Dagsorden Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Bestyrelsen"

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale Journalnummer: Deltagere: Bestyrelsen Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Læreruddannelsen i Jelling Budgetopfølgning 3. kvartal Budgetvedtagelse 2011 og overslagsårene Bestyrelsens roller og opgaver Campusstrategi Status på bygningsløsning i Svendborg Status på implementering af strategi Rektors resultatlønskontrakt Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 9 Side 1/9

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Læreruddannelsen i Jelling Lederrådet har med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning af 8. september 2010 fortsat sit arbejde med tilretning af læreruddannelsen i UC Lillebælt. Dette arbejde består af tre hovedopgaver: For det første bestræbelserne på at gøre læreruddannelsen økonomisk bæredygtig. For det andet opgaven med at bringe læreruddannelsen som helhed over fra en traditionel undervisningsplatform til en moderne uddannelsesplatform. Og endelig for det tredje arbejdet med at omstille de tilbageværende to afdelingers udbudsprofil med henblik på at gøre dem mere attraktive for såvel nye studerende som aftagere. Imellem disse opgaver er der naturligvis en klar indre sammenhæng; men det er i praksis ikke muligt at løse dem på en gang bl.a. fordi det ikke er muligt i tilstrækkeligt omfang at skabe de nødvendige forudsætninger for forandringerne samtidig med, at disse virkeliggøres. I perioden fra september til december 2010 har læreruddannelsens lederråd udover driften af uddannelsen koncentreret sig om: a) forberedelse af tilpasningsrunde 3 og b) omstilling af afdelingsprofilen i Jelling. Den meget omfattende opgave med at levere en fremadrettet platformsbeskrivelse har vi endnu ikke været i stand til at løse, som tingene har formet sig. Det fremkommer i en senere indstilling. Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen har på et møde d. 29/11-10 drøftet forslaget om specialisering og profilering af udbuddet i Jelling. Mødelederen konkluderede, at alle deltagere ser gode perspektiver i forslaget. Der skal tages højde for mange forskellige forhold, men udvalget har med sine kommentarer bidraget til videreudvikling af forslaget, som udvalget i øvrigt bakker op om. Det direktionens indstilling, at der under forudsætning til af tilslutning til planen lægges op til 3 årig implementeringsperiode, hvor den nye profil indarbejdes og at der i samme periode skabes et økonomisk bæredygtigt grundlag for læreruddannelsen i Jelling. Som det fremgår af notatet vedrørende tilpasning af læreruddannelsen i UC Lillebælt henstår der fortsat trods de positive tendenser i 2010 en række fremtidige udfordringer, som vil kræve en stor indsats at realisere. Studierektor Keld Vorup Sørensen har i et supplerende notat forsøgt at skitsere de formodede konsekvenser men også en række usikkerhedsmomenter i den både de generelle tilpasninger og den foreslåede omstilling af afdelingsprofilen i Jelling herunder de implementeringsomkostninger sindstnævnte vil medføre bl.a. i form af personaletilpasninger, kompetenceudvikling m.m. Tilpasningerne i forhold til budgettet på Fyn svarer formelt set til andre tilpasninger i UC Lillebælt. Det er direktionens indstilling, at der i planen skal ske en tilpasning i Jelling, som sikrer en gradvis nedbringelse af underskuddet og muliggør en balance i budgettet ved udgangen af Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om udviklingen i planen fagligt og økonomisk. Side 2/9

3 Som bilag vedlægges Notat om tilpasning af læreruddannelsen i UC Lillebælt med hovedvægt på omstilling af afdelingsprofilen i Jelling, Referat fra Uddannelsesudvalgets møde 29/11-10, hvor man drøftede og anbefalede den foreslåede profilering samt notat om budgetmæssige implikationer samt et supplerende notat om konsekvenser og usikkerhedsmomenter i tilpasningen i læreruddannelsen i UC Lillebælt og omstillingen af profilen i Jelling. Til modvirkning af et forventet underskud i afdelingen på Fyn i 2011 indføres en 10% besparelse på såvel løn som øvrig drift pr hvor det nye studieår indledes. På læreruddannelsen i Jelling indføres en 20% besparelse på såvel løn som øvrig drift pr hvor det nye studieår indledes. Derudover indstilles det, at der sker en løbende tilpasning i Jelling, som sikrer en gradvis nedbringelse af underskuddet og muliggør en balance i budgettet ved udgangen af At iværksætte en specialisering fra optag 2011 rettet mod undervisning af børn og unge i aldersgruppen år og en profil med fokus på inklusion Der tilbydes 6 8 linjefag på matriklen. Antal er afhængig af studentertal og i hvilket omfang studerende vælger at læse andre end de matrikelbaserede linjefag. Alle matrikel-linjefag tones så de understøtter specialiseringen ved at lægge vægt på didaktik rettet mod de årige. Profilen tilgodeses ved at undervisning af børn med særlige behov opprioriteres, herunder særlige behov hos børn med andet modersmål end dansk. Matrikelfagrækken skal senere fastlægges. Hertil kommer3-4 mulige linjefag, som forventes etableret i samarbejde med Vejle kommune m.fl Studerende, der ønsker at vælge andre end de tilbudte matrikelbaserede fag kan vælge blandt læreruddannelsens øvrige fag, enten ved at deltage på linjehold på læreruddannelsen på Fyn eller deltager på det netbaserede tilbud herunder fag udbudt i samarbejde med UC Syddanmark. Bilag 2.1 Notat om tilpasning af læreruddannelsen i UC Lillebælt med hovedvægt på omstilling af afdelingsprofilen i Jelling Bilag 2.2 Uddannelsesudvalg læreruddannelsen 29/11-10 Bilag 2.3 Notat om formodede konsekvenser og usikkerhedsmomenter i læreruddannelsen i UC Lillebælt herunder en ændring af profilen i Jelling 3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2010 Budgetopfølgningen for kvartal 2010 viser et forbedret resultat i forhold til det budgetterede. Der var budgetteret med et overskud på 7,9 mio. kr. i perioden, men det faktiske resultat er opgjort til 20,4 mio. kr. Det positive resultat skyldes en højere STÅ-produktion, hvor læreruddannelsen står for halvdelen af merproduktionen. Det gode resultat skyldes også mindreudgifter på en række områder: Uddannelser, administration og bygninger m.fl. og generelt tættere økonomistyring. Side 3/9

4 Det skal bemærkes, at en del af det forbedrede resultat kan skyldes mindreforbrug, hvor forbruget vil komme til at ligge i det sidste kvartal. Det gælder f.eks. for ITafdelingens resultat, hvor der reelt er tale om en forskydning i forbruget i forhold til budgettet. Endelig gælder det, at et mindre køb af interne timer fra Udvikling & Viden forbedrer afdelingens resultat væsentligt. Hvis dette køb resulterer i aflønning ud over den nuværende normering eller køb hos eksterne, vil det forbedrede resultat blive dårligere, når regnskabet skal aflægges. Det skønnes at dette scenario kun udgør en mindre del af det samlede forbedrede resultat. Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen for 3. kvartal 2010 til efterretning. Bilag 3.1 Notat om budgetopfølgning for kvartal Budgetvedtagelse 2011 og overslagsårene Budgetforslaget bygger på en række politiske aftaler og budgetforudsætninger, som UC Lillebælt selv har fastsat. På det politiske plan danner følgende aftaler grundlaget for budgetforslaget: Aftale om genopretning af dansk økonomi, 25. maj 2010 Finanslovsforslaget af 24. august 2010 Finanslovsaftale af den 8. november. Derudover er der taget udgangspunkt i uddannelsernes STÅ-prognoser, som danner rammerne for samtlige taxameterindtægter. Der er ligeledes indarbejdet konsekvenserne af budgetforudsætningerne. Endelig er der indarbejdet rettelser fremkommet efter dialog med de budgetansvarlige på uddannelser, EVU, CFU og stabsfunktioner. Budget 2011 viser, at UC Lillebælts uddannelsesøkonomi er i god balance med den ene undtagelse, at Læreruddannelsen i Jelling står overfor væsentlige udfordringer. (Opgjort i 1000 kr.) Resultat før investeringer Bygningsinvesteringer Samlet resultat (negative tal svarer til overskud) University College Lillebælt står overfor væsentlige udfordringer i overslagsårene i forhold til udsigten til begrænsede økonomiske rammer. Det betyder, at der på samme tid er behov for at effektivisere arbejdsgange og spare på ressourcerne samtidig med, at der er behov for at foretage investeringer, der kan være medfinansierende til skabelsen af fælles (mere effektive) bygningsløsninger. Side 4/9

5 Det primære fokus ved budgetlægningen er budget 2011, mens der er væsentlige usikkerheder omkring budgettet for overslagsårene. Indikationerne for overslagsårene er dog så tydelige, at der kan udpeges egentlige udfordringer: Læreruddannelsen i Jelling står overfor store udfordringer med underskud i perioden på mellem 5,6 og 7,1 mio. kr. (før bidrag til investering), Pædagoguddannelsen bevæger sig i perioden fra et overskud til et underskud i 2014 (før bidrag til opsparing), CFU vil fra 2012 står overfor væsentlige udfordringer i forbindelse med reduktionen i tilskuddet med baggrund i genopretningsaftalen, hvor tilskuddet fuldt indfaset i 2014 vil være reduceret med ca. 35 % Udviklingen på EVU-området forventes med baggrund i kommunernes økonomi at stagnere i de kommende år Der er ingen afklaring på situationen omkring videreførelsen (eller det modsatte) af globaliseringsmidlerne fra 2013 og fremad. Indfasningen af besparelser på de administrative områder understøttes ikke af beslutninger eller værktøjer, der muliggør en mere effektiv drift. Der arbejdes med at finde en ny fremtidig profil på læreruddannelsen, som kan sikre den nødvendige søgning og samtidig målrette specialiseringen på uddannelsen (jf. dagsordenens punkt 2). Forventede positive konsekvenser af den ændrede profil er ikke indregnet i budgetforslaget. Med baggrund i udsigten til en meget stram økonomi fra 2012 arbejdes der på at planlægge en budgetproces for budget 2012, som starter allerede i januar 2011 men henblik på at kunne implementere beslutningerne allerede i 2011 og senest med virkning fra 1. januar Der vil i den forbindelse være fokus på såvel omstilling og ressourceoptimering som muligheder for at øge indtægterne. Det indstilles, at Konsekvenserne af omstillingen af Læreruddannelsen i Jelling indarbejdes i budgettet efterfølgende. Det fastlagte investeringsbehov på ca. 20 mio. kr. årligt fastholdes som pejlemærke for overslagsårene for at kunne fastholde de strategiske mål med etablering af samlede campusløsninger. arbejdet med budget 2012 påbegyndes i starten af 2011 med henblik på at forberede den krævede omstilling af organisationen, så der vil være en effekt allerede fra Overvejelserne og resultaterne vil blive forelagt bestyrelsen tidligere end normalt i budgetprocessen. bestyrelsen tilslutter sig behovet for omstilling, ressourceoptimering og investeringer i lyset af de økonomiske udfordringer og behovet for at etablere campusløsninger. Budget 2011 godkendes Bilag 4.1 Budget (pdf) Bilag 4.2 Budgetbemærkninger til (notat) Side 5/9

6 5. Bestyrelsens roller og opgaver Der er mellem formanden for UC Lillebælts bestyrelse samt repræsentanterne for de studerende i UC Lillebælts bestyrelse aftalt en drøftelse af bestyrelsens roller og opgaver, herunder de formelle rammer for studenterindflydelse i UC Lillebælt og samarbejdet mellem ledelsen, uddannelsesudvalg og bestyrelsen Det indstilles at bestyrelsen, drøfter bestyrelsens roller og opgaver, herunder de formelle rammer for studenterindflydelse i UC Lillebælt og samarbejdet mellem ledelsen, uddannelsesudvalg og bestyrelsen Bilag 5.1 Notat om opgaver og roller for bestyrelse og ledelsen ved UC Lillebælt Bilag 5.2 Brev fra lærerstuderendes landssammenslutning og studerende på tværs v. UC Lillebælt Bilag 5.3 Svar til lærerstuderendes landssammenslutning og studerende på tværs Bilag 5.4 Brev fra Nick Leo Olsen modtaget 18. november 2010 Bilag 5.5 Svar til Nick Leo Olsen 6. Campusstrategi I forhold til en campus løsning i Odense er der nu blevet udarbejdet en campusstrategi. Campusstrategien sigter ikke kun mod en løsning af udfordringerne i Odense, men er en samlet strategi for, hvordan vi i hele UC Lillebælt skal indrette os, så der skabes nogle rammer der kan være med til at gøre UC Lillebælt til en mere attraktiv uddannelsesinstitution for både studerende og medarbejdere. Følgende foreslås i forhold til den videre proces: Alle medarbejdere og studerende præsenteres for strategien, og har mulighed for at komme med deres kommentarer hertil. I processen har en række repræsentanter blandt medarbejdere og studerende været inddraget, men for at sikre grundlaget for en fremadrettet strategi ønskes medarbejdere og studerende inddraget i bredere omfang. Der udvælges en række pilotprojekter som kan implementeres både på kort sigt og lang sigt. Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder at, der arbejdes videre med den foreliggende campusstrategi herunder, at den bredes yderligere ud i forhold til inddragelse af de studerende og medarbejderne. Bilag 6.1 Campusstrategi for UC Lillebælt 7. Status på bygningsløsning i Svendborg Der foregår aktuelt drøftelser med Svendborg Erhvervsskole om salg af ejendommen Ryttervej 65 til UC Lillebælt med henblik på samlet at etablere sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen i bygningen. Side 6/9

7 Der arbejdes på at muliggøre en indflytning pr. 1. februar 2011, men dette er dog afhængig af, om de nuværende lejere kan finde et alternativt lejemål. Der arbejdes intensivt på sagen og der gives derfor en mundtlig status på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen fastsætter rammerne for at bemyndige bestyrelsesformand og rektor til evt. at indgå en købsaftale. 8. Status på implementering af strategi 2015 Efter bestyrelsens vedtagelse af Strategi 2015 er arbejdet med at få den implementeret nu i gang. Strategi 2015 indeholder mange forskellige indsatsområder og derfor sker implementeringen i forskellige tempi og på forskellige stadier. Prorektor, Lena Venborg, giver en mundtlig status på implementeringen af strategi Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 9. Rektors resultatlønskontrakt 2011 Undervisningsministeriet har i juni måned 2010 udsendt bemyndigelse til at indgå den obligatoriske resultatlønskontrakt med rektor. Der er fra Undervisningsministeriet givet en række obligatoriske-, uddannelsesspecifikke-, frivillige- samt institutionsspecifikke indsatsområder. Der er med udgangspunkt i kravene fra Undervisningsministeriet udarbejdet et oplæg til resultatlønskontrakt for rektor. Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger betyrelsesformanden til at indgå rektors resultatlønskontrakt på kr. for 2011 med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige, jf. bemyndigelsen fra Undervisningsministeriet. Bilag 9.1 Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor, Undervisningsministeriet 17. juni 2010 Bilag 9.2 Oplæg til resultatlønskontrakt 2011 for rektor ved UC Lillebælt EFTERSENDES 10. Rektors skriftlige orientering Følgende punkter indgår i Rektors Skriftlige orientering til bestyrelsen: UCL med i nyt Carelab Side 7/9

8 Nationalt videnscenter for historie og kulturarvs formidling i Jelling Sygeplejerske skolen akkrediteret Kompetencestrategi præsenteres på finsk konference Ansøgning om støtte til et Entreprenørskabscenter Pædagoger tilbydes robot-semester Unge skal få smag for madlavning Ny uddannelseschef til bioanalytikeruddannelsen Ny uddannelseschef til fysioterapeutuddannelsen Brochure om innovation i UCL Håndbog om anbringelse skal støtte forældresamarbejde Studerende fra Jelling på Spotlight-festival Storstilet national indsatsskal styrke børns sprogudvikling i daginstitutioner Forsøg med læreruddannelsen i samarbejde med Syddansk Universitet Rektorkollegiet har sammen med KL, FTF og danske regioner udgivet en fælles pjece: 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors skriftlige orientering til efterretning. Bilag 10.1 Rektors skriftlige orientering 11. Meddelelser Bioanalytikeruddannelsen har valgt Helle Weimar-Sørensen som formand for uddannelsesudvalget. Optag se Statistik for efteroptaget frem til 1. oktober 2010 i det vedlagte bilag Studenterundersøgelse 2010 I forbindelse med drøftelserne af situationen i Jelling blev det på sidste bestyrelsesmødet besluttet at undersøge om den årlige studenterundersøgelse på hele UC Lillebælt kunne bruges i profildiskussionen i Jelling. Konklusionen er at denne undersøgelse primært måler på, hvilke medier de studerende benytter sig af. Derfor kan den ikke i sig selv anvendes som en undersøgelse i forhold til udfordringerne i Jelling. Nedenfor er oplistet de resultater der kunne have relevans i forhold til Jelling. Side 8/9

9 På pædagoguddannelsen er flertallet af de studerende 30 år eller mere 43 %. På Læreruddannelsen er det 34 % mens gennemsnittet for hele UCL er på 28 % På læreruddannelsen er der markant flere mænd (31 %) i forhold til UC Lillebælt generelt (22%) Der er væsentligt flere af de studerende i Jelling som i forvejen kender nogle som går eller har gået på den valgte uddannelse. 61% af de pædagogstuderende er enige eller helt enige i, at uddannelsens beliggenhed har haft betydning for deres uddannelsesvalg. På læreruddannelsen var det 43 % i 2010 mens det i 2008 var 50%. Samtlige parametre og besvarelser kan læses i det vedlagte bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning Bilag 11.1 Undersøgelse blandt nye studerende ved UC Lillebælt 2010 Bilag 11.2 Statistik for efteroptaget frem til 1. oktober Eventuelt Side 9/9

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Medarbejderrepræsentanter: Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen - Løn og Personale Mødereferat HSU Mødedato: Mandag, den 31. oktober 2011 Mødested: Til stede Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner - TR for AC - Pædagoguddannelsen i Jelling (næstformand)

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund

Dagsorden til HSU. Deltager i pkt. 5: Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 9. december 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale 08 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside)

Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødereferat af bestyrelsesmøde (hjemmeside) Mødedato: Torsdag den 19. december 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe s Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Referat af Skoleudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup

Referat af Skoleudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup Referat af Skoleudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup Tilstedeværende: Helle Poulsen (V) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Jacob Mark (F) næstformand

Læs mere