TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

2 Grafisk produktion: hv-grafisk tlf T E G L G Å R D S P A R K E N S

3 Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar 1987, er et interessentskab, hvis navn er Teglgårdsparkens Vandværk I/S med hjemsted i Gjern Kommune (fremtidigt Silkeborg Kommune), og under Silkeborg Ret, der er selskabets værneting. Stk. 2) Anlægget er placeret på lejet grund tilhørende Grundejerforeningen Teglgårdsparken. Der er tinglyst lejekontrakt på grunden. Selskabets formål 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ a) at forsyne de ejendomme, som er beliggende i vandværkets forsyningsområde, med tilstrækkeligt og kvalitetsmæssigt godt vand til den af bestyrelsen med kommunalbestyrelsens godkendelse én gang årligt fastsatte pris, som i overensstemmelse med et for selskabet udarbejdet budget foruden direkte driftsudgifter skal dække forsvarlige afskrivninger samt henlæggelser til reparationer og udbygning at selskabets anlæg, og b) at varetage interessenternes fælles interesser inden for almen vandforsyning. Interessenter 3. Selskabets interessenter er grundejere inden for værkets forsyningsområde, som enten har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til gældende regulativ og takstblad, eller har underskrevet ejerskifteformular efter erhvervelsen af en ejendom, hvis tidligere ejer ved erhvervelsen var interessent. Optagelseserklæringen eller overtagelsesformularen skal indeholde den pågældendes erklæring om at ville indtræde i alle interessenternes rettigheder og forpligtelser i henhold til vedtægter, regulativ og takstblad. Interessenternes rettigheder 4. Interessenterne har ret til at blive forsynet med vand på de i gældende regulativ og takstblad fastsatte vilkår, at få udleveret gældende vedtægter, regulativ og takstblad samt at indhente råd og vejledning hos vandværkets ledelse vedrørende forsyningsmæssige spørgsmål. Interessenternes forpligtelser 5. For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser hæfter interessen- V A N D V Æ R K I / S 3

4 terne solidarisk. Sekundært hæfter interessenterne indbyrdes solidarisk. Enhver interessent hæfter for afgifter til selskabet hidhørende fra forsyning af interessentens eventuelle lejere. Såfremt en interessent sælger sin ejendom, eller den på anden måde overgår til en ny ejer, er interessenten (ved konkurs eller dødsfald: boet) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i den hidtidige interessents forpligtelser over for selskabet. Undlader den hidtidige ejer at drage omsorg herfor, mister den pågældende sin ret til andel i selskabets formue, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Den hidtidige ejer er ej heller frigjort for sin hæftelse for selskabets forpligtelser, forinden ham påhvilende ydelser til selskabet er betalt. Selskabet kan nægte at anerkende et ejerskifte, medmindre den nye ejer indvilger i på ejendommen at lade tinglyse deklaration, som sikrer betaling af forfaldne ydelser også i tilfælde af ejerskifte, tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. Ledninger over privat grund. 6. Selskabet er berettiget til at føre ledninger over interessenternes ejendomme, så vidt muligt kun på de tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for en interessent at føre sin stikledning over en anden interessents grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for interessentens regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen. 4 T E G L G Å R D S P A R K E N S

5 Levering til ikke interessenter (købere) 7. Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være interessenter, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Afgiften skal altid mindst dække den del af interessentens ind-skud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar. Indskrænkning i Vandleverancen 8. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken interessenter eller købere, der aftager vand i henhold til 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning at lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af selskabets bestyrelse. Generalforsamling 9. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt interessent. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra interessenterne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden 1. marts. Sådanne forslag skal udsendes med mødeindkaldelsen. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Pkt. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Pkt. 4. Budget for det kommende år fremlægges. Pkt. 5. Behandling af indkommende forslag. Pkt. 6. a. Valg af medlemmer til bestyrelsen b. Valg af to medlemmer til suppleanter c. Valg af to revisorer (kritiske revisorer) og en suppleant Pkt. 7. Eventuelt. V A N D V Æ R K I / S 5

6 Bestyrelsen skal altid antage en statsautoriseret eller registret revisor. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 100 interessenter fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede, indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Stemmeret og afstemninger 10. Ingen interessent har mere end én stemme pr. ejendom, som vedkommende ejer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen interessent kan repræsentere mere end 2 fuldmagter. Afstemningen sker skriftligt, såfremt én interessent forlanger det. Grundejere, som aftager vand i henhold til 7, har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men har ingen stemmeret. Såvel på ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelserne ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af interessenterne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antal af fremmødte interessenter. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalte, eller ændringer godkendes af långiveren. Bestyrelsen 11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. 6 T E G L G Å R D S P A R K E N S

7 Der vælges endvidere hvert år 2 suppleanter for et år af gangen. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder første suppleanten med det højeste stemmetal, i det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ. Til varetagelse af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Endvidere har bestyrelsen ansvar for regnskabsførelsen og opstilling af årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Tegningsret 12. Selskabet tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetaling være attesteret af ét medlem af bestyrelsen. Regnskabet 13. Selskabets regnskab løber fra 1. januar til 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til interessenterne. Revisionen af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte 2 revisorer (kritiske revisorer), samt af en af bestyrelsen antaget revisor (revisionsfirma). De 2 revisorer vælges forskudt for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 1 revisor, som kan genvælges. Opløsning 14. Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. V A N D V Æ R K I / S 7

8 Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsynings-mulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 10 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Ikrafttræden 15. Nærværende vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 25. oktober De er trådt i kraft fra 1. januar 1987 og efterfølgende revideret ved ekstraordinær generalforsamling 9. juli Godkendt af Gjern Kommune den 13. december 2005

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere