VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune."

Transkript

1 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende og fremtidige fælles interesser og fælles forpligtelser. Det er endvidere foreningens formål at varetage drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fælles etableringer af hvilken art nævnes kan: torve, grønne områder, m.m. Foreningen skal endvidere opmærksomt følge udviklingen i de tilgrænsende områder, og om muligt gøre foreningens eventuelle ønsker og indflydelse gældende. 3. Foreningen oprettes i henhold til lokalplan nr for Silkeborg Kommune. 4. Med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer er grundejerforeningen berettiget til at træffe bestemmelser om, hvorledes torve og fællesarealerne skal udnyttes. Ethvert medlem er pligtig til at efterkomme en sådan bestemmelse, også selv om den kræver økonomisk tilskud fra den enkelte. Der kan ekstraordinært 1 gang årligt opkræves af grundejerne max. 1 års kontingent. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om torve og fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme, uden særskilt godkendelse af grundejerne. Foreningen kan lovligt stiftes, uanset hvor mange der møder til den stiftende generalforsamling. Grundejerforeningen kan kun ophæves med samtykke fra Silkeborg Kommune. Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement. 5. Medlemmer af grundejerforeningen er de til enhver tid tinglyste ejere at matr. nr. på Aabenraavej, samt dele af Thorsvej: matr. nr. 1da, 1db, 1dc, 1dd, 1de, 1cø

2 Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde udenfor området kan optages som medlemmer af foreningen. Thorsvej nr. 1 og 2 kan tilbydes medlemskab af grundejerforeningen, såfremt de ønsker det. 6. Kontingentet betales forud og fastsættes på en stiftende generalforsamling og derefter på den ordinære generalforsamling for at år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed. Det samlede kontingent betales med lige store beløb af de enkelte grundejere for hver ejendom, uanset ejendommens størrelse og uanset om ejendommen støder op til fælles sti eller fælles arealer. Med mindre generalforsamlingen måtte beslutte en anden opkrævningsmåde betales kontingentet pr. giro til foreningens kassere en gang årligt. Første gang 1. juli 1999, derefter 1. februar. 7. For grundejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens medlemmer i almindelighed alene indbyrdes for hver sin del overfor grundejerforeningen, således at grundejerforeningens kreditorer ikke kan rette krav mod de enkelte medlemmer. I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforeningen, og det tidligere medlem kan ikke i anledning af sin udtræden af foreningen rejse noget krav om udbetaling af noget beløb i forbindelse med sin udtræden af foreningen. Refusionsopgørelse mellem sælger og køber af forudbetalt kontingent er grundejerforeningen uvedkommende. Medlemmets andel i grundejerforeningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for individuel eller universel retsforfølgning. 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i foreningens anliggender indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser.

3 9. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved almindeligt brev med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel. 10. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og der skal på generalforsamlingen alene træffes afgørelse om spørgsmål, som er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden. 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelse måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom overfor foreningens bestyrelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter, at sådan begæring er fremkommet på den i foranstående bestemmelse anførte måde. Begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal angive, hvilke emner der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. 12. På den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab med tilhørende revisionsberetning for det forløbne år til godkendelse og decharge. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 6. Forslag fra medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter (2).

4 9. Valg af revisor. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen, således at forslagene er bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 13. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog ikke punkter som kræver 2/3 stemmeflerhed som anført i nærværende vedtægter, idet hvert medlem har én stemme for hver matrikel, vedkommende er ejer af. Stemmeberettigede er alle medlemmer som har indbetalt kontingent inden generalforsamlingen. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, nå mindst 3 medlemmer kræver det. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og deltager i afstemningen, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret halvdelen af medlemmerne, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor stor en del af medlemmerne, der er til stede. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse. Enhver ændring af vedtægterne skal for at være gyldig, godkendes af Silkeborg Kommune. 14. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og et kort referat af de behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

5 15. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte træffes af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil en endelig restafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelserne opfyldes. 16. Foreningen ledes af en bestyrelser bestående af en formand, en kasserer og tre medlemmer, suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog vælges første gang formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 17. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og drager omsorg for, at beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol. Protokollen skal ved hvert bestyrelsesmøde underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i nødvendigt omfang at engagere lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af torve og fællesarealer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dokumenterede udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet kan godtgøres. Generalforsamlingen og/eller bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 18. Bestyrelsen optræder på foreningens vegne i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med lovgivningen og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

6 19. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt bestyrelsen på grund af udtræden af foreningen, dødsfald, umyndiggørelse, konkursbehandling eller lignende kommer til at bestå af mindre end 3 medlemmer skal bestyrelsen inden 4 uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 20. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte udgifter. Attestation til udbetaling skal foreligge skriftligt af 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren er ansvarlig for førelsen af en af bestyrelsen godkendt kassebog samt førelse af medlemsfortegnelse. Kassereren er ansvarlig for, at kassebeholdningen til enhver tid indestår på konto i bank eller sparekasse. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr ,00. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 21. Opløsning af grundejerforeningen og ændring af vedtægterne vil kun kunne finde sted med Silkeborg Kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens nettoformue ligeligt mellem grundejerne. 22. Disse vedtægter er lovligt vedtaget på en den 20. maj 1999 afholdt stiftende generalforsamling og træder i kraft ved Silkeborg Kommunes godkendelse af vedtægterne.

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere