Generalforsamling 19. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19. november 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud 6. Valg til bestyrelsen: Valg af kasserer: På valg er Jytte Gyldenløve Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Næstformand Claus Pedersen (ønsker ikke genvalg) Harald Jørgensen Jan Uhrskov 7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant På valg er: Marianne Brenholdt Peter Storm Suppleant Klaus Ribe 8 Behandling af indkomne forslag 9 Eventuelt 1

2 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Tor Andersen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Tor Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og varslet rettidigt. Gitte Laursen, Anne Lise Udsen og jens Arne Tams blev valgt til stemmetællere. Forslag fra Peter Simonsen om at dagsordenens pkt. 6 og pkt. 8 blev byttet om, sådan at forslagene fra bestyrelsen i pkt. 8 blev behandlet før der var valg til bestyrelsen. Forslaget afvist. Forslag til behandling, skal være bestyrelsen i hænde senst 14 dage før generalforsamlingen. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år. Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens beretning. Den indeholdt en orientering om årets tiltag, aktiviteter mv. Derudover blev bestyrelsens planer for det kommende år fremlagt. Beretningen blev godkendt. Hele beretningen kan læses på hjemmesiden under Nyt fra bestyrelsen (Bilag af formandens beretning, vedlagt ) Efter formandens beretning fortalte Anne Mette Jørgensen fra Kajak om kajakfolkene, og deres aktiviteter. De har fokus på fritidsliv, socialt samvær og ro-teknikker. Kajakafdelingen er villig til at gå meget ind i projektet vedr. nyt jolle- og kajakhus. De vil søge diverse fonde for midler til opførelse af et sådant. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet for 2013/2014. Fra forsamlingen var der enkelte spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt. (Kopi af regnskab 2014/2015 vedlægges som bilag) 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde budgettet for 2014/2015. Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen, men der var enighed om at det så tilfredsstillende ud. Budgettet godkendt. (Kopi af budget 2014/2015 vedlægges som bilag) 5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud Formand Henning Madsen orienterede om bestyrelsens forslag vedr. ændringen af 3 nedenstående punkter. Bortset fra de 3 nedenstående er alle andre takster uændrede. Kajakkontingent hæves fra 400 kr. til 565 kr. 2

3 Overnattende roere: 40 kr. Autocampere 125 kr. Forslaget blev diskuteret blandt forsamlingen. For overnattende roere, fik bestyrelsen bemyndigelse til at fastsætte taksten mellem 0 og 40 kr. Forslaget blev herefter godkendt. 6. Valg til bestyrelsen: Valg af kasserer: På valg var Jytte Gyldenløve Jytte Gyldenløve blev genvalgt. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Næstformand Claus Pedersen (ønskede ikke genvalg) Harald Jørgensen Jan Uhrskov Følgende blev foreslået til bestyrelsen: Harald Jørgensen Jan Uhrskov Jesper Norup Vermund Søgaard-Sørensen Stemmeresultat: Harald Jørgensen 70 stemmer indtræder i bestyrelsen Jan Uhrskov 67 stemmer indtræder i bestyrelsen Jesper Norup 61 stemmer indtræder i bestyrelsen Vermund Søgaard-Sørensen 19 stemmer indtræder ikke i bestyrelsen Èn stemmeseddel ugyldig. 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. På valg var: Marianne Brenholdt. Peter Storm. Marianne Brenholdt blev genvalgt. Peter Storm blev genvalgt. Suppleant: Birger Holmgaard 8. Behandling af indkomne forslag Indkomne forslag kan læses i deres fulde ordlyd på klubbens hjemmeside Forslag Nr.1. Forslag: Lanternen udsendes kun elektronisk. Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om at udsende Lanternen elektronisk, og stoppe med at udsende den som blad. Fra flere medlemmer var der kritik til bestyrelsen. De syntes bestyrelsen skulle have offentliggjort deres forslag samtidig med indkaldelsen til 3

4 generalforsamlingen, og ikke som der står i vedtægterne, 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. En tidligere offentliggørelse ville have givet medlemmerne mulighed for at komme med forslag, der kunne matche bestyrelsens. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Der var livlig debat vedr. dette forslag inden det blev sendt til skriftlig afstemning. Antal afgivne stemmer: 82 Antal stemmer For : 42 Antal stemmer Imod : 37 Antal ugyldige stemmer: 3 Forslaget vedtaget. Forslag nr.2: Ændring af vedtægternes 11 og 12 om indkaldelse til generalforsamling: Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om at kunne indkalde til generalforsamling, eksembelvis via . Afstemning ved håndsoprækning. Antal stemmer For Ca. 80 Antal stemmer imod 1 Forslaget vedtaget. Forslag nr. 3, ændring af vedtægternes 13 om stemmeret Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om ændring af stemmeret til generalforsamlingen. Dette forslag vil bl.a. medføre at medlemmer fra kajakafdelingen også får stemmeret til opførelse af evt. nyt jolle-og kajakhus Derefter forelagde Karsten Kristiansen et synspunkt på vegne af nogle pladsejere. De synes bl.a. det er for tidligt at give kajak medlemmer stemmeret. Der var en engageret og livlig debat blandt medlemmerne før forslaget blev sendt til skriftlig afstemning. Antal afgivne stemmer: 79 Antal stemmer For 48 Antal stemmer Imod 28 Antal ugyldige stemmer 3 Forslaget nedstemt. For at forslaget vedtages, kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er For forslaget. Forslag nr. 4. Alternativt forslag til forslag nr. 3 4

5 Formand Henning Madsen fremlagde bestyrelsens forslag om ændring af stemmeret til generalforsamlingen. Skriftlig afstemning: Antal afgivne stemmer: 79 Antal stemmer For 55 Antal stemmer Imod 18 Antal ugyldige stemmer 3 Antal blanke 3 Forslaget vedtaget. 9. Eventuelt Jolle-afdelingen: Mads Holmen Andersen fortalte om jolleafdelingens aktiviteter. Kajak-afdelingen: Anne Mette Jørgensen fortalte om kajakafdelingens aktiviteter. Kapsejlads-afdelingen: Lars Foersom fortalte om kapsejlads aktiviteterne Læskur: Forespørgsel fra Lis Buddig: Lis Buddig er vinterbader, og ønsker et læskur, yderst ude på badebroen om vinteren. En slags busskur, hvor man kan lægge sit tøj, og blive tørret i ly for vinden. Kapsejllads / kajakroere. Åse Lading fortalte at ved kapsejladserne tirsdag aften, kan det nogle gange være vanskeligt at se kajakroerne. Henstiller til at kajakroerne evt. gør sig mere synlig, og viser hensyn til kapsejladsbådene rundt omkring bøjerne til kapsejladsbanen. Lys på havnen Henning Wittrup foreslog at der opsættes mere overvågningslys, der tænder og slukker via en bevægelsessensor. Mere lys på vestmolen ud for klubhuset, og mere lys i østlig ende af pladsen. I mastecontaineren vil det også være hensigtsmæssigt med lys der tænder/slukker via en bevægelsessensor. Mågeforskrækker Knud Nielsen ønskede en mågeforskrækker, der kan reducerer antallet af fugleklatter på bådene. Turbøjer ved slotsruinen. Peter Storm orienterede om bøjerne fra D.S. Udlægningen overtages af Nappedam Bådelaug. Omkostningerne refunderes af D.S. Havneafgift Peter Simonsen foreslog at kontingentet for pladsejere hæves. Samtidig sænkes havneafgiften. På den måde kan Nappedam Bådelaug spare penge, fordi havneafgiften er momspligtig. Sikkerhed: 5

6 Poul Erik Lading foreslog at bådelauget indkøber et antal sikkerhedshjelme, der kan benyttes ved mastekranen. Forslag til bådejere der har sin båd liggende i vandet vinteren over: Læg fortøjningstovet dobbelt, og hold tovet sammen med strips. Ved ekstra højvande springer stripsene, og båden er stadig fortøjret, uden at hverken båd eller bro lider skade. Grupperinger Egon Sørensen udtrykte at det vil være ærgerligt hvis der opstår en tendens til grupperinger i Nappedam Bådelaug. Der er tradition for at vi sammen løser evt. uoverensstemmelser. Til dette svarede Karsten Kristiansen at evt. dannelse af grupperinger kunne være undgået hvis forslaget fra bestyrelsen havde været udsendt samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Festudvalget Åse Lading og Gitte Foersom ønsker at fortsætte festudvalget. Kompetenceliste. Karsten Kristiansen foreslog der laves en kompetenceliste, hvoraf det fremgår hvilke medlemmer der har en særlig kompetence indenfor et bestemt område. Dette for at nye medlemmer kan se, hvem de kan kontakte for at få hjælp/råd til at løse en opgave. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Referent: Frans Sørensen Ovenstående referat tiltrædes Tor Andersen Dirigent 6

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1 Nr. 159 39. årgang september 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug i klubhuset onsdag d. 19. november 2014 kl. 19,30 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00.

Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Referat fra HSF generalforsamling i Foreningshuset Fremmødt: 63 medlemmer. Stemmeberettigede: 56 Lørdag, d. 15. november 2014 kl. 14.00. Formanden, René Hornshøj (René), bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 1900 Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.transdanmark. dk Den 22. marts 2012 Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere