Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010"

Transkript

1 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget For Regnskab Forkastet Imod X Budget for 2011 og 2012 Trukket Undlod Andet Forslag til budget 2011 og 2012 Baggrunden for budgetforslaget for 2011 og 2012 er fremskrivninger af det reviderede budget for 2010 med Økonomisk Råds forventninger til pris- og lønudvikling. Hovedbestyrelsen (HB) har med forslaget til repræsentantskabet om budget 2011 og 2012 taget udgangspunkt i, at der er en væsentlig nedgang i antallet af stillingsannoncer i Socialrådgiveren. I 2007 og 2008 var indtægten på annoncer på over 11 mio. kr., og i 2009 faldt den til 9 mio. kr. I budgettet for 2010 er der regnet med en indtægt på 7 mio. kr. Markedet for trykte stillingsannoncer er næsten kollapset - i aviser er stillingsannoncer faldet med % i forhold til 2008 og for fagblade er faldet mellem 40 % og 70 % siden Nedgangen i stillingsannoncer i Socialrådgiveren er således et udtryk for en generel tendens på markedet. Den præcise årsag kan næppe klarlægges, men finanskrise, ringere økonomi i kommunerne og flere elektroniske stillingsopslag er nogle af forklaringerne. Forventninger til udviklingen i salg af annoncer m.v. betød, at et i øvrigt uændret fremskrevet budget for 2011 viste et underskud på ca. 6,5 mio. kr. HB gik derfor allerede i foråret 2010 i gang med at udarbejde et budget for Tidspunktet var valgt således, at eventuelle afskedigelser kunne ske inden sommerferien og dermed have virkning fra begyndelsen af I forbindelse med budgetarbejdet blev der udarbejdet en ny medlemsprognose. Hovedbestyrelsen ønsker, at budgettet for udgifter i praksis balancerer med de forventede indtægter i HB ønsker ikke, at kontingentet skal stige ud over den almindelige prisstigning i samfundet. Hovedbestyrelsen har derfor foretaget en grundigt gennemgang af foreningens udgifts- og indtægtsposter. HB har besluttet at indstille til repræsentantskabet, at der foretages nedennævnte større budgetændringer for 2011 i forhold til budgettet for Det er den samlede Hovedbestyrelses opfattelse, at budgettet for 2011 i praksis er i balance, at budgettet aktivitetsmæssigt er afbalanceret, og at budgettet kun vil betyde mindre ændringer i servicen til medlemmerne. I afsnit 1 er der lagt vægt på at beskrive ændringer, som er væsentlige i størrelse og/eller væsentlig i aktivitetsmæssig betydning for budget Budgettet for 2012 er beskrevet i

2 Side: 2 af 5 afsnit 2. På sidste side i notatet ses det det samlede budget for 2011 og 2012, som HB lægger op til vedtagelse for repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen har endvidere arbejdet med, hvordan midlerne til regionerne skal fordeles mellem regionerne. HB har besluttet følgende fordelingsmodel med virkning fra 2011: Alle regioner får som basistildeling et beløb svarende til at ansætte 6 medarbejdere De resterende midler fordeles således: 50 % af midlerne fordeles efter antal aktive medlemmer i regionen (minus statsansatte og minus selvstændige) 30 % af midlerne fordeles efter antal kommuner i regionen 20 % fordeles ud fra regionens areal Modellen ændrer ikke på den samlede tildeling til regionerne. 1. Budget 2011 Indtægter fra annoncer Der er meget svært at spå om udviklingen i annoncemarkedet. HB har lagt til grund, at annoncemarkedet er dykket, og at der forventes en indtægt på 6 mio. kr. i 2011 og 4,5 mio. kr. i Udviklingen frem til 3. kvartal 2010 har vist, at det er usikkert, om målet på 6 mio. kr. i 2011 vil kunne holdes. Indtægter fra kontingenter Der er udarbejdet en ny medlemsprognose. I prognosen er inddraget antallet af nyuddannede socialrådgivere, antallet af socialrådgivere der forventes at gå på pension, indmeldelses- og udmeldelsesmønster af DS m.v. Der er endvidere set på hvad en forventet effekt af DS' projekt om rekruttering og fastholdelse kan betyde i relation til færre udmeldelser og flere nyindmeldte. HB har på baggrund af prognosen taget udgangspunkt i et stadigt svagt stigende medlemstal. Samlet set forventes medlemstallet at stige med ca. 200 medlemmer fra 2009 til 2011, og der er budgetteret med en merindtægt på 1,3 mio. kr. Aktionsfonden Aktionsfonden er DS' "strejkekasse". Midlerne kan kun bruges til konfliktformål med mindre der tages en anden beslutning på et repræsentantskabsmøde. Indbetaling til Aktionsfonden har til og med 2008 været 10 kr. pr. medlem pr. måned. Indbetalingen steg til 18 kr. pr. medlem pr. måned i Stigningen i kontingent til Aktionsfonden skete uden at det samlede medlemskontingent steg (ud over prisudviklingen) - stigningen har derfor ført til en reduktion i DS' drift. Beslutningen blev taget i en situation med en god økonomi. Hovedbestyrelsen ønsker, at Aktionsfonden skal vokse til en størrelse, som kan finansiere en måneds konflikt for 10 % af medlemmerne. Det er imidlertid HB's opfattelse, at stigningstakten må sættes ned på grund af de faldende indtægter. En enig HB finder derfor, at 14 kr. pr. medlem pr. måned er en passende størrelse for bidrag til Aktionsfonden i 2011 og Målet om at kunne finansiere en måneds konflikt for 10 % af medlemmerne vil med dette udgangspunkt nås omkring 2020, hvor det med 18 kr. pr. medlem ville kunne nås ca. i 2017.

3 Side: 3 af 5 Midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter (AKUT) DS får som følge af TR-reglerne på det kommunale og regionale område midler til at dække udgifter til uddannelse af sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. Midlerne kan kun bruges til disse formål. Ikke forbrugte midler kan overføres fra et år til det næste. DS havde ved udgangen af 2009 akkumuleret ca. 1,4 mio. kr. i AKUT-midler. HB finder på den baggrund, at, at der i hvert af årene 2011 og 2012 kan anvendes ½ mio. kr. af de opsparede AKUTmidler. Faglige og politiske aktiviteter HB lægger i budgettet op til, at de faglige aktiviteter for medlemmerne skal kunne fortsætte i uændret omfang, men med ændrede modeller for bevilling af tilskud. Indtægter og udgifter ved Socialrådgiverdage skal ved planlægningen gennemgås nøje, og deltagerbetalingen sættes op med godt 300 kr. ud over de løbende prisstigninger (prisen var i kr. pr. person i dobbeltværelse). Besparelsen har virkning fra 2012, hvor de næste Socialrådgiverdage blive holdt. Tilskud til faggrupper og landsklubber bibeholdes på det niveau, som grupperne bruger, hvilket i flere år har været mindre, end de har fået tildelt. Det medfører en budgetmæssig besparelse på kr. på denne post. HB finder arbejdet med etik vigtigt og har i 2010 arbejdet med bl.a. professionsetik. HB har vurderet, at det nuværende Etisk Råd ikke tilfredsstiller foreningens behov for at sætte etik på dagsordenen, og finder derfor, at rådet nedlægges. Hovedbestyrelsen har i de senere år haft midler, som er anvendt til strategiske projekter - løn til udførelse (primært i sekretariatet), seminaromkostninger, konsulentbistand, kampagnemateriale m.v. Projekt om rekruttering og fastholdelse er eksempler på sådanne projekter. HB har besluttet at nedlægge denne pulje fra Det betyder, at der ikke i budgettet er sat penge af til udvikling. Midler til udvikling i den kommende repræsentantskabsperiode skal derfor findes ved omprioriteringer. Kommunikation HB finder det vigtigt at synliggøre og formidle forskning på det sociale område, og HB har derfor grundigt drøftet tidsskriftet "Uden for Nummer". HB har besluttet, at tidsskriftet nedlægges, hvorved der fås en besparelse på knapt kr. I stedet skal forskningsresultater i et vist omfang formidles på hjemmeside og i bladet "Socialrådgiveren". Budgetforslaget indeholder en besparelse på yderligere kr. på kommunikationsaktiviteter. Reduktion i arbejdsindsats på specifikke områder HB har gennemgået arbejdsopgaverne i sekretariat og regioner og har besluttet timebesparelser på socialpolitik, uddannelse, arbejdsmiljø, kørsel for regionskonsulenter, intern mødevirksomhed og ledelse i alt ca. 1 årsværk i sekretariatet og 1 årsværk i regionerne samlet. Internationalt arbejde DS har i 2010 budgetteret med udgifter for kr. til internationale aktiviteter, som inkluderer medlemskab af europæiske og nordiske socialrådgiverorganisationer, internationale møder og bidrag til international solidaritet.

4 Side: 4 af 5 På repræsentantskabsmødet i 2008 blev det besluttet at hæve kontingentet til international solidaritet fra 1 kr. pr. medlem pr. måned til 2 kr. Midlerne er øremærkede til international solidaritet. Forbruget til international solidaritet har gennem flere år været mindre end den øremærkede indtægt, da det ikke har været muligt at igangsætte tilstrækkelig mange projekter på området. Da de midler, der er tilovers, ikke kan anvendes til andre formål, var der ved udgangen af 2009 en samlet formue på ca. ½ mio. kr. i uforbrugte solidaritetsmidler. En enig HB finder på den baggrund, at der samlet set i 2011 skal reduceres med kr. på det internationale område om året. En del af denne reduktion sker ved, at kontingentet til international solidaritet fremover skal være 1 kr. pr. medlem pr. måned. Såfremt midlerne ikke bruges, kan HB beslutte at overføre dem til andre formål. Øgede udgifter HB har besluttet, at medlemmerne skal have et ensartet tilbud om socialrådgiverbistand. Der er i budgettet for 2011 afsat kr. til dette. Dette er en mindre merudgift i forhold til Budget 2012 Budgettet for 2012 er en fremskrivning af budgettet for 2011 med Økonomisk Råds forventninger til udviklingen i priser og lønninger. Herudover er der indregnet et stadigt fald i annonceindtægter. Den forventede indtægt er sat til 4,5 mio. kr. Indtægten følges nøje, da markedet som nævnt er stærkt uforudsigeligt. Der er regnet med et svagt stigende medlemstal ift den omtalte medlemsprognose. 3. Oversigt over budget 2011 og 2012 Det samlede budgetforslag for 2011 og 2012 ses på næste side. Det bemærkes, at der i 2009 blev afholdt Socialrådgiverdage, hvilket først sker igen i 2011, og at der holdes repræsentantskabsmøde i 2010, og igen i 2012.

5 Side: 5 af 5 Budget Budget Budget Realiseret HB Oversigt revideret budget INDTÆGTER Kontingentindtægter incl. Aktionsfonden Kommunikationsindtægter Indtægter til TR-aktivitet Øvrige indtægter INDTÆGTER i alt DRIFTSUDGIFTER Den politiske organisation Forretningsudvalg løn/pension Hovedbestyrelsen/Repræsentantskab Forretningsudvalg Internationale aktiviteter Den politiske organisation Kontingenter til andre organisationer Faglige aktiviteter Faglige aktiviteter / arrangementer Faggruppeaktiviteter Kontingent finansierede TR aktiviteter Faglige aktiviteter Medlemsydelser Drift af DS sekretariatet Blad, hjemmeside, presse Øvrig drift af sekretariatet Ejendom drift/leje Afskrivning (incl.leasing) Samlet driftsudgifter DS Centralt Regioner (incl øvrige indtægter) : Region Nord Region Syd Region ØST Regionale tilskud/udgifter i alt Aktionsfonden DRIFTSUDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER Finanselle indtægter & udgifter Renteindtægter Renteudgifter incl. leasingrenter Ekstraordinære poster / Netto Told & Skat KONCERNRESULTAT Disponeret/Henlagt regionernes egenkaital Disponeret Aktionsfonden RESULTAT efter disp. til Aktionsfond

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region SYD

Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region SYD Internt regnskab for Dansk Socialrådgiverforening Region SYD 2010 Version 7. udarbejdet af KA den 23. marts 2011 med Region Syds ledelsesberetning tilføjet den 30.marts 2011 Indholdsfortegnelse Side Regionens

Læs mere

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012

Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 Budget 2013 Lægeforeningen Læge- og repræsentantskabsmødet april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1. Lægeforeningens formål afspejles i økonomien 3 1.2. Budgettets forudsætninger 3 2. Hoved

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Forelæggelse af regnskab

Forelæggelse af regnskab Dagsordenens punkt 7 Forelæggelse af regnskab Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2010 og 2011 Hovedbestyrelsen har godkendt Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2010 og 2011 samt Solidaritetsfondens

Læs mere

Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark

Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark Fra Hovedbestyrelsens møde med foreninger om krisen i KFUM og KFUK i Danmark Dette dokument indeholder et referat af den orientering, som formand, kasserer og generalsekretær gav på Hovedbestyrelsens møde

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Budget 2016

LÆGEFORENINGEN. Budget 2016 LÆGEFORENINGEN Budget 2016 Lægemøde 2015 0. Indledning Lægeforeningen anvender en formålsorientering af økonomistyringen. Fordelen er, at det sikrer en større målretning af økonomien i forhold til de formål,

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er:

Budget. Skolebestyrelsen Hæfte 3. Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: Publikation: Budget - Skolebestyrelsen Hæfte 3 Skolebestyrelsen Hæfte 3 Budget Tredie hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2. Tilsyn 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12

NOTAT Økonomisk Afdeling. Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Budget 2011 NOTAT Skoler Økonomisk Afdeling Bilag 8 Økonomiske udfordringer for skolerne fra skoleåret 2011/12 Kommunens økonomi har de seneste år været under pres. Det har også påvirket skolernes økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere