BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE 18. MARTS 2015 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 1-15 Årsregnskab Revisionsprotokol 3-15 Valg af revisor for Budget Udbud af anlæg af deponeringsanlæggets etape III 6-15 Genanvendelse og erhvervsfremme 7-15 Genbrugsstionernes åbningstider 8-15 Udbud af indsamling af dagrenovion 9-15 Ændring af reguliver for erhvervsaffald og husholdningsaffald Tilsagn fra Miljøstyrelsens Kommunepulje Orienterings-/efterretningssager Evt. Tom Bytoft deltog som stedfortræder Mads Nikolajsen.

2 2 Sag nr Årsregnskab 2014 Vedlagte bilag: Bilag 1.1: Resumé af årsregnskab for 2014 Bilag 1.2: Årsrapport 2014 Resumé: Årsregnskab for 2014 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Der foreligger årsregnskab for perioden 1. januar 31. december 2014 for Reno Djurs samlede aktiviteter, bestående af: Basisydelser Dagrenovion Genbrugsstioner Tømningsordning for bundfældningstanke Årsregnskab 2014 samt et regnskabsresumé er vedlagt dagsordenen. Som det fremgår af årsregnskabet, betragter direktionen årets result som meget tilfredsstillende. Den formelle procedure vedrørende regnskabsaflæggelse er fastlagt i vedtægtens 9: Årsregnskabet tillige med revisionens bemærkninger forelægges på ordinært bestyrelsesmøde i marts måned til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse sendes inden udgangen af april måned til interessenternes orientering og til det kommunale tilsyn inden udgangen af juni måned. Regnskabet er revideret af RSM plus Stsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen er uden forbehold. Reno Djurs årsregnskab 2014 godkendes. Indstillingen fulgtes.

3 3 Sag nr Revisionsprotokol Vedlagte bilag: Bilag 2: Revisionsprotokol vedrørende årsrapport 2014 Resumé: Reno Djurs revisor har fremsendt revisionsprotokol vedrørende Reno Djurs årsrapport RSM plus Stsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsprotokol vedrørende revisionen af Reno Djurs årsrapport Revisionsprotokollen er vedlagt dagsordenen. Det fremgår blandt andet af revisionsprotokollen (side 69), Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til anføre kritiske bemærkninger. revisionsprotokollen vedrørende årsrapport 2014 tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

4 4 Sag nr Valg af revisor for 2014 Resumé: Direktionen anbefaler genvalg af revisor. RSM plus Stsautoriseret revisionsaktieselskab har været revisor for Reno Djurs fra og med årsregnskab Det er direktionens vurdering, RSM plus løser opgaven tilfredsstillende og til en konkurrencedygtig pris. RSM plus Stsautoriseret revisionsaktieselskab vælges som revisor i regnskabsåret Indstillingen fulgtes.

5 5 Sag nr Forslag til budget 2016 Vedlagte bilag: Bilag 4.1: Forslag til budget 2016 Bilag 4.2: Forslag til gebyrblad for 2016 Resumé: Der foreligger forslag til budget 2016 for Reno Djurs ydelser samt forslag til gebyrblad Der anbefales justeringer af visse gebyrer. Der foreligger forslag til budget 2016 for Reno Djurs Basisydelse Genbrugsstioner Dagrenovionsordning Tømningsordning for bundfældningstanke De væsentligste forhold ved budgetforslag 2016, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til gebyrblad for 2016, hvor alle anbefalede gebyrændringer er angivet med rød skrift (på side 1 og side 8). Basisydelse Budget 2016 estimerer en reduktion på 15 % af mængden af forbrændingsegnet såvel som deponeringsegnet affald håndteret af Reno Djurs i forhold til budget Mængdereduktionen indebærer, enhedsomkostningerne på anlægget i Glved øges. I 2016 idriftsætter Reno Djurs 1. deletape af deponeringsanlæggets etape III. Afskrivningerne vedrørende den andel af det nye anlæg, som ikke er finansieret af opsparet egenkapital, er indregnet i gebyrerne for På baggrund heraf anbefales det øge gebyrer for deponering henholdsvis sortering med 20 kr./ton. Dagrenovion Dagrenovionsordningen budgetterer med lavere omkostninger Det skyldes dels, entreprisereguleringen har vist sig lavere end forventet gennem 2015; dels, omkostningerne til forbrænding reduceres i 2016, hvor alt forbrændingsegnet affald energiudnyttes på Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg. Renovionen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på ca. 14 mio. kr. (2014). I budget 2015 er det estimeret, overdækningen reduceres med 4,1 mio. kr. i 2015; men da indeksreguleringen for indsamling er betydeligt lavere end forventet, må reduktionen forventes blive lavere end budgetteret. Set i lyset af økonomiske usikkerheder i tilknytning til dels et kommende udbud af indsamling af dagrenovion, dels et eventuelt kommende indsamlingskrav i forlængelse af ressourcestregien, anbefales det fastholde renovionens gebyrer uændrede. Genbrugsstioner Det anbefales fastholde gebyrerne uændrede som i 2015.

6 6 Genbrugsstionerne har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning 20,7 mio. kr., af hvilke der er henlagt 15 mio. kr. til den nye genbrugsstion ved Feldballe. Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordningen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på 4 mio. kr. (2014). Med henblik på tilbageføre overdækningen til forbrugerne, der er omftet af ordningen, er de faste årlige gebyrer for tanktømninger reduceret i Af hensyn til en jævn gebyrudvikling foreslås opsparet overskud i ordningen tilbageført over de næste år. Der er derfor budgetteret med et driftsunderskud på ca kr. i Da der vil komme indeksreguleringer i efterfølgende år, vil det årlige driftsunderskud stige ved uændrede gebyrer. På dette grundlag foreslås de årlige gebyrer for ordningen fastholdt som i Tillægsgebyrer foreslås justeret, således de svarer til enhedspriserne opnået ved licition (tillægsgebyrer blev ved en fejl ikke justeret i 2015). forslaget til Reno Djurs budget 2016 godkendes, forslaget til gebyrblad 2016 godkendes, samt gebyrblad for 2016 fremsendes til kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs Kommuner til godkendelse. Et flertal af bestyrelsen følger direktionens indstilling. Jens Meilvang ønsker, taksterne for deponering fastholdes som i 2015.

7 7 Sag nr Udbud af anlæg af deponeringsanlæggets etape III Vedlagte bilag: Bilag 5.1: Oversigt over tilbudspriser Bilag 5.2: Not om formidlingshus Resumé: Resultet af udbuddet af anlæg af 1. deletape af deponeringsanlæggets etape III ligger inden for rammerne af den meddelte bevilling. På bestyrelsesmødet den 10. december 2014 godkendte bestyrelsen et anlægsbudget på 45 mio. kr. (39 mio. kr. tillagt 15 % i uforudsete omkostninger) til etablering af 1. deletape af deponeringsanlæggets etape III (sag nr ). Administrionen blev samtidig bemyndiget til inden for rammerne af det godkendte anlægsbudget indgå kontrakt om anlægsarbejder på grundlag af det afholdte udbud. Forinden havde bestyrelsen på møde den 24. september 2014 besluttet, der som option i udbuddet skulle indgå muligheden for etablering af et møde- og formidlingshus i tilknytning til deponeringsanlæggets tekniske anlæg (sag nr ). Resultet af udbuddet foreligger nu (vedlagt som bilag 5.1). Entreprenøren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud er Arkil A/S med en entreprisesum på 35,964 mio. kr. (ekskl. formidlingshus). Tillægsprisen for et møde- og formidlingshus er 3,325 mio. kr. I overensstemmelse med bestyrelsens bemyndigelse på sidste møde har administrionen indgået kontrakt om anlægsarbejdet (ekskl. formidlingshus) med Arkil. Bestyrelsen anmodes om tage stilling til, om den tilbudte option på etablering af et formidlingshus skal udnyttes. Der foreligger et af administrionen udarbejdet not om møde- og formidlingshuset. bestyrelsen på grundlag af resultet af udbuddet tager stilling til, om optionen om etablering af et møde- og formidlingshus skal udnyttes. Et flertal af bestyrelsen godkender, entreprisesummen suppleres med 3,325 mio. kr. til et formidlingshus. Jens Meilvang mener ikke, det er nødvendigt med yderligere mødelokaler.

8 8 Sag nr Genanvendelse og erhvervsfremme Vedlagte bilag: Bilag 6.1: Not om støttemuligheder Bilag 6.2: Not om Reno Djurs samarbejder med prive genanvendelsesvirksomheder. Resumé: Der foreligger 1) not om ministerielle støttemuligheder samt 2) not om Reno Djurs disponering af genanvendelige merialer på markedet. Bestyrelsen drøftede på møde den 10. december 2014 henvendelse fra Mads Nikolajsen som opfølgning på DUR s initiiv til fremme af genanvendelse. I den forbindelse ønskede bestyrelsen oplysninger om muligheder for ministeriel støtte. Der foreligger not om støttemuligheder. Som det fremgår heraf, er mulighederne for økonomisk støtte fortrinsvis rettet mod udvikling af ny miljøteknologi med henblik på markedsintroduktion. Til belysning af mulighederne for fremme erhvervsaktiviteter inden for genanvendelse har administrionen udarbejdet not, som angiver Reno Djurs nuværende samarbejdsrelioner med prive virksomheder om håndtering af genanvendelige merialer. I den forbindelse kan der i øvrigt henvises til affaldsplanen, der i kapitel 12 indeholder følgende afsnit om offentligt-priv samarbejde: Offentligt-priv samarbejde Affaldsområdet bliver stadigt mere specialiseret, og der stilles stadigt større krav til kvalitet og effektivitet. Selvom affaldsbortskaffelse på væsentlige områder ligger hos kommunerne, er der en lang række prive og delvist prive virksomheder i affaldssektoren. Dette gælder et bredt spekter af specialiserede indsamlingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, udstyrs- og maskinleverandører samt rådgivningsvirksomheder. Generelt gælder det, området er præget af stor konkurrence mellem disse virksomheder. Der er derfor et stort potentiale for indgåelse af samarbejde, der sikrer en optimal kombinion mellem det forsyningsansvar og viden, der ligger hos kommunerne/ Reno Djurs og den vifte af specialiserede ydelser, der i konkurrence tilbydes af prive virksomheder. I den nuværende situion løses en meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, af prive virksomheder. Hvor det er hensigtsmæssigt, vil Reno Djurs forts indgå samarbejde med prive virksomheder om løsning af o gaver. Fordelene herved er, ydelser med en på forhånd veldefineret kvalitet løses til den laveste pris. Samtidig opnås ofte en stor fleksibilitet og uafhængighed af investeringer. Det kan samtidig være hensigtsmæssigt etablere samarbejde med virksomheder, der kan lokaliseres på Reno Djurs arealer i Glved og som kan løse opgaver, der efterspørges af kommunerne. En stor del af de opgaver/ydelser, der udbydes til prive virksomheder, har et omfang, der indebærer, disse skal udbydes efter EU s udbudsdirektiver.

9 9 Reno Djurs muligheder for fremme erhvervsaktiviteter inden for genanvendelse drøftes, herunder, om der er behov for justere Reno Djurs nuværende praksis for offentligt-priv samarbejde. Reno Djurs hidtidige praksis for offentligt-priv samarbejde fastholdes.

10 10 Sag nr Genbrugsstionerne enbrugsstionernes s åbningstider Resumé: Bestyrelsens beslutning om ikke arbejde videre med selvbetjente åbningstider på genbrugsstionerne har været udvalgsbehandlet i de to interessentkommuner. Ved behandling af sagen om selvbetjente åbningstider på genbrugsstionerne (sag nr ) besluttede bestyrelsen på møde den 10. december 2014 fastholde genbrugsstionernes nuværende åbningstider samt ikke arbejde videre med selvbetjente åbningstider. I fortsættelse heraf har Økonomiudvalget i Syddjurs den 19. februar 2015 truffet følgende beslutning: Økonomiudvalget retter henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med en henstilling om, denne revurderer beslutningen om, der ikke skal arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Herunder opfordrer Økonomiudvalget til der etableres en forsøgsordning på en genbrugsstion. Kai Pedersen (A) og Jan Fischer (A) stemmer imod. Norddjurs Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har den 3. marts 2015 truffet følgende beslutning: Miljø- og teknikudvalget drøftede sagen og besluttede anbefale, der skal rettes henvendelse til bestyrelsen for Reno Djurs med henblik på revurdering. Et flertal bestående af Mads Nikolajsen (F), Tom Bytoft (A) og Niels Basballe (A) anbefaler, der arbejdes videre med bemandede, men udvidede åbningstider. Et mindretal bestående af Niels Ole Birk (V) og Jens Meilvang (I) anbefaler, der arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Norddjurs Kommunes Erhvervsudvalg har den 4. marts 2015 truffet følgende beslutning: Erhvervsudvalget anbefaler Reno Djurs bestyrelse i samarbejde med medarbejderne se på mulighederne for udvidet selvbetjent åbningstid i en ny genbrugsstion i Feldballe. Samtidigt ønskes opmærksomhed på, om åbningstiderne på genbrugsstionerne generelt imødekommer virksomheders behov. Norddjurs Kommunes Økonomiudvalg har den 10. marts 2015 truffet følgende beslutning: Tre medlemmer (Jens Meilvang, Benny Hammer og Torben Jensen) indstiller, der arbejdes videre med selvbetjente åbningstider. Mads Nikolajsen indstiller, der arbejdes videre med bemandede, men udvidede åbningstider. Jan Petersen og Hans Fisker tog forbehold. bestyrelsen tager stilling til, om beslutningerne fra de to interessentkommuners udvalg giver anledning til revurdering af bestyrelsens beslutning fra sidste bestyrelsesmøde.

11 11 Som forsøgsordning af 1 års varighed udvides den nuværende abonnementsordning for virksomheders brug af genbrugsstioner til omfte Erhvervsgenbrugsstionen i Glved i tidsrummet mandag-fredag kl

12 12 Sag nr Udbud af indsamling af dagrenovion Vedlagte bilag: Bilag 8: Not Udbud af indsamling af dagrenovion Resumé: Ved Reno Djurs forestående udbud af indsamling af dagrenovion, som skal gennemføres i dette forår, anbefaler administrionen en kort entrepriseperiode Alle Reno Djurs kontrakter om indsamling af dagrenovion udløber ved udgangen af Alle indsamlingsopgaver skal derfor udbydes på ny med virkning fra 1. januar Det er sædvanligt udbyde kontraktperioder på 4-7 år. En sådan periode giver entreprenøren mulighed for en rimelig afskrivningsperiode for (nye) køretøjer, som vil afspejle sig i priserne. Herudover giver sådanne kontraktperioder en vis kontinuitet og minimering af transaktionsomkostninger. I henhold til affaldsplanen skal der i planperioden tages stilling til nye ordninger for husholdningsaffald, eksempelvis yderligere kildesortering og separ husstandsindsamling af organisk affald og emballager. Indholdet og omfanget af eventuelle nye ordninger samt tidsplan for igangsætning er ikke fastlagt. Fra principbeslutning om en eventuel ny ordning til igangsætning skal der påregnes gå i størrelsesordenen 1,5 år. I den konkrete situion for Reno Djurs vil det være uhensigtsmæssigt med en kontraktperiode på 4-7 år, fordi der inden for denne periode eventuelt skal indføres en ny og endnu ukendt ordning. Med en kontraktlængde på 4-7 år vil det derfor være nødvendigt sikre en stor fleksibilitet gennem optioner, herunder en række fiktive enhedspriser. Dette kan godt lade sig gøre udbudsjuridisk og praktisk, men den usikkerhed, der reelt vil blive tale om for tilbudsgiverne vil udmønte sig i en høj risikopræmie og altså højere enhedspriser for indsamling. Det anbefales derfor udbyde en relivt kort entrepriseperiode 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år inden for hvilken der ikke påregnes større ændringer af ordningerne. Den beskrevne udbudsmodel medfører, der tidligst vil kunne indføres en ny ordning med virkning fra 1. januar indsamling af dagrenovion udbydes for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i op til to år, idet entrepriseperioden baseres på den nuværende renovionsordning. Indstillingen fulgtes.

13 13 Sag nr Ændring af reguliver for erhvervsaffald og husholdningsaffald Vedlagte bilag: Bilag 9.1: Reguliv for erhvervsaffald, høringsudgave Bilag 9.2: Reguliv for husholdningsaffald, høringsudgave Resumé: Der foreligger forslag til ændring af reguliver for erhvervsaffald og husholdningsaffald, der før endelig vedtagelse af de to kommunalbestyrelser skal sendes i 4 ugers offentlig høring. Sagen genfremsættes efter bestyrelsens beslutning om udsætte sagen på møde den 24. september Udsættelsen skete som følge af, der forelå uafklarede snitflader til kommunernes jordstyringsreguliver. Disse forhold er afklarede. Kommunernes reguliver for erhvervsaffald og husholdningsaffald foreslås ændret vedrørende følgende: Tømningsordning for olie- og benzinudskilleranlæg I forbindelse med udliciteringen af tømningsordningen for olie- og benzinudskilleranlæg, blev det aftalt med kommunerne, tømningsordningen skulle ændres, således alle udskilleranlæg fremadrettet bundtømmes hvert andet år og toptømmes i mellemliggende år, hvilket giver en besparelse i forhold til tidligere, hvor alle anlæg skulle bundtømmes hvert år. Forslaget til reguliver er konsekvensrettet, så det beskriver ordningen, som den er udbudt. Regulivbestemmelser for jord Det er aftalt med Norddjurs og Syddjurs kommuner, regulivbestemmelser for jord, der er affald, udgår, idet dette nu i overensstemmelse med lovgivningen indgår i selvstændige kommunale jordstyringsreguliver. Redaktionelle justeringer Reguliverne er desuden justeret redaktionelt, bl.a. som følge af udfasningen af sækkestiver. Reguliverne er som hidtil udarbejdet som et fælles reguliv for Norddjurs og Syddjurs kommuner. Efter kommunalbestyrelsernes godkendelse skal reguliverne offentliggøres ved indrapportering til den nionale regulivdabase (NSTAR) for hver af kommunerne. Redaktionelt vil de endelige offentliggjorte reguliver således adskille sig fra nærværende forslag ved kun omfte én kommune (henholdsvis Norddjurs og Syddjurs). forslag til ændrede reguliver for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald sendes til kommunerne med anbefaling, disse sendes i 4 ugers offentlig høring. Indstillingen fulgtes.

14 14 Sag nr Tilsagn fra Miljøstyrelsens Kommunepulje Resumé: Med tilskud fra Miljøstyrelsen deltager Reno Djurs i indeværende år i tre forsøgsprojekter til fremme af genanvendelse af husholdningsaffald. Reno Djurs har som hovedansøger/medansøger har fået tilsagn om tilskud til tre projekter under Miljøstyrelsens Pulje til implementering af regeringens ressourcestregi : Uforløste potentialer på genbrugsstionerne Ansøger og projektleder: Reno Djurs Medansøger: Randers Kommune Tilskud: kr. Øget genanvendelse i bringeordninger Ansøger og projektleder: Reno Djurs Medansøger: Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune Tilskud: kr. Bedre sortering af træ til genanvendelse på genbrugsstioner Ansøger og projektleder: Vestforbrænding Medansøger: Reno Djurs Tilskud: kr. Alle projekter skal gennemføres og afrapporteres i Administrionen vil på mødet orientere nærmere om projekternes formål, indhold og gennemførelse. orienteringen om kommunepuljeprojekterne tages til efterretning. Toges til efterretning.

15 15 Sag nr Til orientering/efterretning Vedlagte bilag: Bilag 11.1: Not med orienterings- og efterretningssager Bilag 11.2: Afgørelse fra Miljøklagenævnet Bilag 11.3: DI til Stsforvaltningen Bilag 11.4: Dansk Affaldsforenings Konference og Årsmøde 2015 Der foreligger not med orienterings- og efterretningssager. Toges til efterretning.

16 16 Sag nr Evt. Intet under dette punkt. Underskrevet: Jens Meilvang Kai Pedersen Kim Lykke Jensen Tom Bytoft Niels Ole Birk Per Dalgaard

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Marina, Grenaa bådklubs mødelokale, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Orientering om den foreløbige plan for køreplanprojekter

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 12.00 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/37 Orientering... 55 02/38

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 34 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Torsdag den 19. februar 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne

Læs mere