Affald fra sandfang Slam fra behandling af byspildevand For affald, der deponeres, er den nuværende afgift 368 kr. pr. tons eksklusiv moms og statsafgift på 375 kr. pr. tons. Med de nuværende årlige deponerede mængder på omkring tons, er der kapacitet til deponering frem til Statens Miljøcenter Odense foretager sagsbehandling med henblik på snarligt at træffe afgørelse om fremtidige krav til deponiet, den såkaldte overgangsplan. Fredericia Kommunes Erhvervsgenbrugsplads Fredericia Kommunes Erhvervsgenbrugsplads ligger på Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia, i tilknytning til kommunens deponi. Erhvervsgenbrugspladsen er fortrinsvis til benyttelse for virksomheder med mindre mængder af affald, som mangler plads til at foretage sorteringen. Hvis man selv sorterer affald på Erhvervsgenbrugspladsen, skal der på nuværende tidspunkt betales: brændbart materiale 368,00 kr. pr. tons, eksklusiv moms og statsafgift 375,00 kr. pr. tons træ til neddeling 368,00 kr. pr. tons, eksklusiv moms og statsafgift 375,00 kr. pr. tons 25

26 gips 645,00 kr. pr. tons eksklusiv moms Andet genbrugeligt materiale kr. 168,00 pr. tons eksklusiv moms komposterbare materialer 168,00 kr. pr. tons eksklusiv moms 26

27 Modtagestation Syddanmark A/S Modtagestation Syddanmark I/S, MOTAS, er et fælleskommunalt interessentskab, der blev stiftet af 15 af de nye kommuner i Region Syddanmark den 1. oktober Interessentkommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S er Horsens, Hedensted, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Odense, Nordfyns, Ærø og Langeland Kommuner. Selskabet har jævnfør vedtægterne til formål at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald. Selskabets repræsentantskab, der er det øverste styrende organ, består af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer - 1 fra hver af interessent-kommunerne. Repræsentantskabet har valgt 7 medlemmer til selskabets bestyrelse. Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for selskabets opgaver, og godkender budget, regnskab og takster/ gebyrer for håndteringen af farligt affald. Selskabet har etableret en modtage-/omlastestation og en administrationsbygning ved Vejlbyvej i Fredericia samt et kontor i Nyborg. Afhentet og leveret farligt affald oplagres på paller i lagerhal eller omlastes til storcontainere. Flydende affald oplagres i tankanlæg. Alt affald vejes i forbindelse med aflæsning på stationen. Håndteringen samt af - og pålæsninger sker med gaffeltruck og udelukkende på modtagestationen i Fredericia. Der sker ingen egentlig affaldsbehandling på stationen i Fredericia - alt affald leveres til behandling hos godkendte behandlere. 27

28 TAS TAS er et højteknologisk og miljørigtigt forbrændingsanlæg, som omdanner affald fra Trekantområdet til varme og el. Forbrændingsanlægget ligger på Bronzevej 6, 6000 Kolding. Hvert år modtager TAS ca tons affald fra virksomheder og husstande i de fire kommuner Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle, som ejer og driver anlægget i fællesskab. Anlægget har en årlig nominel kapacitet på tons affald, og forbrænder følgende typer affald: Dagrenovation Storskrald fra husholdninger Ikke genanvendeligt affald fra erhverv Visse typer farligt affald 28

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 AffaldPlus - Strategi 2024 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds-

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding i Hjørring 23-05-2011 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web:

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere