LOVE og VEDTÆGTER Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB"

Transkript

1 LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4 PRÆSIDIUM... 4 KONTINGENT... 5 GENERALFORSAMLING... 5 PRÆSIDIEVALG... 5 TEGNING... 7 HÆFTELSE... 7 LOVÆNDRINGER... 7 VEDTÆGTER... 7 KLUBBENS OPHÆVELSE... 7 IKRAFTRÆDEN... 7 VEDTÆGTER... 9 LEDERNES OPGAVER... 9 Præsidenten... 9 Vicepræsidenten... 9 Vice-vicepræsidenten... 9 Sekretær... 9 Skatmesteren Toastmaster Revisor REGNSKAB Klubkassen Bevillingskassen Aktivitetskassen KLUBMØDER UDVALG SÆRLIGE OPGAVER KORNMOD REALSKOLE SPEJDERHUSENSE I SILKEBORG KLUBDELEGATER

3 1. NAVN OG MOTTO: Klubbens navn er: " Silkeborg Y's Men's Club". Klubben er anerkendt (chartret) under The International Association of Y's Men's Clubs den 4. april 1959 og tilsluttet Region Danmark. Klubbens medlemmer kaldes: "Y's Men". Bevægelsens og klubbens motto er: " At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret". 2. FORMÅL OG OPGAVER: Den internationale bevægelses formålsparagraf lyder: The International Association of Y's Men's Clubs er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu Kristi lære, og som i fælles loyalitet over for KFUM og KFUK stræber efter gennem aktiv tjeneste at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden. Klubben søger i overensstemmelse med Region Danmarks love at fremme bevægelsens formål ved: a) at fungere som tjenesteklub for KFUM og KFUK i Danmark og andet kristent organisationsarbejde, b) at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde, c) at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen, d) at holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender, e) at dyrke godt kammeratskab, f) at støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen, 3

4 3. MEDLEMSKAB. 1) Som medlem kan optages enhver, som vil arbejde for bevægelsens formål i overensstemmelse med klubbens formål. 2) Et medlem, der af personlige grunde ikke mener at kunne følge klubarbejdet i en periode, kan være hvilende medlem. 3) Klubben bør tilstræbe, at der sker en passende tilgang af nye medlemmer, således at der altid findes et tilstrækkeligt antal til løsning af klubbens opgaver. Klubbens medlemsmæssige sammensætning bør så vidt muligt have en rimelig erhvervsmæssig og aldersmæssig spredning. 4) Ethvert medlem kan foreslå nye kandidater. Forslag meddeles til formanden for medlemsudvalget, der introducerer forslagene på et klubmøde. Den/de nye kandidat/er med evt. ægtefælle inviteres som klubbens gæst/er, medmindre der over for præsidenten gøres begrundet indsigelse. 5) I gæsteperioden påhviler det præsidenten at drage omsorg for, at den pågældende orienteres om klubbens grundlag, formål og aktiviteter, og der udleveres et eksemplar af klubbens love og vedtægter. Når gæsten efter en passende periode overfor præsidenten erklærer at kunne anerkende disse og gå aktivt ind for dem, træffes aftale om optagelse som medlem. 6) Medlemsoptagelse finder sted på et klubmøde efter retningslinjer, som fastsættes af præsidiet. I forbindelse med optagelsen får det nye medlem overrakt organisationens emblem, som tilhører klubben, og som derfor skal tilbageleveres ved ophør af medlemskabet. 7) Generalforsamlingen kan efter indstilling fra præsidiet beslutte, at et mangeårigt medlem udnævnes til æresmedlem 8) Såfremt et medlem fra en anden Y s Men s Club flytter til byen, kan dette medlem automatisk optages som medlem af Silkeborg Y s Men s Club. 4. OPHØR AF MEDLEMSKAB: 1) Udmeldelse skal ske skriftligt til præsidenten. 2) Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab som beskrevet i 3, stk. 1, eller er i kontingentrestance udover tre måneder, kan vedkommende udelukkes af klubben efter beslutning af præsidiet. 3) Forinden udelukkelse besluttes, skal præsidenten dog tage en samtale med det pågældende medlem. Såfremt vedkommende kan give en fyldestgørende forklaring, eller inden en rimelig frist bringer sit økonomiske mellemværende med klubben i orden bør udelukkelse normalt ikke ske. 5. PRÆSIDIUM: 1) Klubben ledes af et præsidium på fem medlemmer: a) Præsident 4

5 b) Vicepræsident c) 2. Vicepræsident d) Sekretær e) Skatmester 2) Hvert år vælges en 2. Vicepræsident, der normalt bliver Vicepræsident i år 2 og præsident i år 3. Præsidiets øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges sekretær og i ulige år vælges skatmester. 3) Præsidiet skal drage omsorg for, a) at klubbens beslutninger bringes til udførelse, b) at klubbens forpligtelser over for Y's Men International opfyldes. c) at lovene overholdes. 4) Præsidiet er beslutningsdygtigt, når tre af dets medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende. 5) Afgørelser af væsentlig betydning for klubben eller dens medlemmer bør dog først træffes, efter at medlemmerne har haft lejlighed til at ytre sig på et klubmøde. 6) Præsidiet nedsætter de nødvendige udvalg og fordeler andre opgaver blandt klubbens medlemmer. 7) Præsidiet kan meddele fuldmagt. Fuldmagt kan dog kun gives til medlemmer af klubben og ikke vedrørende køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, jfr. 8, stk. 1, andet punktum. Fuldmagt bør normalt kun gives til en særlig afgrænset opgave. 6. KONTINGENT: 1) Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Betalingen sker i et antal terminer i henhold til vedtægterne. Udover betalingen af det vedtagne kontingent har medlemmerne ingen økonomiske forpligtelser overfor klubben. 2) Nye medlemmer betaler kontingent fra den første i den efter optagelsen følgende måned. 3) Æresmedlemmer er kontingentfrie. Et evt. regionskontingentet betales af klubben. 4) Hvilende medlemmer, jfr. 3 stk. 2, betaler et nedsat kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, dog er klubben ansvarlig for, at regionskontingentet bliver betalt. 5

6 7. GENERALFORSAMLING OG PRÆSIDIEVALG: 1) Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. 3) Senest fire uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle klubbens medlemmer en forhåndsmeddelelse om tidspunkt og mødested for generalforsamlingen. Forhåndsmeddelelsen kan evt. medtages i klubbens sæsonprogram. Motiverede forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være præsidenten i hænde senest 3uger før generalforsamlingen. 4) Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes efter beslutning af præsidiet eller efter skriftlig begæring fra en tredjedel af klubbens medlemmer. Begæringen skal være ledsaget af forslag til dagsorden. Præsidenten skal, inden 14 dage efter modtagelsen af denne, udsende indkaldelse med angivelse af dagsorden. 5) Endelig indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt ved brev eller mail til hvert medlem med mindst otte dages varsel. Indkaldelsen skal bilægges dagsorden samt eventuelle forslag til vedtagelse. Endvidere skal klubbens reviderede regnskab samt præsidiets forslag til budget vedlægges. 6) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent. b) Præsidiets beretning. c) Udvalgenes beretninger. d) Skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab for klubkassen. e) Kassereren for aktivitetskassen fremlægger revideret regnskab. f) Beslutning om anvendelse af aktivitetskassens overskud. g) Budgetter for det kommende klubår og fastsættelse af kontingenter. h) Indkomne forslag. i) Eventuelt. 7) Inden den 15. februar foretages der følgende valg: a) Præsidiemedlemmer, jfr. 5. stk. 2 b) Revisor og revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted. c) En repræsentant til Kornmods bestyrelse, jfr. vedt. 6, stk. 1. Valget gælder for 3 år fra 1. april. Genvalg kan finde sted. d) I lige år vælges kasserer for aktivitetskassen. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted e) I lige år vælges en repræsentant til Spejderhusene i Silkeborg. Valget gælder for 2 år fra 1. januar. Genvalg kan finde sted. Dog maksimalt 3 gange, jfr. vedt. 7, stk. 2. Valgene sker på et klubmøde, hvortil der indkaldes i klubbens sæsonprogram. 8) Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nye præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli. 6

7 9) Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april, og den nyvalgte skatmester overtager regnskabet den 1. maj. Tilsvarende gælder for aktivitetskassen. 10) Vedtagelse på en generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog 9 og 11. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 11) Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot ét medlem begærer det. 12) På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. 13) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8. TEGNING OG HÆFTELSE: 1) Klubben tegnes af præsidenten eller to medlemmer af præsidiet. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af det samlede præsidium. 2) For de af klubben indgåede aftaler hæfter klubben med sin formue, medens de enkelte medlemmer ikke på nogen måde hæfter personligt. 9. LOVÆNDRINGER: 1) Til ændring af lovene kræves, at forslag herom er optaget på dagsordenen for en behørigt indvarslet generalforsamling og dér vedtages af to tredjedele af de fremmødte. 2) Vedtagne ændringer har dog først gyldighed, når de er godkendt af regionen. 10. VEDTÆGTER: 1) I tilslutning til disse love skal der udfærdiges vedtægter med nærmere bestemmelse om ledernes opgaver, udvalg m.v. 2) Vedtægterne kan vedtages og ændres med almindelig stemmeflerhed på en generalforsamling. 3) Ændringsforslag skal forelægges klubbens medlemmer skriftligt (ved brev eller mail) senest 14 dage før generalforsamlingen. 11. KLUBBENS OPHÆVELSE: 1) Klubben kan ophæves, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen for en lovligt indvarslet generalforsamling og dér vedtages af to tredjedele af klubbens medlemmer. 2) Såfremt betingelserne for international godkendelse bortfalder, ophæves klubben automatisk. 3) Ved ophævelse skal klubben aflevere chartret til "The International Association of Y's Men's Clubs", afstå fra at benytte navnet "Y's Men's Club", eller andre betegnelser, som kan minde herom, samt afstå fra at benytte bevægelsens 7

8 emblemer og kendetegn. 4) Ved ophævelse af klubben skal klubbens formue tilfalde det kristne ungdomsarbejde i Silkeborg Kommune efter nærmere bestemmelse af generalforsamlingen. 12. IKRAFTTRÆDEN: Disse love træder i kraft, når de er godkendt af regionen. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den Præsident: Dirigent: (Sven Erik Simmelsgaard) (Hans Erik Christiansen) 8

9 9

10 10

11 1. LEDERNES OPGAVER: 1. Præsidenten a) har den overordnede ledelse af klubbens arbejde og holder klubben og især de øvrige præsidiemedlemmer orienteret om tiltag i region og distrikt, b) holder kontakt med udvalgsformændene og påser, at udvalgsarbejdet fungerer tilfredsstillende, c) følger det enkelte medlem og søger med størst mulig takt at hjælpe medlemmer, som har problemer, d) indkalder til præsidiemøder efter behov dog mindst hver anden måned, e) udarbejder dagsorden for og leder præsidiemøderne, f) deltager i distriktsrådsmøderne og g) repræsenterer klubben udadtil. 2. Vicepræsidenten a) overtager præsidentens opgaver i dennes fravær, b) følger med i præsidentens arbejde og forbereder sig til at kunne overtage dennes post det følgende klubår, c) deltager i arbejdet i programudvalget, normalt som formand Vicepræsidenten d) indtræder i præsidiet med henblik på senere indtræden som vicepræsident og præsident e) deltager aktivt i præsidiets opgaver og beslutninger f) deltager som medlem af programudvalget. 4. Sekretæren a) skriver beslutningsreferat fra alle møder, hvor præsidiet deltager, b) sender referat fra klubmøder til alle medlemmer, 11

12 c) registrerer og besvarer indgående korrespondance, d) fører udgående korrespondance efter aftale med præsidenten, e) modtager medlemmernes afbud til klubmøder og orienterer mødestedet om antal registrerer mødedeltagelse, f) registrerer mødedeltagelse g) sender toastmasterplan til toastmasteren i god tid før næste klubmøde, h) fører medlemskartotek med medlemmernes personlige data, samt hverv indenfor Y s-dom, i) sender ved et medlems fraflytning en meddelelse til præsidenten i den klub, der ligger nærmest ved medlemmets nye adresse, j) sender ved et medlems fraflytning en meddelelse til præsidenten i den klub, der ligger nærmest ved medlemmets nye adresse. k) sørger for at rapportere adresseændringer til regionen hurtigst muligt efter ændringerne, l) udsender omdelt materiale til fraværende medlemmer, herunder æresmedlemmer, m) indsender klubrapporter, medlemsfortegnelser mv. til distrikt og region til de fastsatte tider. 5. Skatmesteren a) udarbejder sammen med det øvrige præsidium budget for klubåret, b) fører regnskab for klubkassen, c) opkræver kontingenter, d) sørger for rettidig betaling af udgifter, e) sørger for at klubbens kontante midler er anbragt i pengeinstitut, f) udarbejder klubbens regnskaber og årsrapport, g) er til rådighed for klubbens revisor i forbindelse med revision af klubbens regnskab, h) sørger for at grisen rundsendes på hvert interne møde, 6: Aftenens toastmaster a) modtager før mødets begyndelse fra sekretæren en toastmasterplan, b) leder mødet som beskrevet i toastmasterplanen, c) modtager aftenens taler og byder velkommen på klubbens vegne, d) sørger for at start- og sluttidspunkt overholdes, e) hilser af med aftenens taler og overrækker klubbens hilsen, f) sørger for, at skatmesteren afregner befordringsgodtgørelse og evt. honorar med taleren, 12

13 g) tilbageleverer den udfyldte toastmasterplan til sekretæren. 7: Revisor a) gennemgår og påtegner de i 2 nævnte regnskaber, b) foretager kasseeftersyn, c) udfører, hvad der i øvrigt henregnes under en revisors arbejde. 2. REGNSKAB: 1) Regnskabsåret er fra 1. maj til 30. april. 2) Klubben fører to adskilte regnskaber: a) Klubkassen opdelt i klubregnskab og bevillingsregnskab: i) Klubregnskab a) Omfatter alle indtægter og udgifter vedrørende klubbens daglige drift som f. eks. kontingenter, fortæring ved møder honorar til taler, deltagelse i konferencer, porto og lign. ii) Bevillingsregnskab a) Omfatter alle indtægter, der stammer fra midler, som er indsamlet til velgørende formål. Desuden andre indtægter efter beslutning af generalforsamlingen. (F.eks. overskud fra aktivitetskassen). b) Udbetalinger kan kun ske til formål, som er i overensstemmelse med klubbens formål. c) På den årlige generalforsamling vedtages et budget for udbetalinger i det kommende år. Udover de i forvejen kendte udgifter, skal der budgetteres med et beløb til ikke forudsete ansøgninger om tilskud. Af dette beløb er præsidiet bemyndiget til at bevilge tilskud på indtil 2000 kr. pr. sag. Såfremt der i årets løb opstår behov for større udbetalinger end de ovenfor nævnte, skal sagen forelægges og vedtages på et klubmøde. b) Aktivitetskassen: Heri indgår alle indtægter og udgifter, der vedrører klubbens kommercielle virksomhed. Generalforsamlingen beslutter hvert år, hvordan overskuddet skal fordeles. 3) Regnskab for klubkassen føres af klubbens skatmester. Regnskab for aktivitetskassen føres af en kasserer, der vælges på et klubmøde inden den 15. februar, jf. lovenes 7, stk. 7. 4) Kontingent. Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent betales forud i 4 lige store rater med forfald den 20.6, 20.9., og ) Grisen. Rundsendes ved hvert internt møde, hvor der annonceres kommende fødselsdage, og det forventes at hvert enkelt medlem lægger et beløb (f. eks 5 kr.) i grisen" pr. holdt fødselsdag. Beløbet, der indkommer, bruges til blomster eller gave i 13

14 forbindelse med runde fødselsdage, jubilæer og lignende. 3. KLUBMØDER: 1) Ordinære klubmøder afholdes normalt 2. og 4. tirsdag i månederne august - juni kl. 18:00, hhv. kl. 19:30 i Medborgerhuset, Silkeborg. Det bør tilstræbes at undgå møder i efterårsferien, vinterferien og uge 44. 2) Præsidenten kan indkalde til særlige møder efter behov 4 UDVALG: 1) Efter valget (iht. lovenes 7 stk. 7) nedsættes de for klubben nødvendige udvalg, ligesom medlemmer til eksterne udvalg udpeges. 2) Der udarbejdes Arbejdsbeskrivelse for udvalgsarbejdet, som indeholder beskrivelse af udvalgenes arbejdsområder og kompetencer. 3) Listerne over udvalgsmedlemmer skal ligge klar senest ved sæsonafslutningen. 4) De i pkt. 1, 2 og 3 nævnte opgaver påhviler vicepræsidenten i samarbejde med det kommende præsidium. 5) For hvert udvalg foreligger en udvalgsmappe, der indeholder arbejdsbeskrivelse for udvalgsarbejdet, klubbens love og vedtægter, samt kopier af mødereferater og korrespondance, der vedrører det pågældende udvalg. 6) Udvalgsmappen overdrages til det nye udvalg senest på generalforsamlingen, så de nye formænd ved læsning af sidste års referater kan sikre kontinuiteten 7) Præsidiet skal sørge for, at alle medlemmer har mulighed for at deltage i udvalgsarbejdet, og at nye medlemmer snarest (evt. allerede i gæstetiden) placeres i et udvalg 8) Udvalgene tiltræder den 1. juli, men kan påbegynde forberedelserne umiddelbart efter nedsættelsen. Man kan normalt kun sidde i samme udvalg 3 på hinanden følgende år. 9) Præsidenten har adgang til alle udvalgsmøder, og skal derfor underrettes om disse. 5. SÆRLIGE OPGAVER: 1) Præsidiet kan pålægge de enkelte medlemmer forskellige særlige opgaver. 2) Et medlem, som er blevet pålagt en opgave i klubben, og som bliver forhindret i at udføre denne, f.eks. "de tre minutter", må selv sørge for at skaffe en afløser. 6. KORNMOD REALSKOLE: 1) Silkeborg Y s Men s Club vælger blandt sine medlemmer 3 repræsentanter til bestyrelsen for den selvejende institution Kornmod Realskole. Skolens forældrekreds vælger 6 bestyrelsesmedlemmer. 14

15 2) Der påhviler ikke klubbens eller forældrekredsens repræsentanter nogen økonomisk forpligtelse, ligesom ingen har ret til andel i institutionens overskud eller formue. 3) Valgene gælder for en treårig periode fra 1, april. Genvalg kan finde sted. 4) Institutionens bestyrelse konstituerer sig selv med formand og næstformand. 5) Øvrige bestemmelser om Kornmod Realskole og dens bestyrelse findes i Vedtægter for den selvejende institution Kornmod Realskole. 7. SPEJDERHUSENE I SILKEBORG: 1) Silkeborg Y s Men s Club vælger blandt sine medlemmer en repræsentant til bestyrelsen for den selvejende institution Spejderhusene i Silkeborg. 2) Funktionstiden er to år. Genvalg kan højst ske tre gange, da den maksimale funktionstid er 8 år. 3) Øvrige bestemmelser om Spejderhusene i Silkeborg findes i Vedtægter for den selvejende institution Spejderhusene i Silkeborg. 8. KLUBDELEGATER: 1) Klubben dækker udgifter til deltagelse i distriktets og regionens konferencer m.v. for klubbens officielle delegerede. (1 pr. påbegyndt 10 medlemmer) 2) For andre klubmedlemmer, der ønsker at deltage i Y's Men's konferencer m.v. betaler klubben konferenceafgiften. 3) Klubben afholder alle udgifter ved deltagelse i distriktsrådsmøder, og regionens præsidentmøde. 4) Præsidiet afgør, i hvilket omfang der ydes tilskud til medlemmers deltagelse i charterfester, jubilæer m.v. 5) Kørselsudgifter refunderes efter regionens kilometertakst Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den Præsident: Dirigent: (Sven Erik Simmelsgaard) (Hans Erik Christiansen) 15

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog Chartret 6. april 1974 Klubhåndbog Opdateret 14. februar 2011 FORORD Denne klubhåndbog indeholder en samling af klubbeslutninger og retningslinjer, som har blivende betydning for klubbens virke. Klubben

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere