Aktstykke nr. 136 Folketinget Afgjort den 4. september Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013."

Transkript

1 Aktstykke nr. 136 Folketinget Afgjort den 4. september Forsvarsministeriet. København, den 26. august a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem til brug som planlægnings- og administrationsværktøj for hjemmeværnets ca frivillige medlemmer, samt til brug for selvstændige hjemmesider for hjemmeværnets 21 myndigheder og ca. 280 underafdelinger. Projektets formål er kvalitetsløft. De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling vil andrage 70,0 mio. kr. Projektet har ikke været forelagt Finansudvalget inden opstart af gennemførelsesfasen, da projektet ved kontraktindgåelse oprindeligt var budgetteret til 46,5 mio. kr., dvs. under forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. Udgifterne afholdes primært inden for hjemmeværnets trækningsret på hovedkonto Forsvarskommandoen og sekundært på Hjemmeværnet. b. Forsvarsministeriet bemyndigede den 30. maj 2011 Hjemmeværnskommandoen til at gennemføre projekt HJV. DK version 2 efter projektets business case. På kontraktindgåelsestidspunktet med udviklingsleverandøren var ibrugtagelsestidspunkt planlagt til årsskiftet 2012/2013, og budgettet var på 46,5 mio. kr. Pr. 26. juni 2013 har projektet forbrugt ca. 36,7 mio. kr. Projektet er på leverandørens foranledning tidligere blevet udsat tre gange. Den første væsentlige forsinkelse blev introduceret af leverandøren i sommeren 2012 og rykkede leveringstidspunktet frem til årsskiftet 2013/2014. Forsinkelsen medførte, at det daværende udviklingsbudget blev forøget med 9,0 mio. kr. til dækning af dobbeltdrift af servere, konsulenter og interne medarbejderomkostninger. Den 15. marts 2013 meddelte leverandøren, at de ikke kunne levere til det aftalte tidspunkt i sommeren Leverandøren har erkendt at have fejlvurderet omfanget og kompleksiteten af opgaven. Leverandøren havde oprindeligt estimeret med at skulle bruge ca timer på at udvikle HJV. DK version 2, men forventer nu at skulle bruge ca timer på opgaven. Leverandørens udgifter til merforbruget på timer påhviler alene leverandøren. Forsinkelsen indebærer imidlertid også en yderligere budgetforøgelse på 13,3 mio. kr. for hjemmeværnet. Ligesom ved første forsinkelse dækker meromkostningerne dobbeltdrift af servere, konsulenter og interne medarbejderomkostninger frem til driftstidspunktet 1. januar AG000543

2 2 Udgifterne til forsinkelserne introduceret af udviklingsleverandøren andrager derfor nu 22,3 mio. kr. for hjemmeværnet. Ud over ovennævnte budgetforøgelse, som er baseret på den forsinkede levering, er budgettet forøget med 5,7 mio. kr., der hovedsageligt skyldes behov for ekstra indkøb af software, justeret budget efter udbud af driftsmiljøer og omkostninger i forbindelse med miljøetablering af driftsmiljøer. Derved er budgettet nu på 70,0 mio. kr., og projektet overstiger aktstykkegrænsen. Det er Forsvarsministeriets forventning, at der i den resterende projektperiode alene vil kunne forekomme mindre afvigelser i forhold til budgettet. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at leverandøren ikke kompenseres for sit merforbrug på ca timer, og at projektet på alle væsentlige områder er afklaret mellem parterne. I forbindelse med forlængelsen i juli 2012 blev der i kontrakten indført to milepælsprøver L1 i november 2012 og L2 i marts Begge milepælsprøver er gennemført, og resultaterne godkendt af projektets styregruppe. Leverandøren er på nuværende tidspunkt (august 2013) færdig med størsteparten af løsningen. Tilbage står mindre funktionaliteter, behov for mere tid til leverandørtest, ligesom leverandøren også har behov for mere tid til aktiviteter som klargøring af miljøer hos driftsleverandøren, overførsler og installation af kodepakker m.v. Endelig skal koden gøres deployerbar således, at det er muligt at installere koden i pakker på servermiljøet. Udviklingsarbejdet forventes afsluttet med bestået driftsprøve i sommeren Perioden medio 2014 til årsskiftet 2014/2015 anvendes blandt andet til uddannelse på det nye HJV. DK i Hjemmeværnet. Forsvarsministeriet har forelagt projektet for Digitaliseringsstyrelsen, der blandt andet har rådet Forsvarsministeriet til at få gennemført et eksternt review af projektet. Deloitte har efterfølgende gennemført dels en teknisk sundhedsanalyse af koden, dels en prisvurdering af udviklingsomkostningerne. Den tekniske sundhedsanalyse af koden viser, at der generelt er en gennemgående sund og robust standard med fornuftig anvendelse af genbrug, løsningsmønstre mv., og at kodestandarder mv. er overholdt i væsentlig grad. Deloitte har opstillet en liste over særlige opmærksomhedspunkter, som Hjemmeværnskommandoen har fokus på i det fremadrettede arbejde. Angående prisvurdering viser reviewet, at prisen, som Hjemmeværnskommandoen har betalt for systemet, ligger enten i underkanten eller noget under den forventede pris. Det understøttes af en sammenligning med to lignende systemer. Omkostningerne til rådgivere, software og drift, der er øget undervejs i projektet, er dog ikke taget med i analysen. På baggrund heraf ønsker Forsvarsministeriet at videreføre projektet med henblik på, at især hjemmeværnets frivillige vil få en moderne teknologisk løsning, der efterspørges, og som kan understøtte Forsvarsministeriets og Hjemmeværnets gældende IKT- og webstrategier. Projektets formål, organisering mv. Det nuværende HJV. DK er meget langsomt, og det begrænser systemets funktionalitet i en sådan grad, at det i perioder ikke er tilgængeligt. HJV. DK anvender i dag en blanding af nyere webteknologi og flere ældre, specialudviklede dele, og det giver forskellige problemer i forbindelse med brugen og videreudvikling af platformen; hjemmeværnet er med den nuværende teknologiske platform ikke i stand til at understøtte Forsvarsministeriets og hjemmeværnets gældende IKT- og webstrategier, herunder bl.a. community- og samarbejdsportal, understøttelse af socialt intranet, chat og netfora samt mobil tilgang til systemet. Formålet med HJV. DK version 2 er, at Hjemmeværnskommandoen skal have et moderne og effektivt planlægnings- og administrationsværktøj for hjemmeværnets ca frivillige medlem-

3 3 mer, der endvidere indeholder selvstændige hjemmesider for hjemmeværnets 21 myndigheder og ca. 280 underafdelinger. Hjemmeværnets støtte til forsvaret og samfundet er baseret på en frivillig indsats. De frivillige opfatter de administrative opgaver, som de skal løse for at sikre nødvendig dokumentation og gennemsigtighed, som krævende, og de administrative opgaver medfører ofte et stort tidsforbrug for medlemmerne. Efter indførelsen af HJV. DK version 2 får de frivillige et moderne it-værktøj, der bidrager til at forenkle de administrative processer, som er involveret i planlægning, koordinering, bevilling og godkendelse af uddannelsesaktiviteter, øvelsesaktiviteter og planlagte indsættelser. Projektet har særligt fokus på behovet for mobil brug af systemet og understøttelse af en lang række forskellige enheder hos brugeren, der således også kan tilgå HJV. DK fra mobiltelefon, ipad etc. Hertil kommer, at HJV. DK version 2 udvikles, så det er muligt at genanvende de udviklede funktionaliteter inden for Forsvarsministeriets øvrige koncern. I forhold til organisering af projektet gennemfører Forsvarsministeriet det efter den fællesstatslige it-projektmodel. Til styring og gennemførelse af det gennemførte udbud, den igangværende udvikling og den efterfølgende implementering af den valgte løsning er nedsat en projektorganisation, der består af en programledelse, en styregruppe og en projektleder med tilhørende projektgruppe. Udgifter ved projektet Hjemmeværnskommandoen ibrugtager systemet 1. januar 2015 og afskriver over en periode på 5 år. Der er i projektet ikke afsat risikopulje, da det risikojusterede budget er lavere end udviklingsbudgettet. I forbindelse med risikovurderingen er der anvendt simpel sandsynlighed. Hjemmeværnets bevilling er udgiftsbaseret, hvorfor der i projektet ikke opereres med låneramme eller renter. Udgifterne til projektet kan ses af tabel 1. Tabel 1 Faseopdelte udgifter i mio. kr. (risikojusteret) (Prisniveau 2013) Oprindeligt budget Total Tot. % Ide 0,0 0,0 0 % 0, Analyse 0,5 0,5 1 % 0, Anskaffelse 5,0 4,7 7 % 3,2 1, Gennemførsel 40,9 64,8 92 % - 10,8 16,9 20,8 15,1 1,0 5. Realisering 0,1 0,1 0 % ,1 Total 46,5 70,0 100 % 3,7 12,4 16,9 20,8 15,1 1,1 Afrundet på første decimal I idefasen har der været afholdt udgifter til interne medarbejderomkostninger. Beløbet er mindre end 0,1 mio. kr. og fremgår derfor ikke af tabellen. I analysefasen har der hovedsageligt været afholdt udgifter til dækning af ekstern konsulentbistand og interne medarbejderomkostninger. I anskaffelsesfasen har der hovedsageligt været afholdt udgifter til dækning af ekstern konsulentbistand i forbindelse med kravspecificering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt interne medarbejderomkostninger. I forbindelse med den igangværende gennemførelsesfase er der budgetteret med de anførte udgifter til dækning af kontrakten med leverandøren samt afledte udgifter. Udgifterne vedrører etablering af driftsmiljø hos driftsleverandøren, ekstradrift af servere i forbindelse med udviklingen, eksterne kon-

4 4 sulenter, software og dækning af software assurance, løbende ændringsstyring af produktet samt interne medarbejderomkostninger, herunder omkostninger til undervisning af slutbrugere. Til realiseringsfasen er der afsat budget til afholdelse af fortsat drift af det nuværende HJV. DK for sikring af flytning af relevant indhold, udgifter til eksterne konsulenter og interne medarbejderomkostninger. Af tabel 2 fremgår projektets omkostninger baseret på afskrivninger fordelt på en femårig afskrivningsperiode samt driftsudgifterne i både projekt- og afskrivningsperioden. Beregningen er baseret på, at Forsvarsministeriet aktiverer udgifter til eksterne konsulenter, udviklingsleverandøren og større licenser. Der er desuden budgetteret med 8,1 mio. kr. årligt til drift og vedligehold af systemet efter idriftsættelse. Til sammenligning er udgifterne til drift af det nuværende system i dag på ca. 5,8 mio. kr. Udgifterne afholdes inden for hjemmeværnets bevillingsmæssige ramme, og der påløber ikke renter til projektet. Tabel 2 Omkostningsbaseret projektudgifter mio. kr. (Prisniveau 2013) Ibrugtagning Total Udgifter til aktiver: Afskrivninger 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Driftsudgifter under implementeringen 32,5 3,7 2,9 3,9 8,6 12,5 0,9 Total 72, ,7 2,9 3,9 8,6 12,5 8,9 8,0 8,0 8,0 8,0 Afrundet på første decimal og ikke risikojusterede beløb Gevinster ved projektet Projektets formål er kvalitetsløft, hvorfor der ikke realiseres direkte effektiviseringsgevinster. Projektet gennemføres primært for at give de frivillige administrativ lettelse, der på sigt vil være med til at fastholde de frivilliges engagement i forbindelse med opgaveløsningen. Det er Forsvarsministeriets vurdering, at den sparede tid hos de frivillige vil kunne anvendes til støtte for forsvaret og samfundet. Projektets kvalitative gevinster fremgår af følgende tabel: Tabel 3 Ikke-økonomiske gevinster Gevinst nr. Beskrivelse 1 Større brugertilfredshed 2 Ny platform gør det muligt at anvende flere udviklere og vedligeholdelsesleverandører 3 Bedre mobil brug af systemet 4 En platform der understøtter Hjemmeværnets visioner 5 Nemmere udbud

5 5 Bemærkninger til Større brugertilfredshed : Den performance, som brugerne oplever på HJV. DK i dag, er uholdbar og resulterer i store frustrationer og irritation. Målet med en ny planlægnings- og administrationsværktøj samt hjemmeside er at tilbyde hjemmeværnets frivillige og fastansatte en helstøbt løsning med lav ventetid, større stabilitet og færre fejl på alle typer transaktioner. HJV. DK er rettelig et planlægnings- og administrationsværktøj til hjemmeværnets ca frivillige. HJV. DK version 2 opbygges primært som et ekstranet, som giver de frivillige funktioner, som det kendes fra forsvarets interne netværk. Eksempler herpå er blandt andet samarbejdssites, dokumentdeling, nyhedsformidling, bookingfunktionalitet m.v. Andre eksempler er aktivitetsplanlægning og adressebog. Hertil kommer en komplet mailløsning til både frivillige og ansatte. Da det basissoftware, som de frivilliges planlægnings- og administrationsværktøj bygges på, også er markedsførende inden for hjemmesider, er det naturligt også at opnå synergi og økonomiske fordele ved at genanvende teknologien til hjemmeværnets hjemmesider. Bemærkninger til Ny platform som gør det muligt at anvende flere udviklere og vedligeholdelsesleverandører : Den nuværende løsning er en opgraderet udgave af hjemmeværnets tidligere system. Det nuværende system er løbende blevet udviklet af forskellige firmaer, og pga. det historiske forløb er dokumentationen af systemet nogle steder mangelfuld. En ny platform sikrer, at alt bliver dokumenteret, så Hjemmeværnskommandoen er uafhængig af en leverandør. Bemærkninger til Bedre mobil brug af systemet : I forbindelse med implementering af den nye portal har der været et krav om, at sider og services skal være tilgængelige fra de mest udbredte smartphones, hvorved der opnås den mobilitet og service, som hjemmeværnets brugere efterspørger. Bemærkninger til En platform der understøtter Hjemmeværnets visioner : Hjemmeværnets vision og strategi for perioden har stor fokus på HJV. DK, fordi det er hjemmeværnets og dermed ledelsens primære platform til understøttelse af de frivillige medlemmers planlægning og administration. Sekundært er platformen til brug for selvstændige hjemmesider for hjemmeværnets 21 myndigheder og ca. 280 underafdelinger. Tilgængelighed og funktionalitet skal derfor være i orden. Bemærkninger til Nemmere udbud : Ved at overgå til en ny portal bygget hovedsageligt på standardteknologi frem for specialprogrammering vil Hjemmeværnskommandoen kunne spare på udviklingen af nye moduler og funktioner samtidig med, at Hjemmeværnskommandoen kan erstatte flere af de gamle specialmoduler, der er meget vedligeholdelseskrævende, med nye og mindre vedligeholdelseskrævende funktioner. Det vil også blive nemmere at afholde udbud på service og vedligeholdelse af HJV. DK ved at bruge standardfunktionalitet, hvilket er næsten umuligt med den eksisterende platform pga. de mange specialmoduler, og fordi dokumentationen ikke er tilstrækkelig. Risikoprofil Projektets økonomiske konsekvenser fremgår at tabel 4.

6 6 Tabel 4 Risikoprofil for Økonomiske nøgletal i mio. kr. (Prisniveau 2013/nutidsværdi) Beskrivelse Risikojusteret Ikke risikojusteret Nettonutidsværdi -56,7-58,2 Samlede projektudgifter 70,0 72,5 Samlet bruttogevinst 5,7 6,2 Samlet nettogevinst -64,3-66,2 Bruttogevinsten på 5,7 mio. kr. er et udtryk for sparede nødvendige investeringer på den nuværende platform, som fx opgradering til koncernfælles design. Som det fremgår af den økonomiske risikoprofil, ligger projektets ikke risikojusterede budget højere end det risikojusterede budget. Årsagen hertil er, at der i budgettet er medtaget ydelser til bl.a. eksterne rådgiverydelser, gentagne installationer af kodepakker på driftsmiljøerne samt ændringshåndtering. Det er Forsvarsministeriets vurdering, at disse udgifter er estimeret højt, hvorfor der ved sandsynlighedsberegningen i risikovurderingen er taget højde herfor. Der er derfor ikke afsat risikopulje til projektet. Projektets væsentligste ikke økonomiske risici fremgår af tabel 5. Tabel 5 Projektets væsentligste risici Navn Uddannelse Samarbejdet mellem kunde og leverandør Opmærksomhedspunkter fra Deloittes tekniske vurdering Udviklingsleverandørens solvens Risikotype Organisation Leverandører Leverandør Leverandører Bemærkninger til Uddannelse : Der er behov for, at alle frivillige og ansatte undervises i løsningen, inden systemet tages i brug. Risikoen er, at der ikke er et godt uddannelsessystem, og at uddannelsesmateriale ikke er klar inden, at Hjemmeværnskommandoen tager løsningen i brug. For at minimere risikoen er der indarbejdet krav til uddannelsesmiljø på HJV. DK version 2 i udbudsmaterialet. Ligeledes er der i tidsplanen indarbejdet tid til uddannelse og udrulning af HJV. DK. Bemærkninger til Samarbejdet mellem kunde og leverandør : Et samarbejde mellem kunden (hjemmeværnet og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste) og udviklingsleverandøren kan til tider være vanskeligt. For at minimere risikoen herfor er der etableret en arbejdsgruppe under styregruppen med deltagelse af udviklingsleverandørens seniorledelse, stabschefen i Hjemmeværnskommandoen, afdelingschefen for Projekter, Arkitektur og Metode hos Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste og projektets projektleder med det formål at sikre fremdrift

7 7 i projektet, herunder afdække og løse evt. udfordringer. I forbindelse med den nuværende forsinkelse har Arbejdsgruppen forhandlet og - med forbehold for bevilgende myndigheders godkendelse - godkendt den af leverandøren udarbejdede reviderede tidsplan for færdiggørelse af projektet. Desuden har leverandøren i starten af 2013 udskiftet deres projektledelse samt deres repræsentation i styregruppen. Bemærkninger til Opmærksomhedspunkter fra Deloittes tekniske vurdering : Deloitte har i forbindelse med den reviewets tekniske sundhedsanalyse af koden opstillet en liste over særlige opmærksomhedspunkter. Hjemmeværnskommandoen har fokus på listen i det fremadrettede arbejde. Bemærkninger til Udviklingsleverandørens solvens : Ifølge leverandørens årsregnskab for 2012 er dennes egenkapital kraftigt reduceret. Den uafhængige revisor har ved påtegningen af årsrapporten for 2012 anført, at der forekommer væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Virksomheden får, så vidt Forsvarsministeriet vurderer, dog fortsat ordre fra andre selskaber og har ikke problemer med andre projekter. Endvidere lægger Forsvarsministeriet vægt på virksomhedens villighed til at færdiggøre projektet. Behandling i Statens IT-projektråd Projektet har ikke været forelagt Statens IT-projektrådet, da projektet er fra før indførelsen af projektrådsforelæggelsen, fordi det blev kravspecificeret inden 1. januar Forsvarsministeriet har dog afrapporteret halvårligt på projektet til Digitaliseringsstyrelsen siden projektets begyndelse. Specifikation af udgifter i forhold til finansloven Udgifterne afholdes primært inden for hjemmeværnets trækningsret på hovedkonto Forsvarskommandoen og sekundært på hjemmeværnets ramme på hovedkonto Hjemmeværnet, begge steder på underkonto 10. Almindelig virksomhed. Udgifternes fordeling på finansår ses af nedenstående tabel 6. Der bliver løbende overført bevillinger fra hjemmeværnets hovedkonto til Forsvarskommandoens hovedkonto til dækning af den del af projektets udgifter, som afholdes på Forsvarets Informatikplan. Tabel 6 Udgifter fordelt på hovedkonti (Prisniveau 2013) Hovedkonto Total Forsvarskommandoen 63,0 2,7 11,4 15,6 19,8 12,6 0, Hjemmeværnet 9,5 1,0 1,0 1,3 2,4 3,5 0,3 Total 72,5 3,7 12,4 16,9 22,2 16,1 1,2 Udgifterne afholdes inden for hjemmeværnets eksisterende rammer. Tidsplan for fremtidige orienteringer Forsvarsministeriet agter at orientere Finansudvalget om projektets status i forbindelse med overgang til drift i første halvår Forsvarsministeriet vil endvidere orientere Finansudvalget om projektets drift og effekter i starten af 2016.

8 8 c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, fordi projektet er væsentligt forsinket, og som følge heraf væsentligt fordyret, og den samlede økonomi nu dermed overstiger aktstykkegrænsen. d. Forsvarsministeriet har afrapporteret halvårligt på projektet til Digitaliseringsstyrelsen siden projektets begyndelse. Seneste afrapportering fandt senest sted i juni 2013 med forventet offentliggørelse i løbet september e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at projektet HJV. DK version 2 kan færdigudvikles, herunder at projektets samlede økonomiske ramme forhøjes til 72,5 mio. kr. Udgifterne afholdes primært inden for hjemmeværnets trækningsret på hovedkonto Forsvarskommandoen og sekundært på Hjemmeværnet. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 26. august 2013 Til Finansudvalget. NICOLAI WAMMEN / Mikkel Nielsen Østergaard Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlemmer, der stemte imod aktstykket)

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.

Læs mere

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18 It-projekter er der indført

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Afgjort den 18. september 2014

Afgjort den 18. september 2014 Aktstykke nr. 93 Folketinget 2015-16 Afgjort den 18. september 2014 Tidligere fortroligt aktstykke Q af 18. september 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 93 Skatteministeriet.

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 56 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. 56 a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Business case, Ledelsesresumé

Business case, Ledelsesresumé PROJEKTNUMMER: 20123566 SENEST OPDATERET: 13.05.2013 Business, Ledelsesresumé Tabel 1.1: Projektets primære formål Projektets formål Effektivisering Kvalitetsløft Implementering af international lovgivning

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 15 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 15 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 15 Offentligt Aktstykke nr. 15 Folketinget 2017-18 15 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 17. oktober 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet orienterer hermed Finansudvalget

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Afgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016.

Afgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2015-16 Afgjort den 26. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. 98 Skatteministeriet.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016.

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. Aktstykke nr. 74 Folketinget 2015-16 Afgjort den 31. marts 2016 74 Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. a. Skatteministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning til, at den totaløkonomiske

Læs mere

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009.

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 164 Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2015-16 Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 95 Skatteministeriet.

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2016-17 109 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet ekapital fortsættes med

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt T A L E Tale ved samråd om PROASK den 8. april 2014 Det talte ord gælder 8. april 2014 J.nr. 2014-2704 CAAU/cso Samrådsspørgsmål

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2010-11 Afgjort den 17. december 2009 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. 109 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholde

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012

Afgjort den 7. juni 2012 Aktstykke nr. 167 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke O af 29. maj 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 25. september 2015.

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Afgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.

Afgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2015-16 Afgjort den 22. august 2013 Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august 2013. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 90 Skatteministeriet.

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2012 Statens it-projekter indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 It-projekter genovervejes og genplanlægges.... 3 Forsinkelser... 4 Usikkert om business cases opdateres.... 4 Få effektiviseringsprojekter....

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Risikovurdering til aktstykke

Risikovurdering til aktstykke Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 99, endeligt svar på 17 spørgsmål 1 Offentligt PROASK Organisation Risikofaktor Anvendes der en teknisk løsning, som organisationen ikke har kendskab til (høj) eller en kendt

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2016-17 Afgjort den 2. marts 2017 Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. maj 2017 111 Skatteministeriet.

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem Aktstykke nr. 66 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 16. december 2010 Justitsministeriet. København, den 30. november 2010. 66 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning til statens business case- model

Vejledning til statens business case- model Vejledning til statens business case- model August 2013 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, model, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 HVAD ER EN BUSINESS CASE?...

Læs mere