Tillæg til procedure for Budget 2011 ( ) Sag: Ø Økonomi Morten Bentsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen"

Transkript

1 Tillæg til procedure for Budget 2011 ( ) Sag: Ø Økonomi Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 ( ) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 22. marts 2010 proceduren for Budget 2011 ( ). Budgetproceduren er vedhæftet i sin oprindelige form. Ifølge den oprindelige budgetprocedure skulle fagudvalgene alene have en orientering om forslag til omstilling, effektivisering og innovation på deres møder i juni og august. Forslagene ville imidlertid først blive offentliggjort efter Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 23. og 24. august På dette tidspunkt ville man have et mere præcist billede af den samlede økonomiske situation. Dermed ville kommunalbestyrelsen have mulighed for at fravælge specifikke forslag til omstilling, effektivisering og innovation og undgå en unødig usikkerhed og bekymring blandt kommunens brugere og borgere. Med vedtagelsen af Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation er det blevet besluttet, at der skal være en større åbenhed omkring budgetproceduren. I forlængelse heraf vil de enkelte forslag til omstilling, effektivisering og innovation blive offentliggjort i forbindelse med fagudvalgenes behandling på udvalgsmøderne i juni og august. Der vil samtidig blive mulighed for at afgive høringssvar. Endelig er der planlagt et borgermøde den 11. august Der er udarbejdet en detaljeret procesplan for strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Af procesplanen fremgår datoerne for fremsendelse af høringssvar mv. Procesplanen supplerer den udarbejdede budgetkalender indeholdt i den oprindelige budgetprocedure. Procedure for Budget 2011 ( ) side 1

2 Procedure for Budget 2011 ( ) Sag: Ø Økonomi Jørgen Dalsgaard Indledning Kommunerne er i disse år underlagt et stort økonomisk pres. Faaborg-Midtfyn Kommune er ingen undtagelse. Det har derfor været nødvendigt at genåbne Budget 2010, ligesom der er behov for at sikre budgettilpasninger i efterfølgende år. Kommunalbestyrelsen afholdt den 9. februar 2010 et temamøde om den kommunale økonomi. På mødet drøftedes kommunens aktuelle økonomiske situation og behovet for en økonomisk strategi for hele byrådsperioden. Den økonomiske strategi skal tage udgangspunkt i nogle overordnede økonomiske måltal for den 4-årige budgetperiode, herunder mål for: Anlægsrammens størrelse Gennemsnitslikviditet og likviditet ultimo året Langfristet gæld En bufferpulje til dækning af uforudsete udgifter Økonomiudvalget behandler de økonomiske målsætninger vedr. anlægsrammen, likviditet og langfristet gæld på sit møde den 22. marts På Kommunalbestyrelsens temamøde den 9. februar 2010 var der et stort ønske om at arbejde videre med udformningen af den økonomiske strategi, hvor Omstilling, Effektivitet og Innovation er nøgleord. Der afholdes derfor den 26. april 2010 et strategiseminar for Kommunalbestyrelsen, hvor den økonomiske strategi fastlægges nærmere. Den videre proces i forhold til budgetlægningen vil i stor udstrækning afhænge af, hvilke økonomiske måltal der tages udgangspunkt i, samt af udformningen af den økonomiske strategi. Nærværende budgetprocedure indeholder en beskrivelse af arbejdet med basisbudgettet samt de vilkår og usikkerhedsfaktorer, som har betydning for budgetlægningen. Dernæst beskrives sammenhængen mellem udvikling og drift, anlægssiden, fagudvalgenes rolle samt graden af åbenhed i budgetlægningsfasen. Afslutningsvis følger en budgetkalender med vigtige datoer og milepæle for budgetlægningen. Budgetproceduren og budgetkalenderen skal ses i sammenhæng med den økonomiske strategi der udarbejdes efter Kommunalbestyrelsens strategiseminar den 26. april. Der vil derfor kunne ske tilpasninger i budgetproces og -kalender. Procedure for Budget 2011 ( ) side 2

3 Eftersyn af basisbudgettet Afvigelser til basisbudgettet kan tilskrives Kommunalbestyrelsens eller udefra kommende beslutninger som har indvirkning på udgiftsniveauet, ændret demografi, rettelser af fejl i tidligere anvendte budgetforudsætninger mv. Fælles for ændringerne gælder, at der skal være tale om væsentlige, ufravigelige og dokumenterbare ændringer. For en nærmere beskrivelse henvises til notat vedr. eftersyn af basisbudgettet på Ændringerne til basisbudgettet listes op og der foretages en nærmere beskrivelse af alle større ændringer. Materialet fremsendes dernæst til Kommunalbestyrelsen forud for budgetseminaret. Formålet er at sikre en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed. På finansieringssiden er der ligeledes en række usikkerheder. Ikke mindst som følge af den aktuelle økonomiske krise og den stigende ledighed. Tilskudsmodellen til beregning af skat og bloktilskud forventes udsendt primo marts. Tilskudsmodellen vil dog først blive revideret i forhold til det nye aftalegrundlag for kommunernes økonomi primo juli. Først fra dette tidspunkt kan der gives et kvalificeret skøn over de kommunale skatter (baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag), generelle tilskud samt den mellemkommunale udligning. Hvis KL revurderer sit skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i august, vil tilskudsmodellen først blive endelig opdateret primo september. På samme måde vil det skønnede skatteprovenu (ved valg af selvbudgettering) afhænge af det estimerede udskrivningsgrundlag. Derudover vil såvel tilskud som skatter afhænge af det forventede indbyggertal, som følges tæt frem til budgettets endelige vedtagelse. Selv mindre udsving i befolkningstallet vil have betydning for den samlede finansiering. Endelig vil der frem til udgangen af september og begyndelsen af oktober være ubekendte faktorer i forhold til låneoptagelse og tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Frigørelse af ressourcer Arbejdet med at frigøre ressourcer vil blive nærmere beskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for omstilling, effektivisering og innovation. P.t. forudsættes det, at strategien vil indeholde følgende områder: Indkøb Sygefravær og trivsel Energibesparende foranstaltninger Strukturtilpasninger Afbureaukratisering og regelforenkling Digitalisering Udbud, konkurrenceudsættelse og udlicitering Arbejdskraftbesparende foranstaltninger Fælleskommunale fællesskaber En gradvis forhøjelse af det samlede effektiviseringsmål over en 4-årig periode forventes at gøre det muligt, at planlægge hovedparten af de nødvendige personalereduktioner via naturlig afgang på de fleste områder. Økonomiudvalget behandler den 12. april fordelingsnøgle for det samlede effektiviseringsmål, med udgangspunkt i de økonomiske måltal som vedtages den 22. marts Procedure for Budget 2011 ( ) side 3

4 For at igangsætte det forarbejde som er nødvendigt, for at kunne arbejde kvalificeret med de enkelte forslag til omstilling, effektivisering og innovation frem til budgetvedtagelsen, vil direktionen udmelde nogle foreløbige og differentierede effektiviseringsmål for de enkelte områder allerede umiddelbart efter godkendelsen af budgetproceduren. Det er endvidere målet, at fremsætte forslag til Budget 2011 der frigør mere end strategien fastlægger, for at give Kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere blandt de fremsatte forslag. På tilsvarende vis kan det blive aktuelt med et større råderum, når der foreligger et endeligt resultat af de indarbejdede ændringer til basisbudgettet. Det forventes, at den økonomiske strategi indeholder en prioritering af hvilke effektiviseringstiltag der skal arbejdes med først i den fire årige periode, og hvilke der tages fat på senere. Herudover forventes strategien også at omfatte beskrivelse af hvorledes opgaven organiseres samt hvordan processen tilrettelægges. Strategien behandles som nævnt ovenfor på kommunalbestyrelsens strategiseminar den 26. april 2010, og forventes herefter behandlet og vedtaget af Økonomiudvalget den 3. maj Afhængig af den endelige udformning af strategien, vil der således kunne ske ændringer i de processer der er påbegyndt. Balanceret tilgang til udvikling og drift Siden Faaborg-Midtfyn Kommunes start har arbejdet med udviklingsstrategien haft en central placering ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den årlige budgetlægning. En række projekter som skulle have været afsluttet i 2008 og 2009 er blevet forsinket bl.a. som følge af manglende ekstern medfinansiering. I 2010 skal der derfor fokuseres på opfølgning og afslutning af igangværende projekter frem for iværksættelse af nye. Denne tilgang giver også god mening i en tid, hvor de løbende driftsudgifter skal reduceres. Der skal med andre ord anlægges en balanceret tilgang til udvikling og drift. På tilsvarende vis vil der kun rent undtagelsesvist blive mulighed for at fremsætte forslag til nye driftsaktiviteter, som ikke finansieres inden for den enkelte aftaleholders egen budgetramme. Eventuelle forslag til ny drift beskrives i en fast skabelon som findes på intranettet under fælles værktøjer og behandles på en temadag for Koncernledelsen primo maj. Som sidste år skal fagchef og udvalg efterfølgende foretage en prioritering af de eventuelt fremsendte driftsønsker på en skala fra 1 til 3. Anlægsbudget Som beskrevet indledningsvis, forventes Økonomiudvalget den at fastlægge hvilken årlig anlægsramme budgetlægningen skal tage udgangspunkt i, samt hvilken foreløbig lånemulighed det forventes at medføre. Der er i budgetoverslagsår 2011, 2012 og 2013 afsat 178 mio. kr., 75 mio. kr. og 85 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Disse tal vil skulle tilrettes i forhold til den fastlagte anlægsramme. Af det samlede anlægsbudget i 2011 er 21,6 mio. kr. afsat til udvendig bygningsvedligeholdelse, maskinanskaffelser, anskaffelser til vintervedligeholdelse, slidlag til veje samt teknologisikring. Der er desuden afsat 3,6 mio. kr. i en pulje til anlæg inden for kvalitetsfondens områder. Øvrige anlægsbevillinger er afsat til konkrete projekter. Anlæg vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse, maskinanskaffelser, vintervedligeholdelse, slidlag samt teknologisikring har tidligere været budgetteret under drift og vil som udgangspunkt ikke indgå i en fornyet prioritering. Det samme gælder bevillingerne til udvidelse af Broskolen, ny daginstitution i Faaborg samt byforskønnelsesmidler til landsbyer. Øvrige anlæg indgår derimod i en ny prioritering. Procedure for Budget 2011 ( ) side 4

5 Nye forslag til anlæg beskrives i en fast skabelon, som findes på intranettet under Fælles værktøjer. Som noget nyt vil de anlægsønsker, hvor den enkelte aftaleholder anviser en delvis medfinansiering, blive fremhævet. På tilsvarende vis vil anlægsinvesteringer i form af energibesparende foranstaltninger blive tillagt særlig stor betydning. Fagudvalgenes rolle På udvalgsmøderne i juni/august får fagudvalgene til opgave, at foretage en prioritering af de fremsatte forslag til ny drift og nye anlæg. Herudover vil fagudvalgene blive orienteret om forslag til omstilling, effektivisering og innovation. Forslag til ny drift og nye anlæg som fremsendes efter tidsfristerne for udarbejdelse af udvalgsdagsordenerne vil ikke komme i betragtning. Mødedatoer og tidsfrister for fremsendelse af forslag til ny drift, nye anlæg samt forslag til omstilling, effektivisering og innovation til brug for udvalgsmøderne er som følger: Udvalg Mødedato Tidsfrist Sundhedsudvalg 15. juni juni 2010 Socialudvalg 16. juni juni 2010 Kultur- og Fritidsudvalg 16. juni juni 2010 Erhvervs- og planlægningsudvalget 17. juni juni 2010 Økonomiudvalg 28. juni juni 2010 Teknik- og Miljøudvalg 29. juni juni 2010 Beskæftigelses- og arb.mrk.udvalget 5. august juni 2010 Børne- og Undervisningsudvalg 11. august juli 2010 Økonomistaben er ansvarlig for udarbejdelse af udvalgsdagsordener. Åbenhed funderet på et solidt grundlag Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker en høj grad af åbenhed omkring budgetlægningsprocessen. Erfaringerne fra tidligere år viser imidlertid, at den afgivne information skal være funderet på et solidt grundlag, så der ikke unødigt skabes et misvisende billede med en række utilsigtede konsekvenser til følge for kommunens borgere og blandt kommunens ansatte. Når der i budgetfasens sidste del viser sig et retvisende billede af den samlede økonomiske situation vil der blive informeret om det konkrete finansieringsbehov og de konkrete forslag til omstilling, effektivisering og innovation. Dette vil ske første gang i umiddelbar forlængelse af det afholdte budgetseminar den 23. og 24. august Dels i form af en pressemeddelelse, dels i form af et efterfølgende pressemøde samt budgetinformation på I september/oktober foregår 1. og 2. behandling af budgettet. Budgetforslaget til 1. behandling sendes i høring, så høringssvar er kommunalbestyrelsen i hænde inden den endelige vedtagelse. Procedure for Budget 2011 ( ) side 5

6 Ligesom sidste år er der udarbejdet en såkaldt positiv-liste over høringsberettigede parter. Listen kan ses på og omfatter bl.a. brugerbestyrelser, ældrerådet samt private organisationer. De enkelte høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside. Medarbejdersiden informeres løbende om den aktuelle budgetsituation på de planlagte møder i Hovedudvalget. Såfremt der mellem 1. og 2. behandlingen indgås en budgetaftale for Budget 2011 ( ) orienteres Hovedudvalg og Lederforum herom på den førstkommende hverdag efter aftalens indgåelse Budgetkalender Herunder er angivet en række vigtige datoer og milepæle for budgetlægningen for Budget 2011 ( ), genåbning af budget 2010 samt budgetopfølgningerne i Genåbning af budget 2010: 1. marts Økonomiudvalget genåbner budget 2010, og udmelder differentiserede sparemål i forhold til de enkelte fag- og stabsområder. Genåbningen vedrører såvel budget 2010 som efterfølgende budgetår, hvor det samlede sparemål på 50 mio. kr. har helårsvirkning. 10. marts 19. marts Fagudvalgene behandler fag- og stabschefernes spareforslag, og kommenterer de enkelte forslag 22. marts Økonomiudvalget behandler spareforslag for administrationen, samt spareforslagene der har været behandlet af fagudvalgene, med de tilhørende kommentarer fra fagudvalgene. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen i f.t. samtlige spareforslag 23. marts Hovedudvalget orienteres om Økonomiudvalgets indstilling i forhold til spareforslagene for genåbning af budget marts Kommunalbestyrelsen behandler Økonomiudvalgets indstillede besparelser for genåbning af budget 2010, og træffer beslutning om besparelserne. Budgetprocedure 2011 ( ) samt kvartalsvise budgetopfølgninger: 18. marts Hovedudvalget drøfter forslag til budgetprocedure for , herunder oplæg til økonomiske måltal. 22. marts Økonomiudvalget behandler oplæg til budgetprocedure, samt: Oplæg til økonomiske måltal for likviditet, langfristet gæld, anlægsramme samt størrelse på buffer til uforudset udgiftspres. Herudover behandles budgetopfølgning pr marts Direktionen udmelder nogle foreløbige og differentierede effektiviseringsmål for de enkelte områder. Procedure for Budget 2011 ( ) side 6

7 24. marts 5. maj Beskrivelse og prissætning af anlægsønsker samt anvisning af forslag til omstilling, effektivisering og innovation for budget april Økonomiudvalget behandler fordelingsnøgle som følge af de besluttede økonomiske måltal samt oplæg til strategiseminaret den 26. april På baggrund af Økonomiudvalgets behandling udmelder Direktionen endelige effektiviseringsmål fordelt på administrative hovedområder. 13. april Kommunalbestyrelsen behandler budgetopfølgning pr april Strategiseminar for Kommunalbestyrelsen, hvor der arbejdes videre med strategi for omstilling effektivisering og innovation - med særlig fokus på strukturtilpasninger. 3. maj Hovedudvalget drøfter oplæg til strategi for omstilling, effektivisering og innovation. 3. maj Økonomiudvalget behandler forslag til strategi for omstilling, effektivisering og innovation for , med baggrund i tema/strategimøderne den 9. februar og den 26. april maj Frist for fremsendelse af decentrale drifts- og anlægsønsker fra aftaleholdere til fagchefer 10. maj Seminar for koncernledelsen: Drøftelse af ønsker til ny drift og nye anlæg samt forslag til omstilling, effektivisering og innovation jf. den vedtagne strategi herfor 1. april 25. juni Eftersyn af basisbudgettet. Primo maj Borgmestermøde: KL s forhandlingskrav over for regeringen vedr. budget 2011 og efterfølgende år 10. maj juni/6. aug. Kvalificering af forslag til omstilling, effektivisering og innovation (tidsfrist: senest 3 arbejdsdage før møder i fagudvalg) Medio juni Forventet økonomiaftale ml. KL og regeringen 28. juni Økonomiudvalget behandler budgetopfølgning pr. 31. maj Ultimo juni Orientering om økonomiaftalen ved KL 15. juni 11. august Prioritering af forslag til nye drifts- og anlægsønsker samt drøftelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation på møder i fagudvalg. Primo juli KL udsender skrivelse om lov- og cirkulæreprogrammet. 2. august Orientering i Økonomiudvalg om den aktuelle budgetmæssige situation. 10. august Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr , herunder eventuelle tillægsbevillingsansøgninger for 2011 og overslagsår. Udsendelse af budgetmateriale til kommunalbestyrelsen forud for budgetseminar. Procedure for Budget 2011 ( ) side 7

8 august Orientering i fagudvalg om den aktuelle budgetmæssige situation (obs. ekstraordinært møde for Teknik- og miljøudvalget). 23. og 24. august Budgetseminar og efterfølgende pressemøde. 24. august Indberetning til KL om forventninger til Budget 2011 (skat, service og anlæg). 27. august Hovedudvalget drøfter den budgetmæssige situation. 30. august Økonomiudvalget holder møde med Hovedudvalget om Budget 2011 Økonomiudvalget indstiller budgetforslag til 1. behandling Udsendelse af høringsmateriale. 2. September Borgmestermøde i KL regi omkring koordinering af kommunernes budgetlægning. 14. september 1. behandling af Budget 2011 ( ). 16. september Frist for indsendelse af høringssvar. 22. september Frist for fremsendelse af ændringsforslag. 23. september KL borgmestermøde, afsluttende budgetforhandlinger. 4. oktober Økonomiudvalget indstiller budgetforslag og eventuelle ændringsforslag til 2. behandling. Økonomiudvalget behandler endvidere budgetopfølgning pr Oktober 2. behandling af Budget 2011 ( ) samt behandling af budgetopfølgning pr Procedure for Budget 2011 ( ) side 8

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING BUDGETPROCES 2015 2018 - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forkortelser anvendt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen... Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Baggrund... 4 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 9 Grundlaget for budgetlægningen... 12 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2013

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 171. Budget 2010-2013 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune 415 172. Kulturstærke børn i Vesthimmerland

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser

Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere