Dansk Sejlunions bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sejlunions bestyrelse"

Transkript

1 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde Dato: Mandag den 15. december 2014 kl Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen, Mads Christensen, Erik Schulz, Ole Ingemann Nielsen, Line Markert (deltog fra budgetgennemgang i punkt 4.1) og Mads Kolte-Olsen (referent) Steen Wintlev, Thomas Jacobsen og Henrik Blakskjær deltog i mødet under ledelsesrapport, budget 2015 og fordelingsnøgle. 1. Godkende dagsorden Hans Natorp gennemgik dagsorden. Orientering fra Ole Ingemann om møde med kredsformænd blev tilføjet til punktet 3.1. Formandens rapport. Bestyrelsen besluttede at godkende mødets dagsorden. 2. Godkende referat Referat af bestyrelsens møde den 20. oktober 2014 var blevet kommenteret og godkendt på bestyrelsens basecamp, justeret og offentliggjort på sejlsport.dk. Bestyrelsen godkendte referat møde den 20. oktober Afrapportering 3.1. Formandens rapport Sekretariatet havde inden mødet, som svar på spørgsmål fra et medlem af bestyrelsen, redegjort på basecamp for principperne og forløbet i Dansk Sejlunions fordeling af midlerne til eliten i På mødet blev der spurgt, hvorvidt budgetmodellen optimerer sejlernes medfinansiering i deres egne projekter. Sekretariatet redegjorde for, at sejlernes medfinansiering tæller med i modellen, og at øget sejler-finansiering vil medføre en øget DS-finansiering i projektet. Der blev givet udtryk for, at Dansk Sejlunion i højere grad bør se budgetsystemet i sin helhed og lade sig udfordre af brugernes perspektiv. Sejlernes medfinansiering og eksterne parter er nødvendige for det samlede projekt. Dansk Sejlunions system skal være optimalt i forhold til disse to finansieringskilder. Derudover er der behov for hjælp til nye sejlere og talenter til udvikling af kompetencer inden for administration og finansiering af kampagner. Sekretariatet redegjorde for, hvordan modellen indeholder incitament til øget medfinansiering fra sejlere, og at man er i dialog med sejlerne om budgettets muligheder og principperne for fordeling. Principper afspejler en balance mellem overordnede sportslige hensyn og hensynet til de enkelte kampagner. Der blev udtrykt undren over timingen i budgetprocessen. Man oplevede, at det var sent, at budgetterne for sejlere i afdelingen blev afklaret. Sekretariatet redegjorde for, at budgettet fra Team 1

2 Danmark var kendt af Dansk Sejlunion den 12. november, hvorefter rammen og mulighederne bliver undersøgt nærmere og forslag til fordeling udarbejdet. Rammen for 2015 var ikke kendt tidligere. Ole Ingemann orienterede om møde i kredsnetværket forud for klubkonferencen. Man ønsker en tættere kontakt til Dansk Sejlunions bestyrelse. Det kunne ske ved at oprette et DS Netværk med fast kontakt til bestyrelse eller ved deltagelse i kredsenes møder. Man ønsker at lave en kredsstander med DS logo. Der var OK til dette. Man vil i kredsnetværket arbejde videre med at styrke relationerne mellem de aktive kredse og udnytte kredsenes potentiale. Bestyrelsen tog formandens afrapportering til efterretning, herunder sekretariatets redegørelse for fordeling af elitebudgettet Ledelsens rapport Mads Kolte-Olsen redegjorde for ledelsens rapport over de opgaver og projekter, som har været prioriteret i 2014 i DS sekretariat. Der blev spurgt til status for projektet om kapsejladslicenser. Bestyrelsen ønsker at prioritere forbundstiltag, der kan gøre det nemmere at arrangere kapsejlads. Bestyrelsen beder projektet om at afslutte sit arbejde med at formulere anbefalinger. Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning Dansk Sejlunions økonomi 4. kvartal 2014 Henrik Blakskjær redegjorde for Dansk Sejlunions økonomi pr. 4. kvartal 2014 og for årsafslutning Det samlede estimat for 2014 forventes at holde. Foreløbigt resultat for 2014 bliver lagt frem til bestyrelsen den 26. januar Revideret årsregnskab bliver lagt frem til godkendelse den 9. marts De sidste oplysninger om udgifter til Sejlsportsligaen (vedligehold, klargøring af både, honorar og kørsel af hjælpere) er kommet frem til Dansk Sejlunion. Det endelige resultat for Sejlsportsligaen vil fremgå af Dansk Sejlunions reviderede regnskab, som bliver offentliggjort den 10. marts Bestyrelsen tog orientering om Dansk Sejlunions økonomi til efterretning. Bestyrelsen udtrykte kritik over, at man først sent på året har det fulde overblik over udgifterne i Sejlsportsligaen, når man ellers har godt greb om økonomien i Dansk Sejlunion. 4. Mødets hovedpunkter 4.1. Budget og prioriteter 2015 Prioriteret mål og indsats 2015 Mads Kolte-Olsen fremlagde forslag til prioriterede mål og indsats Den overordnede målsætning for de næste tre år er, at flere mennesker i DS strategiske målgrupper kender og bruger Dansk Sejlunions ydelser, en positiv udvikling af målgruppers og samarbejdspartneres oplevelse af Dansk 2

3 Sejlunions ydelser og brand, stigning i ekstern finansiering af Dansk Sejlunions aktiviteter og vækst i antal medlemmer i Dansk Sejlunion. Sekretariatet har for hvert hovedområde formuleret prioriteret mål og indsats. Dansk Sejlunions prioriterede mål for 2015 er: Brand for Dansk Sejlunion formuleret. Implementering er på sporet og kører Samarbejdspartnere har investeret mindst 2,5 mio. kr. i DS udover aktuelle budget 2015 Sejlsportsliga og ligastævner udviklet i takt med øget budget og frivillige ressourcer Kapsejlads får værktøj, der kommunikerer muligheder og resultater. Alderstilpasset Trænings Koncept (ATK) er praksis i flere klubbers træning af børn og unge Landshold har skabt grundlag for topplacering OL i Rio 2016 Talentarbejde er udbredt til flere klubber Services til sejlere bliver leveret, og rammebetingelser for sejlsporten er påvirket Velkommen på havnen (projekt) har opnået finansiering og er iværksat. Klubrådgivning er målrettet strategisk ledelse og aktiviteter i sejlklubber. Drøftelse prioriteter Der blev givet udtryk for tilfredshed med, at Dansk Sejlunions indsats bliver fokuseret. soplægget er et godt notat med åben redegørelse for Dansk Sejlunions udfordringer. Oplægget kunne have gavn af større synlighed af indsatsen på Turhandlingsplan. Der er stadig potentiale i SEJLER, og bladet skaber værdi for modtageren. Det er for tidligt at skære ned på antallet af numre. Man opfordrede til at oprette et tur-netværk. Man foreslog at levere kapsejlads-resultater til Ritzau. prioriteter Bestyrelsen besluttede, at oplæg til prioriteret mål og indsats for 2015 er grundlaget for Dansk Sejlunions budget Budget 2015 Henrik Blakskjær redegjorde for rammerne for budget 2015 og fremlagde forslag til budget Henrik Blakskjær redegjorde for de muligheder og de risici, som er knyttet til den økonomiske plan for Det budgetterede resultat for 2015 er et overskud på 175 tkr. uden pulje til Projekt branding og ekstern finansiering. De samlede indtægter udgør 34,5 mio. kr. og de samlede udgifter udgør 34,3 mio. kr. Der er til Projekt branding og ekstern finansiering afsat en pulje med 500 tkr. Pulje skal give mulighed for tilkøb af kompetencer til at øge Dansk Sejlunions eksterne finansiering. Puljen skal i løbet af 3 år betales tilbage af øget indtægt fra eksterne kilder. Puljen vil i første omgang blive finansieret af egenkapitalen via et underskud på driften. Drøftelse budget 2015 Man spurgte til hensættelsen til juniorkølbåd. Hensættelsen er efter aftale med TORM Fonden blevet konverteret til at understøtte udvikling af attraktive miljøer for unge og skabe effekt af sejlsportsligaen i sejlklubberne. Man drøftede pulje til branding-projekt. Værdien af projektet skal komme klubberne til gavn. Det skal være tydeligt, hvem projektet vil skabe værdi for. En pulje på 500 tkr. vil give et underskud på 3

4 375 tkr. Puljen bliver beskrevet som pulje til at skabe fremtidig finansiering for sejlsporten. Der er ikke formuleret indtægtsforventninger til puljen i Man spurgte til forudsætningerne for, at gavegiver-ordning var etableret: 100 personer giver mindst 200 kr. hver i gave til dansk sejlsport. budget Bestyrelsen besluttede at godkende budget 2015 som fremlagt Dansk Sejlunions relation til DIF fordelingsnøgle Mads Kolte-Olsen fremlagde forslag om, at Dansk Sejlunion træder ud af dele af DIF fordelingsnøgle i Dansk Sejlunion har de seneste år iværksat tiltag, som alle har til formål at samle sejlklubberne i arbejdet med igen at gøre sejlsporten attraktiv. Dansk Sejlunion er i forhold til DIF fordelingsnøglen underlagt en økonomisk incitamentsstruktur fordelingsnøglen, som fastholder vores arbejdsmetoder og prioriteringer i et mønster, der ikke er optimal i forhold til DS overordnede mål. Vi vil styrke grundlaget for vores handlinger, og vi har sammen med DIF iværksat en medlemsundersøgelse Havets Motionister. Undersøgelsen vil afdække årsager/forklaringer på fald eller vækst. Medlemsundersøgelsen vil være færdig medio 2015 med en række anbefalinger til tiltag i Dansk Sejlunion Dansk Sejlunion ønsker medio 2015 at være klar til at følge op på medlemsundersøgelsens resultater og anbefalinger. Dansk Sejlunion ønsker frihedsgrader til at allokere sekretariatets til de indsatser, som er nødvendige og effektive i forhold til det overordnede mål. Bestyrelsen besluttede, at Dansk Sejlunion anmoder Danmarks Idrætsforbund om at træde ud af DIF Fordelingsnøglen DS Netværk Hans Natorp fremlagde forslag til vedtægter for Ligaforeningen. Ligaforeningens forretningsudvalg har tilsluttet sig vedtægterne. Hans Natorp fremlagde skitse til vedtægter for DS Netværk for klassebådsorganisationer. Drøftelse Netværkets formål skal være bredt. Det kunne være kapsejlads, klassebådsorganisationens indsats for opsøgende salg og rekruttering, udvikling af klassebådsmiljøet, eller indkøb af nyt grej til klassen. Man drøftede om alle klassebådsorganisationer, som opfylder kriterier, som udgangspunkt er medlemmer, eller om man skulle melde sig ind aktivt. Der var ikke afklaring på dette punkt. Bestyrelsen godkendte vedtægter til Ligaforeningen. Bestyrelsen besluttede i januar at drøfte etablering af DS Netværk med klassebådsorganisationerne. 4

5 4.4. Sammensætning af Appel- og Regeludvalget Hans Natorp fremlagde forslag til sammensætning af Appel- og Regeludvalget. Bestyrelsen besluttede at godkende forslag til sammensætning af Appel- og Regeludvalget: Jan Stage, formand Hans-Kurt Andersen Jacob Mossin Andersen Bjørn Anker-Møller Henrik Dorph-Jensen Paw Hagen Andreas Küchler Torben Precht-Jensen Udpegningen af Appel og Regeludvalget gælder frem til 1. april 2016, hvorefter en ny udpegning følger Frikøb formand Erik Schultz redegjorde for grundlag for frikøb af formanden. Bestyrelsen besluttede at godkende frikøb af formanden for uge 42 uge 48 ( kr.) Bestyrelsen besluttede at forhåndsgodkende frikøb af formanden for uge uge ( kr.) 4.6. Ordensudvalget Ordensudvalget deltog i den sidste time af bestyrelsens møde. Formålet var at gøre status for opfølgning på generalforsamlingens beslutning om Generalforsamlingen pålægger Dansk Sejlunions bestyrelse at gennemføre en dialog med DIF, der skal revidere rammerne for klubbernes selvstyre. Formålet er at sikre medlemsforeningerne størst mulig egenbestemmelse i relation til interne forhold. Med rammer menes bl.a. standardvedtægter, administrative procedurer og rådgivning til medlemsforeninger fra såvel Dansk Sejlunion og DIF. Mads Kolte-Olsen redegjorde for DS opfølgning på generalforsamlingens beslutning. Sekretariatet har med DIF s jurister og direktør drøftet rammerne for sejlklubbers håndtering af eksklusionssager. DIF har som opfølgning på disse drøftelser udarbejdet en særlig vejledning om håndtering af eksklusionssager. Vejledning præciserer både klubben muligheder og forpligtelser, når man indleder en sag om eksklusion af medlem. Sekretariatet har afklaret sin interne sagsgang og beredskab, når klubkonsulenter eller medarbejdere i Brøndby bliver orienteret om sager, der kunne føre til eksklusion. Dansk Sejlunion tilbyder kurser i konflikthåndtering og håndtering af svære sager. DIF Højeste Appelinstans formidler et resume af deres sager, herunder eksklusionsager. Appelinstansens seneste afgørelse var en stadfæstelse af en klubs beslutning om at ekskludere et medlem. Ordensudvalget bør på samme vis offentliggøre deres sager i anonymiseret form og dermed skabe et bedre grundlag for generel læring af konkrete sager. 5

6 Ordensudvalget vil gerne offentliggøre sine kendelser. Det kunne ske på sejlsport.dk Formålet er at give mulighed for læring i en bredere kreds. Den offentliggjorte skal kunne læses af jurister og lægfolk. Ordensudvalget og bestyrelsen er enige i, at det idrætslige appel-system skal bevares. Ordensudvalget vil gerne bidrage til en artikel om idrættens appel-system. Bestyrelsen bad sekretariatet om til næste møde i januar 2015 at udarbejde oplæg til beslutning om opfølgning på sejlklub, som ikke har efterlevet kendelse fra DIF Højeste Appelinstans. 5. Eventuelt Der var ikke noget til eventuelt. 6

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 07-2013 Dato: Mandag den 26. august 2013, kl. 10.00 tirsdag den 27. august kl. 16.00 Sted: Deltagere: Roselina og Ebeltoft Strandhotel Hans Natorp Jens Erik Hansen Erik Schulz

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse MØDEREFERAT Møde: B-møde 6/2012 Dato: Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 15.00 til 21.00 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Hans Natorp (HN) DS formand Jens Erik Hansen (JEH) Næstformand Jan Wojtczak (JW)

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tillæg. Formandens beretning...3. Organisation og udvikling... 11. Landshold og talent... 14. Børn og unge...

Indholdsfortegnelse. Tillæg. Formandens beretning...3. Organisation og udvikling... 11. Landshold og talent... 14. Børn og unge... Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Organisation og udvikling... 11 Landshold og talent... 14 Børn og unge... 18 Tur og friluftsliv... 24 Kapsejlads og liga... 31 Dansk Sejlunions organisation...

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans November 2014 Foto: Per Heegaard Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som klubbåd for at fremme de lokale sportsbådsmiljøer i dansk sejlsport. Med DS Klubfinans får klubberne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Organisation og strategi... 10. Elite og talent... 14. Internationalt arbejde... 18. Ta på tur...

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Organisation og strategi... 10. Elite og talent... 14. Internationalt arbejde... 18. Ta på tur... Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Organisation og strategi... 10 Elite og talent... 14 Internationalt arbejde... 18 Ta på tur... 20 Sejlads for børn og unge... 26 Kapsejlads... 31 Dansk Sejlunions

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite og talent... 14. Ungdom... 19. Internationalt arbejde... 24

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite og talent... 14. Ungdom... 19. Internationalt arbejde... 24 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite og talent... 14 Ungdom... 19 Internationalt arbejde... 24 Kapsejlads i Danmark... 27 Fællesudvalget for handicapsejlads...

Læs mere

KLUBKONFERENCE 2014 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET

KLUBKONFERENCE 2014 FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET FREDAG D. 21. OG LØRDAG D. 22. NOVEMBER PROGRAM AKTIVITET FREDAG 17.00 Ankomst og tjek ind 18.00 Velkomst ved Hans Natorp og Mads Kolte-Olsen 18.15 Medlemsundersøgelse 2014-15 Oplæg ved Kasper Lund Kirkegaard,

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere