Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10."

Transkript

1 16. december DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Frigivelse af anlægsmidler til projekter på Miljøanlæg Trynbakke 2. Økonomirapport pr. 31. oktober Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 4. Formanden orienterer 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 6. Administrationen orienterer 7. Eventuelt Herudover 2 punkter på lukket dagsorden.

2 16. december Frigivelse af anlægsmidler til projekter på Miljøanlæg Trynbakke J.nr.: 09.02P17/ Resume Vi søger om frigivelse af anlægsmidler til kloakering samt til forundersøgelse og myndighedsbehandling til projektet omkring etablering af nye deponeringsenheder til blandet- og mineralsk affald. Sagsfremstilling Kloakering På miljøanlæg Trynbakke pumpes perkolatvand fra deponiet via perkolatbrønd over i en tankvogn og transporteres til en pumpestation på Teglværksvej i Bindslev. Hjørring Vandselskab har i forbindelse med en undersøgelse af kloaksystemet i Bindslev set nærmere på den pumpestation, hvor perkolatet fra Miljøanlæg Trynbakke afleveres. Ved en TV inspektion af overløbsrøret fra pumpestationen til regnvandssystemet er der konstateret nogle mørke belægninger, som ifølge Hjørring Vandselskab ikke dannes af almindeligt spildevand. Hjørring Vandselskab mener, at der er sket overløb af perkolat og har derfor bedt AVV ændre praksis for aflevering af perkolatvand fra Miljøanlæg Trynbakke. Sammen med Hjørring Vandselskab er der drøftet to løsninger: 1. Transportere perkolatvandet med tankvogn til Hirtshals Renseanlæg 2. Etablere en kloakledning fra Miljøanlæg Trynbakke til kloaknettet i Bindslev I 2010 havde AVV en udgift på kr. til transport af m 3 perkolatvand. Hvis samme volumen skulle have været kørt til Hirtshals Renseanlæg, ville udgiften have beløbet sig til ca kr. En kloakledning (trykledning) fra Miljøanlæg Trynbakke til Bindslev kan etableres for kr. Det vurderes derfor, at en kloakledning vil, set over en årrække, være den bedste løsning. Kloakeringen er uafhængig af nye deponeringsenheder. Ny deponeringsenhed Ifølge overgangsplanen for Miljøanlæg Trynbakke fra 2005 har AVV kun godkendelse til at deponere inert affald på Trynbakke efter 16. juli I 2008 søgte AVV Hjørring Kommune om miljøgodkendelse til at etablere to nye deponeringsenheder på Miljøanlæg Trynbakke, således vi også kunne deponere mineralsk og blandet affald. Hjørring Kommune udarbejdede miljøgodkendelsen, som AVV modtog i I høringsfasen gjorde Miljøstyrelsen Århus opmærksom på, at de ikke var enige i Hjørring Kommunes vurdering af, at Miljøanlæg Trynbakke er et kystnært deponeringsanlæg. Kyst-

3 16. december nærhed er en forudsætning for at kunne deponere blandet affald (jvf. deponeringsbekendtgørelsen). Definitionen på kystnærhed iflg. bekendtgørelsen er ikke særlig præcis, og det er dermed ikke klart, hvordan den skal administreres. Derfor har vi sammen med Rambøll udarbejdet et forslag til procedure for undersøgelse af kystnærhed ved miljøanlæg Trynbakke. Forslaget indeholder forskellige geologiske undersøgelser udført i området omkring Miljøanlæg Trynbakke. Undersøgelsesproceduren blev sendt til Miljøstyrelsen Århus og Hjørring Kommune med det formål at få proceduren godkendt, inden undersøgelsen blev sat i gang. Miljøstyrelsen Århus svarede skriftligt, at uanset hvad resultaterne blev af de foreslåede undersøgelser, ændrede det ikke ved, at Miljøanlæg Trynbakke ikke er et kystnært anlæg. En sidste mulighed, vi har benyttet os af, er at søge miljømyndighederne om dispensation til deponering af blandet affald på et ikke-kystnært anlæg, hvilket vi afventer svar fra Miljøstyrelsen på i øjeblikket. Hvis vi ikke får dispensation og dermed ikke kan etablere en enhed til blandet affald på Miljøanlæg Trynbakke, bør det overvejes, om en fremtidig ny enhed for mineralsk affald så skal placeres på Trynbakke, eller om den med fordel kan placeres på Miljøanlæg Rønnovsdal. Inert affald vil fortsat kunne deponeres på alle tre miljøanlæg (Rønnovsdal, Trynbakke og Stadevej). Lovgrundlag Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 719, 29. juni Overgangsplan for Miljøanlæg Trynbakke. Økonomi Kloakering Det samlede anlægsarbejde for kloakering forventes at beløbe sig til: Projektering og spildevandstilladelse kr. Anlægsarbejde (sikkert overslag Hjørring Vandselskab) kr. Pumpe og flowmåler i perkolatbrønd kr. Diverse uforudsete kr. Administration (2 %) kr. I alt kr. Ny deponeringsenhed Det samlede anlægsarbejde forventes at beløbe sig til 6,5 mio.kr. Heraf ansøges om frigivelse af kr. til forundersøgelse og myndighedsbehandling. Anlægsmidler til kloakering samt forundersøgelse og myndighedsbehandling stammer fra godkendte midler på anlægsplanen 2011 til Anlæg ny etape.

4 16. december Personalemæssige konsekvenser Ingen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Kloakering Projektet medfører, at perkolatvandet fra Miljøanlæg Trynbakke udledes miljømæssigt korrekt til det kommunale kloaksystem, og vi undgår, at regnvandssystemet forurenes med perkolatvand. Samtidig mindskes risikoen for overløb fra perkolatbrønden på Miljøanlæg Trynbakke, hvilket i værste tilfælde kan betyde forurening af nærliggende grøft, som har forbindelse til Tryn Å. Projektet vil også betyde, at vi helt kan undgå at transportere perkolatvand i tankvogne, og hermed opnå en mindsket udledning af CO 2. Ny deponeringsenhed Etablering af nye deponeringsenheder vil selvfølgelig ske efter alle forskrifterne, således de anlægges med både ler- og plastmembran og opsamling af perkolat. Projektet giver mulighed for, at flere affaldstyper kan deponeres lokalt, hvilket betyder kortere transportafstande med deponeringsegnet affald og dermed mindre udledning af CO 2 til følge. Bilag Ingen. Administrationen indstiller, at der frigives kr. til forundersøgelse og myndighedsbehandling samt kr. til kloakering, i alt 1.2 mio. kr. Godkendt som indstillet. 2. Økonomirapport pr. 31. oktober 2011 J.nr.: S08/ Resumé Sædvanlig budgetopfølgning for budget 2011

5 16. december Sagsfremstilling Den samlede økonomiske situation Det samlede resultat viser et overskud på godt 8 mio. kr. mod et budgetteret nul. Der er større indtægter fra salg af el, varme og genvarer samt øgede indtægter fra behandling af affald. De øgede indtægter fra salg af varme skyldes primært, at der i årets første 10 måneder afregnes med høj varmepris til Hjørring Varmeforsyning for de første 320 TJ. De samlede driftsudgifter følger budgettet. Der forventes et årsresultat, hvor budgettet overholdes og sandsynligvis med et mindre overskud. Behandlingsanlæg Genbrugscenter Genbrugscentret har en større omsætning end budgettet: større indtægter for salg af genvarer og større udgifter til bl.a. ejendomsvedligeholdelse, hvilket vil resultere i et underskud. Forbrændingsanlæg Resultatet er bedre end budgettet, hvilket skyldes bedre afsætningspriser på el samt mindre driftsudgifter til bl.a. ovnrenovering. Den medtagne varmeindtægt er baseret på den høje varmepris for de første 320 TJ varme til Hjørring Varmeforsyning. Endvidere betyder skiftet fra indkøb af biobrændsler til modtagelse af affald fra andre kommuner en mindre udgift til indkøb af biobrændsler og en øget indtægt fra forbrændingsafgifter. Miljøanlæg Der er opnået en større omsætning end forventet, bl.a. med behandling og mellemlagring af brændbart affald. Udgifterne er på niveau med det budgetterede. Kørselsafdeling Der er for nuværende opnået et overskud på ca kr. Det skyldes større aktivitet, med bl.a. kørsel fra genbrugspladsen i Bjergby, mindre afskrivninger end forventet, da nye lastvogne endnu ikke er modtaget. Der forventes et positivt driftsresultat tæt på det budgetterede nul. Kommunale ordninger Genbrugspladser Resultatet viser et underskud på ca kr. Underskuddet skyldes større faste driftsomkostninger end forventet. Underskuddet modsvares af en besparelse på de variable driftsomkostninger, der har betydet, at interessentkommunerne har betalt mindre i variable omkostninger på et tilsvarende beløb. Storskrald Der er budgetteret et underskud på kr. som følge af overskud i 2009, så afvigelsen i forhold til budgettet forventes at blive beskeden.

6 16. december Bobler Der er et overskud på bobleordningen, hvilket i det væsentligste skyldes højere afsætningspriser på papir og sparede indsamlingsomkostninger. Miljøservice Der er budgetteret med underdækning på kr. som følge af overskud i 2009, så det forventes, at budgettet holdes med et lille overskud. Lovgrundlag Det af kommunerne godkendte budget Økonomi Det samlede regnskab for 2011 forventes overholdt, og eventuelle udsving indenfor de enkelte driftsafsnit forventes overholdt indenfor bestyrelsens kompetencer. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Perioderegnskab for 1. januar til 31. oktober 2011 opdelt efter Behandlingsanlæg og Affaldsordninger. Administrationen indstiller, at økonomirapporten tages til efterretning. Godkendt som indstillet. 3. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/ Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til tirsdag 17. januar 2012, kl At mødet 17. januar 2012, kl fastholdes.

7 16. december Godkendt som indstillet. 4. Formanden orienterer, herunder Nye vedtægter for AVV godkendt i de 2 ejerkommuner Transmissionsledning AVV Hirtshals Fjernvarme, afslutning af anlægsopgaven At orienteringen tages til efterretning. Officiel godkendelse af ny vedtægt er endnu ikke modtaget fra Hjørring Kommune. Orientering omkring møde med Brian Pedersen, AVØ. Orienteringen taget til efterretning. 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer, herunder Ingen orienteringspunker ved udarbejdelsen af dagsorden. Til efterretning. Orientering om KKR-rapporten. Der afholdes temamøde omkring emnet. Til efterretning. 6. Administrationen orienterer, herunder Lokalplan for projekt Genbrugsplads Løkken Genbrugsplads Aså

8 16. december Genbrugsplads Stadevej Indvielse af Genbrugsplads Tårs V.E. godtgørelse CO2 kompensation At orienteringen tages til efterretning. Orientering om indførelse af NOX-afgifter. Køb af nye lastbiler, herunder drøftelse af anvendelse af biodiesel. Medtages på næste bestyrelsesmøde. Orienteringen taget til efterretning. 7. Eventuelt Intet.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09. 25. februar 2014 1786 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde REFERAT Mødedato: Fredag 22. august 2014, kl. 10.00 25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004

EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004 EMAS MILJØREDEGØRELSE 2004 BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2003 MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S Indholdsfortegnelse Forord...side 13 Beskrivelse af virksomhederne...side 14 Miljøstyystemet...side 16 Tværgående aktiviteter...side

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Indhold. AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Administrativt. Ledelsesberetning... 3. Kunder og borgerkontakt. Viden. Miljø.

Indhold. AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Administrativt. Ledelsesberetning... 3. Kunder og borgerkontakt. Viden. Miljø. Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning........................................... 3 Kunder og borgerkontakt Spil Dansk på Skrald.................................................. 4 Åbent værksted og

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts 2010 1 Deponiselskabet Region Syddanmark

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh.

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh. PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 598 Q2, 2010 4.

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dagsorden. Dato: 19. september 2014 Tidspunkt: 08.30 11.30 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Bestyrelsesmøde den 19. september 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S Dato: 19.

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 12.00 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/37 Orientering... 55 02/38

Læs mere

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere