LOVE og VEDTÆGTER Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB"

Transkript

1 LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4 PRÆSIDIUM... 4 KONTINGENT... 5 GENERALFORSAMLING... 5 PRÆSIDIEVALG... 5 TEGNING... 7 HÆFTELSE... 7 LOVÆNDRINGER... 7 VEDTÆGTER... 7 KLUBBENS OPHÆVELSE... 7 IKRAFTRÆDEN... 7 VEDTÆGTER... 9 LEDERNES OPGAVER... 9 Præsidenten... 9 Vicepræsidenten... 9 Vice-vicepræsidenten... 9 Sekretær... 9 Skatmesteren Toastmaster Revisor REGNSKAB Klubkassen Bevillingskassen Aktivitetskassen KLUBMØDER UDVALG SÆRLIGE OPGAVER KORNMOD REALSKOLE SPEJDERHUSENSE I SILKEBORG KLUBDELEGATER

3 1. NAVN OG MOTTO: Klubbens navn er: " Silkeborg Y's Men's Club". Klubben er anerkendt (chartret) under The International Association of Y's Men's Clubs den 4. april 1959 og tilsluttet Region Danmark. Klubbens medlemmer kaldes: "Y's Men". Bevægelsens og klubbens motto er: " At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret". 2. FORMÅL OG OPGAVER: Den internationale bevægelses formålsparagraf lyder: The International Association of Y's Men's Clubs er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis af Jesu Kristi lære, og som i fælles loyalitet over for KFUM og KFUK stræber efter gennem aktiv tjeneste at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge en bedre verden for hele menneskeheden. Klubben søger i overensstemmelse med Region Danmarks love at fremme bevægelsens formål ved: a) at fungere som tjenesteklub for KFUM og KFUK i Danmark og andet kristent organisationsarbejde, b) at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde, c) at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen, d) at holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender, e) at dyrke godt kammeratskab, f) at støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen, 3

4 3. MEDLEMSKAB. 1) Som medlem kan optages enhver, som vil arbejde for bevægelsens formål i overensstemmelse med klubbens formål. 2) Et medlem, der af personlige grunde ikke mener at kunne følge klubarbejdet i en periode, kan være hvilende medlem. 3) Klubben bør tilstræbe, at der sker en passende tilgang af nye medlemmer, således at der altid findes et tilstrækkeligt antal til løsning af klubbens opgaver. Klubbens medlemsmæssige sammensætning bør så vidt muligt have en rimelig erhvervsmæssig og aldersmæssig spredning. 4) Ethvert medlem kan foreslå nye kandidater. Forslag meddeles til formanden for medlemsudvalget, der introducerer forslagene på et klubmøde. Den/de nye kandidat/er med evt. ægtefælle inviteres som klubbens gæst/er, medmindre der over for præsidenten gøres begrundet indsigelse. 5) I gæsteperioden påhviler det præsidenten at drage omsorg for, at den pågældende orienteres om klubbens grundlag, formål og aktiviteter, og der udleveres et eksemplar af klubbens love og vedtægter. Når gæsten efter en passende periode overfor præsidenten erklærer at kunne anerkende disse og gå aktivt ind for dem, træffes aftale om optagelse som medlem. 6) Medlemsoptagelse finder sted på et klubmøde efter retningslinjer, som fastsættes af præsidiet. I forbindelse med optagelsen får det nye medlem overrakt organisationens emblem, som tilhører klubben, og som derfor skal tilbageleveres ved ophør af medlemskabet. 7) Generalforsamlingen kan efter indstilling fra præsidiet beslutte, at et mangeårigt medlem udnævnes til æresmedlem 8) Såfremt et medlem fra en anden Y s Men s Club flytter til byen, kan dette medlem automatisk optages som medlem af Silkeborg Y s Men s Club. 4. OPHØR AF MEDLEMSKAB: 1) Udmeldelse skal ske skriftligt til præsidenten. 2) Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab som beskrevet i 3, stk. 1, eller er i kontingentrestance udover tre måneder, kan vedkommende udelukkes af klubben efter beslutning af præsidiet. 3) Forinden udelukkelse besluttes, skal præsidenten dog tage en samtale med det pågældende medlem. Såfremt vedkommende kan give en fyldestgørende forklaring, eller inden en rimelig frist bringer sit økonomiske mellemværende med klubben i orden bør udelukkelse normalt ikke ske. 5. PRÆSIDIUM: 1) Klubben ledes af et præsidium på fem medlemmer: a) Præsident 4

5 b) Vicepræsident c) 2. Vicepræsident d) Sekretær e) Skatmester 2) Hvert år vælges en 2. Vicepræsident, der normalt bliver Vicepræsident i år 2 og præsident i år 3. Præsidiets øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges sekretær og i ulige år vælges skatmester. 3) Præsidiet skal drage omsorg for, a) at klubbens beslutninger bringes til udførelse, b) at klubbens forpligtelser over for Y's Men International opfyldes. c) at lovene overholdes. 4) Præsidiet er beslutningsdygtigt, når tre af dets medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende. 5) Afgørelser af væsentlig betydning for klubben eller dens medlemmer bør dog først træffes, efter at medlemmerne har haft lejlighed til at ytre sig på et klubmøde. 6) Præsidiet nedsætter de nødvendige udvalg og fordeler andre opgaver blandt klubbens medlemmer. 7) Præsidiet kan meddele fuldmagt. Fuldmagt kan dog kun gives til medlemmer af klubben og ikke vedrørende køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, jfr. 8, stk. 1, andet punktum. Fuldmagt bør normalt kun gives til en særlig afgrænset opgave. 6. KONTINGENT: 1) Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Betalingen sker i et antal terminer i henhold til vedtægterne. Udover betalingen af det vedtagne kontingent har medlemmerne ingen økonomiske forpligtelser overfor klubben. 2) Nye medlemmer betaler kontingent fra den første i den efter optagelsen følgende måned. 3) Æresmedlemmer er kontingentfrie. Et evt. regionskontingentet betales af klubben. 4) Hvilende medlemmer, jfr. 3 stk. 2, betaler et nedsat kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, dog er klubben ansvarlig for, at regionskontingentet bliver betalt. 5

6 7. GENERALFORSAMLING OG PRÆSIDIEVALG: 1) Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. 3) Senest fire uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle klubbens medlemmer en forhåndsmeddelelse om tidspunkt og mødested for generalforsamlingen. Forhåndsmeddelelsen kan evt. medtages i klubbens sæsonprogram. Motiverede forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være præsidenten i hænde senest 3uger før generalforsamlingen. 4) Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes efter beslutning af præsidiet eller efter skriftlig begæring fra en tredjedel af klubbens medlemmer. Begæringen skal være ledsaget af forslag til dagsorden. Præsidenten skal, inden 14 dage efter modtagelsen af denne, udsende indkaldelse med angivelse af dagsorden. 5) Endelig indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt ved brev eller mail til hvert medlem med mindst otte dages varsel. Indkaldelsen skal bilægges dagsorden samt eventuelle forslag til vedtagelse. Endvidere skal klubbens reviderede regnskab samt præsidiets forslag til budget vedlægges. 6) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent. b) Præsidiets beretning. c) Udvalgenes beretninger. d) Skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab for klubkassen. e) Kassereren for aktivitetskassen fremlægger revideret regnskab. f) Beslutning om anvendelse af aktivitetskassens overskud. g) Budgetter for det kommende klubår og fastsættelse af kontingenter. h) Indkomne forslag. i) Eventuelt. 7) Inden den 15. februar foretages der følgende valg: a) Præsidiemedlemmer, jfr. 5. stk. 2 b) Revisor og revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted. c) En repræsentant til Kornmods bestyrelse, jfr. vedt. 6, stk. 1. Valget gælder for 3 år fra 1. april. Genvalg kan finde sted. d) I lige år vælges kasserer for aktivitetskassen. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted e) I lige år vælges en repræsentant til Spejderhusene i Silkeborg. Valget gælder for 2 år fra 1. januar. Genvalg kan finde sted. Dog maksimalt 3 gange, jfr. vedt. 7, stk. 2. Valgene sker på et klubmøde, hvortil der indkaldes i klubbens sæsonprogram. 8) Klubåret går fra den 1. juli til den 30. juni, og det nye præsidium overtager klubbens ledelse den 1. juli. 6

7 9) Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april, og den nyvalgte skatmester overtager regnskabet den 1. maj. Tilsvarende gælder for aktivitetskassen. 10) Vedtagelse på en generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog 9 og 11. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 11) Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot ét medlem begærer det. 12) På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. 13) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8. TEGNING OG HÆFTELSE: 1) Klubben tegnes af præsidenten eller to medlemmer af præsidiet. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af det samlede præsidium. 2) For de af klubben indgåede aftaler hæfter klubben med sin formue, medens de enkelte medlemmer ikke på nogen måde hæfter personligt. 9. LOVÆNDRINGER: 1) Til ændring af lovene kræves, at forslag herom er optaget på dagsordenen for en behørigt indvarslet generalforsamling og dér vedtages af to tredjedele af de fremmødte. 2) Vedtagne ændringer har dog først gyldighed, når de er godkendt af regionen. 10. VEDTÆGTER: 1) I tilslutning til disse love skal der udfærdiges vedtægter med nærmere bestemmelse om ledernes opgaver, udvalg m.v. 2) Vedtægterne kan vedtages og ændres med almindelig stemmeflerhed på en generalforsamling. 3) Ændringsforslag skal forelægges klubbens medlemmer skriftligt (ved brev eller mail) senest 14 dage før generalforsamlingen. 11. KLUBBENS OPHÆVELSE: 1) Klubben kan ophæves, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen for en lovligt indvarslet generalforsamling og dér vedtages af to tredjedele af klubbens medlemmer. 2) Såfremt betingelserne for international godkendelse bortfalder, ophæves klubben automatisk. 3) Ved ophævelse skal klubben aflevere chartret til "The International Association of Y's Men's Clubs", afstå fra at benytte navnet "Y's Men's Club", eller andre betegnelser, som kan minde herom, samt afstå fra at benytte bevægelsens 7

8 emblemer og kendetegn. 4) Ved ophævelse af klubben skal klubbens formue tilfalde det kristne ungdomsarbejde i Silkeborg Kommune efter nærmere bestemmelse af generalforsamlingen. 12. IKRAFTTRÆDEN: Disse love træder i kraft, når de er godkendt af regionen. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den Præsident: Dirigent: (Sven Erik Simmelsgaard) (Hans Erik Christiansen) 8

9 9

10 10

11 1. LEDERNES OPGAVER: 1. Præsidenten a) har den overordnede ledelse af klubbens arbejde og holder klubben og især de øvrige præsidiemedlemmer orienteret om tiltag i region og distrikt, b) holder kontakt med udvalgsformændene og påser, at udvalgsarbejdet fungerer tilfredsstillende, c) følger det enkelte medlem og søger med størst mulig takt at hjælpe medlemmer, som har problemer, d) indkalder til præsidiemøder efter behov dog mindst hver anden måned, e) udarbejder dagsorden for og leder præsidiemøderne, f) deltager i distriktsrådsmøderne og g) repræsenterer klubben udadtil. 2. Vicepræsidenten a) overtager præsidentens opgaver i dennes fravær, b) følger med i præsidentens arbejde og forbereder sig til at kunne overtage dennes post det følgende klubår, c) deltager i arbejdet i programudvalget, normalt som formand Vicepræsidenten d) indtræder i præsidiet med henblik på senere indtræden som vicepræsident og præsident e) deltager aktivt i præsidiets opgaver og beslutninger f) deltager som medlem af programudvalget. 4. Sekretæren a) skriver beslutningsreferat fra alle møder, hvor præsidiet deltager, b) sender referat fra klubmøder til alle medlemmer, 11

12 c) registrerer og besvarer indgående korrespondance, d) fører udgående korrespondance efter aftale med præsidenten, e) modtager medlemmernes afbud til klubmøder og orienterer mødestedet om antal registrerer mødedeltagelse, f) registrerer mødedeltagelse g) sender toastmasterplan til toastmasteren i god tid før næste klubmøde, h) fører medlemskartotek med medlemmernes personlige data, samt hverv indenfor Y s-dom, i) sender ved et medlems fraflytning en meddelelse til præsidenten i den klub, der ligger nærmest ved medlemmets nye adresse, j) sender ved et medlems fraflytning en meddelelse til præsidenten i den klub, der ligger nærmest ved medlemmets nye adresse. k) sørger for at rapportere adresseændringer til regionen hurtigst muligt efter ændringerne, l) udsender omdelt materiale til fraværende medlemmer, herunder æresmedlemmer, m) indsender klubrapporter, medlemsfortegnelser mv. til distrikt og region til de fastsatte tider. 5. Skatmesteren a) udarbejder sammen med det øvrige præsidium budget for klubåret, b) fører regnskab for klubkassen, c) opkræver kontingenter, d) sørger for rettidig betaling af udgifter, e) sørger for at klubbens kontante midler er anbragt i pengeinstitut, f) udarbejder klubbens regnskaber og årsrapport, g) er til rådighed for klubbens revisor i forbindelse med revision af klubbens regnskab, h) sørger for at grisen rundsendes på hvert interne møde, 6: Aftenens toastmaster a) modtager før mødets begyndelse fra sekretæren en toastmasterplan, b) leder mødet som beskrevet i toastmasterplanen, c) modtager aftenens taler og byder velkommen på klubbens vegne, d) sørger for at start- og sluttidspunkt overholdes, e) hilser af med aftenens taler og overrækker klubbens hilsen, f) sørger for, at skatmesteren afregner befordringsgodtgørelse og evt. honorar med taleren, 12

13 g) tilbageleverer den udfyldte toastmasterplan til sekretæren. 7: Revisor a) gennemgår og påtegner de i 2 nævnte regnskaber, b) foretager kasseeftersyn, c) udfører, hvad der i øvrigt henregnes under en revisors arbejde. 2. REGNSKAB: 1) Regnskabsåret er fra 1. maj til 30. april. 2) Klubben fører to adskilte regnskaber: a) Klubkassen opdelt i klubregnskab og bevillingsregnskab: i) Klubregnskab a) Omfatter alle indtægter og udgifter vedrørende klubbens daglige drift som f. eks. kontingenter, fortæring ved møder honorar til taler, deltagelse i konferencer, porto og lign. ii) Bevillingsregnskab a) Omfatter alle indtægter, der stammer fra midler, som er indsamlet til velgørende formål. Desuden andre indtægter efter beslutning af generalforsamlingen. (F.eks. overskud fra aktivitetskassen). b) Udbetalinger kan kun ske til formål, som er i overensstemmelse med klubbens formål. c) På den årlige generalforsamling vedtages et budget for udbetalinger i det kommende år. Udover de i forvejen kendte udgifter, skal der budgetteres med et beløb til ikke forudsete ansøgninger om tilskud. Af dette beløb er præsidiet bemyndiget til at bevilge tilskud på indtil 2000 kr. pr. sag. Såfremt der i årets løb opstår behov for større udbetalinger end de ovenfor nævnte, skal sagen forelægges og vedtages på et klubmøde. b) Aktivitetskassen: Heri indgår alle indtægter og udgifter, der vedrører klubbens kommercielle virksomhed. Generalforsamlingen beslutter hvert år, hvordan overskuddet skal fordeles. 3) Regnskab for klubkassen føres af klubbens skatmester. Regnskab for aktivitetskassen føres af en kasserer, der vælges på et klubmøde inden den 15. februar, jf. lovenes 7, stk. 7. 4) Kontingent. Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent betales forud i 4 lige store rater med forfald den 20.6, 20.9., og ) Grisen. Rundsendes ved hvert internt møde, hvor der annonceres kommende fødselsdage, og det forventes at hvert enkelt medlem lægger et beløb (f. eks 5 kr.) i grisen" pr. holdt fødselsdag. Beløbet, der indkommer, bruges til blomster eller gave i 13

14 forbindelse med runde fødselsdage, jubilæer og lignende. 3. KLUBMØDER: 1) Ordinære klubmøder afholdes normalt 2. og 4. tirsdag i månederne august - juni kl. 18:00, hhv. kl. 19:30 i Medborgerhuset, Silkeborg. Det bør tilstræbes at undgå møder i efterårsferien, vinterferien og uge 44. 2) Præsidenten kan indkalde til særlige møder efter behov 4 UDVALG: 1) Efter valget (iht. lovenes 7 stk. 7) nedsættes de for klubben nødvendige udvalg, ligesom medlemmer til eksterne udvalg udpeges. 2) Der udarbejdes Arbejdsbeskrivelse for udvalgsarbejdet, som indeholder beskrivelse af udvalgenes arbejdsområder og kompetencer. 3) Listerne over udvalgsmedlemmer skal ligge klar senest ved sæsonafslutningen. 4) De i pkt. 1, 2 og 3 nævnte opgaver påhviler vicepræsidenten i samarbejde med det kommende præsidium. 5) For hvert udvalg foreligger en udvalgsmappe, der indeholder arbejdsbeskrivelse for udvalgsarbejdet, klubbens love og vedtægter, samt kopier af mødereferater og korrespondance, der vedrører det pågældende udvalg. 6) Udvalgsmappen overdrages til det nye udvalg senest på generalforsamlingen, så de nye formænd ved læsning af sidste års referater kan sikre kontinuiteten 7) Præsidiet skal sørge for, at alle medlemmer har mulighed for at deltage i udvalgsarbejdet, og at nye medlemmer snarest (evt. allerede i gæstetiden) placeres i et udvalg 8) Udvalgene tiltræder den 1. juli, men kan påbegynde forberedelserne umiddelbart efter nedsættelsen. Man kan normalt kun sidde i samme udvalg 3 på hinanden følgende år. 9) Præsidenten har adgang til alle udvalgsmøder, og skal derfor underrettes om disse. 5. SÆRLIGE OPGAVER: 1) Præsidiet kan pålægge de enkelte medlemmer forskellige særlige opgaver. 2) Et medlem, som er blevet pålagt en opgave i klubben, og som bliver forhindret i at udføre denne, f.eks. "de tre minutter", må selv sørge for at skaffe en afløser. 6. KORNMOD REALSKOLE: 1) Silkeborg Y s Men s Club vælger blandt sine medlemmer 3 repræsentanter til bestyrelsen for den selvejende institution Kornmod Realskole. Skolens forældrekreds vælger 6 bestyrelsesmedlemmer. 14

15 2) Der påhviler ikke klubbens eller forældrekredsens repræsentanter nogen økonomisk forpligtelse, ligesom ingen har ret til andel i institutionens overskud eller formue. 3) Valgene gælder for en treårig periode fra 1, april. Genvalg kan finde sted. 4) Institutionens bestyrelse konstituerer sig selv med formand og næstformand. 5) Øvrige bestemmelser om Kornmod Realskole og dens bestyrelse findes i Vedtægter for den selvejende institution Kornmod Realskole. 7. SPEJDERHUSENE I SILKEBORG: 1) Silkeborg Y s Men s Club vælger blandt sine medlemmer en repræsentant til bestyrelsen for den selvejende institution Spejderhusene i Silkeborg. 2) Funktionstiden er to år. Genvalg kan højst ske tre gange, da den maksimale funktionstid er 8 år. 3) Øvrige bestemmelser om Spejderhusene i Silkeborg findes i Vedtægter for den selvejende institution Spejderhusene i Silkeborg. 8. KLUBDELEGATER: 1) Klubben dækker udgifter til deltagelse i distriktets og regionens konferencer m.v. for klubbens officielle delegerede. (1 pr. påbegyndt 10 medlemmer) 2) For andre klubmedlemmer, der ønsker at deltage i Y's Men's konferencer m.v. betaler klubben konferenceafgiften. 3) Klubben afholder alle udgifter ved deltagelse i distriktsrådsmøder, og regionens præsidentmøde. 4) Præsidiet afgør, i hvilket omfang der ydes tilskud til medlemmers deltagelse i charterfester, jubilæer m.v. 5) Kørselsudgifter refunderes efter regionens kilometertakst Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den Præsident: Dirigent: (Sven Erik Simmelsgaard) (Hans Erik Christiansen) 15

LOVE og VEDTÆGTER for Senior Y s Men s Club. Udgave Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

LOVE og VEDTÆGTER for Senior Y s Men s Club. Udgave Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark LOVE og VEDTÆGTER for Senior Y s Men s Club Udgave 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark D42007 Indholdsfortegnelse LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPHØR AF MEDLEMSSKAB...

Læs mere

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål

Love. For. Aaskov Y s Men s Club. Navn. Formål Side 1 af 6 Love For Aaskov Y s Men s Club Navn 1 Klubbens navn er Aaskov Y s Men s Club anerkendt (chartret) under The International Association of Y s Men s Clubs, den 24. marts 1979. Klubbens medlemmer

Læs mere

Love for Århus Y s Men's Club Nordstjernen. The International Association af Y s Men s Clubs Region Danmark

Love for Århus Y s Men's Club Nordstjernen. The International Association af Y s Men s Clubs Region Danmark Side 1 Love for Århus Y s Men's Club Nordstjernen The International Association af Y s Men s Clubs Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 1. Klubbens navn er: "Århus Y s Men s Club Nordstjernen". 2. Klubben er

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, 1 DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, 1 DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT . AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, 1 DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT KLUBLOVE OG KLUBVEDTÆGTER Enhver Y's Men's Club skal have sine egne love og vedtægter. Disse

Læs mere

Vedtægter. Balle Y s Men s Club. Medlem af Y s Men International. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

Vedtægter. Balle Y s Men s Club. Medlem af Y s Men International. Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret Balle Y s Men s Club Medlem af Y s Men International Vedtægter Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret Vedtaget af klubben den 03.06.13 Balle Y s Men s Club Vedtægter 1 af 10 Indhold

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 Regionens navn er Y s Menettes Region Danmark under The International Association of Y s Men s Clubs, og dens motto er: At vedkende sig

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

The Internotional Association of

The Internotional Association of Love for Erritsø Y's Men's Club Region Dunmark The Internotional Association of Y's Men's Clubs Porogrof 7: Nøvn Klubbens navn er "ErritsØ Y's Men's Club", der er anerkendt under "Iåe lnternøtionøl Association

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere