Fredericia Kommunes Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020"

Transkript

1 Fredericia Kommunes Affaldsplan

2 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger del af Affaldsstrategi del af Affaldsstrategi del af Affaldsstrategi Ny organisering af affaldssektoren... 7 Nyt EU Affaldsdirektiv... 7 Fredericia Kommunes målsætninger på affaldsområdet... 9 Fredericia Kommunes Natur- og Miljøpolitik... 9 Baggrund... 9 Klima Affaldsordninger og mængder Eksisterende affaldsordninger i Fredericia Kommune Affaldsordninger for private husholdninger Affaldsordninger for erhvervsvirksomheder Affaldsmængder og behandling af affald fra husholdninger og erhverv Siden seneste affaldsplan Planlægning Modvirke henkastet affald Motivere til affaldsforebyggelse Fokus på klima, miljø og ressourcer Indsamlingsordninger Erhvervsaffald tilsyn og dialog Initiativer Tidsplan for initiativerne Planer for Forventet udvikling i affaldsmængderne Økonomi Forbrændingskapacitet Deponeringskapacitet Bilag Kommunale affaldsanlæg

3 3

4 Forord Fredericia Kommune vil være blandt landets bedste inden for affaldshåndtering, og vi er nået langt med at få stadig større affaldsmængder genanvendt og genbrugt, og stadig mindre mængder på deponi. Affaldsplanen skal medvirke til at fortsætte den gode udvikling. Formålet med affaldsplanen er: at beskrive status på affaldsområdet i kommunen, at gøre rede for kommunens mål på affaldsområdet, at udpege og beskrive, hvordan vi i kommunen vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Fredericia Kommune udarbejdede i 2004 sammen med 9 andre kommuner i Trekantområdet en fælles affaldsplan "Trekantområdets Affaldsplan ". Kommunerne var med i TAF, Trekantområdets Affaldsforum, som ophørte inden kommunalreformen. Da TAF samarbejdet er ophørt, har Fredericia Kommune nu udarbejdet sin egen affaldsplan. Forslag til Fredericia Kommunes Affaldsplan har været udsendt i offentlig høring i 8 uger, i perioden 16. september november Fredericia Kommunes Affaldsplan er godkendt af Fredericia Byråd den 7. december

5 Indledning Denne affaldsplan indeholder rammerne for Fredericia Kommunes affaldshåndtering frem til 2020, med særlig vægt på de første fire år fra Affaldsplanen er tænkt brugt som et styrings- og planlægningsværktøj, og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet. Det er et lovkrav, at kommunerne hvert fjerde år skal udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Denne plan skulle træde i kraft den 1. januar 2009, men fristen er imidlertid, pga. nyt EU-affaldsdirektiv og national affaldsreform, blevet udskudt et år, til 1. januar Planen skal indeholde: En kortlægningsdel, der indeholder status over indsamling og håndtering af kommunens affald. En målsætningsdel, der beskriver kommunens overordnede målsætninger. En planlægningsdel, der skal indeholde detaljerede planer for indsatsen de første fire år og overordnede retningslinjer for indsatsen den resterende del af planperioden. Affaldsplanen er opbygget som følger: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Bilag: Forord Indledning Indledende gennemgang af baggrund og overordnede målsætninger Fredericia Kommunes målsætninger på affaldsområdet Beskrivelse af de eksisterende affaldsordninger og mængder Beskrivelse af konkrete mål og planlagte initiativer for husholdningsaffald og for erhvervsaffald, med tilhørende tidsplan, og økonomi, prognose for affaldsmængderne og vurdering af kapacitet på forbrændings- og deponiområdet. I bilag til planen findes data og informationer om de kommunale affaldsanlæg. 5

6 Baggrund og målsætninger Den statslige udmelding på affaldsområdet har hidtil været udformet som en samlet national affaldsstrategi, og de kommunale affaldsplaner har været en udmøntning af denne affaldsstrategi. Affaldsstrategi er således 6. affaldsstrategi, der siden 1986 er blevet udsendt af skiftende regeringer, men denne gang er affaldsstrategien anderledes, idet den vil blive udarbejdet trinvist. Der forventes udsendt i alt 3 delstrategier med følgende hovedindhold: 1. del af Affaldsstrategi Strategiens 1. del blev udsendt 18. marts Den indeholder Regeringens overordnede affaldspolitik og prioritering på affaldsområdet. Desuden omfatter den en strategi for indsatsen imod henkastet affald, en kapacitetsplan for affaldsforbrænding samt en gennemgang af regelgrundlaget på affaldsområdet. Affaldspolitikken indeholder det såkaldte affaldshierarki, der prioriterer genbrug og genanvendelse forud for forbrænding med energiudnyttelse og deponering som sidste prioritet. Derudover fokuseres der på at forebygge dannelsen af affald. Regeringens affaldspolitik for bygger på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor Regeringen fastholder målet om en genanvendelse på mindst 65 % af de samlede affaldsmængder, og skærper målet om at deponere så lidt affald som muligt, sådan at højst 6 % af de samlede affaldsmængder deponeres i del af Affaldsstrategi del af affaldsstrategien vil indeholde en udmelding til kommunerne og virksomhederne om gennemførelsen af den nye organisering af affaldssektoren. Desuden vil denne del omfatte en kapacitetsplan for deponeringsanlæg samt en indsats for at forebygge affald og øge genanvendelsen af især erhvervsaffald. 3. del af Affaldsstrategi Den 3. del af affaldsstrategien vil kunne udarbejdes, når Affaldsdirektivet er trådt i kraft og i det omfang gennemførelsen i de danske regler er besluttet. 6

7 Affaldsdirektivet vil bl.a. betyde, at der sættes nye målsætninger for genanvendelse af visse fraktioner af husholdningsaffaldet og af bygge- og anlægsaffaldet, samt at der i de kommende planrunder skal fokuseres mere på affaldsforebyggelse. Del 2 og 3 af Affaldsstrategi forventes udsendt inden udgangen af Disse delstrategier vil derfor ikke kunne udgøre grundlaget for de kommunale affaldsplaner i denne planrunde. Ny organisering af affaldssektoren Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven 1, Ny organisering af affaldssektoren, som blandt andet omfatter følgende: at erhvervsvirksomheder frit skal kunne vælge hvilket miljøgodkendt og registreret anlæg, de ønsker deres genanvendelige affald behandlet på, at genbrugspladserne åbnes for erhverv, at der sker en regnskabsmæssig udskillelse og benchmarking af kommunale deponerings- og forbrændingsanlæg, at få en øget gennemsigtlighed i affaldsgebyrer og ensartede affaldsregulativer. Lovændringerne er endnu ikke udmøntet i bekendtgørelser. Nyt EU Affaldsdirektiv EU lovgivningen ligger bag en meget stor del af den danske affaldslovgivning. EUs affaldsdirektiv 2 indeholder de væsentligste regler på affaldsområdet. Der er i juni 2008 blevet vedtaget et nyt affaldsdirektiv. Det adskiller sig på nogle områder væsentligt fra det tidligere affaldsdirektiv. Direktivet skal være implementeret i dansk lov i slutningen af Direktivet har regler om, at der skal opstilles programmer for affaldsforebyggelse. Direktivet sætter også minimumsmål på genbruget og genanvendelsen. Affaldshierarkiet fastholdes, men kan fraviges, hvis en livscyklusvurdering f.eks. viser, at forbrænding af en konkret affaldsfraktion er miljømæssigt bedre end genanvendelse. 7

8 1 : Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, med senere ændringer 2 : Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver 8

9 Fredericia Kommunes målsætninger på affaldsområdet Fredericia Kommunes målsætninger på affaldsområdet er fastlagt i kommunens Natur- og Miljøpolitik. Fredericia Kommunes Natur- og Miljøpolitik Fredericia Kommunes Natur- og Miljøpolitik udmønter de visioner, som byrådet har opstillet på natur- og miljøområdet i Vision For affaldsområdet er følgende vision: I Fredericia Kommune håndterer vi alt affald på den miljømæssigt mest forsvarlige måde. Flerårige indsatsområder: Baggrund Vi vil sikre, at det er let at komme af med alle former for affald for både borgere og virksomheder. Vi vil løbende gennemføre en indsats rettet mod både borgere og virksomheder med henblik på at sikre, at så meget som muligt af affaldet bliver genbrugt eller genanvendt. Anvendelsen af affaldet skal ske så tæt på kilden som muligt, så transportbehovet bliver minimeret. Den del, der bliver deponeret på lossepladsen, og den del, der bliver sendt til forbrænding, skal holdes på et minimum. Ved valg af affaldsløsninger vil vi altid anlægge en helheds- og livscyklus betragtning. Dvs. løsninger, der tager hensyn til miljøet og fremtidige generationers liv og færden i Fredericia Kommune. Affald optager os alle, borgere som virksomheder. Med den stigning, der har været i affaldsmængderne, er vi nødt til at tænke på de miljømæssige forhold. Mange af de gamle deponier eller lossepladser er fortidens synder og har skabt langvarige problemer med forurening. Det er derfor vigtigt, at vi alle tager hånd om problemet og får sorteret og behandlet affaldet på en miljørigtig måde. Vi skal fortsat fokusere på genbrug og genanvendelse og sikre, at dette sker på den mest miljørigtige måde. Det skåner miljøet og sparer både penge og plads til opbevaring af affald. Forbrænding er den næstbedste form for affaldsløsning. Den sparer på behovet for fossile brændsler og deponeringskapacitet. Sidste mulighed er deponering. Deponering giver ingen udnyttelse af hverken materialer eller energi i affaldet og er derfor den lavest prioriterede behandlingsform. På 20 år er det lykkedes at vende affaldshåndteringen radikalt både nationalt og lokalt. Fra at store mængder blev deponeret og kun lidt blev forbrændt, går hovedparten af affaldet i dag til genbrug og genanvendelse. En mindre del går til forbrænding, og mindst går til deponering. Med den sortering, der er blevet foretaget i de seneste 20 år, er deponimængden faldet med mere end 80 %. 9

10 Ændringen er sket ved løbende at informere borgere og virksomheder om vigtigheden af at kildesortere. Sorteringen sker, så de ting, der direkte kan genbruges, sælges i kommunens genbrugsbutik. De genanvendelige materialer sendes til videre forarbejdning på anlæg, og vi vil lægge vægt på, at disse ligger så tæt på kilden som muligt. Der følges hele tiden med i, hvad der er af nye tiltag på genanvendelsesområdet. Det affald, der ikke kan genbruges eller genanvendes, sender vi til forbrænding på forbrændingsanlægget i Kolding. Her blev der i 2007 taget et nyt anlæg i brug, og det lever op til de meget høje miljømæssige krav, som lovgivningen stiller i dag. Det affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller forbrændes, skal deponeres. Deponeringen sker på Fredericia Kommunes deponi i Vejlby. I kommunens Natur- og Miljøpolitik er der på affaldsområdet opstillet følgende konkrete mål: Klima Vi vil sikre, at mindst 80 % af Fredericia Kommunes affald bliver genanvendt. Genanvendelsen skal foregå så tæt på kilden som muligt. Vi vil frem imod 2015 sigte imod, at deponeringsmængden reduceres til 5 %. Klima er et aktuelt miljøemne, hvor også håndteringen af affald spiller en rolle. Jordens klima er under hastig forandring. Ifølge FN s klimapanel er det meget sandsynligt, at den globale opvarmning siden midten af det 20. århundrede for en stor dels vedkommende skyldes vores udledning af drivhusgasser, hvilket Danmarks nationale politik på området også tager afsæt i. De mulige fremtidige konsekvenser af klimaforandringerne omfatter på globalt niveau bl.a. en forøgelse af de tørkeramte områder, øget risiko for oversvømmelser og udslettelse af dyre- og plantearter. På lokalt niveau har det betydning, at Fredericia ligger lavt og kystnært, og derfor vil være meget sårbar over for vandstandsstigninger i de omgivende havområder. Byen har gennem tiden oplevet oversvømmelser som følge af kraftigt vejrlig, og deraf følgende skader på bygninger, infrastruktur mv. Siden midten af 1990 erne har Fredericia Kommune arbejdet målrettet med klimaforandringernes problemstillinger. Problemstillingerne på klimaområdet kan også relateres til affaldshirarkiet: Genanvendelse og genvinding af produkter og materialer gavner CO 2 -regnskabet, da der oftest skal bruges mere energi til at fremstille nye produkter end til at genanvende eller genvinde gamle. De produkter, der ikke kan genanvendes eller genvindes, skal forbrændes med energiudnyttelse i affaldsforbrændingsanlæg. Herved spares fossile brændstoffer. Ved deponering spildes ressourcerne. 10

11 Affaldsordninger og mængder I dette kapitel er de eksisterende affaldsordninger og mængder beskrevet. Der foreligger endnu ikke den landsdækkende ISAG (Miljøstyrelsens Informationssystem for Affald og Genanvendelse) statistik for 2007 eller Der har derfor ikke været et tilstrækkeligt grundlag for at foretage sammenligninger med andre kommuners affaldshåndtering, herunder indsamlede mængder mm. Sådanne sammenligninger og vurderinger vil blive gennemført i det nødvendige omfang i planperioden. Et nyt landsdækkende registreringssystem er under udarbejdelse, og forventes igangsat i Eksisterende affaldsordninger i Fredericia Kommune Affaldshåndteringen i kommunen reguleres af de affaldsregulativer, som Byrådet har vedtaget i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven og andre bestemmelser på affaldsområdet. Regulativerne er grundlaget for kommunens administration af ordningerne. Følgende regulativer er gældende for affaldshåndteringen i Fredericia Kommune: Regulativ for affald fra private husholdninger. Trådt i kraft 6. januar 1997, og gælder for alt affald fra husholdningerne. Regulativ for affald fra erhvervsvirksomheder. Trådt i kraft 6. januar 1997, og gælder for affald, der fremkommer fra erhverv i kommunen. Regulativ for losseplads og erhvervsgenbrugsplads. Trådt i kraft 3. november 1997, og omfatter bestemmelser for affald til aflevering på Fredericia Kommunes Deponi og Erhvervsgenbrugsplads. Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. Trådt i kraft 1. oktober 2007, og revideret 1. juni 2009, og gælder for farligt affald, herunder klinisk risikoaffald og kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere, fra virksomheder og offentlige og private institutioner i kommunen. Affaldsordninger for private husholdninger Boliggrundlaget for affaldsordningerne for private husholdninger er følgende: Der var i Fredericia Kommune 1. januar 2009 i alt indbyggere, fordelt på husstande, og på følgende boligtyper: Antal boliger i Fredericia Kommune, fordelt på boligtyper Antal Stuehuse til landbrugsejendomme 260 Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Anden helårsbeboelse (inklusive kollegier og døgninstitutioner)

12 Beboede fritidshuse (2005-) 41 I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Der er følgende indsamlingsordninger for affald fra private husholdninger. Indsamlingsordningerne omfatter dels henteordninger, hvor affaldet hentes hos husstandene, og bringeordninger, hvor borgerne selv afleverer affaldet på bestemte opsamlingssteder. Restaffald Restaffald, som er det affald, der ikke kan frasorteres til genanvendelse eller kompostering, indsamles hver 14. dag. Borgerne kan vælge mellem forskellige beholderstørrelser. Grønt affald Grønt, vegetabilsk affald indsamles hver 14. dag fra de husstande, som ikke selv hjemmekomposterer. Det indsamlede grønne affald komposteres på kommunens komposteringsanlæg, sammen med have- parkaffald. De borgere, som ønsker at hjemmekompostere, kan købe kompostbeholdere hos kommunen. Genanvendelige materialer Genanvendelige materialer (aviser og ugeblade, pap, flamingo og metal, tøj og fodtøj, plastdunke og -folie, glas og flasker) indsamles 11 gange årligt. Der er ved etageboliger og etageboligområder, hvor der er mere end 8 lejemål, opstillet miljøstationer, hvor der er beholdere til restaffald, vegetabilsk affald og genanvendelige materialer. Disse etageejendomme har således ikke nogen affaldsskakt. Miljøstationerne er udformet, så de i udseende passer til de forskellige ejendomme. Der er i 2009 i alt opstillet 333 miljøstationer. Alle borgere kan endvidere aflevere genanvendelige materialer på kommunens to genbrugspladser, hvor der er opstillet containere til de forskellige affaldstyper. I 2008 afleverede borgerne følgende affaldsmængder på kommunens to genbrugspladser, på Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28, 7000 Fredericia: Opgørelse af mængder Tons Mængde til forbrænding Gibs til genbrug 360 PVC 35 Trykimprægneret træ 465 Træ til sortering Mængde til deponi 865 Haveaffald/kompost Beton Skrot Pap/papir Til salg i Butikken 216 Flasker/glas 487 Flamingo/Plast 64 Gl. dæk 90 I alt

13 Tabel I: Affaldsmængder afleveret på Fredericia Kommunes genbrugspladser i Kilde: Fredericia Kommune. Farligt affald Farligt affald som f.eks. malingsrester, penselrens, olieaffald fra plæneklippere og alle typer batterier kan afleveres på kommunens to genbrugspladser, og hos detailhandlere, der modtager farligt affald, der svarer til de varetyper, forretningen sælger, (hos detailhandlere dog ikke olieaffald). Affaldsordninger for erhvervsvirksomheder I henhold til regulativet for affald fra erhvervsvirksomheder har virksomhederne pligt til at kildesortere affaldet i følgende dele: Vegetabilsk affald Restaffald Genanvendelige materialer Farligt affald Andet affald Kommunen har følgende indsamlingsordninger for erhvervsvirksomheder, som virksomhederne har pligt til at benytte: - Indsamlingsordning for dagrenovationslignende restaffald og vegetabilsk affald - Indsamlingsordning for farligt affald Øvrige ordninger er anvisningsordninger. Dagrenovationslignende affald Virksomheder i Fredericia Kommune skal tilsluttes den kommunale dagrenovationsordning, hvor der indsamles dagrenovationslignende restaffald og grønt, vegetabilsk affald, svarende til ordningen for private husholdninger. Farligt affald Fredericia Kommune er interessentkommune i Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, (tidligere K.O.K. I/S). Selskabet har til formål at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald og kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere. Anvisning af materialer til genanvendelse Genanvendelige materialer anvises til miljøgodkendte oparbejdningsvirksomheder. Pap og papir, aviser og ugeblade, plastdunke og -folie, polystyren og metal samt glas og flasker kan alternativt i mindre mængder afleveres til Fredericia Kommunes Genbrugscenter. Endvidere kan virksomheder mod betaling aflevere mindre mængder af genanvendeligt affald i de opstillede containere på Fredericia Kommunes Erhvervsgenbrugsplads. 13

14 Affaldsmængder og behandling af affald fra husholdninger og erhverv I 2007 blev affaldsmængden opgjort til omkring tons, eksklusiv et midlertidigt oplag af brændbart materiale på kommunens deponi. Af den samlede affaldsmængde endte ca. 8 % på lossepladsen, 19 % blev brændt på affaldsforbrændingsanlæg og 73 % blev genbrugt. Kilde: Fredericia Kommune. Den seneste landsdækkende affaldsstatistik, der foreligger i ISAG (Miljøstyrelsens Informationssystem for Affald og Genanvendelse) er fra Disse data er baserede på indberetninger fra behandlingsanlæg. I 2006 fremkom der ifølge ISAG i alt omkring tons affald i Fredericia Kommune. Fordelingen af affaldet fremgår af figur A: Figur A: Sektorernes procentvise andel af affaldet i Fredericia Kommune Kilde ISAG De væsentligste behandlingsformer fremgår af figur B: Figur B: Affaldsmængder til genanvendelse, forbrænding og deponering Kilde: ISAG ISAG-tallene er ifølge Miljøstyrelsen behæftet med en betydelig usikkerhed, specielt på kommunalt niveau. Det skyldes blandt andet, at det ved affaldstransporter på tværs af kommunegrænserne er vanskeligt for behandlingsanlæggene at skelne mellem, hvor store affaldsmængder, der modtages fra de pågældende kommuner. 14

15 Der er en del affald, som ikke indgår i ISAG-tallene, for eksempel de affaldsmængder, som hjemmekomposteres, og de slammængder fra rensningsanlægget, som udnyttes til gødning på landbrugsjord. Siden seneste affaldsplan Fredericia Kommune udarbejdede i 2004 sammen med 9 andre kommuner i Trekantområdet en fælles affaldsplan "Trekantområdets Affaldsplan ". Kommunerne var med i TAF, Trekantområdets Affaldsforum, som ophørte med udgangen af 2006 i forbindelse med kommunalreformen. Planens fælles initiativer blev derfor ikke færdiggjort og evalueret. For hver af kommunerne var der desuden en række lokale initiativer. For Fredericia Kommune var der følgende initiativer: Undersøge mulighederne for at emballagekartoner fra mælk/juice indsamles og genanvendes Aluminiumsemballage indsamles til genanvendelse Øget genanvendelse af erhvervsaffald specielt papir og pap Genanvendelse af træaffald til spånplader Genanvendelse af gipsplader Samtlige disse initiativer er gennemført. Desuden har kommunen gennemført følgende ordninger: Genanvendelse af aluminiumsholdere til fyrfadslys Genanvendelse af hvid sanitet Genanvendelse af CD er og DVD er, og covere 15

16 Planlægning Baggrunden for planlægningen af affaldshåndteringen i perioden , og for initiativer til at forbedre affaldsordningerne mv., ligger som nævnt den nationale affaldsstrategi og kommunens målsætninger. Endvidere har Kommunernes Landsforening, KL, i samarbejde med RenoSam og Affald danmark, udarbejdet et idékatalog til affaldsplaner og affaldsplanlægning. Idékataloget har været brugt til inspiration for planen. Det er ikke muligt at forudse, hvilke tiltag, der kan komme på centralt hold på affaldsområdet, og der kan derfor i planperioden komme nye krav til affaldshåndtering og bortskaffelse, som kommunen ikke har kunnet tage højde for i planen. Kommunen kan derfor være nødt til at gennemføre tiltag i planperioden, som ikke er nævnt i denne plan. Fredericia Kommune har ikke direkte indflydelse på borgernes og virksomhedernes forbrug, samt produktionen af varer og emballage m.m., - altså meget af det som skaber affaldet. Den indflydelse ligger på nationalt og internationalt plan. Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes mål om, at mindst 80 % af Fredericia Kommunes affald bliver genanvendt, og at genanvendelsen skal foregå så tæt på kilden som muligt, planlægges initiativer indenfor følgende temaer: Modvirke henkastet affald Under temaet om at modvirke henkastet affald, er opstillet nogle initiativer, der kan bidrage til mindre affald på gader og i naturen eller til større arrangementer. Der er desuden initiativer i form af kampagner og lignende, der kan oplyse og motivere borgere, børn og unge og erhverv til at modvirke henkastet affald, både i hverdagen, men også til særlige arrangementer. Motivere til affaldsforebyggelse Under temaet affaldsforebyggelse er beskrevet konkrete initiativer, som tages i kommunen for at motivere og muliggøre mere affaldsforebyggelse. Der er lagt vægt på kampagner, information og kommunikation, der kan oplyse og motivere borgere, børn og unge om affald med henblik på både affaldsforebyggelse og bedre sortering af affald. Der er speciel opmærksomhed på dialog og oplysning omkring affald. Fokus på klima, miljø og ressourcer Temaet om klima, miljø og ressourcer fokuserer på CO 2 reduktion i forskellige afskygninger, herunder minimering af transport og bedre affaldsbehandling samt den CO 2 neutrale affaldsplan. 16

17 Indsamlingsordninger Temaet om indsamlingsordninger indeholder en række konkrete initiativer til at forbedre kommunens affaldsordninger, herunder genbrugspladserne. Det drejer sig om at gøre ordningerne nemme at bruge, gøre det letforståeligt at sortere på den rigtige måde og effektivisere ordningerne. Erhvervsaffald tilsyn og dialog Uanset ændringen i miljøbeskyttelsesloven, om ny organisering af affaldssektoren, herunder ny regulering af genanvendeligt erhvervsaffald, er det fortsat kommunen, der skal føre tilsyn og have dialogen med virksomhederne. Under temaet om erhvervsaffald opstilles initiativer til at øge virksomheders frivillige engagement i aktiviteter på affaldsområdet og få styrket fælles interesse omkring klima, miljø og ressourcer, herunder også økonomi. Initiativer I det følgende er initiativer indenfor de forskellige temaer kort beskrevet. I tidsplanen er initiativerne fordelt på husholdninger og erhverv samt generelle initiativer. Modvirke henkastet affald Inddrage borgere og erhverv i temaet om at modvirke henkastet affald, ved blandt andet at medvirke til fælles oprydning, og arrangere affaldsindsamlinger, såkaldte rene dage og lignende, samt kontakte butikker og fastfood kæder om kundernes affald fra deres forretninger. Skraldespande skal være synlige i gadebilledet, og det skal være let og åbenlyst, hvordan man kommer af med affald, som ispapir og tyggegummi, i stedet for at smide det. Optimere affaldshåndteringen i forbindelse med større arrangementer, som festival, cirkus, byfest, eller By Night i forretningerne. Det skal ske i samarbejde med arrangørerne. Herunder udarbejdes informationsmateriale og vejledende procedurer for affaldshåndteringen ved sådanne arrangementer. Kampagner om renholdelse af kommunen. Kampagnerne tilrettes alle målgrupper herunder borgere, virksomheder og skoler. Motivere til affaldsforebyggelse Via kommunens indkøbspolitik at arbejde målrettet med at øge andelen af grønne indkøb, herunder at opstille krav i de kommunale udbud, der gør, at affaldsmængden fra varer og produkter i højere grad minimeres eller genanvendes. Kommunen går forrest, og forsøger at være et godt eksempel, ved at indføre miljøstyring indenfor driften af affaldsområdet. Udarbejde informationsmateriale og hjemmesider, herunder fortsat at informere om nyheder indenfor affald og genbrug i hele kommunen. Eksempelvis udgiver kommunen Genbrugavisen 1gang årligt. Udbygge undervisnings- og besøgstilbud, hvor interesserede, herunder skoler, kan få rundvisning på genbrugspladser, genbrugscenter og deponi. 17

18 Fokus på klima, miljø og ressourcer Undersøge mulighederne for at udnytte grønt affald til produktion af biogas. Undersøgelsen foretages i samarbejde med de øvrige kommuner i foreningen Trekantomraadet Danmark og Trekantomraadets Affaldsselskab I/S, TAS. Udbrede kendskabet til fordelene ved god kompostering hjemme, for at fremme hjemmekompostering, og dermed undgå transport. Koordinere en gennemgang af affaldshåndteringen i samtlige kommunale institutioner og afdelinger, med en plan for arbejdet med miljøstyring i alle disse institutioner og afdelinger. Undersøge mulighederne for at frasortere flere affaldstyper til genanvendelse. Gennemføre en evaluering af indsamlingen af batterier og elskrot fra private husholdninger, for at vurdere ordningernes effektivitet, og gennemføre eventuelle justeringer. Indsamlingsordninger Optimere og udarbejde informationsmateriale om drift af miljøstationer, til uddeling til gårdmænd og viceværter. Udarbejde informationsmateriale, rettet mod både borgere og virksomheder, der lige er flyttet til kommunen, for herved at informere dem om affaldsordningerne. Optimere drift, kapacitet, indsamling og bortskaffelse af affaldet på genbrugspladserne, herunder i forhold til virksomhedernes mulige adgang til pladserne. Udarbejde og tilpasse nyt regulativ for husholdningsaffald, i henhold til det ventede landsdækkende standard-regulativ for husholdningsaffald. Fortsat arbejde med mulighederne for at genanvende mælk- og juicekartoner. Erhvervsaffald tilsyn og dialog Fokusere på dialog og vejledning af virksomhederne for at sikre korrekt affaldshåndtering, herunder i forbindelse med tilsyn og besøg på virksomhederne at tilbyde en gennemgang af affaldshåndteringen. Gøre informationen mere brancheorienteret. Informere om og optimere den fælleskommunale indsamlingsordning for farligt affald. Informere om mulighederne for genbrug af tegl. Udarbejde og tilpasse nyt erhvervsaffaldsregulativ, i henhold til det ventede landsdækkende standard-regulativ for erhvervsaffald. Tilpasse affaldsgebyrstrukturen for erhvervsaffald til de ventede nye nationale regler. 18

19 Tidsplan for initiativerne Initiativer - generelt Modvirke henkastet affald Inddrage borgere og erhverv i fælles oprydning x x x x Synlige skraldespande x Optimere affaldshåndteringen ved større arrangementer, x x byfester mv. Kampagner om renholdelse af kommunen x x x x Motivere til affaldsforebyggelse Øge andelen af grønne indkøb x x x Miljøstyring indenfor driften af affaldsområdet x x x x Informationsmateriale og hjemmesider x x x Undervisnings- og besøgstilbud til skoler mm. x x x x Fokus på klima, miljø og ressourcer Undersøge muligheder for at udnytte grønt affald til x produktion af biogas Informere om hjemmekompostering x x x Koordinering af miljøstyring og affaldshåndtering i kommunale institutioner og afdelinger x x Initiativer - husholdninger Modvirke henkastet affald Inddrage borgerne i fælles oprydning x x x x Kampagner om renholdelse af kommunen x x x x Motivere til affaldsforebyggelse Informationsmateriale og hjemmesider x x x Fokus på klima, miljø og ressourcer Undersøge muligheder for at udnytte grønt affald til x x produktion af biogas Informere om hjemmekompostering x x x Mulighederne for frasortering af yderligere affaldstyper x x x x undersøges Evaluering af indsamlingen af batterier og elskrot fra x private husholdninger Indsamlingsordninger Informationsmateriale om drift af miljøstationer x Informationsmateriale til nye tilflyttere til kommunen x Optimere driften af genbrugspladserne x x 19

20 Nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald x Genanvendelse af mælk- og juicekartoner x x Initiativer - erhverv Modvirke henkastet affald Inddrage erhverv i fælles oprydning x x x x Kampagner om renholdelse af kommunen x x x x Motivere til affaldsforebyggelse Øge andelen af grønne indkøb x x x Miljøstyring indenfor driften af affaldsområdet x x x x Informationsmateriale og hjemmesider x x x Fokus på klima, miljø og ressourcer Undersøge muligheder for at udnytte grønt affald til x x produktion af biogas Koordinering af miljøstyring og affaldshåndtering i x x kommunale institutioner og afdelinger Indsamlingsordninger Informationsmateriale til nye virksomheder i x kommunen Optimere driften af genbrugspladserne i forhold til x mulig erhvervsadgang Erhvervsaffald tilsyn og dialog Tilbud om en gennemgang af affaldshåndteringen x x x x Brancheorienteret information x x x x Information om og optimering af den fælleskommunale x indsamlingsordning for farligt affald Informere om genbrug af tegl x x Nyt erhvervsaffaldsregulativ x Tilpasse affaldsgebyrstrukturen for erhvervsaffald x 20

21 Planer for Indsatsen i perioden forventes ikke at adskille sig væsentligt fra den indsats og de initiativer, der planlægges gennemført fra Det må forudses, at der stadig vil være brug for initiativer, der kan forebygge dannelsen af affald, modvirke henkastet affald, og sikre, at affaldsordningerne fungerer optimalt. De målsætninger, der er gældende for planperioden , må forventes også at skulle være gældende for perioden med de ændringer og justeringer, lovgivningen måtte kræve. Forventet udvikling i affaldsmængderne Affaldsmængderne forventes generelt at følge den økonomiske vækst i samfundet, men også befolkningstallet og den erhvervsmæssige udvikling i kommunen har betydning for affaldsmængdernes udvikling. Forebyggende initiativer på landsplan og lokalt vil modvirke stigning i affaldsmængderne. Som det fremgår af tabel II, forventes en svag stigning i befolkningstallet: År Befolkningsprognose Tabel II: Befolkningsprognose for Fredericia Kommune. Kilde: Fredericia Kommune Med en skønnet stigning på op til 1 % om året, vil de samlede affaldsmængder i 2012 være omkring tons og i 2020 på omkring tons. Dette skøn er baseret på en affaldsmængde på ca tons i 2006 (ISAG-tal). Økonomi Alle kommunale omkostninger i forbindelse med administration, planlægning og drift af affaldsordninger i kommunen finansieres af renovationsafgiften. Kommunen fastsætter renovationstaksten over en årrække, sådan at affaldsområdet over en årrække balancerer. Affaldsområdet hviler således økonomisk i sig selv over en årrække. Affaldsområdet har i økonomisk henseende karakter af en brugerfinansieret driftsvirksomhed. De udførende dele af driften varetages enten af entreprenør (indsamling), fælleskommunale, kommunale eller private virksomheder (affaldsbehandling). Det vedtagne budget for 2009 fremgår af tabel III: Fredericia Kommunes budget for renovation 2009 Renovation, ekskl. moms Driftsudgifter Driftsindtægter kr kr. 21

22 Tabel III: Fredericia Kommunes budget for renovation Kilde: Fredericia Kommune Tallene omfatter dagrenovation, de to genbrugspladser, herunder farligt affald, og Genbrugscenteret. Differencen mellem indtægter og udgifter skyldes, at der er overført et opsamlet underskud fra tidligere, mens renovationstaksterne er fastholdt for at udligne området. Der er endnu ikke sat økonomi på kommende initiativer, der fremgår af affaldsplanen. Det forventes dog, at de for størstedelen vil kunne holdes indenfor budgettet. Renovationstakster Grundejerne har pligt til at tilslutte sig renovationsordningerne og betale renovationsafgiften, også selv om de kun benytter ordningerne delvist. Renovationsafgiften opkræves sammen med øvrige forbrugstakster, og dækker kommunens udgifter til administration, planlægning og drift af indsamling, håndtering og behandling af husholdningsaffaldet. Taksten afhænger for den enkelte afhænger af størrelsen på de tilmeldte beholdere til dagrenovation. For eksempel koster en 140 liter beholder til restaffald, med 14 dages tømning, 2.478,75 inklusiv moms årligt i renovationstakst. Virksomhederne skal desuden betale et vægtbaseret gebyr for at benytte Fredericia Kommunes Erhvervsgenbrugsplads, og Fredericia Kommunes Deponi. Virksomhederne kan uden gebyr benytte Fredericia Kommunes Genbrugscenter for aflevering af rene læs glas og flasker, papir og pap, polystyren og plast. Forbrændingskapacitet Fredericia Kommune er en af de fire kommuner, som ejer og driver Trekantområdets Affaldsselskab I/S, TAS, forbrændingsanlæg i fællesskab. Anlægget har en årlig nominel kapacitet på tons affald, og forbrænder årligt ca tons. Anlægget er beliggende i Kolding Kommune. En række forhold har indflydelse på de fremtidige affaldsmængder til forbrænding, blandt andet ændringer i de statslige affaldsafgifter. Med udgangspunkt i initiativerne til at øge genanvendelses-procenterne, vurderes kapaciteten fremover at være tilstrækkelig. Deponeringskapacitet Fredericia Kommune ejer og driver Fredericia Kommunes Deponi. Mængden af affald til deponering har været faldende gennem årene. I 2008 blev der deponeret ca tons på deponiet. Restkapaciteten på deponiet svarer til en fortsat deponering af affald frem til

23 Bilag Kommunale affaldsanlæg Fredericia Kommunes Genbrugspladser Kommunens to genbrugspladser ligger på Bundgårdsvej 2, 7000 Fredericia, og Industrivej 28, 7000 Fredericia. Åbningstider: Fra 1. april til og med 30. september: Mandag til fredag kl Lørdag og søndag kl Fra 1. oktober til 31. marts: Alle dage kl Der er dog lukket 24., 25. og 31. december og 1. januar. Grundlovsdag er der åbent mellem kl. 9 og 12. Fredericia Kommunes Genbrugsplads, Bundgårdsvej 2, 7000 Fredericia 23

24 Fredericia Kommunes Genbrugsplads og Genbrugscenter, Industrivej 26-28, 7000 Fredericia Fredericia Kommunes Genbrugscenter Fredericia Kommunes Genbrugscenter ligger på Industrivej 26, 7000 Fredericia. Centeret modtager sorterede, rene læs af papir, pap, plast, glas og flasker, flamingo og aluminium. Åbningstider: Mandag til torsdag kl Fredag kl Lørdag og søndag lukket Genbrugsbutikken Butikken er kommunal, og sælger genbrugsmaterialer, f.eks. tøj, bøger, indbo og cykler. Butikken ligger på Prangervej 2, 7000 Fredericia. Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredericia Kommunes Deponi 24

25 Fredericia Kommunes Deponi ligger på Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia. Til deponering modtages ikke genanvendeligt, ikke forbrændingsegnet, og ikke farligt affald, af følgende art: Blandet bygnings- og nedrivningsaffald Isolationsmateriale Asbestholdige byggematerialer Blandet kommunalt indsamlet affald Affald fra gadefejning Affald fra rensning af kloakker Kommunalt indsamlet affald, ikke andet steds specificeret Affald fra sandfang Slam fra behandling af byspildevand For affald, der deponeres, er den nuværende afgift 368 kr. pr. tons eksklusiv moms og statsafgift på 375 kr. pr. tons. Med de nuværende årlige deponerede mængder på omkring tons, er der kapacitet til deponering frem til Statens Miljøcenter Odense foretager sagsbehandling med henblik på snarligt at træffe afgørelse om fremtidige krav til deponiet, den såkaldte overgangsplan. Fredericia Kommunes Erhvervsgenbrugsplads Fredericia Kommunes Erhvervsgenbrugsplads ligger på Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia, i tilknytning til kommunens deponi. Erhvervsgenbrugspladsen er fortrinsvis til benyttelse for virksomheder med mindre mængder af affald, som mangler plads til at foretage sorteringen. Hvis man selv sorterer affald på Erhvervsgenbrugspladsen, skal der på nuværende tidspunkt betales: brændbart materiale 368,00 kr. pr. tons, eksklusiv moms og statsafgift 375,00 kr. pr. tons træ til neddeling 368,00 kr. pr. tons, eksklusiv moms og statsafgift 375,00 kr. pr. tons 25

26 gips 645,00 kr. pr. tons eksklusiv moms Andet genbrugeligt materiale kr. 168,00 pr. tons eksklusiv moms komposterbare materialer 168,00 kr. pr. tons eksklusiv moms 26

27 Modtagestation Syddanmark A/S Modtagestation Syddanmark I/S, MOTAS, er et fælleskommunalt interessentskab, der blev stiftet af 15 af de nye kommuner i Region Syddanmark den 1. oktober Interessentkommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S er Horsens, Hedensted, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Odense, Nordfyns, Ærø og Langeland Kommuner. Selskabet har jævnfør vedtægterne til formål at varetage opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald. Selskabets repræsentantskab, der er det øverste styrende organ, består af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer - 1 fra hver af interessent-kommunerne. Repræsentantskabet har valgt 7 medlemmer til selskabets bestyrelse. Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for selskabets opgaver, og godkender budget, regnskab og takster/ gebyrer for håndteringen af farligt affald. Selskabet har etableret en modtage-/omlastestation og en administrationsbygning ved Vejlbyvej i Fredericia samt et kontor i Nyborg. Afhentet og leveret farligt affald oplagres på paller i lagerhal eller omlastes til storcontainere. Flydende affald oplagres i tankanlæg. Alt affald vejes i forbindelse med aflæsning på stationen. Håndteringen samt af - og pålæsninger sker med gaffeltruck og udelukkende på modtagestationen i Fredericia. Der sker ingen egentlig affaldsbehandling på stationen i Fredericia - alt affald leveres til behandling hos godkendte behandlere. 27

28 TAS TAS er et højteknologisk og miljørigtigt forbrændingsanlæg, som omdanner affald fra Trekantområdet til varme og el. Forbrændingsanlægget ligger på Bronzevej 6, 6000 Kolding. Hvert år modtager TAS ca tons affald fra virksomheder og husstande i de fire kommuner Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle, som ejer og driver anlægget i fællesskab. Anlægget har en årlig nominel kapacitet på tons affald, og forbrænder følgende typer affald: Dagrenovation Storskrald fra husholdninger Ikke genanvendeligt affald fra erhverv Visse typer farligt affald 28

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affald & Genbrug Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Fredericia Kommune har udarbejdet en kommunal plan for håndtering af affald

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

FO R S L A G TIL BUDGET

FO R S L A G TIL BUDGET FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG

Bilag A Begreber for affaldsregistrering ISAG 3 Målsætningsdel Fastsatte mål i den tidligere affaldsplan Gennemførelse af tidligere fastsatte mål Målsætninger for affaldshåndteringen Nationale målsætninger Målsætning for husholdningsaffald Målsætning

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse 12april 2010 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk

Læs mere

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 21 7000 Fredericia 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009...3

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Affaldshåndteringsplan

Affaldshåndteringsplan Affaldshåndteringsplan (dækkende 2014-2024) 2014 2018 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2014. Tjørnevej 6-10 7171 Uldum T: 7975 5000 1. Forord Affald og genbrugsområdet påvirker stort set alles hverdag.

Læs mere

AFFALDSPLAN 2009 FORSLAG ALLERØD KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE HØRSHOLM KOMMUNE RUDERSDAL KOMMUNE UDARBEJDET AF NORDFORBRÆNDING

AFFALDSPLAN 2009 FORSLAG ALLERØD KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE HØRSHOLM KOMMUNE RUDERSDAL KOMMUNE UDARBEJDET AF NORDFORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2009 ALLERØD KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE HØRSHOLM KOMMUNE RUDERSDAL KOMMUNE FORSLAG UDARBEJDET AF NORDFORBRÆNDING Allerød Kommune AFFALDSPLAN 2009 NORDFORBRÆNDING I SAMARBEJDE MED KOMMUNENE

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere